VERVEN KYSTKULTURSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERVEN KYSTKULTURSENTER"

Transkript

1 FORSLAG TIL ETABLERING AV VERVEN KYSTKULTURSENTER Lillesand VERVEN KYSTKULTURSENTER Foreningen Verven Kystkultursenter. Januar 2013

2

3 Til Kokkenes Utvikling a/s - og Lillesand kommune. Januar 2013 Foreningen Verven Kystkultursenter vil med dette be om et samarbeide med Kokkenes Utvikling as og Lillesand kommune, for å se på mulighetene for å disponere området Verven på Kokkenes, til etablering av Lillesands nye kystkultursenter. Foreningen Verven Kystkultursenter Lag og foreninger som driver maritim aktivitet i Lillesand, har nå gått sammen og dannet foreningen Verven Kystkultursenter. Foreningen består av følgende medlemmer: Blindleia Kystlag Lillesand Padleklubb Lillesand Motorbåtklubb Museumsfartøyene i Lillesand Lillesand by og Sjøfartsmuseum Lillesand Sjømannsforening Vårt mål Ved å etablere et kystkultursenter på Verven er målet å bevare, videreføre og formidle viktige deler av Lillesands maritime historie, særlig den lokale skipsbyggingstradisjonen. Verven Kystkultursenter skal være et samlingssted for lag og foreninger som driver med maritime aktiviteter. Vår visjon Vår visjon er at Verven Kystkultursenter skal bli et nytt kulturelt samlingssted i Lillesand. Det skal være et levende senter med varierende aktiviteter til glede for Lillesands befolkning og for besøkende i byen. Ved å ta vare på historien, og gjennom å skape aktiviteter og drive formidling, vil vi bidra til å gjenskape Lillesands identitet som kyst- og sjøfartsby. Maritimt museum Som en del av utviklingen og videreføringen av Lillesand by og sjøfartsmuseums aktiviteter, ønsker vi å bruke Verven som museets nye maritime uteområde. Deler av museets maritime samlinger kan inngå i aktivitetene og formidlingen på Verven. Samarbeid med skolene Vi ser det som en viktig oppgave å samarbeide med skolene i Lillesand. Med våre medlemmers allsidige og varierte kunnskaper vil vi kunne bidra med historieformidling til våre skoleelever på en ny og spennende måte. På Verven vil vi også gi elevene muligheter for å være med på, og å oppleve tradisjonelle håndverk og kystkultur. Dette samarbeidet vil også være viktig for rekruttering av nye og yngre medlemmer til våre lag og foreninger. Særpreg Opplevelse - Identitet Vi mener at det er på høy tid at Lillesand får sitt eget kystkultursenter. Byen hadde, særlig på 1800-tallet, en betydelig skipsbygging, rederivirksomhet og trelasthandel. Dette satte sitt tydelige preg på både bystrukturen og arkitekturen, og ga byen sitt særpreg. Med et aktivt og levende kystkultursenter ønsker vi å gi besøkende en opplevelse av vår historie og byens identitet. Kystkultursenteret på Verven sentralt i Lillesand sentrum, vil bli et nytt og interessant tilbud til fastboende, turister og andre som besøker byen. Her i Lillesand har vi en utrolig spennende historie å fortelle. Mye av dette er bevart og godt dokumentert i form av bilder, gjenstander, brev, kart og andre dokumenter. Mellom 1870 og 1895 ble det bygget hele femti skip på ni verft rundt Lillesand havn og i Tingsakerfjorden. De seilte jorda rundt og brakte med seg hjem kultur og tradisjoner fra hele verden. Historiene ligger der, det er bare å hente dem fram.

4 Utdrag fra Reguleringsplanen for Kokkenes og Verven Planavdelingens samlede vurdering Sitat fra reguleringsplanen: Administrasjonen mener planforslaget, slik det foreligger, inneholder gode føringer for den videre planlegging av et av de mest attraktive områdene i Lillesand. De ytre rammer for bebyggelse og infrastruktur er nå lagt, slik at neste steg i planleggingen bør fokuseres rundt arkitektur, oppfattelse av innfallsporten til Lillesand sjøveien og spesifisering av bebyggelsens innhold. Administrasjonen oppfatter at det er stor interesse rundt Kokkenes blant byens innbyggere og mange av innspillene i denne reguleringsplanen bør videreføres og opprettholdes når den endelige utformingen skal avgjøres. For området Verven sier reguleringsplanen følgende: (B5) Omfatter den øvre delen av Verven som i dag benyttes til parkeringsplass. (A1 ) Omfatter bygningen som kalles Emil Olsens bu og arealer rundt. (A2 ) Omfatter det resterende arealet fra Emil Olsens bu til havna ved Dypvannskaia. (KAI 1) Omfatter bryggearealer 5.2 Bolig - B5 a. I området tillates oppført inntil 3 boenheter b. Ved full utnyttelse av BYA skal bebyggelsen være i 3 frittstående enheter 5.3 Allmennyttig formål sjøsport/museum A1 a. Område for lagring og virksomhet/aktiviteter for foreninger og lag knyttet til maritim aktivitet, sjøsport etc. 5.4 Allmennyttig formål - sjøsport/museum A2 a. Innenfor området kan oppføres bygg som klubb/lagerlokale for klubber/foreninger knyttet til sjøsport, samt bygninger for maritimt museum. (Se kartutsnitt neste side) Sammendrag Vi i foreningen Verven Kystkultursenter tolker bestemmelsene i reguleringsplanen slik. Det er de lag og foreninger, og den type aktiviteter vi representerer, det siktes til i reguleringsplanen, og dette var intensjonen bak administrasjonens forslag og Bystyrets vedtak i reguleringsplanen for Verven og Kokkenes. Fram til høsten 2012 var det Lillesand Seilforening, Lillesand Padleklubb og Blindleia Kystlag, som disponerte Emil Olsens bu og Verven. Etter at Lillesand Seilforening flyttet ut til sitt nye anlegg på Kokkenes, ser vi nå muligheten for at kystkultursenteret på Verven kan realiseres.

5

6 Framdrift og gjennomføring For at vi skal kunne realisere våre planer for et Kystkultursenter på Verven, er vi avhengig av et godt samarbeide med Kokkenes Utvikling a/s, politikerne og administrasjonen i Lillesand kommune. Det er også viktig for oss og få et godt samarbeide med vellforening og beboere på Kokkenes. Vi ser for oss en gradvis utvikling av Verven til et godt fungerende Kystkultursenter om noen år. Vi håper at det skal være mulig å starte en del aktiviteter på Verven sommeren Blindleia Kystlag og Lillesand Padleklubb er allerede i gang med sine foreningsaktiviteter, og andre lag og foreninger står klar til å benytte området så snart det lar seg gjøre. Økonomi og finansiering Som lag og foreninger flest i Lillesand, har vi ikke en sterk økonomi å sette inn i gjennomføringen av et slikt prosjekt. Men med våre 400 medlemmer, har vi en betydelig resurs å sette inn i form av kunnskap og dugnadsarbeid. De fleste av de planlagte bygninger og installasjoner på Verven, er forholdsvis enkle og lite kostnadskrevende bygg, som delvis kan finansieres av foreningene selv. Det vil i tillegg være nødvendig å søke eksterne midler fra lokalt næringsliv og andre sponsorer, til gjennomføring av større prosjekter. Bygging av et foreningshus, vil nødvendigvis kreve større resurser og nøye planlegging. Vi kommer tilbake med en prioriteringsplan og et kostnadsoverslag på de enkelte bygg og anlegg så snart vi har dette ferdig. Det vil være fullt mulig å starte opp aktivitetene på kystkultursenteret uten de store investeringene, og gjennom en gradvis utbygging, fullføre planene over tid. Forslag og illustrasjon til kystkultursenteret på Verven da planene ble lansert første gang i 2005

7 Kort beskrivelse av planer for bygninger og anlegg på Verven. 1. Emil Olsens bu. Her har i dag Blindleia Kystlag og Lillesand padleklubb tilhold. Vi ser for oss en videreføring av Blindleia Kystlags aktiviteter, som båtbygging, demonstrasjon av forskjellige håndverk, bevaring og utstilling av historiske og lokale båttyper. Lokalet egner seg også godt til kurs, små konserter og utstillinger. Emil Olsens bu er det eneste bevarte bygget på Verven fra det opprinnelige skipsverftet. Båtbua har en stemning og en atmosfære som vi ønsker å videreføre i utforming og bruken av andre bygninger på Kystkultursenteret. 2. Båtbua. Restaurering og nybygging Fiskeskøyta Malmsund er Lillesands eldste bevarte fiskebåt bygget i tre. Malmsund er bygget i Farsund og ble bestilt av brødrene Arnfinn og Reidar Jørgensen på ytre Tronderøya i Høvåg i Malmsund har i sitt snart 77 årige liv, vært fiskebåt i Lillesand i tilsammen 40 år, og representerer en viktig del av vår lokale kystkultur og fiskerihistorie. Høsten 2009 var vi noen privatpersoner her i Lillesand som tok initiativet til å bevare Malmsund for ettertiden. Malmsund stod på land i Arendal og var klar for opphugging. I løpet av den tiden som har gått, har det vært gjort et omfattende arbeid med å transportere Malmsund til Lillesand, og sikre båt og motor mot videre forfall. Vi hadde i løpet av sommeren 2012 befaring på Malmsund med Riksantikvar Jørn Holme og fartøyansvarlig Alexsander Ytteborg. Malmsund står nå på Riksantikvarens liste over verneverdige fartøy, og vi arbeider med å søke full vernestatus for fartøyet. Det er opprettet et minnefond til støtte for Malmsund, av Arnfinn og Reidar Jørgensens etterkommere. Vi har også fått Gjøko malingfabrikk, Ved Vige Interiør, som sponsor. I dag står Malmsund i et vernebygg på Kokkenes, men må flyttes i løpet av april 2013 på grunn av utbyggingsplaner på stedet. Det har hele tiden vært planen at restaureringen av Malmsund skal fungere som en del av aktivitetene på Verven kystkultursenter. Her vil restaureringsarbeidet være en del av opplevelsen for besøkende. Det er også planer om å bruke Malmsund som et undervisnings- og aktiviseringsprosjekt for skolene og andre grupper. Flyttingen av Malmsund til Verven vil derfor være avgjørende for restaureringens videre gang. Malmsund kan settes på den tiltenkte plassen, og ei båtbu kan reises over båten etter hvert som Kystkultursenteret ferdigstilles. ( Se hele historien om Malmsund på )

8 Danmarksfarten. Et av våre viktige mål for kystkultursenteret, er at vi en dag skal bygge en ny båt på Verven. Den første på 100 år. Dette kan være et lite seilskip. Kanskje en kopi av en Danmarksfarer på fots størrelse. Når restaureringen av Fiskeskøyta Malmsund er ferdig, vil det være mulig å starte med et nybygg i den planlagte Båtbua. Det er et prosjekt som kan være en historisk markering av fraktefarten mellom Lillesand og Danmark. Bygging av et slikt fartøy, vil være en spennende attraksjon for turister og andre besøkende i Lillesand. Her vil det også være en fin mulighet til å trekke inn skolene og andre grupper som trenger et tilbud til praktisk aktivitet og læring. Det finnes mange eksempler på liknende og vellykkede prosjekter andre steder i landet. Danmarksfarer. Opprinnelig bygget i Norge. 3. Skipssmie på Verven. Lillesand by - og Sjøfartsmuseum har i sine samlinger en fult utstyrt smie. Det var Kjell Rosenberg som i sin tid samlet alt utstyret fra de mange skipsverftene i Lillesand. Det har ikke tidligere vært noen smie i museets bakbygninger, det er kun en kulisse fordi det ikke er en fungerende pipe i bygget, og mulighet for å fyre opp i smia. Vi ønsker derfor å bygge en skipssmie på Verven, og flytte en del av utstyret hit. En fullt fungerende skipssmie vil være en spennende attraksjon på verven. Her kan vi drive reparasjoner av gammelt utstyr, lage nytt, og kanskje produsere suvenirer til turister som vil ha et minne fra Lillesand.

9 4. Sjøbuer Som en del av bryggemiljøet på Verven, planlegger vi noen små sjøbuer. Dette vil fungere som tradisjonelle sjøbuer til lagring av utstyr for båter, fiskeredskaper og liknende. De vil også kunne romme en samling av båtmotorer som vi ikke har plass til å vise fram i dag. En av Lillesands siste yrkesfiskere,(jens Thomas Hopp) holder til på Verven. Vi håper at han fortsatt skal ha tilhold her, og vi anser det som en viktig del av kystkulturen at vi fortsatt har en aktiv fisker her i byen. 5. Bryggeanlegg Det vil være nødvendig å reparere og oppruste brygger og bryggeanlegg for å legge til rette for kystkultursenterets båter. Det er også ønskelig å ha bryggeplass til besøkende veteranbåter i forbindelse med arrangementer, som for eksempel foreningen Kystens Landsstevne, og liknende arrangementer. 6. Båthavna mellom Verven og Dypvannskaja. På kartet beskrevet som. (Friareale) (Fr5) Vi ser det som naturlig at båthavna innlemmes i kystkultursenteret. Her vil det være aktuelt å legge mindre ro- og seilbåter fra kystlagets samling. Lillesand padleklubb vil også kunne bruke en del av havna til utsettingsrampe for kajakker. 7. Kajakklager for Lillesand Padleklubb Når Emil Olsens bu blir benyttet til andre aktiviteter, vil Lillesand Padleklubb ha behov for et nytt kajakklager og verksted/utstyrslager. Vi planlegger derfor et bygg til dette formålet. Dette er en type bygg som er praktisk tilrettelagt for lagring og inn/utsetting av Kajakker. Fra Kristiansand Kajakklubb

10 8. Foreningsbygg Foreningen Verven- Kystkultursenter Det har i mange år vært et ønske fra flere av våre medlemsforeninger å få et eget foreningsbygg. For noen år siden ble det arbeidet med et forslag til et felles bygg på Verven for Lillesand Seilforening, Lillesand Motorbåtklubb og Lillesand Padleklubb. Dette ble det av forskjellige grunner ikke noe av. Et felles foreningsbygg er et viktig mål for våre medlemmer, men også det største og dyreste prosjektet på Verven. Et foreningsbygg kan ha en mengde forskjellige funksjoner. Felles møterom, kontor, bibliotek, garderobe. Et foreningsbygg vil være viktig for å danne et fellesskap og skape et godt miljø for oss alle på Verven. 9. Maritimt Museum Lillesand by og sjøfartsmuseum, er som navnet sier, et kombinert by og Sjøfartsmuseum. Det som i dag utgjør sjøfartsmuseet, er for det meste lokalisert i uthusbygningene eller bakbygningene. Disse samlingene og utstillingene ble for det meste samlet og montert av Kjell Rosenberg. Utstillingene inneholder blant annet smie, båtbyggerverksted, seilmaker, og blokkmakerverksted. Deler av utstillingene kan brukes i formidling, og aktiviteter i Lillesand by og Sjøfartsmuseums nye maritime uteområde på Verven. Barken " GLIMT" Bygget på Verven i Lillesand i 1879.

11 Verven kystkultursenter Det er mange gode grunner til å starte et Kystkultursenter på Verven. For oss det er viktig at alle lag og foreninger som nå er spredt rundt i Lillesand, kan samles på ett sted. Dette vil gi oss muligheter for samarbeid på en rekke områder. Et felles foreningsbygg, vil helt klart ha store praktiske og økonomiske fordeler. Det vil også være mye lettere å drive aktiviteter som dugnader, og større arrangementer når vi går sammen om arbeidet. Vi ønsker å skape et godt miljø, ikke bare for oss selv, men også for de som besøker Verven. Hva kan du som besøkende oppleve på Verven Kystkultursenter? På Verven Kystkultursenter vil besøkende bli kjent med Lillesands historie. Vi ønsker blant annet å vise hvordan den sørlandske eika og furuskogen ble benyttet i skipsbygging på de mange verftene her i byen. Oppfinnelsen av oppgangssaga, gjorde det mulig å sage tømmer i de rette dimensjoner for skipsbygging, og la også grunnlaget for en etterhvert økende trelasthandel. Vi vil også demonstrere hvordan vi i moderne tid fremdeles benytter lokal eik og furu. Besøkende vil oppleve tradisjonell båtbygging i båtbua, og kanskje delta i arbeidet. Man kan ta en tur inn i smia, og følge smedens hamring på glødende jern, og se seilmakeren eller repslageren i arbeid. Beundre samlingen av veteranbåter, og kanskje få prøve en ro eller seiltur i en av dem. I ei av sjøbuene nede på brygga kan du se samlingen av sjektemotorer, og høre lyden når de startes opp. Hvis fiskeren har kommet inn fra morgentekket, kan det være hyggelig å ta en prat med han og beundre dagens fangst, eller få råd om gode fiskeplasser fra en som er lokalkjent. På kvelden er det konsert på brygga, eller inne i Emil Olsens Bu. Det hadde vært spennende med et akvarie med fisk, hummer og andre sjødyr. Det hadde også vært fint med et lite basseng hvor de minste kan se og ta på sjøstjerner, eremittkreps, fisk og krabber. Det finnes en uendelig rekke av muligheter og aktiviteter man kan drive på et kystkultursenter. Et godt eksempel hvor de har lykkes med dette, er kystkultursenteret på Bragdøya i Kristiansand. VERVEN KYSTKULTURSENTER Alle tekster og illustrasjoner i dette heftet: Kai.A.Holm. 2013

12

13

14

15

16 Foreningen Verven Kystkultursenter. Hvem er vi? Blindleia Kystlag Lillesand Padleklubb Lillesand Motorbåtklubb Museumsfartøyene i Lillesand Lillesand by og Sjøfartsmuseum Lillesand Sjømannsforening Blindleia Kystlag Blindleia Kystlag ble stiftet i Laget har drøyt 60 medlemmer (2010), og er et lokallag i Forbundet Kysten. Kystlaget har en rekke aktiviteter: Havørngruppa, småbåtgruppa med roing og seiling med småbåter, samt maritime aktiviteter som kurs, båtbygging, restaurering og bevaring av håndverk og tradisjoner på sjøbua Verven på Kokkenes.

17 Lillesand Padleklubb (LPK) ble stiftet 28. august 1990 under navnet Lillesand Kajakk- og Kanoklubb. Senere samme år skiftet klubben navn til Lillesand Padleklubb og ble medlem av Aust-Agder Idrettskrets, Norges Idrettsforbund og Norges Padleforbund. Klubben har båtlager på Verven på Kokkenes sammen med Blindleia Kystlag. Lillesand Padleklubb driver med hav-, mosjons- og flattvannspadling med utgangspunkt fra Verven, med fokus på turpadling i de ulike grener.

18 Lillesand Motorbåtklubb Lillesand Motorbåtklubb Ble stiftet i juni I starten ble det hvert år arrangert minst to motorbåtløp og minst en bryggedans kjøpte motorbåtklubben Gullholmen, holmen vest i Storegabet, av Østlandske Petroleumskompagni. Målet var å bygge klubbhus. Nå er holmen innlemmet i skjærgårdsparken, men fortsatt i klubbens eie. I dag er hovedoppgaven til motorbåtklubben å merke farlige boer og skjær i Lillesands skjærgård, og vedlikeholde disse. I 2010 kunne vi feire klubbens 75 års jubileum. Vi har i dag cirka 100 medlemmer. I

19 Museumsfartøyene i Lillesand Er en samling av noen utvalgte verneverdige fartøyer med tilknytning til Lillesand, og med bruksområder som representerer kystkulturen her i distriktet. Museumsfartøyene er organisert som en avdeling av Lillesand by- og Sjøfartsmuseum. Eierne av museumsfartøyene vil gjennom sin kunnskap, sitt bevaringsarbeid og aktive bruk av fartøyene, stå for en viktig del av museets ønske og behov for levende og autentisk formidling og opplevelse. Som museumsfartøyer i Lillesand arbeider vi for å styrke fartøyvernet, og stå samlet i spørsmål som vedrører kystkultur og maritim historie. Museumsfartøyene i Lillesand har i dag fire medlemsfartøyer. Etter mange års tjeneste har de alle en spennende historie å fortelle. RS ARIL MS HAVØRN MS MALMSUND - MB ØYA

20 LILLESAND BY- OG SJØFARTSMUSEUM Lillesand by- og sjøfartsmuseum tar deg med tilbake til seilskutetiden og de store fortellingene om byen ved havet. Museet er en bygård opprinnelig bygget som krambod for å utruste skip til å seile på de syv verdenshav. Og som et herskapshjem hvor fruen broderte og datteren lærte å spille på klaver. Samtidig er museet en gård i byen med stall, fjøs og smie og en autentisk bakgård med seilskutetidens verksteder fra 1800-tallet. Her er også en matrosbolig hvor unggutten lå og ventet på å komme av sted, ut i den store verden. I sidebygningen er det museumsbutikk som byr på lokalt og sørlandsk kunsthåndverk. Tollboden nede ved havnen hører også med til museumsbygningene, den huser et tollmuseum, et atelier og skiftende kunstutstillinger gjennom hele sommersesongen. Lillesand by- og sjøfartsmuseum er eiet og drevet av Lillesand kommune.

21 Lillesand Sjømannsforening Lillesand Sjømannsforening ble stiftet 1. mai Det året ble det ikke tilført mindre enn 11 fartøyer til byens flåte. Flere av dem var bygget ved verft i Lillesand. I den maritime atmosfæren vokste det frem et behov for organisert informasjons- og erfaringsutveksling. Det var et beskjedent utvalg av sailing directions og kart på denne tiden og erfaringsutvekslingen blant sjøfolk var av uvurderlig verdi. Dette var bakgrunnen til at Lillesand Sjømannsforening ble dannet. Siden den gang har sjøfarten og kommunikasjonsvilkårene endret seg drastisk. I dag er Sjømannsforeningenes funksjon å være kulturbærere som fremmer sjøfartskulturen i Norge. Historikk Hermanos Hermanos ble dannet i 1994 av stuert og mangeårig medlem i sjømannsforeningen, Thorbjørn S. Andersen og daværende formann Roald Hellenes. Andor Hansen påtok seg jobben som korleder og dirigent. Etter hvert fikk de samlet 11 rustne sjømannsstruper. Koret tok navnet Hermanos etter ei skute som var bygget i Glasgow i foreningens stiftelsesår og som ble kjøpt inn til Lillesand i Hermanos er spansk og betyr Brødrene. Etter et år flyttet Andor Hansen fra Lillesand og kormedlem Hans Reiersen overtok som dirigent. Under hans ledelse vokste koret. I dag er det den ikke ukjente musikeren Tor Flaa som er dirigent og koret har rundt 50 medlemmer.

22

23

Konsept Odderøya museumshavn

Konsept Odderøya museumshavn Konsept Odderøya museumshavn Navn: Odderøya museumshavn Del av: - «Prosjekt Odderøya utvikling». - Nasjonal museumshavn, Kristiansand. Politisk forankring: «å skape et moderne senter for formidling av

Detaljer

Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter. Nr 4 9. mars 2010

Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter. Nr 4 9. mars 2010 Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter Nr 4 9. mars 2010 Nye gebyrsatser for båter i havnen Styret i Fellesenheten vedtok på siste møte nye gebyrsatser for båter i havnen: Små båter, under

Detaljer

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand 2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand Visning Ring Anders på 90753504 hvis du er interessert. 25. september 2007 Grønningen Furøya Nilen Kalvøya Krossholmen Lille Haraldsholmen Blindleia

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand

5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand Visning Ring Anders på 90753504 hvis du er interessert. 25. april 2007 Grønningen Furøya Nilen Kalvøya Krossholmen Lille Haraldsholmen Blindleia Tomtene

Detaljer

To tomter til salgs i Blindleia!

To tomter til salgs i Blindleia! Med skjærgården som nærmeste nabo: To tomter til salgs i Blindleia! Side 1 våren 2013 Brekkestø Ørslandsdybingen Blindleia Side 2 våren 2013 Høy kvalitet midt i Blindleia Fine tomter med utsikt og nydelige

Detaljer

Oslo Maritime Kulturhus

Oslo Maritime Kulturhus Oslo Maritime Kulturhus Vi ønsker å utnytte den plasseringen vi har, sentralt i landets hovedstad, som en plattform for formidling av den maritime kulturarven. I september 2011 fikk Skur 28 og 29 på Ahershuskaia

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 65/11 Havnestyre 19.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Terminalavdelingen/Eiendomseksjonen Saksbehandler: Gjertrud Melhus Dato: 04.10.2011 Saksnummer:

Detaljer

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Vi bevarer kunnskapen

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Vi bevarer kunnskapen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum Vi bevarer kunnskapen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum Fortid, nåtid og fremtid! Hvorfor er vi her, hvilke utfordringer har vi og hvordan ser fremtiden ut?

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Velkommen til Fredrikstad museum

Velkommen til Fredrikstad museum Velkommen til Fredrikstad museum Vi på museet ønsker barn og unge velkommen til oss. Oppleggene i dette heftet tilbys til skolene uten kostnad utover transportkostnad. Historiske museer som arena kan hevdes

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

RA til Skogland - ( ) «RA til Skogsland» Søkerorganisasjon : Norges idrettsforbund

RA til Skogland - ( ) «RA til Skogsland» Søkerorganisasjon : Norges idrettsforbund «RA til Skogsland» Søkerorganisasjon : Norges idrettsforbund 1 Forord Hensikten med prosjektet «RA til Skogsland» var at RA padleklubb skulle få nytt båthus, brygge og samlingssted. Bygging ble startet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/42-16 Arkiv: C56 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 18.09.2014 Søknad om stiftelseskapital til etablering av Stiftelsen Risør Kystkultursenter Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bergen indre havn, plannr. 18740000

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bergen indre havn, plannr. 18740000 Museum Vest Noregs Fiskerimuseum Sandviksboder 23 5035 Bergen 5035 Bergen Bergen kommune Klima, miljø og byutvikling Etat for plan- og geodata Postboks 7700 5020 Bergen Bergen 31. mars 2009 Høringsuttalelse

Detaljer

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet.

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. Skonnert IDEAL som bygges etter gamle tegninger blir et viktig historisk

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

To tomter til salgs i Blindleia!

To tomter til salgs i Blindleia! Side 1 våren 2012 20 av 22 tomter er solgt. Nå selger vi de to siste hjørnetomtene også. To tomter til salgs i Blindleia! Side 2 våren 2012 Høy kvalitet midt i Blindleia Fine tomter med utsikt og nydelige

Detaljer

Jubilerende Sandviksdager

Jubilerende Sandviksdager Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter Nr 3-2012 24. september Jubilerende Sandviksdager En opplevelse for livet for engelskmannen James Heasman som fikk være med Tore Solberg og Arild Berge

Detaljer

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart.

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. Huskeliste Velkommen til Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. FØR AVREISE TIL OCEAN TALENT CAMP: Få informasjon om reisedetaljer fra lærer. Alle gruppene skal

Detaljer

Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline. Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda

Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline. Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda Innhold Jekta Pauline kort historie Driftsorganisasjonen Fjord- og Jektnemnda Finansiering

Detaljer

Tønsberg Kystkultursenter

Tønsberg Kystkultursenter Tønsberg Kystkultursenter Prosjekt: Gjenoppbygging av reperbanen Ajour per mai 2009 Nordeuropas lengste trebygning Forutseende kystkulturinteresserte foregangspersoner har tatt vare på reisverket fra reperbanen.

Detaljer

M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge

M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge Østfold 02.08.2011 M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge Den gamle lastebåten har ligget i grensefjorden mellom Sverige og Norge på svensk side siden 2005, og betegnes som et stort

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

Havkroas inspirasjonsmeny besøk Veiholmen havets hovedstad

Havkroas inspirasjonsmeny besøk Veiholmen havets hovedstad www.havkroa.no Havkroas inspirasjonsmeny besøk Veiholmen havets hovedstad Fiskeværet Veiholmen Mange sier at Veiholmen er ett av norges mest spennende reisemål og mange har fått opp øynene for vårt levende

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF

SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF Verneverdige fartøyer som bevares etter antikvariske retningslinjer, og der formålet er å ta vare på fartøyet som et kulturminne kan tas opp som medlemmer i NFF. NFF

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

Fartøyplan uten museers medvirkning

Fartøyplan uten museers medvirkning Fartøyplan uten museers medvirkning Av Inger Anne Hovland 30.11.2009 21:26 Den nasjonale verneplanen for fartøy er utarbeidet nesten helt uten medvirkning fra museene, enda museumssektoren har bortimot

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

Årsberetning 2013. Forord

Årsberetning 2013. Forord Forretningsadresse: Gisund Kystlag v/børge Henriksen, Heggeveien 26, 9303 Silsand Hjemmeside: www.kystlaget.com Bankkontor: 9741 11 91811. Organisasjonsnummer: 995 114 429 Årsberetning 2013 Formålsparagrafen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Kokkenes FORSLAG TIL BESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelser Kokkenes FORSLAG TIL BESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser Kokkenes FORSLAG TIL BESTEMMELSER 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense i plankartet. Innenfor planområdet skal arealet disponeres til følgende formål,

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden Mer aktivitet Trivsel, næring- og stedsutvikling på og ved fjorden Trondheims- og Beitstadfjorden og området som grenser til fjordene, har i historisk sammenheng hatt en betydelig rolle i Norgeshistorien.

Detaljer

Hasseldalen Brygge 1

Hasseldalen Brygge 1 Hasseldalen Brygge 1 Hasseldalen Brygge Nytt og unikt boligprosjekt i Grimstad Hasseldalen Brygge kan ferdig utbygget bestå av omlag 70 boenheter fordelt på ti bygg av forskjellig størrelse. Seks av dem

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Høringsuttalelse til sentrumsplanen for Stavanger

Høringsuttalelse til sentrumsplanen for Stavanger Høringsuttalelse til sentrumsplanen for Stavanger Fra arbeidsgruppen for ny veteranbåthavn Fremtidig veteranbåthavn ved Bekhuskaien 1 Veteranbåthavn og kulturkai Veteranbåtmiljøet og Rygja kystlag setter

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Verneverdige bygg - en utfordring

Verneverdige bygg - en utfordring Verneverdige bygg - en utfordring NKF årsmøtekonferanse Bergen, 4.juni 2014 Johanne Gillow, byantikvar Kulturminner i Bergen et lite utdrag Verdensarvstedet Bryggen Ca. 200 fredete bygg og anlegg Automatisk

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune

Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune www.oksnes.kommune.no Copyright Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Hva holder liv i Nyksund? Stedets lange historie gjennom 1000

Detaljer

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009 www.vestagdermuseet.no Til lærerne Vi på museet gleder oss til å tilby barnehager og skoler i regionen masse

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Colin Archer. Colin Archer født den 22. juli 1832 på Tollerodden i Larvik, og døde den 8. februar 1921.

Colin Archer. Colin Archer født den 22. juli 1832 på Tollerodden i Larvik, og døde den 8. februar 1921. Colin Archer Ref.: Norsk Maritimt Museum, Jeppe Jul, Colin archer.net, westsail.org, Colin Archer klubben, Sannes, Tor Borch. Båtbyggeren Colin Archer. Norsk maritimt forlag, 1984, McDonald, Lorna. Magic

Detaljer

Sjarmerende Hotel Ringkøbing

Sjarmerende Hotel Ringkøbing Hotel Ringkøbing De brosteinsbelagte gatene i den gamle handelsbyen Ringkøbing ønsker velkommen til en hyggelig miniferie i sjarmerende omgivelser. Hotel Ringkøbing ligger i sentrum av byen på torget i

Detaljer

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen Arcadia Hotel Flensburg Du har noe godt i vente hvis du besøker Flensburg rett sør fra grensen til Danmark. Byen er den nordligste i Tyskland, og den har mye å tilby, fra shopping og restaurantbesøk til

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

j()k1f 2014 Sjøkurs, tidligere hurtigruteskipet Ragnvald Jarl og følger

j()k1f 2014 Sjøkurs, tidligere hurtigruteskipet Ragnvald Jarl og følger Aud Lindseth Fra: Trine Kvalø Sendt: 7. juni 2013 13:32 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Tokt 2014 til Rørvik Vedlegg: 130318 Forslag 4 til seilingsrute.xlsx; Tema og program Tokt 2014.doc Har du fatt denne

Detaljer

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24.

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. 29.-30. april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. og 25. juni, Stevne #2 Sandefjord 1. divisjon 29. og 30.

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Søknadsskjema: 1. Søknaden gjelder: - Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Fyll deretter ut opplysninger om beliggenhet. - Søker skal være den ansvarlige for prosjektet. Her

Detaljer

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn.

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn. Dato: 26. november 2007 Fullmaktssak 29 / 07 Direktør for Bergen kommunale bygg Sandviksboder 20 - Rehabilitering av fredet bygning. Søknad om bevilgning Valg av entreprenører for byggefase 3. PEAD BBE-1635-200612094-21

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Fant fly ved flymuseum

Fant fly ved flymuseum Fant fly ved flymuseum Av Kjetil S. Grønnestad 05.06.2012 14:07 Når det tyske sjøflyet Heinkel He-115 heves opp fra Hafrsfjord, får Flyhistorisk Museum på Sola verdens eneste gjenværende fly av sitt slag.

Detaljer

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg.

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg. Quality Hotel Klubben Quality Hotel Klubben er et familie- og konferansehotell med full service som ligger i vakre omgivelser på Tønsberg Brygge, med et mangfold av restauranter, barer og butikker bare

Detaljer

Kavringen. En perle i indre Oslofjord...

Kavringen. En perle i indre Oslofjord... Kavringen En perle i indre Oslofjord... Brosjyre.indd 1 21-05-08 10:13:04 Brosjyre.indd 2 2 21-05-08 10:13:06 Kavringen en idyll i Oslofjorden Da nesoddlandet brøt havoverfl aten for 10 000 år siden, fulgte

Detaljer

Ny* tomt til salgs i Ørslandsdybingen i Blindleia! Godkjent i Lillesand kommune i juni 2009

Ny* tomt til salgs i Ørslandsdybingen i Blindleia! Godkjent i Lillesand kommune i juni 2009 Ny* tomt til salgs i Ørslandsdybingen i Blindleia! * Godkjent i Lillesand kommune i juni 2009 Side 2 juni 09 Splitter ny hjørnetomt til salgs i flott hyttefelt midt i Blindleia! Fin utsiktstomt med nydelige

Detaljer

Motorbåten Tempo. Historien og restaureringen

Motorbåten Tempo. Historien og restaureringen Kystkultursamlingen i Tananger Motorbåten Tempo Historien og restaureringen November 2008-1 - 1 Historien...2 2 Tilstand ved overtakelse...6 3 Restaureringen...8 3.1 Skrog...9 3.2 Innredning og rigg...9

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

Nodeviga museumshavn etablering av aktivitetsbygg

Nodeviga museumshavn etablering av aktivitetsbygg Dato: 24.10.2013 Saksnr.: 201203451 Saksbehandler: Nils Olav Berge Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 14.11.2013 Kulturstyret 20.11.2013 Bystyret 27.11.2013 Nodeviga museumshavn etablering av aktivitetsbygg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse. (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 17 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2012 side 3 Billedutstilling vedr. jubileumsåret for oppstart av anleggsarbeidet i Glomfjord (1912) 4 «Ære være fossen»

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Maritim Fjordhotell Opplev Hollenderbyens vakre hus, eller kjør på skinnesykler i fin natur.

Maritim Fjordhotell Opplev Hollenderbyens vakre hus, eller kjør på skinnesykler i fin natur. Maritim Fjordhotell Hotellet ble bygget i 1980 og ligger langs elven som deler Flekkefjord i to. Her finner dere roen året rundt og i all slags vær; vår, sommer, høst og vinter. Nyt idyllen i den Michelin-utmerkede

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2015

Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 har vært et viktig år i videreutvikling av foreningen. Vi har en fin utvikling i vårt barne- og ungdomsarbeid, og våre unge seilere har gjort seg bemerket

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Høringsmerknad. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum

Høringsmerknad. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum Høringsmerknad Kommunedelplan for Stavanger Sentrum Som engasjerte stavangerborgere opptatt av kystkultur og et levende sentrum synes vi planforslaget har mange positive sider. Mulighetene for å trekke

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass»

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 31.05.2016 Jeløy Kystlag «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 2 1 Innledning... 3 1.1 INTENSJON... 3 1.2 GRUNNLAGSDOKUMENTER... 3 2 Vurderingskriterier... 3 2.1 VURDERINGSKRITERIER FOR VURDERING

Detaljer

Norfolk Broads. Kanalbåt i England - Norfolk Broads. Høydepunkter på kanalferie i England

Norfolk Broads. Kanalbåt i England - Norfolk Broads. Høydepunkter på kanalferie i England Norfolk Broads Kanalbåt i England Norfolk Broads Norfolk Broads i England er kjent for storslått natur og skjønnhet og en paradis for fugler og dyreliv. Det er også en av de mest populære områder for kanalbåtferie

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0495/ 2008 Prosjektnavn: På tokt med fullriggeren Sørlandet Prosjektleder: Ann Margret Støle 1 Forord

Detaljer

Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net. 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015

Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net. 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015 Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015 De grå skipene og de gule bussene; Mårøy, bygd som dagrutebåt for FFR: Byggeår:

Detaljer

Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS

Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS Stjørdal havn Mulig transformasjonsområde 3 Trondheim lufthavn,værnes Mulig transformasjonsområde 1 Mulig transformasjonsområde

Detaljer

Hotel Vinhuset. Bo godt og opplev de mange interessante utfluktene i Næstved og omegnen. Hotel Vinhuset. Hotellet

Hotel Vinhuset. Bo godt og opplev de mange interessante utfluktene i Næstved og omegnen. Hotel Vinhuset. Hotellet Hotel Vinhuset På Hotel Vinhuset kan dere nyte et romantisk opphold i historiske omgivelser. Hotel Vinhuset ligger sentralt i Næstved like ved St. Peder kirken og bare 200 m. fra gågaten. Hotellet En del

Detaljer

Prosjekt livslang seiling

Prosjekt livslang seiling Prosjekt livslang seiling For at Moss Seilforening i fremtiden skal kunne tilby medlemmene et tidsriktig anlegg (ref foreningens formålsparagraf) er det nå nødvendig å oppgradere både havn, landområde

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen.

Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Utviklingsplan 2013-2017 Behandlet i styremøte 18. mars 2013 1 Innledning 1.1 Stiftelsens formål Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein

Detaljer

Regler for Sandviken Veteranbåthavn

Regler for Sandviken Veteranbåthavn Regler for Sandviken Veteranbåthavn Gjeldende fra 20. februar 2013 Sandviken Veteranbåthavn er en del av Sandviksboder Kystkultursenter. Havnen administreres av Havneutvalget på vegne av Fellesenheten

Detaljer

Nyt roen utenfor hotellet

Nyt roen utenfor hotellet Comwell Middelfart Med sin perfekte beliggenhet i vakre omgivelser ved både skog og strand ligger det hyggelige Hotell Comwell Middelfart. Fra hotellet er det lett å få med seg det beste av Fyn. Restauranten

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Fylkesrådet finner ikke å prioritere en ytterligere økning av det faste tilskuddet for 2012 og 2013 utover økningen på kr i 2012.

Fylkesrådet finner ikke å prioritere en ytterligere økning av det faste tilskuddet for 2012 og 2013 utover økningen på kr i 2012. Saknr. 12/3484-5 Ark.nr. C51 Saksbehandler: Elisabeth Seip A/S Fæmund II - Søknader om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet ser det som viktig

Detaljer

ARENDALITTEN SOM BLE BOBBY REIS TIL ROMERTIDEN. Jobben var beregnet til å koste 1,6. millioner. Den utviklet seg til å bli

ARENDALITTEN SOM BLE BOBBY REIS TIL ROMERTIDEN. Jobben var beregnet til å koste 1,6. millioner. Den utviklet seg til å bli 21 REISE REPORTASJE UNDERHOLDNING redaksjonen@agderposten.no 37 00 37 00 Jobben var beregnet til å koste 1,6 millioner. Den utviklet seg til å bli en av de største restaureringsjobbene på en treskute her

Detaljer

Velkommen til Motel Apartments i Tønder

Velkommen til Motel Apartments i Tønder Motel Apartments Motel Apartments ligger i byens sentrum og dermed i gåavstand til byens mange attraksjoner og. Hotellet tilbyr Velkommen til Motel Apartments i Tønder Sentralt i den sønderjyske middelalderbyen

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Søknadsskjema: (se veiledning for hjelp til utfylling) 1. Søknaden gjelder: - Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Fyll deretter ut opplysninger om beliggenhet. - Søker skal

Detaljer

FRIAREALET 6/26 LILLESAND KOMMUNE/BREKKESTØ BÅTPLASSER.

FRIAREALET 6/26 LILLESAND KOMMUNE/BREKKESTØ BÅTPLASSER. 1 Bbbbbbbb Olaf T. Tønnessen 4780 BREKKESTØ Tlf. 905 70993 Epost: olaf_tt@hotmail.com Dato 17. april 2013 Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep. 0032 OSLO Epost:tad@toll.no

Detaljer

Punkt 13. Nytt forslag: Det skal tilstrebes et boligtilbud som primært legger til rette for og forutsetter helårsboliger.

Punkt 13. Nytt forslag: Det skal tilstrebes et boligtilbud som primært legger til rette for og forutsetter helårsboliger. Saksprotokoll i Bystyret - 29.10.2014 På vegne av Rødt fremmet Tine Bang, R, følgende forslag: Punkt 5. Nytt forslag: Utnyttelsen av Holmen reduseres, men fortsatt med lønnsomhet i prosjektet som prinsipp.

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Åsane Seilforening Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Storøen Rammetillatelse Seilforeningen fikk siste godkjenning fra Bergen og Omegn Havnevesen i slutten av desember og kan starte etablering av et flott seilsportsenter

Detaljer

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS Bergen 19. januar 2015 Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Ved daglig leder Egil Sunde Lørdag 9. januar kom uværet «Nina» på besøk i kystkultursenteret.

Detaljer