VERVEN KYSTKULTURSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERVEN KYSTKULTURSENTER"

Transkript

1 FORSLAG TIL ETABLERING AV VERVEN KYSTKULTURSENTER Lillesand VERVEN KYSTKULTURSENTER Foreningen Verven Kystkultursenter. Januar 2013

2

3 Til Kokkenes Utvikling a/s - og Lillesand kommune. Januar 2013 Foreningen Verven Kystkultursenter vil med dette be om et samarbeide med Kokkenes Utvikling as og Lillesand kommune, for å se på mulighetene for å disponere området Verven på Kokkenes, til etablering av Lillesands nye kystkultursenter. Foreningen Verven Kystkultursenter Lag og foreninger som driver maritim aktivitet i Lillesand, har nå gått sammen og dannet foreningen Verven Kystkultursenter. Foreningen består av følgende medlemmer: Blindleia Kystlag Lillesand Padleklubb Lillesand Motorbåtklubb Museumsfartøyene i Lillesand Lillesand by og Sjøfartsmuseum Lillesand Sjømannsforening Vårt mål Ved å etablere et kystkultursenter på Verven er målet å bevare, videreføre og formidle viktige deler av Lillesands maritime historie, særlig den lokale skipsbyggingstradisjonen. Verven Kystkultursenter skal være et samlingssted for lag og foreninger som driver med maritime aktiviteter. Vår visjon Vår visjon er at Verven Kystkultursenter skal bli et nytt kulturelt samlingssted i Lillesand. Det skal være et levende senter med varierende aktiviteter til glede for Lillesands befolkning og for besøkende i byen. Ved å ta vare på historien, og gjennom å skape aktiviteter og drive formidling, vil vi bidra til å gjenskape Lillesands identitet som kyst- og sjøfartsby. Maritimt museum Som en del av utviklingen og videreføringen av Lillesand by og sjøfartsmuseums aktiviteter, ønsker vi å bruke Verven som museets nye maritime uteområde. Deler av museets maritime samlinger kan inngå i aktivitetene og formidlingen på Verven. Samarbeid med skolene Vi ser det som en viktig oppgave å samarbeide med skolene i Lillesand. Med våre medlemmers allsidige og varierte kunnskaper vil vi kunne bidra med historieformidling til våre skoleelever på en ny og spennende måte. På Verven vil vi også gi elevene muligheter for å være med på, og å oppleve tradisjonelle håndverk og kystkultur. Dette samarbeidet vil også være viktig for rekruttering av nye og yngre medlemmer til våre lag og foreninger. Særpreg Opplevelse - Identitet Vi mener at det er på høy tid at Lillesand får sitt eget kystkultursenter. Byen hadde, særlig på 1800-tallet, en betydelig skipsbygging, rederivirksomhet og trelasthandel. Dette satte sitt tydelige preg på både bystrukturen og arkitekturen, og ga byen sitt særpreg. Med et aktivt og levende kystkultursenter ønsker vi å gi besøkende en opplevelse av vår historie og byens identitet. Kystkultursenteret på Verven sentralt i Lillesand sentrum, vil bli et nytt og interessant tilbud til fastboende, turister og andre som besøker byen. Her i Lillesand har vi en utrolig spennende historie å fortelle. Mye av dette er bevart og godt dokumentert i form av bilder, gjenstander, brev, kart og andre dokumenter. Mellom 1870 og 1895 ble det bygget hele femti skip på ni verft rundt Lillesand havn og i Tingsakerfjorden. De seilte jorda rundt og brakte med seg hjem kultur og tradisjoner fra hele verden. Historiene ligger der, det er bare å hente dem fram.

4 Utdrag fra Reguleringsplanen for Kokkenes og Verven Planavdelingens samlede vurdering Sitat fra reguleringsplanen: Administrasjonen mener planforslaget, slik det foreligger, inneholder gode føringer for den videre planlegging av et av de mest attraktive områdene i Lillesand. De ytre rammer for bebyggelse og infrastruktur er nå lagt, slik at neste steg i planleggingen bør fokuseres rundt arkitektur, oppfattelse av innfallsporten til Lillesand sjøveien og spesifisering av bebyggelsens innhold. Administrasjonen oppfatter at det er stor interesse rundt Kokkenes blant byens innbyggere og mange av innspillene i denne reguleringsplanen bør videreføres og opprettholdes når den endelige utformingen skal avgjøres. For området Verven sier reguleringsplanen følgende: (B5) Omfatter den øvre delen av Verven som i dag benyttes til parkeringsplass. (A1 ) Omfatter bygningen som kalles Emil Olsens bu og arealer rundt. (A2 ) Omfatter det resterende arealet fra Emil Olsens bu til havna ved Dypvannskaia. (KAI 1) Omfatter bryggearealer 5.2 Bolig - B5 a. I området tillates oppført inntil 3 boenheter b. Ved full utnyttelse av BYA skal bebyggelsen være i 3 frittstående enheter 5.3 Allmennyttig formål sjøsport/museum A1 a. Område for lagring og virksomhet/aktiviteter for foreninger og lag knyttet til maritim aktivitet, sjøsport etc. 5.4 Allmennyttig formål - sjøsport/museum A2 a. Innenfor området kan oppføres bygg som klubb/lagerlokale for klubber/foreninger knyttet til sjøsport, samt bygninger for maritimt museum. (Se kartutsnitt neste side) Sammendrag Vi i foreningen Verven Kystkultursenter tolker bestemmelsene i reguleringsplanen slik. Det er de lag og foreninger, og den type aktiviteter vi representerer, det siktes til i reguleringsplanen, og dette var intensjonen bak administrasjonens forslag og Bystyrets vedtak i reguleringsplanen for Verven og Kokkenes. Fram til høsten 2012 var det Lillesand Seilforening, Lillesand Padleklubb og Blindleia Kystlag, som disponerte Emil Olsens bu og Verven. Etter at Lillesand Seilforening flyttet ut til sitt nye anlegg på Kokkenes, ser vi nå muligheten for at kystkultursenteret på Verven kan realiseres.

5

6 Framdrift og gjennomføring For at vi skal kunne realisere våre planer for et Kystkultursenter på Verven, er vi avhengig av et godt samarbeide med Kokkenes Utvikling a/s, politikerne og administrasjonen i Lillesand kommune. Det er også viktig for oss og få et godt samarbeide med vellforening og beboere på Kokkenes. Vi ser for oss en gradvis utvikling av Verven til et godt fungerende Kystkultursenter om noen år. Vi håper at det skal være mulig å starte en del aktiviteter på Verven sommeren Blindleia Kystlag og Lillesand Padleklubb er allerede i gang med sine foreningsaktiviteter, og andre lag og foreninger står klar til å benytte området så snart det lar seg gjøre. Økonomi og finansiering Som lag og foreninger flest i Lillesand, har vi ikke en sterk økonomi å sette inn i gjennomføringen av et slikt prosjekt. Men med våre 400 medlemmer, har vi en betydelig resurs å sette inn i form av kunnskap og dugnadsarbeid. De fleste av de planlagte bygninger og installasjoner på Verven, er forholdsvis enkle og lite kostnadskrevende bygg, som delvis kan finansieres av foreningene selv. Det vil i tillegg være nødvendig å søke eksterne midler fra lokalt næringsliv og andre sponsorer, til gjennomføring av større prosjekter. Bygging av et foreningshus, vil nødvendigvis kreve større resurser og nøye planlegging. Vi kommer tilbake med en prioriteringsplan og et kostnadsoverslag på de enkelte bygg og anlegg så snart vi har dette ferdig. Det vil være fullt mulig å starte opp aktivitetene på kystkultursenteret uten de store investeringene, og gjennom en gradvis utbygging, fullføre planene over tid. Forslag og illustrasjon til kystkultursenteret på Verven da planene ble lansert første gang i 2005

7 Kort beskrivelse av planer for bygninger og anlegg på Verven. 1. Emil Olsens bu. Her har i dag Blindleia Kystlag og Lillesand padleklubb tilhold. Vi ser for oss en videreføring av Blindleia Kystlags aktiviteter, som båtbygging, demonstrasjon av forskjellige håndverk, bevaring og utstilling av historiske og lokale båttyper. Lokalet egner seg også godt til kurs, små konserter og utstillinger. Emil Olsens bu er det eneste bevarte bygget på Verven fra det opprinnelige skipsverftet. Båtbua har en stemning og en atmosfære som vi ønsker å videreføre i utforming og bruken av andre bygninger på Kystkultursenteret. 2. Båtbua. Restaurering og nybygging Fiskeskøyta Malmsund er Lillesands eldste bevarte fiskebåt bygget i tre. Malmsund er bygget i Farsund og ble bestilt av brødrene Arnfinn og Reidar Jørgensen på ytre Tronderøya i Høvåg i Malmsund har i sitt snart 77 årige liv, vært fiskebåt i Lillesand i tilsammen 40 år, og representerer en viktig del av vår lokale kystkultur og fiskerihistorie. Høsten 2009 var vi noen privatpersoner her i Lillesand som tok initiativet til å bevare Malmsund for ettertiden. Malmsund stod på land i Arendal og var klar for opphugging. I løpet av den tiden som har gått, har det vært gjort et omfattende arbeid med å transportere Malmsund til Lillesand, og sikre båt og motor mot videre forfall. Vi hadde i løpet av sommeren 2012 befaring på Malmsund med Riksantikvar Jørn Holme og fartøyansvarlig Alexsander Ytteborg. Malmsund står nå på Riksantikvarens liste over verneverdige fartøy, og vi arbeider med å søke full vernestatus for fartøyet. Det er opprettet et minnefond til støtte for Malmsund, av Arnfinn og Reidar Jørgensens etterkommere. Vi har også fått Gjøko malingfabrikk, Ved Vige Interiør, som sponsor. I dag står Malmsund i et vernebygg på Kokkenes, men må flyttes i løpet av april 2013 på grunn av utbyggingsplaner på stedet. Det har hele tiden vært planen at restaureringen av Malmsund skal fungere som en del av aktivitetene på Verven kystkultursenter. Her vil restaureringsarbeidet være en del av opplevelsen for besøkende. Det er også planer om å bruke Malmsund som et undervisnings- og aktiviseringsprosjekt for skolene og andre grupper. Flyttingen av Malmsund til Verven vil derfor være avgjørende for restaureringens videre gang. Malmsund kan settes på den tiltenkte plassen, og ei båtbu kan reises over båten etter hvert som Kystkultursenteret ferdigstilles. ( Se hele historien om Malmsund på )

8 Danmarksfarten. Et av våre viktige mål for kystkultursenteret, er at vi en dag skal bygge en ny båt på Verven. Den første på 100 år. Dette kan være et lite seilskip. Kanskje en kopi av en Danmarksfarer på fots størrelse. Når restaureringen av Fiskeskøyta Malmsund er ferdig, vil det være mulig å starte med et nybygg i den planlagte Båtbua. Det er et prosjekt som kan være en historisk markering av fraktefarten mellom Lillesand og Danmark. Bygging av et slikt fartøy, vil være en spennende attraksjon for turister og andre besøkende i Lillesand. Her vil det også være en fin mulighet til å trekke inn skolene og andre grupper som trenger et tilbud til praktisk aktivitet og læring. Det finnes mange eksempler på liknende og vellykkede prosjekter andre steder i landet. Danmarksfarer. Opprinnelig bygget i Norge. 3. Skipssmie på Verven. Lillesand by - og Sjøfartsmuseum har i sine samlinger en fult utstyrt smie. Det var Kjell Rosenberg som i sin tid samlet alt utstyret fra de mange skipsverftene i Lillesand. Det har ikke tidligere vært noen smie i museets bakbygninger, det er kun en kulisse fordi det ikke er en fungerende pipe i bygget, og mulighet for å fyre opp i smia. Vi ønsker derfor å bygge en skipssmie på Verven, og flytte en del av utstyret hit. En fullt fungerende skipssmie vil være en spennende attraksjon på verven. Her kan vi drive reparasjoner av gammelt utstyr, lage nytt, og kanskje produsere suvenirer til turister som vil ha et minne fra Lillesand.

9 4. Sjøbuer Som en del av bryggemiljøet på Verven, planlegger vi noen små sjøbuer. Dette vil fungere som tradisjonelle sjøbuer til lagring av utstyr for båter, fiskeredskaper og liknende. De vil også kunne romme en samling av båtmotorer som vi ikke har plass til å vise fram i dag. En av Lillesands siste yrkesfiskere,(jens Thomas Hopp) holder til på Verven. Vi håper at han fortsatt skal ha tilhold her, og vi anser det som en viktig del av kystkulturen at vi fortsatt har en aktiv fisker her i byen. 5. Bryggeanlegg Det vil være nødvendig å reparere og oppruste brygger og bryggeanlegg for å legge til rette for kystkultursenterets båter. Det er også ønskelig å ha bryggeplass til besøkende veteranbåter i forbindelse med arrangementer, som for eksempel foreningen Kystens Landsstevne, og liknende arrangementer. 6. Båthavna mellom Verven og Dypvannskaja. På kartet beskrevet som. (Friareale) (Fr5) Vi ser det som naturlig at båthavna innlemmes i kystkultursenteret. Her vil det være aktuelt å legge mindre ro- og seilbåter fra kystlagets samling. Lillesand padleklubb vil også kunne bruke en del av havna til utsettingsrampe for kajakker. 7. Kajakklager for Lillesand Padleklubb Når Emil Olsens bu blir benyttet til andre aktiviteter, vil Lillesand Padleklubb ha behov for et nytt kajakklager og verksted/utstyrslager. Vi planlegger derfor et bygg til dette formålet. Dette er en type bygg som er praktisk tilrettelagt for lagring og inn/utsetting av Kajakker. Fra Kristiansand Kajakklubb

10 8. Foreningsbygg Foreningen Verven- Kystkultursenter Det har i mange år vært et ønske fra flere av våre medlemsforeninger å få et eget foreningsbygg. For noen år siden ble det arbeidet med et forslag til et felles bygg på Verven for Lillesand Seilforening, Lillesand Motorbåtklubb og Lillesand Padleklubb. Dette ble det av forskjellige grunner ikke noe av. Et felles foreningsbygg er et viktig mål for våre medlemmer, men også det største og dyreste prosjektet på Verven. Et foreningsbygg kan ha en mengde forskjellige funksjoner. Felles møterom, kontor, bibliotek, garderobe. Et foreningsbygg vil være viktig for å danne et fellesskap og skape et godt miljø for oss alle på Verven. 9. Maritimt Museum Lillesand by og sjøfartsmuseum, er som navnet sier, et kombinert by og Sjøfartsmuseum. Det som i dag utgjør sjøfartsmuseet, er for det meste lokalisert i uthusbygningene eller bakbygningene. Disse samlingene og utstillingene ble for det meste samlet og montert av Kjell Rosenberg. Utstillingene inneholder blant annet smie, båtbyggerverksted, seilmaker, og blokkmakerverksted. Deler av utstillingene kan brukes i formidling, og aktiviteter i Lillesand by og Sjøfartsmuseums nye maritime uteområde på Verven. Barken " GLIMT" Bygget på Verven i Lillesand i 1879.

11 Verven kystkultursenter Det er mange gode grunner til å starte et Kystkultursenter på Verven. For oss det er viktig at alle lag og foreninger som nå er spredt rundt i Lillesand, kan samles på ett sted. Dette vil gi oss muligheter for samarbeid på en rekke områder. Et felles foreningsbygg, vil helt klart ha store praktiske og økonomiske fordeler. Det vil også være mye lettere å drive aktiviteter som dugnader, og større arrangementer når vi går sammen om arbeidet. Vi ønsker å skape et godt miljø, ikke bare for oss selv, men også for de som besøker Verven. Hva kan du som besøkende oppleve på Verven Kystkultursenter? På Verven Kystkultursenter vil besøkende bli kjent med Lillesands historie. Vi ønsker blant annet å vise hvordan den sørlandske eika og furuskogen ble benyttet i skipsbygging på de mange verftene her i byen. Oppfinnelsen av oppgangssaga, gjorde det mulig å sage tømmer i de rette dimensjoner for skipsbygging, og la også grunnlaget for en etterhvert økende trelasthandel. Vi vil også demonstrere hvordan vi i moderne tid fremdeles benytter lokal eik og furu. Besøkende vil oppleve tradisjonell båtbygging i båtbua, og kanskje delta i arbeidet. Man kan ta en tur inn i smia, og følge smedens hamring på glødende jern, og se seilmakeren eller repslageren i arbeid. Beundre samlingen av veteranbåter, og kanskje få prøve en ro eller seiltur i en av dem. I ei av sjøbuene nede på brygga kan du se samlingen av sjektemotorer, og høre lyden når de startes opp. Hvis fiskeren har kommet inn fra morgentekket, kan det være hyggelig å ta en prat med han og beundre dagens fangst, eller få råd om gode fiskeplasser fra en som er lokalkjent. På kvelden er det konsert på brygga, eller inne i Emil Olsens Bu. Det hadde vært spennende med et akvarie med fisk, hummer og andre sjødyr. Det hadde også vært fint med et lite basseng hvor de minste kan se og ta på sjøstjerner, eremittkreps, fisk og krabber. Det finnes en uendelig rekke av muligheter og aktiviteter man kan drive på et kystkultursenter. Et godt eksempel hvor de har lykkes med dette, er kystkultursenteret på Bragdøya i Kristiansand. VERVEN KYSTKULTURSENTER Alle tekster og illustrasjoner i dette heftet: Kai.A.Holm. 2013

12

13

14

15

16 Foreningen Verven Kystkultursenter. Hvem er vi? Blindleia Kystlag Lillesand Padleklubb Lillesand Motorbåtklubb Museumsfartøyene i Lillesand Lillesand by og Sjøfartsmuseum Lillesand Sjømannsforening Blindleia Kystlag Blindleia Kystlag ble stiftet i Laget har drøyt 60 medlemmer (2010), og er et lokallag i Forbundet Kysten. Kystlaget har en rekke aktiviteter: Havørngruppa, småbåtgruppa med roing og seiling med småbåter, samt maritime aktiviteter som kurs, båtbygging, restaurering og bevaring av håndverk og tradisjoner på sjøbua Verven på Kokkenes.

17 Lillesand Padleklubb (LPK) ble stiftet 28. august 1990 under navnet Lillesand Kajakk- og Kanoklubb. Senere samme år skiftet klubben navn til Lillesand Padleklubb og ble medlem av Aust-Agder Idrettskrets, Norges Idrettsforbund og Norges Padleforbund. Klubben har båtlager på Verven på Kokkenes sammen med Blindleia Kystlag. Lillesand Padleklubb driver med hav-, mosjons- og flattvannspadling med utgangspunkt fra Verven, med fokus på turpadling i de ulike grener.

18 Lillesand Motorbåtklubb Lillesand Motorbåtklubb Ble stiftet i juni I starten ble det hvert år arrangert minst to motorbåtløp og minst en bryggedans kjøpte motorbåtklubben Gullholmen, holmen vest i Storegabet, av Østlandske Petroleumskompagni. Målet var å bygge klubbhus. Nå er holmen innlemmet i skjærgårdsparken, men fortsatt i klubbens eie. I dag er hovedoppgaven til motorbåtklubben å merke farlige boer og skjær i Lillesands skjærgård, og vedlikeholde disse. I 2010 kunne vi feire klubbens 75 års jubileum. Vi har i dag cirka 100 medlemmer. I

19 Museumsfartøyene i Lillesand Er en samling av noen utvalgte verneverdige fartøyer med tilknytning til Lillesand, og med bruksområder som representerer kystkulturen her i distriktet. Museumsfartøyene er organisert som en avdeling av Lillesand by- og Sjøfartsmuseum. Eierne av museumsfartøyene vil gjennom sin kunnskap, sitt bevaringsarbeid og aktive bruk av fartøyene, stå for en viktig del av museets ønske og behov for levende og autentisk formidling og opplevelse. Som museumsfartøyer i Lillesand arbeider vi for å styrke fartøyvernet, og stå samlet i spørsmål som vedrører kystkultur og maritim historie. Museumsfartøyene i Lillesand har i dag fire medlemsfartøyer. Etter mange års tjeneste har de alle en spennende historie å fortelle. RS ARIL MS HAVØRN MS MALMSUND - MB ØYA

20 LILLESAND BY- OG SJØFARTSMUSEUM Lillesand by- og sjøfartsmuseum tar deg med tilbake til seilskutetiden og de store fortellingene om byen ved havet. Museet er en bygård opprinnelig bygget som krambod for å utruste skip til å seile på de syv verdenshav. Og som et herskapshjem hvor fruen broderte og datteren lærte å spille på klaver. Samtidig er museet en gård i byen med stall, fjøs og smie og en autentisk bakgård med seilskutetidens verksteder fra 1800-tallet. Her er også en matrosbolig hvor unggutten lå og ventet på å komme av sted, ut i den store verden. I sidebygningen er det museumsbutikk som byr på lokalt og sørlandsk kunsthåndverk. Tollboden nede ved havnen hører også med til museumsbygningene, den huser et tollmuseum, et atelier og skiftende kunstutstillinger gjennom hele sommersesongen. Lillesand by- og sjøfartsmuseum er eiet og drevet av Lillesand kommune.

21 Lillesand Sjømannsforening Lillesand Sjømannsforening ble stiftet 1. mai Det året ble det ikke tilført mindre enn 11 fartøyer til byens flåte. Flere av dem var bygget ved verft i Lillesand. I den maritime atmosfæren vokste det frem et behov for organisert informasjons- og erfaringsutveksling. Det var et beskjedent utvalg av sailing directions og kart på denne tiden og erfaringsutvekslingen blant sjøfolk var av uvurderlig verdi. Dette var bakgrunnen til at Lillesand Sjømannsforening ble dannet. Siden den gang har sjøfarten og kommunikasjonsvilkårene endret seg drastisk. I dag er Sjømannsforeningenes funksjon å være kulturbærere som fremmer sjøfartskulturen i Norge. Historikk Hermanos Hermanos ble dannet i 1994 av stuert og mangeårig medlem i sjømannsforeningen, Thorbjørn S. Andersen og daværende formann Roald Hellenes. Andor Hansen påtok seg jobben som korleder og dirigent. Etter hvert fikk de samlet 11 rustne sjømannsstruper. Koret tok navnet Hermanos etter ei skute som var bygget i Glasgow i foreningens stiftelsesår og som ble kjøpt inn til Lillesand i Hermanos er spansk og betyr Brødrene. Etter et år flyttet Andor Hansen fra Lillesand og kormedlem Hans Reiersen overtok som dirigent. Under hans ledelse vokste koret. I dag er det den ikke ukjente musikeren Tor Flaa som er dirigent og koret har rundt 50 medlemmer.

22

23

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 4 Desember 2007. Tilsluttet Forbundet KYSTEN

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 4 Desember 2007. Tilsluttet Forbundet KYSTEN KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 4 Desember 2007 Tilsluttet Forbundet KYSTEN 1 Det heter seg at tiden ikke går, men kommer. Men tiden som har gått legger tross alt et grunnlag for tiden som

Detaljer

D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum og del av Vest- Agder-museet - overordnet konsept

D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum og del av Vest- Agder-museet - overordnet konsept D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum og del av Vest- Agder-museet - overordnet konsept 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Bakgrunn... 4 Formål og ambisjon... 5 Status pr. 31.12.2013... 7 Fremtidig

Detaljer

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2011

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2011 KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 1 Mars 2011 Vinteren ligger fortsatt over oss med is og snø over land og fjord. Årsmøtet er gjennomført, takk for fortsatt tillit med LEDÆR`N kommunen, så

Detaljer

Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014 #kysten2014 Båten - Norges nasjonsbygger

Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014 #kysten2014 Båten - Norges nasjonsbygger Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Bjørvika 17. 20. juli 2014 #kysten2014 Båten - Norges nasjonsbygger Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Når vi nå ønsker dere velkommen til Landsstevnet

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2012

FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2012 FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2012 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks 134 Sentrum

Detaljer

På sporet av en fortid

På sporet av en fortid På sporet av en fortid en opplevelsesdag på Vibrandsøy 5. 7.trinn Tiden har på mange måter stoppet opp på Vibrandsøy. Store deler av eiendommene har vært underlagt et dødsbo i snart to tiår. Monumentale

Detaljer

Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014

Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014 Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Bjørvika 17. 20. juli 2014 #kysten2014 Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Når vi nå ønsker dere velkommen til Landsstevnet i 2014 ligger det en mangeårig

Detaljer

Kulturminneplan Karmøy kommune

Kulturminneplan Karmøy kommune Kulturminneplan Karmøy kommune 2008-2012 ISBN 978-82-92983-02-7 Grafisk formgiving: Magnar Kvalevåg, Tonjer Link AS Trykk: Forlaget Bokmaker AS Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt som me venda og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010

KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010 KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Bunkerologi prosjektbeskrivelse 07.12.2004. Bunkerologi. Bunkerne på Lista - fra ubrukt ressurs til ny bruk

Bunkerologi prosjektbeskrivelse 07.12.2004. Bunkerologi. Bunkerne på Lista - fra ubrukt ressurs til ny bruk Bunkerologi Bunkerne på Lista - fra ubrukt ressurs til ny bruk Bunkerologi er et prosjekt som ser på mulighetene for å omskape bunkerne på Lista til en verdifull ressurs for kommunen og dens innbyggere.

Detaljer

Lillesand sentrum Estetisk veileder

Lillesand sentrum Estetisk veileder Lillesand sentrum Estetisk veileder Lillesand kommune Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 6 Hva kjennetegner gode byrom?... 7 Lillesands identitet... 9 Fem utvalgte byrom... 14 - Havnetomta... 15 - Emil

Detaljer

KYSTVAKT. Gokstad kystlag 20 år 2010. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2010. Tilsluttet Forbundet Kysten

KYSTVAKT. Gokstad kystlag 20 år 2010. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2010. Tilsluttet Forbundet Kysten KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 1 Mars 2010 Gokstad kystlag 20 år 2010 Tilsluttet Forbundet Kysten Takk for tilliten ved å bli gjenvalgt som leder i kystlaget. Året 2009 gikk fort. Virksomheten

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2008. Tilsluttet Forbundet KYSTEN 1

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2008. Tilsluttet Forbundet KYSTEN 1 KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 1 Mars 2008 Tilsluttet Forbundet KYSTEN 1 Kystvakt nr 1, 2008 Forsidebilder: Det store: Dugnadsånden er ikke død i Gokstad kystlag. Venstre bilde: Møte på

Detaljer

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009]

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Mulighetsstudie - Næringsutvikling

Detaljer

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo Prospektet er utarbeidet av foreningen Breivolls Venner Rikke Soligard (Red.) 28.12.2012 Side 1 Innhold

Detaljer

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 91/12 Havnestyre 06.12.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Havnedirektør/ Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 13.11.2012

Detaljer

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene Samlingsforvaltningsplan Haugalandmuseene 26. mai 2011 Forsidebilde: Naust i Solhåla, Vedavågen, Karmøy kommune. Forord Samlingene er grunnlaget for alle museer.

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB. September 2013

SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB. September 2013 SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB September 2013 SKIPPERPOSTEN Organ for Norsk motorskøyteklubb Redaktør Arnulf Wibe arnulf.wibe@online.no Innhold s 3 s 4 5 s 6 s 7 9 s 10 s 11 s 12-13 s 14-16

Detaljer

Historien kan gjentas!

Historien kan gjentas! Historien kan gjentas! DS Madam Glatved og Glatved Brygge - Et bypatriotisk spleiselag Sluttrapport forstudie 11. november 2004 Erik Stokke Terje Andersen Terje Dahlen Forord Hønefoss historie bygger på

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer