Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold PS 41/13 Bosetting av flyktninger i PS 42/13 Handlingsdel til Strategisk Næringsplan PS 43/13 Alternativer - Nye lokaler Allmed legesenter PS 44/13 Høring - anbudsruter med hurtigbåt PS 45/13 Valg av styrer i aksjeselskaper 2013 PS 46/13 Omsorgssenteret og parkeringshuset - oppfølging PS 47/13 Legging av nytt kunstgress i Hammerfesthallen sommeren PS 48/13 Strandgata Bygningsmessige utbedringer PS 49/13 Rypklubbeidet industriområde PS 50/13 Ubrukte lånemidler 2012 PS 51/13 Årsrapport Hammerfest parkering KF PS 52/13 Årsrapport Hammerfest havn KF PS 53/13 Årsrapport Hammerfest eiendom KF PS 54/13 Årsrapport Hammerfest kommune PS 55/13 Regnskap Hammerfest Parkering KF PS 56/13 Regnskap Hammerfest Havn KF PS 57/13 Regnskap Hammerfest Eiendom KF PS 58/13 Regnskap Hammerfest kommune PS 59/13 Økonomiplan Strategisk analyse 2013 PS 60/13 Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune

2 PS 61/13 PS 62/13 Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Følgende sak ettersendes: - Hammerfest Eiendom KF Parkgata 18, Revisjonens rapport. Muntlig orientering: - diverse samferdselssaker Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

3 Saksbehandler: Alvin Vaséli Saksnr.: 2012/1072-7/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Styret for kultur, omsorg og undervisning /13 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: - IMDIs anmodning om bosetting av flyktninger Hammerfest kommunestyres vedtak om bosetting Bosetting av flyktninger i Saken gjelder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, anmoder i skriv av Hammerfest kommune om å øke antall bosatte hvert år fra 25 til 30 personer, hvorav 5 enslige barn og unge. IMDi ber kommunen gjøre et treårig vedtak om dette for perioden I samme brev ber de Hammerfest kommune vurdere å øke antall bosatte i Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommunestyre vedtok : 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige, årlig i perioden Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger. IMDi peker i sitt anmodningsbrev på at det er behov for å bosette til sammen flyktninger i kommunene i 2014 og at det vil være behov for 9000 bosettingsplasser for hvert år i 2015 og De viser også til at anmodningstallene for hver kommune er kommet frem i samarbeid med KS. Hammerfest kommune har pr bosatt 16 flyktninger, hvorav 2 enslige mindreårige. Innvandrertjenesten mener det er mulig å bosette flere enn 25 personer i 2013, og at det er realistisk å øke bosettingstallet fra 25 til 30 personer i perioden IMDi viser til at det for kommunene kan være utfordring å skaffe boliger til flyktninger. De henstiller til at kommunenes vedtak om bosetting bør følges opp gjennom en boligplan og aktiv bruk av Husbankens ordninger. De peker på at det kan gis opptil 40% tilskudd til utleieboliger for flyktninger og andre prioriterte grupper.

4 I forbindelse med kommunens boligsosiale handlingsplan har Hammerfest kommune fått tilsagn fra Husbanken om midler til en prosjektstilling som skal kartlegge boligsituasjonen for innvandrere i Hammerfest og arbeide for å realisere inntil tjue utleieboliger for familier. Innvandrertjenesten arbeider også for at flere bosatte flyktninger investerer i egen bolig slik at de kommunale boligene kan frigjøres for nye bosatte. For øvrig har innvandrertjenesten og Bofellesskapet Nordlys inngått samarbeid med flere private boligeiere for utleie av boliger til flyktninger/enslige mindreårige. Staten har ulike tilskuddsordninger som skal ivareta kommunenes forpliktelser i forbindelse ved bosetting av flyktninger: Integreringstilskudd Dette tilskuddet skal ivareta de utgifter kommunen har i forbindelse med bosetting, introduksjonsprogram, administrasjon og oppfølging. De vanlige integreringstilskuddene utbetales over fem år. Tilskudd for familiegjenforente får kommunen i tre år. Bosettingsår År 1 (2013) Integreringstilskudd satser 2013 Sats Kr (voksne)* Kr (barn)* Kr (enslige voksne) Kr (enslige mindreårige) År 2 (2012) Kr År 3 (2011 Kr År 4 (2010) Kr År 5 (2009) Kr *Personer regnes som voksne det året de fyller 18 år I tillegg til integreringstilskudd, får kommunene følgende tilskudd: (Satser for 2013) Skoletilskudd kr Barnehagetilskudd kr (engangstilskudd) Eldretilskudd kr (engangstilskudd) Særskilt tilskudd for enslig mindreårig kr (utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år) Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger - Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) - Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gruppen kan også komme inn under Husbankens låne/tilskuddsordninger I tillegg til integreringstilskudd mottar kommunene også ordinært ramme/innbyggertilskudd for innvandrere bosatt i kommunen. Dersom kommunen vedtar å øke bosettinga til 30 flyktninger pr.år, vil kommunens inntekter/utgifter knyttet til bosetting, opplæring og oppfølging i 2013 og 2014 være: Inntekter Integreringstilskudd/særskilt tilskudd enslige mindreårige: Statlige refusjoner enslige mindreårige Statlig tilskudd opplæring norsk/samfunnskunnskap Totalt

5 Utgifter Innvandrertjenesten/introduksjonsordninga (administrasjon og introduksjonslønn) , Bofellesskapet Nordlys (statlige refusjoner, tilskudd for enslige mindreårige og andel av integreringstilskuddet) Voksenopplæringssenteret (skolens utgifter til undervisning innenfor språkopplæring, grunnskole for voksne og introduksjonsprogrammet) Totalt Årsaken til at integreringstilskuddet går ned i 2014, skyldes at kommunen mister tilskudd for bosatte flyktninger i 2009, og dette året ble det bosatt mange. Dessuten mister kommunen tilskudd for familiegjenforente i 2011, et år det var flere familiegjenforente. For årene 2013 og 2014 er det ikke lagt inn integreringstilskudd i tilknytning til familiegjenforeninger. Alt tyder imidlertid på at det blir flere familiegjenforeninger i årene fremover, som igjen vil bety større integreringsinntekter enn antydet her. For perioden vil integreringstilskuddet til kommunen øke under forutsetning av at kommunen bosetter 30 flyktninger hvert år. Når det gjelder utgifter, er dette avhengig av om de som blir bosatt er familier eller enslige. Likeså er det avhengig av om familiegjenforente er voksne eller barn. Flere barn kan medføre økte utgifter i grunnskolen/barnehager, og voksne kan bety økte utgifter innenfor introduksjonsprogrammet. Rådmannens vurdering Rådmannen viser til at kommunestyret i desember 2012 vedtok å bosette 25 flyktninger pr. år i perioden IMDi ber nå kommunen om at dette bosettingstallet økes til 30 personer pr. år i perioden , og at kommunen vurderer å øke antallet bosatte i Hammerfest kommune kan vise til gode resultater når det gjelder integrering av bosatte flyktninger i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Kommunen har også opparbeidet seg erfaring, kompetanse og et apparat til å møte de utfordringer som bosetting av flyktninger er. En hovedutfordring fremover er å skaffe egnede og tilstrekkelige boliger. Hammerfest kommune er i ferd med å evaluere/utarbeide sin boligpolitiske handlingsplan. I den sammenheng vil det bli økt fokus på samarbeid med Husbanken for å realisere flere utleieboliger. Innvandrertjenesten arbeider for at tidligere bosatte flyktninger skal skaffe seg egen bolig, slik at kommunale utleieboliger kan frigjøres. På denne bakgrunn foreslår rådmannen en bosetting av flyktninger i Hammerfest i tråd med IMDis anmodninger. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 30 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige, årlig i perioden Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.

6 Saksbehandler: Odd-Børge Pedersen Saksnr.: 2009/375-21/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 40/13 Styret for miljø og utvikling /13 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Handlingsplan til SNP Strategisk+nringsplan Saksdokumenter ikke vedlagt: Handlingsdel til Strategisk Næringsplan Saken gjelder Handlingsplan med tiltaksprogram til Strategisk næringsplan er utferdiget av administrasjonen og forelegges til politisk behandling. I rådmannens forslag legges det ikke opp til økte bevilgninger utover allerede gitte budsjettrammer, disse forutsettes videreført i planperioden. Sakens bakgrunn og fakta Strategisk Næringsplan (SNP) er Hammerfest kommunes overordnede plan for næringsarbeid. Handlingsdelen til SNP er forankret i kommunens planstrategi som er en oppstilling av de viktigste planene i Hammerfest kommune. I tiltaksprogrammet som følger handlingsdelen er det fokusert på tiltak og prosjekter som kan gi synergieffekter og samhandlingsfordeler på tvers av innsatsområdene i SNP. Rådmannen legger ikke opp til en økning i bevilgninger utover allerede gitte budsjettrammer, disse forutsettes videreført i planperioden. Strategisk næringsplan for Hammerfest Kommune ble til gjennom flere runder med langvarige og til dels tunge prosesser, der næringslivet i Hammerfest medvirket aktivt og la ned betydelig mengde med arbeid og ressurser i prosessene. Engasjementet rundt og forventningene til næringsplanen var stor både fra næringslivet og administrasjonen i Hammerfest kommune. Her fikk man endelig på plass et rammeverk som skulle medvirke til et systematisk

7 næringsarbeid der kursen var stukket ut og strategiene klare til å iverksettes. Dette er nå 5 år siden og halve planperioden er gått uten at det strategiske arbeidet har kommet skikkelig i gang. Rådmannens vurdering: Oppfølgingen av Strategisk næringsplan har så langt ikke fungert optimalt og det er nok mange årsaker til dette. Planen er stor og omfattende med 8 innsatsområder med egne hovedmål og 49 strategier for å nå disse. Dette medfører at man helt avhengig av å ha en handlingsplan med strenge prioriteringer for å nærme seg de mål som er satt. At halve planperioden er passert uten at det strategiske arbeidet har vært tilstrekkelig ivaretatt, gjør at vi nå må prioritere enda hardere om de veivalg som gir størst effekt. En slik prioritering medfører for eksempel at kapittel 2 i SNP ikke blir prioritert i denne handlingsplanen. Dette henger sammen med at flere av strategiene i kapittelet allerede har egne tiltaksplaner og ansvarsforhold som ikke berøres av rammene til handlingsplanen, samt at andre strategier ivaretas gjennom tilpassing og synergieffekter med kapittel 3 i SNP. Signaler gitt fra næringslivet har medført det ikke har vært lagt opp til noen ny tung prosess rundt denne handlingsplanen. Det som derimot er synliggjort i handlingsplanen er et mye tettere samarbeid med næringslivet, først og fremst gjennom felles prosjekter, men også gjennom dedikerte arbeidsgrupper som innenfor sine felt skal arbeide mot en rullering av handlingsplanen Det som blir viktig fremover er å gjenskape den entusiasmen og oppslutning fra næringslivet som var i prosessene som resulterte i Strategisk næringsplan. Hovedmålet til strategisk næringsplan er økt verdiskaping. For Hammerfest kommune betyr dette at vi må bli flere og bedre. For å medvirke til å nå målet er det i handlingsplanen fokusert på tiltak som fremmer bolyst, som et virkemiddel. Ved å koble tilflytting og bolystbegrepet opp mot en målrettet satsing på kultur-, reiselivs- og opplevelsesnæringer i et konkurranseperspektiv, vil dette kunne gi fordeler i et stadig strammere rekrutteringsmarked. Mer fokusert satsing på distriktene som ressurs gjennom målrettet og komplementær virkemiddelbruk vil også bidra i positiv retning. De grep administrasjonen nå gjør gjennom utarbeidelse av ny handlingsplan vil medføre et økt fokus på de sentrale mål og strategier som vil gi størst ringvirkninger og synergieffekter, gitt de økonomiske rammene som er til disposisjon. Fornyet fokus resulterer i at det er definert nye samlende innsatsområder som vi kaller «strategiske grep». Det er mot disse innsatsområdene tiltakene rettes og som på sikt skal føre oss nærmere hovedmålet. Prioriteringene medfører at virkemiddelbruken til næringsrettede utviklingstiltak blir mer målrettet og forutsigbar for tiltakshaverne, og skal samtidig gi samfunnsnyttige ringvirkninger der det er mulig. Kommunestyret vedtok en regelendring i retningslinjene for næringsfondene i Hammerfest kommune i Disse endringene gjør at Hammerfest kommune nå er i stand til å bli mer langsiktig i ressursbruken, samt at vi i større grad kan fokusere på strategiske mål i det næringsrettede arbeidet som utføres av kommunen. Majoriteten av tiltakene i handlingsdelen forventes å løpe over flere år, noe som er i tråd med signalene den politiske ledelsen ga da nye retningslinjer for næringsfondene ble vedtatt. Som en konsekvens av dette blir prioriteringene

8 innenfor de bevilgede rammene strammet til med den effekten at det blir færre og mer målrettede tiltak det gis økonomisk støtte til. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til Handlingsplan og tiltaksprogram til Strategisk Næringsplan

9 Saksbehandler: Violet Sigrid Karoliussen Saksnr.: 2012/1403-5/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/13 Styret for kultur, omsorg og undervisning /13 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Nye lokaler Allmed legesenter bestilling av Nytt Allmed legesenter kostnadsoverslag av Alternativer - Nye lokaler Allmed legesenter Saken gjelder Viser til vedtak i kommunestyret , sak 9/13 der følgende vedtak ble fattet: «Kommunestyret vedtar at det gis tilslutning til arbeidet med forslag til utbedring av eksisterende lokaler samt nye lokaler for Allmed legesenter igangsettes. Kostnadsbildet for flere alternativ legges fram for kommunestyret for endelig behandling». Sakens bakgrunn og fakta Pr 24. april 2013 er det 984 ledige listeplasser. I senere år har utviklingen på antall listepasienter vært slik:

10 Fra og med 1. januar 2010 til 1. januar 2013 har det vært en årlig gjennomsnittlig økning i listepasientene på 160 pr år. Fra 1. januar til 1. april i år har det været en økning på 39 listepasienter. I forbindelse med samhandlingsreformen forventes økt bruk av legeressurser de neste to til tre år med stillingsandel på 60 %. I tillegg skal det etableres ny legevaktordning innen 1. januar 2016 som også vil bety økt behov for legeressurser. Ut fra dette vil et grovt anslag tilsi at innen 5 år kan det være aktuelt å vurdere ny fastlegehjemmel. Pr dato april 2013 er det 3400 listepasienter som har sin fastlege på Allmed legesenter. Kriterier Bygningsmessige forhold er ikke tatt med her. Viktige kriterier som må oppfylles ifbm etablering av nye Allmed legesenter: 1. Det må være mulig å tilrettelegge for funksjonell ambulansetilgang til legesenteret 2. Det må være mulighet for utvide med minimum 1 ny legehjemmel. 3. Det må etableres parkeringsmulighet for leger i legevakt til sammen 2 plasser. Tilrettelegges for lege i dagvakt, avtroppende og påtroppende lege som drasser på ca 15 kg utstyr fordelt på 3 kolli. 4. Det må være mulighet til å etablere parkering for bevegelseshemmede minimum to plasser. 5. Det må være mulighet til å etablere legesenteret på et plan på 550 kvm. 6. Lange korridorer vil ødelegge muligheter for å etablere et effektive og funksjonelt legekontor. 7. Det må være begrenset innsyn eller mulighet til skjerming for innsyn. 8. Det må etableres båreheis/personalheis dersom lokaler etableres over bakkenivå. Krav til båreheis er bredde 1,1 m og lengde 2,4 m. 9. Legesenteret bør ligge sentrumsnært. 10. Legesenteret bør tilrettelegges for hospitering av legestudenter. Det må også nevnes at Kiropraktor har meddelt interesse for å samlokalisere med legesenteret og har behov for 2 rom a 25 kvm til sammen 50 kvm.

11 Romprogram Allmed legesenter skal etablere nye lokaler i Hammerfest. Lokasjon er ikke fastsatt. Antall arbeidsplasser er pr i dag 9 personer. Det er 4 leger, 1 sykepleier og 3 helsesekretærer. I perioder vil det i tillegg være en legestudent som er utplassert på legesenteret. Det må tas hensyn til at kiropraktor kan tilkomme sammen med 1 sekretær og har angitt et behov for 2 kontorer a 25 kvm. Disse lokalene trenger nødvendigvis ikke å være på samme plan som legesenteret. I den videre prosessen vurderes det å planlegge kontor til Kommuneoverlege og legetjenestens virksomhetsleder. Disse kontorene har ikke behov for å være i samme etasje som legesenteret /Arvid Isaksen Rom nr Funksjon Antall Areal/stk Areal i kvm 1 Legekontor Turnuslege Legestudent Framtidig lege SUM areal legekontorer Laboriatorium Skiftestue Skyllerom Gyn. Rom SUM areal spesialrom 72 9 Framtidig kiropraktor Kontor kiropraktor SUM areal kiropraktor Resepsjon Venterom Garderobe Skriver og kopi rom Møt-/spiserom Lager Avfallsrom Teknisk rom SUM areal div rom 208 Div fellesarealer. 50 Bruksareal totalt 521 Vurdering av aktuelle lokaler Muligheten for følgende av kommunes lokaler er vurdert til etablering av Allmed nye legesenter: 1. Eksisterende lokaler der Allmed legesenter har tilhold i dag. 2. Gamle Helsehuset

12 3. Lokaler i Strandparken 4. Biblioteket 2. etg etg. Kommunehuset (Her finnes en håndtegnet løsning) 6. De gamle kinolokalene i Strandgt. Eksisterende lokaler Allmed legesenter har tilhold til i dag Se vedlegg som viser en prosjektkostnad på kr ,-. Gamle Helsehuset Antall kvm som kan være tilgjengelig for etablering av legesenter er ca 237 kvm (bredde 10,3 m og lengde 23 m). Av dette går ca 17 kvm med til trappeoppgang og heis. I gamle Veiengården er ytterligere 190 kvm (bredde 9,5 m og lengde 20 m) tilgjengelig. Det er heis i gamle helsehuset, men den tilfredsstiller ikke dagens krav til båreheis. Ambulansen har en mulig tilgang til legesenter via veien bak bygget. Totalt utgjør dette 427 kvm. Det er nivåforskjell mellom disse to byggene, men det vil være fullt mulig å etablere egnet passering mellom byggene. Vurdering: Vår vurdering er at tilgjengelig areal på 428 kvm til etablering av legesenteret på et plan er for lite. Et annet viktig moment er bredden på bygget som er på ca 10 m og som medfører at det er vanskelig å etablere et funksjonelt og effektiv legesenter i bygget. Romløsningen blir langstrakt som igjen vil medføre lange gåavstander. Legesenteret skal være i virksomhet i nyetablerte lokaler i mange år og momentene over er derfor avgjørende for vår vurdering. Lokaler i Strandparken Mulige lokaler i dette bygget som kan benyttes til framtidig legesenter vil være i delen av bygget mot Strandgata. Hjemmetjenesten er samlokalisert med helsesøstertjenesten og holder til i 5. og 6. etasje. Arealet i 5 etasje utgjør 294 kvm. I etasjen under 4. etg 224 kvm - har Fagstab Helse sine kontorer. Totalt utgjør dette 518 kvm. Helsesøstertjenestens lokalisering i Strandparken var begrunnet med fordelen med nærheten til legetjenesten. Til transport av pasienter må personalheisen benyttes. Dette er mulig, men ikke optimalt. Heis tilfredsstiller ikke dagens løsning til båreheis. Vurdering Etablering av legesenter over flere etasjer er lite rasjonelt og anbefales ikke. Etablering av legesenter i lokaler som etter utflytting av hjemmetjenesten kan overtas med minimale kostnader av andre tjenester er uklokt. Etablering av legesenter som skissert vil bety at i tillegg til planlagt flytting av hjemmetjenesten må også Fagstab Helse og helsesesøstertjenesten flytte for å frigi plass til nytt legesenter.

13 Heis som vil være aktuell å benytte er personheisen i næringsdelen i bygget. Denne heisen tilfredsstiller ikke dagens krav til båreheis. Etablering av et tredje legesenter i Strandparken gjør legetjenesten svært sårbar i en risikosammenheng. Lokaler biblioteket 3.etg Tilgjengelige arealer er 509 kvm (bredde 11,5 m og lengde 44,3 m). Trappeoppgang på ca 5 kvm er inklusive. Personheis har bredde 1,1 m og dybde 2,0 m, men tilfresstiller ikke dagens krav til båreheis. Vurdering Byggets bredde på 11,5 m gjør at etablering av legesenter her ikke anbefales. Første etg. kommunehuset Tilgjengelige arealer er 529 kvm inklusive trappeoppgang på ca 15 kvm netto areal blir dermed ca 515 kvm. Lokalene benyttes i dag til Barnevernet og Eiendom. Vurdering Byggets bredde på 11,5 m gjør at etablering av legesenter her ikke anbefales. Det er mulig å tilrettelegge for parkering for bevegelseshemmede i Storgt. Personheis har følgende innvendig mål: Bredde 1,1 m og dybde 1,4 m og tilfredsstiller ikke dagens krav til båreheis. Adkomst for bevegelseshemmede og ambulanse kan gjøres fra bakgården, men for bevegelseshemmede kan det i en trang bakgård være en lite ønskelig løsning. Gamle kinolokaler i Strandgt Se vedlegg som viser en prosjektkostnad på kr ,-. Totalt areal 1700 m². Tilgjengelige arealer i eksisterende bygning er 480 kvm (bredde 15,3 m og lengde 31,4 m). Arealformen tilrettelegger for en arealløsning som vil være funksjonell og effektivt. Etablering av nytt legesenter i dagens kinolokaler er uaktuelt, men ved riving av eksisterende og oppføring av nytt bygg på tomta den gamle kinoen står i dag gir muligheter for etablering av et nytt legesenter på et plan. Dette skaper også muligheten for: Inngang til legesenteret fra gatenivå til Salsgata Egnet adkomst for ambulanse uten bruk av heis Parkering for bevegelseshemmede Parkering for leger i legevakt 2 parkeringsplasser. I denne prosessen vil det være naturlig at kontorer til virksomhetsleder og kommuneoverlege planlegges i samme bygg. Oppføring av nytt bygg vil gi mulighet for etablering som dekker arealbehovet til nytt legesenter. Det er også flere muligheter med dette alternativet da ledige areal eksempelvis kan fylles med eksempelvis 8 omsorgsboliger, kontorfasiliteter og nødvendige uteområder på tak.

14 Vurdering Etablering i eksisterende lokaler til Allmed legesenter er ikke tatt med i oversikten under. Det vises til kostnadsoverslaget hvor det blant annet fremkommer at legesenteret må flyttes midlertidig til en kostnad av 1 mill kr. Vedlegget viser også et leiealternativ som er beregnet til kr ,-. Dette alternativet inkluderer leie av parkering og flytting av legesenteret. Nr. Kriterier Gml. Helsehus Strand parken Oppfyllingsgrad Bibliotek Kommune huset 1 etg. Gamle kino 428 kvm 2 plan 518 kvm 2 plan 509 kvm 1 plan 529 kvm 1 plan 480 kvm 1 plan 1 Det må være mulig å tilrettelegge for funksjonell ambulansetilgang til legesenteret 2 Det må være mulighet for utvide med minimum 1 ny legehjemmel. 3 Det må etableres parkeringsmulighet for leger i legevakt til sammen to plasser. 4 Det må være mulighet for å etablere parkering for bevegelseshemmede minimum to plasser 5 Det må være mulighet til å etablere legesenteret på et plan på 550 kvm. 6 Lange korridorer vil ødelegge muligheter for å etablere et effektive og funksjonelt legekontor. 7 Det må være begrenset innsyn og samtidig mulighet til å arbeide uten skjerming for innsyn. ja Ja ja ja ja nei Ja ja ja ja ja Ja ja ja ja ja ja ja ja ja nei nei ja ja ja ja nei Nei Nei ja ja ja Ja Ja ja

15 8 Det må etablere båreheis/personalheis dersom lokaler etableres over bakkenivå. ja ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt ja 9 Bør ligge sentrumsnært for tilreisende bl.a. med båt. 10 Legesenteret bør tilrettelegges for hospitering av legestudenter. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Rådmannens vurdering Basert på vurderingen er det kalkulert 4 alternativer for lokalisering av nytt legesenter jfr. vedlegg. Rådmannen mener at de beste alternativene er; alternativ 3 (rive gammelkinoen og bygge nytt legesenter) og alternativ 4 (leie lokaler til Allmed legesenter). Rådmannen foreslår en nærmere utredning av alternativ 3 som betyr å rive gammelkinoen og bygge nytt legesenter på tomten. Rådmannen mener at det på sikt vil være best økonomi å benytte alternativ 3, men på grunn av høy lånegjeld i kommunen er anbefalingen at alternativ 4 velges. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret er positiv til at Allmed legesenter skal etableres i leide lokaler. 2. Kommunestyret vedtar at alternativ 4 skal utredes videre. 3. Saken vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014, økonomiplan

16 Saksbehandler: Jørn Berg Saksnr.: 2012/587-16/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/13 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Brev fra Finnmarkfylkeskommune vedr. hurtigbåtruter i anbudsperioden Felles uttalelse fra bygdelagene i Skippernes, Hellefjord, Skarvfjordhamn og Hønsebyvik, Langstrand, Sandøybotn, Slettnes og Kårhamn. Uttalelse fra Akkarfjord bygdelag. Uttalelse fra Johan Kvalsvik AS. Innspill til Finnmark fylkeskommune fra Alfred Sachs. Høring - anbudsruter med hurtigbåt Saken gjelder Høring av hurtigbåtruter før utsendelse på anbud. Sakens bakgrunn og fakta Finnmark fylkeskommune skal omkring 20. juni sende hurtigbåtrutene i fylket ut på anbud. Anbudsperioden vil være Høringsfristen er satt til 1. juni, men Hammerfest kommune har i ettertid fått utsatt fristen til 13. juni. Fylkeskommunen har satt følgende kriterier til grunn for anbudsutlysningen: Anløp av mindre steder I forbindelse med anbudet har fylkeskommunen satt følgende standard for anløpssteder med liten eller ingen bosetning: - Innbyggere son bor på anløpssteder med liten bosetning skal ha mulighet til å komme seg til og fra eget kommunesenter i løpet av en dag ukentlig. - Anløpssteder med vesentlig fritidsbebyggelse skal anløpes i forbindelse med helg(fredag/søndag). Fartøykrav

17 Rutene beregnet ut fra kapasitet etter dagens modell/trafikk, og det skilles mellom to typer fartøy: - Passasjerfartøy fartøy som kun er beregnet for passasjerbefordring, med kun en liten kapasitet for gods(varangerxpressen og VargsundXpressen). - Kombifartøy fartøy som er beregnet til både å befordre passasjerer, gods og biler(alle andre ruter). Det vil bli satt krav til god passasjerkomfort om bord, og på fartøyene med lengst seilingstid vil det bli satt krav om enkel restaurasjon(automat). På fartøyene vil det bli satt et alderskrav som ikke er urimelig i forhold til det tøffe området de skal seile i. Operatørene vil få krav om kvalitet på rutetjenesten, med tanke på regularitet og punktlighet. Dette vil skje i form av trekk i tilskudd ved kanselleringer eller forsinkelser som ikke skyldes force majeure eller vær. Stasjonering av fartøy I eksisterende ruteføring ligger fartøyene med nattstopp i sentra, og starter dagen med tom- /posisjonskjøring ut på morgenen. Etter modell fra andre fylker foreslås det å stasjonere fartøyene ute i distriktet om natta, og så starte dagen med å ta passasjerene inn til sentraene. Det brukes store beløp årlig på posisjonskjøring som på denne måten frigjøres, og kan brukes til å skape et bedre rutetilbud. Spesielt for Hammerfest kommune Fylkeskommunen foreslår at dagens ruteområde Lille Survik Sennabukt legges ned fra Det foreslås videre at Lille Survik og Hønseby i stedet legges inn med anløp av SørøysundXpressen. Hammerfest vil bli trafikknutepunkt med tre daglige fartøy liggende i havna. Det forutsettes derfor at Hammerfest kommune/hammerfest havn KF, Finnmark fylkeskommune og aktuell operatør finner akseptabel løsning for mannskap under dagstopp i byen. I ruteføringen er det lagt til grunn en daglig(mandag-fredag + søndag) rotasjon i VargsundXpressen far Alta til Hammerfest v.v. I anbudet vil fylkeskommunen be tilbyderne spesifisere pris også på to rotasjoner. Dersom det er innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer eller man deler kostnad for den andre rundturen med kommunene, vil dette kunne være aktuelt. Det bes derfor om at kommunen gir tilbakemelding på interesse for en eventuell medvirkning økonomisk på dette. Med bakgrunn i ønske om å få opp fart/effektivitet i hurtigbåtrutene foreslås Vatnhamn tatt ut av rutenettet fra Anløpsstedet har nærmest ingen anløp siste år, og behovet antas derfor å være minimalt. Uttalelser fra bygdelag og andre. Kort oppsummering Saken har vært sendt ut til bygdelagene for å få innspill fra dem. Det er kommet inn følgende innspill:

18 Skippernes bygdelag, Hellefjord bygdelag, Skarvfjordhamn og Hønsebyvik bygdelag, Langstrand bygdelag, Sandøybotn bygdelag, Slettnes bygdelag og Kårhamn bygdelag Bygdelagene påpeker i sin uttalelse at bygderuta har suverent flest passasjerer i 2012 og nevner en del ting som viser hvor viktig denne ruta er. De har satt opp et eget forslag til ruteopplegg. Dette er i hovedtrekk som følger: - Det er satt inn turer mandag, onsdag, torsdag og fredag morgen og kveld. Ruta til Lille Survik er foreslått på en annen måte. - Avgangene til Hasvik er urørt. - VargsundXprssen tar noen turer, da de ligger i ro midt på dagen. - Akkarfjord får et ekstra anløp onsdag, da eldre folk som skal til legen og lignende kan få en kortere dag i byen. - Ruta ønskes fra mai tom oktober. I vintermånedene kan mandag ettermiddag og torsdag morgen kuttes. - Bygdelagene aksepterer at dagens praksis med signalanløp videreføres. - Bygdelagene har også satt opp krav til båttype. Hele uttalelsen med ruteforslaget følger vedlagt. Akkarfjord bygdelag Bygdelaget påpeker en del positive og noen negative ting med det nye ruteforslaget, og fremmer noen krav til nytt ruteopplegg. Hovedtrekkene i uttalelsen er som følger: - Ruteforslaget gjør det mulig å komme tidligere til byen men det vil likevel ikke være mulig å utføre en vanlig 7,5 timers arbeidsdag. - Tidligere krav om pendlerrute med et ekstra anløp midt på dagen opprettholdes. Dette vil korte ned tida i byen, samtidig som det vil være mulig å sende fisk/gods innenfor normal arbeidstid. - Både ruta midt på dagen og ettermiddagsruta bør anløpe de andre stedene(i tidligere Bygderuta), i alle fall på signal. - Ekspedisjonsstedene bør også utstyres med AIS-system som gjør det mulig å følge med båten og eventuelle forsinkelser. - Kravene til båttype fra de andre bygdelagene støttes. Hele uttalelsen fra bygdelaget følger vedlagt. Johan Kvalsvik AS Johan Kvalsvik AS har sendt et eget innspill i forbindelse med anbudet på nye båtruter. Hovedtrekkene er søm følger: - Båten må ha et lastedekk som tar minst 15 tonn, men helst Mulighet til å sende fersk fisk på hverdagene. - Fersk fisk kan ikke sendes med båten om morgenen. - Hurtigbåten må kunne ta farlig last, slik som gass til truck. - Båten må kunne ta større kjøretøy enn personbiler. - Tas Sørøy ut vil det være ytterligere behov for ytterligere lastekapasitet på hurtigbåten. - Problemer med å sende fersk fisk dersom båten fra Hasvik ikke kan gå. Det må da være en alternativ båt som kan gå. Hele uttalelsen fra Johan Kvalsvik AS følger vedlagt. Alfred Sachs

19 Alfred Sachs i Lille Survik har sendt en egen uttalelse til fylkeskommunen. Hovedtrekkene er som følger: - Forslaget medfører betydelige investeringer i kaianlegg i Survik års tilbakeskritt å gå tilbake til lokale båtanløp - Ruteområdet Lille Survik Sennabukt må opprettholdes. Uttalelsen fra Sachs, vedlagt dokumentasjon på kaiforholdene, følger vedlagt. Rådmannens vurdering Administrasjonen har vurdert de enkelte innspillene som er kommet inn, men har ikke funnet å kunne ta hensyn til alle ønskene. Det er gjort en helhetsvurdering av saken og vi har kommet frem til følgende: Rute til bygdene i Sørøysundet(tidligere Bygderuta og nå en del av SørøysundXpressen) Båtruta til bygdene i distriktet er svært viktig for å opprettholde og helst øke bosettingen. Ruta er også veldig viktig i forhold til de som har fritidseiendommer på disse stedene samt turistnæringen. Det har lenge vært et krav om at det innføres pendlerrute slik at folk kan bo i distriktet og arbeide i Hammerfest, og det er positivt at det nå er vilje til å innføre dette. I ruteopplegget fra fylkeskommunen foreslås det at Akkarfjord får denne muligheten, men vi mener denne senere kan utvides til også å omfatte andre steder med fast bosetting og behov for pendling. For at dette skal bli en reell mulighet for pendling, så er det viktig at avgangstiden om morgenen justeres slik at båten er i byen noe før kl om morgenen. Det er viktig at også de andre stedene har et godt rutetilbud. Dette kan ivaretas ved at det innføres en formiddagsavgang omkring kl som går innom Akkarfjord og Lotre samt Skippernes, Hellefjord, Lundhamn, Langstrand, og Slettnes på signal. Denne ruta bør anløpe Slettnes først og Akkarfjord sist før den returnerer til Hammerfest. I tillegg må disse plassene anløpes på signal om ettermiddagen. Stedene på Sørøya og Kårhamn har i alle år hatt et tilbud på lørdager. I de senere årene har denne ruta bare gått sommerstid. I fylkeskommunens forslag foreslås det at denne ruta kuttes ut. Det er viktig å beholde denne ruta slik at befolkningen også har et tilbud på lørdager, og den bør gå hele året. I fylkeskommunens forslag er det lagt opp til at ruta som i dag går med en mindre båt mellom Lille Survik og Sennabukt legges ned, og at SørøysundXpressen tar en ekstrarunde fra Hammerfest - Lille Survik Hønseby - Hammerfest onsdag formiddag og ettermiddag, samt fredag og søndag kveld. Lille Survik har sosialt en tilknytning til Hønseby og Eidvågeid og denne kontakten brytes ved å legge ned ruta. I tillegg er kaiene hverken i Lille eller Store Survik trafikkerbar med større båter. Det foreslås derfor at ruta opprettholdes. I forslaget til vedtak legges det opp til at det stilles en del krav til båtene i forhold til passasjerkapasitet, fart, adkomst, godstype/-mengde mm. Dette er stort sett i forhold til bygdelagenes ønsker. Johan Kvalsvik AS ønsker at det stilles krav om at båtene kan ta større mengder gods enn det som det legges opp til. Fylkeskommunen har uttalt at det skal lyses ut et eget godsanbud og vi mener ønskene til godshåndtering må ivaretas i dette anbudet.

20 Ruta Hasvik Hammerfest Hasvik Vi ser positivt på at fylkeskommunen legger opp til daglige avganger om morgenen fra Hasvik, med retur om ettermiddagen. Dermed kan folk bo i Hasvik og arbeide i Hammerfest. Vi tror at dette gjør at denne ruta vil bli mye mer brukt i fremtiden. Ruta Alta Hammerfest Alta(VargsundXpressen) Denne ruta har vært mye diskutert. Ruta var i drift under Snøhvitutbyggingen, men ble senere lagt ned på grunn av store kostnader og fallende passasjertall. Vi ser positivt på at den gjeninnføres, spesielt med tanke på passasjerer til sykehuset. Dette under forutsetning av at dette ikke går på bekostning av vårt foreslåtte tilbud til stedene på Sørøya og Kvaløya. Ruta må som tidligere gå fra Alta til Hammerfest om morgenen med retur til Alta om ettermiddagen. Ruta Havøysund Hammerfest Havøysund(MåsøyXpressen) I forbindelse med anbudet vurderer fylkeskommunen å legge opp til en pendlerrute Havøysund Hammerfest Havøysund på ukedagene. Dette tenkes gjennomført dersom det er mulig innenfor fylkeskommunens rammer eller er medfinansiert av Måsøy kommune. Vi ser positivt på at det innføres en slik rute, men da under forutsetning av at det ikke går utover vårt foreslåtte tilbud til stedene på Sørøya og Kvaløya. Bidrag til finansiering Fylkeskommunen ønsker tilbakemelding på om Hammerfest kommune er interessert i å bidra økonomisk til flere avganger med VargsundXpressen(Alta Hammerfest Alta) enn den ene som det er lagt opp til i anbudet. Ansvaret for drift av kollektivtilbud er et fylkeskommunalt ansvar og vi mener at kommunen ikke bør bidra økonomisk til denne ruta. Samlet anbudspakke Anbudsperioden for anbudet som nå lyses ut er på 10 år. I løpet av denne perioden kan det være behov for å gjøre endringer i ruteopplegget. Det er viktig at dette hensyntas i anbudsutlysningen. For å gjøre det lettere å foreta endringer bør alle rutene lyses ut i en pakke med en hovedleverandør, da dette vil gjøre opplegget mer fleksibelt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune ber om at følgende blir lagt til grunn ved utlysning av anbud på hurtigbåtruter for perioden : a. SørøysundXpressen Bygderuta Denne båtruta er den båtruta i Finnmark som har klart størst passasjertall og det er viktig at den videreutvikles med et bedre tilbud til befolkningen. Båtruta bør ha følgende avganger: o Morgenruta: Båten går Hammerfest Akkarfjord Hammerfest med ankomst til Hammerfest kl Kun persontransport. o Formiddagsruta: Båten går fra Hammerfest kl til Akkarfjord og Lotre med Skippernes, Hellefjord, Lundhamn, Langstrand og Slettnes på signal. Slettnes anløpes først. Persontransport og gods. o Ettermiddagsruta: Båten går fra Hammerfest kl til Akkarfjord og med Skippernes, Hellefjord, Lundhamn, Langstrand, Lotre og Slettnes på signal. Persontransport og gods. o Lørdagsruta: Avgang fra Hammerfest kl til Akkarfjord og med Skippernes, Hellefjord, Lundhamn, Langstrand, Lotre, Slettnes og Kårhamn på signal.

21 o Søndagsruta: Avgang fra Hammerfest kl og anløp av Akkarfjord og Lotre med Skippernes, Hellefjord, Lundhamn, Langstrand og Slettnes på signal. Ruta deles i to om sommeren for å ta unna passasjermengden. Krav til båten: Marsjfart min. 32 knop Passasjerkapasitet min. 100 Bilkapasitet min. 3 Lastekapasitet min. 7 t Hydraulisk gangvei til begge dekk Aluminiumsskrog Må kunne ta farlig gods, som bensin og gass Det forutsettes at øvrig godsmengde/godsstørrelse løses i et eget anbud for frakting av gods som tidligere forespeilet av fylkeskommunen. Hammerfest kommune mener denne ruta vanskelig lar seg kombinere med ruta til Hasvik, på grunn av avgangstidene om morgenen og da det sannsynligvis vil være en del innstillinger og forsinkelser fra Hasvik vinterstid på grunn av værforholdene. Hasvik Hammerfest Hasvik Hammerfest kommune synes det er positivt at det legges opp til daglige avganger om morgenen fra Hasvik til Hammerfest, med retur om ettermiddagen. Denne må anløpe Kårhamn begge veiene. Sennabukt Lille Survik Dagens båtrute bør opprettholdes for å gi befolkningen på stedet et godt tilbud, og da det med dagens kaier på disse stedene ikke lar seg gjøre å anløpe stedet med større båter. b. VargsundXpressen Hammerfest kommune ser positivt på å gjeninnføre båtruten mellom Hammerfest og Alta, dersom det lar seg gjøre uten at det går utover tilbudet til stedene på Sørøya og Kvaløya som er helt avhengige av gode båtforbindelser. Ruta vil være spesielt positivt i forhold til reisende som skal til sykehuset. Båten må gå fra Alta om morgenen, med retur fra Hammerfest om ettermiddagen. c. MåsøyXpressen Hammerfest kommune ser positivt på å innføre pendlerrute Havøysund Hammerfest Havøysund på hverdager og søndager, dersom dette lar seg gjøre uten at det går utover tilbudet til stedene på Sørøya og Kvaløya. 2. Hammerfest kommune vil i utgangspunktet ikke bidra til drift av ordinære båtruter, da dette er et fylkeskommunalt ansvar. 3. Hammerfest kommune anbefaler at det lyses ut en anbudspakke som omfatter alle ruteområdene. Dette vil gjøre det mer fleksibelt dersom det senere er behov for endringer.

22 Saksbehandler: Alf E. Jakobsen Saksnr.: 2010/976-17/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/13 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Valg av styrer i aksjeselskaper 2013 Saken gjelder I tråd med innarbeidet praksis i Eierskapsmeldinga skal en valgkomite bestående av ordfører, gruppeleder største opposisjonsparti og rådmannen innstille for formannskapet når det gjelder valg til aksjeselskaper der Hammerfest kommune er en vesentlig eier og har styrerepresentasjon. Sakens bakgrunn og fakta I denne omgangen har valgkomiteen hatt møte og innstiller på valg av styrerepresentanter til Hammerfest Energi AS, Finnmark Ressursselskap AS og MariNor AS. For de to første selskapene er generalforsamlinger berammet til 17. juni og datoen for MariNor er 22.juni. Det er noe forskjellig hvor mange som er på valg i de ulike aksjeselskapene da Hammerfest Energi AS har en ordning med at omtrent halvparten er på valg det enkelte år og valgene for de som er på valg skjer for to år i gangen. Finnmark Ressursselskap AS har praktisert en ordning med at alle er på valg hvert år. MariNor AS har 3 valgt politisk i styret og 2 ansatterepresentanter i styret. I praksis er henholdsvis 2 og 1 på valg det enkelte år av de politisk valgte. I år er 2 av disse på valg. Valgkomiteens vurdering Valgkomiteen har et ønske om å beholde kontinuiteten i styrene da disse ut fra de tilbakemeldinger en får, fungerer godt. Der en kommer med nye kandidater er i de tilfeller representanter selv har ønsket avløsning.

23 Av de faste styremedlemmene i Hammerfest Energi AS, er Leif Vidar Olsen, Randi Næss og Trine Bredal Hauan på valg. I tillegg har Roger Moe Bjørgan som egentlig er på valg i 2014, bedt om avløsning. De personlige vararepresentantene til de tre første, henholdsvis Odd Edvardsen, Guri Bjørkli og Lill-Gunn Kivijervi er også på valg. Leif Vidar Olsen er styreleder i selskapet. I Finnmark Ressursselskap AS er våre tre faste alle på valg og dette er Jarle Edvardsen, Solbjørg Mikkelsen og Ole Martin Rønning. De to første er henholdsvis leder og nestleder. Så er det personlige varamedlemmer med henholdsvis Reidar Johansen, Marit Kjøll og Anne Lise Mortensen. Sistnevnte har bedt om avløsning. I MariNor AS er det Jarle Edvardsen og Violet Karoliussen av de faste som er på valg og av varamedlemmene i prioritert rekkefølge er det Grete Ernø Johansen som er på valg. Jarle Edvardsen er i dag styreleder i selskapet. Innstilling fra valgkomiteen: Formannskapet slutter seg til valgkomiteens forslag til representanter i nedenforstående styrer der det skal være nyvalg: Hammerfest Energi AS Styremedlem Personlig varamedlem Leif Vidar Olsen (gjenvalg 2 år) Odd Edvardsen (gjenvalg 2 år) Randi Næss (gjenvalg 2 år) Guri Bjørkli (gjenvalg 2 år) Trine Bredal Hauan (gjenvalg 2 år) Lill-Gunn Kivijervi (gjenvalg 2 år) Raymond Robertsen (ny 1 år) Kåre Tormod Nilsen (gjenvalg 2 år) Førstnevnte gjenvelges som styreleder. Finnmark Ressursselskap AS Styremedlem Personlig varamedlem Jarle Edvardsen (gjenvalg 1 år) Reidar Johansen (gjenvalg 1 år) Solbjørg Olsen (gjenvalg 1 år) Marit Kjøll (gjenvalg 1 år) Ole Martin Rønning (gjenvalg 1 år) Anders Nesse (ny 1 år) Førstnevnte gjenvelges som styreleder. MariNor AS Styremedlem Varamedlem etter prioritet Jarle Edvardsen (gjenvalg 2 år) Grete Ernø Johansen (gjenvalg 2 år) Violet S. Karoliussen (gjenvalg 2 år) Førstnevnte gjenvelges som styreleder:

24 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2013/1373-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Organisering KF mot POS og KP etter 1.juli alternativ 2 2 Rapport totalstatus for POS 3 Totalstatus Kpark 4.juni 2013 Omsorgssenteret og parkeringshuset - oppfølging Saken gjelder Kommunestyret behandlet kvartalsrapporten fra Hammerfest Eiendom KF og vedtok blant annet følgende: Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF utreder en sak til førstkommende kommunestyremøte med følgende innhold: Beskrivelse av prosjektenes (POS og parkering) organisering med ansvarsbeskrivelse. Interne oppfølgingsrutiner må beskrives, samt organisering av HE KF s (med representanter fra Hammerfest kommune) arbeidsgruppe og styringsgruppe. Beskrivelse av om det i kontraktene er noe som har påvirkning på prosjektenes økonomi og framdrift. Kontraktene skal i tillegg oversendes rådmannen for oppfølging. Beskrive endringene med kostnader som er gjort etter kontraktsinngåelse. Endringsprotokoll eller lignende skal vedlegges. Prosjektene framdrift skal beskrives. Prosjektbudsjett opprinnelig (sist vedtatt i kommunestyret), endringer og revidert budsjett Andre forhold som har betydning for prosjektene

25 Hammerfest eiendom KF s saksutredning Beskrivelse av prosjektenes (POS og parkering) organisering med ansvarsbeskrivelse. Interne oppfølgingsrutiner må beskrives, samt organisering av HE KF s (med representanter fra Hammerfest kommune) arbeidsgruppe og styringsgruppe. Kommentar: POS er organisert iht. vedlagt organisasjonsplan. Prosjektgruppen består av prosjektleder, brukernes representanter med virksomhetsleder Trine Nylund og rådgiver Grethe Gebhardt. Prosjektleder Yngvar Johansen har kontakten mot «brukerne» og Sweco AS ved Nils Eirik Toft har tatt avklaring mot totalentreprenøren, Consto AS. Prosjektgruppen trekker inn nødvendige resurser ved behov. Engasjementet til Sweco AS løper i førsteomgang til prosjekteringsfasen er over, 1. juli Prosjektleder rapporterer til daglig leder i Hammerfest Eiendom KF som igjen rapporterer til Styringsgruppen bestående av Rådmannen, daglig leder i Hammerfest Eiendom KF, kommunalsjef for Helse og- omsorg og sjef for parkering. Samt til styrt i Hammerfest Eiendom KF. Styringsgruppen rapporterer videre til formannskapet som igjen rapporterer til kommunestyret. Prosjektlederne ivaretar også kravene i byggherreforskriften Beskrivelse av om det i kontraktene er noe som har påvirkning på prosjektenes økonomi og framdrift. Kontraktene skal i tillegg oversendes rådmannen for oppfølging. Kommentar: Vedlagte tabell viser tillegg og endringer Beskrivelse Beløp Inkl. mva. Uavhengig kontroll Antatt , ,- Endringer i samspillfasen Pr. dato , ,- Endringer Bistand IARK , ,- Endringer i varemottak Antatt , ,- Endringer av hoved kjøkken Antatt? Endringer av baderoms kabinetter ,-

26 EA (Nytt hoved kjøkken) , ,- Endring i søppelhåndtering Antatt , ,- Endring utstyr til brukerne Antatt , ,- Tilknytningsavgift opparb.(kom.geb) Antatt , ,- Seksjonering Antatt , ,- Reguleringssaken, gebyr Antatt , ,- Reguleringsplanen , ,- Sum endringer og tillegg ,- Sum endringer og tillegg fratrukket Bano ,- Beskrive endringene med kostnader som er gjort etter kontraktsinngåelse. Endringsprotokoll eller lignende skal vedlegges. Kommentar: Endringsprotokoll ligger vedlagt. Forventede endringer er beskrevet i tabell over. Prosjektenes framdrift skal beskrives. Kommentar: Prosjektet er i rute iht. fremdriftsplan datert 1. mars Ferdigstilling av KPARK er satt til 3.mars Ferdigstilling av POS er satt til 6.februar Denne fremdriftsplanen er godkjent av Hammerfest Eiendom KF og er fordelaktig fordi denne forskyvingen i ferdigstilling i forhold til 5. desember 2014 krever delovertakelse av bygget slik at innflytting kan skje tidligere enn først planlagt. Krav om lønns og- prisstigning fra desember 2014 til mars 2015 er avvist av Hammerfest Eiendom KF og godtatt av Consto AS Prosjektbudsjett opprinnelig (sist vedtatt i kommunestyret), endringer og revidert budsjett. Kommentar: Totalstatusrapport ligger vedlagt. inn sammen med vedtak fra kommunestyret

27 Andre forhold som har betydning for prosjektene. Kommentar: - Tilsagnsbrevet om investeringstilskudd er ennå ikke mottatt fra Husbanken. - Endelig godkjenning av reguleringsplanen er ikke godkjent av formannskapet og kommunestyret. - Gatevarme og skifer i Sørøygata er det ikke tatt stilling til ennå. Rådmannens vurdering Rapporten fra HE KF er ikke behandlet av styret i HE KF. Det vurderes som naturlig på grunn av den korte tidsfristen. Rådmannen vurderer Hammerfest eiendom KF s tilbakemelding slik: Beskrivelse av prosjektenes (POS og parkering) organisering med ansvarsbeskrivelse og interne oppfølgingsrutiner må beskrives, samt organisering av HE KF s (med representanter fra Hammerfest kommune) arbeidsgruppe og styringsgruppe. Rådmannen vurderer tilbakemelding på dette området som tilstrekkelig, men styringsgruppen ansvar og oppgaver må defineres bedre. Kun rapportering er ikke tilstrekkelig. Økonomiske og framdriftsmessige forhold må godkjennes og evt rapporteres videre. Det må vurderes om alle endringer +/ skal godkjennes av styringsgruppen. Daglig leder i HE KF bør ha ansvaret for å innkalle til jevnlige møter. Beskrivelse av om det i kontraktene er noe som har påvirkning på prosjektenes økonomi og framdrift. Kontraktene skal i tillegg oversendes rådmannen for oppfølging og beskrive endringene med kostnader som er gjort etter kontraktsinngåelse. Endringsprotokoll eller lignende skal vedlegges. Rådmannen er fornøyd med tilbakemelding. Kontraktene er mottatt og vil eventuelt bli fulgt opp ved behov. Når det gjelder endringer oppfatter rådmannen endringene pr i dag slik: Omsorgssenteret: kr Rådmannen er usikker på om dette er et bruttotall eller om tallet skal være korrigert til kr slik det kan virke som i saksutredningen. Parkeringshuset: kr Rådmannen kan ikke se hvordan dette tallet framkommer. Rådmannen anser det som nødvendig at styringsgruppen gjennomgår det økonomiske i prosjektet Prosjektene framdrift skal beskrives. Ferdigstillelse av prosjektene er satt til Omsorgssenteret: Parkeringshuset: Fristen på omsorgssenteret er ikke i tråd med det som er informert om tidligere. Dette må utdypes nærmere av HE KF.

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 15:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 15:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.06.2013 Tid: 10:00 15:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Følgende medlemmer er innkalt pr telefon og har bekreftet at de kommer: AP:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret i Alta støtter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-15:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-15:20 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 20.06.2013 Tid: 09:00-15:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.03.2016 Tid: 09:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 03.09.2012 Tid: 09:00 11:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Arkiv: F35 Arkivsaksnr: 2016/2818-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsensalen, Arkitsk kultursenter Dato: 12.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Forfall meldes til utvalgssekretæren

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte:

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2011 Tid: 09.30-9.40 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom ved resepsjonen, Kommunehuset Dato: 26.05.2015 Tid: 17:00 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer