GIR ENERGI. NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIR ENERGI. NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 GIR ENERGI NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT DEL

2 2008 INNHOLD 04 KJÆRE LESER 06 VÅRE TRE ROLLER 08 HELT NATURLIG 10 HELT NØDVENDIG 12 GIR ENERGI 14 DET GODE LIV 16 SAMFUNNSROLLEN 17 UNGDOM OG UTDANNING 18 VÅR FREMTID EIERINTERESSER 21 NØKKELINFORMASJON 21 NORDKRAFT 22 NORDKRAFT PRODUKSJON 24 NORDKRAFT VIND 26 NARVIK ENERGINETT 28 NATURGASS NORD 30 KRAFTINOR 31 ENERCONSULT 32 RESULTATUTVIKLING KONSERN 34 ANSATTE 34 VÅRE KRAFTVERK 35 Årsrapporten handler om 2008 og litt om 2009, før vedtak om navneendring ble gjort i mars Både tidligere selskapsnavn og nytt navn er av den grunn benyttet i årsrapporten. Vi har prøvd å presisere forskjellene tydelig. Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. DESIGN OG PRODUKSJON: Luto TRYKK: Nor-Trykk FOTOS: Nordkraft, Luto, Harald Harnang, Velux

3 videregående elever på omvisning ved vindmøllene på Nygårdsfjellet, mai NYTT NAVN Narvik Energi har vokst langt ut over Narvik, og behovet for et mer dekkende navn har trengt seg frem. Nordkraft er konsernets nye navn; et navn som er med på å forsterke vår satsing på utvikling av ren forny bar energi i Nord-Norge, og som favner bredere. VERDIGRUNNLAG KRAFTFULL, ANSVARLIG OG NYSKAPENDE VI KAN

4 Kjære leser Denne årsrapporten fra kraftkonsernet Nordkraft as (tidligere Narvik Energi as) er en publikasjon litt utenom det vanlige. Som oftest er årsrapporter gjerne spekket med talloppstillinger av økonomisk karakter, statistikker, diagrammer, tekst og bilder. Slike rapporter, som kan være tung lesning, er først og fremst rettet mot eiere, investorer og forretningsforbindelser. Nordkraft har valgt å lage to versjoner av sin årsrapport for Denne rapporten er benevnt Årsrapport 2008 Del 1, og kan gjerne sees på som en populær utgave av den mer tradisjonelle rapport vi årlig utarbeider. Den andre delen, Årsrapport 2008 Del 2 er en traisjonell årsberetning var et godt år for Nordkraft AS. Vi hadde ingen uhell eller skader av nevneverdig art og vi oppnådde det beste driftsresultat noensinne, tiltross for lav årsproduksjon som følge av en betydelig tilsigssvikt. Utbytte til våre eiere for 2008 ble på hele 61 mill kr, og de økonomiske utsiktene er lyse for de nærmeste årene. Nordkrafts kjerneaktivitet er produksjon av fornybar energi. Vi har ambisiøse planer om å utvikle vår portefølje av produksjonsanlegg, særlig gjennom nybygg og drift av små vannkraftverk og vindkraftverk. Nordkraft er etter oppkjøpet av Fjellkraft AS mars 2009, blitt et av landets største selskaper innen småkraft med en utbyggingsportefølje på mer enn 90 kraftverksprosjekter. Vi arbeider også hardt for å lykkes med vår vindkraftsatsing, og vi håper spesielt at en endelig beslutning om utvidelse av vindparken på Nygårdsfjell blir en realitet i løpet av inneværende år. Selv om kraftproduksjon er kjernevirksomheten vår, har Nordkraft aktiviteter i hele verdikjeden gjennom Narvik Energinett AS (krafttransport/infrastruktur), Kraftinor AS (kraftsalg) og Enerconsult AS (energi-/miljørådgivning). Alle representerer viktige understøttende aktiviteter i vår virksomhet, og selskapene leverer dessuten gode, konkurransedyktige tjenester og produkter til sine kunder. De strategiske valg som ble foretatt av konsernet og eier Narvik Kommune på slutten av 90-årene om å erverve og utvikle produksjonskapasitet, har i de påfølgende år medført gode økonomiske resultater. Det er i denne perioden opprettet mer enn 40 nye arbeidsplasser i konsernet, og utsiktene til ytterligere vekst har aldri vært bedre. For rundt 10 år siden stod valget mellom å risikere å bli spist opp av store eksterne aktører og miste lokal forankring, eller å vokse til en større regional energibedrift - med økt verdiskaping til glede for lokalsamfunnet. Som kjent tok Narvik kommune som eier det offensive valget. I 2008 ble historieboka om Narvik Energi (nå Nordkraft) utgitt. Boken som er ført i pennen av Harald Harnang, skildrer utviklingen av selskapet fra kommunal etat og etablering som aksjeselskap i 1995, og like fram til våre dager. Mange opplever boken som tankevekkende på mer enn en måte, og for interesserte kan boken fortsatt skaffes i bokhandlere eller ved henvendelse til vårt kontor. Nordkraft er i hovedsak offentlig eid. Det faktum at kundeservice Narvik Energinett. Eivind johansen og gøril rustad Olsen. kurs i nedfiring av stolper. Henry villanger. kurs i nedfiring av stolper. Lystige tilskuere venter på tur, Bjørn Harald Leiros, arne vatnvåg og Jonny Jakobsen. Fornybar el-bilkjælighet. Elna + Elvis = sant. robin Josefsson har tatt fagbrev og blir gratulert av leder i Nordkraft Produksjon, Åge Strøm. robin jobber i dag i Nordkraft Produksjon. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

5 selskapet utnytter naturressurser som tidvis kan oppleves å være belastende på miljøet, gjør at vi ønsker å innta en aktiv samfunnsrolle og gjennom dette gi almennheten tilbake noe av de verdier vi høster. Dette har blant annet gitt seg utslag i bred støtte til kultur og idrett i tillegg til eierposter i lokale virksomheter som fremmer vekst og utvikling på ulike områder. Et eksempel på dette er vårt eierskap og deltakelse i Futurum AS, Forskningsparken i Narvik AS og Narvik Kapital AS, som alle har som mål å fremme fremtidsrettet lokal/regional næringsutvikling. Den globale klimatrusselen betyr at nasjonen har fått økte mål om utbygging av mer fornybar energi. Målene vil forsterkes av EUs såkalte fornybardirektiv. Ut fra dette har vi i Nordkraft fastlagt strategier for å realisere mer fornybar energi. Dersom vi lykkes med å nå disse mål, vil dette innebære en sterk økning av produksjonskapasiteten i tillegg til tilvekst av nye, trygge kompetansearbeidsplasser i Nordkraft. Takk for at du tar deg tid til å lese årsrapporten vår. God lesning! Olaf Larsen, administrerende direktør/konsernsjef Nordkraft har bidratt til grenseläden SørFJOrDEN gällivarre. kristian Johansen tok fagbrev i 2008 og jobber i Narvik Energinett. anleggsarbeid: virakelva kraftverk, juni Sildvik kraftverk. geir Odin Olsen og Ove Fossheim. Brannøvelse Håkvik kraftstasjon. Helikopterlift i Sørfjord. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

6 Våre tre roller produserer og leverer helt naturlig fornybar energi er en helt nødvendig infrastruktur har en helt naturlig samfunnsrolle NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

7 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

8 HELT NATURLIG Klima på ramme alvor Ja, vi kan gjøre vårt ved å satse på mere fornybar energi. Nordkraft er med i Grønn Boks. Se mye nyttig informasjon: VÅR SATSING PÅ FORNYBAR ENERGI GLEDER MILJØET NorDKrAFT er et solid energi konsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge, og visjon om å bli ledende i Nord-Norge på fornybar energi. Vi er en av Nord-Norges største kraftprodusenter, og driver åtte vann kraft verk og en vindmøllepark. Med andre eierandeler gir det en samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1,2 TWh. Våre tre kjerne roller er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi, utvikling og ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en helt naturlig samfunnsrolle. NorDKrAFT et kraftsenter for fornybar energi i Nord-Norge kraftfull, ansvarlig Og NySkaPENDE NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

9 FORNYBAR ENERGI klima Klimaendringene er i økende grad et resultat av at vi mennesker bruker fossil energi og slipper ut klima - gasser til atmosfæren. Polene smelter fortere enn vi tidligere trodde. Havstigning, flommer, orkaner og tørke (ekstrem vær) skaper problemer over hele kloden. Temperatur økningen går dobbelt så fort i arktis som gjennom snittet på resten av kloden. De som rammes hardest er verdens fattige. økende krav FN har flere ganger slått fast at de globale utslippene må reduseres med % dersom vi skal unngå dramatiske konsekvenser. Nasjonalt og internasjonalt arbeides det med tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Norge møter økende krav utenfra, og i november 2009 møtes verdens land i København for en mer forpliktende klimaavtale. Produksjon av fornybar energi og energieffektivisering er viktige tiltak for å møte de enorme globale klimaproblemene. vind Og vann HaND i HaND Vannkraft har flere fordeler i forhold til mange andre energikilder. Vannkraft er fornybar energikilde og bidrar i meget liten grad til luftforurensning, sur nedbør eller klimagasser. Nest etter vannkraft er vindkraft den billigste og teknologisk mest modne formen for fornybar energi. Nordkraft ønsker å være et kraftsenter for fornybar energi i Nord-Norge. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

10 HELT NØDVENDIG Gir deg strøm Narvik Energinett lyser opp hverdagen med stabil og effektiv strømforsyning i Narvik kommune. VÅR JOBB ER HELT NØDVENDIG NArVIK ENErGINETT er din lokale, kundevennlige og helt nødvendige leverandør av sikker strømforsyning i Narvik kommune. Våre tjenester omfatter alle aktiviteter knyttet til å overføre og fordele kraft i området fra sentralnettet, blant annet fra Furumoen, og helt frem til brukerne. Vi er høyt og lavt; klatrer i master og graver i bakken for å reparere, vedlikeholde og alltid sørge for at du har lys, varme og sikker forsyning av strøm. NArVIK ENErGINETT er et selskap i konsernet NorDKrAFT, og har ca 40 medarbeidere. NArVIK ENErGINETT helt nødvendig kraftfull, ansvarlig Og NySkaPENDE 0 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

11 Om du er hjemme eller på jobb, spiser, handler, gjør husarbeide Narvik Energinett leverer hver dag, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

12 GIR ENERGI En helt naturlig samfunnsrolle Å være kraftfull støttespiller for barneidretten er en liten del av vårt bidrag. Nordkraft skaper ringer i vann og bidrar til det gode liv lokalt og regionalt. Nordkraft er med i Grønn Boks. Se mye nyttig informasjon: VÅR SATSING PÅ FORNYBAR ENERGI GLEDER MANGE NorDKrAFT er et solid energi konsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge, og visjon om å bli ledende i Nord-Norge på fornybar energi. Vi er en av Nord-Norges største kraftprodusenter, og driver åtte vann kraft verk og en vindmøllepark. Med andre eierandeler gir det en samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1,2 TWh. Våre tre kjerne roller er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi, utvikling og ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en helt naturlig samfunnsrolle. NorDKrAFT et kraftsenter for fornybar energi i Nord-Norge kraftfull, ansvarlig Og NySkaPENDE 2 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

13 NORDKRAFT ARENA FOr FrEmTiDEN Og regionen Navnet på Narviks nye storstue er Nordkraft Arena. Hallen bygges i byens nye sentrale aktivitetsområde og vil bli et levende og vitalt bygg. Nordkraft Arena ligger i Narvik, men er et bygg for hele regionen. HOvEDSPONSOr Nordkraft Arena er en forutsetning for ishockeyklubben i Narvik sin aktivitet og framtid, nå som ishockeyforbundet satser på å spre sporten i Nord- Norge og på Nordkalotten. Som mangeårig samarbeidspartner har vi med beundring sett på klubbens arbeid for å få et gjennombrudd for hockey i Nord-Norge med en slik hall. Derfor inngår i tillegg Nordkraft og Narvik Ishockeyklubb en 3-årig sponsoravtale der Nordkraft fortsatt er hovedsponsor. Nordkraft legger veldig stor vekt på at hallen skal være en flerbrukshall. Den skal huse annen idrett og i tillegg være en storstue for kulturopplevelser. Flere viktige investeringer er på gang i det nye sentrumsområdet. Hotell, handelsparker og andre bygg vil gjøre området til et senter for aktivitet i regionen. miljøvennlig Som stor nordnorsk produsent av fornybar energi, har Nordkraft også lagt stor vekt på at hallen skal være et framtidsrettet og miljøvennlig bygg. Det søkes løsninger basert på fornybar kraft, velges energieffektive løsninger for driften og en energieffektiv bruk av overskuddsenergi og miljøvennlig valg av kjølemiddel. Enerconsult AS er engasjert for å få maksimal effekt av dette. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

14 Det gode liv vår rolle i LOkaLSamFuNNET Lokalsamfunnet har gjort det mulig å bygge oss opp til det vi er i dag. Historisk har vi vært vevd inn som en del av fellesskapets infrastruktur. Vi er forpliktet til å gi tilbake, og vi er takknemlige for å være i en posisjon som gjør det mulig for oss å bidra. Nordkraft AS skal derfor være en positiv drivkraft i den lokale samfunnsutviklingen. Vi tar samfunnsmessige hensyn i alle beslutninger, ikke minst i forhold til natur og berørte i forbindelse med utbygging og drift av våre kraftverk. Vår aktivitet er med på å skape flere arbeidsplasser, og hver arbeidsplass hos oss gir to ekstra arbeidsplasser hos våre underleverandører. SPONSiNg Med systematisk sponsing og bidrag til frivillige lag og organisasjoner bidrar vi til Det Gode Liv, altså trivsel gjennom et levende idretts-, frilufts- og kulturliv, med særlig vekt på barn og unge. våre kraftverk i TySFJOrD Nordkraft AS driver ett stort og ett lite kraftverk i Sørfjord i Tysfjord. Sørfjord 1 på 60 MW, som utnytter fallet på opptil 515 meter mellom Brynvatn og kraftstasjonen som er bygget 400 meter inne i fjellet. Sørfjord 2 utnytter fallet på opptil 62 meter mellom Kjerringvann og Brynvatn. Denne er på 4 MW. Sørfjord 2 produserer årlig ca 10 GWh, og i Sørfjord 1 er årsproduksjon på ca 260 GWh. SPONSOrPOTT PÅ kr TiL TySFJOrD Nordkraft har etablet en egen sponsor-pott for lag og foreninger i Tysfjord kommune i Vi har sponset både større og mindre prosjekter tidligere, men mer tilfeldig. Med dette ønsker Nordkraft å gjøre det kjent at det finnes midler hos konsernet. Det blir enklere og mer forutsigbart, med faste kriterier, og med søknadsfrist og tildeling tidlig på året. Sponsorstøtten gis i mange ulike former (årlige tilskudd, éngangsbeløp), på ulike nivå og til mange typer formål. konsert med Narvik Byorkester på Narvik kulturhus. Narvik rideskole, ved vera aspeslett, snakker med iselin, vinneren av navnekonkuranssen. Hesten navn ble Nordkrafts Lacolando. Beisfjorddagene september Narvik Slalåmklubb: Den skal tidlig krøkes... Narvik Bordtennisklubb har hatt et aktivt år. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

15 BEgEiSTriNg i vinterfestuka i Narvik I forbindelse med Vinterfestuka i Narvik 2009 inviterte Nordkraft elever fra Storjord og Kjøpsvik på den fantastiske forestillingen Dråpen. Det ble en flott og inspirerende opplevelse, helt i tråd med energibransjens fokus på klimaproblematikken. DrÅPEN Havet stiger og stormene herjer. Noe er fryktelig galt. Peter får uventet besøk på gutterommet. Polarjenta Aki ber om hjelp. Sammen legger de ut på en farefull reise fra Venezia til Nordpolen for å slåss mot verdens ondeste mann, McFriendly, og redde isen fra å smelte. I Dråpen opplever vi mennesker som overskrider det vi tror er mulig, som har mot og krefter til å utfordre naturlovene - og som kan utføre grenseoverskridende handlinger. Forestillingen ble støttet av Miljøverndepartementet og Klimaløftet. i mai i år danset elever fra Narvik kulturskole i Operaen sammen med barn fra andre kulturskoler. Full konsentrasjon på fotballbanen. Narvik og omegn Turistforening: Tur til Hunddalen. Juleoriatoriet av Bach med Narvik kammerkor, desember NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

16 Skattebidraget fra vår virksomhet kan finansiere: 270 årsverk i off. sektor eller barnehageplasser eller 177 sykehjemsplasser SAMFUNNSROLLEN VI SKAPER RINGVIRKNINGER OFFENTLig velferd Skatter og avgifter, årlig avkastning til eierne NHos samfunnsregnskap viser at hver arbeidsplass hos Nordkraft skaper to arbeidsplasser hos leverandører Det samlede skattebidraget er på 137 mill kr i 2008 NæriNgSLiv Og NæriNgSuTvikLiNg Kjøp av varer og tjenester lokalt Årlig pengestrøm til kommunens næringsfond Medlem i Narvik Næringsforum Medeier i Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Kapital AS Funn-IT AS Hurtigruten ASA utdanning Og FOrSkNiNg Samarbeidsavtale med HiN, som inkluderer finansiering av FoU og vitenskapelige stillinger Samarbeidsavtaler med videregående skoler Samarbeid med grunnskolen kultur, idrett Og FriLuFTSLiv det gode liv Sponsing med vekt på barn og unge og langsiktighet Årlig pengestrøm til natur og friluft gjennom blant annet Sildvikmidlene og Sørfjordmidlene utbyttepolitikk I 2008 ble det vedtatt et ekstraordinært utbytte til eierne på 30,6 millioner kroner, noe som samlet gir eierne et utbytte på 61,2 millioner kroner. Av dette fikk Narvik kommune halvparten, altså 30,6 millioner kroner. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

17 Elever fra Narvik videregående skole studiested Frydenlund på studietur til Luleå med fokus på fornybar energi. UNGDOM OG UTDANNING HiN, FOu Og NEwTONrOmmET Nordkraft samarbeider tett med Høgskolen i Narvik og FoU-miljøer og andre bedrifter og foreninger. Konsernet er med og støtter det nye Newtonrommet på HiN. Newtonrommet fungerer som et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skoler i regionen. Les mer om Newton på Narvik Energi samarbeider også med videregående skoler og grunnskolen. Fra inovasjonsleiren på Høgskolen i Narvik i februar maria Dahl og ulf Hanssen presenterer oppgaven. El-bilen Elna i russetoget, 17. mai Fra innovasjonsleiren på Høgskolen i Narvik i februar En del av vinner-besvarelsen vindmøller. Fra grønn Dag nr Newton-rommet. vinner av ipod i klima-quizen, kirsti marie Blomlie, februar NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

18 Nordkraft er i gang med utbygging av Lappvikelva småkraftverk i Sør-Skjomen. i tillegg har selskapet omlag 15 andre søknader om småkraftverk til behandling i NvE. På toppen av det gir oppkjøpet av 77 % av aksjene i Fjellkraft over 90 felles prosjekter. VÅR FREMTID UTVIKLINGEN VIDERE utbygging av miljøvennlig FOrNyBar ENErgi Småskala vannkraft Vindkraft på land Vindkraft til havs annen SaTSiNg Naturgass for å erstatte de mer forurensende energikildene olje og kull Energieffektivisering OPPkJøP av FJELLkraFT as I 2009 har Nordkraft kjøpt 76,7 % av aksjene i Fjellkraft AS. Kjøpet innebærer at Nordkraft posisjonerer seg som den nest største utbyggeren av småkraftverk i Norge, og som den klart største aktøren i Nord-Norge. Til sammen har de to selskapene over 90 kraftverk under planlegging med en samlet års-produksjon på ca 1,3 TWh, eller tilsvarende forbruket til husstander. Samlet forventer selskapene å investere over 3 milliarder kroner i småkraftverk de neste 10 årene. SaTSEr PÅ FOrNyBar ENErgi Ved en fortsatt vekst i det globale energiforbruket vil fornybar energi få større betydning i fremtiden, både som erstatning for og supplement til dagens energiformer. Vi vil være med på å erstatte fossile forurensende energiformer med fornybar energi. NyTT NavN Narvik Energi har vokst langt ut over Narvik, og behovet for et mer dekkende navn har trengt seg frem. Nordkraft er konsernets nye navn; et navn som er med på å forsterke vår satsing på utvikling av ren forny bar energi i Nord-Norge, og som favner bredere. Nordkraft Produksjon er vårt produksjonsselskap av fornybar energi. Narvik Energinett er vårt selskap som alltid står til tjeneste for å gi Narvik sikker strømforsyning. Fordi virksomhetsområdet er begrenset til Narvik, var det naturlig å beholde Narvik i selskapets navn. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

19 EIERINTERESSER Hålogaland Kraft AS Narvik Kommune Dong Energy Power A/S EIErANDELEr I ØVrIGE SELSKAPEr: Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Næringsforum Narvik Kapital AS Funn IT AS Hurtigruten ASA Nord-Norsk Havkraft AS 16,66 % 50,01 % 33,33 % NORDKRAFT AS 51 % 100 % 100 % 100 % 50 % Narvik Energinett AS Enerconsult AS Nordkraft Produksjon AS Naturgass Nord AS Kraftinor AS 50% Lofotkraft Holding AS 15 % 77 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Salten Kraftsamband AS Fjellkraft AS Nordlandskraft AS Nordkraft Vind AS Vesterålskraft Vind AS Lofotkraft Vind AS 23,66 % Dong Energy Power A/S 23 % 50 % 50 % 50 % Andre eiere Nordland Fylkeskommune Dong Energy Power A/S Vesterålskraft AS NARVIK ENERGI ER ET ENERGIKONSERN MED HOVEDVEKT PÅ PRODUKSJON AV KRAFT ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS Konsernet driver også innen vindkraft gjennom 50 % eide selskaper: Nordkraft Vind AS, Lofotkraft Vind AS og Vesterålskraft Vind AS. Eier Nord-Norsk Havkraft AS sammen med Troms Kraft, Lofotkraft og Salten Kraftsamband AS. NØKKELINFORMASJON kraftproduksjon 1,2 TWh (Produksjonen selges til den nordiske kraftbørsen) Produksjon fra 9 kraftverk I tillegg eierandeler i andre selskaper som driver kraftproduksjon kraftdistribusjon Konsesjonsområde Narvik kommune nettkunder kraftsalg TiL FOrBrukErE Nasjonalt salg (i regi av KraftinorAS) til kunder: i hovedsak i Lofoten, Vesterålen og ofoten BruTTO DriFTSiNNTEkTEr 2008: 475 millioner kroner Egenkapital 2008: ca 38 % 940 millioner kroner NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

20 NORDKRAFT AS (tidligere Narvik Energi AS) Nordkraft AS er paraplyen i konsernet, slik det er tegnet inn i figuren på side 19. opprinnelsen til Nordkraft var opprettelsen av Narvik Kommunale Elektrisitetsverk i Det første kraftverket, Høybakkfoss i Håkvikdalen sto ferdig i 1913, og leverte blant annet strøm til gatelys i Narvik. Samlet årlig produksjon var 110 MWh. Everket var organisert som kommunal virksomhet helt fram til 1995, da det ble omdannet til et aksjeselskap, Narvik Energi AS. Det samme skjedde over hele landet og hang sammen med innføring av ny energilov fra Narvik kommune var 100 % eier fra 1995 til Eierne er nå Narvik kommune 50,01 %, Dong Energy Power A/S 33,33 % og Hålogaland Kraft AS 16,66 %. Gjennom en rekke strategiske grep i perioden , har konsernet hatt sterk vekst. Hovedfokus i utviklingen har vært produksjon av fornybar energi. Vi har gjennom dette blitt en betydelig 20 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

21 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS aktør i kraftmarkedet i Nord-Norge. Som en naturlig konsekvens av det, skiftet konsernet navn fra det lokale Narvik Energi AS til det regionale Nordkraft i mars I dag består konsernet av Nordkraft AS som morselskap og flere hel- og deleide datterselskap og eierposter i andre selskap. Med disse er vi med i alle ledd i verdikjeden eller energikjeden, som vi har kalt det her. Nordkraft er med dette blitt et solid energi konsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge. Våre tre kjerneroller er drift og vedlikehold av en helt nødvendig infrastruktur, produsere og levere fornybar, helt naturlig energi og en ikke ubetydelig lokal samfunnsrolle. NØKKELTALL NORDKRAFT AS KONSERN Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt Majoritetens andel Minoritetens andel BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 39,0 % 37,6 % Arbeidskapital -63,6 57,6 SENTrALE rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 23,56 41,02 Årsproduksjon GWh 888,2 850,4 ANDrE ForHoLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr ordinært utbytte Ekstraordinært utbytte Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

22 NORDKRAFT PRODUKSJON AS (tidligere Nordkraft AS) kraftprodusent Nordkraft Produksjon AS er en av Nord-Norges største kraft-produsenter. Selskapet eier og driver 8 vannkraftverk og 1 vindmøllepark, med samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1 TWh. Kraftstasjonene ligger i Narvik og Tysfjord kommuner. I tillegg kommer eierposter i andre selskaper som til sammen gir eierskap på ca 1,2 TWh. Til sammen sparer det tonn Co2-utslipp årlig, sammenlignet med hvis energien hadde kommet fra fossile energikilder. Det tilsvarer utslippene til befolkningen i Narvik, Harstad, Svolvær og Sortland til sammen. Eller hele befolkningen i Tromsø. SELSkaP i utvikling Etter omstrukturering og oppkjøp de første årene etter 2000, har selskapet jobbet systematisk med å bygge opp kompetansen. Vi har sterk fokus på optimalisering av brukstid og effektkapasitet på kraftverkene. Markedshandtering, vind- og småkraft er andre områder som det satses mye på. Energibransjen er langsiktig i tanker, ord og handlinger. Det betyr høy prioritering av eksisterende anlegg. De skal vare lenge. Bare i vedlikehold brukes det derfor millioner kr hvert år. Nordkraft Produksjon har i tillegg ambisjoner om å vokse videre. Energi produksjonen skal først og fremst øke gjennom vindkraft og småskala vannkraft. Det betyr at vi bruker betydelige ressurser på prosjektutvikling, prosjekt-gjennomføring og bred kompetanseoppbygging. For tiden utvikler selskapet selv småkraft-prosjekter, og i juni 2009 åpner det nye Virakelva kraftverk. Konsernets oppkjøp av Fjellkraft AS er et kjempeløft for småkraftsatsingen og satsingen gir til sammen over 90 prosjekter. Nordkraft Vind AS jobber med vindkraft prosjekter. Målene for videre utbygging er definerte. Samtidig er det klart at nasjonale og internasjonale rammebetingelser i høy grad påvirker satsingen på fornybar energi. Mer klimaambisiøse endringer for investerings - støtte, skatte- og avgiftssystemet og støtteordninger til FoU, er eksempler på endringer som kan slå ut i mer utbygging også for Nordkraft Produksjon. 22 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

23 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS NØKKELTALL NORDKRAFT PRODUKSJON AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 37,8 % 40,4 % Arbeidskapital SENTrALE rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool 23,56 41,02 Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh 888,2 850,4 ANDrE ForHoLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Mottatt konsernbidrag (-) / avgitt (+) ordinært utbytte Endret navn fra NOrDkraFT as mars 2009 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

24 NORDKRAFT VIND AS PrODuSErEr FOrNyBar ENErgi Nordkraft Vind AS er et utviklingsselskap med formål å utvikle områder for kommersiell produksjon av vindkraft i regionen. Hensikten er å frembringe gode prosjekter i forhold til førende faktorer som økonomi, driftsikkerhet, mål om fornybar energi, vindressurser med mere. Selskapet er opptatt av balanserte utbygginger, bærekraftige anlegg utviklet i tett dialog med berørte parter. I tillegg er det en sentral målsetting, i samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre deltakere, å utvikle et fagmiljø for vindkraftproduksjon i arktisk klima. Selskapet eies av Nordkraft Produksjon AS og Dong Energy Power A/S. Begge eierne er energikonsern med hovedfokus på kraftproduksjon. FakTa Om vindkraft Elektrisk kraft fra vindmøller er fornybar kraft vinden er «evig» og fornybar Nest etter vannkraft er vindkraft den billigste og teknologisk mest modne formen for fornybar energi Vind er en gratis energikilde Vindkraft gir i dag energi til mer enn 25 millioner husholdninger over hele verden Norge og Nordland er et av de beste steder for vindkraft i Europa Bygging av vindkraftverk bidrar til lokal verdiskaping/lokal næringsutvikling, det vil si økt sysselsetting gjennom leveranser av varer og tjenester Vindkraftverk er reversible tiltak vindmøllene har en levetid på inntil 20 år, da fjernes de og terrenget føres tilbake slik det var tidligere Vindkraft er i dag en viktig kilde til ren og miljø - vennlig energi og med et stort potensiale for videre utbygging 2 Narvik ENErgi as ÅrSraPPOrT 2008

25 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS NygÅrDSFJELLET vindpark NOrDkraFT vind De tre møllene i Nygårdsfjellet vindpark, trinn 1, reduserer Co2-utslippet med tonn/år Nygårdsfjellet Vindpark, trinn 2, kan produsere strøm til husstander, det vil si Narvik-halvøya pluss Ankenes og Bjerkvik Det er et sentralt mål å utvikle et fagmiljø for vindkraftproduksjon i Narvik Nordkraft Vind har fått utført konsekvensutrednings- og forskningsarbeid knyttet til reindrift, kulturminner, fauna og botanikk etter et høyt ambisjonsnivå Nordkraft Vind søker å få til balanserte utbygginger, og bærekraftige anlegg utviklet i tett dialog med berørte parter Nordkraft Vind utgjør i dag et bredt faglig miljø som i stor grad gjennomfører utredninger og planarbeid i egen regi. Dette gir trygghet for kvalitet i det forberedende arbeidet og at vi med vår lokale forankring har forutsetninger for tette og kvalitativt gode plan- og utredningsprosesser NØKKELTALL NORDKRAFT VIND AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt * 202 BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 98,0 % 94,8 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Investeringer Investeringstilskudd fra Enova Årsproduksjon GWh 20,8 23,4 *I driftsresultat inngår både inntekter fra Nygårdsfjellet Vindpark og kostnader kyttet til utvikling av andre prosjekter. Narvik ENErgi as ÅrSraPPOrT

26 Thorstein Jenssen, Administrerende Direktør Halvor Vislie, Viseadministrerende Direktør Trond Berg-Andreassen, Forretningsutvikler rune Sveinsen, Daglig leder Fjellkraft Ambiente AS Mari Nordhaug Asbjørnsen, Økonomimedarbeider FJELLKRAFT AS Om FJELLkraFT as Våren 2009 overtok Nordkraft Produksjon AS 76,7 % av aksjene i Fjellkraft. Selskapet, som ble etablert i 2003, er landets nest største utvikler av småkraftverk med en samlet prosjektportefølje på over 1 TWh fornybar vannkraft. Fjellkraft har to kraftverk i drift, to prosjekter under bygging og ytterligere 64 prosjekter som er konsesjonssøkt eller under planlegging Bygging av småkraftverk gir betydelige økonomiske ringvirkninger lokalt, både takket være investeringene slik virksomhet innebærer og som resultat av de verdier som tilføres lokalt gjennom erstatning for leie av fallretter. En betydelig andel av Fjellkrafts prosjekter ligger i Nordland og Troms, og sammen med Nordkrafts eksisterende portefølje av småkraftprosjekter er selskapet den klart største utvikleren av småkraftverk i regionen. Selskapets virksomhet er landsdekkende og drives av 11 ansatte i oslo og Mo i rana. 2 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

27 Bjørn Sveberg, Prosjektleder Atle Wahl, Konsesjonsansvarlig Espen Sagen, Forretningsutvikler Kjetil Forseth, Analytiker Thomas Christian Hunstad, Prosjektdirektør Gustav Grutle, Forretningsutvikler ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS NØKKELTALL FJELLKRAFT AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld 92 - Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 97,6 % 97,1 % Arbeidskapital 138,7 116,6 SENTrALE rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh ANDrE ForHoLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr ordinært utbytte - - NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

28 NARVIK ENERGINETT AS HELT NøDvENDig Det er Narvik Energinett AS som forsyner alle i kommunen med elektrisk energi til sammen elnettkunder. Når noe skjer med strømforsyningen, er det vår jobb å rette det opp så raskt som mulig, med minst mulig ulemper for dem. Narvik Energinett AS drifter en uunnværlig infrastruktur i vårt moderne samfunn. Derfor er vi helt nødvendig. Formålet vårt er å drifte og forvalte energi- og telenettet. Dette overordnede ansvaret er Narvik Energinett AS tildelt konsesjon for. Elnettvirksomheten er en monopol basert tjeneste, og er derfor underlagt særskilt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har fastsatt strenge rammer for virksomheten. infrastrukturen Det er tre hovednivåer i kraftnettet i Norge: sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. De tre nivåene er knyttet sammen, men overfører kraft på forskjellig spenningsnivå og har ulike oppgaver. Narvik har en godt utbygd infrastruktur for transport av elektrisk energi, og kraftkundene blir forsynt fra 6 større transformatorstasjoner. Narvik Energinett AS henter kraften fra disse transformatorstasjonene og transporterer den fram til sluttbrukerne til bolighus, industribygg, butikker, sykehuset osv. Dette er en omfattende virksomhet med mye viktig infrastruktur. Selskapet eier og drifter ca km høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler. 441 nettransformatorer installert transformatorytelse på kva. I tillegg eier og driver selskapet gatelysnettet i Narvik på oppdrag fra Narvik kommune. HOvEDuTFOrDriNgEN Hovedutfordringen innen elnettvirksomheten er å tilby 2 Narvik ENErgi as ÅrSraPPOrT 2008

29 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS kundene sikker energiforsyning innenfor de gitte økonomiske rammer. Selskapet har et særlig stort ansvar fordi alle innbyggere og bedrifter i Narvik kommune er avhengig at selskapet driver sikkert og effektivt. Kun få timers strømavbrudd har store konsekvenser for kommunens innbyggere. I tillegg skal Narvik Energinett AS oppfylle eiernes forventninger til avkasting samtidig som effektiviseringskravene fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) skal imøte kommes. Det er gjort store investeringer i nettet de siste årene for å oppfylle alle gitte krav. Selskapet legger stor vekt på å tilrettelegge for at de som selger strøm direkte til forbrukerne kan operere under like konkurransevilkår i Narvik. Narvik Energinett har en uavhengig rolle i forhold til disse. Narvik Energinett AS er glad for å ha overførings - tariffer (nettleie) som er blant landets laveste. Selskapet jobber kontinuerlig med å yte best mulig service også i den direkte kontakten med nettkundene. NØKKELTALL NARVIK ENERGINETT AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 48,4 % 47,2 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Investeringer Antall ansatte pr Tariffutvikling husholdning v/ kwh 20,0 20,9 Narvik ENErgi as ÅrSraPPOrT

30 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS NATURGASS NORD AS Naturgass Nord AS skal utrede etablering av et mottaksanlegg for nedkjølt, flytende naturgass (LNG) i Narvik. Dersom etableringen lykkes, vil selskapet delta i å bygge, eie og drive et lønnsomt LNG mottaksanlegg i Narvik. Naturgass Nords virksomhet vil styrke områdets posisjon som en ledende energiregion. Selskapet vil bidra til næringsutvikling og et bedre miljø ved konvertering fra olje og kull til naturgass. Naturgass er det reneste tilgjengelige fossile brensel. Bruk av naturgass vil derfor gi en betydelig reduksjon i utslipp til luft av forurensende partikler og klimagasser. Naturgass kan benyttes som energikilde til blant annet: oppvarmingsformål Industrielle prosesser Drivstoff til ferger, skip, busser og biler NØKKELTALL NATURGASS NORD AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 98,3 % 99,3 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Antall ansatte pr Kapitalinnskudd ved etablering Naturgass Nord AS er datterselskap av Narvik Energi AS med virkning fra Selskapet er samtidig fusjonert med Nordkraft Naturgass AS, som etter dette er opphørt. Tallene for 2007 i tabellen er omarbeidet og omfatter både Naturgass Nord AS og Nordkraft Naturgass AS. For offisielle regnskapstall henvises til de respektive selskapers årsrapporter. 0 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

31 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS KRAFTINOR AS Kraftinor eies av Narvik Energi og Lofotkraft. Narvik Energi AS og Lofotkraft Holding AS har hver 50 prosent av aksjene. Kraftinor driver med omsetning av strøm. Selskapet har ingen egen produksjon av kraft. All strøm Kraftinor selger, kjøpes inn på den nordiske kraft-børsen NordPool. Prisene påvirkes av naturgitte forhold som temperatur og nedbør. Prisene på olje, gass, kull, utslippskvoter samt strømprisene i Europa har også sterk innvirkning på prisene her til lands. Kraftinors gode økonomi skal komme kundene til gode. Hvert år går betydelige midler tilbake til lokalsamfunnene gjennom støtte til kultur og idrett. Du kan kontakte selskapet på den måten du selv ønsker det. Kraftinor legger store ressurser i teknologisk utvikling som bidrar til å gi deg som kunde best mulig tilbud, tjenester og service. NØKKELTALL KRAFTINOR AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Anleggsmider omløpsmidler Egenkapital Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 64,9 % 49,2 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Investeringer Antall ansatte ordinært utbytte NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

32 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS ENERCONSULT AS ENErcONSuLTS TJENESTEr Selskapet utvikler planer, gjennomfører utredninger og analyser som for eksempel lokale energiutredninger og energi- og klimaplaner. Enerconsult AS utarbeider også forprosjekter og tilbyr bistand i varmeprosjekter som omfatter distribusjon av nær- og fjernvarme og konverteringsanalyser med spesiell fokus på fornybar energi. Analyser av energibruk i bygg og rådgivning om effektivt energibruk er selskapets viktigste forretningsområde. ENErgiEFFEkTiviSEriNg Og ENErgiOmLEggiNg Ved hjelp av våre tjenester reduseres energibruken, samtidig som bruken legges om på en mer miljøvennlig måte. Dette er positivt både for den enkeltes økonomi, og samtidig et viktig bidrag i klimkampen. Alle som jobber med eller er opptatt av energispørsmål kan henvende seg til Enerconsult AS. Selskapets største kunder er private og offentlige byggeiere, offentlig sektor generelt, energiverk samt andre konsulenter, utbyggere og entreprenører. NØKKELTALL ENERCONSULT AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 83,3 % 68,3 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Investeringer Antall ansatte pr Kapitalinnskudd ved etablering NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

33 10 enkle råd fra Enerconsult Endringer i familiens vaner er det rimeligste og kanskje mest effektive tiltaket for å redusere energibruken i boligen. Her er noen tips som ikke koster mer enn litt ekstra omtanke, men som kan gi store positive utslag i energiregnskapet: 1. reduser temperaturen For hver grad temperaturen senkes i et rom, spares ca 5% av energien som brukes til oppvarming. reduseres temperaturen om natten med 5 C, kan energibruken reduseres med 5 10 % 2. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet 3. Sett ikke møbler foran radiatorer og varmeovner 4. Trekk for gardiner og persienner om kvelden Det reduserer varmetap gjennom vinduene 5. Bruk varmtvann fornuftig Ca 70 % av energien i varmtvannet går ut med avløpsvannet. Monter sparedusj og dyser på vannkraner og blandebatterier 6. Ta dusj istedenfor karbad 7. Fyll vaske- og oppvaskmaskin før bruk De bruker like mye energi om de er fulle eller ikke 8. Har du motorvarmer anbefaler vi at du bruker et koblingsur eller en tidsbryter Det kan redusere energibruken til motorvarmeren med opptil 80 % 9. Se etter energimerking A++ er best og G er dårligst 10. Følg med på energibruken i boligen Les av strømmåleren din med jevne mellomrom NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

34 Sterk og solid vekst RESULTATUTVIKLING KONSERN (etter skatt) Nordkraft har hatt en solid vekst siden Selskapet har tatt viktige skritt inn i fremtiden for å realisere strategien om å bli et ledende energikonsern i Nord-Norge, og har styrket selskapets posisjon for deltakelse i ytterligere omstruktureringer i næringen ANSATTE Blide og stilige damer kledd opp til i vinterfestuka i Narvik utdanning BEDriFTSmiLJøPriSEN 200 Nordkraft og Nordkraft Produksjon ble tildelt Bedriftsmiljøprisen for Bak prisen står Narvik Bedrifthelsetjeneste. På bildet ser vi Sara Berg, Brynjar Forsaa og Kari rognmo som mottok prisen på vegne av Nordkraft og Nordkraft produksjon. Høgskole/universitet: 3 år eller mer: 59 (49 %) Høgskole/universitet 1-2 år: 7 (6 %) Faglærte: 49 (41 %) Ufaglærte: 4 (4 %) Til sammen: 119 (100 %) NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

35 VÅRE KRAFTVERK NygÅrD kraftverk Satt i drift: 1932 middelproduksjon: 110 gwh Turbiner: 3 - Francis Effekt: 25 mw HÅkvik kraftverk Satt i drift: 1954 middelproduksjon: 41 gwh Turbiner: 2 Francis Effekt: 11 mw SirkELvaNN kraftverk Satt i drift: 1999 middelproduksjon: 4,2 gwh Turbiner: 1 kaplan Effekt: 0,7 mw SørFJOrD kraftverk 1 Satt i drift: 1983 middelproduksjon: 260 gwh Turbiner: 1 Francis Effekt: 67 mw TaraLDSvik kraftverk Satt i drift: 1985 middelproduksjon: 10 gwh Turbiner: 1 Pelton Effekt: 1,4 mw SørFJOrD kraftverk 2 Satt i drift: 1982 middelproduksjon: 11 gwh Turbiner: 1 Francis Effekt: 4 mw SiLDvik kraftverk Satt i drift: 1982 middelproduksjon: 220 gwh Turbiner: 1 - Pelton Effekt: 60 mw NygÅrDSFJELLET vindpark Satt i drift: 2006 middelproduksjon: 25 gwh Turbiner: 3 Effekt: 7 mw virak SmÅkraFTvErk Satt i drift: 2009 middelproduksjon: 14 gwh Turbiner: 1 - Pelton Effekt: 5 mw NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

36 GIR ENERGI NOrDkraFT as (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) Teknologiveien 2, 8517 Narvik Postboks 55, 8501 Narvik Telefon Faks

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT GIR ENERGI ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD KJÆRE LESER 04 NORDKRAFTS ROLLER 05 FORNYBAR ENERGI 06 EN HELT NØDVENDIG INFRASTRUKTUR 08 ENERGIEFFEKTIVISERING 10 SAMFUNNSROLLEN 12 TYSFJORD 14 NORDKRAFT ARENA 16 EIERINTERESSER,

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø Nr. 4 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: Fornybar energi: Vindkraft, småkraftverk, havkraft og alternativ energi. Denne utgave av NæringsRapport: Nærgående om kraftmarkedet i Nord Norge Best

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009 en dråpe kunnskap I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land.

Detaljer

Troms Kraft - litt ditt

Troms Kraft - litt ditt ÅRSRAPPORT Troms Kraft - litt ditt Har du tenkt på at du eier en liten del av Troms Kraft? Du kjenner sikkert til at Coop-kjeden er litt mitt og litt ditt men har du tenkt på at det samme gjelder for Troms

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere.

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere. Årsmelding 2010 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge Nr. 4 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Kraft og Energi -Fornybar energi Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge I mer enn 10 år har Boris Benulic ledet Troms Kraft sin satsning i Sverige,

Detaljer

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT 212 ÅRSRAPPORT ENERGIET TROMS KRAFT Troms Kraft er et nordnorsk energikonsern etablert i 1898 som eies av henholdsvis Troms fylkeskommune med 6 prosent og Tromsø kommune med 4 prosent. Kjernevirksomheten

Detaljer

VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 4:5 KUN FORNYBAR ENERGI Vi garanterer at kundene kun mottar kraft fra fornybare energikilder, og håper å inspirere flest mulig til å ta et større ansvar for miljøet.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KRAFT I BEVEGELSE ÅRSRAPPORT 2003 - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft I NNHOLD Hovedtall Administrerende direktør har ordet Gjennomslagskraft Med Internasjonal konkurransekraft

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL NØKKELTALL 1 Dam Tisleifjord, Gol kommune/nord-aurdal kommune Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord 5 Eierstyring og selskapsledelse 6 Konsernledelse og organisasjon 6 Personalpolitikk,

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Verdsettelse NTE Holding AS Corporate Valuation NTE Holding AS Tom Kenneth Green ØKA 390 Bachelorgradsoppgave i Økonomi og administrasjon HINT Steinkjer Høgskolen i Nord-Trøndelag

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future 2012 i korte trekk Renewable energy for the future 2 Selskapsstruktur 1 % A-aksjer 99 % B-aksjer VANNKRAFT Uste Nes AS IFRS 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat Konsern Driftsinntekter 616 634 344 664 322

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef 2011 ÅRSRAPPORT et år i motvind 1477 GWh fornybar energi i 2011 1 GWh (gigawattimer) er lik 1 million kwh (kilowattimer). Dette er nok til å dekke årsforbruket til cirka 50 husstander. Troms Krafts produksjon

Detaljer

Drivkraft. eidsivakonsernet 2008

Drivkraft. eidsivakonsernet 2008 Drivkraft eidsivakonsernet 2008 1 innhold Begivenheter i 2008 side 4 Drivkraft for oss i Innlandet side 6 Fornøyde kunder og eiere side 8 Idrett og kultur gir energi side 10 Kapital og kompetanse for Innlandet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer