STF23 F FUDT-BIderioIogi hyperbre miljø. Desinfeksjon i UNIMED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STF23 F92015. FUDT-BIderioIogi 1991. hyperbre miljø. Desinfeksjon i UNIMED 1992-02-13"

Transkript

1 STF23 F92015 FUDT-BIderioIogi 1991 Desinfeksjon i hyperbre miljø UNIMED

2 Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole RAPPORT Rapporinummer STF23 F92015 Gradering Fortrolig N Trondheim Telefon: (07) Telex: SINTF N Telefax: (07) Rapportens tittel FUDT Bakteriologi Desinfeksjon i hyperbare miljø Dato Antall siderog bilag 37 1 Saksbearbeider/torfatter Ann. Ahlén, Catrine; Zahlsen, Kolbjørn; Avdeling STNTEF UNTMED, Seksjon for ekstreme arbeidsmiljø ISBN nr. Arvid Påse P(osiektnumrne,/ Prisgruppe Oppdragsgiver FUDT (Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum og Oljedirektoratet) Oppdr.givers rei. C Hordnes Ekstrakt Rapporten omhandler flere studier innenfor Desinfeksjon i hyperbare miljø. Studiene er en fortsettelse av tidligere arbeider innenfor feltet. To av studiene omhandler produktevaluering av Tego 103G ut fra toksikologi og mikrobiologi. Den toksikologiske evalueringen har ikke resultert i informasjon som taler mot bruken av produktet i metningskammere. Evalueringen mht antimikrobiell effekt in use har ikke kunnet fastlegges, fremst pä grunn av bemerkingsverdig lav forekomst av kjente infeksjonsfremkallende mikrober under testperiodene. En brukerveiledning mht rengjøring/desinfeksjon i metningskammere er utarbeidet. Gruppe i Gruppe 2 Egenvalgte stikkord Stikkord på norsk Helse Dykking Desinfeksjon lndexing Terms: English Health Diving Disinfection

3 gjøres kortfattet. Oxygen - - FUDT-bakteriologi - engelsk Tego 103G - Varmtvann Desinfeksjon i hyperbare miljø: (STF23 F92015) oversettelse (STF23 A91039) Personlig dykkerutstyr Tego 103G In Use test mht toksikologi Litteraturundersøkelse FORORD UNIMED i 1990 (STF23 A91029) arbeidene er beskrevet i oppsummeringsrapporten, slik at introduksjon for hver delstudie vil En vesentlig del av aktivitetene i 1991 har vært operasjonelle studier. Slike studier krever aktiv dykkeselskapene. De operasjonelle studiene kunne til tross for dette Stort sett gjennomføres etter arbeidsbeskrivelsene toksisitetsstudien Kjemisk undersøkelse - Kjemisk undersøkelse - Brukerveiledning organiske uorganiske takk \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 til alle involverte. Et spesielt takk til Stolt Nielsen Seaway. medvirkning fra dykkeoperasjonelle miljøer. Dykkeoperatørene viste en positiv holdning til værforholdene våren 1991 ekstreme og medførte forsinkelser og forandringer i planene for undersøkelsene og var behjelpelige med tidsmessig planlegging av studiene. Dessverre var Denne rapporten omhandler delstudier innenfor Desinfeksjon i hyperbare miljø hvorav de forbindelser Dykkerhender - til dykkerdrakt (STF23 F92016) forbindelser Arbeidsseminar - - Normal hudfiora (STF23 F92004) Mikrobiologi fleste er en direkte fortsettelse av tidligere arbeider innenfor FUDT Bakteriologi. De tidligere FUDT-Bakteriologi 1991 har innbefattet følgende aktiviteter: Oppsummering

4 UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE Side BAKGRUNN 2. DESINFEKSJON MED TEGO 103G I HYPERBARE MILJØER - TOKSIKOLOGISKE ASPEKTER Innledning Toksikologiske aspekter ved utprøving av Tego 103G til desinfeksjon i metningskammer Litteraturundersøkelse Diskusjon 5 3. DESINFEKSJON MED TEGO 103G I HYPERBARE MILJØER - IN-USE TEST TEGO 103G Bakgrunn Material og metoder Prosedyrer for rengjøring/desinfeksjon Prøveplan og prøvetakingspunkt Il 3.3 Resultater In-use test: 1. prøveomgang In-use test: 2. prøveomgang Diskusjon SAMMENFATTENDE KONKLUSJONER TEGO 103G Toksikologi Mikrobiologi Anbefaling for videre arbeid PERSONLIG DYKKERUTSTYR Bakgrunn Materialer og metoder I Resultater 5.4 Diskusjon ARBEIDSSEMINAR - RENGJØRING/DESINFEKSJON I METNINGSMILJØ Bakgrunn FUDT-Arbeidsseminar - Rengjøring/desinfeksjon i metningskammere 6.3 Oppsummering av seminaret mht. rengjøring/desinfeksjoa i metningskammere 7. BRUKERVEILEDNING - RENGJØRING/DESINFEKSJON I HYPERBARE METNINGSKAMMERE REFERANSER \wpsl\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED. 3 feb 1992

5 103G - var amfotensider med 1. BAKGRUNN Arbeidene er beskrevet i oppsummeringsrapporten (1,2) kapittel 4: EVALUERING AV Evaluering av desinfeksjonsmidler for hyperbare miljø har pågått ved SINTEF siden DESINFEKSJONSMIDLER FOR HYPERBARE MILJØER. DESINFEKSJON I HYPERBARE MILJØ befunnet å ha god effekt. Antimikrobiell effekt overfor flere virustyper var dokumentert fra produsenten, men undersøkelser mht HIV er ikke funnet beskrevet. Effekt mot sopp er ifølge miljø. Et produkt innenfor denne gruppe - Resultatene fra studiene frem til 1990 hadde klart påvist behovet for alternative desinfeksjons UNIMED i Tego og evaluering av undersøkelsene er beskrevet i kapitlene 1.2: Desinfeksjon med Tego 103G i hyperbare miljøer -Toksikologiske aspekter ved utprøving i metningskammer og kap. 1.3: \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED 13. feb 1992 In-use test Tego 103G. metningskammere måantimikrobiell effekt overfor P. aeruginosa særlig vurderes. Resultatene - effekt under realistiske bruksformer, en in use test. For et produkt til bruk i operasjonelle andre delstudien gjelder antimikrobiell effekt av produktets potensiale mht antimikrobiell foretatt i Den første delstudien er en inngående litteraturstudie mht toksikologi. Den For å komme videre i evalueringen av Tego 103G mht bruk i hyperbare miljø, er to delstudier referansemetoder for slike undersøkelser av produktgrupper av typen tensider. Panacide M (3), ble vurdert som særdeles vanskelige å gjennomføre, da det ikke finnes Eksperimentelle hudopptaksforsøk med Tego 103G, slik som det tidligere er gjort med produsenten god, og produktet er også i bruk i Norge som behandlingsmiddel mot fotsopp. forsøk mht antimikrobiell effekt mot Pseudomonas aeruginosa fra hyperbare miljø, og tidligere undersøkt i laboratorie midler til bruk i hyperbare systemer. En produktgruppe - - gode generelle bruksegenskaper (for eks. nøytralt ph og luktfrie) ble videre vurdert for bruk i hyperbare

6 Polaritet/pH C16: 0.1-5% Kjemisk sammensetning har vært kjent siden 50-tallet (4). sine overfiateaktive egenskaper. Den baktericide effekt av de aktive substanser i Tego 103G Tego lo3g tilhører en gruppe av desinfeksjonsmidler som utøver baktericid effekt gjennom 2.1 Innledning MILJØER - ASPEKTER TOKSIKOLOGISKE UNIMEO (vekt) løsning i vann av de hovedsubstanser som er angitt nedenfor: Produktet Tego 103G er i henhold til produsenten (Goldschmidt AG, Essen, Tyskland) en 10% Alkyldelen har varierende kjedelengde som angitt nedenfor: 2. DESINFEKSJON MED TEGO 103G I HYPERBARE \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 Kjemiske egenskaper alkyl-di(aminoetyl)-glycin forbindelsene. Disse er amfotære, zwitterioniske forbindelser som kan ha både positive (amino) og negative (karboksylsyre) grupper. Ved nøytral pr vil disse Den antibakterielle aktivitet av Tego synes i hovedsak å være forbundet med av Tego 103G i vann oppgis å ha en pr på ca. 7,7. ladning, og ved lav (sur) ph positiv ladning. Kombinasjonen av disse ladningene og en Iangkjedet alkanisk upolar del gjør at molekylet har sipeliknende egenskaper. En 1% løsning forbindelsene ha både negativ og positiv ladning (zwitterion), ved høy (basisk) ph negativ 8 Alkyl 2,5,8-triazaoctan- i -karboksylsyre (ca. 57%) 5,8 -Dialkyl-2,5,8- triazaoctan- 1 -karboksylsyre (ca. 6%) CiO: % C12: 64-70% C14: 26-34% l Alkyl l,4,7 triazaheptan (ca. 33%) 1,4-Dialkyl-1,4,7-triazaheptan (ca. 4%)

7 UNIMED 3 Dampirykk, flyktighet Hovedkomponentene i Tego 103G har svært lavt damptrykk og vil ikke gi dannelse av toksikologisk relevante konsentrasjoner i luft ved avdamping. På bakgrunn av at formaldehyd inngår som en kjemisk bundet stabilisator i produksjonsprosessen for å hindre utfelling, ble det undersøkt om det ferdige produkt avgir formaldehyd. Resultatet av denne undersøkelsen var negativt (3). Det er ikke undersøkt om eventuelle andre flyktige forbindelser kan avgis fra produktet, eller hvorvidt formaldehyd eller andre flyktige forbindelser kan avgis under hyperbare betingelser. 2.2 Toksikologiske aspekter ved utprøving av tego 103g til desinfeksjon i metningskammer Hensikt med undersøkelsen Hensikten med denne litteraturundersøkelsen har vært: 1) Kartlegge hva som finnes av toksikologisk relevante data på eventuell helsemessig risiko knyttet til bruken av Tego 103G (og nært beslektede produkter). 2) På grunnlag av pkt. 1) avgjøre om det bør utføres in-use -test med Tego 103G i metningskammer på norsk sokkel. Hensikten med in-use -testen er å undersøke om den antibakterielle effekt av dette produktet er god nok i de aktuelle brukermiljø til å erstatte de produkter som er i bruk i dag. \wp5l\rspport\bakt9ldi.cs/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992

8 Forhold som er spesielle for metningskammer og kan tenkes å ha innvirkning på de - Lite - Høy fuktighet (endret hudpenetrasjon?) - Høyt trykk (endret opptak / toksikologisk respons?) UNIMED Høy temperatur (endret hudpenetrasjon?) sammenheng er forsøkt vurdert i den grad det finnes informasjon tilgjengelig. Disse og andre forhold som kan være relevante for anvendelsen av Tego 103G i hyperbar 2.3 Litteraturundersøkelse 0 St,esielle forhold knyttet til bruken av desinfeksjonsmidler i metningskammer Den litteratur som er gjennomgått i denne undersøkelsen er fremkommet ved sok i følgende Isolasjon \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 funnet, av toksikologisk relevante litteraturdata på Tego 103G og beslektede produkter. Avsnittene nedenfor representerer en systematisk oversikt over hva som er funnet, og ikke Systematisk gjennomgang av toksikologisk relevant litteratur produkter. Et mindre antall av referansene omhandlet effekter på mennesker ved bruk av Tego produkter. Resultater fra dyreforsøk (høydose) var stort sett av eldre dato. desinfeksjon/mikrobiologi og generelle toksikologiske oppslagsbøker. på oppdrag fra produsenten (Goldschmidt AG), faglitteratur og oppslagsbøker på toksikologiske aspekter som er knyttet til bruken av Tego 103G: databaser; MEDLINE, TOXLINE, TOXLIT, TOXLIT 65, NIOSHTIC, CHEMID, CHEMLINE, CSILO og MBLINE. I tillegg kommer produktdatablad og resultater fra undersøkelser utført Søk i databasene ovenfor resulterte i ca 50 litteraturreferanser. Flertallet av disse var artikler som primært omhandlet baktericid, fungicid og virucid effekt av Tego 103G og beslektede plass (økt mulighet for hudkontakt med behandlede flater) (begrenset mulighet for fjerne seg fra eksponering ved eventuelle allergiske reaksjoner eller annen overfølsomhet)

9 forbindelser (5). forholdstall for Tego 51 var 6 flyktighet. Opptak er imidlertid fullt mulig i aerosolform dersom denne dannes, f.eks. ved IOX. Opptak, absorpsjon UNIMED 5 påføring med dusjsprøyte. og dermed vil ha vanskeligere for å trenge gjennom hudens ytre horniag enn typisk upolare og Data på hudopptak av Tego komponenter er heller ikke funnet i litteraturen. De hoved punktet ikke å være forbindelser som lett penetrerer hud. Dette pga. at molekylene har ladning komponentene som er beskrevet under kjemisk sammensetning innledningsvis synes i utgangs Undersøkelse av LDSO (letaldose for 50% av en populasjon) i rotter har vist at oral toksisitet Toksisitet i dyreforsøk Årsaken til dette er mest sannsynlig en ufullstendig eller langsom absorpsjon fra tarm. For Tego er lavere enn intraperitoneal (injeksjon gjennom bukveggen) for flere av Tego produktene. 103G var den orale dosen l.6x høyere enn den intraperitoneale, mens det tilsvarende fettiøselige stoffer. Det er imidlertid vist i forsøk med hårløse mus at visse zwitterioniske for bindelse, som f.eks. dodecylbetaine penetrerer hud og dessuten øker permeabiliteten for andre Akutt toksisitet komponenter som er spesifisert innledningsvis er i dampform imidlertid lite sannsynlig pga. lav Det er ikke funnet data som beskriver lungeabsorpsjon av Tego produkter. Opptak av de \wpsl\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13 feb 1992 (24 timers observasjonstid) og 4.05 ml/kg (7 dagers observasjonstid) (6). I LD5O forsøkene Akutt toksisitet er undersøkt i rotter i en undersøkelse av relativt ny dato. LD5O ble, for rapporteres Tego 103G å gi dødsfall uten kramper med narkose, koma og respirasjonsstans i ufortynnet produkt og 1:1 fortynning i vann, i denne undersøkelsen funnet å være 5.60 ml/kg løpet av I time ved intraperitoneal injeksjon, eller 8-24 timer ved oral administrasjon. Mekanismene bak dødsfallene er ikke kjent. Kronisk/subkronisk toksisitet Undersøkelse av kronisk oral toksisitet av Tego 103G er ikke funnet i litteraturen. Data synes av avvikende sammensetning er funnet å ha omtrent samme orale toksisitet som Tego 103G, å mangle for reproduksjon, carcinogenese, genotoksistet/mutagenese. For Tego 5 1, som pâ tross ga administrasjon av 10% i drikkevarin til mus 50% dødsfall i løpet av 18 dager (7).

10 eller håndtert Tego lo3g i forbindelse med desinfeksjon. dusj ing. Effekter på mennesker Hudeffekter (8). binyrer eller milt, heller ikke endringer i nivåer av serum levertransaminaser og lymfocytter Hudpensling av kaniner i tre uker med Tego 103G (1%) ga ingen endring i vekt av lever, nyre, UNIMED omgang nied Tego (uspesifisert), og beskriver selv ett tilfelle av hudallergi hos en svømmelærer etter kontakt (sprut) med ufortynnet Tego 103G (10). Et liknende tilfelle beskrives også av Lachapelle og Reginster refererer i 1977 til tre kjente tilfeller av dermatitt som følge av Valsecchi et al. (1985) med allergisk eksem på føttene hos en svømmelærer (11). konsentrert), halvparten av disse hadde positiv test når testløsningen var 0.1% (12). Disse rapportene er case reports som omhandler effekter på. hud hos personer som har brukt Effekter av Tego 103G på mennesker er beskrevet i litteraturen i tidsrommet etter 1963 (9). Fossereau et al. (1988) fant at 15 sykepleiere med håndeksem fikk positivt utslag når de ble testet med en 1% løsning av Ampholyt G (tilsvarer Tego 103G, men er 3 ganger mer Et tilfelle av allergi mot dodecyldiaminoetylglycin beskrives av Sinclair og Hindson(1988) etter Et tilfelle av kontaktallergi ble rapportert av Munro et al. hos en metningsdykker i Nordsjøen bransjen er rapportert av Valsecchi et al. (1990) etter bruk av Tego 51(14). bruk til desinfeksjon i næringsmiddelbransjen (13). Tre liknende tilfeller fra næringsmiddel (15). I dette tilfellet hadde dykkeren først vært utsatt for overopphetet varmtvann, med rødhet \wp5l\rapport\bakt9idi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 desinfisert ved immersjon i en 1% løsning Tego 103G. Det framgår videre av artikkelen at Tego og avskalling av huden som resultat. Dykkeren brukte deretter en våtdrakt som hadde vært Andre effekter Det er i litteraturen ikke funnet beskrevet andre effekter på mennesker utenom hudeffekter. 103G ble brukt ukritisk i kammeret, eksempelvis ble 1% Tego 103G brukt til kroppsvask ved

11 Toksisitet i dyreforsøk 2.4 Diskusjon 0 Hudpensling ser ikke ut til å. ha gitt registrerbare effekter på forsøksdyr, men det kan imidler dodecylbetaine indikerer at hudopptak av Tego komponenter ikke er usannsynlig. tid ikke konkluderes at Tego 103G komponenter ikke tas opp via hud. Forsøk med med oral administrasjon synes å. indikere et noe lavere eller langsomt opptak fra tarm. høye doser (>1 g/kg) indikerer at komponenter i Tego 1030 har lav akutt toksisitet. Forsøkene De dyreeksperimentelle undersøkelser som er utført med intraperitoneal injeksjon av svært UNIMED 7 Det kan ut fra de foreliggende data fra dyreforsøk konkluderes med at Tego 1030 har lav akutt og subkronisk toksisitet. Langtidsstudier på. kronisk effekter er ikke funnet. Effekter nå mennesker Effektene på mennesker ved bruk av Tego 1030 synes utelukkende å. være knyttet til hudallergiske reaksjoner. Litteraturen inneholder mindre enn ti publikasjoner hvor det er et 20 til 30-talis personer, og observasjonene strekker seg i tid over nesten 30 år av en bruks dokumentert attego 1030 har gitt opphav til hudallergi. Disse artiklene kan tilsammen omfatte Tego 103G har på britisk sokkel vært brukt i metningskamre i mer enn to år, og brukes i dag periode på. ca. 40 år. Endel av publikasjonene viser klart at desinfeksjonsmiddelet har vært av ca. 60% av hovedkontraktørene her (16). Det er i denne forbindelse ikke rapportert om ved desinfeksjon i metningskamre på norsk sokkel. brukt på en uforsiktig måte som ikke er forenhig de generelle prosedyrer som i dag er i bruk \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNMED 13. feb 1992 av Tego har vært spesielt fulgt opp av medisinsk personell i dykkerselskapene på engelsk side. negative effekter ved bruk av Tego Det er imidlertid ikke kjent i hvilken grad bruken at hudallergi er den effekt som kan tenkes å. representere det største problem ved bruk av Tego Ut fra det materiale som er tilgjengelig i forbindelse med effekter på mennesker synes det klart har vært i bruk i hele år, og at det antall personer som har utviklet hudahlergi i løpet av denne perioden derfor generelt må kunne betraktes som svært beskjedent (17). Det ligger også slik at en har gjennom hele bruksperioden vært oppmerksom på muligheten for å. utvikle en sikkerhet i det at det første tilfelle av hudallergi ble rapportert så tidlig som for 30 år siden, 103G i metningskammer. Det må imidlertid presiseres at Tego lo3g (eller tilsvarende produkt)

12 0 allergisk reaksjon mot komponenter i dette desinfeksjonsmiddelet. Dette burde minske risikoen for underrapportering i litteraturen. vann i henhold til utprøvete prosedyrer for påføring (uten aerosoldannelse), og på en måte hvor det konkluderes at risiko for uønskede effekter fra Tego 103G er svært liten under disse forsøkene. kontrollerte eksperimenter i metningskammer. Bruken av Tego 103G skjer med 1% løsning i hudkontakt søkes minimalisert (18). Ut fra de data som er referert ovenfor, og gitt at de refererte prosedyrer for bruk følges, kan UNIMED - 8 I denne sammenheng vurderes Tego 103G med hensyn på utprøving av antibakteriell effekt i \wp5l\rspport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992

13 UHIMED DESINFEKSJON MED TEGO 103G I HYPERBARE MILJØER - IN-USE TEST TEGO 103G 3.1 Bakgrunn En forutsetning for gjennomføringen av in use testen var at resultatene fra den beskrevne litteraturstudien ikke påviste toksikologiske betenkeligheter med bruk av det aktuelle produktet. Litteraturundersøkelsen ga klarsignal til oppstart av den planlagte in-use - testen av Tego 103G. En in use test gjennomføres for å undersøke et desinfeksjonsmiddels antimikrobielle effekt i et aktuelt brukermiljø. Man vet at mikrober i naturlige omgivelser ofte kan være betydelig mer resistente mot antibakterielle produkt enn de samme mikrober subkultivert på kunstige medier. I et brukermiljø er det også ofte andre faktorer som for eks organisk materiale som kan påvirke effekten av desinfeksjonen. I biologisk unike miljøer som metningsdykking er det især viktig å undersøke potensialet til et desinfeksjonsmiddel in-use, da det her kan være mange faktorer som bidrar til en forandret effekt hos et desinfeksjonsmiddel. I en in use test bestemmes mikrobiell kontaminasjon på bestemte steder i miljøet henholdsvis før og etter rengjøring/deinfeksjon som et mål på antimikrobiell effekt av desinfeksjon. Mikrobiologisk prøvetaking foretas av enkelte, på forhånd vel definerte punkt i kammeret. Prøvetakingspunktene i denne in-use testen er de samme som er benyttet ved tidligere lignende undersøkelser. Resultatene fra denne in use test vil derfor i noen grad kunne sammenlignes med studier av andre desinfeksjonsmidler som er foretatt i det samme miljøet. In-use test er foretatt kun i kammer som var i operasjonelt bruk under testperioden. In use test av et desinfeksjonsmiddel krever definerte prosedyrer, både for gjennomføring og for kontroll av effekt med rengjøring/desinfeksjon. Nye og innarbeidede praktiske prosedyrer for rengjøririg/desinfeksjon i metningskammere var tilgjengelige ved tiden for denne in use test ombord på det aktuelle skipet. En in use test forutsetter videre at alt personell som er involvert kjenner til at testen foregår og at de har nødvendig informasjon både om produktet som skal testes og om den praktiske fremgangsmåten for gjennomføringen. Informasjon om denne in use test ble gitt skriftlig til helsetjenesten for videre distribusjon til involvert operasjonelt personell. \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992

14 Prosedyrer Tego 103G er undersøkt in-use ombord på et operasjonelt dykkerskip høsten I utgangs In-use testen av Tego 103G ble gjennomført ombord på Seaway Pelikan. 3.2 Material og metoder UNIMED 10 - Mikrobiologisk kontroll av ferskvannet ombord gjøres regelmessig en gang/måned. Under in og dykkere i metning. Overflatepersonellet (LST) supplerer med nødvendig utstyr både for Rengjøring/desinfeksjon i metningskammere under trykk involverer både overfiatepersonell use testen blir ferskvannet kontrollert ved hvert rengjøringstilfelle. det ikke mulig å få med flere skip med i denne undersøkelsesomgangen. føring av litteraturstudien ikke kunne gjennomføres før tidligst september/oktober 1991, var punktet var det planlagt at flere skip skulle delta, men da denne testen på grunn av gjennom analyser gjøres til artsnivå, og er gjennomført ved RiT, avd for mikrobiologi, Trondheim. gjennomføringen av prøvetaking og vask. Mikrobiologisk prøvetaking gjøres med vel mikrobiologisk prøvetaking og for rengjøring/desinfeksjon. Dykkerne har ansvar for PROSEDYRER FOR RENGJ0RING/DESINFEKSJON innarbeidede metoder, og er gjort ved bruk av Culturettes (svab metode). Mikrobiologiske \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED. 13. feb 1992 Hanskebruk er påbudt ved hdndtering av alle kjemiske produkter, ogsd desinfeksjonsmiddel. plastikkpose for innsending i kammeret. Merket provetakingsutstyr for kontroll med mikrobiell kontaminasjon sendes inn sammen med papirdukene. Prosedyrer dykkere: Prøvetaking mht kontaminasjon i kammeret gjores rett før vasketilfelle. Engangs papirduker inndrenkes med desinfeksjonsløsningen og legges i provetakingen. Vask i kammer under trykk omfatter foruten vegger og overside dork plater ogsd servant og toalett i våre deler. Dorkplater loftes ikke i kamrner under trykk. Papirdu&cr benyttes rengjoring/desinfeksjon. Hele dusj-sett (dusjhode og slange) taes av og sendes ut etter en og en på et begrenset område av ca 1-2 m2. Dukene legges etter bruk i soppelpose som umiddelbart etter vask sendes ut. Rengjoring/desinfeksjon under dorker og i toll 1:ct foregår ved at desinfeksjonsløsning pdføres fra dunk forsiktig (unngå aerosol), får virke c i minutter Nylaget bruksiosning av Tego 103G (1 %) benyttes ved hvert overfiatepersonell:

15 UNIMED 11 og dreneres deretter ut. Mikrobiell prøvetaking etter vask gjøres innen 30 minutter eller før kammeret taes i bruk PRØVEPLAN OG PRØVETAKINGSPUNKT Den aktuelle in use testen av Tego 103G er foretatt ved to forskjellige tidspunkt, heretter kalt prøveomgang I og prøveomgang II. Tidspunktet for gjennomføring av tin-use testene, og de kammersystemer som er undersøkt er gitt i tabell 1. TL-del er våtdel (toalett og dusj) i metningskammer og LC er tørrdel (sove - og oppholdskammer). I tabell 2 er de benyttede prøvetakingspunktene i hver kammerdel vist. Tabell i Prøveplan In-Use test Tego 103G Prøveomgang Dato Kammer I 25 september TL2/LC2 29 september TLI/LC1;TL2/LC2;TL3 02 oktober /LC3 14 oktober TL2 ;TL3 TL2/LC2;TL3 II 22 november TL2/LC2;TL3/LC3 25 november TL2/LC2;TL3/LC3 27 november TL2/LC2;TL3/LC3 04 desember TL2/LC2;TL3/LC3 Tabell 2 Prøvetakingspunkt i kammer Kammer Prøvetakingspunkt Våtdel (TL) kranmunn - dusj - dørk Tørrdel (LC) dørk - under dørk - medical lock Prøvetaking før og etter vask fra hvert prøvepunkt gir et totalantall på 48 prøver/kammer/prøvetakingstilfelle. Resultatene er presentert ut fra grad av mikrobiell kontaminasjon, målt i mikrobiell vekst. \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992

16 fv = før vask; ev = etter vask (LC) u. dørk o o -i-i-+p Tørrdel dørk + iv iv iv o o iv iv forskjellige kamrene gitt. 3.3 Resultater 0 UNIMED 12 Tabell 3.1 Mikrobiell kontaminasjon kammer TLI/LCI Svak vekst: + Prøve mangler: o Middels vekst: ++ Prøve uten oppvekst: iv Kraftig vekst +++ Pseudomonas aeruginosa: P Det har ikke blitt påvist mikrobiell kontaminasjon i ferskvannet under tiden for in-use testen. fv = før vask; ev = etter vask IN-USE TEST: 1. PRØVEOMGANG Tabeil 3.2 Mikrobiell kontaminasjon kammer TL2/LC2 prøveperioden, mens kammer i kun sporadisk var i bruk. I tabell er resultatene fra de I denne prøveomgangen var to kammersystemer (kammer 2 og kammer 3) i bruk under hele \wpsl\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 Svak vekst: + Prøve mangler: o Middels vekst ++ Prøve uten oppvekst: iv Kraftig vekst +++ Pseudomonas aeruginosa: P Kammer: prøvested 1:1 1:2 1:3 1:4 medlock o o o o o o +-i-+ iv dørk +++ iv iv iv P +-i-+p ++-4-P Våtdel kranmunn o o iv iv +-i-+ o iv iv (TL) dusj o o iv iv fv ev fv ev fv ev fv ev Kammer: prøvested 1:1 1:2 1:3 1:4 medlock o 0 (LC) u.dørk + Tørrdel dørk iv iv dørk (TL) dusj iv Våtdel kranmunn o i fv ev fv ev fv ev fv ev

17 Svak vekst: + Prøve mangler: o Våtdel kranmunn +++ iv o H-+ iv 3 fy ev fy ev fv ev fy evj Kammer: prøvested 1:1 1:2 1:3 1:4 (TL) dusj +-i o o i-t-+ (LC) u.dørk o fv = før vask; ev = etter vask medlock + +-i- o o o o o o dørk o o + ++-i- +-i-+ iv Tørrdel dørk H Tabell 3.3 Mikrobiell kontaminasjon kammer TL3/LC3 UNIMED - 13 Middels vekst: ++ Prøve uten oppvekst: iv Kraftig vekst: Pseudomonas aeruginosa: P meget mangelfull. Fra kammer 2 var 29/48 prøver tatt (60%) og fra kammer 3 var 2 1/48 prøver Prøvetakingsomgang I ble ikke gjennomført ifølge de oppsatte prosedyrer. Prøvetakingen var tatt (44%). Kammer i var kun i bruk under prøvetilfelle 1:2, slik at man her fikk et spesielt Antimikrobiell effekt av rengjøring/desinfeksjon ble påvist i 9 prøvepar før/etter vask. 112 begrenset prøveunderlag. \wp51\rapport\bak91di.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 prøvepar ble kontaminasjon vist å være av samme grad før og etter vask. Av disse er 5 Pseudomonas aeruginosa ble meget sjelden påvist i 1. prøveomgang, også før vask. prøvepar tatt fra dusjsett, noe som igjen indikerer dårlig oppfølging av prosedyrer. av at miljøet var i det nærmeste fritt fra Pseudonionas aeruginosa i prøveperioden ble denne første del av in-use testen av Tego 103G vanskelig å evaluere ut fra brukerpotentialet av Tego På. bakgrunn av de tydelige mangler i gjennomføringen av 1. prøveomgang - og på bakgrunn 103G i dette miljøet.

18 2 fv ev fv ev fv ev fv ev IN-USE TEST: 2. PRØVEOMGANG c UNIMED Kammer: prøvested 11:1 11:2 11:3 11:4 fv = før vask; ev = etter vask Svak vekst: + Prøve mangler: o Middels vekst: ++ Prøve uten oppvekst: iv Kraftig vekst: +++ Pseudomonas aeruginosa: P Tabell 4.2 Mikrobiell kontaminasjon kammer TL3/LC3 hele prøveperioden. I tabellene 4.1 og 4.2 er resultatene fra de forskjellige kamrene gitt. I denne prøveomgangen var kammer i ikke i bruk. Kammer 2 og kammer 3 var i bruk under \wp5t\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED 13. feb 1992 fv = før vask; ev = etter vask Tabell 4.1 Mikrobiell kontaminasjon kammer TL2/LC2 Svak vekst: + Prøve mangler: o Middels vekst ++ Prøve uten oppvekst: iv Kraftig vekst +++ Pseudomonas aeruginosa: P Prøvegrunnlaget i 2. prøveomgang var mer tilfredsstillende. Fra kammer 2 var 43/48 prøver tatt (90%) og fra kammer 3 var 39/48 prøver tatt (81%). Antimikrobiell effekt av grad av kontaminasjon påvist før og etter vask hvorav 2 i dusjsettene. P. aeruginosa er meget sjelden påvist også i 2. prøveomgang. rengjøring/desinfeksjon ble påvist i 21 prøvepar før og etter vask. Kun i 4 tilfeller ble samme Tørrdel dørk iv iv + +±-i- iv (LC) u.dørk s s iv 0 0 dørk iv o iv iv Våtdel kranmunn +++ iv -4-++P +++ iv o 0 + (TL) dusj +++ iv +++ iv iv o medlock iv iv ++ iv ++ o o o fy ev fv ev fy ei fv ev Kammer: 3 pruvested 11:1 11:2 11:3 11:4 medlock iv s iv iv o o (LC) u.dørk iv iv iv iv + iv o o Tørrdel dørk + iv + iv + iv ++ iv dørk iv i v iv Våtdel kranmunn iv iv +-i-+ + iv iv o -4- (TL) dusj iv iv t--i- iv ++ +

19 også ting: In-use test av Tego 103G foretatt ombord på Seaway Pelikan september-november 1991 har ikke kunnet klarlegge brukerpotentialet av produktet mht antimikrobiell effekt og da med spesiell vekt på P. aeruginosa under bruk i operasjonelle metningsmiljøer. Dette skyldes flere 3.4 Diskusjon UNIMED * et særdeles lite forurenset miljø mht P. aeruginosa * mangler i gjennomføring av mht prosedyrer og prøvetakinger Det faktum at P. aeruginosa så sjelden ble påvist i metningskammerene - vi uvanlig. Det har ikke forekommet mikrobiell kontaminasjon av P. aeruginosa i ferskvannet ombord på S Pelikan i testperioden. Det faktum at det ikke forekommet infeksjoner forårsaket av P. aeruginosa under periodene for in-use testen taler også for en minket forekomst av De forandringer mht praktisk gjennomføring av rengjøring/desinfeksjon som ble innført bakterien i miljøet. ombord i 1990 viste å gi generelt bedre effekt av rengjøringen sammenlignet med hva som miljøet i noen grad kan være relatert til dette. tidligere er sett. Det er ikke usannsynlig at den minkende forekomsten av P. aeruginosa i bedre likt av det operasjonelle personellet (personlig kommunikasjon). Det legges her stor vekt \wp5l\rapport\bakt9ldiæa/brg SINTEF UNMED, t3. feb 1992 I sammenligning med det tidligere benyttede produktet, Panacide M. er Tego 1030 betydelig ved at produktet har en neutral ph og at det ikke har generende lukt. Produktet er midlertidig tatt i bruk i miljøet, men nå under eget ansvar fra dvkkeselskapet. før vask finner

20 UNIMED SAMMENFATT ENDE KONKLUSJONER - TEGO 103 G 4.1 Toksikologi 1) En gjennomgang av tilgjengelig informasjon på toksisitet og uønskede helsemessige effekter av Tego 103G har vist at: Tego - Fâ Tego 103G har lav akutt toksisitet ved høye doser i dyreforsøk eller ingen data finnes fra dyreforsøk for hudopptak, kroniske effekter, reproduksjon, carcinogenese og genotoksisitet/mutagenese. 103G har gitt enkelttilfeller av hudallergi, men at antallet av disse er svært lavt i forhold til den lange tiden produktet har vært i bruk og den omfattende utbredelse desinfeksjonsmiddelet har hatt. 2) Ut fra de toksikologiske data som er funnet, og gitt at de refererte prosedyrer for bruk følges, kan det konkluderes med at kontrollerte forsøk for å undersøke antibakteriell effekt kan utføres med liten risiko for uønskede effekter på mennesker. 4.2 Mikrobiologi 1) Den gjennomførte in-use testen av Tego 103G i operasjonelle metningskammere har ikke kunnet fastlegge produktets potensiale mht forebygging av forekomst av infeksjonsrelaterte mikrober i miljøet. Dette er fremst begrunnet i * et særdeles lite forurenset miljø mht P. aeruginosa * mangler i gjennomføring av mht prosedyrer og prøvetakinger 2) Produktet er midlertidig tatt i bruk ombord på dykkerskip på norsk sokkel \wp5 1\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992

21 som følger: til Tego 103G kunne utarbeides. En slik anbefaling vil dog måtte gjøres med de nødvendige og hyperbare betingelser, vil et grunnlag for anbefaling til skifte av produkt fra Panacide M Hvis man ut fra disse undersøkelsene ikke finner forskjeller i avdamping mellom normobare Forslag 1: Undersøker hvorvidt formaldehyd eller andre flyktige forbindelser kan avgis fra Tego 103G under hyperbare betingelser. UNIMED c 4.3 Anbefalinger for videre arbeid Hvis Tego 103G tas i rutinemessig bruk på norsk sokkel, anbefales en oppfølging av bruken og 3) samt hudopptak. Før Tego 103G tas i rutinemessig bruk i hyperbare systemer, anbefales følgende gjort: forbehold for de undersøkelser som ikke til idag er gjort på Tego 103G (jamfør 1.3.1, pnkt 2 Forslag 2: Prøver å innhente og systematisere informasjon om de erfaringer en etterhvert vil \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 Forslag 3: Søke å få bedre dokumentert at Tego 103G ikke gir kroniske effekter ved lang tids informasjon vil måtte gjelde både toksikologisk og mikrobiologisk brukererfaring. få med dette desinfeksjonsmiddelet fra operasjonelt bruk på norsk sokkel. En slik eksponering. Dette vil bl.a. kreve regelmessige mikrobiologiske kontroller med kontaminasjon.

22 systematisk. 5d Bakgrunn 5. PERSONLIG DYKKERUTSTYR fl UNIMED 18 deler av det personlige dykkerutstyret foretatt i forbindelse med utbrudd av hudinfeksjoner selskap, mellom skip innenfor samme selskap og også fra tid til annen innenfor det samme Rutiner for rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerutstyr er vist å variere mellom dykker hos dykkere. Evaluering av rengjøring/desinfeksjon i hyperbare miljø har fremst gjaldt kammer- systemer. Studier mht. rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerutstyr har ikke vært gjort metningsmiljøet. Detaljerte prosedyrer på rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerutstyr har ikke kunnet fremskaffes. bakteriestammer blant metningsdykkere. Dette er sett fra mikrobiologiske prøvetakinger av Personlig dykkerutstyr har i noen tilfeller kunnet kobles til spredning av infeksjonsrelaterte For å kunne utarbeide egnede prosedyrer for rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerutstyr som er i bruk. må man først ha klarlagt hvilke deler av det personlige utstyret som er særlig utsatt for kontaminasjon av infeksjonsrelaterte mikrober. I 1991 har vi såvidt startet dette arbeidet gjennom mikrobiologiske undersøkelser av forskjellige deler av det personlige dykkerutstyret \wp5l\rapport\bakt9ldi.cafbrg SINTEF UNIMED, 13. feb Materialer og metoder Mikrobiologisk prøvetaking av personlig dykkerutstyr er foretatt i flere ulike metriingsmiljø (Culturettes), og prøvetaking er gjort direkte etter bruk av utstyret. De ulike deler av personlig p. norsk sokkel. Prøvetaking av personlig dykkerutstyr er foretatt med bruk av svabs dykkerutstyr som er undersøkt så langt er: oral nasal, neseklype, halstetting, innerhette, innside pà hjelm, øretelefon, mikrofon og innside på sokk. Mikrobiologiske analyser av prøvematerialet har i tillegg til standardmetoder også innbefattet ytterligere stamme-typing mht P. aeruginosa (serotyping).

23 5.4 Diskusjon Tabell 5 Mikrobiell kontaminasjon - rikelig. dykkerutstyr inosa personlig som oppvekst av P. aeruginosa. dykkerutstyr vist. Resultatene er gitt dels som blandningsflora av Gram-negative staver og dels I tabell 5 er resultatene fra undersøkelser mht mikrobiell kontaminasjon av deler av personlig Ut4IMED 19 Prøvetakingene i deler av det personlige dykkerutstyret fra dykkesesong 1991 viser at P. c 5.3 Resultater aeruginosa forekommer hyppig i nesten alle deler av undersøkt personlig dykkerutstyr. Gramnegative staver påvises nesten uten unntak fra alle deler i utstyret og veksten er oftest meget \wpsl\rapport\baktoldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 Mikrobiell kontaminasjon med Gram-negative staver er vist i mesteparten av undersokt utstyr etter bruk. P. aeruginosa er ofte påvist, men kjente infeksjonsstammer av bakterien er kun påvist i et tilfelle. Ved dette tilfellet kunne en sammenheng påvises mellom mikrobene i utstyret og en infeksjon hos dykkeren som hadde brukt det samme utstyret. prosedyrer for rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerutstyr finnes ikke i dag hos de En effektiv rengjøring/desinfeksjon er påkrevet av personlig dykkerutstyr. Detaljerte dykkerselskaper vi kjenner. Oral nasal 15/18 7/18 Neseklype 9/16 6/16 Innerhette 3/8 2/8 Halstetting 8/10 7/10 Innside hjeim 1/1 1/1 Innside sokk 1/1 0/1 øretelefon 6/6 2/6 Mikrofon 4/4 2/4 Personlig dykkerutstyr Gram- negative staver Pseudomonas aerug

24 vil bli foretatt innenfor FUDT-Bakteriologi FUDT: Arbeidsseminar i denne rapport. Videre arbeider innenfor dette feltet i dag. Rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerutstyr er behandlet også under punkt 1.5 desinfeksjon Deler av personlig dykkerutstyr bør være strengt personlig, noe som kun forekommer sporadisk benyttede produkter, da det meste av dette utstyret er i direkte kontakt med dykkernes hud. Rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerutstyr krever ekstra oppmerksomhet mht Ur4IMED \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED 3 feb 1992

25 Problematikken omkring rengjøring/desinfeksjon i metningskammere har vært arbeidet med prosedyrer. dykkeutstyr. for rengjøring/desinfeksjon i metningskammerkompleks. Hvert selskap har sine egne innenfor de fleste dykkerselskap. De fleste dykkeoperatører har i dag dokumenterte prosedyrer 6.1 Bakgrunn METNINGSMIU0 6. ARBEIDSSEMINAR - I RENGJØRING/DESINFEKSJON UNIMED 21 seminar om rengjøring/desinfeksjon i metningskammer. Hensikten med seminaret var å utbytte I et prosjektforslag til FUDT 1991, stilt fra Comex Norge a/s, ble det foreslått holdt et arbeids under FUDT-bakteriologi. erfaringer fra dette arbeidsområdet og om mulig finne felles retningslinjer for rengjøring/des seminaret mellom rengjøring i kammer og rengjøring av personlig dykkerutstyr. Fem dykke infeksjon for hyperbare miljø. Det foreslåtte arbeidsseminaret ble lagt inn som en delaktivitet selskap ble invitert å delta aktivt på seminaret: Stolt Nielsen Seaway A/S (SNS), Subsea Et arbeidsseminar over to dager var planlagt å holdes 5-6. november 1991, der man delte Dolphin, Oceaneering, Rdckwater og Comex. Hvert selskap ble bedt om å legge frem prosedyrer som var aktuelle for rengjøring/desinfeksjon i metningskammere. I tillegg ble de \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 samarbeid mellom Stolt Nielsen Seaway og SINTEF (19) og disse var tatt i bruk ombord på SNS bedt om å legge frem eventuelle prosedyrer for rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerskip i De samme prosedyrene ble under sommeren 1991 også utprøvet ved Nye praktiske prosedyrer for rengjøring/desinfeksjon i metningskammere var utarbeidet i Subsea Dolphin. Disse prosedyrene viste seg å være identiske med de tidligere nevnte Rockwater Norge A/S. Ved siden av disse to dykkeoperatørene, ble prosedyrer tilsendt fra prosedyrene. Mobil Expl.,BP og Norske Shell. I tillegg ble økonomisk støtte søkt fra OLF. Tilleggsbevilgning Gjennomføring av arbeidsseminaret forutsatte tilleggsfinansiering fra oljeselskaper også utenfor FUDT. Følgende oljeselskaper ble søkt om tilleggsfinansiering: Phillips, Elf Aquitaine, ble gitt fra Norske Shell.

26 seminar. Kjemisk og mikrobiell forurensing i hyperbare systemer. Rengjøring! desinfeksjon bakteriologi - delen Rengjøring/desinfeksjon Rengjøring/desinfeksjori i hyperbare metningskammere. i metningskammere. Seminaret samlet 30 deltakere, der både dykkeindustrien og oljeindustrien 0 UNIMED ]CE forekommer enkelte typer av infeksjoner hyppigere enn hva som normalt ses i befolkningen, og \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 oppsummering av dette føste innlegg er gjort nedenfor: for tilleggsfinansiering fra selskaper utenom FUDT var liten, ble det opprinnelig planlagte På bakgrunn av at de samme prosedyrer i Stort sett var benyttet hos selskapene, og at interessen kontaminasjon i operasjonelle metningskammersystemer. Det ble også gitt en kort introduksjon 6.2 FUDT-arbeidsseminar - seminaret erstattet med et mindre seminar som ble holdt i samarbeid med FUDT Kjemisk arbeidsmiljø. Et endagsseminar ble holdt 12 desember 1991 under navnet: FUDT-Arbeids Rengjøring/desinfeksjon er av stor viktighet for d kunne redusere risikoen for kontaminasjon Innledningvis ble det fra STNTEF gjennomgått status mht kjennskap til mikrobiell dette gjelder særlig hudinfeksjoner drsaket av Gram-negative stavbakterier, og da fremst og spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer. I operasjonelle metningskammere Pseudomonas aeruginosa. også bli gjort fra Kjemisk arbeidsmiljø, slik at denne deirapport kun vil omhandle var godt representert. En deltakerliste er vedlagt (vedlegg 1). Rapportering fra seminaret vil mht muligheter for redusering av mikrobiell kontaminasjon i metningskammere. En P. aeruginosa og andre Gram-negative stavbakterier hører normalt ikke til i omgivelsesfioraen holde miljøet fritt fra kontaminasjon av slike mikroorganismer. I operasjonelle metnings Klimaet i metningskammere er ofte bdde fuktig og varmt, slik at det her er ekstra vanskelig d enn luft og forhøyet partialtrykk av oksygen. Det begrensede arealet i et me:ningskamnier bidrar kammere er i tillegg en rekke andre biologisk særegne parametre som trykk, andre pustegasser i tørt klima. Disse trives best i fuktige og varme klima, og finnes overalt der vann er tilstede. til ansamlinger av organisk materiale, og dette bidrar til økt vekst og overlevelse for enkelte mikroorganismer. at man her md benytte kjemiske produkter for bekempelse av forurensing og spredning. Total uttørring av kammersystemer vil være det mest optimale for ti redusere den potensielle mikrobiologiske forurensing. Dette er ikke mulig ti fd gjennomført i kammere under trykk, slik metningskammere i

27 UNIMED Effektivt renhold vanskeliggføres av det begrensede arealet i et metningskammer, og det er ofte pdvist spredning av mikroorganismer som følge av rengjøring/desinfeksjon. Denne spredning av mikroorganismer kan i utgangspunktet bero pd flere ting: Mikrobiell forurensing av vannet. mikrobiell forurensing av desinfeksjonsproduktet, ikke egnete desinfeksjonsprodukter og uheldige prosedyrer og/eller rutiner for den praktiske gjennomføringen av rengjøringen/desinfeksjonen. Etter SINTEFs redogjørelse fulgte et innlegg fra helsetjenesten ved Stolt Nielsen Seaway v/bjørn Pedersen som dels omhandlet infeksjonsproblemer, især ytre øregangsinfeksjoner, og betydningen av disse både for dykkerne og for selskapet og dels prosedyrer for rengjøring/desinfeksjon. En oppsummering av dette innlegget er gjort i nedenfor: Problemer knyttet til Pseudonionas aeruginosa: øreinfeksjoner (ytre og indre øre) Andre hudinfeksjoner Bakteriell oppvekst uten infeksjoner Dykkeren kronisk bærer Generelle infeksjonsproblemer- andre mikrober. (mave- tarm, luftveis og sôrinfeksjoner) Konsekvenser for dykkerne. Smerter, ubehag Kroniske infeksjoner, resistente stammer Kronisk horselskade Tap av lønn ( kr pr.dr) Tap av helseattest Konsekvenser for selskapet: Operasjonelle forsinkelser (tar tid d erstatte syk dvkker) Stopp i operasjonen (fartøyene blir liggende brakk) Det er av stor betydning at man har gode nok prosedyrer, at prosedyrene blir fulgt og at man har lagt inn regelmessige kontroller med effekt av rengjøringen. \wp51\rapport\bak9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992

28 ut. skittent drenerer desinf.midd i Pd trykk Pd overflaten Rengjøring/desinfeksjon i kammere under trykk resp. i kammere ved overflaten Transfer 2x pr uke Engangskluter hver 3.uke som over spyling og torking følger: Frekvens Metode Frekvens Metode De rengjorings og desinfeksjonsprosedyrer som benyttes av SNS ble skjematisk fremstilt som UNIMEO \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 Det kjemiske desinfeksjonsmiddel som i hovedsak har vært benyttet intill helt nylig er Panacide M. Et alternativt produkt, Tego 103G er under utprøving. De foreviste prosedyrer var de samme benyttes av de fleste andre dykkerselskap som var Utdrag fra diskusjonen som fulgte: representert på dette seminar. Prosedyrene ble derfor ikke formål for noen diskusjon, annet enn ut fra hvilke krav og hvilke muligheter som finnes for rengjøring/desinfeksjon og torking av man normalt benytter i kammer under trykk, da dette vil redusere risikoen for utvikling av gjelder bruk av byggtørk med avfuktingsaggregat, som vesentlig vil forkorte tiden for uttorring av kammere. Det ble også påpekt viktigheten av å benytte andre desinfeksjonsmidler enn de diskutert. Slik desinfeksjon er kjent fra for eks. fiskeoppdrett og behandling av sjovann som kammersystemene på overflaten. Høytrykkspyling er forsøkt med godt resultat. Detsamme på bruk for mennesker er dette ikke funnet å være undersøkt. resistente mikrobestammer i dykkermiljøet. UV-desinfeksjon av sjøvann til dykkerdrakt ble injeksjonsvann for oljeproduksjon. Når det gjelder UV-desinfeksjon av sjøvann med henblikk Dork (ikke Ndr kammer Heller pd hver 3. uke som over under) vaskes vaskemiddel Vask, toilett Etter bruk Heller som over dusjslange vaskes vaskes kanimeret Dusjhette, Ndr kammer Ndr transfer Tas ut av Inn/ut sluse Hver gang noe do, spyler Venter 30 min, kommer Kammer lx pr uke Engangskluter lx pr mnd Høytrykk

29 UNIMED 25 To presentasjoner ble gjort fra operasjonelt dykkepersonell innen SNS - en LST og en dykker. LST/kammeroperatør har ansvar for planlegging og forberedelser av rengjøring/desinfeksjon i kammere. i. Nakkestad, SNS, representerte denne gruppens syn pä rengjøring/desinfeksjon. En kort oppsummering av hans innlegg er gjort nedenfor: I praksis blir det gjerne avvik fra fastlagte prosedyrer. Fra kammeroperatørsiden oppleves ofte følgende problemer i forbindelse med rengjøring i kammere. - Manglende motivasjon hos dykkerne - Dykkerne slitne - Liten plass å utføre arbeidet på Han foreslo følgende tiltak: - Velg gunstig tidspunkt for rengjøring, gjerne fleksibilitet - Gi tidsramme til dykkeren slik at også han kan velge tidspunkt - Forenkle prosesser og utrustninger så mye som mulig - Gjennom informasjon motivere dykkerne I diskusjon en som fulgte på hans innlegg ble det spurt om hvordan det er med kunnskaper og opplæring i rengjøring for dykkere. Det ble svart at dykkerne har inngående kjennskap både til mulighetene for bakterievekst i slike systemer og økonomiske konsekvenser både for egen og for selskapets del hvis man ikke tar de nødvenndige forholdsregler. Dykkeren J Jenssen, SNS ga dykkernes bilde av rengjøring/desinfeksjon i metningskammere. Han har dykket operasjonelt i 8-9 år. I hans inlegg ble også rengjøring av personlig dykkerutstyr omhandlet mer i detalj, men denne delen vil bli tatt med i utarbeidelsen av prosedyrer for personlig dykkerutstyr. En oppsummering av hans innlegg mht kammerrengjøring er gjort nedenfor: Dykkerné har en positiv holdning til rengjøringen - - Selve vaskejobben er tung - Betydelig bedre metoder i dag sammenlignet med før. Man slipper holde på å vaske med Mokkete kluter og vann, uten kan jobbe med rene engangskluter. Det føles rent etterpå. Rengjøringen md legges inn som en egen aktivitet innenfor 12 timers arbeids periode, slik - at det ikke blir ekstraarbeid - I perioder med kontinuerlig dykking har dykkerne mer enn nok å konsentrere sei om, slik at rengjøring i slike perioder kun blir gjort hvis det tilfeldigvis blir ci avbrekk i dykkingen \wp5l\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992

30 - Rutiner - Er - Viktig - Problemer Viktig selskapet. dørken. lokket og blir hengende til lokket åpnes. Ved åpning renner vannet ned bak toalettet og ned under dørken. Ved dusjing renner alt vann ned under dørken og blir liggende og skvulpe for eks: toalett- og dusj-konstruksjon. Ved spyling i toalettet kommer vann opp under c - UNIMED - 26 i hele kammerets lengde. Dusjkabinett eller egen drenage er svært ønskelig. I diskusjonen etterpå ble det påtalt at man ombord på enkelte skip har dusjkabinett, men at - Oppsummering av hans innlegg: Enkelte konstruksjonsdetaljer bidrar til å dempe motivasjon for å drive med rengjøring, var Subsea Dolphin, der T Smith redegjorde for de prosedyrer som er benyttet innenfor dette Vi fikk også en presentasjon fra to andre dykkerselskap, Subsea Dolphin og Comex. Først ut Stort Problemet med forurenset dusjvann ble påpeket, da dette faktisk kan føre til at dykkere kan øreinfeksjoner. Det ble spurt om hva som lå i ordet adferd, men dette ble ikke besvart. hverandre og man får her en betydelig lekasje av dusjvann ut gjennom veggen og ned under disse ikke er tette i veggene. Veggene er sveiset sammen på midten, sveisefugene faller fra \wpsl\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992 I den påfølgende diskusjonen ble først dykkerens adferd nevnt som et ledd i utvikling av få øregangsinfeksjon pga hyppig dusj ing i P. aeruginosa -infisert vann. Problemet med flere bredspektrete antibiotika som Gentamycin/Polymyxin vil også negativt påvirke den normale påfølgende øregangsinfeksjoner ble også diskutert. Behandling av øregangsinfeksjoner med forsvarsfloraen i øret. Risikoen for en ny øregangsinfeksjon vil derfor kunne være noe større direkte etter en slik behandling. personlig hygiene og for kammerrengjøring. Prosedyrene for kammerrengjøring som er i bruk Comex var representert av S Modahl, som gjorde rede for benyttetde prosedyrer, både for utstyr for vask. Andre forskjeller mellom Comex og de øvrige selskapene gjelder de kjemiske ved Comex er i mangt lik de tidligere beskrevne prosedyrer, men man benytter ikke engangs produkter som blir benyttet. Her benyttets grønnsåpe som hovedrengjøringsmiddel. Enkelte med øregangsinfeksjoner vesentlig mindre inshore enn offshore Sett samme prosedyrer som tidligere beskrevet vedrørende øregangsinfeksjoner må innskjerpes det forskjeller i disposisjon for øregangsinfeksjoner? at man passet pâ og hadde overoppsynet med motivasjon til dykkerne utenfra, for eks. god varm kaffe og kaker etc.

31 UNIMED - deler i våtkammeret, som vask, kraner, dusj og toalett desinfiseres etter rengjøring med 70% sprit (steriswabs). Tego 103G vil bli tatt i bruk som rengjørings/desinfeksjonsmiddel også i dette selskapet i nær fremtid. Med dette var arbeidsdiskusjonene om rengjøring/desinfeksjon i metningskammer ferdig. I tillegg til rengjøring i kammer ble også rengjøring/desinfeksjon av personlig dykkerutstyr diskutert, denne del av arbeidsseminaret vil bli rapportert i forbindelse med rapporteringen av de arbeider som pågår mht personlig dykkerutstyr og som er planlagt å ferdigstilles i første halvår Oppsummering av seminaret mht rengjøring/desinfeksjon i metningskammere: * Det var ingen uenighet om viktigheten av rengjøring/desinfeksjon som forebyggende tiltak mot kontaminasjon, spredning og infeksjoner fra mikroorganismer * Visse minimumskrav må kunne stilles for rengjøring/desinfeksjon i operasjonelle metningskammere. Disse er allerede tilgodesett hos de selskap som deltok på dette seminaret Metoder for rengjoring/desinfeksjon bør være så enkle som mulig og engangsutstyr forenkler og forbedrer rengjøring/desinfeksjon i miljøet * De mest uheldige konstrukjonsdetaljene bør utbedres snarest, slik at man ikke får unødige kilder til kontaminasjon inne i miljøet. * Rengjøring/desinfeksjon bor planlegges i dykkernes arbeidstid, og en fleksibilitet mht tidspunkt for gjennomføring bør gis * Man er nødt å ta noen økonomiske hensyn når frekvens av rengjøring/desinfeksjon/ut tørring på overflaten skal fastlegges * En brukerveiledning for rengjøring/desinfeksjon er utarbeidet \wpsl\rapport\bakt9ldi.ca/brg SINTEF UNIMED, 13. feb 1992

Nutec RAPPORT FRA FUDT ARBEIDSSEMINAR. Prosedyrer for rengjøring/desinfeksjon. Utd IMED. Kjemisk og mikrobieh forurensing i hyperbare.

Nutec RAPPORT FRA FUDT ARBEIDSSEMINAR. Prosedyrer for rengjøring/desinfeksjon. Utd IMED. Kjemisk og mikrobieh forurensing i hyperbare. Karin Jakolsen, NEJTEC Utarbeidet av Catrhie AhEén, SINTEF UNIMEI) og kammere Utd IMED a Nutec SINTEF UNIMED Rapport nr. STF-23A 92031 NUTEC Rappon nr. 23-92 Scøact av FUDT (Saga Peuoleum. Ncr Hydro. Oljcdircktoratct.

Detaljer

Dykkerhender - En oppsummering

Dykkerhender - En oppsummering STF23 A92026 Dykkerhender - En oppsummering 1992-04-09 UNIMED UULs1 RAPPORT Stittelsen for ndustriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole L STF23 A92026 Gradering Åpen N - 7034 Trondh&m Telefon:

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å

Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å Ragnhild Wiik og Catherine Boccadoro Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å forebygge smitte Forprosjekt Rapport IRIS, 2008/187 Prosjektnummer: 7302882 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e):

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318.

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Prosedyre for evaluering

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

Nutec. JJykkeseminaret 1996. Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec. Programkomité:

Nutec. JJykkeseminaret 1996. Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec. Programkomité: Nutec JJykkeseminaret 1996 Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec Programkomité: Bjørn Aage Lassen, Statoil Odd Pedersen, Norsk Hydro Øivind Lie, Oljedirektoratet Kai Olsen, Direktoratet

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Nutec -J (O. ( Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse av FUDT ISBN: 82-7280-317-8. X Fri Distribusjon Antall Sider: 39+Appendiks

Nutec -J (O. ( Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse av FUDT ISBN: 82-7280-317-8. X Fri Distribusjon Antall Sider: 39+Appendiks Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Posiboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon 55 34 16 00. Telex : 42892 nutec 0. Telefax: 55 34 47 20 Rapport nr: 32-93 Revisjon nr: 1 Dato: Prosjekt nr: Erstatter

Detaljer

Veileder. Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Veileder. Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven Veileder Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven TA 3019 2013 1 Forord Hensikten med denne veilederen er å gi Fylkesmannen og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) et bedre

Detaljer

Tittel Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten. NST-rapport 07-2002 82-92092-09-9 ISBN

Tittel Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten. NST-rapport 07-2002 82-92092-09-9 ISBN Tittel Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten Kartlegging av behovet for elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenesten og eksterne samarbeidsparter i helsevesenet Forfattere

Detaljer

Innføring av digitalkino i Norge

Innføring av digitalkino i Norge Innføring av digitalkino i Norge RAPPORT 31/2007 Evaluering av første fase av forsøksprosjektene NDA og NORDIC Sluttrapport Nils Henrik Solum og Markus M. Bugge NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE STUDIERETNING/ SPESIALISERING: INDUSTRIELL ØKONOMI MED SPESIALISERING I PROSJEKTLEDELSE SEMESTER: VÅRSEMESTERET 2003 GRADERING: ÅPEN OFFSHORETEKNOLOGI

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Innhold. Vedlegg 1. Databasesøk. Vedlegg 2. EU-Direktiv

Innhold. Vedlegg 1. Databasesøk. Vedlegg 2. EU-Direktiv 0 Innhold 1.0 INNLEDNING... 1 1.1 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling.... 3 1.2 Oppbygning av oppgaven med begrensninger og problemstillingen.... 4 1.3 Metode.... 6 1.4 Litteratur og kildekritikk....

Detaljer

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Et møte med et redusert liv - eller med et annerledes liv? En brukerundersøkelse gjennomført for Landsforeningen for Huntingtons sykdom og Smågruppesenteret, Rikshospitalet

Detaljer