MILJØRAPPORT MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØRAPPORT 2013-2014 MILJØRAPPORT 2013-2014 MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1"

Transkript

1 MILJØRAPPORT MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 6 Om konsernet 6 Bakgrunn for en miljørapport 7 RØMMING 9 Årsaker til rømming 10 Lokalitetsklassifisering og risikovurdering 10 Ingen rømmingshendelser hos Måsøval 11 LAKSELUS 12 Nasjonal handlingsplan mot lakselus 12 LOKALITETSFORHOLD 15 MOM-undersøkelser 15 Bunntilstand 16 FÔRING OG FÔRINGREDIENSER 17 Marine fôringredienser 17 Vegetabilske fôringredienser 17 Fôrutnyttelse og fôrfaktor 18 Fish-In-Fish-Out 18 Måsøval sine fôrleverandører 18 Fôrinnhold 18 Sporing av råvarer 19 FIFO-tall for Måsøval 19 Alternative råvarer 19 KJEMIKALIEBRUK OG AVFALLSHÅNDTERING 20 Reseptbelagte legemidler 20 Antibakterielle midler 20 Impregneringsmiddel 21 Desinfeksjonsmidler 22 Gjenvinning og avfallshåndtering 22 Håndtering av død fisk 23 SETTEFISK 24 Fiskehelse 24 Vannkvalitet 25 Rømming av smolt 25

3 MATVARETRYGGHET 26 Innhold av fremmedstoffer 26 Sykdom 26 Sporbarhet 27 Miljøsertifisering 28 Global G.A.P 28 ASC 29 ARBEIDSMILJØ OG SAMFUNN 30 Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 30 Etiske retningslinjer 31 Bistandsarbeid i vest- Afrika 31 MILJØRELATERTE PROSJEKT 32 Miljødokumentasjon Trøndelag 32 Havbruksnæringens miljøfond 32 Helixir- online avlusing 32 Analyser av avløpsvann fra settefiskanlegg 34 VEDLEGG 35 ENGLISH SUMMARY 36 About Måsøval fiskeoppdrett AS and the environmental report 36 Escapes 37 Salmon lice 37 Locality conditions 38 Fish feed 38 Chemical use and waste management 39 Prescription medication 39 Antimicrobial agents 39 Impregnation agents 39 Disinfectants 40 Recycling and waste management 40 Handling of dead fish 40 Juvenile production 40 Food safety 41 Environmental certification Global G.A.P. and ASC 41 Working environment and social responsibility 42 Environmental projects 43

4 Forord I 2013 valgte Måsøval Fiskeoppdrett AS å utarbeide en miljørapport for konsernet sin aktivitet i Rapporten ble lansert høsten 2013, og ble godt mottatt både blant våre ansatte, samarbeidspartnere og øvrige aktører i næringen. I musikkbransjen vises det ofte til det vanskelige andre albumet; med fare for en viss form for gjentakelse lanseres miljørapport for årene 2013 og I en av målsetningene som ble gjengitt i forrige miljørapport, fremgikk det at Måsøval Fiskeoppdrett AS skulle jobbe mot miljøsertifiseringen Global G.A.P. Allerede i desember 2013 ble alle konsernet sine matfisk- og settefiskanlegg godkjent i henhold til denne miljøstandarden. Global G.A.P er en frivillig internasjonal standard som sikrer å minimere miljømessig påvirkning ved produksjon av matvarer. Sertifikatet omfatter alle ledd i næringskjeden, og produksjonen fra rogn til foredling må være i henhold til standarden for å kunne benyttes som et merke på det ferdige produktet. Konsernet sin Global G.A.P. sertifisering gir forbruker en dokumentasjon på at vår produksjonen er i samsvar med standardens strenge krav til produktkvalitet, matvaresikkerhet, dyrevelferd og miljøpåvirkning. Global G.A.P sertifiseringen har styrket konsernet sin posisjon i markedet og bidratt til ytterligere å sikre gode interne rutiner både i produksjon og administrativt. Hensikten med miljørapport, er fortsatt at den i hovedsak skal være et hjelpemiddel til å øke miljøfokuset innad i bedriften. I tillegg setter vi pris på at flere finner det interessant å vite hvordan vi opererer og presterer i forhold til miljø og samfunn. Gjennom en evaluering av miljørapporten for 2012, kom det fram at vi ikke har vært flink nok til å bruke miljørapporten internt slik vi hadde tenkt. Dette er en problemstilling vi tar på alvor, og vi vil gjennom målrettet arbeid sørge for at miljørapporten vil bli godt forankret i hele organisasjonen. I tillegg til oppdatering av elementer fra foregående rapport er også bedriften sitt forhold til samfunnsansvar og arbeidsmiljø viet oppmerksomhet i denne rapporten. I denne utgaven av miljørapporten har vi valgt å utelate bedriften sine målsetninger for miljøarbeid, da disse gjengis i sin helhet i en egen miljøplan. Miljørapporten for 2012 ble i sin tid utarbeidet av Henny Førde, som den gangen hadde dette prosjektet som sommerjobb før hun skulle fullføre sitt masterprogram Marine Coastal Development ved NTNU. Etter fullførte studier ved NTNU, har Henny blitt ansatt i Måsøval Fiskeoppdrett AS. I starten av sin karriere hos Måsøval Fiskeoppdrett AS var Henny ansatt som røkter ved settefiskanlegget, for så senere å gå over i en stilling som biologisk controller for hele selskapet. En naturlig del av hennes stilling har vært å ha hovedansvaret for utarbeidelsen av dette dokumentet. Miljørapporten er utarbeidet i samarbeid med øvrige ansatte. Vi vil rette en stor takk til Henny og alle som har bidratt for godt utført arbeid. Måsøvalen Lars Måsøval Daglig leder 4 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

5 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 5

6 Innledning Om konsernet Oppdrett av laks og ørret har siden 1970-tallet vokst til å bli en av Norges største eksportnæringer. Fiskeoppdrett er derimot ikke en ny næring verken i Norge eller resten av verden. Allerede på 1800-tallet ble lakseyngel klekket i klekkeri i Norge og satt ut i elver for å styrke forvaltningen av de lokale laksestammene. På sekstitallet ble interessen for oppdrett for salg startet med utsett av regnbueørret, og i 1969 ble den første laksesmolten satt i sjøen. Måsøval Fiskeoppdrett AS er en familieeid bedrift som har drevet med fiskeoppdrett siden Bedriften ble opprettet av Edvin Måsøval og sønnene Bjørn og Karsten Måsøval. Bedriften startet med oppdrett av regnbueørret, og senere med laks i De siste 15 årene har produksjonen økt betydelig gjennom organisk vekst, oppkjøp og tildeling av en konsesjon. Måsøvalkonsernet har i dag ni matfiskkonsesjoner og to settefiskanlegg lokalt på Hitra og Frøya (hvorav ett er i drift) og er en av tre mindre familieeide oppdrettsaktører i sin region. I 2013 og 2014 var slaktevolumet på henholdsvis 8584 og tonn sløyd laks. Måsøval hadde i løpet av de to årene drift på 7 lokaliteter for matfiskproduksjon av laks, hovedsakelig på Frøya, men også på Nord-Møre (se produksjonsperiode for alle anlegg, vedlegg 1). Slaktevolum (tonn sløyd) MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

7 countries (LIFDCs) (from 4.9 to 10.9 kg), developed regions still have higher levels of consumption, although the gap is narrowing. A sizeable and growing share of fish consumed in developed countries consists of imports, owing to steady demand and declining domestic fishery production. In developing countries, fish consumption tends to be based on locally and seasonally available products, with supply driving the fish Bakgrunn for en miljørapport chain. However, fuelled by rising domestic income and wealth, consumers in emerging Verdens befolkning har aldri hatt så sterk vekst i antall noe som betyr at vi må få marine proteiner og fettsyrer fra economies som den gjør are i dag. experiencing Dette stiller a krav diversification til økt større of the types of fish available owing to an increase matproduksjon in fishery enn tidligere. imports. Den positive økonomiske veksten globalt medfører i tillegg økt konsum av kjøtt og fisk. Proteinkildene fra landbruket vil ikke kunne vokse i takt med befolkningsøkningen. Fiskeriene har nådd en grense for hvor mye fisk som kan beskattes fra naturlige bestander, Figure 1 World capture fisheries and aquaculture production andre kilder. Det er her havbruk kommer inn i bildet. For å kunne brødfø verdens økende befolkning er havbruk essensielt. Proteiner og fettsyrer fra fisk i kostholdet og økt konsum av fisk er et av de nasjonale kostholdsrådene og råd utgitt fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Million tonnes Aquaculture production Capture production Figur 1 Statistikk fra Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Figur 1 viser FAO estimat for verdens fangst av fisk og akvakulturproduksjon de siste 60 år, hvor den totale akvakulturproduksjonen utgjorde 66,6 millioner tonn i ,3 millioner tonn av denne produksjonen kom fra Norge. I følge rapporten «Verdiskapning basert på produktive hav i 2050», for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) i 2012, har norsk havbruk i 2050 potensiale til å produsere 5 millioner tonn laks og ørret, mot 1 million tonn i Omsetningsverdien til denne produksjonen er estimert til 238 milliarder kroner. For å kunne fortsette utviklingen av oppdrettsnæringen, er det svært viktig at det driftes på en måte som gjør at generasjoner etter oss også kan ta nytte av ressursene og næringen. Utviklingen framover må være bærekraftig i evighetens perspektiv. Oppdrettsnæringen har strenge krav fra både myndigheter, kunder, markeder og miljømessig bærekraft er et viktig fokus i alle ledd. Miljømessig god drift gir i tillegg det beste økonomiske resultatet for bedriftene. All industriell matproduksjon setter et miljømessig fotavtrykk. Produksjonen består av mange ledd, helt fra lakserogn til butikkdisken. Dette betyr at miljøaspektet spenner vidt. Fiskevelferd, utslipp av næringssalter, bruk av kjemikalier, og påvirkning av ville bestander, er noen av faktorene som må tas hensyn til for å kunne drive på mest mulig bærekraftig måte. Noen av utfordringene krever også internasjonalt samarbeid, slik som høsting av marine råvarer til fôr. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 7

8 Figur 2 Fra Bellona Miljørapporten er laget for å dokumentere hva Måsøval gjør i forhold til miljøspørsmål og miljøpåvirkning, og vil ta for seg aktuelle temaer som rømming, lakselus, lokalitetsforhold, fiskefôr, kjemikalie- og medisinforbruk, matvaretrygghet og flere andre miljøspørsmål som oppstår i forbindelse med virksomheten. Miljørapporten sammen med Miljøplanen skal være et aktivt redskap internt i bedriften for å jobbe mot fastsatte mål og tiltak på områder som har betydning for at vi driver vår virksomhet innen trygge miljømessige rammer og i tråd med myndighetenes krav. 8 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

9 Rømming Oppdrettslaks som blir produsert i Norge er avlet fra en villaksbestand med tilhold i Nord-Atlanteren, som bærer navnet atlanterhavslaks (Salmo salar). Laksen er anadrom, noe som betyr at den tilbringer deler av livet i ferskvann. Man kan finne atlanterhavslaks i svært mange elver i Norge. Villaksstammen i Norge står i dag ovenfor flere utfordringer. I følge Miljødirektoratet er den største trusselen til villaks i dag parasitten Gyrodactilus salaris. Dette er en flatorm som setter seg på gjeller og hud til lakseyngel i ferskvann. Andre trusler er vassdragsutbygging som endrer eller ødelegger gyteplasser, og overbeskatning og sportsfiske som tar ut oppvandrende gytefisk. Ute i havet er villaksen også påvirket av endringer i det komplekse økosystemet og enkelte forskere mener at næringstilgangen i havet de senere årene er en stor trussel for bestandsutviklingen. Når rømming vurderes som en trussel for villaksen, er dette særlig ut fra et «føre-var» prinsipp med tanke på forandringer i villaksens genetikk hvis rømt oppdrettslaks skulle klare å formere seg med villaks. Oppdrettsnæringen har en nullvisjon på rømming av laks. I tillegg til å ivareta villaks-stammene, betyr rømming tapt produksjon, tapte inntekter, og tap av omdømme. Næringen har opprettet et rådgivende Rømmingsutvalg som skal følge med situasjonen, bidra med forslag til tiltak overfor næringen og være i dialog med fagmyndighetene. Forbruk av an(bakterielle midler i norsk fiskeoppdre8 Antall laks produsert Millioner Kilo ak(v substans Figur 3 Grafen viser utviklingen i produksjon av oppdrettslaks (høyre side, tall oppgitt i millioner) og hvor mange rømt oppdrettslaks som er rapportert (venstre side, Produsert tall oppgitt biomasse i tusener) de tilsvarende Kilo an;bio;ka årene. Tallene er hentet fra Fiskeridirektoratets statistikkbank. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at rundt laks ble rapportert rømt fra oppdrettsanlegg i 2013 fordelt på 19 episoder. Mengden tilsvarer 0,05 % av totalt antall produsert laks. I 2014 var antallet Selv om rømmingstallene er lavere enn tidligere år og utviklingen går i rett retning, spesielt sett i forhold til produksjonsveksten i næringen, er rømming og lakselus to store utfordringer for oppdrettsnæringen i dag. Det skjer et betydelig Forskning og Utvikling (FoU)-arbeid for å finne miljømessig gode løsninger på disse utfordringene. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 9

10 Årsaker til rømming Verdens befolkning har aldri hatt så sterk vekst i antall Forskere fra SINTEF som har sett på innrapporterte rømminger fra norske oppdrettsanlegg. De har funnet at når fisk rømmer skjer det først og fremst i forbindelse med strukturelle feil, flytting av fisk, eller ved ekstreme værforhold. Svikt i teknisk utstyr kan gjøre det mulig for oppdrettslaks å rømme. Det finnes flere årsaker til strukturell svikt, og oppdrettsnæringen må forholde seg til et strengt regelverk. Alle oppdrettere er pliktige til å følge NYTEK-forskriften. Dette er en forskrift laget av Fiskeri- og kystdepartementet for å forebygge rømming fra flytende akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene. I forskriften står alle krav til hovedkomponenter, som må sertifiseres i henhold til NS-9415 (Norsk Standard for flytende oppdrettsanlegg). Utstyret må godkjennes av akkreditert inspeksjonsorgan som videre rapporterer til Fiskeridirektoratet. Hvis sertifiseringen ikke er godkjent kan ikke anlegget på lokaliteten brukes til akvakultur. Når det gjelder sertifisering av teknisk utstyr (NYTEK) har det skjedd mye de senere årene og næringen fikk ny forskrift 1. januar 2012 som ble implementert i næringen frem til 1. juli Ved matfiskanleggene er det kun nota som skiller oppdrettslaksen fra havet rundt. Det er en rekke hendelser som kan føre til hull i en not og det kan være vanskelig å kunne se slike hull fra overflaten, derfor sjekkes nøtene regelmessig for eventuelle hull eller skader. Dykkere inspiserer både fortøyninger og not for slitasje og hull, og eventuelle avvik rapporteres slik at tiltak kan settes i gang. Inspeksjoner kan også gjøres ved bruk av ROV, en fjernstyrt undervannsrobot, på de stedene det er nødvendig. Lokalitetsklassifisering og risikovurdering Akvakulturdriftsforskriften forplikter alle som driver med oppdrett til å forebygge og begrense rømming, blant annet med å gjennomføre risikovurderinger og systematiske tiltak på bakgrunn av disse. Alle lokaliteter skal klassifiseres før bruk for å kunne dimensjonere anleggene i forhold til bølgehøyde og strømhastighet. Alle våre lokaliteter har blitt individuelt klassifisert og risikovurdert før de har blitt tatt i bruk. De fleste av våre lokaliteter ligger i åpne, eksponerte områder og det er viktig for oss å vite mest mulig om hvilke krefter som kan komme til å påvirke anleggene før utsett av laks. 10 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

11 Lokalitetskategorien er satt sammen av eksponeringsgraden fra både bølge og strøm, og teknisk utstyr må dimensjoneres og sertifiseres ut fra den kategorien lokaliteten havner i. Lokalitet Lokalitetsklasse/ lokalitetskategori (1-4) Bølgeklasser Strømklasser Kattholmen Cc/3 A - Liten eksponering a - Liten eksponering Espnestaren Dc/4 B - Moderat eksponering b - Moderat eksponering Langøya Cb/3 C - Stor eksponering c - Stor eksponering Kistvika Cb/3 D - Høy eksponering d - Høy eksponering Lamøya Cc/3 E - Svær eksponering e - Svær eksponering Fjølværet Db/4 Bukkholmen Cc/3 Vi har også utarbeidet en risikovurdering for rømming tilpasset hver lokalitet, som lages av lokalitetsleder, røktere og kvalitetskoordinator. I denne blir sannsynlighet for farer, forebyggende tiltak og risiko ved ulike farer vurdert individuelt. Sannsynlighet og alvorlighetsgraden for en hendelse er det som, i en slik vurdering, utgjør samlet risiko for en fare. Slik kan vi se hvor det er nødvendig med tiltak eller skjerpet kontroll. Et sjøanlegg består av fire hovedkomponenter; flytekrage, nøter, fortøyninger og flåte. Det skal for hovedkomponentene foreligge brukerhåndbøker som beskriver ettersyn og vedlikehold. Det skal også foreligge brukerhåndbøker for ekstrautstyr. Ekstrautstyr er definert som utstyr som er plassert slik i anlegget at ved feil bruk kan utgjøre en fare for rømming. Ut i fra brukerhåndbøkene er det av selskapet utarbeidet sjekklister som tilfredsstiller regelverket for ettersyn og vedlikehold av anlegg. Tilsyn og revisjoner utført av Fiskeridirektoratet i 2013 og 2014 har ikke gitt vesentlige avvik verken på matfisk eller settefisklokaliteter. Ingen rømmingshendelser hos Måsøval Heller ikke i løpet av 2013 og 2014 ble det registrert rømming fra våre anlegg, og slik har det vært helt siden oppstarten. Vi er svært fornøyde med å ikke ha opplevd rømmingsepisoder, men det betyr ikke at vi senker skuldrene av den grunn. Vi har en nullvisjon når det gjelder rømt oppdrettslaks og vi holder oss alltid til de gjeldene tekniske krav og rutiner. Vi fortsetter med å gjøre vårt beste med de tiltakene vi allerede har, i tillegg følger vi godt med på den tekniske utviklingen. Hos Måsøval utfører vi dykkerinspeksjoner av alle anlegg med 4-6 ukers mellomrom som forebyggende tiltak mot rømming. Hvis uhellet likevel skal oppstå har vi gode rutiner for beredskap og rapportering. Alle våre ansatte har fått opplæring når det gjelder prosedyrer og avviksrapportering, og vi holder en lav terskel når det gjelder disse rapporteringene slik at vi får samlet nødvendig informasjon om anleggene våre. For å gjøre det lettere for de ansatte som skal ta i bruk utstyret på anleggene har vi brukerhåndbøker for alle flytekrager, nøter, fortøyninger og flåter. Vi har også utarbeidet en beredskapsplan for rømming i henhold til Akvakulturdriftsforskriften, som gir en instruksjon om varsling og gjenfangst hvis uhellet skjer. I tillegg til den interne beredskapsplanen ble det i 2014 gjort avtaler med lokale aktører i næringen om felles beredskap ved en eventuell rømming. På alle våre lokaliteter ble anleggssertifikatene godkjent i henhold til NYTEK-forskriften innen fristen 1. juli 2013, noe som var et av målene for 2013 angående rømming. Nullvisjonen angående rømming er noe vi alltid vil strebe etter, og vi har de siste årene fortsatt med våre forebyggende tiltak som jevnlige dykkerinspeksjoner og risikovurderinger. Med tanke på opplæring av nye ansatte ble det i 2013 laget en opplæringsplan som skal sørge for at våre ansatte har et godt grunnlag for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en trygg og sikker måte. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 11

12 Lakselus Lakselus er et parasittisk krepsdyr som lever og formerer seg på laksefisk. Som mange andre organismer i havet starter lakselusa sitt liv som plankton i vannmassene, hvor den følger strømmene i havet. Dette gjør at lakselus kan spres utover store områder, og den finnes i dag i nesten alle hav på den nordlige halvkule. Lakselusa har ti livsstadier fordelt på tre frittlevende, fire fastsittende og tre mobile stadier. Når den finner en vert fester den seg til fisken og omdannes til et voksent individ. Den kan gnage seg fast eller bruke føttene til å bevege seg rundt på fisken til den har formert seg. Hun-individene lagrer så eggene i lange eggstrenger som er lette å få øye på. Fordi hunnlus bærer disse eggene som videre blir til nye individ, er det arbeidet med å holde nivåene av disse ned på et minimum som er hovedfokus. Lakselus tåler ikke ferskvann, og faller derfor av når villaksen går opp i elven for å gyte. Nasjonal handlingsplan mot lakselus Samtlige norske havbruksselskaper fra nord til sør samarbeider for å begrense omfanget av lakselus. Som en del av dette samarbeidet har næringen etablert en felles handlingsplan mot lakselus. Hovedmålene for handlingsplanen er: Redusere forekomsten av lakselus slik at skadevirkninger på fisk i akvakultur og i frittlevende bestander minimaliseres. Holde forekomsten av lakselus i produksjonsanlegg på et lavt nivå i samsvar med luseforskriften. Bekjempe resistensutvikling. Handlingsplan mot lakselus er organisert som et prosjekt, hvor hele landet er delt inn i 17 subregioner: 12 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

13 Måsøval Fiskeoppdrett AS sine matfisklokaliteter er lokalisert i det som kalles subregion Midtnorge Sør. I november 2010 inngikk alle oppdrettsaktørene i denne regionen en samarbeidsavtale for bekjempelse av lus. Denne samarbeidsavtalen innebærer blant annet et sonesamarbeid for regionen. Med sonesamarbeidet er det etablert egne soner for de ulike generasjonene, med felles utsett av fisk og felles brakklegging for alle selskapene. I desember 2012 ble den inngåtte soneavtalen revidert. Revideringen førte til færre og større soner, noe som gjør at oppdrettsnæringen står enda sterkere i kampen mot lusa. Lus 2013 og desember 2012 fastsatte Fiskeri- og kystdepartementet forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg gjeldende fra 1. januar Den nye forskriften innebærer blant annet endrede krav til telling av lakselus og grenser for lakselus og tiltak. I den nye forskriften heter det at i akvakulturanlegg med flere enn tre merder skal minst halvparten av merdene undersøkes hver gang, på en slik måte at man gjennom to ordinære tellinger får undersøkt alle merdene i akvakulturanlegget. En annen vesentlig endring er at man nå må forholde seg til en absolutt grense på maksimalt 0,5 kjønnsmodne hunnlus, mot tidligere der 0,5 kjønnsmodne hunnlus ble akseptert som en tiltaksgrense. Mellom januar og juni 2013 ble det fra Mattilsynet rapportert om lave lusetall for Trøndelag og Møre og Romsdal, og det ble også registrert lite lus på utvandrende villaks fra undersøkelser i området utført av Havforskningsinstituttet. Dette skyldes i hovedsak lave temperaturer i havet og stor ferskvannstilførsel, men også en god koordinering av avlusinger blant oppdretterne. På høsten var situasjonen en annen, der sjøtemperaturen var høyere enn normalt og det ble registrert mye lus, spesielt i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Temperaturen var relativt høy gjennom hele 2014, noe som førte til økt smittepress og større behov for medikamentelle behandlinger, ifølge Asgeir Østvik fra Havbrukstjenesten AS som leder det koordinerte arbeidet med lus i Midt-Norge Sør. Lakseluspopulasjonen har i denne perioden også utviklet nedsatt følsomhet for flere aktuelle badebehandlingsmidler, noe som gir behov for flere behandlinger per lokalitet. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 13

14 Gjennomsnittlig utvikling av lakselus på oppdrettsanlegg på Nordmøre og Sør-Trøndelag, samt sjøvannstemperatur i 2013 og Lusebekjempelse I rapporten fra overvåkingsprogrammet Veterinærinstituttet kjører for Mattilsynet på utviklingen av lakselusens resistens mot legemidler, fremkommer det at det i 2014 ble foreskrevet i gjennomsnitt 5,05 behandlinger av ulike lakselusmidler pr anlegg i Norge. Tilsvarende tall for 2013 var 2,95. For Måsøval Fiskeoppdrett AS sitt vedkommende var gjennomsnittstallet 2,6 i 2014 og 3,2 i Altså er trenden for Måsøval Fiskeoppdrett sitt vedkommende motsatt av gjennomsnittet på landsbasis. Dette er ikke noen overraskende trend, da vi vet at produksjonen i oddetallsår foregår på lokaliteter hvor vi tradisjonelt har opplevd høyere smittepress med lus enn i partallsår. Ved alle medikamentelle avlusinger gjennomført i 2013, ble det kun benyttet Alphamax og Salmosan som avlusingsmiddel. I løpet av 2014 har vi i tillegg tatt i bruk Slice og hydrogenperoksid i den medikamentelle kampen mot lusa. Mer informasjon om de ulike legemidlene brukt til avlusing i kapittelet om kjemikaliebruk. Lakselusa sin evne til å utvikle resistens mot kjemiske midler er en stor utfordring og krever at de kjemiske midlene benyttes med forsiktighet. Måsøval Fiskeoppdrett AS tror derfor det er vanskelig å kontrollere lusenivåene kun basert på kjemiske avlusingsmidler. Man må sørge for å redusere medikamentbruken til et minimum ved hjelp av ikke-medikamentelle virkemidler. Foruten bruk av leppefisk ble det i 2014 tatt i bruk luseskjørt ved to lokaliteter. Luseskjørt er en fysisk barriere rundt merden, som hindrer at lakselus driver inn i det øverste vannlaget. Luseskjørt kan bli et godt verktøy, men krever fortsatt utvikling og utprøving, - spesielt når det gjelder løsninger for innfesting og renhold. I løpet av 2014 gjennomførte Måsøval en avlusing i form av børsting/spyling (Skamik). Metoden krever mer utvikling for å fungere optimalt, men benyttet på riktig måten tror vi dette kan bli et nyttig verktøy mot lusa. Det aller viktigste og beste virkemidlet mot lus vil, etter vårt skjønn, være korrekt bruk og røkting av rensefisk. Konsernet er innovative i kampen mot lakselus og er villige til å utprøve nye ikke-medikamentelle verktøy i kampen. 14 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

15 Lokalitetsforhold Oppdrettsnæringen har, som de aller fleste industrier, utfordringer når det kommer til næringssaltutslipp. Slik er det med all type naturbruk, både på land og i vann. Næringssaltutslippene kommer i hovedsak fra ekskrementer og fôrspill. Denne miljøpåvirkningen overvåkes i dag nøye gjennom hyppige og grundige miljøundersøkelser ved alle oppdrettsanlegg i Norge. Det meste av utslippene som kommer fra oppdrett finnes allerede naturlig i vannmassene. Fra ekskrementer og fôrspill løses det opp nitrogen og fosfor som går inn i næringskjeden igjen ved at det gir næring til plankton og organismer som spiser ved å filtrere vann. Strømhastighet og utskiftning av vannmasser, samt næringspartiklenes størrelse, har mye å si for hvor partiklene som slippes ut fra anlegget havner. Hvis det oppstår store konsentrasjoner av disse næringsstoffene kan det skje algeoppblomstringer som kan forstyrre den naturlige balansen i økosystemet. Overfôring kan også føre til at fôr som ikke blir spist av fisken legger seg på havbunnen og gjør forholdene dårligere for organismer som lever der. MOM-undersøkelser Bedriftene har selv ansvaret for å gjennomføre akkrediterte undersøkelser av havbunnen under oppdrettsanleggene og rapportere inn resultatene til Fiskeridirektoratet. Undersøkelsen kalles for en MOM-undersøkelse (Matfiskanlegg Overvåkning og Modellering) hvor bunnforholdene rundt anlegget blir analysert i henhold til Norsk Standard (NS 9410). Det undersøkes i umiddelbar nærhet av anlegget (MOM B), og et stykke unna i resipientsonen (MOM C) hvis det er behov for en utvidet undersøkelse. Undersøkelsen innebærer at det tas prøver av sedimentet på havbunnen, hvor det blir sett på både dyreliv og kjemiske og sensoriske parametere. Oksygennivå, strømhastighet, algekonsentrasjon, temperatur, ph og salinitet er noe av det som kan måles ved en slik undersøkelse. Hvilke og hvor mange dyr som lever i sedimentet gir en god indikasjon på hvordan bunntilstanden er. Det blir hentet opp prøver fra havbunnen på flere utvalgte punkter ved anlegget for å gi mest mulig oversikt over området. Prøvene består både av det som ligger på overflaten, men også et lite stykke ned i sedimentet. I sedimentet er det vanlig å finne bunngravende børstemark som lever av nedfallsstoffer. Det finnes veldig mange arter av denne dyregruppa som lever over hele verden. Hvis tilstedeværelsen av børstemark er stor kan det være et tegn på at det er mye mat tilstede, noe som vil si at det synker ned mye nedfallsstoffer i området. Når disse stoffene brytes ned av børstemarkene vil phverdien i vannet synke fordi organismene i prosessen forbruker oksygen og avgir karbondioksid. Lav ph og lavt oksygennivå er derfor også en indikasjon på at bunnforholdene påvirkes av fiskeoppdrett. Ved de sensoriske målingene ser man på konsistensen og lukten til sedimentet. Myk og løs konsistens og sterk lukt kan indikere at mye nedfallsstoffer har lagt seg på bunnen. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 15

16 Bunntilstand Bunntilstanden beregnes ut fra MOM-undersøkelsen innenfor fire kategorier hvor tilstand 1 er best (lite påvirkning) og tilstand 4 er overbelastet. Ved overbelastning kan anlegget bli pålagt å ligge brakk i en lengre periode til tilstanden er forbedret. Undersøkelsene gjøres både før og under produksjonen, for hele tiden å holde øye med miljøpåvirkningen. Lokalitet Tilstand i 2012 Tilstand i 2013 Tilstand i 2014 Langøya 1 Fjølværet 1 1 Bukkholmen Lamøya 1 1 Espnestaren 1 1 Kistvika 2 4 (apr), 2 (sept), 2 (des) Laksåvika 1 Før et oppdrettsanlegg kan tas i bruk må den planlagte lokaliteten undersøkes nøye for å kunne bli godkjent for bruk. Dette er med tanke på både rømming og annen påvirkning av det ytre miljø. Det gjelder å finne en godt egnet plass som gir muligheter for god vanngjennomstrømming, men som samtidig ikke er så eksponert at det er fare for at anlegget kan ødelegges av naturkreftene. De fleste anleggene våre er plassert på eksponerte områder i havet (se kapittel om rømming for klassifisering) hvor det er god havgjennomstrømning, noe som gjør at havbunnen er mindre utsatt for oppsamling av næringsstoffer fra produksjonen. Når lokalitetene er utslaktet er vi pålagt å alltid å legge inn to måneder brakklegging før neste utsett av fisk. Ved et av våre anlegg, Kistvika, ble det oppdaget en miljøoverbelastning gjennom en MOM-B-undersøkelse med tilstand 4 våren Det ble avdekket at anlegget var feilplassert i forhold til tillatelsen og tiltak ble igangsatt. Lokalitetsplasseringen ble rettet opp og nytt utsett høst 14 ble plassert i en del av anlegget der det ikke hadde vært produsert fisk tidligere. Driften med stålanlegg ble avviklet til fordel av ringer, da bruk av ringer ble vurdert som mer miljøvennlig for lokaliteten. Det ble videre inngått en oppfølgingsavtale med Fiskeridirektoratet om MOM- B-undersøkelser med 3 måneders intervall til tilstand 2 i den gamle delen av anlegget ble oppnådd. Allerede i desember, seks måneder etter brakklegging, hadde tilstanden blitt redusert til tilstand 1. For å være på den sikre siden ble de allikevel gjort avtale med direktoratet om en ny prøve i mars Det ble i tillegg igangsatt en utvidet MOM-C-undersøkelse på lokaliteten. Disse ventes ferdigstilt innen august MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

17 Fôring og fôringredienser Voksen laks er naturlig et rovdyr som ligger høyt oppe i næringskjeden. Blant kosten hos villaks i sjøen finnes sild, lodde, blekksprut og forskjellige krepsdyr. Oppdrettslaksen sitt fôr er basert på laksens naturlige kost og består av proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer, mineraler og pigment. Mye forskning er gjort på dette området for å finne den beste sammensetningen av ingredienser som passer til fiskens opptak og biologi. I starten bestod fôret av kun fiskemel, fiskeolje og hvete, men forskere har i dag kommet frem til at mye av dette kan erstattes av andre vegetabilske råvarer. Dette er godt nytt for andre ville bestander som sardin og lodde, som blir fisket for å bli til fiskemel og fiskeolje. Bruken av vegetabilske råvarer er noe av grunnen til at fiskemelproduksjonen har forholdt seg relativt stabil i forhold til den økte lakseproduksjonen. Marine fôringredienser Fiskemel og fiskeolje blir i hovedsak laget av kortlevde beinfisk som sjeldent blir brukt til menneskelig forbruk. Denne fisken kommer både fra Sørøst-Stillehavet og Nord-Atlanterhavet. I tillegg brukes også avskjær fra andre fiskerier. Fôret tilsettes også pigmenter og antioksidanter. Pigmentet som tilsettes kalles astaxanthin og finnes naturlig i raudåte og marflo, som er en del av den naturlige dietten til laks. Det er derfor laksen har den røde fargen. Antioksidantene blir tilsatt blant annet for å hindre at fôret blir dårlig ved oppbevaring og er alle godkjente til bruk i fôr. Mye av fôret består av planter og vegetabilske råvarer. Det er derimot nesten umulig å inkorporere de viktige og sunne omega-3 fettsyrene EPA og DHA, som kun kommer fra marine kilder, uten å bruke fiskeolje i fôret. Dagens fiskeoljebruk sikrer laksen tilstrekkelig omega-3. Vegetabilske fôringredienser De vegetabilske ingrediensene ble ønsket tilsatt i fôret på grunn av den marine råvaremangelen og ujevn tilgang på fiskemel og olje, og har vist seg å fungere like godt for laksens vekst. De ulike vegetabilske råvarene har blitt nøye testet ut med tanke på om fisken i det hele tatt kan ta opp næringen gjennom fordøyelsen. Hvis man ser på bestanddelene på molekylnivå består proteiner av de samme 20 aminosyrene i alle organismer, plante som dyr. Også her er grunnprinsippet at råvarene skal komme fra bærekraftige avlinger. Fôrprodusenter i Norge er svært nøye med å velge ut råstoffer til sitt fôr. De har strenge regler på hva og hvilke fiskeslag som brukes, og alt råstoff skal komme fra bærekraftige, kvoteregulerte fiskerier. I følge den internasjonale fiskemel og fiskeoljeorganisasjonen IFFO har produksjonen av fiskemel og fiskeolje vært stabil de siste 20 årene, dette til tross for den økte oppdrettsfiskproduksjonen. På global basis har de estimert at det blir produsert 5 million tonn fiskemel og 1 million tonn fiskeolje ut fra 22 millioner tonn råmateriale, både fra såkalt industriell fisk og fiskeavskjær fra andre fiskerier. Til sammenligning har forskere estimert at ca. 38 millioner tonn fisk som tas ut av havet er bifangst og utkast som ikke blir rapportert. I noen land produseres det genmodifiserte planter hvor genene i planten er omgjort på en måte som gir bedre vekst eller resistens mot skadedyr. I Norge er det i dag lov å bruke disse plantene i produksjon av fôr, men av forbrukerhensyn blir ingen genmodifiserte planter brukt på dette tidspunktet i produksjon av fôr i Norge. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 17

18 Fôrutnyttelse og fôrfaktor Fisk og andre vekselvarme dyr generelt kan konvertere energi fra mat til muskelvekst mer effektivt enn varmblodige dyr. Dette er fordi mindre energi går til å holde en stabil, høy kroppstemperatur. Vannlevende dyr trenger heller ikke bruke mye energi på å motstå tyngdekraften, ettersom den flyter fritt i vannmassene. Når fisken i tillegg blir fôret, og ikke trenger bruke energi på å lete etter mat, er den som skapt for matproduksjon. Hvor mye laksen vokser avhenger også i stor grad av genetiske forutsetninger og størrelsen i utgangspunktet. Høyere temperatur i vannet øker metabolismen til fisken og gjør at den spiser mer og vokser raskere. Sammensetningen av fôret, og hvor god fordøyelsen fungerer, kan være veldig individuelt og Fish-In-Fish-Out De vegetabilske ingrediensene ble ønsket tilsatt i fôret på grunn av den marine råvaremangelen og ujevn tilgang på fiskemel og olje, og har vist seg å fungere like godt for laksens vekst. De ulike vegetabilske råvarene har blitt nøye testet ut med tanke på om fisken i det hele tatt kan ta opp næringen gjennom fordøyelsen. Hvis man ser på bestanddelene på molekylnivå består proteiner av de samme 20 aminosyrene i alle organismer, plante som dyr. Også her er grunnprinsippet at råvarene skal komme fra bærekraftige avlinger. Måsøval sine fôrleverandører Måsøval er opptatt av at fôret vi kjøper har god kvalitet, gir lav fôrfaktor, og består av gode næringsstoffer som høstes bærekraftig. I 2013 ble fôret vårt i hovedsak levert av BioMar som er en av de største fiskefôrprodusentene i Norge. De har gjennom flere år utviklet systematikk og metodiske verktøy for å sikre bærekraftig produksjon gjennom sitt BioSustain-program, og er sertifisert som bærekraftig etter den nye standarden ProSustain fra Det Norske Veritas. De marine råvarene kommer fra Norge, Danmark, Island, Peru, Chile og USA, som alle er land med godt bestandsregulert fiske. BioMar har flere krav til sine leverandører, blant annet at råvarene skal komme fra lovlig og registrert fiske, og at det skal være mulig å spore råvarene gjennom forsyningskjeden. Fôrinnhold De marine råvarene til BioMar består av fiskemel, fiskeolje og krill. Vegetabilske råvarer er soyakonsentrat, hvetegluten og hvete, rapsolje, maisgluten og solsikke. Andre tilsetninger er pigment, vitaminer og mineraler. I 2013 bestod 11 % av fiskemelet og 29 % av fiskeoljen av råvarer hentet fra avskjær fra fiskeri og filetproduksjon av blant annet sild. Fôret fra BioMar er tilpasset de ulike livsstadiene til laksen, og sammensetningen varierer derfor ut fra hvilket behov fisken har i de ulike stadiene. Når laksen er liten inneholder påvirker også vekst. Stress kan i visse tilfeller gi dårligere appetitt og vekst, så derfor er det viktig for oppdretteren å påføre fisken minst mulig stressende situasjoner. Fôrfaktor er et mål på hvor mange kilo fôr som brukes til å produsere ett kilo laks. Det å holde dette målet nede er bra for både produsent og miljø. Fôr er en av de største utgiftene i produksjonen og riktig bruk er høyt prioritert både av økonomiske og miljømessige grunner. Overfôring kan føre til dårligere vannkvalitet og at overflødig fôr synker til bunnen. I noen land produseres det genmodifiserte planter hvor genene i planten er omgjort på en måte som gir bedre vekst eller resistens mot skadedyr. I Norge er det i dag lov å bruke disse plantene i produksjon av fôr, men av forbrukerhensyn blir ingen genmodifiserte planter brukt på dette tidspunktet i produksjon av fôr i Norge. BioMar lanserer hvert år en bærekraftrapport for sin bedrift med status og progresjon i deres BioSustain program. Rapporten for 2013 la vekt på økt bærekraft gjennom globalt samarbeid. Global Salmon Initiative er et slikt samarbeid mellom ledende produsenter av oppdrettslaks hvor medlemsselskapene forplikter seg å følge kravene i Aquaculture Stewardship Council s standarder for lakseoppdrett. Det at BioMar forplikter seg til denne standarden gjør det også enklere og legger grunnlag for oppdrettsbedrifter å oppnå en ASC-sertifisering. Som GlobalG.A.P sertifisert selskap stiller Måsøval krav om at fôrleverandørene har samme miljøsertifisering. fôret mer marine ingredienser enn når laksen er større. I tillegg til vanlig fôr produserer de også et spesialtilpasset fôr designet for hurtig vekst i varmere perioder, og et fôr tilsatt krill. Artene som brukes i de marine ingrediensene varierer mellom fiskemel og fiskeolje. I 2013 bestod fiskemelet for det meste av anchoveta fra Peru og nordsjøsild, i tillegg til kolmue, avskjær, og lodde. Fiskeoljen var i hovedsak basert på avskjær og anchoveta, men også menhaden, lodde og tobis. 18 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

19 Vektet sni) av ingredienser i fôr fra BioMar justert for op7mert fôrfaktor 100 % 90 % ,9 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % ,1 9,7 36,7 Binder / andre råvarer Vegetabilsk olje Marin olje Vegetabilsk protein Marint protein 20 % 10 % 0 % ,6 Q Q Q Sporing av råvarer Sporingen av råvarene skjer ved hjelp av et unikt serienummer på hvert fôrparti. Oppdretteren kan ut fra dette serienummeret få mye informasjon om partiet, blant annet: Leverandør Opprinnelsesland Utført transport FIFO-tall for Måsøval Siden mye av fiskemelet og fiskeoljen kommer fra avskjær og en stor andel av fôret består av vegetabilske ingredienser, vil utregningene av FIFO-tall bli betydelig lavere enn hvis fôret ble laget utelukkende av villfisk. Egne utregninger fra BioMar ut fra Måsøval sitt fôrforbruk i første og fjerde kvartal i 2014, viser at mellom 0,57 kg og 1,33 kg villfisk blir brukt til å produsere 1 kg oppdrettslaks, noe som avhenger av hvilken fôrtype som er brukt. Akkumulert Alternative råvarer Ettersom produksjonen av fiskemel og fiskeolje fra fiskerier ikke har mulighet for videre utvidelse, ser BioMar hele tiden etter alternative råvarer til sin fôrproduksjon. Når man høster råvarer som kommer fra langt oppe i næringskjeden, slik fisk er, mister man mye av energipotensialet for hvert ledd. Det optimale er derfor i fremtiden å lete etter råvarer som ligger lengre nede i næringskjeden. Produksjon av fôr med krill er Leveringsdato for råvare/tilsetningsstoff Levert mengde og internt lagringssted (silo, tank) Analysebevis på skipningsprøve og andre analyser mottatt fra leverandør Utført råvarekontroll hos BioMar Næringsinnhold til partiet FIFO for alle fôrtypene blir 0,77 i første kvartal og 0,66 i fjerde kvartal. I utregningen er det estimert at 22 % av villfisken blir til fiskemel og 5 % blir til fiskeolje, og at henholdsvis 24 % og 20 % fiskemel og 40 % og 14 % av fiskeolje i fôret kommer fra avskjær. Tallet blir også justert i forhold til optimert fôrfaktor fra BioMar. allerede i gang hos BioMar, og de ønsker å videreføre denne ressursen. En annen organisme som kan høstes til fordel for marine ingredienser er dyreplanktonarten raudåte. Utfordringen her er å finne gode fangstmetoder. Algeproduksjon for bruk i fôr har også stort potensiale, men er for tiden økonomisk kostbart. Det er også forsket på å få genmodifisert raps og soya til å produsere omega- 3-olje. Spørsmålet er om dette er noe forbrukerne ønsker. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 19

20 Kjemikaliebruk og avfallshåndtering Reseptbelagte legemidler Reseptbelagte legemidler i bruk ved Måsøval er avlusingsmiddel, vaksiner og bedøvelsesmiddel. Avlusingslegemiddelene som brukes ved Måsøval er bademidlene Alphamax og Salmosan, samt hydrogenperoksid. Bedøvelsesmiddelene som er i bruk er Benzoak vet og Aqui-S. Disse brukes for å roe fisken i forbindelse med håndtering av fisken, som ved lusetelling, vaksinering og helsekontroller. Mer om vaksiner i kapittelet om settefisk. Alphamax (deltametrin) er et bademiddel som er giftig for krepsdyr og dreper derfor lakselus som kommer i kontakt med middelet. Det samme gjelder Salmosan (azametifos). I store konsentrasjoner er det vist at hummer og andre krepsdyr blir negativt påvirket av avlusningsmidlene. Havforskningsinstituttet anbefaler allikevel å benytte middelet hvis det er fortynnet til riktig konsentrasjon. Effektene på miljøet skal da være små, men jo mindre som brukes jo bedre. Bruken av avlusingsmiddel i Norge har de siste årene økt. Dette kommer blant annet av økt produksjon av fisk, men også på grunn av en opptrapping av kampen mot lakselus gjennom «Nasjonal handlingsplan for bekjempelse av lakselus på laksefisk» og «Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg». I tillegg er det gitt «Soneforskrifter» som pålegger anlegg i sonene strengere tiltak i lakselusbekjempelsen enn hva som gjelder for resten av landet. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) analyserer hvert år innholdet av legemiddelrester i oppdrettsfisk på oppdrag fra Mattilsynet. Resultatene fra den årlige overvåkningen fra både 2013 og 2014 viser at det ikke ble påvist rester av godkjente lusemidler som overskrider grenseverdier i fiskefileter fra oppdrettsfisk, og at det derfor er helt trygt å spise fisk som er blitt behandlet for lus jf. NIFES. Næringen har et mål om å bruke så lite avlusingsmiddel som mulig, dette er også målsetting hos Måsøval. Bruken avhenger i midlertid i stor grad av svingninger i antall lakselus fra år til år. For å redusere bruken av avlusningsmiddel, vurderes de enkelte middels virkning på lusa før behandling velges. Samtidig jobbes det med alternativer til avlusningsmidler som økt bruk av rensefisk. Les mer om dette under lakselus-kapittelet. Antibakterielle midler Bruken av antibiotika i oppdrettsnæringen er svært liten. Siden nittitallet og etter innføring av effektive vaksiner, har nedgangen i forbruket vært på hele 99 %. Dette har skjedd tross den økende produksjonen. I følge Folkehelseinstituttet tilsvarer mengden antibakterielle midler som ble solgt i 2013 at kun én prosent av fisken ble behandlet med én antibiotikakur. I en artikkel fra Folkehelseinstituttet som omhandler legemiddelrester i mat kommer det også frem at det ikke er rapportert om funn av antibakterielle midler i kontroller gjort i andre land hvor det importeres norsk laks. I 2014 ble en rapport om antibiotikaforbruk i Norge utgitt av Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkningsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET). I følge rapporten ble 87 % av det totale antibiotikaforbruket i Norge brukt til humant bruk, 11 % til landbruk og <2 % til akvakultur. Måsøval brukte i 2013 og 2014 ikke antibakterielle midler i produksjonen. Vi benytter oss heller av forebyggende vaksinering. 20 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

21 Forbruk av an(bakterielle midler i norsk fiskeoppdre8 Antall laks produsert Millioner Kilo ak(v substans Produsert biomasse Kilo an;bio;ka Impregneringsmiddel Begroing av oppdrettsnøter har alltid vært en utfordring for oppdrettsnæringen. Alger og dyr, i hovedsak små dyr kalt hydroider, fester seg til notlinet og vokser i store mengder. Til nå er problemet delvis løst ved å impregnere notlinet med kobber, og delvis/kombinert med hyppig vask av nota. Begroing er en stor utgiftspost for oppdrettere og det forskes stadig på nye metoder for å begrense problemet. Organismene som fester seg til notlinet tetter for maskene i nota, noe som gir dårligere vanngjennomstrømning og mindre oksygen til fisken. Bruk av kobber reduserer mye av dette problemet, men gir dessverre kjemikalieutslipp. Etter hvert vil kobberet sakte vaskes vekk i sjøen. Kobber som sporstoff er nødvendig for alt liv, men i store mengder kan kobber være giftig, og da spesielt for marine organismer. Utslipp av kobber fra impregnering bør derfor reduseres, for å ikke gjøre skade på miljøet. Kobberlekkasje fra impregnering blir påvirket av mange parametere. Arealet på notlinet er en faktor, men i tillegg vil saltinnhold, vanntemperatur og strømningsforhold i sjøen påvirke lekkasjen. Vaskeriene som rengjører nøter må følge strenge regler for håndtering av avfall og avløpsvann regulert i «Forskrift om regulering av forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter». Måsøval benytter nøter impregnert med Netwax, produsert av NetKem. Det er utført flere tester av impregneringen, blant annet lekkasjetest og test av giftighet, bioakkumulering og sedimentgraver. Lekkasjetesten ble utført av Thalassa AB, og viste at lekkasjen fra produktet «Netwax» var vel under grenseverdien som er satt av myndighetene. TERRA Miljølaboratorium AS utførte giftighetstesten på oppdrag fra Klima og forurensningsdirektoratet. Denne viste at produktet har moderat til lav giftig. Andre tester gjort på oppdrag av Fiskeridirektoratet viste at det ikke er vesentlig forskjell i opptak/akkumulering av kobber i smolt og fiskemuskel i fisk ved bruk av impregnerte nøter mot uimpregnerte nøter. Selv om mange tester viser gode resultat mener Måsøval at det likevel er viktig å holde kobberbruken nede. For at rensefisken skal fungere stilles krav om rene nøter. Vasking av nøter med hyppige intervaller vil redusere impregneringen og dens effekt. Måsøval vil derfor i tiden fremover vurdere ulike alternativer for impregnering/coating og nødvendigheten av disse opp mot vaskeintervaller av not i sjø. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 21

22 Desinfeksjonsmidler På grunn av risikoen for smitte av sykdom er det strenge krav til hygiene på alle oppdrettsanlegg. Desinfeksjon - og vaskemidler er derfor hyppig i bruk. Måsøval reviderer stadig hvilke produkter vi bruker til dette formålet, både med tanke på effektivitet og brukervennlighet. Midler i bruk bør være så helse- og miljøvennlig som mulig og det arbeides kontinuerlig med substitusjonsvurdering Gjenvinning og avfallshåndtering I Måsøval er vi opptatt av at alt avfall som produseres behandles på riktig måte og at det i størst mulig grad gjenvinnes. På Frøya er det RagnSells AS som er mottagere med tanke på dette. Samtidig skal midlene som benyttes være godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakulturanlegg. Måsøval benytter midlene Virocid og Aqua Des. til desinfeksjon. Begge er godkjent til bruk ved oppdrettsanlegg, er biologisk nedbrytbare, og ansees som svært miljøvennlige ifølge Mattilsynet. av avfall. De har utarbeidet en avfallsrapport for de siste årene på oppdrag fra Måsøval. Denne gir en oversikt over gjenvinning av avfall fra anleggene på Frøya. Avfallsrapport for Måsøval Fiskeoppdre4 AS fra RagnSells AS (i tonn) ,079 61,925 35,551 24,703 14,722 5,671 7,73 1,25 2, , ,26 0, ,62 Blandet næringsavfall Polypropylensekker Folieplast Polyetylenavfall Ekspandert og ekstrudert plast Polypropylenavfall Papir, papp og kartong Sekker som brukes til frakt av fôr utgjør en stor andel av avfallet, men omtrent halvparten av fôret leveres fra bulk til bulk. Sekkene er laget av polypropylenplast som gjenvinnes til nye sekker og andre plastprodukter. Papp og papiravfallet blir også resirkulert til ny produksjon av papir og emballasje. Plastavfallet blir brukt til nye bæreposer og søppelsekker, og plastkanner blir til oppvaskbørster og kabelbeskyttere. Trevirke blir kvernet og brukt til biobrensel og metall blir smeltet og gjenvinnet på stålverk. Hvis et oppdrettsanlegg skal flyttes eller ikke lengre være i bruk har næringen en meldeplikt i forbindelse med opprydding av lokaliteten. Forankringer tas opp, og merdene leveres for opphogging ved godkjent mottak og gjennvinnes. Nøtene kasseres hos notleverandøren og tauverk resirkuleres som plast. I 2014 inngikk alle lokaliteter hos Måsøval en avtale med RagnSells om leie av miljøkonteinere for sortering og henting av farlig avfall. 22 MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS

23 Håndtering av død fisk Animalske biprodukter er materiale fra dyr som ikke er beregnet som mat til mennesker. Bi-produktene fra oppdrett kan bestå av både dødfisk og fiskeavskjær. Materialet blir delt inn i tre kategorier, og det er bestemte regler for hvordan avfallet fra hver kategori skal behandles. Biologisk materiale av Kategori 1 innebærer risiko for dyreog menneskehelse, da det består av materiale som er bærer av sykdommer som er smittsomme for mennesker og dyr. Avfallet kan ikke gjenbrukes og må destrueres eller deponeres. Biologisk materiale av Kategori 2 inkluderer produksjonsdyr som dør på annen måte enn slakting til konsum, og biprodukter fra produksjonen. Avfallet fra kategori 2-materiale kan ikke brukes som fôr til produksjonsdyr, men kan brukes til organisk gjødsel i biogass- og komposteringsanlegg, og som fôr til dyr som ikke senere skal konsumeres av mennesker. For eksempel til dyr i pelsdyroppdrett. Biologisk materiale av Kategori 3 kan være tidligere næringsmidler, som avfall fra fiskerislakterier og matavfall. Dette kan brukes videre til fôr til andre produksjonsdyr. Noen ganger hender det at oppdrettslaks dør før fisken er slakteklar. Det kan være mange årsaker til dette, alt fra stress til sykdom. Det er viktig at den døde fisken blir håndtert på riktig måte for å hindre sykdomsspredning, i tilfelle fisken var syk da den døde. Dødfisk blir derfor hentet opp fra merdene så raskt som mulig og destruert. Dette skjer ved at fisken legges i en ensilasjetank og behandles med organisk syre før massen varmes opp, for å inaktivere sykdomsfremkallende mikroorganismer. Resultatet er kategori 2-materiale, også kalt ensilasje. I fiskerinæringen regnes ensilasjen som kateogri 3-materiale og blir brukt til fôringrediens til nytt fôr, men dette er ikke lov for oppdrettsfisk. Alternativ behandling og anvendelse må derfor finne sted for kategori 2-materiale fra oppdrett. Hos Måsøval blir kategori 2-materiale levert til ScanBio BioKraft Marin AS (tidligere BioKraft Marin). ScanBio BioKraft Marin sørger for å omgjøre biomassen til proteinkonsentrat for pelsdyrnæringen og til brenselsolje. Alternativt kan ensilasjen brukes til klimanøytral biogassproduksjon ved å blande dette avfallet med karbohydrat-rikt avfall fra papirproduksjon. Avfallet fermenteres til metangass og kan brukes som biogass for blant annet gassdrevne busser. Selskapet BioKraft AS bygger Nord-Europas største biogassanlegg på Skogn som forventes å stå ferdig i løpet av Ved ferdigstillelse av fabrikken vil ScanBio BioKraft Marin levere store mengder avfettet og varmebehandlet kategori 2-materiale til biogassfabrikken. I 2013 ble det levert 404,7 tonn kategori 2-materiale til ScanBio BioKraft Marin fra Måsøval. Dette blir på fabrikken på Selva og varmebehandlet, før olje og protein blir skilt fra hverandre. Lakseoljen utgjør halvparten av energipotensialet fra kategori 2-materialet, og brukes i hovedsak til fyringsolje i fjernvarmeproduksjon, og til produksjon av biodiesel. Proteinet kan brukes både som fôringrediens til pelsdyrnæringen og som biogasssubstrat. Mye av kategori 2-materialet som ble levert i 2013 og 2014 fra Måsøval mellomlagres nå i påvente av fabrikken som skal kunne omdanne dette til biogass. MILJØRAPPORT MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 23

1 INNLEDNING... 2 2 RØMMING... 3 3 FÔRFAKTOR OG EFFEKTIVITET... 3 4 LUS...

1 INNLEDNING... 2 2 RØMMING... 3 3 FÔRFAKTOR OG EFFEKTIVITET... 3 4 LUS... Miljørapport 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 2 2 RØMMING... 3 3 FÔRFAKTOR OG EFFEKTIVITET... 3 4 LUS... 4 4.1 LAKSELUS (LEPOPHTHEIRUS SALMONIS)... 4 4.2 SKOTTELUS (CALIGUS ELONGATUS)... 7 5 DØDELIGHET...

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Tradisjonelt og Integrert Havbruk

Tradisjonelt og Integrert Havbruk BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona har som

Detaljer

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT RAPPORT 01 2012 FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT ISBN 978-82-92447-50 5 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-51 2 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april 2012 Omslag: Commando Group Trykk:

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer

Tradisjonelt og Integrert Havbruk

Tradisjonelt og Integrert Havbruk BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger Sammendrag Havbruksnæringen har økt kraftig i Norge siden 1970-tallet, og er per i dag verdens

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Rapportens hovedsponsorer

Rapportens hovedsponsorer Rapportens hovedsponsorer Bellonas samarbeid med næringslivet Bellona lanserte i 1998 sitt samarbeidsprogram B7 med næringslivet. Miljøprogrammet er faktabasert, løsningsorientert og teknologi-optimistisk,

Detaljer

fokus NR 2/2009/JUNI

fokus NR 2/2009/JUNI europharma fokus NR 2/2009/JUNI Det rakner i Chile Dårlige produksjonsrutiner, ufornuftig medikamentbruk og manglende reguleringer har sendt den chilenske oppdrettsnæringen inn i dyp krise. Hvordan skal

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

HAVBRUK Fôr til fisk. Fiskeri- og havbruksnæringen. Krill og annet plankton. Fôr-, mel- og oljeindustri. Marine. Mikroalger

HAVBRUK Fôr til fisk. Fiskeri- og havbruksnæringen. Krill og annet plankton. Fôr-, mel- og oljeindustri. Marine. Mikroalger Handlingsplan for FoU-innsats innen fôrressurser til akvakultur Rapport fra en arbeidsgrppe nedsatt av Norges forskningsråd Fôr-, mel- og oljeindustri Slakteri- og næringsmiddelindustri Gassindustri Utstyrsindustri

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 2012 MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 Utgitt av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 2013 Næringslivets Hus Postboks 5471 Majorstuen

Detaljer

Rapport. Teknologibehov innen landbasert akvakultur. Smart Water Cluster; Mulighetsstudie. Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen

Rapport. Teknologibehov innen landbasert akvakultur. Smart Water Cluster; Mulighetsstudie. Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen Rapportnummer - Åpen Rapport Teknologibehov innen landbasert akvakultur Smart Water Cluster; Mulighetsstudie Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Forskningsbasert

Detaljer

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade europharma fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade For fire år siden var færøysk oppdrett nærmest utradert som følge av ILA. Etter en bemerkelsesverdig snuoperasjon eksisterer det i dag knapt sykdom og

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 rsrapport 2004 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 Beløp i 1000 kroner Cermaq ASA Konsern 2003 2004 2004 2003 Resultatregnskap 25 114 6 833 Driftsinntekter 4 997 307 6 041 039-26 451-45 030 EBITDA før

Detaljer

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA HANDELSHØGSKOLEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Våren 2013 Masterutredning i fordypningsområdet: Økonomisk Analyse Veileder: Førsteamanuensis Gorm Kipperberg, Handelshøgskolen ved UiS Analyse og verdivurdering

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Genteknologi og havbruk

Genteknologi og havbruk Genteknologi og havbruk Et debatthefte fra Bioteknologinemnda 1998 Bilde: "FORSIDE" Bilde NPS 01879513 ( gutt pike fiskehov hav) 1 Til leserne Dette heftet om genteknologi og havbruk føyer seg inn i rekken

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

NUMMER 1 2010. Vaksine mot lakselus [ side 4 ] Resirkulert energi [ side 8 ] Hva skjer i Chile? [ side 20 ] Grorud fisk og vilt AS [ side 36 ]

NUMMER 1 2010. Vaksine mot lakselus [ side 4 ] Resirkulert energi [ side 8 ] Hva skjer i Chile? [ side 20 ] Grorud fisk og vilt AS [ side 36 ] NUMMER 1 2010 Vaksine mot lakselus [ side 4 ] Resirkulert energi [ side 8 ] Hva skjer i Chile? [ side 20 ] Grorud fisk og vilt AS [ side 36 ] [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Detaljer