(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E01B 27/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , DE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Zürcher, Ralf, Binzenweg 12, Meissenheim, Tyskland (72) Oppfinner Zürcher, Ralf, Binzenweg 12, Meissenheim, Tyskland (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 03 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Innretning til sanering av banestrekninger for togtrafikk (6) Anførte publikasjoner EP-A DE-A GB-A JP-A

2 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen gjelder en kjørbar innretning på et spor på en banestrekning til sanering av denne banestrekningen for togtrafikk ved hjelp av fjerning, rengjøring og ny legging av pukken i sporunderlaget ifølge ingressen til krav [0002] Banestrekninger består hovedsakelig av et sporunderlag og en sporoverbygning. Sporunderlaget består i det minste av to lag, for eksempel et pukklag samt et planumbeskyttelseslag og/eller frostbeskyttelseslag. Dette sporunderlaget må fornyes fra tid til annen. Sporoverbygningen består av sporet, nemlig svillene og skinnene/åkene. Også denne sporoverbygningen må fornyes fra tid til annen. [0003] I de tidligere kjente prosedyrene for fornyelse av sporunderlaget samt sporoverbygningen må arbeidene utføres ved bruk av arbeidstrinn som følger etter hverandre. På denne måten foretas den såkalte underbygningsrensingen av pukken med en underbygningsrensingsmaskin. I det neste arbeidstrinnet foretas sporombyggingen med et såkalt sporomleggingstog. Her handler det om en uavhengig og separat drevet maskinenhet. I det neste arbeidstrinnet foretas påfyllingen av nytt pukk til restfylling av sporet. Dette brukes til erstatning for rengjøringssvinnet. I det siste arbeidstrinnet foretas pakkearbeidene med en pakk- og sporjusteringsmaskin. Helt til slutt foretas deretter sveisearbeidene. I den beskrevne arbeidsmåten ovenfor foretas arbeidstrinnene med de respektive maskinene som er ordnet i rekkefølge. Rekkefølgen er dermed satt logisk betinget. [0004] Formålet ved å bruke denne teknikken for underbygningsrensing av pukken er å ta opp den eksisterende pukken under sporet samt pukken fra svillekjøreområdene i maskinen for rengjøring og deretter legge den ut igjen. Eller tilføres pukken som påfyllingspukk på det eksisterende sporet. Skittent pukk og smusspartikler skilles, lastes på banevogner og transporteres bort. [000] De kjente teknikkene medfører det problemet at det kan oppstå logistiske rekkefølgeproblemer ved maskinene nevnt tidligere. Videre har maskinene nevnt ovenfor en bakdel at de er utrustet slik at de kan utføre flere forskjellige arbeider. For det tilfellet det bare kreves en del av disse tjenestene, må den store maskinen imidlertid tas i bruk, noe som totalt er kostnadskrevende uten at samtlige enkeltmaskindelene i den store maskinen brukes.

3 [0006] Videre er det kjent at ved hjelp av de respektive maskinene rengjøres den rengjorte pukken i et ytterligere arbeidstrinn ved hjelp av vaskevann. Dette gjøres i kraft av bestråling eller damping av pukken. Vaskevannet må samles etter avsluttet vaskeprosedyre samt renses eller avfallsbehandles forskriftsmessig. Vaskingen av pukken finner dermed sted etter sikting eller brekking, men kan også være integrert i sikteprosessen. Vaskingen kan dermed også finne sted i en separat vaskemodul i maskinen eller på rekke. [0007] Bakdelen ved denne rengjøringen ved hjelp av vann er at det produseres vann, og dette må avfallsbehandles eller renses på teknisk krevende måte. [0008] GB A åpenbarer samtlige egenskaper ifølge ingressen til krav 1, og viser en selvkjørende banelegeme-rengjøringsmaskin med magasininnretning av typen angitt ovenfor. Denne banelegeme-rengjøringsmaskinen kan kjøres på sporet. Grunnprinsippet består heri at underlagspukken tas opp og legges under sporet igjen etter rengjøringen. Til dette formålet er det utstyrt et mate-utgravingskjede, videre en rengjøringsinnretning i form av en sikteinnretning samt en magasininnretning for den rengjorte pukken. Ved siden av en leggeinnretning for den rengjorte pukken er det også utstyrt en planumskomprimeringsinnretning. Til slutt er det montert en sporløfteog også sporjusteringsinnretning i det pukkfrie utgravningsområdet. Eventuelt overskytende pukk kan lagres ved hjelp av transportbånd i tilkoblede vogner. [0009] Oppfinnelsens oppgave er å tilveiebringe en kompakt, kjørbar innretning på et spor på en banestrekning til sanering av denne banestrekningen for togtrafikk ved hjelp av fjerning, rengjøring og ny legging av pukken i sporunderlaget hvor hele systemet skal være individuelt tilpasningsdyktig. [00] Som teknisk løsning foreslår oppfinnelsen en kjørbar innretning på et spor på en banestrekning til sanering av denne banestrekningen for togtrafikk ved hjelp av fjerning, rengjøring og ny legging av pukken i sporunderlaget ifølge spesifikasjonene i krav 1. [0011] Dermed er en kjørbar rengjøringsmaskin på et spor på en banestrekning til sanering av pukken til sporunderlaget på denne banestrekningen for togtrafikk tilveiebrakt for en kontinuerlig arbeidsprosedyre med en modulbasert tilgjengelighet av de respektive maskinene. Det gås dermed ut fra en rengjøringsmaskin til fjerning, rengjøring samt ny legging av den rengjorte pukken, en maskin som på sin side er helt funksjonsdyktig og kan brukes alene. Dette betyr at den rengjorte pukken kan direkte legges på nytt med denne maskinen. Videre gås det i tillegg fortsatt ut fra en leggemaskin for pukken, en maskin som også kan brukes bare for dette formålet uavhengig av rengjøringsmaskinen nevnt ovenfor. I henhold til oppfinnelsen kan dermed pukken alternativt enten legges på nytt av rengjøringsmaskinen selv eller av en separat leggemaskin som tilfører pukken fra rengjøringsmaskinen via en respektiv transport-

4 innretning. Den innovative ideen i oppfinnelsen består dermed i at rengjøringsmaskinen for pukken selv kan legge pukken på nytt, men må det derimot ikke fordi det utføres en endret overføring av den rengjorte pukken, nemlig til en leggemaskin for pukken. For det tilfellet at et annet arbeidsforløp og en annen maskinkonstellasjon er nødvendig, er det like tenkelig at denne rengjøringsmaskinen ikke knyttes til den tidligere nevnte leggemaskinen for pukk logistisk, men at rengjøringsmaskinen selv brukes som leggemaskin, slik som denne per se er konstruert. Dette betyr at rengjøringsmaskinen for pukk kan brukes foran en ytterligere enkeltmaskin, og at den kan kontinuerlig arbeide sammen med denne enkeltmaskinen. På denne enkeltmaskinen kan det dreie seg om et sporomleggingstog eller om en planumsforbedringsmaskin. Rengjøringsmaskinen utfører da underbygningsrensingen som enkeltmaskin. Det er avgjørende at rengjøringsmaskinen for pukk ikke fortsatt må utføre ytterligere arbeidstrinn i en maskinenhet. Det innovative i oppfinnelsen ligger deri at den rengjorte pukken ikke ubetinget må legges på sporet under rengjøringsmaskinen igjen, men at pukken kan overføres til en ytterligere maskin. Transporten av pukken til den separate maskinenheten foretas med transportbånd. Dette kan foretas under maskinen, på siden eller på andre steder på maskinen. Den andre maskinen kan etter ønske dermed rengjøres i rengjøringsmaskinen. Den andre maskinen kan for eksempel, alt etter utførelse, være et sporomleggingstog eller en planumsforbedringsmaskin. Dermed kan alt pukken som rengjøres i rengjøringsmaskinen overtas og legges delvis eller helt av allerede eksisterende enkeltmaskiner som er i handel. Den rengjorte pukken kan også gis videre til en utvidet innretning med samtidig omlegging av sporoverbygning og sporunderlag. Dermed er det mulig å avvikle underbygningssanering, sporomlegging og underbygningsrensing i en kontinuerlig prosess. Ved hjelp av sekvensiell plassering av enkeltmaskiner er det mulig å legge pukken fra rengjøringsmaskinen med disse enkeltmaskinene i et kontinuerlig, jevnt arbeidstempo ved overføring til ytterligere enkeltmaskiner. I kraft av rengjøringsmaskinens omstillingsmulighet til en vanlig underbygningsrensing med legging av den rengjorte pukken under rengjøringsmaskinen og alternativ overføring til ytterligere maskinenheter kan det skapes en betydelig mer fleksibel bruksmulighet. Det er likevel nødvendig at denne vanlige rengjøringsmaskinen for pukken utstyres med en ekstra transportinnretning for å transportere den rengjorte pukken til de andre maskinene. Dermed muliggjøres det nå som tidligere å legge den rengjorte pukken igjen ved hjelp av denne rengjøringsmaskinen. Enkeltmodulene er dermed vesentlig gunstigere for de mulige enkeltbruksområdene enn ved bruk hvor bare delområder benyttes og belastes på store maskiner, og hvor ikke-nødvendige delområder på disse store maskinene likevel må følge med. Prinsipielt kan det også tenkes at en del av den rengjorte pukken legges direkte på nytt av rengjøringsmaskinen. Dette betyr at ikke alt den rengjorte

5 pukken tilføres den andre maskinenheten. Hvilken av disse to variantene som velges, avhenger av omstendighetene. Dette betyr at under rengjøringsmaskinen legges en delmengde av den rengjorte pukken som planumspukk mellom skinnene. Resten av den rengjorte pukken videreføres til en separat, etterfølgende maskin, for eksempel til en planumsforbedringsmaskin eller et sporomleggingstog. [0012] Ifølge videreutviklingen i krav 2 er en innretning for en kontinuerlig arbeidsprosedyre til sanering av banestrekninger for togtrafikk med en modulbasert tilgjengelighet av de respektive maskinene tilveiebrakt. Det dreier seg dermed om kjente, eksisterende enkeltmaskiner som brukes atskilt fra hverandre, men etter hverandre i en kontinuerlig arbeidsprosess. Det gås dermed ut fra en rengjøringsmaskin til fjerning, rengjøring samt ny legging av den rengjorte pukken, en maskin som på sin side er helt funksjonsdyktig og kan brukes alene. Dette betyr at den rengjorte pukken kan direkte legges på nytt med denne maskinen. Videre gås det ut fra en leggemaskin for pukken, en maskin som også kan brukes bare for dette formålet uavhengig av rengjøringsmaskinen nevnt ovenfor. Denne andre modulen i systemet kan utvides ytterligere med en fornyelsesmaskin som fornyer sporet og på denne måten bare kan benyttes til dette formålet. Den innovative ideen i oppfinnelsen består dermed i at rengjøringsmaskinen for pukken ikke som tidligere kan legge den rengjorte pukken selv på nytt, men at det derimot utføres en endret overføring av den rengjorte pukken, nemlig til en leggemaskin for pukken. For det tilfellet at et annet arbeidsforløp og en annen maskinkonstellasjon er nødvendig, er det like tenkelig at denne rengjøringsmaskinen ikke knyttes til den tidligere nevnte leggemaskinen for pukk logistisk, men at rengjøringsmaskinen selv brukes som leggemaskin, slik som denne per se er konstruert. Dette betyr at rengjøringsmaskinen for pukk kan brukes foran en ytterligere enkeltmaskin, og at den kan kontinuerlig arbeide sammen med denne enkeltmaskinen. På denne enkeltmaskinen kan det dreie seg om et sporomleggingstog eller om en planumsforbedringsmaskin. Rengjøringsmaskinen utfører da underbygningsrensingen som enkeltmaskin. Det er avgjørende at rengjøringsmaskinen for pukk ikke fortsatt må utføre ytterligere arbeidstrinn i en maskinenhet. Det innovative i oppfinnelsen ligger deri at den rengjorte pukken ikke i sin helhet må legges på sporet under rengjøringsmaskinen igjen, men at pukken, i det minste delvis, kan overføres til en ytterligere maskin. Transporten av pukken til den separate maskinenheten kan foretas via transportbånd og på de forskjelligste måter. Dette kan foretas under maskinen, på siden eller på andre steder på maskinen. Den andre maskinen kan etter ønske dermed rengjøres i rengjøringsmaskinen. Den andre maskinen kan for eksempel, alt etter utførelse, være et sporomleggingstog eller en planumsforbedringsmaskin. Dermed kan alt pukken som rengjøres i rengjøringsmaskinen overtas og legges delvis eller helt av allerede eksisterende enkeltmaskiner

6 1 2 3 som er i handel. Den rengjorte pukken kan også gis videre til en utvidet innretning med samtidig omlegging av sporoverbygning og sporunderlag. Dermed er det mulig å avvikle underbygningssanering, sporomlegging og underbygningsrensing i en kontinuerlig prosess. Ved hjelp av sekvensiell plassering av enkeltmaskiner er det mulig å legge pukken fra rengjøringsmaskinen med disse enkeltmaskinene i et kontinuerlig, jevnt arbeidstempo ved overføring til ytterligere enkeltmaskiner. I kraft av rengjøringsmaskinens omstillingsmulighet til en vanlig underbygningsrensing med legging av den rengjorte pukken under rengjøringsmaskinen og alternativ overføring til ytterligere maskinenheter kan det skapes en betydelig mer fleksibel bruksmulighet. Det er likevel nødvendig at denne vanlige rengjøringsmaskinen for pukken utstyres med en ekstra transportinnretning for å transportere den rengjorte pukken til de andre maskinene. Dermed muliggjøres det nå som tidligere å legge den rengjorte pukken igjen ved hjelp av denne rengjøringsmaskinen. Enkeltmodulene er dermed vesentlig gunstigere for de mulige enkeltbruksområdene enn ved bruk hvor bare delområder benyttes og belastes på store maskiner, og hvor ikke-nødvendige delområder på disse store maskinene likevel må følge med. Ifølge videreutviklingen i krav 3 foreslås det at det prinsipielt også skal være mulig å tilordne leggemaskinen for pukken og fornyelsesmaskinen for sporet i en enkelt maskin i tillegg til separat utforming av maskinene. [0013] Videre kan det prinsipielt tenkes at den rengjorte pukken tilføres direkte til den aktuelle maskinen som er nødvendig for leggingen av den rengjorte pukken. Det er også ifølge videreutviklingen i krav 4 mulig å mellomlagre pukken i én eller flere vogner som befinner seg derimellom. [0014] Ifølge videreutviklingen i krav foreslås en pukkvaskeinnretning. I stedet for vaskingen av pukken ved hjelp av vaskevann brukes et nytt vaskesystem for rengjøring av pukken. Herved brukes stråleapparater som bruker CO2-tørris i form av pelleter. Nedspylingen eller bestrålingen av pukken med disse pelletene foretas hermed enten under sikteprosedyren eller i en separat etterfølgende modul. Prinsipielt kan nedspylingen eller bestrålingen av pukken også foretas ved hjelp av CO2-tørris som på tidligere pukkvaskeanlegg etterfulgt av brekkingen samt siktingen. Fordelen ved denne spesielle pukkrengjøringen består deri at smusspartiklene som løses av tørrisen er tørre og fri for vaskevann. Dermed kan smusspartiklene føres inn i deponeringsmassene til smusspukken samt smusspartiklene, og transporteres bort med jordmassene som skal behandles ved hjelp av normal transportteknikk. En atskilt samling og avfallsbehandling er ikke nødvendig. Ingen beholdere for forurenset vaskevann må være montert på maskinen, noe som er nødvendig under rengjøring med vann. Dermed kan maskinelle forenklinger i konstruksjonen samt store innsparinger i rense- og avfallsbehandlingsområdet for produsert vaskevann realiseres. Dermed består fordelen

7 med bruken av CO2-tørris oppsummerende deri at det oppnås en effektiv og rask rengjøring av pukken på "tørr" måte. [001] Ifølge videreutviklingen i krav 6 foreslås det at det slynges CO2-tørris i form av pelleter mot overflaten av pukken. Disse pelletene knuses mot overflaten slik at forurensningene fra overflaten løsnes. [0016] Utførelseseksempler for oppfinnelsen av den kjørbare innretningen på et spor på en banestrekning til sanering av denne banestrekningen for togtrafikk ved hjelp av fjerning, rengjøring og ny legging av pukken i sporunderlaget beskrives nedenfor med henvisning til tegningene. I disse viser fig. 1 en skjematisk visning av rengjøringsmaskinen til fjerning, rengjøring og ny legging av pukken med en skjematisk fremstilt etterfølgende maskin; fig. 2 fremstillingen i fig. 2, dog med mulighet til å tilføre en del av den rengjorte pukken direkte på sporunderlaget igjen fra rengjøringsmaskinen; fig. 3 en skjematisk visning i området til sikteinnretning til rengjøringsmaskinen med en ekstra rengjøringsinnretning ved hjelp av CO2-tørris. [0017] Rengjøringsmaskinen 1 fremstilt i fig. 1 brukes til rengjøring og ny legging av pukk 2 på en banestrekning. Denne pukken 2 utgjør sporunderlaget. Over dette sporunderlaget befinner det seg sporoverbygningen, nemlig sporet 3. [0018] Arbeidsretningen til rengjøringsmaskinen 1 foretas til venstre på tegningen. Pukken løses via en fjerneenhet under sporet 3, og tas opp på siden av sporet 3 via en matekanal 4. Fra matekanalen 4 løses og brekkes pukken 2 via en roterende pukktrommel, deretter transporteres den videre på transportbånd 6 til et sikteanlegg 7. I dette sikteanlegget 7 separeres pukken 2 i en gjenbruksdyktig fraksjon med en maksimal- og minimumsdiameter. [0019] Pukksteinene som er for store og pukksteinene som er for små samt smusspartiklene overføres generelt til materialtransportsilovogner og transporteres bort via transportbånd 8 (ikke fremstilt). [00] Den rengjorte pukken 2 transporteres under rengjøringsmaskinen 1. Der kan den rengjorte pukken 2 legges. [0021] På tegningen betyr de svarte pilene pukken/jorden som skal avfallsbehandles, og de hvite pilene, pukken som kan brukes om igjen. [0022] I det fremstilte utførelseseksempelet legges imidlertid den rengjorte pukken 2 ikke under rengjøringsmaskinen 1 på nytt, men pukken 2 tilføres en ytterligere maskin via transportbåndene 9. På denne maskinen kan det dreie seg om en leggemaskin for pukken 2, nemlig en såkalt planumsforbedringsmaskin. Som ytterligere maskin er også et sporomleggingstog som fornyer sporet 3 tenkelig. Så fremt dette sporomleggingstoget ikke har en planumsforbedringsmaskin innebygget, er da i alle tilfeller en ekstra leggemaskin for pukken 2 utstyrt.

8 7 [0023] Varianten i fig. 2 viser i tillegg muligheten (med den hvite pilen angitt nedover) til at rengjøringsmaskinen 1 legger en del av den rengjorte pukken 2 med en gang og ikke tilfører alt til den separate maskinen. [0024] Utførselsvarianten i fig. 3 viser at det befinner seg dyser 11 i området over sikteanlegget 7. Ved hjelp av disse dysene 11 slynges CO2-tørris-pelletene mot pukken 2 under høyt trykk. Pelletene knuses mot overflaten av pukken 2. Dermed løsner smusset. Denne faller ned gjennom silen. Liste med henvisningstall 1 [002] 1 Rengjøringsmaskin 2 Pukk 3 Spor 4 Matekanal Pukktrommel 6 Transportbånd 7 Sikteanlegg 8 Transportbånd 9 Transportbånd Maskin 11 Dyser

9 8 Patentkrav En kjørbar innretning på et spor (3) på en banestrekning til sanering av denne banestrekningen for togtrafikk ved hjelp av fjerning, rengjøring og ny legging av pukken (2) til sporunderlaget hvor innretningen har på den ene siden en rengjøringsmaskin (1) til fjerning av pukken (2), til rengjøring av den fjernede pukken (2) og til ny legging av den rengjorte pukken (2) samt transportinnretninger med transportbånd (9) til transport av den rengjorte pukken (2) til en separat maskinenhet (1) kjennetegnet ved at rengjøringsmaskinen (1) er tilordnet til en vogn, at innretningen, for det andre, har en separat leggemaskin som også kan kjøre på sporet (3) for den rengjorte pukken (2) i rengjøringsmaskinen (1) hvor leggemaskinen (1) er for det første tilordnet en separat vogn til vognen til rengjøringsmaskinen (1) og som bare kan brukes til å legge pukken (2) uavhengig av rengjøringsmaskinen (1) selvstendig og at den rengjorte pukken (2) valgfritt kan legges av rengjøringsmaskinen (1) selv eller av leggemaskinen () hvor den rengjorte pukken (2) i rengjøringsmaskinen (1) kan tilføres denne leggemaskinen () via transportinnretningene med transportbånd (9). 2. En innretning ifølge det forutgående kravet kjennetegnet av at innretningen for sporoverbygningen har i tillegg en innretning til fornyelse av sporet (3) i form av en fornyelsesmaskin hvor den kjørbare rengjøringsmaskinen (1) til fjerning, rengjøring og legging av pukken (2) på sporet (3) bare kan brukes til disse formålene alene uavhengig av andre maskiner og hvor den kjørbare fornyelsesmaskinen for sporet på sporet (3) bare er utstyrt for dette formålet og kan brukes selvstendig, uavhengig av rengjøringsmaskinen (1). 3. Innretning ifølge krav 2 kjennetegnet ved at leggemaskinen og fornyelsesmaskinen for sporet (3) er arrangert i en enkel maskin (). 4. Innretning etter et av de forutgående kravene kjennetegnet ved at den rengjorte pukken (2) kan lagres i én eller flere vogner mellom rengjøringsmaskinen (1) og den andre maskinen ().. Innretning ifølge et av de forutgående kravene kjennetegnet ved at rengjøringsmaskinen (1) for pukken (2) er tilordnet til en rengjøring ved hjelp av CO2-tørris som rengjøringsmiddel, som kan påføres pukken (2) under trykk. 6. Innretning etter krav kjennetegnet ved at CO2-tørris i form av pelleter kan slynges på overflaten til pukken (2).

10 9

11

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2235699 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.10.15 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2379338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2140320 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2698607 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G01C 21/30 (2006.01) G01C 22/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 231236 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) B60R 1/12 (06.01) G07C /08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2682778 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 7/41 (06.01) G01S 13/86 (06.01) G01S 13/91 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491168 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 6/24 (06.01) B22D 27/04 (06.01) CB 11/00 (06.01) CB 29/06 (06.01) CB 3/00 (06.01) F27B 14/14 (06.01) H0B

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222817 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B24C 11/00 (06.01) A61C 3/02 (06.01) A61Q 11/00 (06.01) B24C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer