Styringsgruppe Oslofjordalliansen (rektorene, ansatte representanter og studentrepresentanter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsgruppe Oslofjordalliansen (rektorene, ansatte representanter og studentrepresentanter)"

Transkript

1 Innkalles: Styringsgruppe Oslofjordalliansen (rektorene, ansatte representanter og studentrepresentanter) Arbeidsgruppe for lærerutdanning og pedagogiske fag innkalles til sak 5 Kopi av innkalling: Kopi styringsgruppe (prorektorene, prosjektleder pilot teknologi, koordinator arbeidsgruppe lærerutdanning, leder informasjon, webansvarlig, seniorrådgiver UMB) Dato: 11. juni 2009 Faggruppene Saksnr.: 2008/876 (Hibu) (Innkallinger og referater arkiveres i e-phorte Hibu, sendes webansvarlig UMB Kai Tilley) Styringsgruppemøte i Oslofjordalliansen 16. juni på Ås, UMB, kl Møtested: UMB - styrerom sirkus, lunsj kl Saker: 1. Oppfølging av saker fra forrige møte Møte med faggruppene. Det lages en oppsummering av ønsker fra faggruppene. Denne ettersendes til møte. Fellesmøte med departementet. Oppsummering. 2. Nye studieplasser gitt til Oslofjordalliansen Det vises til Foreløpig tildelingsbrev Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet for 2009, vedlagt. Det kommer søknad fra pilotprosjektet teknologi ettersendes og søknad innen økonomi (entreprenørskap og innovasjon) ettersendes. 3. Etablering av pilotprosjekt for lærerutdanning Arbeidsgruppen for lærerutdanning og pedagogiske fag ønsker at lærerutdanning blir en pilot. Avklaring om at styringsgruppen gir sin anbefaling på dette. Egne saker må fremmes for de respektive styrer til høsten. 4. Arbeidsgruppe for lærerutdanning og pedagogiske fag, utvidelse med medlemmer fra fremmedspråkgruppa. Det har vært uttrykt ønske om at medlemmer fra fremmedspråksgruppa kan inngå i arbeidsgruppe for lærerutdanning. Diskusjon, ref også sak om etablering av pilotprosjekt for lærerutdanning. Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold Universitetet for miljø- Postboks Halden Postboks 2243 biovitenskap 3601 Kongsberg 3103 Tønsberg Postboks 5003, 1432 Ås 1

2 5. Møte med arbeidsgruppe for lærerutdanning og pedagogiske fag. Oppdatering av arbeidet med lærerutdanning brev til Kunnskapsdepartementet. Informasjon om sak 3 og sak Eventuelt Velkommen til møtet! Fred E. Nilsson Vedlegg Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold Universitetet for miljø- Postboks Halden Postboks 2243 biovitenskap 3601 Kongsberg 3103 Tønsberg Postboks 5003, 1432 Ås 2

3

4

5

6

7

8

9

10 Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i Norge. Regjeringen ønsker å legge til rette for disse prosessene ved å stimulere tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Institusjonene i Oslofjordalliansen s vilje til samarbeid er positivt mottatt i Kunnskapsdepartementet og Regjeringen stimulerer arbeidet ytterligere ved å gi studieplasser til Oslofjordalliansen i revidert nasjonalbudsjett. KD har tildelt institusjonene i Oslofjordalliansen 55 studieplasser til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. 40 av disse er ikke fordelt. Som pilotprosjekt har Oslofjorden Teknologiutdanning arbeidet med å utvikle en ramme for faglig samarbeid og premissene for felles administrativ støtte. I pilotprosjektet ble det gjennomført et fellesseminar i Strømstad mai 09, hvor det ble lagt grunnlag for videre utvikling av de tre ovennevnte områdene (SAK). På grunnlag av dette fremmer nå pilotprosjektet i teknologi dette prosjektet. Prosjektet er skalerbart, og vil kunne utvikles over tid med 120 studieplasser.

11 2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv Oslofjorden teknologiutdanning har som mål å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder. For å kunne realisere dette skisseres her en mulig vei for å nå målet: Avdelingene/instituttet har tradisjon på å samarbeide med studenter og næringsliv ut fra en enkel klassisk modell for samhandling: Det er ønske om sterkere fokus på kunnskapsutvikling. Advisory Board er opprettet som en referansegruppe for Oslofjorden teknologiutdanning. I det videre samarbeidet skal Oslofjorden teknologiutdanning bli en aktør for forpliktende regional kunnskapsutvikling, der Advisory Board med medlemmer fra næringslivet har en viktig strategisk rolle. Advisory Board gir støtte og retning til prosjektet:

12 3. Fra samarbeid til SAK I ingeniør-og teknologiavdelingene/ instituttet i Oslofjorden teknologiutdanning har planlegging av nyutvikling av utdanningene og forskningsvirksomheten til nå vært basert på en sekvensiell tenkning. Hver avdeling/institutt har vært avhengig av å omdisponere egne studieplasser/ressurser i en anstrengt økonomi for å kunne utvikle nye utdanningsprodukter og forskningsprosjekter. Ved å fortsette den samme tankegangen vil fokuset på utvikling dreies mot mer effektivisering av eksisterende utdanningsprodukter og gi en svært krevende prosess med samhandling mellom aktørene. Regjeringens nye samhandlingsverktøy.

13 Gjennom SAK samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon, kan man arbeide samtidig og parallelt med nyutvikling av fagområder med utdanningsprodukter og forskningsvirksomhet. Dette vil fremme de gode sidene i alliansen mot næringslivet og utvikling av nye produkter. I dag har alle avdelingene/instituttet en kjerne av utdanninger som på mange områder overlapper hverandre. For å få til en positiv utvikling av nye områder vil disse baseres på samarbeid om eksisterende områder. Nye produkter bygges på allerede sterke fagmiljøer se figuren under:

14 4. Bruk av desentraliserte studieplasser til å fremme utvikling Grunnleggende føringer: - Prosjektets varighet Studieplasser brukes til å stimulere og initiere arbeidsdeling og konsentrasjon - Tildelte studieplasser i en prosess benyttes kun 2-3 år og tilbakeføres deretter for å starte nye prosesser. Etter oppbygningsfasen på 2-3 år konverteres disse til permanente plasser i riktig kategori etter institusjonenes praksis (kategori C for mastergradsutdanning). - UMB kan opprette mastergrader og høgskolene kan opprette bachelorgrader og forkurs o.l. - Prosjektets finansiering baseres på midler som følger desentraliserte studieplasser. Programansvarlig og fysisk tilbyder har spesielt ansvar for at budsjettsrammen for et gitt tilbud holdes. Samarbeidsprosjekter av denne typen gjennomføres uten overhead institusjonene imellom. Institusjonene må i

15 tillegg prioritere investeringer til nødvendige fasiliteter gjennom sine investeringsrammer. - Det søkes 40 studieplasser i 2009 til formålet (master i maritim teknologi, drift og innovasjon(mtdi) og forkurs) og det søkes ytterligere 40 nye i de to følgende år. Styringsgruppen mener at det er viktig med å ha et stort nok antall studieplasser. Med 120 studieplasser kan det settes i gang SAK-prosesser i de mangfoldige fagmiljøer i OFTU og flere industribransjer samtidig. Dette vil være hensiktmessig på bakgrunn av konklusjonene som fagmiljøene leverte ifm. OFTUs seminar i Strømstad. I tilfelle prosjektet begrenses til 40 studieplasser, vil prosjektet sannsynligvis ikke gi en gjennomgripende effekt for å utvikle OFTU til den fremste industrinære kunnskapstilbyder i noen industriområder innen Tiltak 2009/ / / / / /15 Merknad Master MTDI Master Forkurs 20 1 år Nytt tilbud Nytt tilbud 2 Nytt tilbud De nye tilbudene Nye tilbud Etableres i tråd med råd fra Ad.board og den strategiske utviklingsplanen. Osv Sum total desentrali serte plasser Antall pågående prosesser Prosjekter basert på en gradvis økning av antall studieplasser til 120.

16 Tiltak 2009/ / / / / /15 Merknad Master MTDI Master Forkurs 20 1 år Nytt tilbud 1 Nytt tilbud 2 Sum total desentrali serte plasser Antall pågående prosesser De nye tilbudene Etableres i tråd med råd fra Ad.board og den strategiske utviklingsplanen Prosjektet baseres på 40 studieplasser.

17 5. Oversikt over kommende tiltak/nye utdanningsprodukter 5.1 Mastergradsstudium innen Maritim teknologi, drift og innovasjon (TDI) Regjeringen satser på å bygge og videreutvikle norsk maritim kompetanse og høgskolen i Vestfold har MTDI som satsingsområde. Næringsliv og HVE hadde en plan for et eget master på området før OFTU ble etablert. Studiet bygges opp tverrfaglig med følgende fagområder: Maskintekniske fag og materialteknologi Maritim teknologi Miljøvennlig løsning, drift Innovasjon/entreprenørskap Alle 4 teknologi-og ingeniørutdanningene har i dag fagmiljøer som dekker de ovennevnte områdene. Dette Masterstudiet vil stimulere til arbeidsdeling og konsentrasjon Master Maritim Teknologi, Drift og Innovasjon Arbeidsdeling Maskin Materialteknikk Entreprenørskap Miljø Konsentrasjon Maritim Maritim Drift Emnene tilbys og gjennomføres ved HiBu, HiØ, UMB og HVE. OFTU vil levere fagmoduler. Høgskolen i Vestfold vil bygge opp en konsentrert satsning innen maritim teknologi, drift og innovasjon og vil tilby fagmoduler i studiet relatert til disse områdene. Andre nye moduler kan bygges i fellesskap. Organisering UMB vil i samarbeid med høgskolene opprette et nytt 2-årig mastergradstilbud med utgangspunkt i masterstudiet innen maskin, prosess- og produktutvikling. Det nye tilbudet vil være maskin, prosess- og produktutvikling med fordypning innen maritim teknologi, drift og innovasjon. Tilbudet gjennomføres etter en desentralisert modell, dvs at UMB eier desentraliserte studieplasser. Formelt studiested er på maritim avd. på Bakkenteigen.

18 5.2 Studieplasser til 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning og maritim utdanning - samarbeid om utvikling og gjennomføring av desentralisert tilbud. 20 studieplasser Oslofjordalliansen ønsker å styrke rekrutteringen til teknologi og ingeniørutdanningene. I Forkurs for ingeniørutdanning og maritim utdanning er det utarbeidet en ny nasjonal læreplan som gjennomføres fra 2009/2010. Søknaden til de 1-årige forkursene har økt og det er behov for å utvikle tilbudet i sammenheng med første gangs gjennomføring av ny læreplan. Det er behov for å utvikle fagene med et bedre tilbud innen e-læring/nettstøttet undervisning for studentene. Dette vil bedre mulighetene til å gi et desentralisert tilbud. Alle høgskolene tilbyr i dag forkurs og tiltaket er ment for å styrke utdanningene og bedre samarbeidet avdelingene imellom. Organisering HVE eier studieplassene, som desentraliseres videre til HiØ og HiBu.

19 Til styringsgruppen i Oslofjordalliansen Fra styringsgruppen i pilotprosjekt teknologi, Oslofjorden teknologiutdanning Søknad om fordeling av 40 studieplasser til Oslofjorden teknologiutdanning. Oslofjorden teknologiutdanning som industrinær kunnskapstilbyder. Desentraliserte studieplasser for stimulering til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Høgskolene i Vestfold, Østfold, Buskerud og Universitetet for miljø-og biovitenskap har innledet et faglig og strategisk samarbeid gjennom Oslofjordalliansen. Oslofjorden teknologiutdanning har som mål å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi. Prosjektet vil koordinere og integrere studietilbudene, øke samarbeidet med næringslivet om kompetanse og FoU-prosjekter for å bli attraktive teknologiutdanninger som tiltrekker de beste studentene, underviserne og forskerne. Prosjektet er i gang med koordinering av eksisterende utdanningstilbud og det er ønske om å etablere samarbeidsprosjekter som til sammen forener utvikling av utdanninger, forskningsvirksomhet og næringstilknytning for å fremme samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom institusjonene. Det arbeides nå med integrering av studiene og med en felles strategi for utvikling av forskningsaktiviteten i samarbeid med næringslivet. Prosjektet gir studenter større valgmuligheter for spesialisering i studiene, og alliansen vil styrke både kvalitet og fleksibilitet i teknologiutdanningene. Det er definert 3 hovedprosesser i prosjektet som til sammen skal munne ut i en felles strategisk plan for Oslofjorden teknologiutdanning innen utdanning, forskning og næringsforankring. Det søkes nå om studieplasser for å stimulere utviklingen om felles satsningsområder innen utdanning og forskning. Studieplassene brukes i samarbeidet til å stimulere og initiere arbeidsdeling og konsentrasjon. Et Advisory Board bestående av næringslivsledere er opprettet. De peker ut veien videre sett ut fra næringslivets behov. Advisory Board er orientert (møte 10.juni) og positivt innstilt til søknad om studieplasser og prosjektet. Styringsgruppen har vedtatt søknaden med vedlagte prosjektbeskrivelse der de søkte studieplasser benyttes til masterstudium i Maritim teknologi, Drift og Innovasjon og Forkurs.

20 KD støtter Oslofjordalliansen og har tildelt midler til markedsføring (gjennomført 09/10). Resultatene er svært positive søknaden til studiene gjennom samordnet opptak har denne våren økt mer i Oslofjordalliansen enn landsgjennomsnittet for teknologi- og ingeniørutdanningene. Det er også betydelig økning i søkningen til forkursene ved høgskolene. Det søkes om 40 studieplasser til Oslofjorden teknologiutdanning 09/10 for å øke samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teknologiutdanningene: studieplasser til Mastergradsutdanning som understøtter satsing Maritim teknologi, Drift og Innovasjon studieplasser til forkurs for ingeniørutdanning og maritim utdanning. 3. Det bes om en tilslutning til prosjektet og til at Oslofjordalliansen fremmer en søknad til KD for ytterligere 80 desentraliserte studieplasser. Organisering og gjennomføring av tilbudene er gitt i vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektene defineres som samarbeidsprosjekter og gjennomføres uten overhead institusjonene imellom. Vennlig hilsen for styringsgruppen i pilotprosjekt teknologi Vidar Thue-Hansen (sign) Leder Anne Kari Botnmark (sign) Prosjektleder/sekretær

21 FAGGRUPPE FOR ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG SØKNAD OM TILDELING AV STUDIEPLASSER TIL ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG, INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Til: Styringsgruppen for Oslofjordalliansen Fra: Hans Anton Stubberud, leder for faggruppe økonomisk-administrative fag Dato: Ifm Revidert nasjonalbudsjett er det fordelt nye studieplasser til fagområdene helse- og sosialfag, teknologi/ingeniørfag og lærerutdanning. Institusjonene i Oslofjordalliansen har fått 105 plasser til helse- og sosialfag, 130 til lærerutdanning og 110 til teknologi/ingeniørutdanning. Teknologipiloten har fra før også blitt tildelt 1 stipendiatstilling fra I tillegg har Oslofjoralliansen blitt tildelt 55 studieplasser til samarbeidstiltak. 15 av disse er øremerket i Departementets tildeling. KD legger i tildelingsbrevene til institusjonene til grunn at entreprenørskap er et satsingsområde. Dette er også understreket i St. meld. 7 ( ), Regjeringens handlingsplan for mer entreprenørskap for kvinner (2008), Forskningsmeldingen og ift satsing i lærerutdanningene. Innenfor økonomisk- administrative fag er det en undergruppe som jobber med innovasjon og entreprenørskap. Gruppen hadde siste møte for litt siden og diskuterte ulike samarbeidsformer. Økonomisk-administrative fag er ikke tildelt nye studieplasser i Revidert nasjonal budsjett til tross for SSB framskriving av behovet i arbeidsmarkedet for denne type kandidater. Det er viktig å signalisere at Oslofjordalliansen skal være noe mer enn teknologipiloten om entusiasmen skal nedfelles og forankres bredt. Også helsefag og lærerutdanninger har fått ekstra ressurser, noe som i realiteten er et driftstilskudd der det skal tas opp flere til eksisterende program. Mest sannsynlig blir studieplassene videreført kommende år slik at effekten blir ganske stor. Faggruppen for økonomisk-administrative fag foreslår derfor at de 40 studieplassene som foreløpig ikke er fordelt i alliansen fordeles til økonomisk-administrative fag og brukes til styrking av studietilbudet innen innovasjon og entreprenørskap. Plassene foreslås fordelt med 10 til hver av de fire allianseinstitusjonens fagmiljøer. Fra høsten 2009 kan da tilbudene innen innovasjon og entreprenørskap utvides mht opptak av antall studenter. Parallelt vil det arbeides videre med nye og tettere samarbeidsløsninger for studietilbudene og videreutvikling av tilbudsporteføljen innen entreprenørskap. Målet er å utvikle en felles tilbudsportefølje og felles emner innenfor bachelorutdanningene. Videre er det et mål å utvikle felles emner i videreutdanning innen innovasjon og entrepenørskap for ulike profesjonsgrupper. Det er også mulig å utvikle felles masterpåbygging. Det vil arbeides videre med utvikling av felles faglig

22 pedagogiske metoder for desentralisert undervisning, jfr egen arbeidsgruppe som jobber med dette. Etter- og videreutdanningstilbud vil styrkes med slik tildeling, noe som også er KDs hensikt. I videre utviklingsarbeid vil det være naturlig med koblinger til spesielt teknologi- /ingeniørutdanninger og lærerutdanninger. Under gis ytterligere informasjon om arbeidet innen innovasjon og entreprenørskap. Dette er i en startfase og vil detaljeres underveis og etter hvert som samarbeidet utvikles videre. Det skal bl a arrangeres et seminar i september for økonomisk-administrative fag. Visjon for arbeidet med entrepenørskap og innovasjon Faggruppen innen økonomisk- administrative fag bør naturlig inneha rollen som Oslofjordalliansens (OFA) koordinerende ledd innen innovasjon og entreprenørskap, både studie- og kurstilbud og FoU-virksomhet. Internasjonal orientering og samarbeid inngår som naturlig ift denne rollen. Målgrupper Entreprenørskap i OFA har så langt hatt fokus mot næringsliv og regionalt næringsutvikling. Dette bør også være varemerket for OFA. Når vi gjør en slik avgrensning velger vi bort en rekke områder som ikke er så konkurranseutsatt, men som allikevel har store behov for innovasjon. Her nevnes: Helsesektor Undervisning Offentlig forvaltning NGO er, mv Mht studie- og kurstilbud innen andre områder enn næringsliv kan det vises til den store interessen vi har mottatt i Kongsbergregionen under presentasjon av kurskonseptet Entreprenørskap i Skolen. Områdene Helse, Offentlig forvaltning og NGO er store og voksende og har alle store behov for innovasjon. Næringsliv i denne sammenheng er i utgangspunktet SMB med fokus på etablereren. I tillegg til utvidelse fra næringsliv til også å inkludere andre virksomheter kan fokus fra entreprenøren til intraprenøren (iversetting innen egen organisasjon), også åpne seg. Det er rimelig å anta at det også er behov for nyskaping innen eksisterende bedrifter i hele Oslofjordalliansens nedslagsfelt. I forhold til den enkelte aktør vil målgruppene bli etablereren (oppstart), intraprenøren (SMB og NGO), byråkraten (offentlig forvaltning, helse og skole), underviseren og bachelor-/masterstudenten. Spesielle målgrupper på tvers av de allerede nevnte kan være kvinner og/eller innvandrere (jfr våre forskningsprosjekter). En naturlig del av entreprenørskap er også produktutvikling og hvordan produktutviklingsprosesser er bygget opp, hvilke effekt de har, og hvordan de kan styres. De samme prinsippene kan sannsynligvis også benyttes i øvrig innovasjonsarbeid, både innen innovasjon innenfor de andre markedsvirkemidler (pris, kommunikasjon og distribusjon) og internt i bedriften. Tilsvarende prinsipper kan anvendes i andre typer virksomheter. - side 2 av 5 -

23 Bachelor- og Masterutdanningen Kurs innen feltet kan leveres samlet (dybde), eller enkeltstående (bredde). Med dybde forstås en fordypning innenfor området og som kommer til uttrykk på vitnemål; eks. Bachelor i IT og entreprenørskap. Bredde innebærer spesialiseringskurs innenfor området og som inngår i mange studieretninger; eks. Entreprenørskap, prosjekt- og innovasjonsledelse som inngår i det generelle bachelorstudiet innen øk. adm. fag. Det kan synes som om interessen i markedet for dybdestudier innenfor området er liten på bachelornivå. Forhold innen OFA som viser at HVE ikke har dybdestudier, HiBu har Bachelor i IT og entreprenørskap, UMB har ikke bachelorstudier innen området og HiØ tar ikke opp studenter til sin bachelor innen området høsten På masternivå kan det synes som om søknaden er relativt stor. Både UIO og UMB rapporterer om gode søkertall. Innen breddetilbudet har HVE har ca 45 studenter i sitt 10 sp kurs, HiBu har en rekke kurs: Entreprenørskap, prosjekt og innovasjonsledelse (50 studenter x 15 sp), Entreprenørskap og innovasjonsledelse (100 studenter x 5 sp + 20 studenter x 7,5 sp), Entrepreneurship (20studenter x7,5 sp, gis på engelsk) og Innovasjon og entreprenørskap (20 studenter x 5 sp). Innen rammen av OFA kan et alternativ være å utvikle en felles bachelorutdanning innen området. Arbeidstittel kan være Bachelor i innovasjon og entreprenørskap. Samlet 180 sp hvorav 80 ligger innen området innovasjon/entreprenørskap. Studentene tar 100 sp fra basis studieporteføljen + 20 sp spesialisering innen området ved egen institusjon, og de resterende 60 sp hos de andre partnerne i OFA. Hver partner HVE, HiBu, UMB og HiØ utvikler i en slik modell et unikt studietilbud innen området innovasjon/entreprenørskap på 20 sp som til sammen utgjør en spesialisering på 80 sp. Alternativ modeller diskuteres. Fordeler med denne modellen: Bredde og dybde. Vi ville få både bredde og dybde i en slik modell Økonomi. Basistilbudet ville være gratis spesialiseringen ville bli et spleiselag der kostnadene kunne deles på 4. Kompetanse. Vi kunne få en bedre struktur og et bedre nivå på fagkompetansen. Dette ville igjen kunne stimulere FOU innen området. Flere fagområder. En spennende tanke var å mingle for eksempel ingeniørstudenter, lærerstudenter, IT-studenter, reiselivsstudenter og økonomistudenter i dette studiet. Med dette som utgangspunkt kunne målgruppen bli stor. Utfordringer med modellen: Studentmobilitet. Eksempelvis vil studentene fra Buskerud måtte hente 20 sp fra Ås, 20 sp fra Fredrikstad og 20 sp fra Bakkenteigen. Da vi vet at studentene er lite mobile, ville en slik modell kreve andre studiemodeller (samlingsbasert eller noe undervisning via internett), eller ekstra stimuli som fri transport og lignende. Koordinering, kan bety ekstra administrative kostnader. Kostnadsfordeling institusjoner i mellom. En litt annen variant eller supplement er tilnærminger som gir fordypning i teorier, modeller og metoder for å forstå og gjennomføre markedsstrategiske beslutninger relatert til produktutvikling og andre innovasjoner knyttet til markedseffektivitet. Studentene bør kjenne til hvordan produktutviklingsprosesser er bygget opp, hvilke effekt de har, og hvordan de kan styres. De samme prinsippene kan sannsynligvis også benyttes i øvrig innovasjonsarbeid, - side 3 av 5 -

24 både innen innovasjon innenfor de andre markedsvirkemidler (pris, kommunikasjon og distribusjon) og internt i bedriften. Studentene må også utvikle kunnskap om hvordan bedriftens markedsorientering kan måles, utvikles og hvilke effekter markedsorientering har på bedriftens ytelse. Særlig er grenseflaten mellom markedsorientering og produktutvikling/innovasjon sentral. Det er med andre ord flere aktuelle tilnærminger til videreutvikling av området. Produktutviklingsaspektet vil derfor tydeliggjøres i videre arbeid. Etter og videreutdanning(evu) Når vi bruker betegnelsen EVU i OFA, tenker vi primært på skreddersydde studietilbud rettet mot personer i arbeidslivet. Det er i tillegg mange studenter som bruker det ordinære studietilbudet som videreutdanning. Disse studentene faller utenom EVU slik det beskrives her. Vi kan si at EVU henspeiler på intensjonen i studietilbudet, heller enn på studentens intensjon med sine studier. EVU-tilbud kan være initiert av en av utdanningsinstitusjonene i OFA eller av en oppdragsgiver. OFAs brede kompetanse innenfor innovasjon og entreprenørskap skal gjøres bedre tilgjengelig gjennom etter- og videreutdanning. De enkelte fagmiljø, avdelinger/institutter og sentre ved OFA vil kunne få det faglige ansvar for utdanningen. Som nevnt under avsnittet om målgrupper vil det være viktig å utvide målgruppene til også å omfatte offentlig sektor og NGO. Dette gjelder spesielt tilbud innen EVU fra OFA. En (ikke uttømmende) liste over mulige EVU-kurs kan være (ledelsesfag) prosjektstyring, etikk, kommunikasjon og forhandlinger. Innen prosessfag produktutvikling, kvalitetsstyring, innovasjonsteknikk og idéutvikling. Økonomifag kan omfatte utvikling av forretningsplan, kalkulering og budsjettering. Et eksempel på EVU-tilbud med potensial både i regionen og utenfor er det nyutviklede kurset Entreprenørskap for lærere som er gjort i et samarbeid mellom HiBu og Kongsbergregionen. Dette kan startes høsten Forskning Forskning innen feltet skal være et prioritert satsningsområde ved OFA gjennom et nærmere fastsatt antall faglige medarbeidere har som mål å bidra med forskning av høy internasjonal kvalitet. Det skal arbeides både med grunnforskning og anvendt forskning. Resultatene formidles gjennom undervisning, vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering og oppdragsrapporter. Oslo Fjord Alliance Centre for Innovation and Entrepreneurship Vi gir et eventuelt senter som kan ta oppgaver innen feltet, arbeidstittel Oslo Fjord Alliance Centre for Innovation and Entrepreneurship. Både studie- og kurstilbudene sammen med FoU arbeidet må være internasjonalt orientert. Den viktigste oppgaven til senteret er å bli den faglige pådriver og koordinator. Den enkelte institusjon vil være ansvarlig for sin egen aktivitet og valg av aktivitet. Senterets oppgave vil være å skape en møteplass der de samarbeidende institusjonene utveksler faglige erfaringer og - side 4 av 5 -

25 setter felles mål. Dette vil være aktuelt i forbindelse med nye etter- og videreutdanningstilbud og en eventuell felles bachelor innen feltet. Senteret vil dessuten ha ansvar for å oppdatere alle partnerne om state of the art innen fagfeltet. Dette kan enten være ny viten skapt av en av de partnerne, eller av eksterne aktører. Senteret vil også kunne ha det administrative ansvar og virke som et koordinerende serviceorgan både innad og utad, og være slikt kontaktledd mellom bedrifter, etater, institusjoner og enkeltpersoner på den ene siden, og OFAs fagmiljøer på den andre. OFA kan da være operatør som organiserer og tilrettelegger kompetanseutviklingstiltak praktisk, pedagogisk og økonomisk. En annen senteroppgave vil være å initiere, koordinere og i noen grad gjennomføre studentaktiviteter, eller kunde-/brukeraktiviteter. Eksempel på slike aktiviteter kan være Idé Grand Prix i Buskerud, Venture Cup ved UMB osv. En tredje oppgave kan være å opptre som faglig pådriver og høringsorgan overfor politiske myndigheter når saker innen fagområdet er på den politiske dagsorden. Et felles nettsted må driftes. En slik oppgave ligger naturlig på et senter. Et senter bør ha en fysisk og en virtuell samlingsplass. Den virtuelle er et felles nettsted. En fysisk samlingsplass kan velges ut fra en rekke kriterier: Avstand i km til andre campus Antall studenter Fagpersonale Annet faglig miljø Andre hensyn Faggruppen ser fram til en positiv vurdering av søknaden og mulighetene for å gjøre Innovasjon og entreprenørskap til et felles satsingsområde i alliansen framover. Tildeling av 40 studieplasser til området vil være et godt startgrunnlag for økt aktivitet. Ikke minst er dette viktig i dagens finanskriser og utfordringer mht arbeidsledighet og framtidig verdiskaping. Mvh Hans Anton Stubberud Leder for faggruppen økonomisk-administrative fag - side 5 av 5 -

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Referat fra styringsgruppemøte i Oslofjordalliansen Videokonferanse

Referat fra styringsgruppemøte i Oslofjordalliansen Videokonferanse Til: Kopi: Styringsgruppe Oslofjordalliansen (rektorene, ansatte representanter og studentrepresentanter) Kopi styringsgruppe (prorektorene, prosjektleder pilot teknologi, koordinator arbeidsgruppe lærerutdanning,

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 30.09.08 1 Vedtak Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ

Detaljer

Møte direktørgruppe Oslofjordalliansen 3. september 2009, kl 1300 1500. Videokonferanse.

Møte direktørgruppe Oslofjordalliansen 3. september 2009, kl 1300 1500. Videokonferanse. Innkalles: Direktørene Ansatterepr Studentrepr Alliansekoordinator Kopi av innkalling: Vara ansatterepr Vara studentrepr Prosjektleder pilot Webansvarlig Seniorrådgiver Carl Morten Gjeldnes HiØ, Olav Refsdal

Detaljer

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Felles møte med arbeidsgruppen i sak 1 og 2. Tilstede - fra styringsgruppen Vidar Thue-Hansen(leder) UMB, Arvid Siqveland HiBu, Duy-Tho Do HVE, student Henning Østeby

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Anne Kari Botnmark Prosjektleder 6. sept 2012 faggruppesamling Kongsberg Universitetet

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA)

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) US-SAK NR: 17/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2008/11 UMBs alliansesamarbeid

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom 1 Disposisjon 1. HiØs deltakelse i utviklingen av NCE Smart 2. Studier ved HiØ relevante for NCE Smart 3. HiØs deltakelse

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

2. Etablering av arbeidsgruppe for utredning av PhD i anvendt IKT. 3. Felles fagseminar for de tre IKT tunge teknologiavdelingene ved høgskolene

2. Etablering av arbeidsgruppe for utredning av PhD i anvendt IKT. 3. Felles fagseminar for de tre IKT tunge teknologiavdelingene ved høgskolene MØTE I FAGGRUPPEN FOR IT I OSLOFJORDALLIANSEN Onsdag 13. april, kl 10:00 13:00, Høgskolen i Vestfold Tilstede: Olaf Hallan Graven (HiBu), Gunnar Syrrist (HiBu), Noureddine Bouhmala (HiVe), Thomas Nordli

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning.

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning. NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning Rammeplanarbeidets Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt t å bidra i fremtidens utfordringer!

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Innkalles: Kristin O. Johansen, Elin Nesje Vestli, Petter Aasen, Knut Hove

Innkalles: Kristin O. Johansen, Elin Nesje Vestli, Petter Aasen, Knut Hove Innkalles: Rektorene Direktør Prosjektleder pilot Studentledere Informasjonsansv. Kristin O. Johansen, Elin Nesje Vestli, Petter Aasen, Knut Hove Kai Mjøsund Anne Kari Botnmark Maja Stade Aarønæs (UMB),

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv.

Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Østfold som kompetanseregion Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Beth Linde Studie- og forskningsdirektør, HiØ Medlem i styret Incubator Halden og styringsgruppe NCE. 1 DISPOSISJON FOR

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK)

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) 1. Utdanningstilbud og studenttall 2. Forskning og eksterne aktiviteter 3. Oversikt over ansatte 4. Strategisk fokus HiBu ATEK Utdanningstilbud

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ 1 Høringsnotat Oslofjordalliansens ingeniørutdanning - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ Arbeidsgruppe utdanning i pilotprosjekt teknologi 3.11.09 2 Innholdsfortegnelse I. Premisser

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Sak 1. Markedsføring og profil Leder av markedsføringsgruppa deltar og presenterer profil

Sak 1. Markedsføring og profil Leder av markedsføringsgruppa deltar og presenterer profil Innkalles: Direktørene Ansatterepr Studentrepr Alliansekoordinator Kopi av innkalling: Vara ansatterepr Vara studentrepr Prosjektleder pilot Webansvarlig Carl Morten Gjeldnes HiØ, Siri M. Løksa UMB, Olav

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN 2005-2015 Revidert november 2006 STRATEGISK PLAN FOR AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI, HiST, 2005-2015 Revidert

Detaljer

Lars Vasbotten (e.f avdelingsdirektør (Y Bodil Marie Olsen seniorrådgiver

Lars Vasbotten (e.f avdelingsdirektør (Y Bodil Marie Olsen seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Universitets og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Del) Aker,-,g. 44 ttmottak^kd de.no Telefon 22 2,177 01 Bodil Marie Olsen 0032 Oslo wsvv.kunnskapsdepartementet_no

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer.

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Universitet og høgskole hånd i hånd

Universitet og høgskole hånd i hånd Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer