VEI I GJENNOM BESTEMTE GODTATTE SKOLER (alle utdanningene må være fullført og bestått):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEI I GJENNOM BESTEMTE GODTATTE SKOLER (alle utdanningene må være fullført og bestått):"

Transkript

1 Den gamle IMM-lista Immatrikuleringslista kan ikke lenger brukes for noen opptak. Vi beholder likevel lista til orientering, ettersom denne lista var grunnlag for immatrikuleringsvedtakene på andre måter enn ordinært løp fram til 1. juni VEI I GJENNOM BESTEMTE GODTATTE SKOLER (alle utdanningene må være fullført og bestått): HØGSKOLEUTDANNINGER 1. Allmennlærerutdanning 2. Førskolelærerutdanning 3. Sosial- og kommunalhøgskolens kommunallinje 4 Sosial- og kommunalhøgskolens 3-årige barnepedagogutdanning 5. Sosionomeksamen 6. Avsluttet utdanning fra ingeniørhøgskole/hærens ingeniørhøgskole 7. Avsluttet utdanning fra Norsk Journalisthøgskole 8. 3-årig sykepleiehøgskole med autorisasjon 9. Vernepleierhøgskole (etter læreplan av 1982) 10. Faglærerutdanning (etter forutgående godkjent yrkesutdanning) 11. Avsluttet utdanning fra Statens næringsmiddel-tekniske høgskole /2-årig utdanning fra Statens høgskole for kunsthåndverk og design/diplomeksamen fra Statens håndverks- og kunstindustriskole 13 Utdanning fra distriktshøgskole av to eller flere års varighet: enten som én studieretning eller som to eller flere av minst ett års varighet MILITÆR UTDANNING 1. Flyskolen på Værnes 2 Luftforsvarets 2-årige offiserskole, alle linjer MARITIM UTDANNING 1. 2-årig maritim ingeniørutdanning

2 2. Nautisk linje, elektro-/automasjonslinje og maskinlinje ved Maritime høgskoler ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING 1. Videregående handelsskole (to år) med etterfølgende fagkurs i markedsføring eller treårig yrkesskole i handels- og kontorfag med markedsføring, EDB eller regnskap og økonomi som spesialisering i det tredje året 2. 2-årig utdanning ved Datahøgskolen 3. Høgskolekandidatstudium/diplomøkonomistudium fra Bedriftsøkonomisk Institutt som omfatter minst 40 vekttall årig handelsøkonomstudium ved Handelsakademiet 5.. Diplomeksamen fra Institutt for markedsføring ETATSUTDANNING 1. Bankøkonomeksamen (1. 2. og 3.avdeling) fra Bankakademiet 2. Postverkets etatskurs, høyere utdanningstrinn (trinn (Kurs i arbeidsledelse m v) + 3) 3. Trygdeetatskolens grunnkurs/grunnopplæring + saksbehandlerkurs + ett år videreutdanning for trygdefunksjonærer ved norske distriktshøgskoler TEOLOGISK UTDANNING 1. Fireårig teologisk seminar under Det Norske Misjonsforbund, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband (Fjellhaug Misjonsskole) (Treårig utdanning blir sammenlignet med Vei II, a) 2. Misjonærutdanning av minst ett års varighet som bygger på skoler under vei II 3. Treårige teologiske seminarer ved: Fjellhaug Misjonsskole (Norsk Luthersk Misjonssamband) Metodistkirkens praktisk- teologiske seminarer Luthersk Bibel- og Menighetsseminar 4. Toårig Luthersk Bibel- og Menighetsseminar med gresk MUSIKK TEATER 1. Fire-/femårig organist- og kirkemusikkeksamen av

3 høyere grad 2. Fireårig utdanning i musikkpedagogikk med eksamen 3. Fireårig hovedstudium med eksamen i musikk 4. Diplomeksamen i musikk 5. Faglærereksamen i musikk 6. Treårig organist- og kirkemusikkeksamen, normal grad eller grad I 7. Treårig utdanning i musikkpedagogikk med eksamen 8. Treårig hovedstudium med eksamen i musikk 9. Pedagogisk utdanning med eksamen fra Barratt Dues Musikkinstitutt, av tre/fire års varighet 10 Musikkbarnehagelærereksamen fra Barratt Dues Musikkinstitutt, av minst tre års varighet 11. Treårig utdanning med eksamen fra Statens Operaskole HELSEUTDANNING årig utdanning fra Norsk Akademi for Naturmedisin 2. Diakonutdanning av ett års varighet som bygger minst på skoler under Vei II 3. Norsk ergoterapiutdanning 4. Fysioterapiutdanning 5. 3-årig bioingeniørutdanning/norsk fysiokjemikerutdanning 6. To-/treårig radiografskole DIVERSE 1. Trafikkflygerutdanning med alle sertifikatene (C- og D-sertifikat, klasse 2 og 1, instrumentbevis og radiotelefonbevis) 2. Teknisk fagskole (ny ordning etter retningslinjer fra ) 3. Miljøterapiskolen

4 4. Agroteknikerutdanning etter fullført agronomutdanning 5. Gartneriteknikerutdanning etter fullført gartnerutdanning 6. Formannskole eller bedriftslederskole etter full treårig verkstedskole eller tilsvarende utdanning 7. Jordskifteskolen etter fullført skogskole/ agronomutdanning 8. Skogteknikerutdanning etter fullført skogskole/ landbruksskole VEI II GJENNOM BESTEMTE SKOLER MED TILLEGGSKRAV (se til slutt) (Utdanningen må være fullført og bestått) HØGSKOLEUTDANNING 1. Treårig håndverks- og kunstindustriskole 2. Eksamen fra Norsk hotellfagskole 3. Oldfrueeksamen 4. Sosial- og kommunalhøgskolen 2-årige barnevernspedagogutdanning ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING 1. Bedriftsøkonomisk Institutts bedriftsøkonomiske eksamen etter Linje I 2. Toårig økonomisk administrativt kveldsstudium, Handelsakademiet 3. Fagkurs i markedsføring som bygger på handelsskole og grunnkurs i markedsføring ETATSUTDANNING 1. Bankakademiets 1. og 2. avdeling 2. Postverkets etatskurs, mellomtrinn (trinn 1+2) 3. Trygdeetatskolens grunnkurs/grunnutdanning + saksbehandlerkurs 4. Politiskolens avansementskurs 5. Politiskolens grunnutdanning etter studieordning av 1975/76 6. Fengselsskolen - 2-årig utdanning etter kursplan 1975 eller senere, pluss påfølgende praksisår

5 MILITÆR UTDANNING 1. Hærens befalsskole, øverste avdeling (som bygger på ordinær ettårig befalsskole + plikttjeneste) MARITIM UTDANNING 1. Maskinisteksamen av 1. klasse eller maskinsjef-eksamen eller tilsvarende utdanning i Forsvaret 2. Styrmannseksamen av 1. klasse eller tilsvarende utdanning i Forsvaret TEOLOGISK UTDANNING 1. Toårig bibelskoler ved Indremisjonsselskapets Bibelseminar MUSIKK/TEATER 1. Treårig pedagogkurs i klassisk ballett 2. Fireårig organisteksamen, høyere grad 3. Femårig organist- og kantoreksamen 4. Treårig organisteksamen, mellomgrad 5. Norske Musikklæreres Landsforbunds treårige opptaksprøve 6. Treårig teaterskole (for tidligere fireårige utdanning, se Vei I c 11) HELSEUTDANNING 1. Toårig tannpleierskole, basert på inntak til denne type utdanning etter [[section]] 4 b, c og d i reglementet DIVERSE 1. Diplom fra tre- og fireårig norske kunstakademier: Statens kunstakademi, Vestlandets kunstakademi, Kunstskolen i Tromdheim og Kunstskolen i Rogaland.

6 (Toårig utdanning fra Kunstskolen i Rogaland blir å vurdere som komponent i studiekompetanse etter vei III.) 2. Toårig folkehøgskole ("annet årskurs" og "videregående årskurs") 3. Bestått eksamen fra toårig utdanning ved Norges Trelastskole 4. Statens skole for kostholdsøkonomer 5. Landbruksskole med agronomutdanning 6. Ettårig videregående gartnerkurs 7. Toårig skogskole utover ettårig yrkesskole i skogbruk Tilleggskrav: I tillegg til den utdanning som er nevnt ovenfor kreves det eksamener fra den videregående skole, allmennfaglig studieretning. Disse tilleggskravene er endret fra og med 1. august 1986 og er følgende: - norsk I, II og muntlig - engelsk (A-språk 4+3 timer) eller et annet av fremmed-språkene fransk, russisk, spansk eller tysk (B-språk) - matematikk 1MA - samfunnsfag II og III, eller naturfag Etter ny struktur: - norsk I, II og muntlig - engelsk (A-språk 5 timer), B-språk(4+4 timer), C-språk(4+4+4 timer) - matematikk 1MA - naturfag grunnkurs eller samfunnslære, eldre historie og nyere historie Etter gymnasstruktur: - norsk I,II og muntlig - engelsk eller et annet av fremmedspråkene fransk, russisk, spansk eller tysk (realartiumpensum) - historie I og II

7 - et av fagene biologi, fysikk eller kjemi DELEKSAMEN MÅ VÆRE BESTÅTT MED KARAKTEREN 2 ELLER BEDRE. VEI III: DEN INDIVIDUELLE VEI Den enkelte institusjon vurderer søknader som kan henføres under Vei III etter nedennevnte retningslinjer som er utarbeidet av Det nasjonale immatrikuleringsutvalg og som er godkjent av Det norske universitetsråd.12.juni SØKERE UNDER 25 år: Søkere som nesten har fullført, eventuelt mangler bestått eksamen i deler av en utdanning som gir rett til immatrikulering etter Vei I, skal normalt fullføre og bestå denne før immatrikulering gis. Studiesøkere med sammensatt utdanning, eventuelt kombinert med noe yrkespraksis, som ikke gir rett til immatrikulering etter Vei I eller Vei II, må som hovedregel komplettere sin utdanning med deleksamener. Den samlede utdanning skal da oppfylle minstekravene til generell studiekompetanse som for allmennfaglig studieretning i videregående skole. Søkere som gjennom yrkeserfaring dokumenterer kunnskap tilsvarende fag i videregående skole, kan unntaksvis få denne tatt med ved vurdering av studiekompetanse. Aktuelle fag som søkeren kan pålegges å ta deleksamen i, vil være fag som gir: a. Redskapskunnskap: Norsk I, II og muntlig (4+5+5 timer) A-språk (engelsk 5 timer) B-språk (4+4 timer) Matematikk (1MA, 5 timer) b. Referansekunnskap: geografi (3 timer), samfunnslære (2 timer) eldre historie (4 timer) og nyere historie (4 timer) Naturfag (5 timer) Religion (3 timer)

8 c. Fordypning: Studieretningsfag til og med videregående kurs II, fortrinnsvis innenfor et fagområde som kan bidra til å gi utdanningen helhet og dybde. SØKERE OVER 25 år: Krav om eventuelle deleksamener bestemmes ut fra en samlet vurdering av den kunnskap søkeren dokumenterer gjennom utdanning og yrke. Det er anledning til å legge mer vekt på yrkespraksis og annen kvalifiserende virksomhet med stigende alder. Vurderingen baseres på følgende kriterier og vurderingsmåte: 1. Utdanning: Innhold og nivå i søkerens utdanning vurderes mot de generelle krav til redskapskunnskap, referansekunnskap og trening i fordypning som er nevnt for søkere under 25 år. Vurderingen av hvor langt utdanningen dekker kunnskapskravene, danner utgangspunkt for vektleggingen av de øvrige komponentene som kan telle med i vurderingen. 2. Yrkespraksis: Kunnskap som er innvunnet gjennom yrkespraksis kan dekke inn ett eller flere av de angitte faglige krav til generell studiekompetanse, nevnt under punkt Annen kvalifiserende virksomhet Søkere som dokumenterer kunnskap ervervet ved selvstudium uten formelle eksamener, kan få denne medregnet i vurderingen. Søkere som dokumenterer aktiv deltakelse i opplysningsvirksomhet, organisasjonsarbeid o. l. som gir forkunnskap for studier, kan få denne medregnet i vurderingen. Ved en samlet vurdering av en søkers studiekompetanse kan flerkulturell erfaringsbakgrunn telle med, både når det gjelder språklig og samfunnsorientert kompetanse. Norske borgere med samisk eller finsk kulturbakgrunn kommer i denne kategori.

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Harald Hårfagresgt. 17 5020 BERGEN TLF. 55 90 14 60 FAX: 55 90 27 48 BERGEN, 01.10.1995 Til Universitetsrådets medlemsinstitusjoner Fakultetene/avdelingene

Detaljer

Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX)

Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX) DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD NORWEGIAN COUNCIL OF UNIVERSITIES Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX) #0, SAK9. Hegskolen i Hedmark ARK:

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Oppland fylkeskommune 12. mai 2011

Oppland fylkeskommune 12. mai 2011 Oppland fylkeskommune 12. mai 2011 Opptak til høyere utdanning Oddvar Kværnhaug Seniorrådgiver Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Innhold I Aktuell informasjon om Kunnskapsløftet Aktuell informasjon om

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

FØRING AV KOMPETANSEBEVIS OG VITNEMÅL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE SKOLEÅRET 2001/2002

FØRING AV KOMPETANSEBEVIS OG VITNEMÅL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE SKOLEÅRET 2001/2002 Rundskriv LS-20-2002 Dato: 17.04.2002 Til statens utdanningskontor utdanningsetaten i fylkeskommunene videregående skoler tekniske fagskoler FØRING AV KOMPETANSEBEVIS OG VITNEMÅL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler Søkerhandboka 1999 Søknad om opptak til SPH Statlige og private høgskoler UVH Universiteter og vitenskapelige høgskoler Tabelloversikter Statlige og private høgskoler (SPH-sektor) Betanien sykepleierhøgskole

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Utdrag fra B-rundskriv B/200/2014 PAI, Lønnsstatistikk for 2014

Utdrag fra B-rundskriv B/200/2014 PAI, Lønnsstatistikk for 2014 Utdrag fra B-rundskriv B/200/2014 PAI, Lønnsstatistikk for 2014 Del 4 - Utdanningsbetegnelse/- kode I denne delen finner en alle gyldige utdanningskoder i PAI-registeret. Disse dekker de fleste utdanninger

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag)

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Søkerhandboka 2000 omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Generell informasjon Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2001 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no Fagmøte Alternative opptaksveier Utviklingstrekk i rekruttering til ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

iteinersfø 1-3 JAN.200V UFD

iteinersfø 1-3 JAN.200V UFD iteinersfø Utdannings- og forskningsdepa] Akersgata 44 Postboks 8119Dep 0032 Oslo HORDAL Arkivnr. S"oL^ Eksp. U.off. -KESKOMMUNE DoLnr. 1-3 JAN.200V Saksh. postadresse: b Ttf: 5592 29293^ v'-^v;:;. Bergen

Detaljer