Innkalling til 18. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til 18. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag"

Transkript

1 Innkalling til 18. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag SJØVEGEN HUSEIERLAG TID: TORSDAG KL STED: STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av ordstyrer. 3. Valg av referent. 4. Valg av protokollunderskrivere. 5. Årsberetning (Vedlegg 1a og 1b) 6. Resultatregnskap (Vedlegg 2a og 2b) Revisors bemerkning (Vedlegg 2c) 7. Driftsplan (Vedlegg 3a og 3b) 8. Budsjettforslag a. Asfaltering (Vedlegg 4a) b. Budsjettforslag 2009 (Vedlegg 4b) 9. Innkomne saker. (Vedlegg 5) 10. Valg. (Styre, Oppvekstgruppa, Sosialgruppa, Revisor, Valgkomité. (Vedlegg 6) Dersom du ikke har anledning til å komme, ser Styret svært gjerne at du registrerer deltagelse/avgir stemme via skriftlig fullmakt. Denne slippen kan i så fall benyttes: Navn:. Adresse: Jeg registrerer min deltagelse på generalforsamlingen. Gir herved :.. fullmakt til en stemme. Forbehold/kommentarer: Styret ønsker spesielt alle nye medlemmer av huseierlaget hjertelig velkommen!

2 Vedlegg 1a SAK 5. ÅRSBERETNING 2008 STYRETS SAMMENSETNING: Navn: Adresse: Tlf Torbjørn Svendsen (leder) HC Elisabeth Husebø (nestleder/kasserer) HC Øyvin Sæther ST Tordis Vinje Roaldseth SJ Oliver Skisland HC Per Ivar Finseth ST 10 (4) Arnt Bjøru SJ Det har vært holdt 11 styremøter. Informasjonsarbeid Det har vært sendt ut fem styreinfo og nettstedet er fortsatt i bruk. Det ble holdt ett medlemsmøte i desember vedr. asfaltering, garasjen og tilbud om kollektiv avtale for bredbånd/fiber-tilknytning. Arbeid i henhold til driftsplan/langtidsplan Infrastruktur/parkering og asfaltering Asfalteringssaken har blitt tatt opp til diskusjon, både på fjorårets generalforsamling og i medlemsmøte i desember. Det er innhentet priser og gjort vurderinger av omfang og eventuell bruk av kantstein. Det er fortsatt ikke oppnådd en formell avklaring med Trondheim Parkering angående anledning til å ha privatrettslig håndheving av parkeringsbestemmelser i området uten at det påvirker annen trafikkregulering. Parkeringsavtalen med P-tjenester har bl.a. derfor ikke fungert etter hensikten. Felles eiendom Garasjen ble så godt som ferdigbygd og fremstår som et praktbygg. Styret erfarte at mangelfull prosjektoppfølging og uklare avtaler førte til en kraftig budsjettsprekk. Styret fanget ikke opp omfanget på kostnadsoverskridelsen før etter at arbeidet var fullført. Kontakt med snekkerfirmaet har gått gjennom ei arbeidsgruppe. Ansvarsforholdene i byggeprosessen har ikke vært tilstrekkelig avklart, noe styret må ta hovedansvaret for. Arbeidet med utskiftning av vann- og kloakkledninger i Stuttvegen, Hans Collins veg og nedre del av Sjøvegen ble fullført våren 2007, men vegene er ennå ikke tilbakeført i tilfredsstillende stand. Styret arbeidet fortsatt med å få kommunen til å besørge nødvendig etterarbeid. Dette gjelder spesielt Stuttvegen. Det er sendt brev til kommunen, men foreløpig uten respons. Utomhusplan Det er foretatt en innledende gjennomgang av trær på felles eiendom, spesielt popler, med KappService. Trærnes helsetilstand er relativt bra, men de har begrenset forventet levetid, pga alder, beskjæring og moderate soppangrep. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å komme med forslag til hvordan og når trærne skal erstattes. Den første poppelen ble kappet og fjernet. Reguleringsplan/tomtesaken Vi har meldt fra til fylkeskommunen om at vi ikke er interessert i å kjøpe tomtene til den prisen som er antydet. En spørreundersøkelse blant beboerne ga liten respons, og få var villige eller

3 hadde mulighet til å være med på å finansiere et tomteoppkjøp. Styret har hatt møte med både kommunalråd Aase Sætran (AP) og varaordfører Knut Fagerbakke (SV) om tomtesaken uten at noen av dem kunne love noen kommunal overtakelse. En uttalelse fra byantikvaren støtter en bevaring av området som antikvarisk verdifullt og fraråder sterkt å oppføre hus på det store åpne feltet inne i området og den åpne tomten i øst. Styret må fortsatt følge opp kommunens beslutningsapparat i forhold til reguleringsplan og eventuell utbygging. Tilbud om fiberoptisk bredbånd/kabeltv Vi har fått tilbud om å inngå kollektiv avtale med flere leverandører av fiberoptisk bredbånd og kabel-tv. Ca. 50% av beboerne har vist interesse, men det ble ikke foretatt noen beslutning. Oppvekstgruppa/sosialgruppa Se egen rapport om virksomheten til Oppvekstgruppa. Styret 2008 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar årsberetningen til etterretning.

4 Vedlegg 1b ÅRSBERETNING 2008 Oppvekstgruppa har dette året bestått av Tonje Lervold, Tom Østmo, Urd Schjetne, Marita Ugseth, Tine Eggen og Inger Margrethe Moa, med sistnevnte som leder. Gruppa har avholdt ett planleggingsmøte i etterkant av forrige generalforsamling, samt møter i forkant av hvert arrangement. I tillegg har det vært kommunikasjon gjennom e-post og sms. Dette året har det vært følgende arrangement i oppvekstgruppas regi: Sjøvegen sjø I juni arrangerte, - i år som i fjor - oppvekstgruppa familiedag på leikeplassen; Sjøvegen, sjø. Til forskjell fra i fjor ble det kun avholdt natursti for store og små som organisert aktivitet denne dagen. Det ble i tillegg satt opp ballnett som folk kunne benytte til både volleyball og fotballtennis. Det ble satt frem hagemøblement, - bord ble pyntet med blomster og nyinnkjøpte griller ble påtent. Dagen ble særdeles vellykket med masse folk, lek, premier og moro. Også dette året sponset Bunnpris Jakobsli oss med premier. St.Hansfeiring i Rotvollfjæra I år ble St.Hansfeiringa en noe kaldt fornøyelse. Men, til tross for manglende varmegrader og regn, kom både store og små (ikledd ullkær og votter ). I tillegg til det årlige storbålet, tente oppvekstgruppa opp tønnegrillene. Vi tror at vi nå kan erklære at dette arrangementet har satt seg og at en fin tradisjon er gjenopptatt her i Sjøvegen. Imidlertid ser vi at det er behov for bedre planlegging og organisering i forhold til ved/brensel til storbålet. Dette vil vi jobbe mer med i forkant av arrangementet i Ola-billøp Nytt av året, tok oppvekstgruppa initiativ til å avholde Olabilløp i Sjøvegen. Allerede i forkant av St. Hansfeiringen, ble det varslet på plakater at et slikt arrangement var planlagt i september. Det ble desverre for få påmeldinger til at arrangementet kunne gjennomføres. Julegrantenning Som tidligere år: stort juletre med lys, glade barn, glade voksne, Trond Hustad på trekkspill, gang rundt juletreet og servering av pepperkaker og gløgg!

5 I forbindelse med juletretradisjonen, har oppvekstgruppa snakket om at huset som har bidratt med strøm til juletrelysene, bør få økonomisk kompensasjon for utgiftene knyttet til dette. En forespørsel er oversendt styret. Og i år kom nissen til Sjøvegen... Oppvekstgruppa forsøkte allerede i fjor (2007) og få til et slikt arrangement. Det lot seg imidlertid ikke gjøre, men i år lyktes vi!! Oppvekstgruppa skrev et infoskriv som ble gitt til alle husstander i Sjøvegen. Tonje i oppvekstgruppa var pakkemottaker og tok ansvar for å viderelevere pakkene til nissemor. Kl 13 på julaften kom nissemor med hest og vogn og forventningsfulle barn fikk pakke. Tre fulle sekker med pakker var det! Vi har fått mange positive tilbakemeldinger vedr. dette arrangementet og vi håper at også dette skal bli en tradisjon her i Sjøvegen. Ellers: Av innkjøp, er det som nevnt ovenfor, kjøpt inn to tønnegriller. Disse oppbevares i de nye garasjene og kan leies ut gratis til medlemmer av huseierlaget. I tillegg ble det handlet inn et ballnett (til volleyball og fotballtennis), samt volleyballer. Oppvekstgruppa hadde også planer om å handle inn to termokanner til servering av varm/kald drikke. Dette er ikke gjort, men vil forhåpentligvis bli gjort i Oppvekstgruppa har gjort en del undersøkelser ang ballbinge etter ønske fra styret. Vi har blant annet vært i kontakt med naboforeninger. På et av oppvekstgruppemøtene i 2008 ble det besluttet å ikke prioritere videre arbeid med oppsetting av ballbinge i denne omgang. Dette er et prosjekt som vil kreve mye tid og engasjement. En større investering i f.eks et klatrenett og trampoliner for de litt større ungene ligger høyere på oppvekstgruppas prioriteringsliste og det jobbes videre med dette, ref. Framdriftsplaner. Oppvekstgruppa har også vært innom temaet loppemarked-, salg- og byttedag i Sjøvegen. Gjenbruk er jo bra! Det ble alternativt tenkt at huseierlagets hjemmesider kan brukes til annonsering av klær og/eller utstyr som ønskes solgt/kjøpt eller evt gitt bort. Det ble sendt en forespørsel til styret via e-post vedr. dette, men vi har per i dag ikke fått noe respons på e-posten. Ut over det ovenstående hadde oppvekstgruppa tanker om å arrangere en ski- og aktivitetsdag i flott vintervær. Ideen fikk vi av Kyrre i Sjøvegen 23 som oppsøkte undertegnede. Desverre forsvant snøen før vi fikk dette gjennomført. Nå er jaggu snøen kommet tilbake igjen, så vi får se hva vi rekker denne sesongen. For oppvekstgruppa 2008/2009, Marita Ugseth

6 Vedlegg 2a Sak 6 Resultatregnskap 2008 Sjøvegen Huseierlag RESULTATREGNSKAP 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent , ,- Medlemskontingent 2006 & ,37 Diverse inntekter: , ,12 Salg verandategning: 700,- Renter: 2.852,12 SUM DRIFTSINNTEKTER , DRIFTSUTGIFTER Budsjett 2008 Regnskap 2008 Styrehonorar , ,- Kommunale avgifter , ,- Fellesarealer , ,14 Arrangementsgruppa 5.000,- Oppvekstgruppa 5.000, ,63 Dugnad , ,50 Utarbeide endring av reguleringsplan ,- Restaurering av garasjeanlegg , ,37 Diverse: 5.000,- 3520,50 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,14 DRIFTSRESULTAT , Noter til regnskapet: 1. Fellesareal: I tillegg til felling av ett tre, og utgifter til plenklipping, som vi hadde budsjettert for, kom tilbakestilling av plen etter felling, og godtgjøring for vegvedlikehold, som vi hadde glemt å budsjettere for. 2. Utgifter for arrangement og oppvekst er slått sammen i regnskapet; de er vanskelige å holde fra hverandre. 3. Kostnadsoverskridelsen på dugnad har med containerne å gjøre; først fikk vi feil (for små) containere, så det måtte bestilles flere. Et par tusen kroner er merkostnaden ved at noe restavfall ble kastet i hageavfallscontaineren, og førte til at hele containerinnholdet ble behandlet og fakturert som restavfall. 4. Garasje: se styreinfo 3/08 vedrørende budsjettsprekk. 5. Resultat: Vi hadde store nok reserver til å tåle dette resultatet.

7 Vedlegg 2b Sjøvegen Huseierlag BALANSE pr EIENDELER Postbanken ,97 Postbanken Folkefond ,61 Kasse ,50 Cultura Sparebank Kapitalkonto: ,92 Brukskonto: 14,38 SUM EIENDELER ,38 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital pr ,22 Underskudd regnskap ,65 Fond: Differanse og ,21 SUM EGENKAPITAL ,36 Fotnote: Per hadde vi 1.000,- i utestående medlemskontingent Dette er ikke tatt med verken i resultatregnskap eller balanse, men blir inntektsført i 2009 når pengene (forhåpentligvis) kommer inn.

8 Vedlegg 2c Trondheim 18. februar 2009 Revisjonsberetning for 2008 Jeg har revidert regnskapet til Sjøvegen Huseierlag for Min oppgave har vært å gå gjennom regnskap, årsoppgjør og generelt rutiner for økonomiske anliggender. Etter min mening er regnskap og årsoppgjør ført i samsvar med god regnskapsskikk og det framkomne resultat med et underskudd på kr ,65 gir et korrekt bilde av de økonomiske forhold i Huseierlaget. Underskuddet er betydelig større enn det som var budsjettert. Det skyldes i hovedsak overskridelse på garasjeprosjektet og årsakene ser ut å være uklare ansvarsforhold og utilstrekkelig styring. Styret har et overordnet ansvar for å skape klare ansvarsforhold og sikre at det er god prosjektstyring. Likeens har de som ledet prosjektet et klart ansvar for å håndtere avvik og sørge for at prosjektet ikke overskrider sin ramme. Revisor vil kritisere de involverte parter for disse mangler. Revisor vil anbefale at det fastlegges klare ansvarsforhold og klare rammer hvis en starter opp prosjekter. Er prosjektet over en viss størrelse anbefales oppfølging slik at eventuelle avvik oppdages tidlig. Verdier i eiendom og eiendeler bør inn i balansen slik at egenkapitalen blir riktig vurdert. Regnskapet 2008 godkjennes av revisor. Med vennlig hilsen Frode Frydenlund (sign) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for 2008.

9 Vedlegg 3a SAK 7. DRIFTSPLAN FOR 2009 Styret vil i det kommende år følge opp en rekke løpende saker, deriblant: Parkeringsavtalen: Avtalen med P-tjenester har ikke fungert etter hensikten. Vi tar sikte på å si opp avtalen når avtaleperioden utløper i desember. Forutsatt at vi får en formell avklaring med Trondheim Parkering om vår rett til å ha privatrettslig håndheving av parkeringsbestemmelser i området, tar vi sikte på å inngå avtale med en annen samarbeidspartner. Asfaltering: Styret vil fortsette arbeidet med legging av fast vegdekke også i nedre del av området. Dette vil behandles som egen sak i forbindelse med budsjett. Felles eiendom: Garasjene er i hovedsak ferdige og det er viktig at de tas i bruk på en best mulig måte. Vi tar ikke sikte på ytterligere investeringer i garasjeanlegget i 2009, men utelukker ikke at for eksempel isolering kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Utomhusplan. Plan for gradvis erstatning av poplene på fellesområdet detaljeres. Ytterligere felling og nyplanting utsettes til Formingsrettlederen og reguleringsplanen. Vi vil følge med på fylkeskommunens planer om avhending av tomtene og være aktive overfor kommune og byantikvar for å sikre at eventuell omregulering av tomtene blir slik at det blir til minst mulig skade for området. Krigsetterlatenskaper. Styret følger opp kommunen for utarbeidelse av en kjøreplan for området. Oppvekstmiljø. Framdriftsplan for Oppvekstgruppa ligger i eget vedlegg. Styret vil støtte Oppvekstgruppas arbeid med videre planlegging av tilbud for barna i området, og for å skaffe ekstern finansiering for større investeringer. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter styrets forslag til driftsplan for 2009.

10 Vedlegg 3b Framdriftsplan for Oppvekstgruppa i Sjøvegen 2009 Lekeplassen: 1. Hompedissa: Vi kontakter kommunen og får dem til å skifte ut sitteplatene (fare for fliser) 2. Den store benken: Høvles og pusses på vårdugnaden (fare for fliser) 3. Båten må dessverre bort pga dårlig forfatning. Kastes i container på vårdugnaden 4. Trampoline: Etter avtale med styret sjekker oppvekstgruppa det forsikringsmessige rundt anskaffelse av trampoline med nett. Vi vil også komme med ønsker/anbefalinger om type, pris, plassering, bruk osv. Dette vil være styret i hende god tid før trampolinesesongen begynner. 5. Ved eventuell felling av et stort tre i Huseierlaget, ønsker vi å bruke treet som et naturklatrestativ på lekeplassen. Treet må forankres og greiner kuttes slik at det blir artig og ufarlig. 6. Vi skal undersøke mulighetene for å male/pusse opp de eksisterende lekeapparatene. Mulige arrangement for Vinteraktivitetsdag med aking, ski, hopp i perioden januar-april. Vær og føreavhengig. 2. Familiedag på lekeplassen Sjøvegen sjø!. Tidlig i juni. Grilling, rebusløype etc 3. St. Hansbål i fjæra St. Hansaften. Vi arrangerer innsamling av materiale og båltenning. (Vi trenger hjelp til å bære materialet ned i fjæra!) 4. Et høst-arrangement. Olabilløp nedover Sjøvegen var foreslått høsten 08, men ble avlyst pga få påmeldte. Vi undersøker interessen høsten 09. (Dragefestival i fjæra kunne vært et alternativ en vindfull dag) 5. Julegrantenning 1. søndag i advent, med gang rundt juletreet, gløgg og pepperkaker. 6. Julaftenarrangement. Visjoner ut over vanlig Oppvekstgruppe-budsjett: Oppveksgruppa ønsker å heve tilbudet for de i skolealder. Her har ballbinge vært diskutert og undersøkt, men vi kommer til at vi før dette kan prioriteres ønsker noe i eget område åringene kjeder seg, men vil fortsatt være her nede. Nettopp åpenheten er det unike i Sjøvegen - å se ut av vinduet og raskt se om nabogutten er ute. Ønsker de å spille fotball kan de også idag gå opp til grusplassen. Vårt forslag er et stort og utfordrende klatrenett - Spiders Web fra Corocord: Dette kan stå på gressletta inne i lunden, evt bygges rundt et eksisterende tre. Arealbehovet er ca 10 x 15 og koster fra ,- Det er mulig å søke tippemidler. Idèen presenteres på generalforsamlingen og faktaark samt presentasjonen legges ut i forkant på Sjøvegens hjemmesider. Videre har vi diskutert skateramper oppe på asfaltplassen. Dette foreslås som en bygge-workshop for foreldre og litt større barn med evt. innleid kompetanse fra byens skatemiljø. Begge disse sakene undersøkes videre. Bl.a. ønsker vi dialog med grendas unger før endelige valg og investeringer tas. Oppvekstgruppa 2008/2009

11 Vedlegg 4a Sak 8 Budsjettforslag 2009 Sak 8a. Asfaltering Bakgrunn Dagens situasjon er at det er lagt fast vegdekke i øvre del av Sjøvegen, mens den nedre sløyfa bestående av Stuttvegen, Hans Collins veg og nedre del av Sjøvegen har grusdekke. Fast vegdekke er ønskelig av flere årsaker, bl.a. støvplage, vegkvalitet og mulighet til å anlegge fartsdempere. Asfalteringen av øvre del av Sjøvegen var vi så heldige å få Trondheim kommune til å bekoste som ledd i istandsetting av veien etter kommunalt gravearbeid i forbindelse med VA-arbeider. Da VA-arbeidene ble fullført i den nedre sløyfa var det ikke mulig å få kommunen til å legge fast vegdekke som ledd i istandsettingen. Det er derfor klart at kostnader med asfaltering av den nedre sløyfa vil måtte bæres av Huseierlaget og medlemmene. På siste generalforsamling ble det lagt inn to punkter i Huseierlagets driftsplan som berører denne saken: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å avklare finansiering av eventuelt videre arbeid med å legge fast dekke (asfalt) på den nevnte vegsløyfen. Styret arbeider for å få kommunen og entreprenør Sagberg til å sette istand Stuttvegen, Hans Collins veg og nedre del av Sjøvegen til samme stand som den var før VAgravearbeidet begynte. Diskusjonen på generalforsamlingen viste at det var en klar stemning for at ved en eventuell asfaltering skulle kostnader ut over det Huseierlaget kunne bidra med deles mellom alle medlemmene i Huseierlaget. Vegene i området er en del av Huseierlagets felles eiendom, og vedlikehold og utbedring er et klart felles ansvar. I desember 2008 ble det avholdt et medlemsmøte der styret ga en orientering om status i saken og presenterte et kostnadsoverslag basert på anbud fra tre entreprenører. Kostnadene for grunnarbeid og asfaltering ville i henhold til anbudene komme på om lag kr. Kantstein vil komme i tillegg, til en pris av ca 500kr per løpemeter ferdig lagt stein. Medlemsmøtet ga uttrykk for at det bl.a. var ønskelig å få en avklaring på behov og nødvendighet av kantstein, på forskjell i vedlikeholdskostnader mellom grus og asfalt, samt å innhente bindende pristilbud før saken ble lagt fram for generalforsamlingen. Det ble også gitt klart uttrykk for et ønske om å prioritere lav pris framfor kvalitet og estetikk på kantstein. Status: Det er vesentlig større behov for vedlikehold på en grusveg kontra en asfaltert veg. Asfalt lagt på et stabilt grunnlag er i prinsippet vedlikeholdsfritt på en veg med lav trafikk. Granitt- og betong-kantstein har samme pris. Det finnes også plen-kantstein som er noe rimeligere, men som ikke anbefales lagt på en veg. Det er ikke påkrevd å legge kantstein noe sted. Imidlertid er det ønskelig å legge kantstein langs deler av sløyfa på grunn av at o Tilliggende plen og gress vil over tid spise seg inn på asfalten o Kantene på asfalten får en hardere slitasje der det ikke er kantstein, slik at det over tid kan bli behov for noe vedlikehold o Det vil bli estetisk bedre

12 Ingen av anbyderne var villige til å komme med noen bindende anbud for arbeid som tidligst kan utføres til våren, primært fordi det er store korttidsvariasjoner i råvareprisene. Imidlertid gjør endringen i oppdragssituasjon for bygg- og anleggsbransjen og en kraftig redusert oljepris at prisene vi fikk i høst nok kan regnes som en øvre grense. Vi har sendt brev til Trondheim kommune angående den dårlige istandsettingen av vegene etter VA-arbeidene, med krav om at vegene settes i tilfredsstillende stand, og at dette gjøres som grunnarbeid før eventuell asfaltering. Til tross for purring, har vi ikke mottatt svar på henvendelsen. Styrets anbefaling Styret går inn for at det legges asfalt på den nedre sløyfa. Styret går også inn for at det legges kantstein der det har vært kantstein, dvs. i Stuttvegen og i deler av Sjøvegen, dvs m kantstein. Styret går videre inn for at finansiering av asfalteringen gjøres ved at Huseierlaget bidrar med kr og at den resterende finansieringen kommer fra medlemmene i Huseierlaget gjennom en ekstraordinær kontingent for Den totale kostnaden ved asfaltering skal ikke overskride kr. Huseierlagets vedtekter sier at generalforsamlingen fastsetter den årlige kontingenten. Dette gjøres med alminnelig flertall. Vedtak om ekstraordinær kontingentinnbetaling vil komme inn under denne bestemmelsen Forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at det legges fast vegdekke på vegsløyfa bestående av Stuttvegen, Hans Collins veg og nedre del av Sjøvegen. Det legges i utgangspunktet kantstein der det har vært kantstein tidligere. Prosjektet skal ha en øvre kostnadsramme på kr. Styret pålegges å undersøke muligheter for å redusere kostnadene for Huseierlaget gjennom f.eks. dugnadsinnsats, gjenbruk av kantstein og grunnarbeid utført av Trondheim kommune som ledd i istandsetting av veger etter VA-arbeid. Asfalteringsprosjektet finansieres gjennom et bidrag på kr fra Huseierlaget, og en ekstraordinær kontingentinndriving i 2009 på inntil 3 500kr pr medlemsenhet

13 Vedlegg 4b Sak 8b. Budsjettforslag 2008 Sjøvegen Huseierlag DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingenter Medlemskontingent, ekstra til asfaltering Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Kommentar Ordinær medlemskontingent økes til 2000,- per leilighet. Det er fire år siden sist den ble justert Ekstraordinær kontingent med formål asfaltering: Inntil 3 500,- pr enhet jfr Sak 8a. Ekstraordinær kontingent kommer i tillegg til ordinær kontingent. DRIFTSUTGIFTER Honorar Styrehonorar er kr 1.500,- pr medlem(6 stk.), honorar leder 3.000,- Kommunale avgifter Fellesarealer Arrangements- og oppvekstgruppa Dugnad Asfaltering Asfaltering: ,- er en øvre ramme, som styret forplikter seg til ikke å overskride. Diverse SUM DRIFTSUTGIFTER Driftsresultatet blir et underskudd på ,- Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til budsjett for 2009.

14 Vedlegg 5 Sak 9. Innkomne forslag Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene.

15 Vedlegg 6 SAK 10. VALG 2008 Det skal velges representanter til styret, oppvekstgruppa, sosialgruppa og valgkomité. Revisor ble valgt for en 2-årsperiode på forrige generalforsamling og er ikke på valg. Komité- og styremedlemmer som er på valg er markert med understreket rødt i tabellene, og i høyre kolonne er forslag til nye medlemmer. Til tross for iherdige forsøk har valgkomitéen ikke lykkes med å finne kandidat til ledervervet. I følge vedtektene skal Huseierlaget har en leder, og leder skal velges av generalforsamlingen. Leder må derfor foreslås og velges på generalforsamlingen. STYRET Navn: Adresse: Tlf Valgkomitéens forslag Torbjørn Svendsen (leder) HC Benkeforslag? Elisabeth Husebø (nestleder) HC Oliver Skisland HC 11 Per Ivar Findset SV Øyvin Sæther SV Andreas Andersen, SV 20 Arnt Bjøru, SJ Eyvor Kristin Aas, SV 33 Tordis Vinje Roaldseth SJ Robert Simpson, ST 1 OPPVEKSTGRUPPA Navn: Adresse: Tlf Valgkomitéens forslag Tine Eggen SJ Tom Østmo SJ Tom Østmo, SJ 22 Urd Schjetne SV Emil Røyrvik, SV 15 Inger Margrethe Moa SJ Marita Ugseth SJ Tonje Lervold SJ SOSIALGRUPPA Navn: Adresse: Tlf Valgkomitéens forslag Laila Herjuaune SJ Kerstin Monsees ST Stein Erik Dal, ST 2 Ellen Sandtrø SJ REVISOR Navn: Adresse: Tlf Forslag Frode Frydenlund SV VALGKOMITÉ Navn: Adresse: Tlf Styrets forslag Astrid Vedvik SJ ,Astrid Vedvik Eric Monteiro, ny SJ Iain Henderson, ny HC

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2010 4. Meddelelse av ansvarsfrihet

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015 Tid : Onsdag 18. mars 2015 kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, Lille auditorium Alle gamle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer