Vedr. omfanget av prosjektet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedr. omfanget av prosjektet:"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksehandler: Øystein Følstad Direkte tlf.: Dato: L.nr / Arkiv: 2013/ /H12 Sjekkliste for prosjekt Krokstad sykehjem, revidert Forkortelser i kolonnen ansvarlig for oppgavene: Arkitekt Entreprenør Byggherre Sjekklisten nedenfor er en foreløpig opplisting av tiltak og utfordringer som skal vurderes nøye og avklares i planleggingsprosessen. Listen er ment å være et levende dokument der det lir gjort tilføyelser og endringer fortløpende frem til yggestart. For å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av endringene, vil også fremtidige versjoner av sjekklisten li merket med ny dato for revidering. Nr. Tekst 1. Generelt for yggeprosjektet: Prosjektdirektiv inkl. prosjektorganisering, referansegrupper, mv. Fremdriftsplan Ansvarskart Grunnervervelse Byggeområdets status i kommuneplanen Reguleringsplan Bør områdeplanen omfatte arealer som grenser til eiendommen Grunnundersøkelser Kulturminneregistrering Rivingstillatelse Vei, vann og avløp D-IKT vedr. data-kapasitet, ledningsnett, mv. Telefonsal IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) inkl. velferdsteknologi, datautstyr, TV, kaling, mv. Inventar, møler, rengjøringsutstyr, mv. Utomhusplan inkl. planter, trær, utstyr på uteområder, mv. Universell utforming av inne- og utearealer Miljøvennlig ruk av materialer og energi Kunstnerisk utsmykning Behandling i hoved-amu, etats-amu, møte med tillitsvalgte Involvering av rukergrupper, repr. for rullestolrukere, mv Melding til Areidstilsynet Kommunelegen, forskrift om miljørettet helsevern Ikke medtatt Utført Pågår Ansv / /

2 Dato Vår ref. -/ 2 av 6 Andre etaters ehov for medvirkning (renhold, kjøkken, andre fagpersoner) Rammeavtaler Kommunal forsikring av nyygg Viktig å tenke fleksiel arealruk for fremtiden Fokus på flerruk av fellesarealene Ikke foreta kutt i prosjektet uten å analysere konsekvensene grundig Noen etaler kr. til eprenører som lir prekvalifisert Bruk av moduler i hele eller deler av ygget må vurderes 2. Vedr. omfanget av prosjektet: Hva skal inn i yggetrinn 1 og/eller yggetrinn 2 Skal hele eller deler av Solerglias kapasitet overføres til Krokstad Funksjonseskrivelse Brukerperspektivet skal tas på alvor i planleggingen. Beoerne og rukerne skal oppleve trygghet i hverdagen Vi skal tilstree planløsninger som skaper utsikt, lys og ro for eoerne i den grad tomtestørrelsen og antall etasjer gjør dette mulig Romprogram Hver oenhet skal ha 8 plasser. Er det aktuelt med oenheter med 9 eller 10 plasser Alle oenheter skal ha enkel tilgang til kjøkken, spiserom, oppholdsrom/stue Sammenheng og avskjerming mellom kjøkken, spiserom og stue Er det slik at rom/arealer eregnet for demente også er egnet for utagerende innen rusomsorg/psykiatri Evt ehov for lokalmedisinsk senter Trenger vi noen doeltrom 2 rom ved siden av hverandre - med dør mellom - kan li leilighet i spesielle situasjoner Skal pasiom prioriteres for utsikt utover og fellesrom innover Antall etasjer Tilstrekkelig heiskapasitet Tilgang til/kontakt med uteareal på alle plan Takterrasser og lignende på ulike plan (omfang av vekster og utstyr, vinterruk, mv). Bygg heller terrasser på samme plan - alkonger lir lite rukt. Omfang og utforming av utomhusarealene Omfang av gang- og sykkelveier Peringsplasser på akken og evt i garasjer Rene og urene soner Organisering og utforming av en etydelig andel av sykehjemsplassene må gi mulighet for en fleksiel inndeling/avgrensning/ skjerming av oenheter med tanke på varierende rukergrupper Skjermede soner ift evegelsesfrihet, støy/lydisolering, smitte, glass som ikke kan knuses, mv Evt egne smitterom med sluser Er det ehov for ekstra rensing av vann/filter noen steder Soner med spesiell høy kvalitet på vegger mv ift utagerende rukere (gjelder åde fysisk og veral utagering) Sluser for å skille pasient og etjening i spesielle tilfeller / / /

3 Dato Vår ref. -/ 3 av 6 Skal storkjøkkenet flyttes fra Solerglia til Krokstad sykehjem Avdelingskjøkken - hva skal det inneholde av vaskemaskiner, mulighet for varming av mat, lager, osv. Salt medisinrom og lokale medisinautomater størrelse og antall Tilrettelegging for fremtidig velferdsteknologi. Anerkjente hjelpemidler og velferdsteknologi skal tas i ruk Tilfredsstillende hjelpemidler for ansatte - også for å unngå elastningsskader Tilstrekkelig garderoerom og tilstøtende lager for areidstøy Areidsplasser for ansatte i landskap eller cellekontorer Lag rom for e-læring for ansatte og studenter, m.fl. Auditorium for ca. 50 personer Dokumentasjonsrom med lås (vil li enyttet) Vaktrom med areidsstasjoner og vinduer mot korridorer/fellesarealer Er det ehov for fysio- og ergoterapirom eller trimrom Tilstrekkelig lagerplass i alle etasjer Tilstrekkelig møteromskapasitet i hver etasje Bøttekott og lagerrom for renholdsmaskiner og -utstyr Plassering av stillerom, seremonirom, morsrom/kjølerom Hvilke arealer skal innyggerne og andre esøkende kunne enytte Baderom med heve-/senkeanordning på adekar Også sykerom med sitte-/sengeplass for pårørende Rom for ladestasjoner for elektriske hjelpemidler Rom/garasjer for eliler Rom for vask/spyling av senger og andre hjelpemidler Tilfluktsrom, eller søknad til Sivilforsvaret om dispensasjon Ikke ehov for svømmeasseng og iliotek Skal Krokstad sykehjem li et fremtidig kompetansesenter for demens eller annet Hvem skal være ansvarlig for det løpende vedlikeholdet av ygget og utearealene Hvem skal være totalansvarlig for ygget under normal drift 3. Prosjekt- og yggeledelse: Prosjektledelse (administrativ og teknisk) i hele prosjektperioden Innleie av itekt Innleie av ygge-/hms-leder Representant for fremtidig ledelse av sykehjemmet - kontinuitet Egen vaktmester som medvirker i prosjektering og ygging (Vaktmesteroppgavene er døgnkontinuerlige alle dager i året) 4. Forholdet til eprenører og rådgivere, mv: Utareidelse av anudsgrunnlag Eventuell prekvalifisering av eprenører Valg av eprenør Kontrakter eprenører Kontrakter rådgivere Gjennomføring yggeprosjektet Gjennomføring utomhusareider / /

4 Dato Vår ref. -/ 4 av 6 Rammetillatelse Igangsettelsestillatelse Kvalitetssikre eprenører under produksjon Lydrapport/akustikk, Bedrifthelsetjenesten før overtakelse Brannrapport PA-ok (prosjekt-administrativ håndok) HMS, eprenør, yggherre Kvalitetssystem fra eprenør Forsikring eprenører Garantier eprenører Overtakelse Bruk av egen driftsavdeling og renholdsavdeling Prosjektgranske prosjektert underlag opp mot program Innmåling av ledningsanlegg, husk skjema, konferer med oppmålingsavdelingen Ekstra rengjøring 5. Vedr. selve ygget: Bygninger, inventar/utstyr, utearealer skal ha en kvalitet som egrenser fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader Bygget skal konstrueres slik at de interne gang- og transportavstandene lir korte Elementygg eller plassygg, eller en kominasjon Takkonstruksjon (flatt/ikke flatt tak) Utvendig kledning (teglstein, plater, treverk, mv) Miljøvennlig energi-produksjon og vannåren oppvarming (nærvarmeanlegg, jordvarme, mv) Bør det være vannåren gulvvarme eller radiatorer i hele ygget Plassering av nettstasjon inne eller ute (ca. 15 m2) Ventilasjonssystem med automatisk og manuell regulering Utvendig sollending med automatisk og manuell regulering Nøkkelsystem der det er enkelt å endre låskode i enkeltdører Det enkle er ofte det este Avfallshåndtering, evt. ruk av søppelsjakter Vaktmesters rolle i håndteringen av store avfallsmengder Gulvelegg i ulike soner. Hva med gipsspel som underlag? Hva med gummielegg i stuene i demensavd. Gulvelegg som er enkelt å holde rent Tak og vegger som tåler takheiser og andre tekniske hjelpemidler Bruk av farger for la å skape gjenkjenning for rukerne Bruk av interiørkonsulent/itekt til å utforme innredning/farger i forhold til rukergruppe, osv Dører som tåler automatiske døråpnere i mange år Hele eller delte dører inn til eoernes rom Bruk av tak- og gulvlister som skjuler evt sprekker i overgangene Branndører tilfredsstiller ikke kravene som skjermingsdører Elektronisk presentasjonstavle for esøkende og ansatte 6. Vedr. utomhusarealene Sansehager som krever egrenset vedlikehold Gangveier som gir mulighet for avgrensning/rundturer

5 Dato Vår ref. -/ 5 av 6 Trær, usker, sitteplasser, utstyr som krever egrenset vedlikehold Behov for inngjerding av enkelte arealer Omfattende ruk av plener som asis i utearealene. Midler til fremtidig drift og vedlikehold 7. Pasiom: Fastsette areal for hvert eoerrom inkl. ad/wc ( i alt m2) Plass på adet for rullestol, hjelpemidler, hjelpepersonell Baderomsinnredning/-utstyr som tåler vann Skyvedør inn til ad Farge på ad, toalettsete, mv for enkel gjenkjenning Takheis som går sammenhengende fra rom til ad Alarmsystem for 2 senger på hvert rom (kan evt omgjøres til 2- mannsrom l.a. ved epidemier) Forsterket veggplate ak seng Evt forsterkning av vegger/inventar/utstyr for å unngå ødeleggelser Opplegg for veggfast TV høyt oppe på veggen Ikke utstikkende ledninger, kontakter, gjenstander som kan rives ned Gulvelegg som gir en hjemlig karakter Må ikke are være rom for oppevaring, men også et hjem 8. Rekruttering og forvaltning av personell Utnevne ansvarlig for rekruttering Tiltak som sikrer rekruttering Ansatte skal ha areidsforhold som gjør at vi tiltrekker og eholder kompetente medareidere og unngår elastningsskader Bør vi ha egne rom/areidsplasser for studenter Trimmuligheter for ansatte Skal vi ha egne uffetverter/kokkekapasitet på avdelingene Hvor kan vi ruke annet fagpersonell enn helsefaglig personell Bør det være aktivitør-kapasitet på hver avdeling Fordele ansattressurser mellom sykehjemmene Evt ruk av frivillige, esøksvenner mfl krever også administrasjon Personellet trenger trygghet, også når det gjelder tekniske oppgaver Behov for vaktmester/-hjelpevaktmestertjenester alle dager i året 9. Økonomi: Lov om offentlige anskaffelser Søknad til Husanken og melding til Fylkesmannen Investeringskostnader Kostnader ved foreredende areider Lønn over prosjekt, sjekke påløpte og fremtidige kostnader Driftskostnader Offentlige geyrer, herunder saksehandlingskostnader/yggesak Prisstigning Flyttekostnader Uforutsett 10% eller mer avgjøres av prosjektets kompleksitet Sikkerhetsmarginer Midler til eventuell oppgradering av Solerglia Midler til drift og vedlikehold av ygg og utomhusarealer Budsjettvedtak og økonomiplan i Kommunestyret / /

6 Dato Vår ref. -/ 6 av 6 Behov for revidert udsjett-/økonomiplanvedtak i Kommunestyret Innmelding til økonomiansvarlig om nytt ygg i alansen Regelmessig økonomirapportering Sluttregnskap

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser

SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser FROGN KOMMUNE Prosjekt 8336 Helsebygg ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser 09. mai 2014 Skisseprosjekt Prosjekt 8336

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem 2001 Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem Innhold Innhold Forord.......................................................... 1 Utforming av omsorgsboliger/sykehjem for mennesker med aldersdemens.......

Detaljer

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/01332-1 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom sykehjemmet, Kåfjord helsesenter Dato: 01.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

LERVIG BRYGGE PLUSS Det lille ekstra...

LERVIG BRYGGE PLUSS Det lille ekstra... LERVIG BRYGGE PLUSS Det lille ekstra... Revidert utgave pr. januar 2013 LERVIG BRYGGE PLUSS 2 Lervig Brygge Pluss er et unikt og moderne boligprosjekt på en av Stavangers beste tomter. Som beboer i Lervig

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE

KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE Arkivsak-dok. : 108-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 8. juni 2015 KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE 1. SAKEN GJELDER Sandnes bystyre

Detaljer

Et nytt boligkonsept for voksne. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Trivsel, trygghet og fellesskap

Et nytt boligkonsept for voksne. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Trivsel, trygghet og fellesskap Et nytt boligkonsept for voksne Moderne roms eierleiligheter Trivsel, trygghet og fellesskap Innhold Velkommen til Sentrumshagen... Et viktig kvartal i Hamar by... Fasiliteter og muligheter... Beliggenhet...

Detaljer