GIR ENERGI. NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIR ENERGI. NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 GIR ENERGI NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT DEL

2 2008 INNHOLD 04 KJÆRE LESER 06 VÅRE TRE ROLLER 08 HELT NATURLIG 10 HELT NØDVENDIG 12 GIR ENERGI 14 DET GODE LIV 16 SAMFUNNSROLLEN 17 UNGDOM OG UTDANNING 18 VÅR FREMTID EIERINTERESSER 21 NØKKELINFORMASJON 21 NORDKRAFT 22 NORDKRAFT PRODUKSJON 24 NORDKRAFT VIND 26 NARVIK ENERGINETT 28 NATURGASS NORD 30 KRAFTINOR 31 ENERCONSULT 32 RESULTATUTVIKLING KONSERN 34 ANSATTE 34 VÅRE KRAFTVERK 35 Årsrapporten handler om 2008 og litt om 2009, før vedtak om navneendring ble gjort i mars Både tidligere selskapsnavn og nytt navn er av den grunn benyttet i årsrapporten. Vi har prøvd å presisere forskjellene tydelig. Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. DESIGN OG PRODUKSJON: Luto TRYKK: Nor-Trykk FOTOS: Nordkraft, Luto, Harald Harnang, Velux

3 videregående elever på omvisning ved vindmøllene på Nygårdsfjellet, mai NYTT NAVN Narvik Energi har vokst langt ut over Narvik, og behovet for et mer dekkende navn har trengt seg frem. Nordkraft er konsernets nye navn; et navn som er med på å forsterke vår satsing på utvikling av ren forny bar energi i Nord-Norge, og som favner bredere. VERDIGRUNNLAG KRAFTFULL, ANSVARLIG OG NYSKAPENDE VI KAN

4 Kjære leser Denne årsrapporten fra kraftkonsernet Nordkraft as (tidligere Narvik Energi as) er en publikasjon litt utenom det vanlige. Som oftest er årsrapporter gjerne spekket med talloppstillinger av økonomisk karakter, statistikker, diagrammer, tekst og bilder. Slike rapporter, som kan være tung lesning, er først og fremst rettet mot eiere, investorer og forretningsforbindelser. Nordkraft har valgt å lage to versjoner av sin årsrapport for Denne rapporten er benevnt Årsrapport 2008 Del 1, og kan gjerne sees på som en populær utgave av den mer tradisjonelle rapport vi årlig utarbeider. Den andre delen, Årsrapport 2008 Del 2 er en traisjonell årsberetning var et godt år for Nordkraft AS. Vi hadde ingen uhell eller skader av nevneverdig art og vi oppnådde det beste driftsresultat noensinne, tiltross for lav årsproduksjon som følge av en betydelig tilsigssvikt. Utbytte til våre eiere for 2008 ble på hele 61 mill kr, og de økonomiske utsiktene er lyse for de nærmeste årene. Nordkrafts kjerneaktivitet er produksjon av fornybar energi. Vi har ambisiøse planer om å utvikle vår portefølje av produksjonsanlegg, særlig gjennom nybygg og drift av små vannkraftverk og vindkraftverk. Nordkraft er etter oppkjøpet av Fjellkraft AS mars 2009, blitt et av landets største selskaper innen småkraft med en utbyggingsportefølje på mer enn 90 kraftverksprosjekter. Vi arbeider også hardt for å lykkes med vår vindkraftsatsing, og vi håper spesielt at en endelig beslutning om utvidelse av vindparken på Nygårdsfjell blir en realitet i løpet av inneværende år. Selv om kraftproduksjon er kjernevirksomheten vår, har Nordkraft aktiviteter i hele verdikjeden gjennom Narvik Energinett AS (krafttransport/infrastruktur), Kraftinor AS (kraftsalg) og Enerconsult AS (energi-/miljørådgivning). Alle representerer viktige understøttende aktiviteter i vår virksomhet, og selskapene leverer dessuten gode, konkurransedyktige tjenester og produkter til sine kunder. De strategiske valg som ble foretatt av konsernet og eier Narvik Kommune på slutten av 90-årene om å erverve og utvikle produksjonskapasitet, har i de påfølgende år medført gode økonomiske resultater. Det er i denne perioden opprettet mer enn 40 nye arbeidsplasser i konsernet, og utsiktene til ytterligere vekst har aldri vært bedre. For rundt 10 år siden stod valget mellom å risikere å bli spist opp av store eksterne aktører og miste lokal forankring, eller å vokse til en større regional energibedrift - med økt verdiskaping til glede for lokalsamfunnet. Som kjent tok Narvik kommune som eier det offensive valget. I 2008 ble historieboka om Narvik Energi (nå Nordkraft) utgitt. Boken som er ført i pennen av Harald Harnang, skildrer utviklingen av selskapet fra kommunal etat og etablering som aksjeselskap i 1995, og like fram til våre dager. Mange opplever boken som tankevekkende på mer enn en måte, og for interesserte kan boken fortsatt skaffes i bokhandlere eller ved henvendelse til vårt kontor. Nordkraft er i hovedsak offentlig eid. Det faktum at kundeservice Narvik Energinett. Eivind johansen og gøril rustad Olsen. kurs i nedfiring av stolper. Henry villanger. kurs i nedfiring av stolper. Lystige tilskuere venter på tur, Bjørn Harald Leiros, arne vatnvåg og Jonny Jakobsen. Fornybar el-bilkjælighet. Elna + Elvis = sant. robin Josefsson har tatt fagbrev og blir gratulert av leder i Nordkraft Produksjon, Åge Strøm. robin jobber i dag i Nordkraft Produksjon. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

5 selskapet utnytter naturressurser som tidvis kan oppleves å være belastende på miljøet, gjør at vi ønsker å innta en aktiv samfunnsrolle og gjennom dette gi almennheten tilbake noe av de verdier vi høster. Dette har blant annet gitt seg utslag i bred støtte til kultur og idrett i tillegg til eierposter i lokale virksomheter som fremmer vekst og utvikling på ulike områder. Et eksempel på dette er vårt eierskap og deltakelse i Futurum AS, Forskningsparken i Narvik AS og Narvik Kapital AS, som alle har som mål å fremme fremtidsrettet lokal/regional næringsutvikling. Den globale klimatrusselen betyr at nasjonen har fått økte mål om utbygging av mer fornybar energi. Målene vil forsterkes av EUs såkalte fornybardirektiv. Ut fra dette har vi i Nordkraft fastlagt strategier for å realisere mer fornybar energi. Dersom vi lykkes med å nå disse mål, vil dette innebære en sterk økning av produksjonskapasiteten i tillegg til tilvekst av nye, trygge kompetansearbeidsplasser i Nordkraft. Takk for at du tar deg tid til å lese årsrapporten vår. God lesning! Olaf Larsen, administrerende direktør/konsernsjef Nordkraft har bidratt til grenseläden SørFJOrDEN gällivarre. kristian Johansen tok fagbrev i 2008 og jobber i Narvik Energinett. anleggsarbeid: virakelva kraftverk, juni Sildvik kraftverk. geir Odin Olsen og Ove Fossheim. Brannøvelse Håkvik kraftstasjon. Helikopterlift i Sørfjord. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

6 Våre tre roller produserer og leverer helt naturlig fornybar energi er en helt nødvendig infrastruktur har en helt naturlig samfunnsrolle NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

7 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

8 HELT NATURLIG Klima på ramme alvor Ja, vi kan gjøre vårt ved å satse på mere fornybar energi. Nordkraft er med i Grønn Boks. Se mye nyttig informasjon: VÅR SATSING PÅ FORNYBAR ENERGI GLEDER MILJØET NorDKrAFT er et solid energi konsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge, og visjon om å bli ledende i Nord-Norge på fornybar energi. Vi er en av Nord-Norges største kraftprodusenter, og driver åtte vann kraft verk og en vindmøllepark. Med andre eierandeler gir det en samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1,2 TWh. Våre tre kjerne roller er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi, utvikling og ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en helt naturlig samfunnsrolle. NorDKrAFT et kraftsenter for fornybar energi i Nord-Norge kraftfull, ansvarlig Og NySkaPENDE NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

9 FORNYBAR ENERGI klima Klimaendringene er i økende grad et resultat av at vi mennesker bruker fossil energi og slipper ut klima - gasser til atmosfæren. Polene smelter fortere enn vi tidligere trodde. Havstigning, flommer, orkaner og tørke (ekstrem vær) skaper problemer over hele kloden. Temperatur økningen går dobbelt så fort i arktis som gjennom snittet på resten av kloden. De som rammes hardest er verdens fattige. økende krav FN har flere ganger slått fast at de globale utslippene må reduseres med % dersom vi skal unngå dramatiske konsekvenser. Nasjonalt og internasjonalt arbeides det med tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Norge møter økende krav utenfra, og i november 2009 møtes verdens land i København for en mer forpliktende klimaavtale. Produksjon av fornybar energi og energieffektivisering er viktige tiltak for å møte de enorme globale klimaproblemene. vind Og vann HaND i HaND Vannkraft har flere fordeler i forhold til mange andre energikilder. Vannkraft er fornybar energikilde og bidrar i meget liten grad til luftforurensning, sur nedbør eller klimagasser. Nest etter vannkraft er vindkraft den billigste og teknologisk mest modne formen for fornybar energi. Nordkraft ønsker å være et kraftsenter for fornybar energi i Nord-Norge. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

10 HELT NØDVENDIG Gir deg strøm Narvik Energinett lyser opp hverdagen med stabil og effektiv strømforsyning i Narvik kommune. VÅR JOBB ER HELT NØDVENDIG NArVIK ENErGINETT er din lokale, kundevennlige og helt nødvendige leverandør av sikker strømforsyning i Narvik kommune. Våre tjenester omfatter alle aktiviteter knyttet til å overføre og fordele kraft i området fra sentralnettet, blant annet fra Furumoen, og helt frem til brukerne. Vi er høyt og lavt; klatrer i master og graver i bakken for å reparere, vedlikeholde og alltid sørge for at du har lys, varme og sikker forsyning av strøm. NArVIK ENErGINETT er et selskap i konsernet NorDKrAFT, og har ca 40 medarbeidere. NArVIK ENErGINETT helt nødvendig kraftfull, ansvarlig Og NySkaPENDE 0 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

11 Om du er hjemme eller på jobb, spiser, handler, gjør husarbeide Narvik Energinett leverer hver dag, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

12 GIR ENERGI En helt naturlig samfunnsrolle Å være kraftfull støttespiller for barneidretten er en liten del av vårt bidrag. Nordkraft skaper ringer i vann og bidrar til det gode liv lokalt og regionalt. Nordkraft er med i Grønn Boks. Se mye nyttig informasjon: VÅR SATSING PÅ FORNYBAR ENERGI GLEDER MANGE NorDKrAFT er et solid energi konsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge, og visjon om å bli ledende i Nord-Norge på fornybar energi. Vi er en av Nord-Norges største kraftprodusenter, og driver åtte vann kraft verk og en vindmøllepark. Med andre eierandeler gir det en samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1,2 TWh. Våre tre kjerne roller er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi, utvikling og ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en helt naturlig samfunnsrolle. NorDKrAFT et kraftsenter for fornybar energi i Nord-Norge kraftfull, ansvarlig Og NySkaPENDE 2 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

13 NORDKRAFT ARENA FOr FrEmTiDEN Og regionen Navnet på Narviks nye storstue er Nordkraft Arena. Hallen bygges i byens nye sentrale aktivitetsområde og vil bli et levende og vitalt bygg. Nordkraft Arena ligger i Narvik, men er et bygg for hele regionen. HOvEDSPONSOr Nordkraft Arena er en forutsetning for ishockeyklubben i Narvik sin aktivitet og framtid, nå som ishockeyforbundet satser på å spre sporten i Nord- Norge og på Nordkalotten. Som mangeårig samarbeidspartner har vi med beundring sett på klubbens arbeid for å få et gjennombrudd for hockey i Nord-Norge med en slik hall. Derfor inngår i tillegg Nordkraft og Narvik Ishockeyklubb en 3-årig sponsoravtale der Nordkraft fortsatt er hovedsponsor. Nordkraft legger veldig stor vekt på at hallen skal være en flerbrukshall. Den skal huse annen idrett og i tillegg være en storstue for kulturopplevelser. Flere viktige investeringer er på gang i det nye sentrumsområdet. Hotell, handelsparker og andre bygg vil gjøre området til et senter for aktivitet i regionen. miljøvennlig Som stor nordnorsk produsent av fornybar energi, har Nordkraft også lagt stor vekt på at hallen skal være et framtidsrettet og miljøvennlig bygg. Det søkes løsninger basert på fornybar kraft, velges energieffektive løsninger for driften og en energieffektiv bruk av overskuddsenergi og miljøvennlig valg av kjølemiddel. Enerconsult AS er engasjert for å få maksimal effekt av dette. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

14 Det gode liv vår rolle i LOkaLSamFuNNET Lokalsamfunnet har gjort det mulig å bygge oss opp til det vi er i dag. Historisk har vi vært vevd inn som en del av fellesskapets infrastruktur. Vi er forpliktet til å gi tilbake, og vi er takknemlige for å være i en posisjon som gjør det mulig for oss å bidra. Nordkraft AS skal derfor være en positiv drivkraft i den lokale samfunnsutviklingen. Vi tar samfunnsmessige hensyn i alle beslutninger, ikke minst i forhold til natur og berørte i forbindelse med utbygging og drift av våre kraftverk. Vår aktivitet er med på å skape flere arbeidsplasser, og hver arbeidsplass hos oss gir to ekstra arbeidsplasser hos våre underleverandører. SPONSiNg Med systematisk sponsing og bidrag til frivillige lag og organisasjoner bidrar vi til Det Gode Liv, altså trivsel gjennom et levende idretts-, frilufts- og kulturliv, med særlig vekt på barn og unge. våre kraftverk i TySFJOrD Nordkraft AS driver ett stort og ett lite kraftverk i Sørfjord i Tysfjord. Sørfjord 1 på 60 MW, som utnytter fallet på opptil 515 meter mellom Brynvatn og kraftstasjonen som er bygget 400 meter inne i fjellet. Sørfjord 2 utnytter fallet på opptil 62 meter mellom Kjerringvann og Brynvatn. Denne er på 4 MW. Sørfjord 2 produserer årlig ca 10 GWh, og i Sørfjord 1 er årsproduksjon på ca 260 GWh. SPONSOrPOTT PÅ kr TiL TySFJOrD Nordkraft har etablet en egen sponsor-pott for lag og foreninger i Tysfjord kommune i Vi har sponset både større og mindre prosjekter tidligere, men mer tilfeldig. Med dette ønsker Nordkraft å gjøre det kjent at det finnes midler hos konsernet. Det blir enklere og mer forutsigbart, med faste kriterier, og med søknadsfrist og tildeling tidlig på året. Sponsorstøtten gis i mange ulike former (årlige tilskudd, éngangsbeløp), på ulike nivå og til mange typer formål. konsert med Narvik Byorkester på Narvik kulturhus. Narvik rideskole, ved vera aspeslett, snakker med iselin, vinneren av navnekonkuranssen. Hesten navn ble Nordkrafts Lacolando. Beisfjorddagene september Narvik Slalåmklubb: Den skal tidlig krøkes... Narvik Bordtennisklubb har hatt et aktivt år. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

15 BEgEiSTriNg i vinterfestuka i Narvik I forbindelse med Vinterfestuka i Narvik 2009 inviterte Nordkraft elever fra Storjord og Kjøpsvik på den fantastiske forestillingen Dråpen. Det ble en flott og inspirerende opplevelse, helt i tråd med energibransjens fokus på klimaproblematikken. DrÅPEN Havet stiger og stormene herjer. Noe er fryktelig galt. Peter får uventet besøk på gutterommet. Polarjenta Aki ber om hjelp. Sammen legger de ut på en farefull reise fra Venezia til Nordpolen for å slåss mot verdens ondeste mann, McFriendly, og redde isen fra å smelte. I Dråpen opplever vi mennesker som overskrider det vi tror er mulig, som har mot og krefter til å utfordre naturlovene - og som kan utføre grenseoverskridende handlinger. Forestillingen ble støttet av Miljøverndepartementet og Klimaløftet. i mai i år danset elever fra Narvik kulturskole i Operaen sammen med barn fra andre kulturskoler. Full konsentrasjon på fotballbanen. Narvik og omegn Turistforening: Tur til Hunddalen. Juleoriatoriet av Bach med Narvik kammerkor, desember NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

16 Skattebidraget fra vår virksomhet kan finansiere: 270 årsverk i off. sektor eller barnehageplasser eller 177 sykehjemsplasser SAMFUNNSROLLEN VI SKAPER RINGVIRKNINGER OFFENTLig velferd Skatter og avgifter, årlig avkastning til eierne NHos samfunnsregnskap viser at hver arbeidsplass hos Nordkraft skaper to arbeidsplasser hos leverandører Det samlede skattebidraget er på 137 mill kr i 2008 NæriNgSLiv Og NæriNgSuTvikLiNg Kjøp av varer og tjenester lokalt Årlig pengestrøm til kommunens næringsfond Medlem i Narvik Næringsforum Medeier i Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Kapital AS Funn-IT AS Hurtigruten ASA utdanning Og FOrSkNiNg Samarbeidsavtale med HiN, som inkluderer finansiering av FoU og vitenskapelige stillinger Samarbeidsavtaler med videregående skoler Samarbeid med grunnskolen kultur, idrett Og FriLuFTSLiv det gode liv Sponsing med vekt på barn og unge og langsiktighet Årlig pengestrøm til natur og friluft gjennom blant annet Sildvikmidlene og Sørfjordmidlene utbyttepolitikk I 2008 ble det vedtatt et ekstraordinært utbytte til eierne på 30,6 millioner kroner, noe som samlet gir eierne et utbytte på 61,2 millioner kroner. Av dette fikk Narvik kommune halvparten, altså 30,6 millioner kroner. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

17 Elever fra Narvik videregående skole studiested Frydenlund på studietur til Luleå med fokus på fornybar energi. UNGDOM OG UTDANNING HiN, FOu Og NEwTONrOmmET Nordkraft samarbeider tett med Høgskolen i Narvik og FoU-miljøer og andre bedrifter og foreninger. Konsernet er med og støtter det nye Newtonrommet på HiN. Newtonrommet fungerer som et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skoler i regionen. Les mer om Newton på Narvik Energi samarbeider også med videregående skoler og grunnskolen. Fra inovasjonsleiren på Høgskolen i Narvik i februar maria Dahl og ulf Hanssen presenterer oppgaven. El-bilen Elna i russetoget, 17. mai Fra innovasjonsleiren på Høgskolen i Narvik i februar En del av vinner-besvarelsen vindmøller. Fra grønn Dag nr Newton-rommet. vinner av ipod i klima-quizen, kirsti marie Blomlie, februar NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

18 Nordkraft er i gang med utbygging av Lappvikelva småkraftverk i Sør-Skjomen. i tillegg har selskapet omlag 15 andre søknader om småkraftverk til behandling i NvE. På toppen av det gir oppkjøpet av 77 % av aksjene i Fjellkraft over 90 felles prosjekter. VÅR FREMTID UTVIKLINGEN VIDERE utbygging av miljøvennlig FOrNyBar ENErgi Småskala vannkraft Vindkraft på land Vindkraft til havs annen SaTSiNg Naturgass for å erstatte de mer forurensende energikildene olje og kull Energieffektivisering OPPkJøP av FJELLkraFT as I 2009 har Nordkraft kjøpt 76,7 % av aksjene i Fjellkraft AS. Kjøpet innebærer at Nordkraft posisjonerer seg som den nest største utbyggeren av småkraftverk i Norge, og som den klart største aktøren i Nord-Norge. Til sammen har de to selskapene over 90 kraftverk under planlegging med en samlet års-produksjon på ca 1,3 TWh, eller tilsvarende forbruket til husstander. Samlet forventer selskapene å investere over 3 milliarder kroner i småkraftverk de neste 10 årene. SaTSEr PÅ FOrNyBar ENErgi Ved en fortsatt vekst i det globale energiforbruket vil fornybar energi få større betydning i fremtiden, både som erstatning for og supplement til dagens energiformer. Vi vil være med på å erstatte fossile forurensende energiformer med fornybar energi. NyTT NavN Narvik Energi har vokst langt ut over Narvik, og behovet for et mer dekkende navn har trengt seg frem. Nordkraft er konsernets nye navn; et navn som er med på å forsterke vår satsing på utvikling av ren forny bar energi i Nord-Norge, og som favner bredere. Nordkraft Produksjon er vårt produksjonsselskap av fornybar energi. Narvik Energinett er vårt selskap som alltid står til tjeneste for å gi Narvik sikker strømforsyning. Fordi virksomhetsområdet er begrenset til Narvik, var det naturlig å beholde Narvik i selskapets navn. NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

19 EIERINTERESSER Hålogaland Kraft AS Narvik Kommune Dong Energy Power A/S EIErANDELEr I ØVrIGE SELSKAPEr: Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Næringsforum Narvik Kapital AS Funn IT AS Hurtigruten ASA Nord-Norsk Havkraft AS 16,66 % 50,01 % 33,33 % NORDKRAFT AS 51 % 100 % 100 % 100 % 50 % Narvik Energinett AS Enerconsult AS Nordkraft Produksjon AS Naturgass Nord AS Kraftinor AS 50% Lofotkraft Holding AS 15 % 77 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Salten Kraftsamband AS Fjellkraft AS Nordlandskraft AS Nordkraft Vind AS Vesterålskraft Vind AS Lofotkraft Vind AS 23,66 % Dong Energy Power A/S 23 % 50 % 50 % 50 % Andre eiere Nordland Fylkeskommune Dong Energy Power A/S Vesterålskraft AS NARVIK ENERGI ER ET ENERGIKONSERN MED HOVEDVEKT PÅ PRODUKSJON AV KRAFT ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS Konsernet driver også innen vindkraft gjennom 50 % eide selskaper: Nordkraft Vind AS, Lofotkraft Vind AS og Vesterålskraft Vind AS. Eier Nord-Norsk Havkraft AS sammen med Troms Kraft, Lofotkraft og Salten Kraftsamband AS. NØKKELINFORMASJON kraftproduksjon 1,2 TWh (Produksjonen selges til den nordiske kraftbørsen) Produksjon fra 9 kraftverk I tillegg eierandeler i andre selskaper som driver kraftproduksjon kraftdistribusjon Konsesjonsområde Narvik kommune nettkunder kraftsalg TiL FOrBrukErE Nasjonalt salg (i regi av KraftinorAS) til kunder: i hovedsak i Lofoten, Vesterålen og ofoten BruTTO DriFTSiNNTEkTEr 2008: 475 millioner kroner Egenkapital 2008: ca 38 % 940 millioner kroner NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

20 NORDKRAFT AS (tidligere Narvik Energi AS) Nordkraft AS er paraplyen i konsernet, slik det er tegnet inn i figuren på side 19. opprinnelsen til Nordkraft var opprettelsen av Narvik Kommunale Elektrisitetsverk i Det første kraftverket, Høybakkfoss i Håkvikdalen sto ferdig i 1913, og leverte blant annet strøm til gatelys i Narvik. Samlet årlig produksjon var 110 MWh. Everket var organisert som kommunal virksomhet helt fram til 1995, da det ble omdannet til et aksjeselskap, Narvik Energi AS. Det samme skjedde over hele landet og hang sammen med innføring av ny energilov fra Narvik kommune var 100 % eier fra 1995 til Eierne er nå Narvik kommune 50,01 %, Dong Energy Power A/S 33,33 % og Hålogaland Kraft AS 16,66 %. Gjennom en rekke strategiske grep i perioden , har konsernet hatt sterk vekst. Hovedfokus i utviklingen har vært produksjon av fornybar energi. Vi har gjennom dette blitt en betydelig 20 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

21 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS aktør i kraftmarkedet i Nord-Norge. Som en naturlig konsekvens av det, skiftet konsernet navn fra det lokale Narvik Energi AS til det regionale Nordkraft i mars I dag består konsernet av Nordkraft AS som morselskap og flere hel- og deleide datterselskap og eierposter i andre selskap. Med disse er vi med i alle ledd i verdikjeden eller energikjeden, som vi har kalt det her. Nordkraft er med dette blitt et solid energi konsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge. Våre tre kjerneroller er drift og vedlikehold av en helt nødvendig infrastruktur, produsere og levere fornybar, helt naturlig energi og en ikke ubetydelig lokal samfunnsrolle. NØKKELTALL NORDKRAFT AS KONSERN Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt Majoritetens andel Minoritetens andel BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 39,0 % 37,6 % Arbeidskapital -63,6 57,6 SENTrALE rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 23,56 41,02 Årsproduksjon GWh 888,2 850,4 ANDrE ForHoLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr ordinært utbytte Ekstraordinært utbytte Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

22 NORDKRAFT PRODUKSJON AS (tidligere Nordkraft AS) kraftprodusent Nordkraft Produksjon AS er en av Nord-Norges største kraft-produsenter. Selskapet eier og driver 8 vannkraftverk og 1 vindmøllepark, med samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1 TWh. Kraftstasjonene ligger i Narvik og Tysfjord kommuner. I tillegg kommer eierposter i andre selskaper som til sammen gir eierskap på ca 1,2 TWh. Til sammen sparer det tonn Co2-utslipp årlig, sammenlignet med hvis energien hadde kommet fra fossile energikilder. Det tilsvarer utslippene til befolkningen i Narvik, Harstad, Svolvær og Sortland til sammen. Eller hele befolkningen i Tromsø. SELSkaP i utvikling Etter omstrukturering og oppkjøp de første årene etter 2000, har selskapet jobbet systematisk med å bygge opp kompetansen. Vi har sterk fokus på optimalisering av brukstid og effektkapasitet på kraftverkene. Markedshandtering, vind- og småkraft er andre områder som det satses mye på. Energibransjen er langsiktig i tanker, ord og handlinger. Det betyr høy prioritering av eksisterende anlegg. De skal vare lenge. Bare i vedlikehold brukes det derfor millioner kr hvert år. Nordkraft Produksjon har i tillegg ambisjoner om å vokse videre. Energi produksjonen skal først og fremst øke gjennom vindkraft og småskala vannkraft. Det betyr at vi bruker betydelige ressurser på prosjektutvikling, prosjekt-gjennomføring og bred kompetanseoppbygging. For tiden utvikler selskapet selv småkraft-prosjekter, og i juni 2009 åpner det nye Virakelva kraftverk. Konsernets oppkjøp av Fjellkraft AS er et kjempeløft for småkraftsatsingen og satsingen gir til sammen over 90 prosjekter. Nordkraft Vind AS jobber med vindkraft prosjekter. Målene for videre utbygging er definerte. Samtidig er det klart at nasjonale og internasjonale rammebetingelser i høy grad påvirker satsingen på fornybar energi. Mer klimaambisiøse endringer for investerings - støtte, skatte- og avgiftssystemet og støtteordninger til FoU, er eksempler på endringer som kan slå ut i mer utbygging også for Nordkraft Produksjon. 22 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

23 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS NØKKELTALL NORDKRAFT PRODUKSJON AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 37,8 % 40,4 % Arbeidskapital SENTrALE rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool 23,56 41,02 Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh 888,2 850,4 ANDrE ForHoLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Mottatt konsernbidrag (-) / avgitt (+) ordinært utbytte Endret navn fra NOrDkraFT as mars 2009 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

24 NORDKRAFT VIND AS PrODuSErEr FOrNyBar ENErgi Nordkraft Vind AS er et utviklingsselskap med formål å utvikle områder for kommersiell produksjon av vindkraft i regionen. Hensikten er å frembringe gode prosjekter i forhold til førende faktorer som økonomi, driftsikkerhet, mål om fornybar energi, vindressurser med mere. Selskapet er opptatt av balanserte utbygginger, bærekraftige anlegg utviklet i tett dialog med berørte parter. I tillegg er det en sentral målsetting, i samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre deltakere, å utvikle et fagmiljø for vindkraftproduksjon i arktisk klima. Selskapet eies av Nordkraft Produksjon AS og Dong Energy Power A/S. Begge eierne er energikonsern med hovedfokus på kraftproduksjon. FakTa Om vindkraft Elektrisk kraft fra vindmøller er fornybar kraft vinden er «evig» og fornybar Nest etter vannkraft er vindkraft den billigste og teknologisk mest modne formen for fornybar energi Vind er en gratis energikilde Vindkraft gir i dag energi til mer enn 25 millioner husholdninger over hele verden Norge og Nordland er et av de beste steder for vindkraft i Europa Bygging av vindkraftverk bidrar til lokal verdiskaping/lokal næringsutvikling, det vil si økt sysselsetting gjennom leveranser av varer og tjenester Vindkraftverk er reversible tiltak vindmøllene har en levetid på inntil 20 år, da fjernes de og terrenget føres tilbake slik det var tidligere Vindkraft er i dag en viktig kilde til ren og miljø - vennlig energi og med et stort potensiale for videre utbygging 2 Narvik ENErgi as ÅrSraPPOrT 2008

25 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS NygÅrDSFJELLET vindpark NOrDkraFT vind De tre møllene i Nygårdsfjellet vindpark, trinn 1, reduserer Co2-utslippet med tonn/år Nygårdsfjellet Vindpark, trinn 2, kan produsere strøm til husstander, det vil si Narvik-halvøya pluss Ankenes og Bjerkvik Det er et sentralt mål å utvikle et fagmiljø for vindkraftproduksjon i Narvik Nordkraft Vind har fått utført konsekvensutrednings- og forskningsarbeid knyttet til reindrift, kulturminner, fauna og botanikk etter et høyt ambisjonsnivå Nordkraft Vind søker å få til balanserte utbygginger, og bærekraftige anlegg utviklet i tett dialog med berørte parter Nordkraft Vind utgjør i dag et bredt faglig miljø som i stor grad gjennomfører utredninger og planarbeid i egen regi. Dette gir trygghet for kvalitet i det forberedende arbeidet og at vi med vår lokale forankring har forutsetninger for tette og kvalitativt gode plan- og utredningsprosesser NØKKELTALL NORDKRAFT VIND AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt * 202 BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 98,0 % 94,8 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Investeringer Investeringstilskudd fra Enova Årsproduksjon GWh 20,8 23,4 *I driftsresultat inngår både inntekter fra Nygårdsfjellet Vindpark og kostnader kyttet til utvikling av andre prosjekter. Narvik ENErgi as ÅrSraPPOrT

26 Thorstein Jenssen, Administrerende Direktør Halvor Vislie, Viseadministrerende Direktør Trond Berg-Andreassen, Forretningsutvikler rune Sveinsen, Daglig leder Fjellkraft Ambiente AS Mari Nordhaug Asbjørnsen, Økonomimedarbeider FJELLKRAFT AS Om FJELLkraFT as Våren 2009 overtok Nordkraft Produksjon AS 76,7 % av aksjene i Fjellkraft. Selskapet, som ble etablert i 2003, er landets nest største utvikler av småkraftverk med en samlet prosjektportefølje på over 1 TWh fornybar vannkraft. Fjellkraft har to kraftverk i drift, to prosjekter under bygging og ytterligere 64 prosjekter som er konsesjonssøkt eller under planlegging Bygging av småkraftverk gir betydelige økonomiske ringvirkninger lokalt, både takket være investeringene slik virksomhet innebærer og som resultat av de verdier som tilføres lokalt gjennom erstatning for leie av fallretter. En betydelig andel av Fjellkrafts prosjekter ligger i Nordland og Troms, og sammen med Nordkrafts eksisterende portefølje av småkraftprosjekter er selskapet den klart største utvikleren av småkraftverk i regionen. Selskapets virksomhet er landsdekkende og drives av 11 ansatte i oslo og Mo i rana. 2 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

27 Bjørn Sveberg, Prosjektleder Atle Wahl, Konsesjonsansvarlig Espen Sagen, Forretningsutvikler Kjetil Forseth, Analytiker Thomas Christian Hunstad, Prosjektdirektør Gustav Grutle, Forretningsutvikler ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS NØKKELTALL FJELLKRAFT AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld 92 - Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 97,6 % 97,1 % Arbeidskapital 138,7 116,6 SENTrALE rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh ANDrE ForHoLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr ordinært utbytte - - NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT

28 NARVIK ENERGINETT AS HELT NøDvENDig Det er Narvik Energinett AS som forsyner alle i kommunen med elektrisk energi til sammen elnettkunder. Når noe skjer med strømforsyningen, er det vår jobb å rette det opp så raskt som mulig, med minst mulig ulemper for dem. Narvik Energinett AS drifter en uunnværlig infrastruktur i vårt moderne samfunn. Derfor er vi helt nødvendig. Formålet vårt er å drifte og forvalte energi- og telenettet. Dette overordnede ansvaret er Narvik Energinett AS tildelt konsesjon for. Elnettvirksomheten er en monopol basert tjeneste, og er derfor underlagt særskilt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har fastsatt strenge rammer for virksomheten. infrastrukturen Det er tre hovednivåer i kraftnettet i Norge: sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. De tre nivåene er knyttet sammen, men overfører kraft på forskjellig spenningsnivå og har ulike oppgaver. Narvik har en godt utbygd infrastruktur for transport av elektrisk energi, og kraftkundene blir forsynt fra 6 større transformatorstasjoner. Narvik Energinett AS henter kraften fra disse transformatorstasjonene og transporterer den fram til sluttbrukerne til bolighus, industribygg, butikker, sykehuset osv. Dette er en omfattende virksomhet med mye viktig infrastruktur. Selskapet eier og drifter ca km høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler. 441 nettransformatorer installert transformatorytelse på kva. I tillegg eier og driver selskapet gatelysnettet i Narvik på oppdrag fra Narvik kommune. HOvEDuTFOrDriNgEN Hovedutfordringen innen elnettvirksomheten er å tilby 2 Narvik ENErgi as ÅrSraPPOrT 2008

29 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS kundene sikker energiforsyning innenfor de gitte økonomiske rammer. Selskapet har et særlig stort ansvar fordi alle innbyggere og bedrifter i Narvik kommune er avhengig at selskapet driver sikkert og effektivt. Kun få timers strømavbrudd har store konsekvenser for kommunens innbyggere. I tillegg skal Narvik Energinett AS oppfylle eiernes forventninger til avkasting samtidig som effektiviseringskravene fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) skal imøte kommes. Det er gjort store investeringer i nettet de siste årene for å oppfylle alle gitte krav. Selskapet legger stor vekt på å tilrettelegge for at de som selger strøm direkte til forbrukerne kan operere under like konkurransevilkår i Narvik. Narvik Energinett har en uavhengig rolle i forhold til disse. Narvik Energinett AS er glad for å ha overførings - tariffer (nettleie) som er blant landets laveste. Selskapet jobber kontinuerlig med å yte best mulig service også i den direkte kontakten med nettkundene. NØKKELTALL NARVIK ENERGINETT AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 48,4 % 47,2 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Investeringer Antall ansatte pr Tariffutvikling husholdning v/ kwh 20,0 20,9 Narvik ENErgi as ÅrSraPPOrT

30 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS NATURGASS NORD AS Naturgass Nord AS skal utrede etablering av et mottaksanlegg for nedkjølt, flytende naturgass (LNG) i Narvik. Dersom etableringen lykkes, vil selskapet delta i å bygge, eie og drive et lønnsomt LNG mottaksanlegg i Narvik. Naturgass Nords virksomhet vil styrke områdets posisjon som en ledende energiregion. Selskapet vil bidra til næringsutvikling og et bedre miljø ved konvertering fra olje og kull til naturgass. Naturgass er det reneste tilgjengelige fossile brensel. Bruk av naturgass vil derfor gi en betydelig reduksjon i utslipp til luft av forurensende partikler og klimagasser. Naturgass kan benyttes som energikilde til blant annet: oppvarmingsformål Industrielle prosesser Drivstoff til ferger, skip, busser og biler NØKKELTALL NATURGASS NORD AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 98,3 % 99,3 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Antall ansatte pr Kapitalinnskudd ved etablering Naturgass Nord AS er datterselskap av Narvik Energi AS med virkning fra Selskapet er samtidig fusjonert med Nordkraft Naturgass AS, som etter dette er opphørt. Tallene for 2007 i tabellen er omarbeidet og omfatter både Naturgass Nord AS og Nordkraft Naturgass AS. For offisielle regnskapstall henvises til de respektive selskapers årsrapporter. 0 NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

31 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS KRAFTINOR AS Kraftinor eies av Narvik Energi og Lofotkraft. Narvik Energi AS og Lofotkraft Holding AS har hver 50 prosent av aksjene. Kraftinor driver med omsetning av strøm. Selskapet har ingen egen produksjon av kraft. All strøm Kraftinor selger, kjøpes inn på den nordiske kraft-børsen NordPool. Prisene påvirkes av naturgitte forhold som temperatur og nedbør. Prisene på olje, gass, kull, utslippskvoter samt strømprisene i Europa har også sterk innvirkning på prisene her til lands. Kraftinors gode økonomi skal komme kundene til gode. Hvert år går betydelige midler tilbake til lokalsamfunnene gjennom støtte til kultur og idrett. Du kan kontakte selskapet på den måten du selv ønsker det. Kraftinor legger store ressurser i teknologisk utvikling som bidrar til å gi deg som kunde best mulig tilbud, tjenester og service. NØKKELTALL KRAFTINOR AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Anleggsmider omløpsmidler Egenkapital Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 64,9 % 49,2 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Investeringer Antall ansatte ordinært utbytte NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

32 ENErgikJEDEN PrODukSJON Nordkraft Produksjon AS Nordkraft Vind AS Fjellkraft AS DiSTriBuSJON Narvik Energinett AS Naturgass Nord AS SaLg Kraftinor AS ENErgiEFFFEkTiviSEriNg Enerconsult AS ENERCONSULT AS ENErcONSuLTS TJENESTEr Selskapet utvikler planer, gjennomfører utredninger og analyser som for eksempel lokale energiutredninger og energi- og klimaplaner. Enerconsult AS utarbeider også forprosjekter og tilbyr bistand i varmeprosjekter som omfatter distribusjon av nær- og fjernvarme og konverteringsanalyser med spesiell fokus på fornybar energi. Analyser av energibruk i bygg og rådgivning om effektivt energibruk er selskapets viktigste forretningsområde. ENErgiEFFEkTiviSEriNg Og ENErgiOmLEggiNg Ved hjelp av våre tjenester reduseres energibruken, samtidig som bruken legges om på en mer miljøvennlig måte. Dette er positivt både for den enkeltes økonomi, og samtidig et viktig bidrag i klimkampen. Alle som jobber med eller er opptatt av energispørsmål kan henvende seg til Enerconsult AS. Selskapets største kunder er private og offentlige byggeiere, offentlig sektor generelt, energiverk samt andre konsulenter, utbyggere og entreprenører. NØKKELTALL ENERCONSULT AS Tall i.000 NOk resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter resultat etter skatt BALANSE Pr Anleggsmidler omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKoNoMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 83,3 % 68,3 % Arbeidskapital ANDrE ForHoLD Investeringer Antall ansatte pr Kapitalinnskudd ved etablering NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

33 10 enkle råd fra Enerconsult Endringer i familiens vaner er det rimeligste og kanskje mest effektive tiltaket for å redusere energibruken i boligen. Her er noen tips som ikke koster mer enn litt ekstra omtanke, men som kan gi store positive utslag i energiregnskapet: 1. reduser temperaturen For hver grad temperaturen senkes i et rom, spares ca 5% av energien som brukes til oppvarming. reduseres temperaturen om natten med 5 C, kan energibruken reduseres med 5 10 % 2. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet 3. Sett ikke møbler foran radiatorer og varmeovner 4. Trekk for gardiner og persienner om kvelden Det reduserer varmetap gjennom vinduene 5. Bruk varmtvann fornuftig Ca 70 % av energien i varmtvannet går ut med avløpsvannet. Monter sparedusj og dyser på vannkraner og blandebatterier 6. Ta dusj istedenfor karbad 7. Fyll vaske- og oppvaskmaskin før bruk De bruker like mye energi om de er fulle eller ikke 8. Har du motorvarmer anbefaler vi at du bruker et koblingsur eller en tidsbryter Det kan redusere energibruken til motorvarmeren med opptil 80 % 9. Se etter energimerking A++ er best og G er dårligst 10. Følg med på energibruken i boligen Les av strømmåleren din med jevne mellomrom NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

34 Sterk og solid vekst RESULTATUTVIKLING KONSERN (etter skatt) Nordkraft har hatt en solid vekst siden Selskapet har tatt viktige skritt inn i fremtiden for å realisere strategien om å bli et ledende energikonsern i Nord-Norge, og har styrket selskapets posisjon for deltakelse i ytterligere omstruktureringer i næringen ANSATTE Blide og stilige damer kledd opp til i vinterfestuka i Narvik utdanning BEDriFTSmiLJøPriSEN 200 Nordkraft og Nordkraft Produksjon ble tildelt Bedriftsmiljøprisen for Bak prisen står Narvik Bedrifthelsetjeneste. På bildet ser vi Sara Berg, Brynjar Forsaa og Kari rognmo som mottok prisen på vegne av Nordkraft og Nordkraft produksjon. Høgskole/universitet: 3 år eller mer: 59 (49 %) Høgskole/universitet 1-2 år: 7 (6 %) Faglærte: 49 (41 %) Ufaglærte: 4 (4 %) Til sammen: 119 (100 %) NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

35 VÅRE KRAFTVERK NygÅrD kraftverk Satt i drift: 1932 middelproduksjon: 110 gwh Turbiner: 3 - Francis Effekt: 25 mw HÅkvik kraftverk Satt i drift: 1954 middelproduksjon: 41 gwh Turbiner: 2 Francis Effekt: 11 mw SirkELvaNN kraftverk Satt i drift: 1999 middelproduksjon: 4,2 gwh Turbiner: 1 kaplan Effekt: 0,7 mw SørFJOrD kraftverk 1 Satt i drift: 1983 middelproduksjon: 260 gwh Turbiner: 1 Francis Effekt: 67 mw TaraLDSvik kraftverk Satt i drift: 1985 middelproduksjon: 10 gwh Turbiner: 1 Pelton Effekt: 1,4 mw SørFJOrD kraftverk 2 Satt i drift: 1982 middelproduksjon: 11 gwh Turbiner: 1 Francis Effekt: 4 mw SiLDvik kraftverk Satt i drift: 1982 middelproduksjon: 220 gwh Turbiner: 1 - Pelton Effekt: 60 mw NygÅrDSFJELLET vindpark Satt i drift: 2006 middelproduksjon: 25 gwh Turbiner: 3 Effekt: 7 mw virak SmÅkraFTvErk Satt i drift: 2009 middelproduksjon: 14 gwh Turbiner: 1 - Pelton Effekt: 5 mw NOrDkraFT as ÅrSraPPOrT 2008

36 GIR ENERGI NOrDkraFT as (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) Teknologiveien 2, 8517 Narvik Postboks 55, 8501 Narvik Telefon Faks

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS DEL 1 gir Narvik energi 07 Etablert 21. desember 1913 I Håkvik ferdigstilles første generasjons kraftverk i 1913 (Høybakkfoss), 1915 (Silvannsfoss) og 1922 (Mølnfoss) NSB åpnet

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT Historikk Nordkraft AS Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet.

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT GIR ENERGI ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD KJÆRE LESER 04 NORDKRAFTS ROLLER 05 FORNYBAR ENERGI 06 EN HELT NØDVENDIG INFRASTRUKTUR 08 ENERGIEFFEKTIVISERING 10 SAMFUNNSROLLEN 12 TYSFJORD 14 NORDKRAFT ARENA 16 EIERINTERESSER,

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad

Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 1. Historisk bakgrunn for Narvik Energinett. 2. Å komme ny inn i Nettvirksomhet

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19

kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19 GIR ENERGI 2011 INNHOLD kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19 nordkraft vokser 20 21 å arbeide med

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESER 04 05 NORDKRAFT 06 07 NORDKRAFT PRODUKSJON 06 07 NORDKRAFT VIND 06 07 FJELLKRAFT 06 07 ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER 08 09

INNHOLD KJÆRE LESER 04 05 NORDKRAFT 06 07 NORDKRAFT PRODUKSJON 06 07 NORDKRAFT VIND 06 07 FJELLKRAFT 06 07 ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER 08 09 GIR ENERGI 2010 INNHOLD KJÆRE LESER 04 05 NORDKRAFT 06 07 NORDKRAFT PRODUKSJON 06 07 NORDKRAFT VIND 06 07 FJELLKRAFT 06 07 ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER 08 09 FORNYBAR ENERGI MILJØ OG KLIMA 10 15

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF -

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - 5 Eiere og organisering av kraftsektoren - Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - Regnskapsmessige nøkkeltall

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

GIR ENERGI SØRFJORD VINDPARK. Tysfjord kommune

GIR ENERGI SØRFJORD VINDPARK. Tysfjord kommune SØRFJORD VINDPARK Tysfjord kommune 12 GODE GRUNNER SØRFJORD VINDPARK VIL BIDRA TIL SAMFUNNET til at Nordkraft Vind har søkt om konsesjon for bygging av Sørfjord vindpark: Vindmålemast på Sørfjordfjellet.

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

i vårt land. Mest av alt er det et angrep på lokale

i vårt land. Mest av alt er det et angrep på lokale Hva'om myndighetene bestemte at huset og eiendommen din skulle tilfalle staten om noen år, uten erstatning. Dette ble gjort for å sikre nasjonal kontroll med eiendommer: Hva ville resultatet bli? Et stort

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

En kort presentasjon. Juni 2012

En kort presentasjon. Juni 2012 En kort presentasjon Juni 2012 Enerconsult AS Rådgivningsselskap med forretningsadresse i Narvik og lokalisert i Havnegata 28 ved Narvik havn. Selskapet har en historie tilbake til 1994, men reetablert

Detaljer

Som Norges nest. E-CO kontinuerlig mer ren kraft inn i markedet

Som Norges nest. E-CO kontinuerlig mer ren kraft inn i markedet De viktige dråpene E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. Som Norges nest

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Storfjord kommunestyre 11. mai 2011 Jostein Jerkø og Ronald Hardersen Troms Kraft Produksjon Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

En kort presentasjon. Januar 2011

En kort presentasjon. Januar 2011 En kort presentasjon Januar 2011 Enerconsult AS Rådgivningsselskap g med forretningsadresse i Narvik og lokalisert i Havnegata 28 ved Narvik havn. Selskapet har en historie tilbake til 1994, men reetablert

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: Vassdragsmuseet LABRO Formannskap og byggekomite på befaring, Gravfoss kraftverk 1903 5 Eiere og organisering av kraftsektoren 5.1 Eiere og selskapsformer 5.1.1 Eiere Etableringen av et fritt kraftmarked

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Utviklingen i nordområdene, ny nordområdemelding, og energibransjens muligheter

Utviklingen i nordområdene, ny nordområdemelding, og energibransjens muligheter Utviklingen i nordområdene, ny nordområdemelding, og energibransjens muligheter Energi Norge seminar Tromsø 08.09.2011 Joakim Gundersen Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Samarbeid

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft VI GIR VERDEN MER REN ENERGI No. 1 89% 283 INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 Evaluering av Energiloven Vilkår for ny kraftproduksjon Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 1 Energiloven sier at all kraftproduksjon og kraftomsetning skal skje innenfor et markedsbasert system.

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer