Norge trenger en ny regjering!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge trenger en ny regjering!"

Transkript

1 Norge trenger en ny regjering! Vi i Arbeiderpartiet har gjennom mange år jobbet hardt for å bli et land med små forskjeller. Vårt likhetssamfunn har gjort Norge til et forbilde for mange andre land. Utjevning og små forskjeller har alltid vært vår politikk. God fordeling handler om rettferdighet, men også om økonomisk utvikling, vekst og stabilitet. Dette er selve kjernen i den norske modellen. Realiteten med dagens regjering er at de prioriterer de med mest fra før, og dermed skaper større forskjeller mellom folk. Nye ideer og bedre løsninger er blitt til gamle ideer og dårlige løsninger. Folk i hele landet gir tydelig tilbakemelding om at de ikke vil ha dem. Noen politikere tror at det er mulig å ha velferdstjenester på nivå med det norske, men med et skattenivå som det amerikanske. Det går ikke! Velferdssamfunnet er et spleiselag gjennom skatter og avgifter som betales etter evne. Arbeiderpartiet har ikke som mål å kutte skatter. Vårt mål er at mennesker i Norge skal oppleve gode velferdstjenester etter behov. Vårt mål er at mennesker gjennom en rettferdig fordelingsnøkkel betaler skatt og avgifter etter evne. Arbeiderpartiet vil ikke bruke like mye oljepenger som regjeringen. Vi vil heller ikke selge ut Norges viktige eierskap. Arbeiderpartiet bruker sin tid i opposisjon til å utvikle nye løsninger for morgendagens utfordringer i landet. Vi er åpne og nysgjerrige i møte med mennesker lokalt der de bor. Folk i hele landet kan stole på Arbeiderpartiet. Vi stoler på at folk lokalt kan finne de beste løsninger for en ny kommunestruktur og vi ønsker derfor ikke å tvinge noen til sammenslåing eller sentralisering. Vi skal bygge landet gjennom å satse på utdanning, vekst i hele landet, folkehelse, tiltak for å nå lavutslippssamfunnet og å sikre velferden. 1

2 1 Samferdsel Rogaland Arbeiderparti vil ha en framtidsrettet og miljøvennlig samferdsel. Hvis vi skal få dette til må arealbruken planlegges slik at det blir flere korte reiser og mest mulig miljøvennlig transport. Å legge til rette for sykling er både miljøvennlig og helsefremmende. For å bli best på sykkel i Norge må Rogaland utformes slik at sykkel og gange er førstevalget i våre sentrum. Mellom tettstedene våre skal det være et sammenhengende sykkelveinett. Dernest må kollektivtilbudet i fylket tilrettelegges slik at det blir det beste valget for reisende mellom tettsted og nest best i sentrum. Prisen på kollektivtilbudene må være slik at det blir et naturlig valg. Næringslivet har behov for en god infrastruktur og må kunne stole på at folk kommer seg raskt og effektivt frem. Jordvern skal prioriteres ved valg av nye veitraseer. bygge ut og modernisere eksisterende jernbanenett. prioritere et fossilfritt kollektivsystem. utrede muligheten for gode båtforbindelser for øyer med fastboende. ha et bedre og brukertilpasset kveldstilbud i sambandet Stavanger-Tau. utrede høyhastighetsbane mellom Øst- og Vestlandet. (er utreda i Høyhastighetsutredningen og av Deutsche Bahn) at dobbeltsporet på Jærbanen må planlegges helt til Egersund. sørge for gjenåpning av Ålgårdsbanen. ha gode sykkel- og bilparkeringsareal ved kollektivknutepunkt. ruste opp og vedlikeholde veiene vi har. Prioritere E134 som hovedstamvei mellom Øst- og Vest-Norge. ha flere ferjeavganger til og fra Utsira. ha godstrafikk fra vei til sjø og bane. 2

3 2 Helse og omsorg God helse er viktig for et godt liv. Forebygging og tidlig innsats er avgjørende for å sikre alle en god helse gjennom livet. Det må derfor startes tidlig med å forebygge og hindre sykdom gjennom en god lokal helsetjeneste. Vi må sikre et godt helsetilbud i hele landet. Arbeiderpartiet mener at arbeid for en god folkehelse er viktig for utjevning av sosiale helseforskjeller. Det må satses mer på forskning både når det gjelder ulike behandlingsformer og ny teknologi for å være i front og møte dagens og fremtidens helseutfordringer. Eldreomsorgen er en av de viktigste velferdstjenestene vi har i Norge og en av nøkkelfunksjonene til kommunene. Arbeiderpartiet vil prioritere mer forskning innen dette feltet. styrke skolehelsetjenesten ved å utvide rammene til kommunene. utvide ytelsene fra folketrygden til å omfatte gratis tannhelsetjeneste for flere grupper. at alle skal ha gratis tannhelsetjeneste til fylte 25 år. sikre bedre ettervernstilbud i kommunene for personer med ruslidelser. satse på forskning på nye og eksperimentelle behandlingsformer, som eksempelvis ved behandling av MS pasienter. ha en nasjonal satsningsstrategi knyttet til folkehelseutfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne. arbeide for at kvinner i LAR skal bli tilbudt prevensjonsveiledning og gratis prevensjon. øremerke midler via Forskningsrådet til forskning på geriatri og eldreomsorg. tilrettelegge for god behandling og omsorg til syke i livets sluttfase ved å styrke heldøgnsomsorgstilbudet. Vi ønsker at tilbud skal gis i hjemmesykepleien og gjennom lindrende enheter i kommunene. 3

4 3 Barnehage, skole og høyere utdanning Våre elever er vår viktigste ressurs. Rogaland Arbeiderparti vil ha en offensiv barnehage- og skolepolitikk og investere i fremtiden. Fellesskolen er under sterkt press fra de borgerlige som legger til rette for en privatisering og økte forskjeller. Vi vil styrke satsingen på den offentlige fellesskolen, og vil ikke ha et frislipp av private skoler. I en tid med store omstillinger og mer mobil arbeidskraft, er det avgjørende å legge til rette for forutsigbarhet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Rogaland Arbeiderparti vil bruke barnehagepolitikken som et middel mot ufrivillig deltid og ulønnet permisjon. Vi ønsker to barnehageopptak i året, og på sikt en rullerende opptaksordning. For barn som ikke får tilbud om opptak vil vi videreføre en kontantstøtteordning. Tidlig innsats starter allerede i barnehagen. En sterk yrkesfagordning er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv. Rogaland Arbeiderparti vil styrke yrkesfagenes status og arbeide aktivt for å forhindre frafall. Vi ønsker en utvidelse av dagens SFO-ordning som inkluderer alle. Trivsel i skolen er essensielt for å forhindre frafall. Dyktige lærere er avgjørende for elevenes utvikling. Vi støtter sosialpedagogiske tiltak for elevene som og vil gi hver lærer mer tid til hver elev. innføre to barnehageopptak i året. ha makspris og søskenmoderasjon på barnehager, kulturskole, og SFO. ha et nasjonalt kvalitetsløft for SFO. arbeide for et regelverk som sikrer en rettferdig finansiering av både offentlige og private barnehager. styrke tidlig innsats gjennom ansettelse av nye yrkesgrupper i skolen. vil legge til rette for at skolene er mer ute i bedriftene, og at bedriftene er mer inne i skolen. etablere kommunale beredskapsteam mot mobbing som skoler og foreldre skal ha mulighet til å innkalle til bruk i fastlåste situasjoner. videreutvikle Haugesundsregionen som et senter for maritim utdanning. at staten, i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene, må se på mulighetene for å tilby norskopplæring for arbeidsinnvandrere. beholde faget Religion, livssyn og etikk (RLE) i sin nåværende form. 4

5 4 Næring og arbeidsliv Arbeid til alle er vår viktigste sak. Arbeid gir trygghet, fellesskap og muligheter for den enkelte. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en stor utfordring i arbeidslivet generelt. Derfor må det settes inn tiltak som motvirker dette. Den såkalte Skiens-modellen er et slikt tiltak, som alle kommuner bør innføre. Den sikrer også trepartsamarbeidet, noe som er en av pilarene i den nordiske modellen. Regjeringens angrep på Arbeidsmiljøloven medvirker også til å undergrave seriøse bedrifters inntektsgrunnlag. I tillegg omgjøres den fra en vernelov for arbeidstakerne til en reguleringslov for arbeidslivet. Disse endringene må bekjempes, og gjøres om når Arbeiderpartiet kommer tilbake i regjering. I mellomtiden bør kommunene klargjøre at de ikke vil gjøre bruk av mulighetene som åpner seg for å ansette midlertidig i større grad. Både grønn og blå mat er næringsområder av stor betydning for Rogaland. Vi leverer både fisk og jordbruksprodukter av høy kvalitet. Næringsmiddelindustrien er av stor betydning for distriktene, og disse næringene må videreutvikles på en bærekraftig måte. Vi må også sikre at ressursene er i offentlig eie og å kontrollere fiskerinæringen, særlig overfor utenlandske fartøy. at taket på nettolønnsordningen økes og at en fjerner taket innenfor enkelte områder. styrke Kystvaktens evne til kontroll av fiskerinæringen. bevare hjemfallsretten på fiskekvoter. tilrettelegge bedre for gründerhus og samarbeidsarenaer. øke andelen Offentlige Utviklingskontrakter (OFU) der kommunen og næringslivet går sammen i innovasjonsprosjekter. ha et eget prosjekt for å få flere private investorer i Rogaland som kan bidra med kapital, kompetanse, nettverk og tid til grundere. Haugesund, den norske maritime hovedstaden, må sikres en utdanning som gjør at klyngen bevares og videreutvikles. at Statkraft legger tilrette for at landbasert kraftforedlende industri får tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser. at Fiskeridirektoratets regionkontor for Sør-Norge fortsatt skal ligge i Rogaland. ikke ha en utvidelse av søndagsåpne butikker. ha en aktiv eierskapspolitikk og i størst mulig utstrekning beholde viktig statlig eierskap beholde Dalane tingrett i Egersund. 5

6 5 Internasjonalt Rogaland Arbeiderparti ser behovet for at Norge nå anerkjenne Palestina for å skape større grad av likeverdighet mellom partene i en fredsforhandling. Europa står midt i en menneskelig katastrofe der hundretusenvis av mennesker risikerer livet sitt på flukt over Middelhavet. Norge må de neste årene, så lenge krigen i Syria vedvarer, være forberedt på å ta imot langt flere kvoteflyktninger. Asylbarna i Norge må sikres kort behandlingstid, og FNs barnekonvensjon må ilegges større vekt. Norge må opprettholde bistandsmidlene på dagens nivå som et minimum. Vårt internasjonale engasjement er en av våre største verdier. annerkjenne Palestina som egen stat nå. si klart nei til forslag om å forby tigging og om å straffe de som hjelper tiggere. at den norske stat skal stille sine ressurser til disposisjon, og gi midler til patruljering og redningsaksjoner for flyktninger i middelhavet. at Norge følger UNHCRs anbefalinger, og ta imot flyktninger med størst behov ta imot 5000 syriske flyktninger årlig, så lenge krigen vedvarer, i tillegg til de ordinære kvoteflyktningene. at Norge må følge FNs høykomissærs anbefalinger og dagens returavtaler må gjennomgås i lys av disse anbefalingene samt egne vurderinger. at Norge er aktiv i forhandlinger som omfatter Dublin-systemet som skal gi større vern for barn, særlig enslige mindreårige asylsøkeres rett til å bli i Norge. 6

7 6 Oppvekst og levekår Gode boområder og oppvekstvilkår er viktig. Barn og unge har behov for områder til lek og fritidsaktiviteter som gir mulighet for sosial samhandling og utfoldelse i fysisk aktivitet. Idrett og fysisk aktivitet gir sunne barn og voksne og god folkehelse. Vi skal støtte opp om idrett, kultur og ideelle aktørers arbeid for å skape gode arenaer for helsefremmende aktiviteter og trivsel for alle. Det må legges til rette for fellesarenaer for alle aldersgrupper. Vi må ta vare på "grønne lunger" i byer og tettbygde strøk for å myke opp våre boområder. Det må tas vare på turområder som ligger i nærheten av våre boligområder. Dette gir mulighet for fine naturopplevelser og for rekreasjon. Alle skal kunne ta del i, og få adgang til natur og friluftsliv. En god bolig er en forutsetning for en god oppvekst og gode levekår. Vi må arbeide for at flere har mulighet til å skaffe seg en god bolig i et godt bomiljø. Det må bygges opp gode velferdstjenester for de som har behov for dette. sikre at natur og fritidsaktiviteter er tilgjengelig for alle. legge til rette for gode bomiljøer og fellesarenaer. Rett til erstatning ved ekspropriasjon må gjennomgås for å sikre en rettferdig erstatning. styrke kunnskap om og utvikle handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i alle kommuner. sikre lovfestet rett til fedrekvote på minst 14 uker. ha flere tiltak mot barnefattigdom. etablere et opplevelsekort for ungdom. 7

8 7 Klima, miljø og energi Norge har de beste forutsetninger for å bli et foregangsland innen klima, miljø og energi. For å komme dit må klimaforlikets mål om et karbonnøytralt Norge innen 2030 følges opp med konkret handling! Norge er en energinasjon med store ubrukte fornybare energiressurer både på land og til havs. Disse må utnyttes i et internasjonalt teknologi-, miljø- og klimaperspektiv. Fornybaroverskuddet må også utnyttes til å utvikle mer kraftforedlende nasjonal industriproduksjon.teknologikompetansen som er utviklet gjennom olje- og gassvirksomheten videreutvikles slik at utslipp fra norsk sokkel reduseres. Teknologikompetansen må overføres og utnyttes i en rask voksende fornybar industri. at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) skal doble investeringene i grønn virksomhet. at det startes en offensiv overgang til en bærekraftig grønn industri og en helhetlig fornybarsatsing. at Norge bidrar som Europas grønne batteri, basert på fornybar energi og som leverandør av klimateknologi. at virkemidlene for utbygging av offshore fornybar energi (vind-, bølge- og tidevannskraft) forsterkes slik at utbygginger realiseres. at klimaperspektivet og teknologi- og industriutviklingspotensialet vektlegges tyngre ved konsesjonsbehandling knyttet til utbygging av offshore vind. at grenseverdiene for konsentrasjon av svevestøv strammes inn, og konkrete tiltak iverksettes der grenseverdiene overstiges. forby bruk av helseskadelige sprøytemidler på areal der barn og unge oppholder seg, som barnehager, skolegårder, lekeplasser og balløkker. at fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging økes i de årlige budsjettene, slik at fondet i 2017 har nådd 100 milliarder kroner. at satsingen på karbonfangst og lagring revitaliseres og styrkes. at det skapes incentiver for videre utvikling av lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor. at det satses offensivt på energieffektivisering og miljøvennlig energiforsyning til bruk innen boliger, offentlige bygg, næringsbygg, industri og i energiproduksjon. at det ved innkjøp fra og med 2016 stilles krav til null- eller lavutslippsbiler til bruk i kommunal og statlig tjeneste der slike er tjenelige. at avgiftsbalansen mellom ulike drivstoffstyper revideres slik at miljøhensyn tillegges ytterligere vekt. at det legges vesentlig vekt på miljøbevisst forbruks- og ressursbruksmønster i offentlig og statlig tjeneste.. 8

9 8 Kultur og fritid Kultur er nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og utvikling. Det er fellesskapets ansvar å målrett satse på gode kulturopplevelser og deltagelse for alle i vårt samfunn. Religion og livssyn spiller også en viktig rolle både for fellesskapet og for enkeltmennesker. Alle har rett til å praktisere religion og livssyn i tråd med trosfriheten og innenfor demokratiske spilleregler. Det er derfor viktig å støtte livsynsorganisasjoner i deres arbeid, men også sikre livssynsnøytrale sermonibygg. Det norske samfunnet er bygget opp på tre søyler. Den offentlige, privat kommersielle og privat idelle sektoren. Hver av sektorene har sine gode verdier og fordeler som vi må ivareta best mulig for å sikre vår fremtid. For å sikre den frivillige idelle sektoren må vi, som med de andre sektorene, skape rammevilkår som sikrer deres eksistens og vekst, særlig ved anbudskonkurranser. at vi må sette av 1 % av statsbudsjettet til kultur. styrke og videreutvikle den kulturelle spaserstokk og skolesekk. etablere gode øvingslokaler for hele kulturfeltet. at frivillige ideelle organisasjoner ikke sees på som ordinære kommersielle aktører skal kunne gis fortrinn ved anbudskonkurranser. kulturskolen skal gis økte rammer for å sikre alle barns muligheter til deltagelse. at det etter behov etableres flere større livsynsnøytrale seremonibygg i fylket bevare og videreutvikle kulturtilbud, som bøker, film etc,til sjøfolk i den norske flåten. sikre enerettsmodellen gjennom statens eierskap i Norsk Tipping. 9

10 9 Likestilling i en endringstid Det norske samfunnet har mye å være stolt av når man snakker om likestilling. Men vi har enda mye å gå på for å oppnå likestilling, spesielt i arbeidslivet. Det er blant annet langt flere kvinner enn menn som arbeider i midlertidige ansettelser og kvinner har systematisk lavere lønn enn menn. Regjeringen, som er utgått av Høyre og Frp, har nå lagt fram et forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven, som går i helt feil retning. Den setter likestillingsarbeidet i revers. Regjeringen påstår at endringene vil føre til et mer fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. Men de har ikke gitt et eneste eksempel på hva de mener vil være familievennlig. Regjeringens forslag om å øke adgangen til å ansette midlertidig vil ramme kvinner spesielt hardt, og svekke kvinners stilling på arbeidsmarkedet. I aldersgruppen år er det dobbelt så mange kvinner som menn som ikke har fast stilling, og i høringen til saken vises det fra de fleste høringsinstansene til at en lette i adgangen til midlertidige ansettelser ikke fører til flere faste jobber. Tvert imot, all praktisk erfaring viser at det fører til mer midlertidighet. Midlertidige ansettelser fører til en usikker tilværelse. Der man ikke vet om man har jobb, og hvor lenge det varer. Man får ikke lån til etablering og man får ingen tilhørighet i noen bedrift. Graviditetsdiskriminering De foreslåtte endringene om midlertidighet i arbeidsmiljøloven vil også medføre økt fare for diskriminering i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon. Diskriminering som følge av graviditet og foreldrepermisjon er det enkeltområdet likestillings- og diskrimineringsombudet får flest henvendelser om. Hvis det blir enklere å ansette folk i midlertidige stillinger, er vi redd for at dette spesielt vil gå ut over kvinner i fertil alder. De nye reglene om midlertid ansettelse vil i større grad fungere som en sorteringsmekanisme, som vil ramme gravide ekstra hardt. Det kommer åpenbart ikke til å fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for unge, gravide kvinner. Heller tvert i mot. Også kuttet i fedrekvoten og en ny "tillitsbasert unntaksordning" som skal gjøre det enklere å overføre fars permisjonstid til mor er et tilbakeskritt for likestillingen. Prosessen mot å se på kvinner og menn som likeverdige omsorgspersoner blir satt tilbake. Kvinner utsettes ikke bare for diskriminering når de er, eller har vært, gravide: Kvinner risikerer også diskriminering fordi de forventes å bli gravide en eller annen gang, eller fordi de forventes å ta langt mer ansvar for syke barn og andre med omsorgsbehov i familien enn hva som forventes av menn. Alt dette bidrar til å svekke kvinners stilling i arbeidslivet. Kompetanseheving Midlertidige ansatte får mindre kompetanseutvikling enn fast ansatte. Når det er langt flere kvinner enn menn som er ansatt midlertidig, får forslagene ulike konsekvenser for menn og kvinner. Arbeidsgivere vil naturlig nok satse mest ressurser på de tiltakene som vil kunne gi best avkastning. Dette betyr at fast ansatte blir prioritert foran midlertidig ansatte når man skal velge 10

11 ut hvem som får tilbud om kompetanseheving. Når vi vet at kvinner er overrepresentert blant de midlertidig ansatte, vil dette kunne slå skjevt ut. Dette ser det ut som om regjeringen har sett helt bort fra. Pensjonsrettigheter Kvinner har i utgangspunktet dårligere pensjonsopptjening enn menn fordi de tjener mindre, oftere jobber deltid og har lengre permisjonsperioder. Pensjonsopptjeningen er ikke bare basert på lønnsnivået, det finnes også terskler for å komme inn i tjenestepensjonsordninger både med hensyn til stillingsbrøk og krav til fast ansettelse. Dersom man går fra den ene midlertidige jobben til den andre, vil man altså ikke klare å komme inn i tjenestepensjonsordningen, og man risikerer å ende opp som minstepensjonist. Bolig som livskapital I Norge har vi en boligpolitikk som i praksis er basert på at de fleste skal eie sin egen bolig. For folk flest er boligkjøp den viktigste muligheten man har til å bygge seg opp kapital. De foreslåtte endringene vil kunne svekke kvinners muligheter på boligmarkedet. Det er nesten umulig å få lån hvis man er midlertidig ansatt og ikke tilhører yrkesgrupper som forventes å få høy inntekt gjennom livet. En svekket arbeidsmiljølov, blant annet når det gjelder midlertidighet, vil svekke muligheten for kvinner og menn til å delta på like vilkår i arbeidslivet. 11

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

I I Unio. Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

I I Unio. Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen I I Unio Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Gun Hafsaas 14.10.2014 DOK/2014/01528 Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer