VEDTAK OM PÅLEGG ETTER SYSTEMRETTET TILSYN FOR SKOLENE I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK OM PÅLEGG ETTER SYSTEMRETTET TILSYN FOR SKOLENE I BERGEN"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf Bergen kommune byrådsavdeling for barnehage og skole Pb BERGEN VEDTAK OM PÅLEGG ETTER SYSTEMRETTET TILSYN FOR SKOLENE I BERGEN Vi viser til tilsyn den hos Byrådsavdeling for barnehage og skole i Bergen, tilsyn den ved Landås skole, tilsyn ved Møhlenpris skole og tilsyn ved Varden skole. Til stede fra virksomheten i Rådhuset: Merete Bogen, seksjonsleder for Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) Christian Lampe, planlegger ved Byrådsavdeling for barnehage og skole Per Fredrik Gjesdahl, leder driftsavdeling Bergen kommunale bygg (BKB) Olav Haugå, FDV-rådgiver Bergen kommunale bygg Magne Blom, rektor Varden skole Cecilie Abrahamsen, hovedverneombud Byrådsavd. for barnehage og skole Arild Reigstad, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Bergen Espen Raa Nilsen, yrkeshygieniker i Bedriftshelsetjenesten i Bergen kommune Sonja M. Skotheim, avdelingsleder Helsevernetaten Til stede fra virksomheten på Landås skole: Børje Helander, rektor Landås skole Roger Jørgensen, verneombud Landås skole Christian Lampe, Sonja M. Skotheim og Espen Raa Nilsen (se over) Rigmor Farsund Moe, Bedriftshelsetjenesten / Arbeidsmiljøavd. (Bergen kommune) Morten Bjordal og Jan O. Strandheim begge fra Bergen kommunale bygg Arne Chr. Greve, vedlikeholdstekniker Bygg vedlikehold Til stede fra virksomheten på Møhlenpris skole: Kjetil Damm, rektor Møhlenpris skole Monica Bru, verneombud Møhlenpris skole Elin Ordemann, leder for renholdsavd. ved skolen Christian Lampe og Espen Raa Nilsen (se over) Egil Blidensol, vaktmester ÅBÅ Morten Bjordal, BKB (byggeier) og Knut Steinar Olsen, BKB teknisk Randi M Hetland, overingeniør Helsevernetaten Til stede fra virksomheten på Varden skole: Magne Blom, rektor Varden skole Kari Dyrøy, verneombud Varden skole Christian Lampe, Sonja M. Skotheim, Espen Raa Nilsen og Rigmor F. Moe (se over) POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Svein Larsen, BKB driftsingeniør og Bjørn Fauskanger, BKB tekn. vedlikehold Bente Mari Natvig Hansen, områdeleder ved BBS Til stede fra Arbeidstilsynet ved alle møtene: Inspektørene Grete Moe og Petter Flo Tilsynet ble gjennomført først med et formøte 26. mai for å se på overordnet dokumentasjon for forvaltning drift og vedlikehold av kommunale skolebygg i Bergen kommune med tanke på inneklima. Dernest ble det utført tilsyn ved tre skoler, se liste over, for å se hvordan dette arbeidet ble utført i praksis. I tillegg ble det holdt et oppsummeringsmøte den der representanter fra de tre utvalgte skolene (Landås, Møhlenpris og Varden), Bergen kommunale bygg, Helsevernetaten, Bedriftshelsetjenesten og Byrådsavdeling for barnehage og skole var tilstede. Det ble også avholdt et eget møte i Arbeidstilsynets lokaler den med fokus på funn og reaksjonsbruk i forhold til Landås skole. På dette møtet deltok: Anne-Marit Presterud kommunaldirektør byrådsavdeling for barnehage og skole, Ove Foldnes kommunaldirektør byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel, Kjell Aga direktør Bergen kommunale Bygg, Per Gjesdahl leder driftsavd. BKB, Merete Bogen seksjonsleder Byrådsavdeling barnehage og skole og Rigmor F. Moe. Bedriftshelsetjensten. På dette møtet deltok fra Arbeidstilsynet: Kåre Askvik tilsynsleder, inspektørene Grete Moe og Petter Flo samt på telefon Jan Vilhelm Bakke overlege/arbeidsmedisiner. Hensikten med tilsynet og tema som ble tatt opp I tilsynssatsningen Inneklima i offentlige bygg setter Arbeidstilsynet fokus på hvordan kommunen (skoleeierne), skoleledelsen og de ansatte arbeider sammen for å skape et godt inneklima. Mangelfullt vedlikehold og dårlig inneklima kan skade helsen til både ansatte og elever og gi helseproblemer eller sykefravær. Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. Arbeidstilsynet har ansvar for å følge opp arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og de forskrifter som hører inn under den. Kommunen har gjennom Helsevernetaten sammen med utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen et ansvar for å påse at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir fulgt. Formålsparagrafen i denne forskrift 1 sier: "Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter nevnt i 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade". Det vil i denne rapporten noen ganger bli vist til rapporterte helseplager blant elever som skyldes et uheldig inneklima, og en må da ha i tankene at skolens personell også arbeider i dette miljøet. Et av kommunens viktigste redskap for å sørge for godt inneklima er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) og det systematiske arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Systemene skal bestå av gode verktøy som avdekker, forbedrer og reduserer risikoforhold som kan forebygge helseproblemer og sykefravær. Kommentar til kommunens innspill av Det vises til varsel om pålegg av , hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har mottatt kommentarer den etter å ha gitt forlenget frist.

3 VÅR REFERANSE 3 Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) kommer med følgende merknader som blir kommentert etter hvert: Det ønskes en presisering om påleggspunktene gjelder alle kommunens skoler eller bare de tre som ble besiktiget. Arbeidstilsynet presiserer at påleggspunktene gjelder alle skolene Bergen kommune har ansvar for, med unntak av punkt 1 b) som gjelder for Møhlenpris skole. Til påleggspunkt 1 a) ber BBS om å kartlegge nærmere kun de skolene, som i en medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) i 2010, på ett av spørsmålene i gjennomsnitt hadde en lavere skår enn 3 på en skala fra 1 6. Spørsmålet som er valgt ut fra undersøkelsen med hovedvekt på mellommenneskelig og organisatorisk arbeidsmiljø lyder: I hvilken grad er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? Antakelig er en slik tilnærming og begrensning foreslått (bekreftet i møte mellom leder for BHT og Arbeidstilsynet 10. oktober d.å.) fordi Bergen kommune sin interne bedriftshelsetjeneste ikke har kapasitet til å kartlegge det fysiske arbeidsmiljøet til kommunens 89 skoler. Det er ikke akseptabelt at en rekke skoler som har skåret 3 eller mer på MTU for 2010 kan få en mangelfull kartlegging av inneklima. Kommunen opererer med en gjennomsnittskår for den enkelte skole. Dette vil kunne gi villedende resultater. Dersom kun en avdeling ved skolen har et helseskadelig inneklima og resten av skolen er tilfredsstillende på dette området vil gjennomsnittskåren kunne være over tre. Dermed vil ikke avdelingen med utilfredsstillende forhold bli fanget opp og prioritert. Arbeidstilsynet kan ikke godta den foreslåtte tilnærming da det er arbeidsgivers plikt å sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, samt kartlegge farer og problemer og vurdere risikoforholdende. Bergen kommune må sette bedriftshelsetjenesten i stand til å yte de tjenester som er nødvendig for de ulike avdelingene i Bergen kommune eller leie inn annen sakkyndig kompetanse. I forhold til pålegg 1 b) angående kartlegging av Møhlenpris skole ber kommunen om endret frist fra til Anmodning imøtekommes og ny frist blir fastsatt til Angående pålegg 1 c) påpeker BBS at det allerede finnes rutiner som sikrer jevnlig og systematisk kartlegging av helseplager og problemer knyttet til kommunens skolebygninger i forhold til inneklima. Det vises til overordnet HMS håndbok for kommunen og at den enkelte enhet (skole) skal tilpasse kartlegging og gjennomføring til lokale forhold. Ansvaret for å følge opp dette arbeidet er delegert til områdelederne i bydelene som skal ha jevnlige samtaler med rektorene. Sammen gjennomgår disse kommunens styringskort der ett av punktene er skolens HMS arbeid. BBS ber ikke om innsending av de lokale HMS-planer pga kommunens størrelse. Det anføres så videre at styringskortet står i sammenheng med lederavtalen og denne sammen med budsjett utgjør styringssystemet for HMS-arbeid. Det vises til slutt til pkt 1a) spørsmålet om tilfredshet med inneklima i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen. Arbeidstilsynet viser til pålegget og begrunnelsen for dette og etterspør en klar rutine på enhetsnivå som sikrer at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. Rektorene hadde ikke kjennskap til en slik rutine og rådet heller ikke over relevant kompetanse til å kunne ivareta en slik kartlegging på en forsvarlig måte.

4 VÅR REFERANSE 4 Det er dessuten urovekkende at BBS mener at nåværende rutine er god nok, særlig etter saken med stans av Landås skole. Etter Arbeidstilsynets vurdering viser dette med all tydelighet at kommunen ikke har ivaretatt sin plikt til løpende kartlegging og risikovurdering av inneklima ved skolen. Det er ikke foretatt relevante kartlegginger eller risikovurderinger, selv ikke etter at det har vært foretatt soppsanering, framvist legeattester om at personale ikke kan fortsette å arbeide i bygningene, det er levert rapporter om omfattende drenerings- og fuktproblematikk og det er framsatt påstander om at en stor andel av personale og elever har helseplager. På tross av slike varsler over flere år har altså ikke Bergen kommune foretatt relevante kartlegginger eller risikovurderinger fram til at stansingsvedtaket ble sendt. Dette kan tolkes som et tegn på manglende vilje eller evne eller at kommunen ikke vet hvordan den skal forholde seg i slike saker. Arbeidstilsynet etterlyser også kriterier for når Helsevernetat og bedriftshelsetjeneste bør aktiveres når brukerne melder fra om uakseptable forhold eller bekymringsmeldinger. BBS har som kommentar til påleggspunkt 1 d) angående dusj og toalettforhold et spørsmål om dette gjelder for alle skolene kommunen har ansvar for, og i så fall om at frist kan endres fra til for å oppfylle pålegget. Denne type søknad om fristutsettelse forutsetter at også verneombud har avgitt uttalelse. Arbeidsgiver har ikke sendt med slik uttalelse, men Arbeidstilsynet viser her til telefonsamtale med hovedverneombudet som mente det var bedre med en noe lengre frist for dette pålegget og de andre påleggene det er søkt om, slik at arbeidet med å lukke påleggene kunne gjøres på en ordentlig måte. Arbeidstilsynet imøtekommer disse søknadene om fristutsettelse siden arbeidet med å oppfylle alle påleggene i dette vedtaket er omfattende og det må anses rimelig å fastsette ny frist til Til påleggspunkt 1 e) mener BBS at det ikke er hjemmel for å kreve et minsteareal på 6 m 2 pr lærerarbeidsplass. Direktoratet for Arbeidstilsynet har bestemt dette som minstenorm for kontorarbeidsplasser og sendt ut et eget skriv om dette i Minstenormen kan likevel avvikes noe dersom andre viktige miljøfaktorer er ivaretatt, slik at forholdene ved arbeidsplassen etter en totalvurdering fremstår som tilfredsstillende. Kommunen må da kartlegge og vurdere sammen med brukerne og det stedlige verneombud forhold som antall arbeidsplasser, areal, samtidighetsfaktor, stillerom, møterom, dagslys, støy, klima og luftkvalitet som kan begrunne et unntak fra normen. Beskrivelse av tema for tilsynet med kommunen Under tilsynet etterspurte Arbeidstilsynet redegjørelser og skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: Kommunens system for kartlegging, risikovurdering og oppfølging av inneklima og forhold som innvirker på inneklima i kommunens skoler (fordeling av roller og ansvar mellom skolene og kommunen). Kommunens overordnede vedlikeholdsstrategi med tilhørende vedlikeholdsplan som skal følges opp gjennom de enkelte skolenes vedlikeholdsplaner. Tidfestet plan for mer omfattende rehabiliteringer med konkrete tiltak og grunnlaget for prioritering mellom de skolene som kommunen har ansvar for. Midlertidige tiltak som må iverksettes der det er konstatert /kartlagt belastninger på grunn av utilfredsstillende inneklima.

5 VÅR REFERANSE 5 Rådmannens vurdering av om vedlikehold på planlagt nivå er tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde tilfredsstillende inneklima i skolene. Om resultat av tilstandskartlegging og prioritering av vedlikehold og rehabilitering har vært lagt frem for politiske utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ. Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv. Beskrivelse av tema for tilsynet på skolene Kartlegging av inneklima Risikovurdering og oppfølging System for melding og håndtering av avvik Renholdsrutiner Vedlikeholdsrutiner Rolleavklaring/medvirkning Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv. I denne tilsynssprosessen har det systematiske arbeidet med å forebygge et helseskadelig inneklima vært et sentralt tema. Arbeidstilsynet har satt fokus på hvorvidt kommunen og skolene arbeider systematisk med inneklima og vedlikehold av skolene. I tilsynet fremkom det blant annet at: Bergen kommune har ansvar for 89 grunnskoler og av disse er 64 helseverngodkjent per i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler av De tre skolene som ble valgt ut som en oppfølging av tilsynet på overordnet kommunenivå (BBS) var: Landås skole bygget i 1955 med bygningsmasse 7000 m 2 bra, ca 370 elever og 62 ansatte. Møhlenpris skole bygget i 1911 med ca 4000 m 2 bra og nesten 200 elever og 38 ansatte. Varden skole bygget i 1964 bestående av ca 4300 m 2 bra, nesten 300 elever og 51 ansatte. Landås skole er i skolebruksplanen foreslått rehabilitert med oppstart sommeren Det er i de samme planene uklart hva som vil skje med Møhlenpris skole. Fasadene ved Varden skole ble nylig rehabilitert slik at bygningsmassen ble tett mot vann og vind, mens den innvendige del av bygget ikke ble rehabilitert. Verneombud og ansatte opplyste under tilsynet at tidligere fuktskader og mangelfull ventilasjon ennå skaper problemer for brukerne. Det var ikke avsatt midler til å vedlikeholde/rehabilitere skolens opprinnelige ventilasjonssystem og i stedet var det montert "midlertidige" rom-aggregater i en del av klasserommene. Denne løsningen var også valgt for et par rom på Landås skole. Alle de tre besøkte skolene og særlig Landås og Møhlenpris bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Alle rektorene og verneombudene som deltok i tilsynet hadde fått HMS-opplæring i henhold til arbeidsmiljølovens (AML) 6-5 og 3-2 (b).

6 VÅR REFERANSE 6 Skolene hadde tilgang til kommunens egen bedriftshelsetjenste (tidligere Arbeidsmiljøavdelingen), men ingen av skolene hadde utarbeidet periodevis plan for bedriftshelsetjenesten i henhold til krav i forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (bestillingsnr 600). Det ser heller ikke ut til at avvik angående personell som får yrkesrelaterte helseplager blir rapportert til bedriftshelsetjenesten eller overordnet enhet i kommunen. Bygningsmessige forhold som er observert og dokumentert Ved alle tre skolene ble det konstatert fuktskader og mugglukt, som åpenbart har eksistert i lang tid. Det ble avdekket problemer med dreneringen, fukt i underetasjer, saltutslag på mur, gamle vinduer, slitne fasader og dårlig isolering. I tillegg er det omfattende tekniske og andre mangler ved bygningene. Ved både Møhlenpris og Landås skole renner vannet inn når det regner, vinduer er råteskadet og mange av dem lar seg ikke åpne eller med fare for å ramle ned. Alle skolene hadde ventilasjonsanlegg som var delvis ute av funksjon. Det ble avdekket at murblokker har falt ned fra tak, f.eks i trappeganger. Murpuss som faller ned fra veggene gjør renholdet vanskelig. I kjelleretasje har det vært vannlekkasjer og muggvekst. Arbeidstilsynet observerte også fukt under linoleum/gulvbelegg i forskjellige etasjer ved flere av skolene og flere steder ble det også observert at gulvbelegget var oppsprukket eller løsnet. Arbeidstilsynet observerte med lufthastighetsmåler varierende avtrekksfunksjon ved ventilasjonsanleggene på skolene. Blant annet var det nesten ikke avtrekk i administrasjonsfløyene ved skolene. Arbeidstilsynet setter også spørsmål ved kapasiteten på enkelte av de nyinstallerte ventilasjonsaggregatene med tilluft og avtrekk siden det knapt var mulig å registrere noen luftgjennomstrømning, selv med aggregatets kontrollbryter satt på maksimal hastighet. Bergen kommune har foretatt kontrollmålinger på nevnte aggregat og mener at luftskifte er tilfredsstillende Ved alle tre skolene har ansatte hodepine, slimhinneirritasjoner, astma og forverring av astma pga inneklima. Personell hadde ved alle de besøkte skolene måtte slutte pga helseproblemer forårsaket av dårlig inneklima. Arbeidstilsynet avdekket at avviksrutinene i liten grad blir brukt til å fange opp slike forhold. Det råder fortvilelse og oppgitthet blant personalet pga manglende framdriftsplaner og tiltak. Det ble beskrevet en følelse av å stadig rykke bakover i køen fordi mer presserende akutte tiltak må prioriteres og at lite blir gjort fordi de venter på en større rehabilitering. Verdens helseorganisasjon har i 2009 oppsummert kunnskapsstatus for helsekonsekvenser av fukt i bygninger (WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. World Health Organization 2009 (248pp) Det medfører økt risiko for luftveissymptomer, luftveisinfeksjoner og forverring av allergi og astma. I tillegg er det evidens for primær utvikling av allergisk snue og astma. Utbedring av fukt i bygninger reduserer sykdom og plager. Årsaksforhold og mekanismer er ukjent. Ved å holde det rent og tørt unngås disse problemene. Det ble avdekket dårlige toalett- og dusjforhold og for lite antall toaletter i forhold til personalet, f.eks. bare to toalett til over 50 ansatte. Areal per lærerarbeidsplass var også de fleste stedene under minstenorm på 6 m 2.

7 VÅR REFERANSE 7 Det er takvarme i enkelte rom på flere av skolene som gir en uheldig temperaturforskjell mellom hode og føtter og når forskjellen overstiger 3-4 C gir dette ubehag, se veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, bestillingsnummer 444 kapittel "Termisk inneklima". Likeså vil en daglig eller periodisk temperaturvariasjon utover 4 C gi ubehag, noe som lett kan skje ved utluftning gjennom vindu vinterstid. I klasserommene på Landås skole var det montert elektriske panelovner som ble så varme at personer kunne brenne seg på dem. De opplistede forholdene var funn ut fra en stikkprøvekontroll og ikke ment som en uttømmende liste. Negative helseeffekter beskrevet ved skolene Personell ved skolene har sluttet som følge av helseplager. Rektorene har også mottatt legeerklæringer på at ansatte har fått helseproblemer som følge av inneklima ved skolene. Rektorene mottar også tilbakemeldinger fra ansatte om forbedret helse når de har ferie. Ved en av skolene sliter renholdsarbeiderne med kalde ganger/varme klasserom. De kan heller ikke gjøre renhold på en del toaletter om vinteren da det er for kaldt til å vaske og vannet fryser. Skolen har høyt sykefravær hos renholderne. I mottatt dokumentasjon fremgår at Skolehelsetjenesten ved flere anledninger har vært i kontakt med elever som klager på hodepine/magesmerter og luftveissymptomer. Mange av disse elevene er bedre i helgene og symptomfrie når de har ferie, en kan derfor anta at en del av disse plagene skyldes inneklimaet. I følge rektorene og innspill under tilsynene angir mange og ved en av skolene opp mot 90 % av de ansatte at de har symptomer på luftveisplager m.m. når de er på skolen som de ikke har i feriene. I tilbakemelding den på stansingsvedtak av for Landås skole kommer kommunen med en kartlegging av personalet utført i begynnelsen av november 2011 av bedriftshelsetjenesten. Her framkommer det bl.a. at 30 av 52 ansatte i stor grad opplever unormal trøtthet. I tillegg er det 16 av de ansatte som opplever unormal trøtthet i mindre grad. Det er 23 som i stor grad opplever hodepine og irritasjoner i luftveiene. I tillegg har Arbeidstilsynet mottatt opplysninger fra tillitsvalgte og verneombud om at ansatte som for tiden er sykemeldt for lungebetennelse/luftveisproblemer ikke er tatt med i undersøkelsen og heller ikke er de kontaktet som har måttet slutte/blitt omplassert på grunn av helseproblemer. Til sammenligning kan opplyses at Arbeidsmiljøundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 2009 viste at 35 % av arbeidstakere i pedagogisk arbeid anga dårlig inneklima mesteparten av tiden. Det er en forbedring fra 52 % i Av administrative ledere og politikere anga kun 16 % slike plager i 2009 (se grafikk fra SSB i vedlegg på slutten av dokumentet). Vurderinger og konklusjoner Både arbeidstakere og elever ved skoler med fuktskader kan i verste fall pådra seg luftveisallergi og astma som kan utvikle seg til varig sykdom. Det kan synes som representantene fra Bergen kommune i møtet hos Arbeidstilsynet 27. juni 2011 ikke var fullt ut orientert om helserisiko ved fuktskader i bygninger og hva som kreves av utbedring for å oppnå forsvarlige forhold og at de har den oppfatning at tetting av lekkasjene er tilstrekkelig (se i vedlegget om prinsipper for sanering av fuktskader i bygg i tidligere utsendt tilsynsrapport med varsel om pålegg).

8 VÅR REFERANSE 8 Arbeidsgiver/byggeier er ansvarlig for å sikre forsvarlige forhold for sine arbeidstakere (og elever etter kommunehelseloven) gjennom risikovurderinger av helse, miljø og sikkerhet med påfølgende tiltak for å utbedre forholdene slik at forholdene blir akseptable. Arbeidsgiver/byggeier er også selv ansvarlig for å være tilstrekkelig rådgitt/opplyst om dette fra for eksempel egen bedriftshelsetjeneste (BHT) og/eller som i dette tilfellet av fagpersonell i miljørettet helsevern. Han/hun er også ansvarlig for at BHT har den faglighet og kapasitet som er nødvendig for å bistå med slike risikovurderinger. I Arbeidstilsynets prosjekt inneklima i offentlige bygg er hovedformålet å påse at kommunene har virksomme systemer som ivaretar godt inneklima og forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i bygningsmassen. God FDV er en forutsetning for å oppnå godt inneklima. Ved visse særlig graverende forhold, slik som ved fuktproblemer, kan imidlertid ikke Arbeidstilsynet unnlate å reagere i enkeltsaker når det påvises forhold som gir uakseptabelt høy risiko for helseskade, som f.eks. Landås skole i brev av med varsel om mulig stengning. De nasjonale faglige risikovurderinger som de ulike myndighetene bygger på i sin myndighetsutøvelse konkluderer med at fukt, råteskader og synlige fuktskader ikke skal forekomme (Folkehelseinstituttet Anbefalte faglige normer for inneklima. Kap 5. Se også veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, bestillingsnr 444 Ved fuktskader med bakterieinfeksjon og muggvekst bør skadet materiale fjernes. Målinger av muggsopp i luft er i denne sammenhengen irrelevant for risikovurderinger. Påvisning av unormal forekomst av mugg i luft kan imidlertid i enkelte tilfeller påvise skjulte fuktskader, men er i seg selv ikke tilstrekkelig årsak til de helseplagene som forekommer i de konsentrasjonene som finnes i sammenheng med dårlig inneklima. Normal mikrobiologi i luft kan også forekomme sammen med uakseptable fuktskader og omvendt. Det er fuktskadene i seg selv som er problemet og som må utbedres. Ved Landås skole er det for eksempel påvist både omfattende fuktskader og negative helseeffekter hos lærere og elever forbundet med opphold i skolen. Konsekvensene av forholdene er, etter funn ved tilsyn og den dokumentasjonen Arbeidstilsynet sitter inne med, at det foreligger uakseptabelt økt risiko for forverring og utvikling av nye allergisk luftveissykdom, astma, luftveisinfeksjoner og andre luftveislidelser. Ved slike forhold kommer i tillegg negative effekter på læringsmiljø blant annet med økt hyppighet av unormal trøtthet, hodepine og nedsatt konsentrasjonsevne hos en unormalt stor andel av brukerne. Arbeidstilsynet vurdering er at fortsatt eksponering for slike forhold gjennom ytterligere ett år medfører uakseptabelt høy risiko for helseskade. Ut fra funn og tilbakemeldinger kan det være grunn til å anta at forholdene ikke er mye bedre ved de andre skolene og da særlig Møhlenpris skole, men at dette ikke er kartlagt og dokumentert så grundig som for Landås skole. Samtidig avdekket Arbeidstilsynet avvik i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. På bakgrunn av tilsynet gir derfor Arbeidstilsynet følgende pålegg:

9 VÅR REFERANSE 9 Begrunnelse for vedtak om pålegg: 1 Kartlegginger: a) Kommunen har ikke dokumentert tilfredsstillende kartlegging og vurdering av risiko knyttet til inneklima og forhold som innvirker på inneklima i de skolene som kommunen har ansvar for. I henhold til arbeidsmiljøloven 3-1 (1) og (2) c, jf. arbeidsmiljøloven 4-4 (1) og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, 2. ledd nr. 6 (internkontrollforskriften) (best.nr. 544) har arbeidsgiver plikt til å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene med hensikt å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade forårsaket av uheldige inneklimaforhold. Rektorene gav uttrykk for at de manglet kompetanse til å foreta en slik kartlegging og risikovurdering og at de trengte bistand fra kvalifisert personell, jf arbeidsmiljøloven 3-2 (1) c om at arbeidsgiver skal innhente sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav for å ivareta sikkerheten. b) Møhlenpris skole framstod på mange måter med de samme utfordringer som Landås skole, men det er ikke foretatt en like grundig tilstandsvurdering av bygningsmassen med tanke på fuktproblematikk og inneklima. Det gis derfor en kort frist for å få en ekstern sakkyndig vurdering av bygningsmassen. c) Det å kartlegge arbeidsmiljøutfordringer og farer, risikovurdere disse og på bakgrunn av dette iverksette nødvendige tiltak og planer, er ikke et arbeid som utføres bare én gang. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (best.nr. 544)(Internkontrollforskriften) krever systematikk i HMS-arbeidet og det betyr at HMSaktivitetene må gjentas. Hvor ofte og hvordan HMS-aktivitetene gjennomføres, er avhengig av de utfordringer og det risikobildet som finnes i virksomheten. Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 krever at det utarbeides skriftlige rutiner som beskriver de ovennevnte aktiviteter tilpasset virksomhetens risikoforhold. Arbeidstilsynet har ikke blitt forelagt dokumentasjon som viser at kommunen har skriftlige rutiner for kartlegging og risikovurdering av inneklima og forhold som innvirker på inneklima annet enn på overordnet nivå. Det ble bekreftet under tilsynet at man ikke har rutiner for kartlegging og risikovurdering ved den enkelte skole/enhet. Bergen kommune kunne i liten grad vise til slike systematiske kartlegginger. Slike rutiner ansees som nødvendige for at internkontrollsystemet skal fungere som forutsatt, og være det styringsverktøyet på HMS-området som loven krever. d) Det ble avdekket dårlige hygieniske forhold ved toalett og dusj anlegg for personalet. Det var ikke tilstrekkelig antall toalett i forhold til ansatte. Varmeovner kunne bli så varme at man kunne brenne seg på dem noe lærerne bekymret seg for når det gjaldt barna. e) Lærerarbeidsplassene overholder ikke minstenorm på 6 m 2 areal per lærer.

10 VÅR REFERANSE Ventilasjon: Riktige luftmengder til/fra de ulike rom i forhold til behovet har betydning for opplevelsen av inneklima. Endret bruk av lokaler krever tilpasning. Feil innregulering kan føre til dårlig luftkvalitet, trekk, støy og at forurensninger og lukt beveger seg ukontrollert. Tette filter reduserer ventilasjonen, skitne filter kan redusere luftkvaliteten spesielt dersom de utsettes for fukt. Forurensning i tilluftkanaler og ventilasjonsaggregat kan påvirke luftkvaliteten, forurensning i avtrekkskanaler kan redusere funksjon. Jf forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, best. nr Jf også veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, best. nr. 444 Ventilasjon og Innregulering, måling og dokumentasjon samt Innvirkning på helse, trivsel og arbeidsevne årsaksforhold. a) Kommunen kunne ikke dokumentere oppdaterte innreguleringsrapporter b) Under tilsyn ved skolene Landås, Møhlenpris og Varden kom det frem at det var problemer med ventilasjonen, som f.eks at i noen rom var det ikke merkbart avtrekk og i naborommet var ventilasjonen bedre. Dette kan skyldes mangelfull ventilasjon eller feil innregulering. Deler av anleggene fungerte heller ikke, uten at noen ved teknisk avdeling hadde forklaring på dette. Det ble avdekket ved alle skolene at mange spalteventiler var tettet igjen, sannsynligvis for å unngå kald trekk eller at skap og andre innretninger sperret inntaket. Generelt leverte ikke anleggene tilluft, tilluften ble sugd inn fra åpne dører, sprekker og eventuelle ventiler som måtte være åpne. De relativt nye rom-aggregatene som var installert i noen klasserom hadde både avtrekk og tilluft, sannsynligvis med mulighet for å styre temperaturen. 3. Vedlikeholdsstrategi/vedlikeholdsplaner: Kommunen skal i samarbeid med arbeidsgiver og ansatte utarbeide vedlikeholdsstrategi og planer for systematisk vedlikehold, og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. Vedlikeholdsstrategien skal dokumenteres skriftlig og det skal lages vedlikeholdsplaner for den enkelte skole. Jf. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c) jf. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 5 (2) nr. 6 (internkontrollforskriften) (best.nr. 544). a)kommunen har ikke dokumentert en overordnet vedlikeholdsstrategi. Det ble bekreftet under tilsynet at man ikke har en overordnet vedlikeholdsstrategi for skolene. Det ble i stedet vist til skolebruksplanen og dokumentasjon i FDVU systemet. Skolebruksplanen er lite konkret på vedlikeholdsbehovet eller når det skal gjøres og FDVU systemet er ikke en systematisk kartlegging, men en database med eiendomsregister og innmeldte tekniske avvik. b)kommunen har ikke dokumentert vedlikeholdsplaner for skolene basert på en vedtatt målsetting og strategi. Det ble bekreftet under tilsynet at man ikke har systematiske vedlikeholdsplaner, men tar vedlikehold etter hvert som skader blir meldt av bruker og det er midler tilgjengelig. For en del områder som rensing av taknedløp og sandfangkummer, skifte av lyspærer og annet inventar er det jevnlig ettersyn og arbeidsoppgaver er fordelt mellom skole og Bergen kommunale bygg. Det vises da til en liste over inventar og utstyr som fordeler anvaret mellom bruker og BKB

11 VÅR REFERANSE 11 c) Det kom frem under tilsynet at ansvarsdelingen for vedlikehold mellom kommunen og den enkelte skole ikke fungerer tilfredsstillende og at dette får uheldige konsekvenser for vedlikehold og inneklima. Små og forholdsvis enkle vedlikeholdsoppgaver ble ofte løst fort og tilfredsstillende, mens større vedlikeholdsbehov ble skjøvet på. Det er kjent gjennom omfattende undersøkelser av tilstanden til skolebygninger at mange kommuner har et betydelig etterslep i vedlikeholdet. Dette bidrar til at bl.a. inneklima ikke er tilfredsstillende. Det er kommunens oppgave å gjennomføre nødvendige tiltak så raskt som mulig og prioritere tiltakene ut fra en vurdering av tilstand og risiko. a) Kommunens kartlegging og opplysninger som kom frem under tilsynet ved enkelte skoler viser at dette også gjelder for Bergen kommune. I skriv av 6. mai 2010 til Byrådsavdeling for barnehage og skole påpeker Bergen kommunale bygg at: Vi forvalter bygg i dag som er så kostnadskrevende å vedlikeholde at kun farlige årsaker/konstruksjoner utløser økonomiske tiltak. Disse byggene må tilføres investeringsmidler annet sted fra da vedlikeholdsbudsjettet på ingen måte er tilstrekkelig. Disse byggene må tilføres investeringsmidler og har et stort behov for total rehabilitering. Vedlikeholdsbudsjettets størrelse har vært uendret i svært mange år, og dette til tross for et årlig økende antall kvadratmeter å vedlikeholde i tillegg til prisstigning på varer og tjenester. Dette gjør at etterslepet øker årlig. I innspill til økonomiplanen deler Bergen kommunale bygg det byggtekniske vedlikeholdet i tre ulike nivåer: Nivå 1 som omfatter kun tiltak og daglige rutiner som er strengt nødvendig for at bygningen og tekniske installasjoner skal fungere. Kostnadene er bundne og årvisse. Antatt nødvendig bevilgning ca 100 kr/m 2. Nivå 2 omfatter tiltak som må utføres for å opprettholde bygningens opprinnelige tekniske og funksjonelle standard. Antatt nødvendig bevilgning ca 200 kr/m 2. Nivå 3 omfatter tiltak for å heve standarden til dagens krav. Det vil være mulig å innhente det forsømte vedlikeholdet under dette nivået. Dette omfatter ikke rehabilitering. Antatt nødvendig bevilgning ca 300 kr/m 2. Skal bygningens opprinnelige standard opprettholdes, bør bevilgningen til vedlikehold ligge på nivå 2. Skal dagens myndighetskrav (lover og forskrifter) tilfredsstilles, må det iverksettes nødvendige utbedringstiltak. Bevilgningen bør ligge på nivå 3. Vedlikeholdsbudsjettet ligger pr i dag på ca 124 kr/m 2. Arbeidstilsynet verifiserte selv under tilsynene at det var mangelfullt vedlikehold, som for eksempel utette fasader, dårlig drenering, svært slitte gulvbelegg, manglende taknedløp med den følge at vegg og grunnmur ble svært fuktig, uverdige toalett- og dusjforhold og mangelfull ventilasjon. Det ble også registrert utbedring av fuktskadet vegg ved at fuktskadet materiale i veggen ble skiftet ut og veggen etterisolert, uten at årsaken til lekkasjen (utette vinduer) ble utbedret. Dermed vil det ikke ta lang tid før man har de samme inneklima problemene på nytt. b) Kommunen har ikke dokumentert en tidfestet plan for prioritering og gjennomføring av omfattende vedlikehold/rehabilitering for de skolene der normalt forebyggende vedlikehold

12 VÅR REFERANSE 12 ikke vil være tilstrekkelig alene til å oppnå tilfredsstillende inneklima. Det ble bekreftet under tilsynet at det er behov for omfattende rehabilitering og at man ikke har utarbeidet en slik plan. Det er kun utarbeidet en delvis plan for noen skoler. c) Det kom frem under tilsynet at skoler i Bergen kommune har betydelige mangler som medvirker til dårlig inneklima. Det ble ikke dokumentert hvilke midlertidige tiltak som skal gjennomføres for å redusere konsekvensene i påvente av permanent utbedring. 4. Medvirkning: Det kom frem under tilsynet at: a) Medvirkning fra skoleledelse og/eller verneombud/ansatte ikke er tilfredsstillende ivaretatt i arbeidet med rutinene for kartlegging og strategien for vedlikehold eller planer for rehabilitering. Jf arbeidsmiljøloven 3-1 (1), 2-3 (1) og 6-2 (4). b) Planer og prioritering synes ikke å ha tilstrekkelig politisk forankring gjennom behandling i politiske utvalg/bystyre. 5. Avvikssystemet Virksomheten har et system for avvikshåndtering, jf. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) e og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Systemet skal sørge for at arbeidstakerne kan melde fra om uønskede hendelser og uakseptable forhold. I tillegg til meldeplikten skal det være fastlagt hvordan meldingene skal følges opp og hvem som er ansvarlig for dette. Arbeidsgiver plikter å sørge for at avvikssystemet fungerer som forutsatt, jf. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 8. Det fremkom i tilsynet at virksomhetens avvikssystem ikke er godt nok kjent blant ansatte eller at det ikke er benyttet i tilfeller som for eksempel helseproblemer pga inneklima, jf arbeidsmiljøloven 5-1 (1).Det framstår også noe uklart hvordan kommunen følger opp melding om avvik som gjelder inneklima og helseproblemer knyttet til dette, da Arbeidstilsynet har avdekket mange avvik som åpenbart må ha eksistert i lengre tid, uten at noen har grepet fatt i problemet og iverksatt nødvendige tiltak. Det var ikke klarhet blant de ansatte vedrørende hvem som hadde ansvar for å melde avvik. Rutinen skal ihht. internkontrollforskriftens 5-2 (2) gjøres kjent for de ansatte. 6. Bedriftshelsetjeneste Bergen kommune/skolene har ikke utarbeidet periodevis plan for bedriftshelsetjenestens arbeid ved den enkelte skole og det foreligger i liten grad rapporter for bedriftshelsetjenestens arbeid ved skolene. Jf forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste, bestillingsnr. 600, 4 og 5.

13 VÅR REFERANSE 13 Pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd til å gi pålegg og til å sette vilkår. På bakgrunn av det ovennevnte gis det følgende pålegg: 1. KARTLEGGING a) Bergen kommune skal i samarbeid med virksomhetsleder og ansatte kartlegge og risikovurdere helsefarer og problemer knyttet til alle skolebygninger med tilhørende installasjoner som kommunen har ansvar for. Dette med hensyn til forhold som kan påvirke inneklima, for derved å kunne sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. I tillegg skal det utarbeides en skriftlig handlingsplan med tiltak for å redusere de risikoforhold som er avdekket. Jf. arbeidsmiljøloven 3-1 (1) og 3-1 (2) c, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, 2.ledd nr. 6. (internkontrollforskriften) (bestillingsnummer 544) og veiledning om klima og forskrift om arbeidslokaler (best.nr 529) 8 og luftkvalitet på arbeidsplassen, (best.nr 444). Det settes som vilkår at bedriftshelsetjenesten eller annen sakkyndig med relevant kompetanse bistår i dette arbeidet, jf. forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste, (best.nr 600), 4 og arbeidsmiljøloven 3-2 (1) c og 3-3 (2). Eksempel på forhold som minst må være kartlagt og risikovurdert: - mulig fuktgjennomtrengning fra fasade eller grunn. - råte / sopp forekomst og mulighet for andre luftforurensninger med årsak i fukt. - dreneringsforhold rundt bygninger. - ventilasjon i arbeidslokaler er dokumentert tilfredsstillende (se også pålegg nr. 2). - at overflater som vegger og gulvbelegg er hele og lette å rengjøre. - temperatur, trekk, støy, tørr/fuktig luft og radon. - helseproblemer/brukernes opplevelse relatert til inneklima. Ved usikkerhet knyttet til brukernes opplevelse (for eksempel sprikende tilbakemeldinger) skal brukernes opplevelse av inneklima kartlegges ved bruk av for eksempel Ørebroskjema og knytte dette opp mot relevante referanseverdier. Frist for gjennomføring: Pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av plan for tiltak, utarbeidet på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering av relevante utfordringer. Planen må inneholde tiltak, tidsfrist, ansvarlig for gjennomføring. Kopi av kartlegginger / risikovurderinger sendes også Arbeidstilsynet. Det må også sendes inn dokumentasjon på at kartlegginger og tiltak er forelagt verneombud, samt verneombudets uttalelse. b) Kommunen skal i samarbeid med virksomhetsleder og ansatte kartlegge helsefarer og problemer knyttet til skolebygningen ved Møhlenpris skole med hensyn til forhold som kan påvirke inneklima for derved å kunne sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. I tillegg skal Bergen kommune få en ekstern sakkyndig enhet til å utarbeide en rapport om den tekniske tilstanden av bygningsmassen med tanke på forhold som kan påvirke inneklima ved

14 VÅR REFERANSE 14 skolen. I tillegg skal det utarbeides en handlingsplan /skriftlige planer med tiltak for å redusere de risikoforhold som er avdekket jf. arbeidsmiljøloven 3-1 (1) og 3-1 (2) c, jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, 2.ledd nr. 6. (internkontrollforskriften) (best.nr. 544) og veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, bestillingsnummer 444. Det settes som vilkår at bedriftshelsetjenesten eller annen sakkyndig bistår i dette arbeidet, jf forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste, bestillingsnr. 600, 4 og arbeidsmiljøloven 3-2 (1) c og 3-3 (2). Frist for gjennomføring: Pålegget anses oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av plan for tiltak, utarbeidet på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering av relevante utfordringer (se påleggspunkt 1). Planen må inneholde tiltak, tidsfrist og ansvarlig for gjennomføring. Kopi av rapport og kartlegginger / risikovurderinger sendes også Arbeidstilsynet. Det må også sendes inn dokumentasjon på at kartlegginger og tiltak er forelagt verneombud, samt verneombudets uttalelse. c) Kommunen skal utarbeide og iverksette skriftlige rutiner for å sikre jevnlig og systematisk kartlegging av helsefarer og problemer knyttet til kommunens skolebygninger med tilhørende installasjoner med hensyn til forhold som kan påvirke inneklima. Dette for å kunne sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende, jf. Forskift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, 2. ledd nr. 7, (internkontrollforskriften, best.nr. 544). Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen. d) Kommunen skal kartlegge og iverksette tiltak i henhold til en tidfestet plan for å sikre tilfredsstillende toalett- og dusjforhold, slik at de er lette å rengjøre og er i et tilstrekkelig antall, for de ansatte ved skolene i Bergen, jf. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, bestillingsnr , 39, og 35, samt forskift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, 2. ledd nr. 7, (internkontrollforskriften, best.nr. 544) Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av tidfestet plan. e) Kommunen skal kartlegge og iverksette tiltak i henhold til en tidfestet plan for å sikre at lærernes kontorarbeidsplasser er tilfredsstillende ved at de oppfyller minstenormen på 6 m 2 eller dersom dette avvikes noe, at andre viktige miljøfaktorer er ivaretatt, slik at forholdene ved arbeidsplassen etter en totalvurdering fremstår som tilfredsstillende, jf arbeidsmiljøloven og 2. ledd, og 2. ledd, samt forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 7 og 11 (se veiledning), forskrift om arbeid med dataskjerm 6 og 9 og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7, (bestillingsnr. 544). Arbeidstilsynet viser til arbeidsmiljøloven ledd bokstav c i forbindelse med krav om å benytte ekstern fagkompetanse til å bidra i denne kartleggingen og være med på å foreta vurderingene.

15 VÅR REFERANSE 15 Andre viktige miljøfaktorer kan her være avskjerming av støy, tilstrekkelig belysning, ventilasjon tilgang på stillerom, tilgang på møterom for bl.a. fortrolige samtaler, telefonavlukker med mer. Hvor mange som benytter de aktuelle arbeidslokaler til samme tid, den såkalte samtidighetsfaktoren, vil således også være av betydning i totalvurderingen. Før 2005 lå en norm på 4 m 2 per arbeidsplass til grunn, men denne ble i 2005 endret til 6 m 2 per arbeidsplass for lærere i fellesarealer. Ved nybygg, påbygg og rehabilitering av skoler skal arbeidsforholdene til lærene alltid vurderes og det er viktig at skolen selv, med medvirkning fra ansatte/lærerne og verneombud, deltar i kartleggingen og utviklingen av egne arbeidsplasser. Direktoratet for Arbeidstilsynet har i klagesak bemerket at antall m 2 pr lærer utregnes kun på bakgrunn av det felles arbeidslokalet/åpne landskapet. Dvs at tilstøtende møterom/ arbeidsrom/ telefonavlukker og lignende ikke medregnes i denne utregningen. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av tidfestet plan og vurderinger foretatt ved den enkelte skole undertegnet av det lokale verneombud. 2. VENTILASJON Bergen kommune må sørge for at ventilasjonen er i tråd med behovet i arbeidslokaler i skolene kommunen har ansvar for. Innreguleringsrapporter for ventilasjonsanlegg må fremskaffes. jf forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, best. nr Jf også veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, best. nr. 444 Ventilasjon og Innregulering, måling og dokumentasjon samt Innvirkning på helse, trivsel og arbeidsevne årsaksforhold. Det vises også til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, best. nr , 2. ledd nr 6. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en bekreftelse på at innreguleringsrapporten er gjennomgått og vurdert i forhold til bruken av de enkelte klasseoppholdsrom. Bekreftelsen skal også være signert av verneombud. Arbeidstilsynet ber også om kopi av innreguleringsrapport og vurdering. 3. VEDLIKEHOLDSSTRATEGI/VEDLIKEHOLDSPLANER: Kommunen skal i samarbeid med arbeidsgiver og ansatte utarbeide vedlikeholdsstrategi og planer for systematisk vedlikehold, og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. Vedlikeholdsstrategien skal dokumenteres skriftlig og det skal lages vedlikeholdsplaner for den enkelte skole. Jf. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c) jf. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 5 (2) nr. 6. (internkontrollforskriften) (best.nr. 544)

16 VÅR REFERANSE 16 Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av kommunens skriftlige vedlikeholdsstrategi og denne viser at de forhold som er nevnt i begrunnelsen for pålegget ivaretas. Kommunen skal i samarbeid med skolens ledelse og ansatte utarbeide en tidfestet og prioritert plan for omfattende vedlikehold/rehabilitering av de skolene, kommunen har ansvar for, der normalt forebyggende vedlikehold ikke vil være tilstrekkelig alene til å utbedre mangler og å oppnå tilfredsstillende inneklima. Det skal fremgå hvilke midlertidige tiltak som skal gjennomføres for å redusere arbeidsmiljøbelastningene i påvente av permanent utbedring. Jf. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c) jf. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 5 nr. 6 (internkontrollforskriften) (best.nr. 544) Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av skoleeiers plan for omfattende vedlikehold/rehabilitering og som viser at de forhold som er nevnt i begrunnelsen for pålegget ivaretas. Det må også sendes inn dokumentasjon på at kartlegginger og tiltak er forelagt verneombud, samt verneombudets uttalelse. Arbeidstilsynet minner for ordens skyld om at den som vil utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd. Dette gjelder også ved montering av ventilasjonsanlegg. 4. MEDVIRKNING: Kommunen skal sørge for at kartlegging og utarbeiding av vedlikeholdsplaner gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, inkludert verneombud.. Jf. arbeidsmiljøloven 3-1 (1), 2-3 (1) og 6-2 (4). Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en bekreftelse på hvordan skoleeier har utarbeidet et system som sikrer at kartlegging og utarbeiding av vedlikeholdsplaner gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte 5. AVVIKSSYSTEM Virksomheten skal gjennomføre drøftelser, gi informasjon og opplæring som sikrer at alle ansatte har kompetanse og forståelse for hensikt og bruk av avvikssystemet og rutiner i virksomhetens Internkontrollsystem;

17 VÅR REFERANSE 17 Hjemmel: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått skriftlig tilbakemelding om hvordan drøfting, opplæring og informasjonstiltak er gjennomført. 6. BEDRIFTSHELSETJENESTE Siden dette punktet om å utarbeide periodevise planer og rapporter for skolene kun er med i begrunnelsen i varsel om pålegg og ikke under den delen av dokumentet der vi varsler pålegg, så vil det gå ut et eget varsel om pålegg for dette punktet som vil hete: 6. BEDRIFTHELSETJENESTE. Skriftlig tilbakemelding som beskriver hvordan det enkelte pålegget er etterkommet, skal sendes Arbeidstilsynet. Pålegget anses ikke oppfylt før slik melding er mottatt av Arbeidstilsynet. Meldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller dennes stedfortreder. Meldingen kan også undertegnes av verneombud/ansattes representant. Mulige konsekvenser av at påleggene ikke oppfylles innen fristen Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt skriftlig tilbakemelding om at pålegget er oppfylt innen fastsatt frist, kan Arbeidstilsynet ilegge en løpende tvangsmulkt eller engangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet kan også helt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter inntil pålegget er etterkommet, jf. arbeidsmiljøloven Klagerett Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av dette brevet. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Arbeidstilsynet Vestlandet. For nærmere fremgangsmåte ved klage, vises det til vedlagte orientering. Orientering til verneombud/ansattes representant Etter arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd skal verneombudet, eventuelt tillitsvalgte og ansattes representanter gjøres kjent med de pålegg som gis. Kopi av vedtaket er vedlagt. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2011/12243 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Kåre Askvik tilsynsleder (sign.) Petter Flo senioringeniør (sign.)

18 VÅR REFERANSE 18 Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Fylkesmannen Postboks BERGEN utdanningsavd Helsevernetaten Bontelabo 8 A 5003 BERGEN HTV Bergen kommune Postboks BERGEN Arild Reigstad HVO Bergen kommune Postboks BERGEN Cecilie Abrahamsen Rektor Landås skole Landåsveien BERGEN Børje Helander Rektor Møhlenpris skole Thormøhlensgt 5006 BERGEN 25 Rektor Varden skole Vardeveien FYLLINGSDALEN Verneombud Landås Roger Jørgensen Landåsveien BERGEN skole Verneombud Møhlenpris Thormøhlensgt 5006 BERGEN skole Verneombud Varden skole 25 Vardeveien FYLLINGSDALEN Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.03.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage og skole postboks 7700 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Byrådsavdeling for barnehage og skole postboks 7700 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.08.2011 2011/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 Byrådsavdeling for barnehage og skole postboks 7700 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Inspektørene Grete Moe og Petter Flo

Til stede fra Arbeidstilsynet: Inspektørene Grete Moe og Petter Flo VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.06.2011 2011/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 Byrådsavdeling for barnehage og skole Postboks 7700 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/15261 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund

Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund VEDTAK OM PÅLEGG SKOLEPROSJEKTET

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13334 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BINDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BINDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.11.2011 2011/25172 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunhild Løvmo tlf 402 44 212 BINDAL KOMMUNE V Rådmann RÅDHUSET,OLDERVIKVEIEN 5 7980 TERRÅK Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Under er vår vurdering av tilbakemelding av med konklusjoner.

Under er vår vurdering av tilbakemelding av med konklusjoner. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.06.2012 2011/12243 DERES DATO 30.03.2012 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 DERES REFERANSE Bergen kommune Seksjon Strategi og utvikling, Byrådsavdeling for barnehage

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE KARINE NEDBERG, TLF. 91684141 ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1431 ÅS Orgnr 974642840 Tilsyn - ÅS

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I KONGSBERG KOMMUNES SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I KONGSBERG KOMMUNES SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.03.2012 2011/20390 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Solberg tlf 971 98 659 Kongsberg kommune v/rådmann Postboks 115 3602 KONGSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 Kvinesdal kommune Nesgt.11 4480 KVINESDAL Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG SYSTEM FOR IVARETAKELSE

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Vi viser til tilsynsprosessen gjennomført hos Re kommune den 04.april 2011 og 14.april 2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsynsprosessen gjennomført hos Re kommune den 04.april 2011 og 14.april 2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.05.2011 2011/5533 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 RE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 123 3164 REVETAL Att. Rådmannen VEDTAK OM

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 30.03.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen GJØVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 630 2810 GJØVIK Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Janne-Therese Heintz tlf 954 62 003 Skedsmo kommune v/rådmann Postboks 313 2001 LILLESTRØM TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 12.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Arne Laugen ØRSKOG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 6240 ØRSKOG Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I DRAMMEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I DRAMMEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.11.2010 2010/12561 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Drammen kommune, rådmann Osmund Kaldheim Engene 1 3008 DRAMMEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I NEDRE EIKER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I NEDRE EIKER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.12.20112 2011/19633 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Nedre Eiker kommune v/ rådmann Postboks C 3051 MJØNDALEN TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Hurum kommune v/rådmannen Prestegårdsalleen KLOKKARSTUA

Hurum kommune v/rådmannen Prestegårdsalleen KLOKKARSTUA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Hurum kommune v/rådmannen Prestegårdsalleen 4 3490 KLOKKARSTUA SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ETNE KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ETNE KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.11.2011 2011/18391 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf 406 14 333 Etne kommune v/rådmann Elling Hetland Postboks 54 5591 Etne TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 02.03.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 02.03.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Røyken kommune, rådmann Bjørn Orhagen Katrineåsveien 20 3440 Røyken SKOLEPROSJEKTET MED

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BALSFJORD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BALSFJORD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/19635 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Balsfjord kommune Rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

AURE KOMMUNE SENTRAL LEDELSE 6690 AURE TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

AURE KOMMUNE SENTRAL LEDELSE 6690 AURE TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13345 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AURE KOMMUNE SENTRAL LEDELSE 6690 AURE TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Til stede fra virksomheten på Austevoll ungdomskole:

Til stede fra virksomheten på Austevoll ungdomskole: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/15270 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grete Moe tlf 913 25 598 AUSTEVOLL KOMMUNE Kommunehuset 5392 STOREBØ VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn den

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Kirsti Eldby, inspektør Oddrun Nordli, konsulent

Kirsti Eldby, inspektør Oddrun Nordli, konsulent VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.01.2011 2010/19930 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Årvoll skole hvor følgende deltok:

Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Årvoll skole hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.09.2011 2011/19699 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Årvoll skole Bård Skolemestersvei 1 0590 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 LINDESNES KOMMUNE Postboks 183 4524 Sør-Audnedal Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LAVANGEN KOMMUNE SITT SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LAVANGEN KOMMUNE SITT SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/20268 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Lavangen Kommune Rådmannen Postboks 83 9358 TENNEVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie Borgund SENTRALADMINISTRASJON ORDFØRER VOLDENSV 1 1851 MYSEN Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» s satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi i skolene? Regional

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLESAND KOMMUNES SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLESAND KOMMUNES SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.10.2011 2011/19755 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER John Jacobsen tlf 900 42 131 LILLESAND KOMMUNE v/rådmann Jan Henning Windegard Postboks 23 4791 LILLESAND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 DERES REFERANSE «REF» Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM

Detaljer

Hvordan få det til

Hvordan få det til Hvordan få det til 12.11.2014 1 Hvem og hvordan får de det til? Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Nina Nordgård Senioringeniør Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Hvordan få det til 12.11.2014 2

Detaljer

Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA

Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.12.2010 2010/14137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ÅL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ÅL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.10.2010 2010/12512 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Ål kommune, rådmann Bjørgulv Noraberg 3570 ÅL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ANDØY KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ANDØY KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.07.2011 2011/14251 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 Lødingen Kommune Rådmann Postboks 83 8411 LØDINGEN TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.12.2011 2011/11393 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ivar Fagernes tlf 951 55 179 Hamar kommune, v/rådmann Postboks 4063 2306 HAMAR TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SAUHERAD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SAUHERAD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/14934 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Sauherad kommune 3812 AKKERHAUGEN TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Gjennomføring av tilsynet, registerte observasjoner og funn

Gjennomføring av tilsynet, registerte observasjoner og funn VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.01.2012 2011/16747 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingar Andersen tlf 928 06 009 NOME KOMMUNE v/ rådmannen Ulefoss 3830 ULEFOSS VEDTAK OM PÅLEGG Arbeidstilsynet

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.01.2012 2011/15135 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 RÅDMANN STAB OG FELLESTJENESTER Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer