AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400"

Transkript

1

2 1. Innledning 1.1 Om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen omfatter informasjon om maskinens egenskaper, ytelser, forskrifter og veiledninger vedrørende transport og installasjon, veiledning i bruk og drift, samt forbyggende service og feilsøkingsinformasjon for den "AUTOMATISKE BOR OG SAGLINJEN IMAC " I denne bruksanvisningen benyttes forkortelsen "IMAC" for firmanavnet "IMAC S.R.L" Denne bruksanvisningen er en integrert del av maskinen og skal oppbevares i nærheten av maskinen i hele maskinens levetid. Bruksanvisningen og hele dens dokumentasjon må oppbevares i nærheten av maskinen slik at den er lett tilgjengelig for personell som arbeider med drift og vedlikehold av maskinen. Side : 1

3 1.2 Innhold 1. Innledning Om bruksanvisningen Innhold Samsvarserklæring Maskin typeskilt og CE merking Kontaktinformasjon ved behov for service eller bestilling av reservedeler Målsetning med bruksanvisningen Symboler benyttet i bruksanvisningen Bruksanvisning kapittel inndeling Om ansvar Sikkerhet Målsetning med sikkerhetstiltakene Definisjoner Maskindirektiv Arbeidsområde Autorisert personell Ansvarlig personell Transport Installasjon Igangkjøring Automatisk drift Sette ut av drift og demontering Vedlikehold og reparasjon Ukorrekt bruk Gyldighet Sikkerhetsinstruksjoner Installasjon og igangkjøring Manuell drift Automatisk drift Maskinansvarlig Sette maskinen ut av drift og demontering Vedlikehold og reparasjon Garantibetingelser Beskrivelse av maskinen Maskinoversikt Tillatt bruksområde for maskinen Ikke tillatt bruksområde for maskinen Maskinkapasitet Tekniske data Elektrisk anlegg Pneumatisk anlegg Hydraulikk anlegg Smøreanlegg Beskrivelse av maskinen Rullebane for lasting og avlasting av materiale Side : 2

4 3.6.2 Innmatingsruller ved borstasjon Borstasjon med 3 borspindler Utmatingsrullebane ved båndsagen Båndsag Pneumatisk anlegg Hydraulisk anlegg Smøreanlegg Elektrisk anlegg og betjeningspanel Transport, lagring, montering og tilkobling av maskinen Pakking, transport og håndtering av maskinen Maskinvekt Generelle sikkerhetsinstruksjoner Maskin transportkolli Transport og håndtering av emballert/pakket maskin Utpakking av maskinen Krav til maskinområde omgivelser Montering Elektrisk tilkobling Pneumatisk tilkobling Hydraulisk tilkobling Kontroll av maskin monteringen Lagring av maskinen Lengre driftsstans ved det hydrauliske anlegget Avfallshåndtering forbruksdeler og materialavfall Avfallshåndtering av maskinen Sikkerhet ved drift av maskinen Generelt Definisjoner Anvendte tekniske standarder Akustisk støynivå Vibrasjon eksponeringsnivå Farer og restrisiko Generelt Restrisiko Fare og sikkerhetsskilt montert på maskinen Viktig informasjon om fare og sikkerhetsskilt Sikkerhetsutstyr på maskinen Generelt om sikkerhetsutstyret NØDSTOPP bryter plassering NØDSTOPP bryter betjening Fotocelle plassering Personlig verneutstyr Oppstart, drift og betjening av maskinen Elektroskap og hovedstrømbryter Flyttbart betjeningspanel Berøringsskjerm 10.4" OSAI Beskrivelse av berøringsskjerm betjeningspanel Beskrivelse av betjeningstaster Beskrivelse av menysider Side : 3

5 6.5 Programmering Lage et nytt program / materialstykke Endre et program / materialstykke Slette et program / materialstykke Kombinere flere materialstykker Optimalisering Kjøre et program Oppstart av maskinen Oppstart av det pneumatiske anlegget Oppstart av smøreolje system Oppstart av det hydrauliske anlegget Justering av sagbladhastighet Justering av sagbladmating Manuell drift av maskinen Automatisk drift av maskinen Beskrivelse av maskin driftssyklus Prosedyre for bytte av borverktøy Bytte av båndsagblad Stopp av maskinanlegget Alarmer og meldinger til maskinoperatør Vedlikehold av maskinen Sikkerhet Innledning Sikkerhetsinstruksjoner Periodisk og forebyggende vedlikehold Overhaling av maskinen Reparasjon av maskinen Vedlikeholdspersonell Mekanisk vedlikeholdspersonell Elektrisk vedlikeholdspersonell Rengjøring og smøring av maskinen Rutinemessig kontroll ved vedlikehold av maskinen Vedlikehold av det hydrauliske anlegget Retningslinjer ved bytte av hydraulikk olje Tiltak ved driftsstans av maskinen Servicekort Generelt om servicekort Servicekort innhold Servicekort for bor og sagline modell IM T Rengjøring av maskin Kontroll av festebolter Smøring av maskin Kontroll av posisjon til endebrytere Kontroll av hydraulisk / pneumatisk / smøreolje system for eventuelle lekkasjer Periodisk vedlikehold av smøreolje system Rengjøring av luftventilasjonsfilter Kontroll av hydraulikk oljenivå Vedlegg Side : 4

6 10. Vedlikehold og service historikk Servicehistorikk Tabell Side : 5

7 1.3 Samsvarserklæring Alle maskiner leveres med samsvarserklæring som er spesifikk for den enkelte maskin. Denne samsvarserklæringen følger maskinen ved overlevering av maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring: Side : 6

8 1.4 Maskin typeskilt og CE merking Det er montert maskin typeskilt inkludert CE merking på maskinen som eksempelet nedenfor viser: På maskinen er det også plassert typeskilt for det pneumatiske og hydrauliske systemet på maskinen. Eksempel på typeskilt for det hydrauliske systemet vises nedenfor: Eksempel på typeskilt for det pneumatiske systemet vises nedenfor: Side : 7

9 Det er også montert typeskilt for det elektriske anlegget på elektroskapet som eksempelet nedenfor viser: 1.5 Kontaktinformasjon ved behov for service eller bestilling av reservedeler Den automatiske CNC styrte bor og saglinjen modell "IM T400" med en borstasjon med 3 spindler har blitt kontrusert og laget av IMAC som forplikter seg selv til å assistere sine kunder i hele maskinens levetid. Dette gjøres i samarbeid med den norske leverandøren P. Meidell AS IMAC og P. Meidell AS er alltid tilgjengelig for kunden med hensyn til: For all informasjon eller avklaringer med hensyn til installasjon, drift, vedlikehold etc. Behov for servicepersonell ved kundens lokalasjon, hvor IMAC eller P. Meidell AS kan tilby å stille med kvalifisert servicepersonale som har riktig verktøy og utstyr. Levering av originale reservedeler utføres av den norske leverandøren P. Meidell AS. Det er påbudt å bare benytte originale reservedeler på maskinanlegget. Ved behov for bestilling av reservedeler, vennligst oppgi følgende: Maskinmodell og maskinnummer angitt på maskintypeskiltet Beskriv reservedelen så utfyllende som mulig, samt angi delenummer og tegningsnummer hvor delen vises. Se konstruksjonstegninger senere i bruksanvisningen. Antall reservedeler som bestilles. Bestilling sendes til: P. Meidell AS Postboks 181, Kalbakken 0903 OSLO E post: Faks: Telefon: Web: Side : 8

10 1.6 Målsetning med bruksanvisningen Denne bruksanvisningen er tilrettelagt for bruker og vedlikeholdspersonell som skal arbeide med "AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE " og inneholder informasjon om tekniske egenskaper, teknisk beskrivelse av de ulike maskingruppene som maskinanlegget er sammensatt av, beskrivelse av driftsprosedyrer og viktig informasjon om forebyggende vedlikehold og reparasjon av maskinanlegget. Denne bruksanvisningen er tiltenkt benyttet av personell som skal utføre drift, service og vedlikehold av maskinen. Det settes som en forutsetning at det aktuelle personell har god teknisk kunnskap både med hensyn til mekaniske og elektriske fagfelt. Denne bruksanvisningen er å betrakte som en integrert del av maskinen, og inneholder viktig informasjon slik at personell skal kunne utføre sikker og korrekt drift og vedlikehold av maskinen. Maskinområdet ved maskinen må være i henhold til gjeldende forskrifter vedrørende sikkert arbeidsmiljø, og alle gjeldende forskrifter vedrørende sikker drift av maskinen må til en hver tid overholdes. 1.7 Symboler benyttet i bruksanvisningen I denne bruksanvisningen er det benyttet en rekke symboler for å fremheve viktig informasjon. Nedenfor vises en oversikt og betydningen av disse symbolene: SYMBOL BETEGNELSE BESKRIVELSE FARE ELEKTRISK FARE OPPMERKSOM ADVARSEL VISUELL OBSERVASJON Dette symbolet angir fare med risiko for at det kan oppstå ulykke. Faren kan også være med dødelig alvorlighetsgrad. Dette symbolet angir GENERELL ELEKTRISK FARE både med hensyn til maskinoperatør og med hensyn til skade på maskinen. Arbeid med det elektrisk anlegget skal bare utføres av autorisert elektropersonell. Dette symbolet angir en advarsel med hensyn til mulig deformasjon eller skade på maskinen eller skade på objekter til personell som arbeider med maskinen. Dette symbolet angir en advarsel eller viktig informasjon vedrørende hovedfunksjoner ved maskinen. Vær spesielt oppmerksom med hensyn til informasjon som er angitt med slike symboler. Dette symbolet betyr at leseren skal fortsette ved å utføre en visuell infromasjon. Dette symbolet benyttes også ved instruksjoner om bruk av maskinen. Det kreves da at brukeren avleser eksempelvis en målingsverdi for å kontrollere et signal etc. Side : 9

11 1.8 Bruksanvisning kapittel inndeling Bruksanvisningen er inndelt i ulike kapittel, og er som følger: 1. Innledning 2. Sikkerhet 3. Beskrivelse av maskinen 4. Transport, lagring, montering og tilkobling av maskinen 5. Drift og sikkerhet ved maskinen 6. Oppstart, drift og betjening av maskinen 7. Vedlikehold av maskinen 8. Servicekort 9. Vedlegg 10. Vedlikehold og service historikk 1.9 Om ansvar IMAC fraskriver seg et hvert ansvar som skyldes ukorrekt eller feil bruk av maskinen, bruk av uoriginale reservedeler, modifisering av elektriske anlegg eller maskinkomponenter, samt dersom ikke instruksjoner og anvisninger angitt i denne bruksanvisningen overholdes. Dette gjelder en hver modifisering som utføres ved AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE som ikke på forhånd er gitt skriftlig samtykke til å utføre fra IMAC. Ansvaret for anvendelse av sikkerhetstiltak rapporterte senere på er under teknisk stab, ansvarlig for de planlagte aktivitetene ved maskinen (rapportert i avsnitt 3.2), må det være sikret, at autorisert personell er kvalifisert til å gjøre de påkrevde aktiviter, kjenne og observerer nøye prosedyrer angitt i dette dokumentet og generelle sikkerhetsforskrifter om denne maskinen. Vi anbefaler at en leser denne bruksanvisningen grundig, samt gjennomgår opplæring i bruk av maskinen slik at en garanterer kunnskap og kjennskap til maskinen før en utfører drift av maskinen. Ved ikke overholdelse av sikkerhetsinstruksjoner kan det føre til at det oppstår personell ulykker eller skader på maskinen. Side : 10

12 2. Sikkerhet 2.1 Målsetning med sikkerhetstiltakene De angitte sikkerhetstiltak har som målsetning å definere en serie av adferd og forpliktelser for at en skal respektere angitte sikkerhetsinstruksjoner angitt senere med hensyn til bruk av maskinen slik at en oppnår et sikkert arbeidsmiljø for personell, samt sikker og korrekt drift av maskinen. 2.2 Definisjoner Maskindirektiv Anvendt maskindirektiv er definert som maskindirektiv fastsatt av det Europeiske Parlament med betegnelse 2006/42/CE d.d. 17. mai Arbeidsområde Vi definerer arbeidsområdet til å omfatte området som er sikret med forbyggende sikkerhetstiltak og konstruksjoner for sikker drift av maskinen Autorisert personell Vi definerer autorisert personell til å være alt personell som har gjennomgått nødvendig opplæring og fått tillatelse til å utføre aktiviteter ved maskinen angitt senere i denne bruksanvisningen Ansvarlig personell Vi definerer ansvarlig personell til å omfatte personell som har et overordnet ansvar for at arbeid med eller på maskinen utføres i samsvar med angivelser og instruksjoner angitt i denne bruksanvisningen Transport Vi definerer transport som all aktivitet og håndtering av maskin og maskinkomponenter fra produsentens lokaliteter og frem til kundens definerte sted for montering av maskinen Installasjon Vi definerer som installasjon, mekanisk, elektrisk og væskeanlegg integrering i en produktiv virkelighet eller i et studiemiljø, i samsvar med den angitte krav Igangkjøring Vi definerer igangkjøring som aktivitet for funksjonell verifisering av den installerte maskinen. Side : 11

13 2.2.8 Automatisk drift Vi definerer automatisk drift som en driftsmodus hvor maskinen utfører selvstendig bearbeiding i henhold til en programmert syklus med driftshastighet, innenfor det beskyttede området, som er lukket med sikkerhetstiltak og som startes ved det generelle betjeningspanelet Sette ut av drift og demontering Vi definerer som å sette ut av drift som aktiviteten av mekanisk og elektrisk fjerning av maskinen fra en produktiv virkelighet. Vi definerer demontering som aktivitet hvor det utføres riving og demontering av komponentene som danner maskinen Vedlikehold og reparasjon Vi definerer vedlikehold og reparasjon som aktivitet av periodisk verifisering og/eller bytte av maskindeler eller komponenter for å detektere årsaken til et sammenbrudd, sammenkoblet med resten av funksjonene til prosjektet sine betingelser Ukorrekt bruk Vi definerer ukorrekt bruk som bruk av maskinen som ikke samsvarer med tekniske grenser angitt i maskindokumentasjonen. 2.3 Gyldighet De angitte standarder og forskrifter er gjeldende og skal overholdes når følgende aktiviteter utføres: Transport, installasjon og igangkjøring. Manuell drift av maskinen. Automatisk drift av maskinen. Sette maskinen ut av drift og demontering. Vedlikehold og reparasjon av maskinen. 2.4 Sikkerhetsinstruksjoner Installasjon og igangkjøring Installasjon og igangkjøring av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Under installasjon av maskinen må de ulike maskindelene som danner maskinanlegget håndteres i henhold til angivelser i bruksanvisningen. Dersom det er nødvendig å utføre løfting, kontroller at det benyttes egnet løfteutstyr som innehar korrekt løftekapasitet, samt at disse festes korrekt til de respektive maskindelene. Kontroller at området hvor maskinen skal installeres ikke inneholder materialer eller andre objekter som kan føre til forstyrrelse ved installasjon og transport av maskinen til maskinområdet. Plasser maskinen på en flat og jevn fundamentflate og sørg for å utføre korrekt vatring av maskinen ved justering av maskinføttene. Dersom montert, fjern transportsikringer som er montert på maskinen før transport når maskinen er korrekt plassert på fundamentflaten. Side : 12

14 Kontroller at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert på maskinen, samt kontroller at det ikke finnes løse eller andre bevegelige maskindeler som skal være fastmontert på maskinen. Utfør tilkobling av det pneumatiske anlegget til det lokale trykkluftanlegget og kontroller at driftstrykket er i samsvar med angivelser for maskinen. Kontroller at den elektriske strømforsyningen er i samsvar med angitte elektriske data for maskinen. Kontroller at strømforsyningen er slått av ved hjelp av en bryter/sikring og at denne dermed er i isolerende tilstand før det utføres elektrisk tilkobling av maskinen. Kontroller at alle sikkerhetsdeksler og dører er korrekt lukket og at alt sikkerhetsutstyr er i perfekt tilstand og innehar korrekt funksjonalitet. Vi kan ikke garantere for sikkerhet ved maskinen dersom det fjernes eller utføres modifisering av sikkerhetsutstyr og forriglingsenheter ved maskinen. Det er strengt forbudt å fjerne eller modifisere sikkerhetsutstyr Manuell drift Manuell drift av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Autorisert personell skal ha gjennomgått nødvendig opplæring i drift og betjening av maskinen, samt informasjon om farer og risiko ved maskinen og forebyggende tiltak for at slike farer ikke skal oppstå. Personell som arbeider med og på maskinen skal alltid utøve den største oppmerksomhet og forsiktighet i sitt arbeide. Ved manuell drift av maskinen skal personell ikke oppholde seg under maskindeler eller objekter som kan være gjenstand for å kunne falle ned Automatisk drift Automatisk drift av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Kontroller at det ikke finnes noe potensialet for at det kan oppstå eventuelle farer eller risikoer før oppstart av automatisk drift av maskinen. Maskinoperatøren kan utføre oppstart av automatisk drift først etter å ha verifisert at: o Det ikke utføres servicearbeid på maskinen. o Alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. o At ikke uvedkommende eller annet personell oppholder seg innenfor maskinområdet. o Elektroskapdøren er korrekt lukket og låst med passende nøkkellås. o Alt sikkerhetsutstyr som nødstoppbrytere, sikkerhetsbrytere og annet forriglingsutstyr innehar korrekt funksjonalitet Maskinansvarlig Personell som skal ha et overordnet ansvar for maskinen skal inneha nødvendig autorisasjoner og ha gjennomgått nødvendig opplæring, og må i tillegg inneha tilstrekkelig teknisk kunnskap til å kunne utøve sikkert ansvar for maskinen. Maskinansvarlig må være oppmerksom på at kunnskap og anvendelse av sikkerhetsforskrifter er en integrert del av deres eget arbeid. Uautorisert personell skal ikke ha tilgang til maskinens driftsområde og betjeningsområde når maskinen er i drift. Før oppstart av maskinen skal følgende være gjennomført: o Teknisk dokumentasjon og bruksanvisning for maskinen skal være grundig lest og forstått. o Inngående kunnskap om drift og plassering av nødstopp sikkerhetsutstyr på maskinen. o Ha kunnskap om hvilket sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen, samt ha kunnskap om deres plassering og funksjonelle virkemåte. Det er strengt forbudt å demontere, fjerne eller forbikoble sikkerhetsutstyr. Det er strengt forbudt å demontere, fjerne eller forbikoble varslingslys som er plassert i faresoner ved maskinanlegget. Side : 13

15 Det er strengt forbudt å åpne sikkerhetsdeksler, døren til elektroskapet eller betjeningspanelet når maskinen er i drift, samt rett etter at den er slått av. Kontroller at alle sikkerhetsbrytere som sikrer beskyttelsedeksler og lignende er i perfekt tilstand og innehar korrekt funksjonalitet. Dersom en eller flere er defekt, må sikkerhetsbryteren umiddelbart repareres eller byttes før maskinen settes i drift igjen. Det skal bare benyttes originale reservedeler og tilbehør som er en del av sikkerhetsutstyret på maskineanlegget. Dersom det benyttes uoriginalt utstyr, kan dette føre til at det oppstår alvorlige ulykker eller skader på maskinen Sette maskinen ut av drift og demontering Bare autorisert personell har tillatelse til å sette maskinen ut av drift (for en lengre periode), samt utføre demontering av maskinen. Før maskinen settes ut av drift, må maskinen kobles fra strømforsyningen ved hjelp av hovedstrømbryter som låses i avslått posisjon. Utfør frakobling av strømforsyningskabel ved at du først kobler fra de elektriske fasene, og deretter jordtilkoblingen. Koble så strømforsyningskabelen fra elektroskapet ved maskinanlegget og fjern den. Demonter det pneumatiske anlegget fra maskinen og fjern det. Demonter det hydrauliske anlegget fra maskinen og fjern det. Demonter maskinen i respektive deler som angitt i kapittel 4.13, og gjør den klar for transport. Transporter maskinen fra maskinområdet i henhold til angivelser angitt vedrørende transport av maskinen i denne bruksanvisningen. Før du utfører transport og løfting av maskinen, kontroller at løfteutstyret, øyebolter er korrekt festet og innehar tilstrekkelig løftekapasitet. Før du demonterer maskinen med tanke på at maskinen skal avhendes, ta kontakt med IMAC for veiledning med hensyn til sikker og miljøvennlig avhending. Avhending av maskinen må utføres i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter Vedlikehold og reparasjon Vedlikehold og reparasjon av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Plasser er skilt ved maskinanlegg, samt ved betjeningspanelet om at det utføres service og vedlikeholdsarbeid på maskinen før du starter å utføre selve vedlikeholds eller reparasjonsarbeidet. Kontroller at maskinen er slått av og sikret mot at uvedkommende kan slå på maskinen før du starter å utføre vedlikehold eller reparasjonsarbeidet på maskinen. Personell som er ansvarlig for vedlikehold eller reparasjon av maskinen, må kontroller følgende før en starter utførelse av arbeidet: o Kontroller at bevegelige akser og maskindeler er sikret slik at de ikke kan utgjøre en fare ved at faller ned på grunn av tyngdekraften. o Kontroller at bevegelige maskindeler som styres av fjærer er satt i låst tilstand slik at det ikke kan oppstå ukontrollerbare bevegelser. o Kontroller at det pneumatiske anlegget er gjort trykkløst. o Kontroller at det hydrauliske anlegget er gjort trykkløst. o Kontroller at smøreanlegget er gjort trykkløst. Defekte deler må bare byttes ut med originale reservedeler med samme reservedelsnummer. Reparasjon og feilsøkingsarbeid må i den grad det er mulig utføres ved at en oppholder seg utenfor faresonene ved maskinområdet. Side : 14

16 Dersom det på grunn av det aktuelle reparasjonsarbeidet kreves at en utføre mating eller andre maskinbevegelser ved at strømforsyning og drift med maskinen må være aktivert, sørg for at alle nødvendige sikkerhetstiltak benyttes slik at risikoen med arbeidet minimaliseres så mye som overhode mulig. Etter at det nødvendige vedlikehold eller reparasjonsarbeid er korrekt utført, kontroller at alt sikkerhetsutstyr monteres korrekt tilbake og at dette innehar korrekt funksjonalitet. Kontroller til slutt at maskinen innehar korrekt driftsfunksjonalitet etter at vedlikehold og reparasjonsarbeid er utført. 2.5 Garantibetingelser Ved konstruksjon av AUTOMAISK CNC BOR OG SAGLINJE MED EN 3 SPINDEL BORSTASJON er det benyttet materialer som er vurdert til å være udiskutable med hensyn til egnethet og kvalitet (med unntak av materialer spesifisert og levert av kunden i leveringsfasen). Også etter igangkjøring, har IMAC tillatelse til å utføre korrigeringer, etter egen vurdering, med hensyn til forbedring av maskinen. IMAC garanterer at maskinen er fri for material og fabrikasjonsfeil i TOLV (12) MÅNEDER ved bruk av maskinen i 8 timers enkelt skift pr. dag fra leveringsdato. Så i løpet av denne perioden IMAC forplikter seg til å reparere eller erstatte uten kostnader, innen nødvendig tid, de delene som er konkludert som originalt skadet og / eller defekte, hvis Kjøper ved oppdagelse av feil og mangler varsler om dette skriftelig i løpet av åtte dager fra når feilen/skaden ble oppdaget. IMAC er uomtvistelig ikke ansvarlig for noen form for erstatning eller ansvar utover erstatning av de defekte maskindelene. Garantien gjelder bare eksklusivt for kjøper som angitt i kontrakt, og bare dersom maskinen er installert og benyttet i samsvar med angivelser i bruksanvisningen. Garantien omfatter IKKE ansvar eller erstatningsplikt i forhold til direkte eller indirekte skader på personell eller materiell som skyldes ukorrekt bruk eller vedlikehold av maskinen. Garantien omfatter ikke deler byttet eller reparert av bruker uten autorisasjon. Garantien omfatter i maskindeler som er å betrakte som forbruks eller slitasjedeler. Kostnader med hensyn til transport, feilsøking, demonterings og monteringsarbeid som utføres ved bruk av en IMAC servicetekniker er ekskludert fra garantien og vil bli fakturert kjøper dersom de detektert defekter ikke dekkes av den gjeldende garanti. Side : 15

17 3. Beskrivelse av maskinen 3.1 Maskinoversikt 3.2 Tillatt bruksområde for maskinen Maskinen er designet og konstruert for å utføre boring av hull og saging av "IPE" "HEA/B" "UNP" kvadartiske/rektangulære rør, stålprofiler, plater med en maks. størrelse på 400 x 300 mm. Hullene bores ved hjelp av spesial borestasjon med 3 spindler som utfører boring av varierende hull på tre sider av profilen. Posisjonen til de tre spindlene er faste og den samtidige rotasjon av boreverktøyet gir mulighet for en diameter ved hver enkelt av sidene av profilen. Boreoperasjonen utføres ved frontsiden av maskinen (stål materialstav innmatingssiden), mens sagingen utføres ved baksiden av maskinanlegget (material utmatingssiden). Innmating av stål materialstavene utføres ved hjelp av et par ruller som er plassert på siden ved borestasjonen og styres av et par oppmålingsruller som er plassert ved nedre del av maskinen. Bytte av boreverktøy utføres manuelt når maskinen er sikret (eksempelvis ved hjelp av nødstopp bryter) av personell som har fått opplæring i bytte av borverktøy. I enden av maskinlinjen er det plassert en båndsag som kan utføre rett kutt (0 ) av materialstaven. Lasting og fjerning av materialet fra maskinlinjen må utføres av maskinoperatør manuelt. 3.3 Ikke tillatt bruksområde for maskinen All bruk som ikke er beskrevet i kapittel 3.2 er å betrakte som IKKE TILLATT BRUKSOMRÅDE for maskinen. Det er spesielt farlig for maskinoperatør og for drift av maskinen å utføre: Bruk av maskinen som ikke er i samsvar med angitt bruksområde. Bruk av maskinen til bearbeiding av materialer som ikke er i samsvar med tekniske egenskaper for maskinen. Bruk av maskinen eller deler av maskinen dersom alt sikkerhetsutstyr ikke er korrekt montert eller innehar korrekt funksjonalitet. Bruk av maskinlinjen av personell som ikke innehar nødvendige autorisasjoner og dermed har gjennomgått nødvendig opplæring. Dersom maskinen benyttes til bruk som ikke samsvarer med angitt bruksområde, fraskriver produsenten seg et hvert ansvar for hendelser, ulykker eller skader som kan oppstå. Side : 16

18 3.4 Maskinkapasitet Maks. lengde for HEB HEA IPE UPN VINKEL PLATE: mm (Også mulighet for å utføre bearbeiding av lengre lengder ). Min. Bredde HEA HEB IPE: 50 mm. Maks. Bredde HEA HEB IPE: 400 mm. Min. Bredde stål vinkelprofil: 50x50x5 mm. Maks. Bredde stål vinkelprofil: 250x250x25 mm. Min. Størrelse UPN: I ordinær handel Maks. Størrelse UPN: 400 mm. Min. Størrelse rektangulær/kvadrat rør:50x50 mm. Maks. Størrelse rektangulær/kvadrat rør:400x300 mm. Min. Størrelse stålplate: 50 mm. Maks. Størrelse stålplate: 400 mm Materialtykkelse: MIN: 6/8 mm. Materialtykkelse: MAKS: 28 mm. Maks. Materialstrekkfasthet: 60 Kg./mm2. Maks. Bor diameter: 28 mm. Min. Bor diameter: 8 mm. Posisjoneringshastighet ved borstasjon: MAKS. 25 mt/min. omlag Material innmatingshastighet: MAKS. 30 mt/min omlag Antall borstasjoner med 3 spindler: 1 Antall disponible borverktøy: 3 Antall diametere ved hver enkelt side av stålprofilen: 1 Borestasjon kapasitet: 70 N/mt omlag Total motoreffekt: 17 Kw omlag Administrasjon av programmene utføres ved hjelp av CNC styring med PLS integrert. Styringen vil være av modell OSAI som er tilpasset og nøye studert av IMAC ingeniørene. Brukergrensesnittet er grafisk ved hjelp av en komplett PC med berøringsskjerm. Overføring av filer til arbeidsminne på maskinen utføres ved hjelp av USB port. 3.5 Tekniske data Elektrisk anlegg Spenning: 400V 3 fase Frekvens: 50 Hz Total effekt: 17 Kw omlag Se vedlagt elektriske skjema E3090 eller Pneumatisk anlegg Trykkluft tilførsel med driftstrykk: 6 bar Tilførselsrør diameter: 1/2" Se vedlagt pneumatisk skjema P3090 eller 3090 Side : 17

19 3.5.3 Hydraulikk anlegg Driftstrykk: 60 bar Test driftstrykk: 80 bar Pumpe kapasitet: 4,8 l/min Hydraulikk tank: 15 liter Se vedlagt hydraulikk skjema I3090 eller Smøreanlegg Et smøreanlegg med hydraulisk sentralenhet "LUBETOOLS" som har en tank på 0,5 liter som på fylles og etterfylles med biologisk nedbrytbar smøreolje som er i samsvar med gjeldende miljøforskrifter. 3.6 Beskrivelse av maskinen Maskinen er i hovedsak konstruert av 9 hovedkomponenter som er kombinert og styrt av en serie med ulike enheter som er plassert i maskinområdet. De 9 hovedkomponenter er for enkelhetsskyld angitt som: 1. Rullebane for lasting og avlasting av materiale 2. Innmatingsrullebane (borstasjon side) 3. Vertikal borstasjon med 3 spindler 4. Utmatingsrullebane (båndsag side) 5. Båndsag 6. Pneumatisk anlegg 7. Hydraulisk anlegg 8. Smøreanlegg 9. Elektrisk anlegg og betjeningspanel Plassering av de ulike hovedkomponentene er vist i det vedlagte skjemaet. Noen maskinbevegelser utføres ved hjelp av styrte akser (servomotor med omdreiningsenkodere) og er angitt som følger: Akse 1 (X) Akse for innmating av materiale (nullposisjon i fravær av bevegelse av profilen) Akse 2 (S) Spindelakse Akse 3 (Z) Akse for vertikal posisjonering med "0" posisjon ved toppen. Akse 4 (Y) Akse for lengdeveis posisjonering med "0" posisjon ved bak. Borlinjen er plassert i lengdeveis retning slik at den er plassert mot veggen slik at en hindrer tilgang fra baksiden mens fremsiden (lasting og avlastingsområdet) er beskyttet med forriglende fotocelle barrierer. Side : 18

20 3.6.1 Rullebane for lasting og avlasting av materiale Rullebaner for lasting og avlasting er plassert på siden av maskinlinjen og benyttes for understøtting av materialet når det mates inn i borstasjonen. Helt grunnleggende består den av en ramme som inneholder en serie ruller som gjør at den fremstår som en kontinuerlig rullebane ved innmating av materialet. Rullebanen er lett tilgjengelig med hensyn til både lasting og avlasting av materialet. Rullebanen må monteres korrekt i forhold til maskinen slik at den er i samme plan og vatret i forhold til maskinen slik at en unngår at det oppstår blokkeringer eller unødig friksjon når en utfører transportering av stål materialstavene inn i maskinlinjen. Side : 19

21 3.6.2 Innmatingsruller ved borstasjon Innmatingsrullene ved borstasjon benyttes for å utføre posisjonering av stål materialstavene i borstajonen fra innmatingsrullebanen. Systemet sørger for korrekt måling/posisjonering i forhold til lengde i tillegg til at de benyttes for fastspenning av materialet i borstasjonen. Helt grunnleggende består posisjoneringssystemet av to sideveise grupper som kan låses i grunnplanet til borstasjonen. Funksjons for fastspenning av materialet utføres ved hjelp av et par tannede materuller som er utstyrt med enkoder. Når materialstaven mates i lengdeveis retning (i akse med maskinen) utføres dette ved hjelp av de bevegelige og motoriserte rullene som styres ved hjelp av en servomotor utvekslingskasse og drivreimer. Styring av disse blir direkte registrert ved hjelp av omdreiningsteller som er montert i kombinasjon med servomotoren. Side : 20

22 Den motoriserte blokken blir også benyttet ved utmatingsrullebanen (båndsag utmatingen) sammenkoblet med rigide kardang koblinger. Trykk i forhold til den motstående rullen til materullen styres ved hjelp av pneumatiske sylindre som posisjoneres ortogent i forhold til komponenten, mens korrekt vertikal posisjon sikres ved hjelp av et pneumatisk element plassert ved siden av materullene. Den vertikale kontakten (oppsidig) ved oppmålingsrullen mot undersiden av elementet blir utført ved hjelp av pneumatiske sylindre plassert ved nedre del av enkoder systemet. Side : 21

23 3.6.3 Borstasjon med 3 borspindler Den vertikale borstasjonen med 3 borspindler er plassert i senter området til maskinanlegget (mellom de to material innmatingsrullene) og dens funksjon er å utføre boring ved de tre sidene til stålprofilene (høyre over venstre side). Borstasjonen består av en gruppe med 3 borspindler (fast) og en serie med sleideføringer som sørger for ortogen bevegelse langs prismesleideføringer som posisjoneres ved hjelp av en kuleskru som er motorisert ved hjelp av servomotor. Den sentrale blokken består av styrende koniske aksler (alltid i berøring) og 3 borspindler (med sylindrisk kobling) med hurtig utløser ved hjelp av aksial bevegelse av en ringmutter. Smøring av de tre verktøyene gjøres igjennom tre eksterne enheter tilkoblet til et sentralt smøreanlegg. Bytte av borverktøy utføres manuelt og utføres når maskinen settes i stillstands ved at en manuelt trekker ut ringmutteren hvor en så kan plassere inn en et nytt boreverktøy. Side : 22

24 Borhastigheten (maks 2000 g/1) er justerbar og kan programmeres ved hjelp av styringen. I automatisk syklus, vil borestasjonen automatisk posisjonere seg til korrekt posisjon hvor hullene skal bores ved posisjonering langs de horisontale føringene, mens stålprofilen posisjoneres lengdeveis, og en da til slutt spenner fast materialet og boringen utføres. Side : 23

25 3.6.4 Utmatingsrullebane ved båndsagen Denne maskingruppen er svært lik gruppen ved innmatingssiden og har samme funksjon. Utføre mating av materialet fra borstasjon området, sørge for korrekt lengdemål og korrekt fastspenning av materialet før det kuttes av båndsagen. Grunnleggende består dette systemet av en gruppe med tverrgående ruller som er montert i en rigid sokkelramme ved båndsagen. En grunnleggende funksjonen er å hindre at det oppstår tangensielle krefter og spenne fast materialet mens det kuttes. Dette gjøres ved hjelp av den motoriserte materullene og den frittløpende motstående rullene. Styring av lengden utføres ved hjelp av kontroll rullen som er koblet sammen med en posisjoneringsenkoder plassert vertikalt nedenfor posisjoneringsoverflaten til materialprofilen. Side : 24

26 Sideveis forflytning av materialprofilen (tilordning i forhold til maskinen) utføres ved hjelp av trykkkraft fra den bevegelige motstående rullen og den faste motoriserte rullen med tangent linje "0" som blir posisjoneres ved hjelp av en servomotor som styres fra posisjoneringen ved borstasjon området. Trykken ved den motstående rullen i forhold til materullen blir gitt av en pneumatisk sylinder plassert ortogent i forhold til elemntet, mens det vertikale trykket ved oppmålingsrullen mot bunnen av profilen utføres av en pneumatisk sylinder. Side : 25

27 3.6.5 Båndsag Båndsagen er plassert ved utmatingsområdet til maskinanlegget og gir mulighet for å utføre et rett kutt av materialstaven. Sagen er en båndsag med skråstilt sagbue som kan beveges vertikalt. Båndsagen er konstruert i en solid metall konstruksjon med kraftige og robuste metallplater hvor det er plassert bevegelige maskindeler. Denne løsningen gir en svært kraftig styrke ved hele maskinen, og sørger for å minimere vibrasjon og mekanisk stress. Sagbuen er innfestet på kraftige og robuste føringer som sørger for skråstilling av sagbuen ved hjelp av en hydraulisk sylinder. Det er mulig å justere både sagbladmating (skråstilling av sagbuen) og sagbladhastighet. Side : 26

28 Mange deler av maskinen er fullstendig vedlikeholdsfrie, mens de som krever vedlikehold er lett tilgjengelig. Sagbuen (konstruert i sveiset stål med bred tykkelse) blir presist ført og er fri for vibrasjoner, mens stramming av sagbladet er styrt. Sagbladet er plassert på to hjul, av stor størrelse, og sagbladet blir styrt i kutteområdet ved hjelp av et par sagbladstyringer som består av sleideblokker med hardmetall føringer. Frekvensomformer sørger for trinnløs justering av sagbladhastigheten, og sagbladmatingen kan justeres av maskinoperatøren. Hoved handlingen med hensyn til kutting av materialet utføres ved hjelp av en elektromekanisk metode. Hovedmotoren som ved hjelp av en girkasse gir bevegelse til drivreimen som er koblet til drivhjulet for båndsagbladet. Side : 27

29 OPPMERKSOM Kutting av enkelte materialer kan føre til oppbygging av statisk elektrisitet. Det er helt og holdent maskinoperatøren sitt ansvar å kontrollere dette, samt nøytralisere denne type risiko. Det er strengt forbudt å benytte båndsagen til kutting av materialer som kan føre til risiko for at det oppstår brann eller eksplosjon, tre, plastikk eller lignende materialer Valg av båndsagblad For valg av båndsagblad tanning og anbefalt sagbladhastighet, vennligst se tabell angitt nedenfor: TABELL FOR VALG AV BÅNDSAGBLAD TANNING Side : 28

30 TABELL FOR VALG AV SAGBLADHASTIGHET Side : 29

31 3.6.6 Pneumatisk anlegg Det pneumatiske anlegget består av et reduksjon filterblokk og danner en serie med elektoventiler som driver ulike aktuatorer, som i ved automatisk drift sørger for nødvendige maskinbevegelser for å kunne utføre den aktuelle automatiske syklusen. Se de vedlagte pneumatiske skjema P3090 eller 3030 for oversikt over anlegget. Side : 30

32 3.6.7 Hydraulisk anlegg Det hydrauliske anlegget har som funksjon å kontrollere sylinderen som styrer skråstillingen av sagbuen ved båndsagen, altså sagbladmatingen. Den består helt grunnleggende av en tank, pumpe og elektroventiler som benyttes til styring av anlegget. De hydrauliske koblingene er i rigide rør som er konstruert i kald pressingsstål uten sveising. Ved nominelle dimensjoner opptil diameter 32 (DN 32) er det benytte rør i henhold til DIN Side : 31

33 Ved valg av diameter og tykkelse av slangene ble det tatt i betraktning maksimalt driftstrykk og strømning i henhold til følgende verdier: Strømningshastighet ved slangene er angitt til 3 6 m/s. Strømning er valgt i henhold til driftstrykk og diameter ved slangene. IMAC anbefaler at en bytter de fleksible slangene ved anlegget etter 3000 driftstimer med nye originale reservedeler som har samme referansekode angitt på slangene. IMAC fraskriver seg et hvert ansvar dersom de fleksible slangene ikke byttes i henhold til angitt tidsperiode eller dersom det benyttes uoriginale slager som ikke er levert av IMAC. For påfylling og etterfylling olje ved det hydrauliske anlegget, se vedlagt serviceskjema. JUSTERINGSBRYTER FOR REGULERING AV SAGBLADMATING Se vedlagte hydrauliske skjema I3090 eller 3090 for oversikt over det hydrauliske anlegget. Side : 32

34 3.6.8 Smøreanlegg Smøreanlegget sørger for smøring og kjøling av borverktøyet når boring utføres, samt smøring og kjøling ved båndsagbladet når kutting utføres. Grunnleggende består smøreanlegget av et mikro smøreanlegg som drives av en pneumatisk elektroventil. Det er montert en lukkeventil ved tilførselsslangen slik at en kan lukke anlegget manuelt når det ikke er i bruk. For etterfylling av smøreolje og bytte av filter, se vedlagt serviceskjema senere i bruksanvisningen. Side : 33

35 3.6.9 Elektrisk anlegg og betjeningspanel Det elektriske utstyret styrer og sørger for alle bevegelsene til aktuatorer, elektriske motorer og pneumatiske og hydrauliske ventiler. Grunnleggende består anlegget av: Elektroskap med hoved styrekretser Betjeningspanel Elektroskapet og betjeningspanelet er plassert på siden av maskinen ved motsatt side av material innlastingen; Den er tilført strømforsyning ved hjelp av strømforsyningskabel som tilkobles lokalenes elektriske anlegg, og inneholder hoved styrekretser og hovedstrømbryter. Betjeningspanelet er plassert på fremsiden, og dette er plassen hvor en styrer og visualiserer alle funksjonene til hele maskinanlegget. Ved betjeningspanelet er det plassert taster og brytere for initialisering, overvåking og styring av bevegelsene ved hjelp av ulike skjermbilder. Ved bryterpanel plassert i området ved båndsagen, er det plassert en bryter for stramming av båndsagbladet som en benytter ved bytte av sagblad. Beskrivelse og funksjonen til de ulike taster, brytere, lysbrytere og beskrivelse av de ulike menyene ved styringen er beskrevet i kapittel 6 med hensyn til drift og betjening av maskinen. Se vedlagte elektriske skjema E3090 og 3090 for oversikt over det elektriske anlegget. Side : 34

36 ELEKTROSKAP / ÅPEN BETJENINGSPANEL Side : 35

37 4. Transport, lagring, montering og tilkobling av maskinen 4.1 Pakking, transport og håndtering av maskinen Maskinvekt Den totale vekten av maskinen er Kg Generelle sikkerhetsinstruksjoner Kontroller maskinen og tilhørende utstyr visuelt ved mottak, og påpek eventuelle feil og mangler til overordnet personell. Dersom det blir oppdaget eventuelle skader, ta umiddelbart kontakt med teknisk kundeservice ved IMAC for videre assistanse. Håndtering av maskinen og tilhørende utstyr skal bare utføres av personell som innehar nødvendig opplæring, og som benytter nødvendig personlig verneutstyr. Kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i område hvor maskinen og tilhørende utstyr skal transporteres/håndteres. Vær spesielt oppmerksom når maskinen skal transporteres igjennom smale passasjer og eksempelvis mellom ulike nivå eller andre uoversiktlige områder Maskin transportkolli Maskinen forsendes oppdelt i flere ulike kolli: a Maskin monoblokk Kg b Innmatingsrullebane Kg 400 c Utmatingsrullebane Kg 400 d Betjeningspanel Kg Transport og håndtering av emballert/pakket maskin Kontroller at alt transport og løfteutstyr som skal benyttes ved håndtering av maskinen innehar tilstrekkelig kapasitet i forhold til vekten ved de ulike delene. Løfting, transport og håndtering skal bare utføres av autorisert personell. Vi anbefaler også at det benyttes en assisterende medhjelper som sørger for å gi nødvendige signaler ved transport og håndtering ettersom overflate dimensjonene til pakkene er forholdsvis store, og at det derfor kan være begrenset visuell oversikt for transport/håndteringsoperatøren. Kontroller at ikke uvedkommende oppholder seg i området hvor maskinen skal transporteres / håndteres før en starter med transport og håndteringsarbeidet. Oversikt over vekt for maskindeler som må løftes: a Maskin monoblokk Kg b Innmatingsrullebane Kg 400 c Utmatingsrullebane Kg 400 Side : 36

38 Bruk metall virer eller stropper festet til passende løfteutstyr (selvgående kraner eller traverskraner). Fest stroppene til de ulike delene som skal forflyttes ved hjelp av egnede øyebolter og vær spesielt oppmerksom på balansering av enheten når den løftes. Løfting og transport av det flyttbare betjeningspanelet: d Betjeningspanel Kg 60 Bruk metall virer eller stropper festet til passende løfteutstyr (selvgående kraner eller traverskraner). Fest stroppene til enheten ved hjelp av egnede øyebolter og vær spesielt oppmerksom på balansering av enheten når den løftes Utpakking av maskinen Plasser de emballerte maskindelene så nært som mulig til plassen hvor maskinen skal installeres. Kutt, ved hjelp av egnet verktøy, stroppene som fester emballeringen til de respektive maskindelene. Fjern emballasjen, og vær oppmerksom dersom du benytter saks eller lignende at du ikke må skade de respektive maskindelene når du fjerner emballasjen. Avfallshåndter emballasjen i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter. 4.2 Krav til maskinområde omgivelser Maskinen er konstruert for montering i industrilokaler hvor maskinanlegget ikke utsettes for vær og vind, samt at lokalene er i samsvar med gjeldende forskrifter for arbeidsplasser. Maskinanlegget skal ikke monteres i områder hvor det er fare eller risiko for brann og/eller eksplosjon (CEI forskrift 64/2 og tilhørende revisjoner). Vi anbefaler at maskinen installeres i omgivelser hvor relativ fuktighet ikke overstiger 80%. Side : 37

39 4.3 Montering Kontroller at fundamentflaten hvor maskinen skal monteres har tilstrekkelig kapasitet både for maskinanlegget, men også i forhold til materialet som skal bearbeides av maskinen. Maskinområdet hvor maskinen monteres må være tilstrekkelig stor slik at både betjening, drift, service og vedlikehold av maskinen kan utføres sikkert. Plasser maskinen på en vatret og plan fundamentflate. Plasser en maskinvater på maskinens horisontale plan og utfør vatring av den ved at du justerer på maskinskoene inntil maskinen er i perfekt vatret posisjon. Side : 38

40 4.4 Elektrisk tilkobling IMAC leverer maskinen komplett ferdig med hele det elektriske anlegget integrert, slik at en oppnår nødvendig sikkerhet ved drift av maskinen. Maskinen må tilkobles strømforsyning. Kontroller at de elektriske data (spenning, frekvens og antall faser) for strømforsyningen stemmer overens med angitte data på maskin typeskiltet før tilkobling utføres. Kontroller korrekt rekkeklemme tilkobling ved hjelp av de vedlagte elektriske skjema. FARE Kontroller at hovedstrømbryter (strømforsyning) er slått AV og sikret mot at uvedkommende kan aktivere den før du starter å arbeide med det elektriske anlegget! Kontroller at strømforsyningen er utstyrt med vern mot spenningsvariasjon. Bruk selvslukkende strømforsyningskabel med med passende tverrsnitt i samsvar med CE forskrift. Aktiver NØDSTOPP bryteren. FARE Elektrisk tilkobling skal bare utføres av autorisert elektropersonell som har gjennomgått nødvendig opplæring i maskinanlegget. 4.5 Pneumatisk tilkobling Anlegget må tilkobles trykkluft tilførsel ved hjelp av rør med diameter på 1/2" og med et driftstrykk på 6 bar. Anlegget må tilføres trykkluft som er filtrert i forhold til fuktighet, uten olje og salt, slik at en sikrer personell mot at det kan oppstå unormale aktiveringer / bevegelser ved aktuatorer. Kontroller at det ikke er noe form for lekkasje ved det pneumatiske anlegget etter at tilkobling er utført. Dette for å hindre energitap, og samt hindre at det oppstår feilfunksjonering ved det pneumatiske anlegget. 4.6 Hydraulisk tilkobling Den hydrauliske systemblokken må installeres i henhold til de generelle maskin monteringstegningene og skal tilkobles maskinen bare ved bruk av de medfølgende slager og koblinger. Bytte av hydrauliske deler må være i henhold til angivelser fra IMAC, og i samsvar med alle data og spesifikasjoner angitt i hydrauliske skjema I3090 og kapittel Side : 39

41 4.7 Kontroll av maskin monteringen Kontroller at: Kontroller at alt sikkerhetsutstyr, deksler ved elektriske skap er korrekt montert og festet med spesielle skruer. Kontroller at maskinen og oppvatring av den er utført korrekt. Alle montering og tilkobling av elektriske, pneumatiske og hydrauliske anlegg er utført korrekt i samsvar med angivelser. o Kontroller spesielt at maskinen er korrekt elektrisk jordet. o Kontroller at alt sikkerhetsutstyr innehar korrekt funksjonalitet og stopper maskinen. 4.8 Lagring av maskinen Ved lagring eller ved lengre drittsstans av maskinen, må følgende utføres: Fjern alt materiale fra maskinen. Utfør normal maskinrengjøring og fjern spon, støv og smuss fra maskinen. Beskytt alle blanke og ikke lakkerte maskindeler ved at du påfører et rustbeskyttende oljelag, samt utfører smøring ved alle sleideføringer. Dekk til maskinen ved hjelp av beskyttende plast eller lignende slik at maskinen er sikret mot vann og fukt. Krav til lagringsomgivelser: Temperatur: C Relativ fuktighet: < 90% 4.9 Lengre driftsstans ved det hydrauliske anlegget Det hydrauliske anlegget kan settes i stillstands i opptil seks måneder når følgende krav er oppfylt: Alle rør, slanger og koblinger må forbli forseglet. Ingen hydrauliske komponenter må demonteres eller fjernes fra maskinen. Maskinen må lagres i et tørt og støvfritt lokale med temperatur i området C Etter seks måneder med lagring kan en ikke lenger garantere for at oljer og rusthemmende smøreoljer innehar tilstrekkelig kvalitet Avfallshåndtering forbruksdeler og materialavfall Avfall som oppstår ved at maskinen utfører bearbeiding av materiale eller ved slitasje av forbruksdeler ved maskinen skal alltid avfallshåndteres i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter. Side : 40

42 4.11 Avfallshåndtering av maskinen Demontering og avfallshåndtering av maskinen skal bare utføres av autorisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring. FARE Vær spesielt oppmerksom på mulige feil ved maskindeler eller komponenter ved maskinanlegget under utførelse av demontering og avfallshåndtering av maskinen. Fare for at det kan oppstå alvorlige ulykker. FARE Utfør aldri kutting ved hjelp av oksygen hydrogen skjærebrenner på komponenter eller rør som inneholder oljer eller som er påført smørefett. Hovedfasene ved demontering og avfallshåndtering av maskinanlegget er: Kontroller at alle energikilder (elektrisk, pneumatisk, hydraulisk) er slått av. Utfør frakobling av de respektive energikilder, elektrisk, pneumatisk og hydraulisk tilførsel til maskinen. Demonter maskinanlegget i ulike deler ved at du separerer de så mye som mulig i forhold til type materiale. Ved konstruksjon av maskinen er det for det meste benyttet materiale som kan gjenbrukes, stål, aluminium og messing. For andre deler som er laget av eksempelvis plastikk, elektriske komponenter og materialer, gummi og lignende må disse leveres til lokalt godkjente selskaper som utfører gjenvinning og avfallshåndtering av slike materialer. Ved konstruksjon av maskinen er det ikke benyttet materialer som er å betrakte som spesielt vanskelig å avfallshåndtere. FARE Kontroller at det er tilstrekkelig fritt område rundt maskinen før du starter å utføre arbeid med demontering og avfallshåndtering av maskinen. Sørg for at all transport og håndtering kan utføres uten at det kan oppstå fare eller risiko for personell som arbeider med demontering og avfallshåndteringen. Side : 41

43 5. Sikkerhet ved drift av maskinen 5.1 Generelt Maskineier er ansvarlig for at personell som skal arbeide med maskinen har gjennomgått nødvendig opplæring i fare områder / risiko ved maskinen, nødvendig sikkerhetsutstyr og gjeldende sikkerhetsforskrifter som benyttes for å hindre at risiko for at det kan oppstå farer eller ulykker på arbeidsplassen hvor maskinen skal installeres. OPPMERKSOM Maskinoperatøren skal ha kunnskap om plassering og funksjonaliteten til alt betjeningsutstyr på maskinen, samt egenskaper og faremomenter ved maskinen. Maskinoperatøren skal ha lest og forstått denne bruksanvisningen og tilhørende vedlegg før han/hun utfører oppstart, betjening og drift av maskinen! Service og reparasjon av maskinen skal bare utføres av autorisert personell etter at maskinen har blitt korrekt sikret. FARE Modifisering eller bruk av uoriginale reservedeler på maskinen, montering av tilleggsutstyr som fører til modifisering av maskinen og bearbeiding av materialerer som ikke er angitt i denne bruksanvisningen kan føre til at det oppsrtår alvorlige ulykker! 5.2 Definisjoner I samsvar med maskindirektiv (se vedlegg 1 Generelle sikkerhetskrav punkt 1.1.1) angir vi følgende definisjoner: FARE SONE: Alle soner innenfor og/eller i nærheten av maskinen hvor en person er utsatt for risiko med hensyn til hans/hennes sikkerhet eller helse. EKSPONERT PERSON: Alle personer som oppholder seg helt eller delvis i en fare sone. OPERATØR: Personen som er ansvarlig for installasjon, drift, oppsett/justering, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og transport av maskinen. Side : 42

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING?

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? PAKKEMASKINER ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? AVM-500 + KT-1000 AVC Empack Sealing Solutions er en bedrift med årelang erfaring og en klar ambisjon: vi skal være best i markedet.

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee Bruksanvisning for snøblåser LP-225 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 1. Innhold 2. INNLEDNING... 3 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 4

Detaljer

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier.

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. side 1 Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. Forstner har utviklet og produsert maskiner for profesjonell bearbeiding av coiler siden 1960. Helt fra starten, har enkel håndtering av coilene

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Oppgi alltid maskinmodell og serienummer når du tar kontakt med vår serviceavdeling. Dette vil bidra til at vi kan gi deg hurtig service og rask levering av reservedeler. Ved tekniske

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201501 DOC: 841616 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 5 1.1. Generelt 5 1.2. Sjekkliste sikkerhet 5 2. Symboler i monteringsanvisning 7 3.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201601 DOC: 841616 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 1.3. Miljø 6 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Bruksanvisning VikingBad badekar

Bruksanvisning VikingBad badekar Bruksanvisning VikingBad badekar VikingBad AS www.vikingbad.no post@vikingbad.no FORORD Gratulerer med ditt nye VikingBad badekar, vi håper du blir fornøyd med valget av et produkt fra VikingBad AS. Bruksanvisningen

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer