Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13. Myndigheter med innsigelseskompetanse. Berørt e-postadresse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13. Myndigheter med innsigelseskompetanse. Berørt e-postadresse"

Transkript

1 Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13 Myndigheter med innsigelseskompetanse Berørt e-postadresse Torsken kommune Tranøy kommune Lenvik kommune Fylkesmannen i Troms Troms fylkeskommune Avinor AS Biskopen/ Nord-Hålogaland bispedømmeråd Direktoratet for mineralforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sivilforsvaret (Troms sivilforsvarsdistrikt) Fiskeridirektoratets regionkontor (Troms) Forsvarsbygg Jernbaneverket Kystverket Luftfartstilsynet Mattilsynet (Troms og Finnmark) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - region nord Oljedirektoratet Områdestyret for reindriftssaker (Troms) - Sør-Senja reinbeitedistrikt - Nord-Senja reinbeitedistrikt Troms Politidistrikt Riksantikvaren Sametinget Statens vegvesen, region Nord Statsbygg - avd. nord Besøksadresse: E-postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: 9385 Skaland

2 Side 2 av 12 Eksterne myndigheter / organisasjoner uten innsigelseskompetanse Midt-Troms regionråd Midt-Troms Museum Midt-Troms friluftsråd Kystsoneplanprosjektet for Midt- og Sør-Troms Destinasjon Senja v/ Lena Trulssen Nasjonal turistveg Senja v/ Hugo Fagermo Senja Petro Profilgruppa Senjalegen Troms Kraft Nett epostadresse Lokale myndigheter / organisasjoner uten innsigelseskompetanse Naturforvaltningsnemnda i Berg v/ Hans Ole Møller Berg Næringsforum v/ Arvin Reiertsen Eldrerådet i Berg v/ Dagmar Strøm Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Sverre Abel Ungdomsrådet i Berg v/ Jan Tore Noreng Idrettsrådet i Berg v/ Iddgeir Simonsen Berg - rådmannen Berg - kultur- og oppvekstleder (barn og unges representant) Berg - flyktningekontoret Berg - teknisk avdeling Berg - nav Berg - PRO-avd. Berg - Næring/utvikling Berg formannskap /næringsstyre/ planutvalg epostadresse

3 Side 3 av 12 Forslag til : Planprogram for Kommuneplan for Berg kommune Behandlet i kommunestyret i Berg kommune , sak 64/13 Høringsfrist: 3. november

4 Forslag til planprogram for: Kommuneplan for Berg kommune Side 4 av Formålet med planarbeidet 1.1 Oppfølging av vedtatt planstrategi: SATSINGSOMRÅDER For å beholde den positive befolkningsutviklinga, sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge og nødvendig rekruttering til offentlige og private arbeidsplasser, samt ta ut potensialet som ligger i spesielt fiskeri- og reiselivsnæringa, har politikerne i Berg valgt følgende 5 satsingsområder for inneværende periode: o Boligbygging o Omdømmebygging o Samferdsel og infrastruktur o Utviklingskommune o Barn og unge I tillegg til å sette fokus på de nevnte satsingsområdene, vil man i kommuneplanen også belyse hvilke rammebetingelser, forutsetninger og muligheter kommunen faktisk har for næringsutvikling, samfunnsutvikling og utvikling av kommunen som organisasjon og tjenesteyter overfor både innbyggere og andre som måtte oppholde seg i kommunen. 1. Boligbygging Tilrettelegging for boligbygging er prioritert satsingsområde i Berg. Det må jobbes med tiltak både på kort og lang sikt i samarbeid med Husbanken, næringsaktører og private. Kommunestyret ønsker en boligpolitisk handlingsplan. Det skal legges til rette for at kommunen sine lokalsamfunn skal være attraktive og etterspurte bomiljøer, der nærhet til tjenestetilbud, arbeidsplasser og meningsfulle fritidsaktiviteter kan danne grunnlag for det gode liv. 2. Omdømmebygging Den enkleste måten å stabilisere folketallet på, er å ta godt vare på de som allerede bor i Berg og slik redusere utflyttingen. Vi må finne ut hvordan innbyggerne i Berg trives, og hva som får folk til å ville bli værende her. En innbyggerundersøkelse kan gi oss svarene vi trenger, i innledningen til en omdømmeprosess. Målet med en slik prosess er at Berg skal ha et godt omdømme utad, så vel som internt i kommunen. Stedsutvikling, spesielt Skaland som kommunesenter og Senjahopen som maritimt næringssenter, vil bli et viktig virkemiddel i det å forsterke identiteten i bygdene. Vi må komme dit hen at Bergborgere flest er gode 4

5 Side 5 av 12 ambassadører for hjemkommunen, og bidrar til å trekke tilflyttere hit. Et godt omdømme vil være god drahjelp til en mer positiv utvikling på flere av områdene som i dag framstår som store utfordringer. 3. Samferdsel og infrastruktur God standard på kommunale veger og fylkesveger samt bredbånd til alle er høyt prioritert blant politikerne i Berg. Vegstandarden er generelt dårlig, noe som både skaper utfordringer for næringslivet og til dels utgjør en fare for trafikksikkerheten. Et vel fungerende vegnett tilpasset dagens krav til næringstransport og trafikksikkerhet er en forutsetning for videre utvikling i Bergsamfunnet. Bredbånd til alle som ønsker det åpner muligheter for næringsetablering og utvikling, samt stedsuavhengige arbeidsplasser. Det gir også mulighet for å tilrettelegge bedre for desentralisert videregående og høyere utdanning, samt etter- og videreutdanning. 4. Utviklingskommune Politikerne i Berg ønsker at Berg skal være en utviklingskommune. Skal vi få til det må vi ha flere tanker i hodet samtidig, prioritere nøye, og virkelig satse på mange områder. Organisasjons- og kompetanseutvikling, næringsutvikling, omdømme, trivsel, stedsutvikling og rekruttering, folkehelse, langsiktig arealplanlegging og god planlegging generelt er noe av det vi må ha fokus på. Åpenhet, samarbeid og medvirkning er viktige stikkord. 5. Barn og unge For Berg kommune er det viktig å vise at vi tar barn og unge på alvor. Rekruttering starter allerede i barnehagen. Vi må jobbe både på kort og lang sikt med tiltak rettet mot barn og unge for å sikre at de får en god oppvekst med varierte og meningsfulle aktivitetstilbud. Vi må også inkludere barn og unge i viktige prosesser slik at de får delta i planlegging for egen framtid i Berg. Identitet er et nøkkelord. Dersom barn og unge trives i hjemkommunen vil de være gode ambassadører, og også mer tilbøyelige til å etablere seg her når den tid kommer. 1.2 Videreføring av gjeldende planer 1. Samfunnsdel Sist kommunen hadde utarbeidet en kommuneplan med samfunnsdel var for perioden Gjør man et tilbakeblikk på hva som har skjedd siden denne planen ble formulert, har det skjedd veldig mye i denne tiårsperioden, til dels uten å være nevnt i samfunnsdelen. Det er lite igjen av uløste mål og oppgaver fra den siste samfunnsdelen. For samfunnsdelen vil dette bety at man nærmest kan starte fra skrætsj ut fra dagens situasjon når kursen videre skal stakes ut. Dette gjelder spesielt kommunale oppgaver, kommunal tjenesteyting og utviklingsarbeid. 2. Arealdel Siste utgave av arealplanen ble vedtatt i Denne planen må anses for å være et brukbart grunnlag for å utarbeide reguleringsplaner der det trengs og som igjen gir grunnlag for en styrt 5

6 Side 6 av 12 bruk, vern og utbygginger. Arealdelen videreføres i prinsippet inntil nytt planvedtak blir gjort. Det samme gjelder utarbeidete reguleringsplaner. 3. Handlingsdel Bortsett fra de årlige kommunebudsjettene og økonomiplaner, har kommuneplanens handlingsdeler ikke vært særlig synlige styringsdokumenter, spesielt de siste årene. 4. Kommunedelplaner De kommunedelplanene som man har hatt fra tidligere trenger oppdateringer gjennom hovedrevisjoner og nye mål. Oppstart av kommunedelplaner behandles som egne saker. Dette gjelder - idrett og friluftsliv - strategisk næringssplan (SNP*) - trafikksikkerhetsplan I tillegg bør det utarbeides kommunedelplaner for - kulturminner - kompetanseutvikling - bruk og vern i strandsonen - kommunal tjenesteyting (spesifiseres). I hht. plan- og bygningslovens kap. 9, deltar kommunen i et interkommunalt planarbeid for kystsonen (sjøarealene) sammen med 12 andre kommuner i Midt- og Sør-Troms. Dette planarbeidet koordineres av fylkeskommunen og angår alle kommunene med kystlinje. Sammen med Tranøy kommune deltar Berg kommune i et KRD-initiert prosjekt kalt småkommunesatsing der målet er å få til stedsutvikling for Skaland og Senjahopen, herunder utarbeidelse av reguleringsplaner. *) Tidligere ble denne planen benevnt som SNUP (strategisk nærings- og utviklingplan). Ettersom et satsingsområde i planstrategien er Utviklingskommune, foreslås utviklingstemaet å bli nærmere omtalt i samfunnsdelen. Næringsplanen blir dermed benevnt som strategisk næringsplan (SNP). Av tiltak/prosjekter som er særlig aktuelle å følge opp, nevnes spesielt kommunens vedtatte næringsfyrtårn (2012): - Senjahopen fiskerihavn - Tiltak i tilknytning til Nasjonal Turistveg - Museum for geologi og industri 1.3 Hensyntaking til ny kunnskap 1. Nettressurser 6

7 Side 7 av 12 Internett er blitt et veldig innholdsrikt medium for kunnskapsgrunnlag til hjelp i planarbeidet. Norge digitalt (norgedigitalt.no) er blitt en samleportal for ulike kunnskapsbaser, tilrettelagt for søk på fylkes- og kommunenivå. Andre eksempler på slike baser er naturbasen og askeladden (kulturminner). Seeiendom.no gir god oversikt over bebyggelse og tomtegrenser. 2. Lokalkunnskap Astafjord-prosjektet marine- og maritime kartlegginger ( ) NGU mineralkartlegging ( ) Kulturminneregistreringer er foretatt over Bergsøyan. Dette sammen med andre lokalhistoriske dokumenter og registreringer (Fotefar i Nord, Bygdebøkene og arkivmateriale fra for eksempel Grafitverket og Nikkelverktiden) gir et godt grunnlag for framstilling av kunnskaper som framgår av lokale registreringer. Dette i tillegg til registreringer som framgår av sentrale databaser (for eksempel riksantikvaren). 3. Aktualiserte fremtidige kunnskapsområder Kulturelle trender og kompetansebehov for utvikling av reiseliv, friluftsliv og opplevelsesindustri. Konsekvensutredning for mulig oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, med nye kompetansebehov for bergverk og oljeindustrien samt problematikken i forhold til olje og fisk. Nye trender og kompetansebehov i forhold til sjømatnæringene. 1.4 Oppdatering som følge av ny plan- og bygningslov 1. Planprogram og konsekvensvurderinger Disse temaene ble innarbeidet som forskrifter til plan- og bygningsloven i I den nye plan- og bygningsloven er disse innarbeidet i selve lovteksten som ble gjort gjeldende fra og med Planstrategier, digitale planer og digitalt planarkiv. Disse temaene er nye, gjeldende fra Planstrategier omhandles i pbl kap. 10 og forutsetter at kommunen skal vedta planstrategi innen ett år av ny kommunevalgsperiode. I hht. plan- og bygningsloven skal kommunens planer utarbeides i digital form og inngå i et samlet digitalt planarkiv. 3. Forskrift om kart, stedfestet informasjon m.v. (kart- og planforskriften). Forskriften trådte i kraft den 1. juli 2009 og angår kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Formålet er at forskriften skal legge til rette for en enkel tilgang til pålitelig stedfestet informasjon. Informasjonen skal kunne sammenstilles og brukes på tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller, og skal gi en samlet oversikt over tillatt og 7

8 Side 8 av 12 planlagt bruk av arealene i Norge etter plan- og bygningsloven. I vedlegg I til forskriften framgår nye fargekoder til arealplankartenes ulike kategorier. I vedlegg II framgår tilsvarende hvordan de nye kategorier hensynssoner framstilles. 1.5 Nye innspill for endret arealbruk i forhold til arealformålene. 1. Bebyggelse og anlegg. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 3. Grønnstruktur. 4. Forsvaret. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. 7. Fastsetting av hensynssoner. Under ny gjennomgang av arealplanen, skal de nye farge- og skravurkodene i henhold til kartog planforskriftens vedlegg I og II oppdateres i arealplankartene. Nye innspill skal videre framstilles etter den nye forskriften, jfr. plan- og bygningslovens Planprosessen med frister og deltakere. 2.1 Varsel I hht. plan- og bygningslovens 11-12, 2. ledd, skal kommunen varsle berørte offentlige myndigheter og andre interesserte om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Dette skjer i uke 35 i form av skriv som utsendes på e-post. Adresselisten vedlegges som notat til saken. 2.2 Kunngjøring Kunngjøring skjer i hht. plan- og bygningslovens 11-12, 2. ledd. Kommunen legger ut informasjonen på kommunens hjemmeside og ved kunngjøring i Troms folkeblad. 8

9 2.3 Planprosessen planlegges som følger: Side 9 av 12 Oppgave Framdrift Ansvar 1. Planstrategien ble vedtatt KST 2. Oppstartsvedtaket er gjort KST 3. Informasjon om planprogram (varsel) til berørte myndigheter. Intern informasjon Invitasjon om innspill til utkast til planprogram Frist: 4. Utkast til planprogram behandles i kommunestyret og vedtas som forslag og sendes på høring/ utlegges til offentlig ettersyn ba ba + + ba KST 5. Varsel og kunngjøring om planprosessen Uke 38/13 ba 6. Høring/ offentlig ettersyn i 6 uker *). Frist: 7. Administrasjonen går gjennom innkomne uttalelser til utkast til planprogram, og forelegger disse for planforum ba + + Uke 45/13 ba/wp Planutvalget merknadsbehandler forslag til planprogram. Uke 46/13 PU/FSK 9. Kommunestyret behandler og fastsetter planprogrammet Uke 50/13 KST 10. Administrasjonen følger opp planprogrammet med interne drøftinger og med andre berørte samt utforminger av konkrete innspill til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel). 11. Forslag til kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) utarbeides av administrasjonen/ ekstern bistand Uke 5/14 ba + + Uke 9/14 ba/wp + + ba/ ekstern bistand 12 Forberedelse til behandling i planutvalg og kommunestyre Uke 10/14 ba 13. Forslag til kommuneplan utsendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn**) Frist: 14. Administrasjonen går gjennom høringsuttalelser og forelegger disse for planforum innen uke 21 Uke 11-12/14 Uke 19/14 PU/FSK - KST Uke 21/14 ba/wp Planutvalget innstiller på godkjenning av kommuneplanen Uke 23/14 PU/FSK 16. Kommunestyret godkjenner kommuneplanen Jfr. forbehold om utsetting av arealdelen i sjø (pkt. 13 ovenfor). Uke 25/ Etterarbeid Uke 27/14 ba (ba = Bjørn Abelsen, wp = Wenche Pedersen, + + = ad-hoc-medvirkning fra andre i kommunen/enheter) (PU = planutvalg, FSK = formannskap, KST = kommunestyret) Rød skrift: Utført *) I løpet av høringsperioden gjennomføres informasjons- og drøftingsmøter med - representanter for næringsliv - representanter for organisasjonsliv - interne møter i kommunen - åpne møter i kommunen KST 9

10 Side 10 av 12 - møter med representanter for eldre og funksjonshemmede (eldreråd/ råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne) - møter med representanter for barn og unge, herunder ungdomsrådet. På disse møtene inviteres til/avtales om individuelle oppfølgingsmøter. **) Dersom man finner at arealdelen i sjø med fordel utsettes av hensyn til planprosessen knyttet til interkommunalt kystsoneplanprosjekt, utsettes behandlingen av denne delen av arealplanen eller at man gjør foreløpig vedtak som gis en endelig behandling når kystsoneplanen foreligger. I løpet av høringsperioden gjennomføres informasjons- og drøftingsmøter etter samme mønster som redegjort for i pkt. 6 ovenfor. 3. Opplegg for medvirkning 3.1 Medvirkning fra berørte offentlige myndigheter. Offentlige myndigheter som berøres mottar varsel om igangsettingen av prosessen i uke 35. I forkant av dette får de tilsendt utkast til planprogram og inviteres til å komme med innspill til utkast til planprogram. Etter kommunestyrets behandling av forslag til planprogram, sendes dette på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist til uke 44. Samtidig inviteres de berørte myndighetene til drøftings- og informasjonsmøter i høringsperioden. I uke 45 gjennomføres møte i planforum hvor det gjøres rede for uttalelser innkommet til utkast til planprogram. Det er fylkeskommunen som inviterer til planforum. Møtet gjennomføres som et dialogmøte der man først og fremst avklarer sektormyndighetenes interesser i kommunen, om sektorinteresser står mot hverandre eller mot kommunens eller andre lokale interesser. Det avtales individuelle møter med sektorinteressene med tanke på oppfølging i perioden uke 51/13 til uke 5/14. Når det er utarbeidet et forslag til kommuneplan innen uke 12, oversendes planforslaget til berørte myndigheter til uttalelse. Høringsfristen settes til uke 19. Også i denne høringsperioden inviteres sektormyndighetene til drøftings- og informasjonsmøter om kommunen som planmyndighet eller sektormyndighet finner behov for det. Se vedlagt oversikt over berørte offentlige myndigheter. 3.2 Medvirkning fra lokale interessenter På samme måte som for sektorinteressene, inviteres lokale interessenter til å medvirke i planprosessen enten med individuelle møter, gruppemøter eller ved åpne møter. Dette gjelder både i forhold til kunngjøring/ varsel, ved offentlig ettersyn i forbindelse med planprogram eller ved offentlig ettersyn i forbindelse med planforslag. 10

11 Side 11 av 12 Det framgår av planprosessen (pkt. 2.3) hvem som nevnes som lokale interessenter. Gjennomføring av møter med lokale interessenter kan gjennomføres som framtidsverksteder eller andre former for kreative prosesser. 3.3 Kommunens egen medvirkning. Kommunen forutsettes å gjennomføre interne planleggingsmøter. Med tanke på parallelle eller etterfølgende utredninger om handlingsdeler, vil det anses som viktig at virksomhetene og fagansvarlige i administrasjonen deltar på interne planleggingsmøter for kommuneplanen. Det vil være minst et møte i tilknytning til igangsettingen, høringsperioden for planprogrammet og høringsperioden for planforslaget. Andre møter kan organiseres etter behov for utdypende drøftinger og de særskilte behov som avklares i planprosessen. I likhet med lokale møter med eksterne deltakere, kan interne møter også foregå som kreative prosesser. 4. Beskrivelse av hvilke alternativ som vil bli vurdert 4.1 Kommunen som samfunn Kommunen som samfunn er særlig knyttet til sin beliggenhet på yttersida av Senja, med de komparative fortrinn som kommunen har for fortsatt næringsutvikling innenfor opplevelsesbasert reiseliv, fiskeri- og oppdrettsvirksomhet samt bergverk og aktiviteter i tilknytning til disse. Alternativet vil være å se disse aktivitetene i lys av framtidige muligheter og behov for kompetanseutvikling, utvikling innenfor samferdselssektoren (herunder bredbånd/fiber) og kommunens oppfølging innenfor boligbygging. På lang sikt kan det være aktuelt å sette et fokus på problematikken om olje og fisk i forbindelse med konsekvensutredning og evt. senere åpning for oljevirksomhet på Troms Kommunen som organisasjon Dette planprogrammet tar utgangspunkt i at Berg kommune fortsetter som en egen primærkommune. Regionale løsninger avklares gjennom interkommunalt samarbeid som før der dette er hensiktsmessig. Et annet alternativ kan være at kommunen videreføres som en kommunedel i en større regionkommune. Dette alternativet vil i prinsippet kunne oppfattes veldig mye likt dagens 11

12 Side 12 av 12 kommunestruktur og anses muligens for å være aktuell noe avhengig av om fylkeskommunen vil komme til å bestå som forvaltningsnivå i sin nåværende form. Et tredje alternativ kan være en ren kommunesammenslåing i regionen. Dette alternativet vil i tillegg til en organisatorisk merkbar endring strukturelt også få betydelig virkning på innbyggernes identitetsopplevelse og muligheter for innflytelse i lokaldemokratiet. Beslutninger om endringer i kommunestruktur antas å bli fattet på et overordnet nivå, og er i denne omgang ikke gjenstand for behandling i kommuneplanen. 4.3 Interkommunalt samarbeid. Dersom kommunen fortsetter som en egen enhet, vil man fortsatt ha behov for et mer eller mindre utstrakt interkommunalt samarbeid. Nye interkommunale samarbeidstemaer antas særlig å kunne ha sammenheng med kompetansemessige utfordringer å gjøre. 5. Behovet for utredninger Ovennevnte temaer (se pkt. 4) om kompetanse-, samferdsels- og boligutvikling kan være gjenstand for formulering av framtidige strategier for samfunnsutviklingen. Temaene kan også egne seg for nærmere analyser og foreslås å bli tatt opp i forbindelse med stedsutviklingsanalyser i prosjektet småkommunesatsingen. 12

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.02.2014 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Ivar Mortensen,

Detaljer

Planmelding i forbindelse med Arealplanprosjektet for Tranøy, Torsken og Berg (2007-2008)

Planmelding i forbindelse med Arealplanprosjektet for Tranøy, Torsken og Berg (2007-2008) Versjon 18.02.2008 Planmelding i forbindelse med Arealplanprosjektet for Tranøy, Torsken og Berg (2007-2008) 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Prinsipielt om arealplanlegging. Konsekvenser.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg INNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 10:00 Før formannskapets møte Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20.

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20. Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier Vedtatt i kommunestyremøte 20.04 2015 sak 14/15 FORORD Et godt lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og medvirkning

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØRVARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 Epost: postmottak@sorvaranger.kommune.no www.svk.no EKSTRAORDINÆR MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Rådet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Hamnvik, tlf 41524849 Saksframlegg Dato 12.03.2015 Referanse 2014/822 - Arkivkode: 146 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer