Publikasjonsliste 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjonsliste 2000"

Transkript

1 1 Publikasjonsliste 2000

2 2 PUBLIKASJONSLISTE 2000 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets egne serier: AFIs Skriftserie - ISSN X Arbeidene i serien skal ha en kvalitet som er vitenskapelig meritterende. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer. Utgivelser i Skriftserien (S) nummereres fortløpende. AFIs Rapportserie - ISSN Godt gjennomarbeidete oppdragsrapporter, rapporter fra forskningsprosjekter, større veiledere, enkelte vitenskapelige arbeider. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer Rapporter (R) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs Notatserie - ISSN Mindre omfattende oppdragsrapporter, forprosjektrapporter, rapporter med et eksplorativt preg, foredrag og andre manus kan utgis som AFI-notat. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer Notater (N) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs publiserte FoU-resultater omfatter også: Artikler Faglige artikler, kapitler, kronikker og anmeldelser i vitenskapelige/ faglige publikasjoner med/ uten referee, dessuten artikler og kronikker i fagpresse og dagspresse. Foredrag Faglige foredrag, konferansebidrag, gjesteforelesninger og presentasjoner ved vitenskapelige/ faglige arrangementer. Rapportsamarbeid Faglige publikasjoner utgitt av andre institusjoner, foreninger o.a. der AFIs forskere har bidratt. Andre FoU-resultater Publikasjoner utgitt av AFI utenom de faste seriene; samt videoer, lydkassetter m.m. Publikasjoner kan bestilles fra AFI via Internett, webadresse eller på telefon Tidsskrift Arbeidsliv i Norden / Nordic Labour Journal Tidsskrift om arbeidsmarked og arbeidsmiljø Utgiver: Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Nordisk embetsmannskomité for arbeidsmarkedsog arbeidsmiljøpolitikk, Nordisk Ministerråd. Utkommer fire ganger i året, hvorav tre utgaver på skandinaviske språk og en på engelsk. Abonnement er gratis og kan bestilles fra Arbeidsforskningsinstituttet.

3 Bøker Holter, Ø.G. (2000): Kan menn?: menn og likestilling i arbeidslivet et idédokument. København: Nordisk Ministerråd. Nord 2000:24. AFIs skriftserie: Grimsmo, A., Hilsen, A. I. (2000): Arbeidsmiljø og omstilling. AFIs skriftserie nr. 7. Kr. 200,- Sørensen, B.Aa. (2000): Internasjonale strømninger i helsepolitikk - sykepleie i en brytningstid. AFIs skriftserie nr. 8. Kr. 200,-. Pålshaugen, Ø., Qvale, T. (red.) (2000): Forskning og Bedriftsutvikling nye samarbeidsforsøk. AFIs skriftserie nr. 9. Kr. 250,-. AFIs rapportserie: r 1/00 r 2/00 r 3/00 Solheim, J., Heen, H.: Likestilling og bedriftsutvikling - fot i hose eller stein i skoen?: erfaringer fra utviklingsprosjektet «Kvinner i bedriftene» i Nord- og Sør-Trøndelag Kr. 130,-. Fossestøl, K., Kessel, S.: Politiske ambisjoner og administrativ rasjonering: om funksjonshemmede studenters «rett» til tilgjengelig studiemateriell. Kr. 200,-. Sørensen, B. Aa., Lunde, P.H.: Kan ensidig gjentakelsesarbeid erstattes av utviklende arbeid?: en evaluering av EGA DUA-prosjektet. Kr. 200,-. r 4/00 Widding, S.: På rett kurs: saumfaring av arbeidsmarkedsbedrifter. Kr. 200,-. r 5/00 Iversen, S., Lauvdal, T., Lahn, L.Chr., Eikeland, O.: Livsfasetilpasset personalpolitikk. seniorperspektivet. Kr. 200,-. AFIs notatserie: n 1/00 Hilsen, A.I., Grimsmo, A.: Arbeidsmiljø og omstilling: endringer, kompetansekrav og virkninger på HMS. Kr. 50,-. n 2/00 Salomon, R.: Det fleksible arbeidslivet - utviklingstrekk og synspunkter. Kr. 50,-. n 3/00 n 4/00 Gjerberg, E., Sørensen, B.Aa.: Medisinske fagråd som premissleverandør i den regionale helsepolitikken: en evaluering av erfaringene med Medisinsk fagråd i Helseregionen Sør. Kr. 100,-. Gjerberg, E., Lunde, P.H.: Bedrifthelsetjenesten under lupen: evaluering av erfaringer med en bedrifthelsetjeneste for kommunalt ansatte. Kr. 50,-. n 5/00 Helle, K.M.: Dataopplæring og yrkesmassig attføring. Kr. 100,-. n 6/00 Deichman-Sørensen, T., Lahn, L.Chr., Lauvdal, T., Johansen, G.M.: Strategisk kompetanseutvikling i statlige virksomheter: modeller og verktøy i praksis. Kr. 100,-.

4 4 n 7/00 n 8/00 Sørensen; B.Aa.: «en dag i helse-norge»: hverdagsliv i et tilnærmet representativt utvalg norske somatiske sykehusenheter: arbeidsforhold, pasientreaksjoner og reel bemanning. Delrapport 1. Kr. 100,-. Hilsen, A.I.: Et inkluderende arbeidsliv?: forebygging av utstøtning fra helse-, miljø- og sikkerhetsperspektiv. Kr. 50,-. n 9/00 Enehaug, H.: Offentlig oppgaveutsetting, fleksibilitet og utstøting. Kr. 50,-. n 10/00 Helle, K. M., Widding, S.: Funksjonsassistent brukerstyrt bistand til sterkt bevegelseshemmede arbeidstakere. Kr. 50,-. (Finnes også som engelsk kortversjon). n 11/00 Helle, K. M.: Erfaringer fra funskjonshemmede IT-brukere. Kr. 50,-. Publiserte artikler: Andreassen, T.A. (2000): Fra rettigheter til virkemiddel: funksjonshemmedes medvirkning i et endret politisk klima. I: Romøren, T.I. (red.): Usynlighetskappen: levekår for funksjonshemmede. Oslo: Akribe forlag. Andreassen, T.A. (2000): Brukermedvirkning en strategi for demokratisering i helse- og sosialpolitikken. I: Markussen, E. (red.): Menneskeverd: funksjonshemmede i Norge. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bjørnholt, M. (2000): Bunadsproduksjon ei kunnskapsintensiv næring basert på troverdighet. Kronikk. Norsk Husflid, nr. 5/6. Bjørnholt, M. (2000): Likestillingspolitisk sjølmål. Kronikk. Klassekampen, Bjørnholt, M. (2000): Myten om den gode far og den egennyttige mor. Kronikk. Aftenposten, Blichfeldt, J.F. (2000): Challenges of public education in a program evaluation using an action research perspective. In: Baburoglu, O.N. & Emery M. et al. (eds): Educational Futures: Changing paradigms of universities and education. Istanbul: Sabanci University Press. Blichfeldt, J.F. (2000): Refleksjoner om læring: en hyllest til Don Schön. Tidsskrift for organisasjonspsykologi, vol. 8, nr. 1. Brøgger, B. (2000): Singapore Huiguan members donations and investments in Qiaoxiang areas reasons, problems and rewards. In: New studies on Chinese Overseas and China. Leiden, International Institute for Asian Studies. Pp Deichman-Sørensen, T., Monsen, H. (2000): Omstilling på Haugalandet: rapport fra kartleggingskonferanse mai Stavanger: Rogalandsforskning. RF-2000/123. Eikeland, O. (2000): Action Research as the Hidden Curriculum of the Western Tradition. In: Reason, P. and Bradbury, H.: Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. London: Sage Publications. Engelstad, P. (2000): En modernisering av den norske samarbeidsmodellen. Bedre bedrift, nr. 3. Fossestøl, K. (2000): "I'm every woman...it's all in me"?: en analyse av forholdet mellom det privatpersonlige og det kollektivt-politiske i lys av Karin Widerbergs minnebildehistorie. Sosiologi i dag, vol. 30, nr. 4, s

5 5 Fossestøl, K. (2000): Når byråkratiske hensyn styrer. Kronikk. Dagbladet, Gjerberg, E. (2000): Likestilling tar tid mye står igjen. Tidsskrift for Den norske lægeforening, vol. 120, s. 89. Gustavsen, B. (2000): A Norwegian Initiative for a Tripartite Development Program. Concepts and Transformation, vol. 5, no. 1, pp Gustavsen, B. (2000): Theory and Practice: the Mediating Discourse. In: Reason, P. and Bradbury, H.: Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. London: Sage Publications. Hilsen, A.I. (2000): Omstilling og sykefravær. I: Idébanken for sykefraværsarbeid: faktasamling. Ark nr. 17. Oslo: Tiden. Pålshaugen, Ø. (2000): The Competitive Advantage of Development Organizations. Concepts and Transformation, vol. 5, no. 2, pp Pålshaugen, Ø. (2000): Hvilke stemmer teller?: om makt og demokrati Samtiden, nr. 4, s Pålshaugen, Ø. (2000): The Use of Words: Improving Enterprises by Improving Their Conversations. In: Reason, P. and Bradbury, H.: Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. London: Sage Publications. Qvale, T.U. (2000): The case of Norway: Participative Strategies for the Peaceful Transformation of Work Life. In: Garibaldo, F., Telljohann V. (eds): The Role of Intermediate Institutions: the Case of Research Institutes concerned with Work and Labour. Milano: F. Angeli. Qvale, T.U. (2000): The democratisation of work and the democratisation of society: some reflections after 35 years of participative action research: what did we learn?. In: Busch, K. et al. (eds): Ways to Social Peace in Europe: Proceedings of the international congress in Osnabrück November 11-14, Pp Osnabrück: Secolo Verlag. Qvale, T.U. (2000): INPRO: An Interdisciplinary PhD Program in Process Industries to Change the Education of Engineers as well as the Relationship Between University and Industry. In: Baburoglu, O.N. and Emery M. et al. (eds): Educational Futures: Changing paradigms of universities and education. Istanbul: Sabanci University Press. Qvale, T.U. (2000): Local development and institutional change: Experience from a 'fifth generation' national programme for the democratization of working life. In: Heller, F. (ed.): Managing democratic organizations. Vol. 2: Industrial democracy in Europe. Aldershot: Ashgate. Previous published in: Drenth, P.J.D., Koopman, P.L. and Wilper, B. (eds) (1996): Organizational Decision-Making Under Different Economic and Political Conditions: Proceedings of a Symposium at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1-3. June Amsterdam: North Holland. Pp Serck-Hanssen, C., Danielsen, K. (2000): Bedriftsliv i endring: en rapport fra det moderne arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, vol. 17, s Serck-Hanssen, C., Rolfsen, J. (2000): "Menneskelig svikt". Kronikk. Aftenposten, Sørensen, B.Aa. (2000): Det grådige arbeidslivet og ledelsesutfordringer. Magasin for ledere, nr. 5. Sørensen, B.Aa. (2000): A health service in transition. Nordic labour journal, vol. 5, no. 1. Sørensen, B.Aa. (2000): En helsetjeneste i forandring. Arbeidsliv i Norden, vol. 14, nr. 1.

6 6 Wallin, G. (2000): Is Volvo a car or a computer?: about the Nordic countries, the new technology and challenges in the future. Nordic labour journal, vol. 5, no. 2. Aas, I.H.M. (2000): A qualitative study of organisational impacts of telemedicin. In: Proceedings of the 3 rd Nordic Congress on Telemedicine, Copenhagen, September Pp. 91, (abstract). Aas, I.H.M. (2000): Telemedisin og organisasjonene. Telemedisin: nyhetsbrev, vol. 7, nr. 1, s. 4. Aas, I.H.M. (2000): Telemedisin organisatoriske konsekvenser mer enn bare prat?. Tidsskrift for Den norske lægeforening, vol 120, s Aas, I.H.M. (2000): Working with telemedicine: user characteristics and attitudes. Journal of Telemedicine and Telecare, vol. 6, suppl. 1, pp Foredrag: Berg, A.M. (2000): In the Civil Services We Trust?: accountability and trust through regulatory practices. Paper to the Annual Conference of IASIA, Beijing, China, July 10-13, Bjørnholt, M. (2000): Tradisjonskunnskap i bunadnæringa - presentasjon av en undersøkelse om yrkeskunnskap. Foredrag presentert på seminaret Tradisjonskunnskap i bunadnæringa, Høyskolen i Telemark, Institutt for folkekultur, oktober 2000, og på studiet Drakt og samfunn i regi av Universitetet i Bergen, Bunad-og folkedraktrådet, Folkekulturforbundet og Vestnorsk kulturakademi, 10. november Finsrud, H. (2000): Constructing Development Coalitions: The Meaning of Interactivity. Paper presented at the International Geographical Union, Study Group on Local Development, Annual conference: «The Institutions of Local Development», in Trento, Italy, 19 th - 21 st of October, Fossestøl, K. (2000): Kommunikativt design: en måte å sikre riktige beslutninger på?. Foredrag holdt på Senter for profesjonsstudier, august Helle, K.M. (2000): Datastøttet læring. Innlegg på Nordisk attføringskonferanse, Kristiandsand, februar Røed-Larsen, S. (2000): International Initiatives on Railway Safety. Foredrag på IBC Global Conferences Railway Safety Conference, London, June (Publisert i konferanserapport). Schafft, A. (2000): Dilemmaer i samarbeid mellom fengselsbetjenter og helsepersonell. Foredrag på landskonferansen for ansatte i landets fengselsanstalter og ansatte i fengselshelsetjenesten «Samarbeid og kommunikasjon», 21. og 22. sept. 2000, Gardermoen. Schafft, A. (2000): Erfaringer fra Arbeid med bistand og personer med psykiske lidelser. Foredrag. Norsk Forening for Supported Employment/Forum for arbeid med bistand. Nasjonal konferanse 2000: Samarbeid/Tverrfaglighet februar 2000, Hamar. Schafft, A. (2000): Unterstützte Beschäftigung in Norwegen. Paper, Fachtagung zur beruflichen Eingliederung von schwerbehinderten Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf, "Schritt für Schritt", Bonn, Mai Schafft, A., Spjelkavik, Ø. (2000): New start for Ex-offenders in the Open Labour Market: Experiences from a Norwegian Pilot Project. Paper presented at the Annual Meeting of the American Society of Criminology, November , 2000 San Francisco, CA.

7 7 Solheim, J. (2000): Kunnskap som kapital - en organisatorisk utfordring. Foredrag på konferansen Makt og velstand, Oslo jan Andre FoU-resultater: Andreassen, T. A. (2000): Nordisk sosialpolitisk forskerseminar: gruppe 8: Funksjonshemning - politikk, levekår og hverdagsliv. Blichfeldt, J.F., Deichman-Sørensen, T. (2000): Challenges to the organisation of learning, doing and knowing in vocational education. Helle, K.M., Widding, S. (2000): The Functional Assistant User-controlled assistance for severely mobility-impaired employees. Short version of AFI-notat 10/2000. Hilsen, A.I. (2000): Godt sykefraværsarbeid. Bestilles via TBL. Salomon, R., Satyamurti, V. (2000): Self - Help Groups and Micro Credit. Evaluation of Manavodaya Prepared for The Development Fund and Manavodaya. March Schafft, A. (2000): Evaluering av 'Ny start' - et samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen og arbeidsmarkedsetaten. Prosjektnotat nr. 2. Mars Schafft, A. (2000): Evaluering av 'Ny start i arbeidslivet' et samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen og Aetat. Prosjektnotat 3.

Publikasjonsliste 2004

Publikasjonsliste 2004 1 Publikasjonsliste 2004 2 PUBLIKASJONSLISTE 2004 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjonsliste 1997

Publikasjonsliste 1997 1 Publikasjonsliste 1997 2 PUBLIKASJONSLISTE 1997 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2009 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett

Detaljer

Forskning om samarbeid og verdiskaping

Forskning om samarbeid og verdiskaping Forskning om samarbeid og verdiskaping Samarbeid, læring og innovasjon Ansattes deltakelse og selvstendighet i bedriftsinterne læringsprosesser varierer sterkt. Med statistiske analyser av periodiske europeiske

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Aktører, arenaer og roller i bedriftsutvikling

Aktører, arenaer og roller i bedriftsutvikling Preben H. Lindøe Aktører, arenaer og roller i bedriftsutvikling Erfaringer fra programmet Bedriftsutvikling 2000 Er det slik at forskere bør kombinere oppgaven som endringsagent i et bedriftsutviklingsprogram

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen På seniorvis Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen Et prosjekt under programmet FARVE forsøksmidler i arbeid og velferd av Anne Inga Hilsen,

Detaljer

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet: Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb 5003 1432 Ås Tlf. +47 64965689 Curriculum Vitae 2009-02-23 Utdannelse: Dr.scient

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Brukermedvirkning fra politikk til praksis

Brukermedvirkning fra politikk til praksis Brukermedvirkning fra politikk til praksis I løpet av de siste tiårene har brukermedvirkning utviklet seg fra å være et radikalt uttrykk til å bli et veletablert begrep innenfor helse- og omsorgsektoren.

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Ideologiprosjektet: Oversikt over et samfunnspsykologisk prosjekt 1.

Ideologiprosjektet: Oversikt over et samfunnspsykologisk prosjekt 1. Ideologiprosjektet: Oversikt over et samfunnspsykologisk prosjekt 1. Samfunnsideologiprosjektet ved Universitetet i Oslo er et paraplyprosjekt med flere integrerte delprosjekter under ledelse av Hilde

Detaljer