Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet"

Transkript

1 Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Innhold 1. Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? Hva må til? 2. Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper 3. Rengjøring av drikkevannssystemer 4. Viktig å vite om desinfeksjon 5. Opptørking og tomtid 6. Reparasjon og vedlikehold. 7. Kontroll 8. Valg av rengjørings- og desinfeksjonsmidler 9. Renholdsplan 10. HMS

2 Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? Hva må til? Helsetilstanden til dyrene avhenger av mange faktorer. Kvaliteten på fôr og drikkevann, samt stell og miljø er viktig. I tillegg har type og mengde mikroorganismer, som bakterier, virus, sopp og parasitter mye å bety. Alle disse faktorene er med på å påvirke smittepresset dyrene befinner seg i. Formålet med regelmessig renhold er å senke smittepresset til et nivå som ikke setter dyrenes helse og produksjonspotensial i fare. Dyrenes skal bruke energien i fôret til å produsere melk, kjøtt eller egg. De skal i minst mulig grad bruke energi til å takle negative miljøfaktorer, så som å utvikle motstandskraft mot uønskede mikroorganismer, deriblant de som kan gi sykdom. Ved rengjøring og desinfeksjon reduserer en både mikroorganismene i husdyrrommet, samt næringsgrunnlaget deres. I husdyrhold der hele husdyrrommet eller avdelinger tømmes for dyr, rengjøres og desinfiseres, vil en kunne få senket smittepresset til slik det var før innsett av dyr. Ved mangelfull rengjøring vil smittepresset være høyere. I tillegg kan smittestoffer som dyra i det forrige innsettet taklet, gi sjukdom hos nye og mottakelige ungdyr med umodent immunforsvar i neste innsett. Praktisk smittevern og hygienerutiner kan variere mellom husdyrproduksjoner, men de generelle prinsippene for renhold er de samme enten fjøset tømmes for dyr ( alt inn alt ut ) eller det alltid er dyr til stede. Hvordan disse kan anvendes i praksis fremgår av egne vedlegg for de enkelte dyrearter og produksjonsformer. Avhengig av mengde og type smuss (strø, halm, fôrrester, avføring, hår, fjør, etc.) og mikroorganismer må det ulik arbeidsinnsats til: 1. Med dyr til stede dreier det seg om å ha et fortløpende renhold som gir et så godt miljø for dyr og røkter som mulig, og dermed også holde smittepresset så lavt som mulig. 2. I husdyrproduksjoner hvor hele eller deler av fjøset tømmes for dyr skal vanlige rengjøring- og desinfeksjonsprinsipper som beskrevet i denne brosjyren være tilstrekkelige. 3. Hvis en derimot har hatt dårligere produksjon enn forventet, f.eks. dårligere fôrutnyttelse og tilvekst, eller det vært sjukdom som følge av et kjent smittestoff, så kan det være nødvendig med enda grundigere rengjøring og bruk av spesifikke desinfeksjonsmidler. Søk råd! Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper Tabellen på neste side viser hvilke fire trinn en skikkelig rengjøringsprosedyre innebærer, samt effekten av hvert trinn og hva som er viktig å passe på. Gjennom (1) mekanisk tørrengjøring, (2) bløtgjøring grovskylling og vask er det vist at en kan redusere antall mikroorganismer med godt over 90 %. Rengjøringen er derfor det viktigste for å senke det generelle smittepresset i miljøet. Dessuten er det her en legger grunnlaget for effektiv desinfeksjon. Desinfeksjon av synlige skitne flater og smuss har redusert eller liten effekt. Dels brukes desinfeksjonsmiddelet opp av smusset og dels når ikke desinfeksjonsmidlet frem til de mikroorganismene en ønsker å fjerne.

3 Trinn 1. Tørrengjøring 2. Våtrengjøring Bløtgjøring og grovskylling, vask og skylling 1 3. Desinfeksjon 4. Opptørking og tomtid Effekt Fjerner smuss med mikroorganisme r (bakterier, virus, parasitter, m.fl.) Legger grunnlaget for en effektiv våtrengjøring Vann løser opp smuss med mikroorganismer Såpe løser opp ytterligere og holder smuss oppløst i vann. Bruk av såpe er tid- og arbeidsbesparende. Vann og såpe frakter vekk smuss med mikroorganismer. Legger grunnlaget for effektiv desinfeksjon. Drap eller svekkelse av gjenværende mikroorganismer Drap eller svekkelse av gjenværende mikroorganismer Pass på! Begynn med bløtgjøring og grovskylling. Da får du ut mye smuss uten å bruke opp såpen i påfølgende vask. 1 Bruk alltid såpe i vaskingen! Bruk skum- eller geldannende såpe det hefter bedre og tørker ikke så lett ut. Bruk alkaliske såper - disse egner seg bedre for denne type vask. Ha kontroll på brukskonsentrasjonen! Hvis det er for lite såpe, så brukes den opp. For mye såpe skummer mer og tar lenger tid å skylle bort. Bruk mye vann og lavt trykk. Bruk av lite vann og høyt trykk (> 100 bar) medfører kun flytting av smuss og økt slitasje. Maks vanntemperatur er 40 C. Ved høyere temperatur brennes proteinene i smusset fast og vanskeliggjør fremtidig rengjøring. God rengjøring er helt avgjørende for hvor god effekt du får av desinfeksjon! Ta desinfeksjonen rett etter rengjøringen. Da har du mest igjen for desinfeksjon og opptørking. Du kan desinfisere ikke tørre overflater ved å heve konsentrasjonen Følg bruksanvisningen for produktene! De kan være helseskadelige og korrosive (ødeleggende på metall og/eller gummi). Ha kontroll på brukskonsentrasjonen! For lav eller høy konsentrasjon kan gi redusert eller ingen effekt. For høy konsentrasjon kan gi økt slitasje (korrosjon). Luft raskt ut, hold relativ fuktighet under 60 % og temperatur passe høy (10 25 C ). Under gode opptørkingsforhold oppnås størst effekt allerede etter et døgn. Anbefaler likevel minimum 5 døgn. Posetesten: Legg en pose på betonggulvet. Er det kondens på posen etter en ½ time, så er opptørkingen for dårlig 1 Om en bruker såpe i bløtgjøringen eller den påfølgende vaskingen er en avveining en må ta ut ifra hvor flink en har vært med tørrengjøringen, type såpe som brukes og tidsrommet i mellom prosessene. Ved å bruke skum- eller geldannende såpe holder bløtgjøringen lenger. Brukes såpe i bløtgjøringen, så kan påfølgende vask og skylling gjøres i et. Bløtgjøringen må ikke tørke opp. Da må den foretas på nytt. Rengjøring er en forutsetning for effekt av påfølgende desinfeksjon og opptørking. Rengjøringen senker smittepresset. Desinfeksjonen skal ta gjenværende smittestoffer.

4 Det en kan vaske (bør være det meste!) kan en med fordel spyle en eller flere ganger. Spylingen er med på å bløtgjøre gjenstridig smuss. Bruk fettløsende rengjøringsmidler (såpe, tensider, detergenter) All praktisk bruk viser at det er tid- og arbeidsbesparende. Rengjøringsmiddel holder smuss oppbløtt lenger, løsner det fra underlaget og gjør bortspylingen mer effektiv (Figur 1). Rengjøringsmiddelet kan påføres i forbindelse med bløtgjøringen eller minutter før selve vaskingen (Se oppgitt innvirkningstid for rengjøringsmidlet). Såpen kan påføres med høytrykksspyler med flatdyse under lavt trykk. Enda bedre skummingseffekt oppnås med såpelanse. Bløtgjøringen kan gjerne stå i opptil 24 timer før vasking, avhengig av hva som synes mest praktisk. Det er betinget av at en klarer å opprettholde såpass høy luftfuktighet slik at smusset ikke tørker igjen. Ellers må en bløtgjøre på nytt. Utstyr som ikke lar seg vaske, enten det ikke tåler vann (elektrisk apparatur, m.m.) eller det er vanskelig å få tørt etterpå (fôrsiloer, fôrskruer, fôrvekter, m.m.) bør en arbeide ekstra med for å få synlig rent for smuss. Fukt som en ikke blir kvitt kan gi grobunn for bakterie- og soppvekst (for eksempel salmonella og mugg). Lukkede fôrskruer og fôrbaner kan renses med sagflis eller helt korn, evt. fuktet med forholdsvis konsentrert desinfeksjonsmiddel. a c b d Figur 1. Effekt av såpe. I illustrasjonen helt til venstre er det ikke tilsatt såpe i vannet. Fettholdige partikler sitter fast på rengjøringsoverflaten eller flyter opp på vannet. Høyt trykk og mye vann må til for å løse opp og fjerne smuss (a), I den midtre illustrasjonen er såpe oppløst i vannet. Såpe bryter mekanisk løs fettholdige partikler fra rengjøringsoverflaten se piler (b). Ved spyling av overflate bløtgjort med såpe, så bindes smusset til vannet. Bruk av såpe er derfor arbeidsbesparende mindre kraft og energi må til. Såpen fjerner overflatespenningen og holder de fettholdige partiklene oppløst i vannet (b). I den siste illustrasjonen til høyre ser en at disse er oppløst i hele vannfasen (d) (hele volumet ikke bare vannoverflaten). Det gjør bortspylingen av smuss mye mer effektiv, selv med mindre mengder vann. Rengjøringsmiddel er ikke dyrt. Tid er penger. Bruk såpe det er effektivt og arbeidsbesparende! Bruk rikelig med vann! Det er vannet som transporter vekk smusset. Bruk av høyt trykk og lite vann flytter bare på smuss Rengjøring av drikkevannssystemer Vann er et viktig næringsmiddel og skal være av hygienisk god kvalitet uansett om det kommer fra offentlig godkjent vannverk eller fra egen vannkilde. For å bevare en god vannkvalitet inn i dyrerommet er det nødvendig at drikkevannsystemene blir rengjort og desinfisert regelmessig. Mineraler og smuss avleires i vannrørene. Her kan det også være gode vekstbetingelser for bakterier. Her, som ellers i miljø med bakterier, dannes det såkalt biofilm. Dette er et hardsittende belegg bestående av mikroorganismer og stoffer utskilt fra disse, som beskytter dem mot ytre påvirkninger. Ved mangelfull rengjøring kan stoffer løsne eller mikroorganismer frigjøres, hvorpå drikkevannsnipler o.a. kan tettes og dyra kan bli sjuke eller forgiftes.

5 I drikkevannsrørene oppstår avleiringer og biofilm. Disse kan kun fjernes ved hjelp av syrer. Følg bruksanvisningene vedrørende konsentrasjon og virketid! Rengjøringsprosedyren begynner med gjennomspyling med vann. Deretter må avleiringer og biofilm løses opp med organiske syrer, så som sitronsyre eller pereddiksyre, med påfølgende skylling og desinfeksjon. Det finnes kombinasjonsprodukter som erstatter totrinnsprosedyren med syre og desinfeksjon. Husk også at rengjøringsprosedyren bør gjennomføres etter at en har gitt medikament- og vitamintilsettinger via drikkevannet! Dette er mat for bakterier. Følg alltid anvisningene mht. konsentrasjon og virketid. Husk også grundig etterskylling! Ellers risikerer en skader på drikkevannssystemene eller helseskader på dyra. Viktig å vite om desinfeksjon Det er viktig at forbruket av desinfeksjonsmidlet står i forhold til de flater som skal desinfiseres (tak, vegger, gulv og innredninger) og at en har styring med brukskonsentrasjonen. Det kan være vanskelig å ha kontroll med blandingsforhold mellom desinfeksjonsmiddel og vann ved bruk av høytrykksspyler. Om ikke spesialutstyr brukes må en søke å skaffe seg praktisk erfaring. Et tips kan være å montere vannmåler på høytrykksspyleren eller utvendig kjemikalieinjektor på trykksiden. Alternativt kan desinfeksjonssprøyte med utskiftbar dyse for vannslangetilkobling brukes. For andre tips se oversikten under. Viktige ting å være klar over vedrørende desinfeksjonsmidler De beste desinfeksjonsmidlene, med effekt overfor et bredt spekter av mikroorganismer, er ofte også de mest helsefarlige og/eller materialnedbrytende (korroderende, for eksempel på aluminium og gummi). Uansett bruk beskyttelsesdrakt, åndedrettsvern og hansker! Til vanlig bruk, velg desinfeksjonsmidler som er mindre farlige med tanke på helse og miljø, men som likevel forventes å ha god effekt. Ofte er dette produkter som er sammensatt av ulike virke- og hjelpestoffer for å optimalisere effekten. Sjekk alltid produktdatabladene og følg brukerveiledningene! For å unngå seleksjon av noen mikroorganismer og / eller resistensutvikling, bytt mellom to eller tre desinfeksjonsmidler. Langsomtvirkende desinfeksjonsmidler er like effektive som rasktvirkende, bare de gis lang nok virkningstid, men uten at de tørker opp! Det tilrås 0,4l bruksløsning per m 2 gulvflate som en tommelfingerregel. Det skal holde til desinfeksjon av tak, vegger og gulv. For desinfeksjon av sugende flater og av innredningssystemer, vil det kunne være behov for opptil det dobbelte av hva regelen tilsier. Generelt oppnås best desinfeksjon ved temperatur over 20 C. Ved lavere temperaturer, hev konsentrasjonen etter anbefalingen for produktet. Desinfeksjon bør likevel ikke utføres under 10 C. Under 5 C er det kun hydratkalk eller kautisk soda som har effekt (NB! Etsende!) Desinfeksjon kan godt utføres på fuktig underlag (ikke dammer!), men for å unngå fortynning må konsentrasjonen på desinfeksjonsmidlet heves. Bruker du skumdannende desinfeksjonsmiddel, så er det lettere å se at du faktisk får dekket til alt. Desinfeksjonsmidler skal oppbevares kjølig, mørkt og lufttett. Ferdig utblandede brukskonsentrasjoner har begrenset holdbarhet.

6 Tåkedesinfeksjon Befuktingsanlegg som under innsett brukes for å ha styring med luftfuktighet og støv, kan også brukes til tåkedesinfeksjon mellom innsettene ( kaldtåke ). Alternativt kan såkalte tåkeaggregater brukes. Kun desinfeksjonsmidler egnet for formålet kan brukes. De må enten inneholde en aldehydkomponent og/eller hjelpestoffer som holder virkestoffet svevende i luften. En har også røykdesinfeksjon ( varmtåke ). Varmtåkedesinfeksjon bør kun utføres av profesjonelle firma. Midlene som brukes er helsemessige farlige og må brukes på riktig måte for å få tilsiktet desinfeksjonseffekt. For all tåkedesinfeksjon gjelder det at luftfuktigheten må være over 70 %, at både inn- og utluftventilene er avstengt og at kapasiteten står i forhold til det volum som skal desinfiseres. Tåkedesinfeksjon som prinsipp egner seg best i husdyrrom uten innredninger. I husdyrrom med innredninger bør tåkedesinfeksjon derfor sees på som et supplement til, snarere enn en fullverdig erstatning til våtdesinfeksjon. Det gjelder uansett ved sanering av uønskede sjukdomsmikroorganismer. Mellom desinfeksjonsrundene vil det være lurt å utføre nødvendig reparasjonsarbeid med tetting av sprekker og liknende. Tørke- og tomtid Det å la husdyrrom, binger og innredninger tørke opp og stå noen dager før en setter inn nye dyr bidrar til ytterligere reduksjon av mikroorganismer. For god effekt må luftfuktigheten være under 60 %. Hold temperaturen oppe i husdyrrommet. Det gjør opptørkingen mer effektiv og bidrar dessuten til en godt inneklima for nye dyr. Antall dager for opptørking er avhengig av underlagenes beskaffenhet. Rene og glatte overflater tørker fortest. For vurdering av opptørking av betong kan plastposetesten utføres. Legg en plastpose på betongen og se på denne etter en halvtime. Er det kondens på plastposen, så er ikke betongen tørr. Vær klar over at sjukdomsfremkallende mikroorganismer som varianter av E. coli, stafylokokker, rødsykebakterien, Salmonella spp., Campylobacter spp. og visse virus, meget vel overlever lenger enn fem dager i smuss. Reparasjon og vedlikehold Ved å gjenetablere og vedlikeholde glatte vaskbare flater vil en forebygge at uønskede sykdomsfremkallende smittestoffer får fotfeste. Søk råd fra rådgivere eller din lokale byggevarehandel om egnede produkter til tetting av sprekker og liknende. Kontroll Rengjørings- og desinfeksjonsarbeidet kan evalueres underveis og til slutt. En kommer langt med visuell inspeksjon. Det finnes imidlertid kommersielt tilgjengelige produkter som gjør en i stand til å vurdere det hygieniske på renholdsarbeidet. Forhør deg med din veterinær eller leverandør av rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Valg av rengjørings- og desinfeksjonsmidler Rengjøringsmidler Det er i alle fall to ting du bør passe på i forbindelse med valg av rengjøringsmiddel. Vanlige såper har best effekt ved bruk av temperert vann (30-40 C). For bløtgjøring og vask med kaldt vann og av kalde overflater må en bruke forholdsvis sterke alkaliske (basiske) rengjøringsmidler. Høy ph bidrar sammen med såpe til tilfredsstillende rengjøringseffekt. Disse midlene er imidlertid korrosive og må alltid skylles vekk etter bruk. Bruk gjerne skummendeeller geldannende rengjøringsmidler. De er drøyere i bruk og tørker ikke så lett inn.

7 Ellers er mange rengjøringsmidler sammensatt av andre virke- og hjelpestoffer for å gjøre dem så gode så mulige. Det kan være komponenter som syrer eller baser, overflateaktive stoffer, vannforbedrere, hemmestoffer, antiskummidler og oksidasjonsmidler. Hvorvidt du har behov for det, er blant annet avhengig av kvaliteten på vannet du bruker i forhold til surhetsgrad (ph) og mineralinnhold (jern, magnesium, kalsium (hard vann), m.fl.). Undersøk vannkvaliteten din og forhør deg med din leverandør av rengjøringsmidler. Desinfeksjonsmidler Også når det gjelder desinfeksjonsmidler kan det være vanskelig å vite hva en bør velge. Bruk derfor kjente desinfeksjonsmidler som det kan dokumenters effekt av og som det finnes produkt- og sikkerhetsdatablad for. I disse bør det stå om bruksegenskaper, bruksanvisning og forholdsreglernår det gjelder miljø og helse (HMS). Til desinfeksjon av innredninger og husdyrrom bør det brukes såkalt «smusstolerante» desinfeksjonsmidler. Dette er allsidige og robuste midler som virker, selv om en ikke får det helt rent. Pass på at de også er egnet for bruk ved lave temperaturer (5 15 C). Bruker du skumdannende desinfeksjonsmidler er det lettere for deg å se at du får desinfisert alt. Til desinfeksjon av rengjort utstyr er det flere andre typer desinfeksjonsmidler som også kan brukes. Vær klar over at noen desinfeksjonsmidler er harde med aluminium eller gummi (korrosive). Disse bør skylles vekk med rent vann etter bruk. Til denne brosjyren følger også et vedlegg med oversikt over egenskapene og bruksområdene til de mest brukte virkestoffene (kommer med den ferdige brosjyren). Det er også satt opp eksempler på kommersielle produkter. Flere av disse produktene er sammensatt av flere virkestoffer og har derfor andre og gjerne utvidede bruksegenskaper. Renholdsplan Det er mye som skal rengjøres husdyrrom og tilstøtende rom (smittesluse), innredninger, fôr-, drikkevann- og ventilasjonssystemer, utstyr, mm. For å huske alt dette vil en renholdsplan være et nyttig verktøy. Dette er særlig viktig i dyrehold der det arbeider flere. Slike planer tjener også som kvalitetssikring og ikke minst som dokumentasjon overfor tilsynsmyndigheter og forsikringsselskap. Snakk gjerne med en av dine rådgivere eller forhandlere for oppsetting av plan! Ha også gjerne en fast plass for rengjøring og desinfeksjon av utstyr. HMS De mest brukte midlene er ufarlige om de brukes som anvist. Følg alltid bruksanvisningene! Bruk likevel alltid beskyttelsesutstyr maske, drakt og eventuelt hansker. Ha en rengjøringsplan! I denne bør det stå: hva som skal rengjøres og desinfiseres, hvor ofte det skal gjøres og på hvilken måte Den bør også inneholde produktdatablad der det fremgår: hvilke virkestoffer produktene inneholder effekt av produktene (f.eks. hvilke mikroorganismer det virker mot) brukskonsentrasjone og andre kriterier for optimal virkning (f.eks. temperatur) negative bruksegenskaper (korrosivitet, giftighet, miljøskadelig, etc.)

RENGJØRING OG DESINFEKSJON I FJØRFEHUS

RENGJØRING OG DESINFEKSJON I FJØRFEHUS RENGJØRING OG DESINFEKSJON I FJØRFEHUS INNHOLD Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? 4 HMS 4 Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper 5 1. Tørrengjøring 6 2. Våtrengjøring 7 Rengjøring av utstyr og løst

Detaljer

Smittevernseminar 3. mars 2010

Smittevernseminar 3. mars 2010 Smittevernseminar 3. mars 2010 Arbeid på desinfeksjonsrom Børre Johnsen Kontaktsmitte Vanligste smittemåte i daglig arbeid på sengepost Direkte og indirekte kontaktsmitte Viktig å hindre slik smitte Kan

Detaljer

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Rent er et subjektivt begrep. Om en gjenstand rent, eller ikke er avhengig av flere forhold.

Detaljer

HYGIENEINSTRUKS. Personlig hygiene: Områder: Instruks: Vaskemiddel: Hender - Gjennomfør vask før inntak av mat.

HYGIENEINSTRUKS. Personlig hygiene: Områder: Instruks: Vaskemiddel: Hender - Gjennomfør vask før inntak av mat. HYGIENEINSTRUKS Hensikt: Sørge for at anlegget holder et høyt hygienisk nivå for å unngå smittepress. En ren og ryddig arbeidsplass bidrar også til et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. Ansvar: Driftsleder

Detaljer

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG Hva er Draftline? Draftline er et rengjøringsmiddel for Fatølanlegg. Det er basisk og løser svært effektivt opp organiske stoffer, for eksempel belegg i en ølslange. Draftline inneholder kjemikalier og

Detaljer

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rengjøring av medisinsk utstyr Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rent er et ganske subjektivt begrep. Det vi kan se, makroskopisk men det finnes også renhet på mikroskopisk

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler 1 Mikroorganismer er et økende problem Farlig bakterie på Ullevål - avdeling stengt En hel avdeling er stengt av på Ullevål universitetssykehus

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Kristiansund 30. mai 2012 ved avdelingsleder for Trøndelag Bjørn Mathisen Tema i de neste 45 minuttene Tiltak Metoder Regelverk Fordeler og virkemåte Analyser Oppsummering

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie (oppdatert juni 2015) Statens legemiddelverk har med hjemmel i Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse-

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Neste generasjon med The Dura-Bright behandling med enda bedre overflatebeskyttelse. Now Alcoa kan tilby

Detaljer

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus 27.11.17 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier E post: mylrim@ous hf.no Avdeling for smittevern Teknisk desinfeksjon Dekontaminering

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI AKTIVE BAKTERIER OG ENZYMER AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljøvennlig rengjøringsmiddel basert på mikroorganismer og enzymer BIOBACT CLEAN UNIVERSALRENGJØRING Nilfisk Biobact Clean

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av verktøy, inventar,

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme 2014 Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme Daglig rengjøring. Periodisk rengjøring. Manuel og maskinell rengjøring. Noble Imports Norway A/S Stålveien 17, 4629 Kr.sand www.nobleimports.no

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015.

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015. Grunnkurs i dekontaminering Desinfeksjon Avdeling for smittevern Medisinsk utstyr Rent Desinfisert Sterilt Kontaminert Dekontaminering Behandling med rengjøring, desinfeksjon og evt. sterilisering for

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

Vi gratulerer med ny balkong

Vi gratulerer med ny balkong Til beboerne i Linderud borettslag Vi gratulerer med ny balkong Dette er et kvalitetsprodukt som er produsert i Eresfjord i Møre og Romsdal av Metalfox Aluminium AS. Montasjen er utført i samarbeid med

Detaljer

Kontroll av vask på settefiskanlegg

Kontroll av vask på settefiskanlegg Kontroll av vask på settefiskanlegg 1. Formål: Formålet med prosedyren er å bidra til en god hygiene på settefiskanlegget, og dermed begrense smittepress og kontaminasjon mellom avdelinger og er. 2. Beskrivelser

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk Personlig hygiene Forebyggelse * Rengjøring: Manoclean, Inciprop ACID, Topmaxx 421 * Desinfeksjon: Manosan,Ultra White, Incimaxx DES, Incidin 03 * Vaskemaskin * Støvelvasker/Fotbad * Rengjøringsutstyr

Detaljer

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Desember 2012 Statens legemiddelverk har med hjemmel i Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Detaljer

Renhold, hygiene og kvalitet

Renhold, hygiene og kvalitet Som forbrukere blir vi i vår del av verden mer og mer bevisste på hva vi spiser og drikker og hva maten inneholder. Samtidig er det viktig for oss å vite at maten vi spiser er trygg. Trygg mat vil si at

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg?

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen, Skedsmo kommune Seksjonsleder Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF 27.10.2014 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Rengjøring Rengjøring på tradisjonelt vis er oftest tidkrevende, slitsomt og belastende på ryggen. De fleste av oss står krumbøyd

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Produkttype Surt produkt til rengjøring og desinfeksjon av drikkevannssystemer og drikkevann til dyr. Fjerner raskt og effektivt kalk og alger i vannrør Fjerner biofilm

Detaljer

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad Brukerveiledning for bruk med Bona Effektsystem og Bona Hard Wax oil Bona Craft Oil er en unik blanding av ulike vegetabilske oljer, modifisert for overlegen impregnering og langvarig beskyttelse av tregulv.

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

Renholdsplan for stall

Renholdsplan for stall Renholdsplan stall Renholdsplan for stall G F J D B B K P3 Husdyrrom, mild vask (vnr. 5041) Dosering: 5-10 % avhengig av tilsmussingsgrad og smusstype P3 Husdyrrom, kraftig vask (vnr. 5040) Dosering: 3-8

Detaljer

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge?

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge? Sett farge på døren La døren bli en del av interiøret, ikke bare et praktisk skille mellom to rom. Å male en av innerdørene dine krever ikke mye arbeid. Som vanlig er det rett verktøy og litt maling som

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Forskrift om velferd for småfe

Forskrift om velferd for småfe Forskrift om velferd for småfe 1 Formål Legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos sau og geit og sikre at det tas hensyn til dyrenes naturlige behov. 5 Kompetanse Dyreeier skal ha nødvendig

Detaljer

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning:

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning: VEGGER OG TAK for vegger og tak som er malte med Scotte 3, 7 og 20 Beckerplast 3, 7 og 20 Väggfärg GT 20 Elegant Väggfärg Matt og Halvblank Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden!

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! I denne brosjyren vil du finne tips og instrukser om vedlikehold av dine nye hagemøbler. Følger du veiledningen vil disse rådene forlenge levetiden

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 10 - Bilvaskeanlegg 10 Bilvaskeanlegg... 2 10.1 Innledning... 2 10.2 Automatiske bilvaskemaskiner... 2 10.2.1 Vaskeprosedyre... 2 10.2.2 Risiko for

Detaljer

STEINFIX 60 - Natursåpe

STEINFIX 60 - Natursåpe Et utprøvd behandlingskonsept for dine steingulv. Utviklet i samarbeid med nordisk steinindustri. Steinfix serien dekker alle behov av rengjøring og vedlikehold av steingulv. STEINFIX 60 - Natursåpe Et

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr

Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr RENHOLD ET FAG? En profesjonell renholder skal løpende kunne vurdere hva som må til for å fjerne

Detaljer

Det meste til din bedrift. Tlf Fax E mail.

Det meste til din bedrift. Tlf Fax E mail. Det meste til din bedrift. Tlf. 55248052 Fax. 55248211 E mail. kundeservice@bergenengros.no www.bergenengros.no 1 HELT RENT med vann rett fra springen Hva er viktig for deg? redusere kostnadene for kjøp,

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune

Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune Tema Drikkevanns utbrudd Desinfisering av nyanlegg Egenskaper ved klor Kloreringsrutiner Kontrollanalyser Vannbåren sykdom I periode 1998-2012 har vi de 4 nordiske

Detaljer

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad.

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. PLEIEMIDLER - for innendørs og utendørs bruk - Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. www.vikingbad.no post@vikingbad.no Hvordan oppnår man god hygiene

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Ta i et tak for taket!

Ta i et tak for taket! Ta i et tak for taket! Visste du at du kan få taket til å se nytt ut, uten å bytte takstein? Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid. Spar både penger, arbeidskraft

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelhygiene Innhold UTVIKLING AV REGELVERK...2 FORSKRIFT

Detaljer

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag BRUKERVEILEDNING TREGULV Til de fleste tregulv på det norske markedet i dag kan vi tilby ulike løsninger og behandlingsmetoder: Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Førstegangs oljebehandling

Detaljer

Smittebeskyttelse i fjørfehus

Smittebeskyttelse i fjørfehus 1 Smittevern og hygiene Smittebeskyttelse i fjørfehus Helsetjenesten for fjørfe Denne brosjyren tar for seg generell smittebeskyttelse i fjørfehus. Dette omfatter både fysiske smitteverntiltak og hygienerutiner.

Detaljer

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Even Heir, Nofima 07.11.2013 1 Listeria: en utfordring for norsk laksenæring Gir opphav til alvorlig sykdom Krav til trygg mat Myndighetskrav

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

BRUKSANVISNING. ProScreen. for sluttbruker

BRUKSANVISNING. ProScreen. for sluttbruker GENERELT BRUK Vindklasse 2 Betjening 6 Anmerkninger 3 Betjening med sveiv 6 Ansvar 4 Betjening med motor 7 Forklaring av symboler 5 Motor med bryter Sikkerhetsmerknad 5 ProScreen med sentralt kontrollsystem

Detaljer

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER 60198_51882_1_6.qxd 02.10.12 15.08 Side 2 E. Brosstad kjemi as MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER Det beste valg i vaske- og avfettingsmidler for: AUTO INDUSTRI OFFSHORE LANDBRUK BÅTER/SKIP TUNGTRANSPORT Vær miljøbevisst

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene, Mattilsynet 2005 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelforskrifter Innhold FORSKRIFT OM NÆRINGSMIDDELHYGIENE

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

Produkter for effektiv luktfjerning!

Produkter for effektiv luktfjerning! Produkter for effektiv luktfjerning! Bærbare for rask og effektiv luktfjerning Fast installerte for luktfjerning i blant annet søppelrom, luftsjakt og ozonskap. Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige!

Detaljer

MRSA hvor står vi i dag?

MRSA hvor står vi i dag? MRSA hvor står vi i dag? Peer Ola Hofmo Overveterinær Norsvin SA Gris i 16 MRSA hvor står vi i dag? Kort historisk tilbakeblikk Oppklaring av MRSA-funn Sporing av smittekilde Kort om arbeid for å redusere

Detaljer

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE Rent og bedre miljø Vi tilbyr deg et bredt sortiment av pålitelige løsninger til damp, vakuum og rengjøring med kjemi - innendørs eller utendørs. Finn den damprenser

Detaljer

Clinell Sporicidal servietter

Clinell Sporicidal servietter Clinell Sporicidal servietter Spørsmål og svar Med dette dokumentet ønsker vi å besvare spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med Sporicidal servietter. Finner du ikke svaret på det du lurer på her,

Detaljer

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 no Bruksanvisning for hjemmebruk 1 VIKTIG INFORMASJON Les denne bruksanvisningen i sin

Detaljer

Smittesluse - utforming og bruk

Smittesluse - utforming og bruk Smittevern og hygiene Animalia Postboks 396 Økern 0513 Oslo Del 2 Denne brosjyren tar for seg smittesluser i innganger til fjørfehus og hygienerutiner ved disse. Formålet med disse er å forhindre uønskede

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag BRUKERVEILEDNING TEPPER Program 1: Tepperens Program 2: Fjerning av tyggegummi Program 3: Flekkfjerning Program 4: Impregnering Generelt om tepper: Garnkvaliteten i tepper deles gjerne inn i to fibergrupper;

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon 2K GREYMATIC UHS PRIMA Hurtig NS-system

December 2010 Produktinformasjon 2K GREYMATIC UHS PRIMA Hurtig NS-system GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon 2K GREYMATIC UHS PRIMA Hurtig NS-system D8018 Hvit D8019 Svart D8024 Grå PRODUKTBESKRIVELSE 2K GreyMatic UHS Prima er en serie 2K primer-surfacere

Detaljer

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag BRUKERVEILEDNING TEPPER Program 1: Tepperens Program 2: Fjerning av tyggegummi Program 3: Flekkfjerning Generelt om tepper: Garnkvaliteten i tepper deles gjerne inn i to fibergrupper; naturfibre og kunstfibre.

Detaljer

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon?

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Hanne M. L. Kvitsand Asplan Viak AS/NTNU VA-dagene MN 29.10.14 Drikkevannsforskriften 14 Krav til vannkilde og vannbehandling for godkjennings- og meldepliktige

Detaljer

Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke

Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke Renholdsplanen er utarbeidet av Bioprotector AS ved Karianne Finngaard Riise. Bioprotector er et selskap skilt ut fra Gulv og Takteknikk som har lagt over

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

ECOLAB Produktdatablad

ECOLAB Produktdatablad Produktdatablad Incimaxx P Beskrivelse Desinfeksjonsmiddel i pulverform basert på oksiderende syrer til bruk i landbruk ved intensivt dyrehold. Produktfordeler fremragende mikrobiologisk effekt overfor

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

Ta godt vare på bilen din

Ta godt vare på bilen din Ta godt vare på bilen din Noen enkle råd om bilpleie Daimler AG, MBVD/VSP Berlin, B20.669.03.867.00/0810 MER50011 En suksessfaktor Verdibevaring Har du en velstelt bil sikrer du til enhver tid også at

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser.

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser. SAGA WOOD DRIFT & VEDLIKEHOLD 2017 Saga Wood er utviklet med en målsetning om å være det optimale Svanemerkede terrassegulv og kledning med tanke på eksklusivt utseende, lang holdbarhet og minimalt vedlikehold.

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer