Årsplan. Skeisbotnen barnehage 2014/ 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Skeisbotnen barnehage 2014/ 2015"

Transkript

1 Årsplan Skeisbotnen barnehage 2014/ 2015

2 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3 Pioner barnehager s. 4 Skeisbotnen barnehage s. 4 Småbarnsfløy s. 5 Rød og Blå avdeling s. 5 Storbarnsfløy s. 5 Grønn avdeling s. 5 Gul avdeling s. 6 Friluftsgruppen s. 6 Våre fokusområder s. 7 Maritim barnehage s. 7 IKT s. 7 Turer og nærmiljø s. 7 Kosthold og bursdagsfeiringer s. 8 Kommunikasjon, språk og tekst s. 8 Språk og lekegrupper s. 9 Tradisjoner s. 9 Omsorg, lek og læring s. 9 Overgang barnehage skole s. 10 Prosjektarbeid s. 10 Barns medvirkning s. 11 Prosjekt-, ukeplaner og bildedokumentasjon s. 11 Pedagogisk dokumentasjon s s. 12 Alf Prøysen s. 12 Høst 14 s. 12 Vil du være vennen min? s. 12 Brannvernuken s. 12 Solsikkebarnehage s. 12 Julen 2014 s. 13 Vår 15 s. 13 «Til lands og til vanns og i lufta med» s. 13 Samarbeid med barnas hjem s. 14 Oppstart- og foreldresamtaler s. 14 Foreldremøter s. 14 Foreldreråd og SU s.14 Brukerundersøkelse s. 14 Systematisk vurdering s. 14 Årshjul s. 15 Kontaktinformasjon s. 16 Innledning Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem ivaretar barnas behov for omsorg og lek, og fremmer læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lov om barnehager Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter, og gir retningslinjer for barnehagens formål og innhold. Rammeplan for barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven, og tar for seg barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle knyttet til det enkelte barnet. Rammeplanen inneholder 7 fagområder for barnehagen: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Rammeplanen gir barnehagen en forpliktende ramme for blant annet samarbeid med barnas hjem, overgang barnehage skole, og barns medvirkning. Fagområdene skal være med å gi barna grunnleggende kunnskaper, og innholdet vi presenterer skal være med å støtte barnas vitebegjær, kreativitet og nysgjerrighet. Årsplan Årsplanen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse og læring, samt si noe om hvordan barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Årsplanen presenterer planene for det pedagogiske arbeidet barnehageåret , og gir en beskrivelse av barnehagens pedagogiske grunnsyn. Den inneholder utdyping av tanker og ideer om hvordan vi arbeider i hverdagen for å fremme hvert enkelt barns selvfølelse, trygghet og medbestemmelse. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder. Årsplanen er også en beskrivelse av vår organisatoriske virksomhet, og er et grunnlag for myndighetenes tilsyn, samt en informasjonskilde for eier, politikere og andre. 2 3

3 Pioner barnehager Småbarnsfløy Skeisbotnen barnehage er en del av Pioner barnehager: Skeisbotnen barnehage på Os, Furehaugen barnehage på Askøy og Dr. Brandts barnehage i Oslo. Skeisbotnen og Furehaugen barnehager er maritime barnehager, Dr. Brandts en bybarnehage beliggende sentralt i hovedstaden. Pioner barnehagers visjon er : Vi skaper fremtiden. Utvikling skjer gjennom hele livet for hver enkelt av oss, særlig viktig er de første leveårene. Det er med denne bakgrunnen at vi i Pioner barnehager ønsker å skape gode barnehager som er med på å løfte frem barna her og nå og forberede de på skole og voksenlivet. Sentrale verdier i vårt arbeid med å skape fremtiden er at vi som barnehage i Pioner barnehager følger dens grunnvedier, som er å være lyttende, engasjerte og nysgjerrige. Skeisbotnen barnehage Skeisbotnen barnehage er en barnehage lokalisert i naturskjønne, rolige omgivelser med fjæra og sjøen like i nærheten, på Nore Neset i Os. Skeisbotnen barnehage skal være en barnehage som møter hele barnet. Barna skal få faglige utfordringer, og sammen med hverandre og de voksne få utvikle sitt vitebegjær, sin nysgjerrighet og sin lærelyst. Skeisbotnen barnehage åpnet 06. desember Barnehagen har totalt 19,2 årsverk, og 9 utdannede pedagoger og er medlem av Private Barnehagers Landsforbund(PBL) Barnehagen har 5 avdelinger med totalt 91 plasser. Vi har to småbarnsavdelinger, en avdeling med barn fra 2-5 år, en storbarnsavdeling og en friluftsgruppe. Rød og Blå avdeling Rød og Blå avdeling er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. På småbarnsavdelingene står barnas primære behov i fokus. Vi er opptatt av at barna skal være trygge og ha tilhørighet til gruppen og barnehagen. Vi jobber mye i ulike lekegrupper, med tilgjengelige voksne på gulvet sammen med barna. Vi jobber også mye med drama, musikk og rytmer, og legger opp til turer i ulendt terreng ute i naturen. Storbarnsfløy Grønn avdeling På Grønn avdeling har vi barn i alderen 2-5 år. Barna deles i hovedsak inn i to grupper. På avdelingen jobber vi aktivt med barnas sosiale kompetanse i deres naturlige miljø i leken. De voksne oppmuntrer og veileder barna til god kommunikasjon sammen med andre, og fokuserer på at barna selv skal finne løsninger sammen. Vi har også et stort fokus på at barna skal oppleve leseglede, og leser derfor mye bøker og forteller eventyr. På Grønn avdeling er vi glade i naturen og går mye tur i nærmiljøet vårt. Her utforsker vi dyre- og plantelivet, og vi er opptatt av å formidle holdninger om viktigheten av å ta vare på miljøet rundt oss. Førskolebarna på avdelingen er med på SAMBA, et samarbeid med Nore Neset skole og barnehagene i nærområdet. Avdelingen ønsker å gi barna mestringsfølelse, det er barnas utrykk som står i fokus. Barna skal føle mestring med det de gjør og lager. Førskolebarna er med på SAMBA 4 5

4 Storbarnsfløy Våre fokusområder Gul avdeling Gul avdeling er en avdeling med barn i alderen 3-6 år. Vi har en fast dagsrytme som fungerer som en trygg ramme i barnehagehverdagen. Gul avd jobber mye med sang og drama, vi dramatiserer eventyr, synger og har rim og regler. Barna viser stor interesse for dette, og de voksne ønsker å følge opp barnas ideer og innspill. Ofte er det barna selv som dramatiserer og leder samlingene videre. To ganger i uken har vi språkgrupper der en voksen tar med seg 3-5 barn og har ulike språkstimulerende aktiviteter. Vi er også på tur to dager i uken, her er det barnas opplevelser som står i fokus. Vi undrer oss sammen over forskjellige ting/ dyr vi finner i skogen/ fjæra, og tar gjerne med oss det vi finner tilbake til avdelingen eller akvariet. Friluftsgruppen Friluftsgruppen ønsker å kunne tilby barna felles naturopplevelser, kunnskap om naturen og utfordringer knyttet til motorikk og bevegelse. Friluftsgruppen fungerer som en egen avdeling med 13 barn i alderen 4 5 år. Gruppen er på kortere og lengre turer ca 3-5 dager i uken. Vi går i hovedsak på tur i nærmiljøet, og vi har mange og varierte steder å gå til: gapahuken i Skeistøa, «Det velta treet», gapahuken bak Nore Neset skole, eller «100-meter-skogen» like ved barnehagen. Alle barna skal oppleve glede og mestring på gruppen. Barnas tanker og ideer er derfor viktige for oss når vi planlegger og legger til rette for turer og aktiviteter. Naturen gir oss mulighet til å undre oss og filosofere rundt ulike spørsmål sammen med barna. Vi ønsker at barna skal få et naturlig forhold til naturen og miljøet rundt oss, der miljøvern er en naturlig del av hverdagen vår. Vi høster også av det naturen har å by på som blåbær, bringebær, jordbær, bjørnebær, tyttebær og rognebær. En til to ganger i uken lager vi sunn varmmat sammen med barna. Det gjør vi både på tur og på utekjøkkenet vi har i barnehagen. Naturen innbyr til naturlig utforskning, utfoldelse og lek. Vi forsøker å ta vare på de magiske øyeblikkene gjennom pedagogisk dokumentasjon. Vi har alltid fotoapparat med oss, og vi tar mye bilder. Barna er gjerne med og velger ut bilder, og vi samtaler med barna om opplevelsene deres. Førskolebarna er med i SAMBA. Maritim barnehage Skeisbotnen barnehage er en maritim barnehage. Med bakgrunn i Os kommune som en kystkulturkommune ønsker vi å lære barna noe om livet i og ved sjøen. Vi har en egen skjærgårdsjeep som vi bruker på kortere turer sammen med barna. På uteområdet til barnehagen har vi et eget saltvannsakvarium og et berøringsbasseng. Vi ønsker at hele barnehagen skal preges av og gjenspeile at vi er en maritim barnehage. Dette kan gjøres ved hjelp av maritime prosjekt, kunst eller rekvisita på avdelingene og på Fellesrommet. Vi ønsker et utvalg maritime bøker, sanger og leker tilgjengelig for barna. Barna skal få kjennskap til hvordan man forholder seg ved sjøen og i båt, og de skal få ta del i arbeidet med saltvannsakvariet. Barna skal få kjennskap til og faktakunnskap om ulike dyr og fisker som lever i sjøen, samt ulike båttyper. Den eldste barnegruppen ønsker vi skal være gjennom Redningsselskapets sjøvettprosjekt utviklet for små barn. Ved å bruke dette opplegget vil barna lære noe fra alle de 7 fagområdene i Rammeplan for barnehager, og barna vil lære seg hvordan man forholder seg i båt og ved sjøen. 6 7

5 Våre fokusområder Våre fokusområder IKT I en verden der teknologi får en stadig større rolle, ønsker Pioner barnehager å utforske dette nærmere gjennom satsning på digital kompetanse i barnehagen. Vi ønsker å være med på å gi barna et reflektert syn på bruk av digitale verktøy, da å beherske dette vil være sentralt for barn i blant annet videre skolegang. I barnehagen ønsker vi å jobbe med digital kompetanse sammen med barna. Med en tilnærming til bruk av IKT i hverdagen, vil vi stimulere til kreativitet og skaperglede, samt inspirere til å jobbe med barnas egne kreative uttrykk. Turer og nærmiljø Skeisbotnen barnehage ønsker å være en aktiv del av nærmiljøet på Os. De ulike avdelingene deler barna inn i ulike turdager hver uke. Vi ønsker å la barna få bli kjent i og med nærområdet rundt barnehagen, men vil også innimellom dra på lengre turer. Vi tar utgangspunkt i barnas kunnskap, og i deres forståelse og opplevelser av nærmiljøet når vi er på tur. Barnehagen har også mulighet til å benytte en gapahuk i Skeisstøa. Kosthold - bursdagsfeiringer Barnehagen serverer alle måltider i barnehagen: Frokost, lunsj og frukt. Vi har smørelunsj til frokost og lunsj, samt et varmmåltid i uken. Barn med allergier får servert alternativer i samråd med foreldre. Vi er opptatt av et variert og sunt kosthold, og har fokus på barnas matglede. Ved å ta barna aktivt med i matlagingen håper vi på å fremme matglede og et positivt forhold til sunn mat. Barnehageåret vil vi starte opp et «kokkekurs» sammen med førskolebarna. Vi er en del av kostholdsprosjektet Fiskesprell, der målet er at barn og unge skal spise mer fisk. 3 av 4 varmmåltider er i hovedsak fiskemåltider. I tillegg serveres det fiskeprodukt til alle smøremåltider. Barnehagen er også en 5-om-dagen barnehage, der vi blant annet forplikter oss til å servere frukt og grønt til alle måltider. Vi ønsker å markere barnas bursdager på en sukkerfri måte der barnet er i fokus. Vi har samling med bursdagssang og krone, og barnet får velge frukt fra en fruktfestmeny. Pioner barnehager har en egen kostholdsplan. Vi ønsker i tråd med sentrale retningslinjer, å legge til rette for et sunt og variert kosthold i barnehagen. Barnehagen har også et eget utekjøkken, der vi kan tilberede mat sammen med barna. Når barna er med å lage mat lærer de om mengde, måling og vekt. I tillegg er det viktig med rene hender og rene redskaper. Barna er med på hele prosessen: planlegge, forberede, tilberede og rydde, og maten smaker alltid litt bedre når man får være med å lage den. Kommunikasjon, språk og tekst Skeisbotnen barnehage ønsker å lese mye sammen med barna. Vi ønsker å ha et spesielt fokus på barnebøker med kvalitetsinnhold. Når vi leser og ser i ulike bøker, ønsker vi at barna skal få stimulert sin fantasi, samt få muligheten til å fabulere og undre seg, og delta i aktiv dialog sammen med andre barn og voksne. Målet vårt er å la barna få oppleve leseglede i gode og trygge omgivelser. Når vi leser med barna ønsker vi at dette skal være en sosial aktivitet som gir de mulighet til medvirkning; ved å gjenfortelle, dikte videre på historien, samtale om bildene, smake på nye ord, og knytte innholdet i bøkene til barnas egne erfaringer. Litteratur gir barna erfaring med skriftspråket. I bøkene vil barna møte ord og uttrykk som ikke er en del av deres hverdag. På denne måten vil bøker være med på å utvide barnas ordforråd. 8 9

6 Våre fokusområder Våre fokusområder Når vi leser for barn kan vi ta de med til ulike verdener, de får oppleve ting som er annerledes enn sin egen hverdag, de utvikler fortellerkompetanse, de vil lære seg hvordan en forteller en historie, og slik vil de få erfaringer med gjenfortelling og et språk som foregår utenfor her-og-nå-situasjoner. Via personene i bøkene kan barna finne noen de kan identifisere seg med, og innholdet i bøkene vil gi barna fellesreferanser og nye ideer til leken, fantasien og fortellergleden deres. Språk- og lekegrupper I barnehagen jobber vi mye med aktiv språkstimulering i ulike situasjoner i hverdagen. Noen barn trenger ekstra språkstimulering, og i språkgruppene har vi organiserte språkopplegg tilpasset barnas behov og alder. Språkgruppene skal preges av lek med språket. For å forsterke ord, uttrykk og handlinger visualiserer og konkretiserer vi som del av læringsprosessen. I hverdagen legger vi til rette for ulike lekegrupper sammen med barna. Barna deles inn i smågrupper sammen med en voksen, etter ulike behov eller ønsker hos barna. Noen barn trenger hjelp til å komme inn i og videreutvikle leken, og vi legger til rette for lek, spill og andre aktiviteter etter barnas innspill og behov. Tradisjoner Barnehagen ønsker å tilrettelegge for og opparbeide seg tradisjoner i barnehagen i tråd med norsk kultur og kulturarv. Våren 2015 vil vi markere og snakke om karneval/ fargefest, påske og 17. mai. Omsorg, lek og læring Små barn lærer kontinuerlig gjennom alle de handlinger, erfaringer og opplevelser de gjør. De er nysgjerrige, kreative og fulle av lærelyst. Vi fokuserer på å være aktive, deltakende, støttende og anerkjennende voksne i møte med barnas opplevelser. Gjennom leken tilegner barna seg viktig kunnskap om normer og regler, sosial kompetanse, empati og omsorg. Leken fungerer som en god læringsarena i barnas hverdag. Vi ønsker å tilrettelegge for og skape trygge omgivelser både ute og inne, der barna kan få utfolde seg i lek og ulike aktiviteter. Vi vil være voksne som er gode rollemodeller til stede for barna, og lekende voksne som møter barna på deres premisser. Overgang barnehage - skole Barnehagen følger Os kommunes overgangsplan barnehage skole, og er med på SAMBA 4-8, et samarbeidsprosjekt mellom barnehage og skole i Os. Førskolebarna i barnehagen er på faste samlinger sammen med Nore Neset skole og Skorvane FUS barnehage. De er inndelt i grupper på tvers av institusjonene. Barnehagen er spesielt opptatt av at barna som går ut av barnehagen skal være trygge og selvstendige barn. Vi observerer og jobber systematisk slik at de møter skolehverdagen på best mulig måte. For barn som har behov for spesiell tilrettelegging vil barnehagen ta initiativ til overføringsmøte der aktuelle instanser, etter samtykke fra foreldre, møtes for å planlegge overføring og skolestart til beste for barnet

7 Prosjektarbeid Prosjektarbeid Skeisbotnen barnehage ønsker å bruke pedagogiske arbeidsformer som legger til rette for læring gjennom erfaringer. Barn lærer gjennom egne erfaringer, og knytter læringen til egne referanser og forståelsesverden. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å realisere noen av de målene vi har for det pedagogiske innholdet. Prosessene i prosjektarbeidet vil hele tiden stå sentralt, og være der hvor resultatene kommer til syne. Vi ønsker å tilby et bredt aktivitetstilbud som gir barna mulighet til å velge aktiviteter selv ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Barns medvirkning Sentralt i våre prosjektarbeid står barns medvirkning. Med barns medvirkning mener vi at barna skal være en del av demokratiske prosesser, både i prosjektene og i barnehagehverdagen. Dette krever reflekterte ansatte, og et klart og definert syn på barn. Vi skal følge barnets tempo, være opptatt av barnets deltagelse og mestring, og vi skal lære i fellesskap sammen med barna. De voksne har ansvar for å lytte til hele barnet. Ikke bare til hva barna sier med ord, men også å lytte til hva barna ikke sier, hva de uttrykker i lek og i handling. Den aktive lyttingen hos de voksne bidrar f. eks til valg av tema for prosjekt, innhold i prosjekt der tema allerede er valgt, og den er med på å vise veien videre i et prosjektarbeid. Barn lærer gjennom egne erfaringer, og knytter læringen til egen referanse og forståelse. Vi ser på barn som kompetente mennesker med en iboende evne og vilje til å lære og til å undre seg. Vi tilstreber derfor å la barnas uttrykk, tempo og egenart prege hverdagen vår gjennom ulike aktiviteter. Prosjekt, ukeplaner og bildedokumentasjon Prosjektplaner blir skrevet i tilknytning til hvert prosjekt. Ukeplaner med informasjon blir sendt foreldregruppen hver uke på e-post. Ukeplanen er et utgangspunkt, med mulighet for endring i samsvar med barnas tempo, innspill, interesser og behov. Hver uke eller måned utarbeides det bildedokumentasjon med bilder, oppsummering og evaluering av arbeidet på de ulike avdelingene. Personalet må lage planer for det vi tenker kan komme til å skje. Ved å være lyttende underveis må planene gjerne justeres etter barnas innspill og interesser innenfor de rammene vi har lagt. I forbindelse med planene settes det mål for hva barna skal få kunnskap om og hvilke prosesser personalet tenker barna skal gjennom. Underveis i prosjektarbeidet ønsker vi at barna skal være delaktige i selve beslutningsprosessen. Vi ønsker at de skal oppleve at dette er et felles prosjekt, hvor vi sammen undersøker og reflekterer rundt de temaene vi fordyper oss i. Oppleggene vi presenterer vil være en skisse med åpning for forandringer og endring av fokus underveis. Pedagogisk dokumentasjon Dokumentasjon av barnehagens arbeid danner utgangspunkt for drøftinger av nye planer og utvikling av virksomheten. Underveis i arbeidet jobber vi kontinuerlig med dokumentasjon. Ved å dokumentere og evaluere arbeidet vi gjør, legger vi grunnlaget for vår og barnas refleksjon og videre læring. Vi ønsker bevisste voksne som utvikler seg videre gjennom de erfaringene vi gjør i hvert prosjekt. une og en fra Pioner. Resultatene fra disse bruker vi aktivt for å bli en enda bedre barnehage

8 Gjennom å vektlegge barnas interesser og ønsker, og gi de mulighet til å medvirke, kan vi ikke på forhånd fastlegge hele prosjektene. Prosjektarbeidene blir gjennomført i hele barnehagen for alle fem avdelingene, men innholdet vil tilpasses de ulike gruppene, barnas læringsbehov og ulike innspill og interesser. Hver avdeling vil derfor kunne ende opp med å jobbe i forskjellige retninger selv om hovedprosjektet er det samme. Alf Prøysen I forbindelse med Alf Prøysens 100-års jubileum i 2014 ønsker vi å lære barna noen av hans sanger og eventyr, og det vil utarbeides et eget sanghefte med noen utvalgte sanger. Høst 14 Vil du være vennen min? Ved oppstarten av et nytt barnehageår ønsker vi å ha fokus på vennskap, trygghet og tilhørighet. Vi bruker mye tid på at alle barna skal bli trygge og kjente med de andre barna og voksne i barnehagen. Barns vennskap er de voksnes ansvar, og vårt fokus er de voksnes kompetanse som gode tilretteleggere for vennskap og relasjonsbygging. Brannvernuken Uke 38 er barnehagen med på den nasjonale brannvernuken. Vi lærer barna om brannvern og vil blant annet bruke opplegget «Eldar og Vanja» tilknyttet dette arbeidet. Solsikkebarnehage Skeisbotnen barnehage er en Solsikkebarnehage i regi Sos barnebyer. Vi ønsker å formidle tro på at det nytter å hjelpe barn i andre deler av verden. Rammeplan for barnehager viser til at innlevelse i andre menneskers situasjon vil kunne bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse, verdier vi ønsker å videreformidle til barna. Vi har et eget fadderbarn, en liten jente fra India, Sugandhi, som vi støtter økonomisk hver måned. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord -Solsikkeloven - Dette prosjektarbeidet avsluttes med en kunstkafe med utstilling av barnas arbeider Julen 2014 «Å dele gir dobbel glede!» Dette ønsker vi skal være hovedbudskapet knyttet til julefeiringen i barnehagen. Vi vil blant annet bygge videre på arbeidet fra tidligere, der vi snakker mye om å hjelpe andre knyttet til fadderbarnet vårt i India. Vi har også laget oss noen faste tradisjoner i barnehagen tilknyttet en del av den norske kulturarven: Nissefest, Luciafeiring, barnehagens bursdagsfest, kirkebesøk og jule- og bakeverksted. Vi ønsker å tilrettelegge for frivillige aktiviteter i rolige omgivelser denne perioden. Vår 2015 «Til lands og til vanns og i lufta med» Våren 2015 starter vi opp et nytt prosjekt som vi har valgt å dele inn i tre underdeler: Maritim Vann Reise Vi ønsker å arbeide videre med dette prosjektet basert på barnas innspill og ideer, og hver avdeling vil utarbeide egne prosjektplaner for dette prosjektet. Vi kan derfor ikke kunne si noe om hvordan dette prosjektet vil utvikle seg ut over våren, da dette avhenger av barnas interesse, innspill og ønsker

9 Samarbeid med barnas hjem Systematisk vurdering Oppstart- og foreldresamtaler Foreldrene gis tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Dette er et frivillig tilbud som barnehagen anbefaler alle å benytte seg av. Denne dialogen skal være en dialog mellom foreldre og barnehage til det beste for barnet. Ved oppstart i barnehagen får alle tilbud om en oppstartsamtale med pedagogisk leder på barnets avdeling. Foreldremøter Det blir holdt en til to foreldremøter i barnehagen hvert år. Vi oppfordrer til at minimum en representant for barna stiller på disse møtene. Vi legger vekt på systematisk evaluering av arbeidet vårt slik at vi kan bygge et godt erfaringsgrunnlag for egen læring og utvikling. Prosjektarbeidene deles inn i en planleggingsfase, oppstartsfase, gjennomføringsfase og en sluttfase hvor evaluering står sentralt. Ved å fokusere på evaluering og forbedring gjennom prosjektforløpet, ønsker vi å legge et solid grunnlag for utvikling, læring og endring av praksis i barnehagen. Vi ser det som avgjørende å stoppe opp, sette spørsmålstegn ved, og reflektere over hverdagen sammen med barna. Vi opplever at dokumentasjonen da kan brukes som et metodisk verktøy som danner grunnlag for og bidrar til refleksjon rundt barnehagens pedagogiske praksis. Foreldreråd og SU Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal ivareta og sikre samarbeidet mellom barnehage og foreldre. SU består av to representanter fra foreldregruppen, to representanter fra personalgruppen, daglig leder og eventuelt eier. Brukerundersøkelse Barnehagen vil hvert år gjennomføre en brukerundersøkelse. Resultatene fra denne vil bli retningsgivende for utvikling og satsingsområde av barnehagen påfølgende barnehageår

10 Årshjul Kontaktinformasjon 2014 August September Oktober Planleggingsdag Oppstartsamtaler foresatte Planleggingsdag Kunstkafe Foreldremøte Tlf.nummer (Hovednr) Rød avd: Blå avd: Grønn avd: Gul avd: Friluftsgruppen: E-post November Planleggingsdag Hjemmeside Desember Kirkebesøk Nore Neset kirke Barnehagen fyller 4 år! Luciafeiring for barna i barnehagen Nissefest Facebook Instagram Skeisbotnen barnehage Pioner 2015 Februar Planleggingsdag Karneval/ fargefest Mars Uke 13 Påskefrokost/ -kaffe for foresatte Adresse Skeisbotnen barnehage AS Skeisleira Hagavik Mai Juni Planleggingsdag Barnetog Nore Neset i regi FAU Foreldresamtaler Foreldresamtaler Sommerfest FAU 18 19

11 Skeisbotnen barnehage Skeisleira Hagavik Telf:

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Årsplan del 1 og 2 2015-2016 Innhold Innledning 3 Del 1 Oversikt over ulike planer 5 Verdiplattform 6 Visjon 6 Motto 6 Verdier 7 Læringssyn 8 Barnesyn

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer