AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400"

Transkript

1

2 1. Innledning 1.1 Om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen omfatter informasjon om maskinens egenskaper, ytelser, forskrifter og veiledninger vedrørende transport og installasjon, veiledning i bruk og drift, samt forbyggende service og feilsøkingsinformasjon for den "AUTOMATISKE BOR OG SAGLINJEN IMAC " I denne bruksanvisningen benyttes forkortelsen "IMAC" for firmanavnet "IMAC S.R.L" Denne bruksanvisningen er en integrert del av maskinen og skal oppbevares i nærheten av maskinen i hele maskinens levetid. Bruksanvisningen og hele dens dokumentasjon må oppbevares i nærheten av maskinen slik at den er lett tilgjengelig for personell som arbeider med drift og vedlikehold av maskinen. Side : 1

3 1.2 Innhold 1. Innledning Om bruksanvisningen Innhold Samsvarserklæring Maskin typeskilt og CE merking Kontaktinformasjon ved behov for service eller bestilling av reservedeler Målsetning med bruksanvisningen Symboler benyttet i bruksanvisningen Bruksanvisning kapittel inndeling Om ansvar Sikkerhet Målsetning med sikkerhetstiltakene Definisjoner Maskindirektiv Arbeidsområde Autorisert personell Ansvarlig personell Transport Installasjon Igangkjøring Automatisk drift Sette ut av drift og demontering Vedlikehold og reparasjon Ukorrekt bruk Gyldighet Sikkerhetsinstruksjoner Installasjon og igangkjøring Manuell drift Automatisk drift Maskinansvarlig Sette maskinen ut av drift og demontering Vedlikehold og reparasjon Garantibetingelser Beskrivelse av maskinen Maskinoversikt Tillatt bruksområde for maskinen Ikke tillatt bruksområde for maskinen Maskinkapasitet Tekniske data Elektrisk anlegg Pneumatisk anlegg Hydraulikk anlegg Smøreanlegg Beskrivelse av maskinen Rullebane for lasting og avlasting av materiale Side : 2

4 3.6.2 Innmatingsruller ved borstasjon Borstasjon med 3 borspindler Utmatingsrullebane ved båndsagen Båndsag Pneumatisk anlegg Hydraulisk anlegg Smøreanlegg Elektrisk anlegg og betjeningspanel Transport, lagring, montering og tilkobling av maskinen Pakking, transport og håndtering av maskinen Maskinvekt Generelle sikkerhetsinstruksjoner Maskin transportkolli Transport og håndtering av emballert/pakket maskin Utpakking av maskinen Krav til maskinområde omgivelser Montering Elektrisk tilkobling Pneumatisk tilkobling Hydraulisk tilkobling Kontroll av maskin monteringen Lagring av maskinen Lengre driftsstans ved det hydrauliske anlegget Avfallshåndtering forbruksdeler og materialavfall Avfallshåndtering av maskinen Sikkerhet ved drift av maskinen Generelt Definisjoner Anvendte tekniske standarder Akustisk støynivå Vibrasjon eksponeringsnivå Farer og restrisiko Generelt Restrisiko Fare og sikkerhetsskilt montert på maskinen Viktig informasjon om fare og sikkerhetsskilt Sikkerhetsutstyr på maskinen Generelt om sikkerhetsutstyret NØDSTOPP bryter plassering NØDSTOPP bryter betjening Fotocelle plassering Personlig verneutstyr Oppstart, drift og betjening av maskinen Elektroskap og hovedstrømbryter Flyttbart betjeningspanel Berøringsskjerm 10.4" OSAI Beskrivelse av berøringsskjerm betjeningspanel Beskrivelse av betjeningstaster Beskrivelse av menysider Side : 3

5 6.5 Programmering Lage et nytt program / materialstykke Endre et program / materialstykke Slette et program / materialstykke Kombinere flere materialstykker Optimalisering Kjøre et program Oppstart av maskinen Oppstart av det pneumatiske anlegget Oppstart av smøreolje system Oppstart av det hydrauliske anlegget Justering av sagbladhastighet Justering av sagbladmating Manuell drift av maskinen Automatisk drift av maskinen Beskrivelse av maskin driftssyklus Prosedyre for bytte av borverktøy Bytte av båndsagblad Stopp av maskinanlegget Alarmer og meldinger til maskinoperatør Vedlikehold av maskinen Sikkerhet Innledning Sikkerhetsinstruksjoner Periodisk og forebyggende vedlikehold Overhaling av maskinen Reparasjon av maskinen Vedlikeholdspersonell Mekanisk vedlikeholdspersonell Elektrisk vedlikeholdspersonell Rengjøring og smøring av maskinen Rutinemessig kontroll ved vedlikehold av maskinen Vedlikehold av det hydrauliske anlegget Retningslinjer ved bytte av hydraulikk olje Tiltak ved driftsstans av maskinen Servicekort Generelt om servicekort Servicekort innhold Servicekort for bor og sagline modell IM T Rengjøring av maskin Kontroll av festebolter Smøring av maskin Kontroll av posisjon til endebrytere Kontroll av hydraulisk / pneumatisk / smøreolje system for eventuelle lekkasjer Periodisk vedlikehold av smøreolje system Rengjøring av luftventilasjonsfilter Kontroll av hydraulikk oljenivå Vedlegg Side : 4

6 10. Vedlikehold og service historikk Servicehistorikk Tabell Side : 5

7 1.3 Samsvarserklæring Alle maskiner leveres med samsvarserklæring som er spesifikk for den enkelte maskin. Denne samsvarserklæringen følger maskinen ved overlevering av maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring: Side : 6

8 1.4 Maskin typeskilt og CE merking Det er montert maskin typeskilt inkludert CE merking på maskinen som eksempelet nedenfor viser: På maskinen er det også plassert typeskilt for det pneumatiske og hydrauliske systemet på maskinen. Eksempel på typeskilt for det hydrauliske systemet vises nedenfor: Eksempel på typeskilt for det pneumatiske systemet vises nedenfor: Side : 7

9 Det er også montert typeskilt for det elektriske anlegget på elektroskapet som eksempelet nedenfor viser: 1.5 Kontaktinformasjon ved behov for service eller bestilling av reservedeler Den automatiske CNC styrte bor og saglinjen modell "IM T400" med en borstasjon med 3 spindler har blitt kontrusert og laget av IMAC som forplikter seg selv til å assistere sine kunder i hele maskinens levetid. Dette gjøres i samarbeid med den norske leverandøren P. Meidell AS IMAC og P. Meidell AS er alltid tilgjengelig for kunden med hensyn til: For all informasjon eller avklaringer med hensyn til installasjon, drift, vedlikehold etc. Behov for servicepersonell ved kundens lokalasjon, hvor IMAC eller P. Meidell AS kan tilby å stille med kvalifisert servicepersonale som har riktig verktøy og utstyr. Levering av originale reservedeler utføres av den norske leverandøren P. Meidell AS. Det er påbudt å bare benytte originale reservedeler på maskinanlegget. Ved behov for bestilling av reservedeler, vennligst oppgi følgende: Maskinmodell og maskinnummer angitt på maskintypeskiltet Beskriv reservedelen så utfyllende som mulig, samt angi delenummer og tegningsnummer hvor delen vises. Se konstruksjonstegninger senere i bruksanvisningen. Antall reservedeler som bestilles. Bestilling sendes til: P. Meidell AS Postboks 181, Kalbakken 0903 OSLO E post: Faks: Telefon: Web: Side : 8

10 1.6 Målsetning med bruksanvisningen Denne bruksanvisningen er tilrettelagt for bruker og vedlikeholdspersonell som skal arbeide med "AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE " og inneholder informasjon om tekniske egenskaper, teknisk beskrivelse av de ulike maskingruppene som maskinanlegget er sammensatt av, beskrivelse av driftsprosedyrer og viktig informasjon om forebyggende vedlikehold og reparasjon av maskinanlegget. Denne bruksanvisningen er tiltenkt benyttet av personell som skal utføre drift, service og vedlikehold av maskinen. Det settes som en forutsetning at det aktuelle personell har god teknisk kunnskap både med hensyn til mekaniske og elektriske fagfelt. Denne bruksanvisningen er å betrakte som en integrert del av maskinen, og inneholder viktig informasjon slik at personell skal kunne utføre sikker og korrekt drift og vedlikehold av maskinen. Maskinområdet ved maskinen må være i henhold til gjeldende forskrifter vedrørende sikkert arbeidsmiljø, og alle gjeldende forskrifter vedrørende sikker drift av maskinen må til en hver tid overholdes. 1.7 Symboler benyttet i bruksanvisningen I denne bruksanvisningen er det benyttet en rekke symboler for å fremheve viktig informasjon. Nedenfor vises en oversikt og betydningen av disse symbolene: SYMBOL BETEGNELSE BESKRIVELSE FARE ELEKTRISK FARE OPPMERKSOM ADVARSEL VISUELL OBSERVASJON Dette symbolet angir fare med risiko for at det kan oppstå ulykke. Faren kan også være med dødelig alvorlighetsgrad. Dette symbolet angir GENERELL ELEKTRISK FARE både med hensyn til maskinoperatør og med hensyn til skade på maskinen. Arbeid med det elektrisk anlegget skal bare utføres av autorisert elektropersonell. Dette symbolet angir en advarsel med hensyn til mulig deformasjon eller skade på maskinen eller skade på objekter til personell som arbeider med maskinen. Dette symbolet angir en advarsel eller viktig informasjon vedrørende hovedfunksjoner ved maskinen. Vær spesielt oppmerksom med hensyn til informasjon som er angitt med slike symboler. Dette symbolet betyr at leseren skal fortsette ved å utføre en visuell infromasjon. Dette symbolet benyttes også ved instruksjoner om bruk av maskinen. Det kreves da at brukeren avleser eksempelvis en målingsverdi for å kontrollere et signal etc. Side : 9

11 1.8 Bruksanvisning kapittel inndeling Bruksanvisningen er inndelt i ulike kapittel, og er som følger: 1. Innledning 2. Sikkerhet 3. Beskrivelse av maskinen 4. Transport, lagring, montering og tilkobling av maskinen 5. Drift og sikkerhet ved maskinen 6. Oppstart, drift og betjening av maskinen 7. Vedlikehold av maskinen 8. Servicekort 9. Vedlegg 10. Vedlikehold og service historikk 1.9 Om ansvar IMAC fraskriver seg et hvert ansvar som skyldes ukorrekt eller feil bruk av maskinen, bruk av uoriginale reservedeler, modifisering av elektriske anlegg eller maskinkomponenter, samt dersom ikke instruksjoner og anvisninger angitt i denne bruksanvisningen overholdes. Dette gjelder en hver modifisering som utføres ved AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE som ikke på forhånd er gitt skriftlig samtykke til å utføre fra IMAC. Ansvaret for anvendelse av sikkerhetstiltak rapporterte senere på er under teknisk stab, ansvarlig for de planlagte aktivitetene ved maskinen (rapportert i avsnitt 3.2), må det være sikret, at autorisert personell er kvalifisert til å gjøre de påkrevde aktiviter, kjenne og observerer nøye prosedyrer angitt i dette dokumentet og generelle sikkerhetsforskrifter om denne maskinen. Vi anbefaler at en leser denne bruksanvisningen grundig, samt gjennomgår opplæring i bruk av maskinen slik at en garanterer kunnskap og kjennskap til maskinen før en utfører drift av maskinen. Ved ikke overholdelse av sikkerhetsinstruksjoner kan det føre til at det oppstår personell ulykker eller skader på maskinen. Side : 10

12 2. Sikkerhet 2.1 Målsetning med sikkerhetstiltakene De angitte sikkerhetstiltak har som målsetning å definere en serie av adferd og forpliktelser for at en skal respektere angitte sikkerhetsinstruksjoner angitt senere med hensyn til bruk av maskinen slik at en oppnår et sikkert arbeidsmiljø for personell, samt sikker og korrekt drift av maskinen. 2.2 Definisjoner Maskindirektiv Anvendt maskindirektiv er definert som maskindirektiv fastsatt av det Europeiske Parlament med betegnelse 2006/42/CE d.d. 17. mai Arbeidsområde Vi definerer arbeidsområdet til å omfatte området som er sikret med forbyggende sikkerhetstiltak og konstruksjoner for sikker drift av maskinen Autorisert personell Vi definerer autorisert personell til å være alt personell som har gjennomgått nødvendig opplæring og fått tillatelse til å utføre aktiviteter ved maskinen angitt senere i denne bruksanvisningen Ansvarlig personell Vi definerer ansvarlig personell til å omfatte personell som har et overordnet ansvar for at arbeid med eller på maskinen utføres i samsvar med angivelser og instruksjoner angitt i denne bruksanvisningen Transport Vi definerer transport som all aktivitet og håndtering av maskin og maskinkomponenter fra produsentens lokaliteter og frem til kundens definerte sted for montering av maskinen Installasjon Vi definerer som installasjon, mekanisk, elektrisk og væskeanlegg integrering i en produktiv virkelighet eller i et studiemiljø, i samsvar med den angitte krav Igangkjøring Vi definerer igangkjøring som aktivitet for funksjonell verifisering av den installerte maskinen. Side : 11

13 2.2.8 Automatisk drift Vi definerer automatisk drift som en driftsmodus hvor maskinen utfører selvstendig bearbeiding i henhold til en programmert syklus med driftshastighet, innenfor det beskyttede området, som er lukket med sikkerhetstiltak og som startes ved det generelle betjeningspanelet Sette ut av drift og demontering Vi definerer som å sette ut av drift som aktiviteten av mekanisk og elektrisk fjerning av maskinen fra en produktiv virkelighet. Vi definerer demontering som aktivitet hvor det utføres riving og demontering av komponentene som danner maskinen Vedlikehold og reparasjon Vi definerer vedlikehold og reparasjon som aktivitet av periodisk verifisering og/eller bytte av maskindeler eller komponenter for å detektere årsaken til et sammenbrudd, sammenkoblet med resten av funksjonene til prosjektet sine betingelser Ukorrekt bruk Vi definerer ukorrekt bruk som bruk av maskinen som ikke samsvarer med tekniske grenser angitt i maskindokumentasjonen. 2.3 Gyldighet De angitte standarder og forskrifter er gjeldende og skal overholdes når følgende aktiviteter utføres: Transport, installasjon og igangkjøring. Manuell drift av maskinen. Automatisk drift av maskinen. Sette maskinen ut av drift og demontering. Vedlikehold og reparasjon av maskinen. 2.4 Sikkerhetsinstruksjoner Installasjon og igangkjøring Installasjon og igangkjøring av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Under installasjon av maskinen må de ulike maskindelene som danner maskinanlegget håndteres i henhold til angivelser i bruksanvisningen. Dersom det er nødvendig å utføre løfting, kontroller at det benyttes egnet løfteutstyr som innehar korrekt løftekapasitet, samt at disse festes korrekt til de respektive maskindelene. Kontroller at området hvor maskinen skal installeres ikke inneholder materialer eller andre objekter som kan føre til forstyrrelse ved installasjon og transport av maskinen til maskinområdet. Plasser maskinen på en flat og jevn fundamentflate og sørg for å utføre korrekt vatring av maskinen ved justering av maskinføttene. Dersom montert, fjern transportsikringer som er montert på maskinen før transport når maskinen er korrekt plassert på fundamentflaten. Side : 12

14 Kontroller at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert på maskinen, samt kontroller at det ikke finnes løse eller andre bevegelige maskindeler som skal være fastmontert på maskinen. Utfør tilkobling av det pneumatiske anlegget til det lokale trykkluftanlegget og kontroller at driftstrykket er i samsvar med angivelser for maskinen. Kontroller at den elektriske strømforsyningen er i samsvar med angitte elektriske data for maskinen. Kontroller at strømforsyningen er slått av ved hjelp av en bryter/sikring og at denne dermed er i isolerende tilstand før det utføres elektrisk tilkobling av maskinen. Kontroller at alle sikkerhetsdeksler og dører er korrekt lukket og at alt sikkerhetsutstyr er i perfekt tilstand og innehar korrekt funksjonalitet. Vi kan ikke garantere for sikkerhet ved maskinen dersom det fjernes eller utføres modifisering av sikkerhetsutstyr og forriglingsenheter ved maskinen. Det er strengt forbudt å fjerne eller modifisere sikkerhetsutstyr Manuell drift Manuell drift av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Autorisert personell skal ha gjennomgått nødvendig opplæring i drift og betjening av maskinen, samt informasjon om farer og risiko ved maskinen og forebyggende tiltak for at slike farer ikke skal oppstå. Personell som arbeider med og på maskinen skal alltid utøve den største oppmerksomhet og forsiktighet i sitt arbeide. Ved manuell drift av maskinen skal personell ikke oppholde seg under maskindeler eller objekter som kan være gjenstand for å kunne falle ned Automatisk drift Automatisk drift av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Kontroller at det ikke finnes noe potensialet for at det kan oppstå eventuelle farer eller risikoer før oppstart av automatisk drift av maskinen. Maskinoperatøren kan utføre oppstart av automatisk drift først etter å ha verifisert at: o Det ikke utføres servicearbeid på maskinen. o Alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. o At ikke uvedkommende eller annet personell oppholder seg innenfor maskinområdet. o Elektroskapdøren er korrekt lukket og låst med passende nøkkellås. o Alt sikkerhetsutstyr som nødstoppbrytere, sikkerhetsbrytere og annet forriglingsutstyr innehar korrekt funksjonalitet Maskinansvarlig Personell som skal ha et overordnet ansvar for maskinen skal inneha nødvendig autorisasjoner og ha gjennomgått nødvendig opplæring, og må i tillegg inneha tilstrekkelig teknisk kunnskap til å kunne utøve sikkert ansvar for maskinen. Maskinansvarlig må være oppmerksom på at kunnskap og anvendelse av sikkerhetsforskrifter er en integrert del av deres eget arbeid. Uautorisert personell skal ikke ha tilgang til maskinens driftsområde og betjeningsområde når maskinen er i drift. Før oppstart av maskinen skal følgende være gjennomført: o Teknisk dokumentasjon og bruksanvisning for maskinen skal være grundig lest og forstått. o Inngående kunnskap om drift og plassering av nødstopp sikkerhetsutstyr på maskinen. o Ha kunnskap om hvilket sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen, samt ha kunnskap om deres plassering og funksjonelle virkemåte. Det er strengt forbudt å demontere, fjerne eller forbikoble sikkerhetsutstyr. Det er strengt forbudt å demontere, fjerne eller forbikoble varslingslys som er plassert i faresoner ved maskinanlegget. Side : 13

15 Det er strengt forbudt å åpne sikkerhetsdeksler, døren til elektroskapet eller betjeningspanelet når maskinen er i drift, samt rett etter at den er slått av. Kontroller at alle sikkerhetsbrytere som sikrer beskyttelsedeksler og lignende er i perfekt tilstand og innehar korrekt funksjonalitet. Dersom en eller flere er defekt, må sikkerhetsbryteren umiddelbart repareres eller byttes før maskinen settes i drift igjen. Det skal bare benyttes originale reservedeler og tilbehør som er en del av sikkerhetsutstyret på maskineanlegget. Dersom det benyttes uoriginalt utstyr, kan dette føre til at det oppstår alvorlige ulykker eller skader på maskinen Sette maskinen ut av drift og demontering Bare autorisert personell har tillatelse til å sette maskinen ut av drift (for en lengre periode), samt utføre demontering av maskinen. Før maskinen settes ut av drift, må maskinen kobles fra strømforsyningen ved hjelp av hovedstrømbryter som låses i avslått posisjon. Utfør frakobling av strømforsyningskabel ved at du først kobler fra de elektriske fasene, og deretter jordtilkoblingen. Koble så strømforsyningskabelen fra elektroskapet ved maskinanlegget og fjern den. Demonter det pneumatiske anlegget fra maskinen og fjern det. Demonter det hydrauliske anlegget fra maskinen og fjern det. Demonter maskinen i respektive deler som angitt i kapittel 4.13, og gjør den klar for transport. Transporter maskinen fra maskinområdet i henhold til angivelser angitt vedrørende transport av maskinen i denne bruksanvisningen. Før du utfører transport og løfting av maskinen, kontroller at løfteutstyret, øyebolter er korrekt festet og innehar tilstrekkelig løftekapasitet. Før du demonterer maskinen med tanke på at maskinen skal avhendes, ta kontakt med IMAC for veiledning med hensyn til sikker og miljøvennlig avhending. Avhending av maskinen må utføres i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter Vedlikehold og reparasjon Vedlikehold og reparasjon av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Plasser er skilt ved maskinanlegg, samt ved betjeningspanelet om at det utføres service og vedlikeholdsarbeid på maskinen før du starter å utføre selve vedlikeholds eller reparasjonsarbeidet. Kontroller at maskinen er slått av og sikret mot at uvedkommende kan slå på maskinen før du starter å utføre vedlikehold eller reparasjonsarbeidet på maskinen. Personell som er ansvarlig for vedlikehold eller reparasjon av maskinen, må kontroller følgende før en starter utførelse av arbeidet: o Kontroller at bevegelige akser og maskindeler er sikret slik at de ikke kan utgjøre en fare ved at faller ned på grunn av tyngdekraften. o Kontroller at bevegelige maskindeler som styres av fjærer er satt i låst tilstand slik at det ikke kan oppstå ukontrollerbare bevegelser. o Kontroller at det pneumatiske anlegget er gjort trykkløst. o Kontroller at det hydrauliske anlegget er gjort trykkløst. o Kontroller at smøreanlegget er gjort trykkløst. Defekte deler må bare byttes ut med originale reservedeler med samme reservedelsnummer. Reparasjon og feilsøkingsarbeid må i den grad det er mulig utføres ved at en oppholder seg utenfor faresonene ved maskinområdet. Side : 14

16 Dersom det på grunn av det aktuelle reparasjonsarbeidet kreves at en utføre mating eller andre maskinbevegelser ved at strømforsyning og drift med maskinen må være aktivert, sørg for at alle nødvendige sikkerhetstiltak benyttes slik at risikoen med arbeidet minimaliseres så mye som overhode mulig. Etter at det nødvendige vedlikehold eller reparasjonsarbeid er korrekt utført, kontroller at alt sikkerhetsutstyr monteres korrekt tilbake og at dette innehar korrekt funksjonalitet. Kontroller til slutt at maskinen innehar korrekt driftsfunksjonalitet etter at vedlikehold og reparasjonsarbeid er utført. 2.5 Garantibetingelser Ved konstruksjon av AUTOMAISK CNC BOR OG SAGLINJE MED EN 3 SPINDEL BORSTASJON er det benyttet materialer som er vurdert til å være udiskutable med hensyn til egnethet og kvalitet (med unntak av materialer spesifisert og levert av kunden i leveringsfasen). Også etter igangkjøring, har IMAC tillatelse til å utføre korrigeringer, etter egen vurdering, med hensyn til forbedring av maskinen. IMAC garanterer at maskinen er fri for material og fabrikasjonsfeil i TOLV (12) MÅNEDER ved bruk av maskinen i 8 timers enkelt skift pr. dag fra leveringsdato. Så i løpet av denne perioden IMAC forplikter seg til å reparere eller erstatte uten kostnader, innen nødvendig tid, de delene som er konkludert som originalt skadet og / eller defekte, hvis Kjøper ved oppdagelse av feil og mangler varsler om dette skriftelig i løpet av åtte dager fra når feilen/skaden ble oppdaget. IMAC er uomtvistelig ikke ansvarlig for noen form for erstatning eller ansvar utover erstatning av de defekte maskindelene. Garantien gjelder bare eksklusivt for kjøper som angitt i kontrakt, og bare dersom maskinen er installert og benyttet i samsvar med angivelser i bruksanvisningen. Garantien omfatter IKKE ansvar eller erstatningsplikt i forhold til direkte eller indirekte skader på personell eller materiell som skyldes ukorrekt bruk eller vedlikehold av maskinen. Garantien omfatter ikke deler byttet eller reparert av bruker uten autorisasjon. Garantien omfatter i maskindeler som er å betrakte som forbruks eller slitasjedeler. Kostnader med hensyn til transport, feilsøking, demonterings og monteringsarbeid som utføres ved bruk av en IMAC servicetekniker er ekskludert fra garantien og vil bli fakturert kjøper dersom de detektert defekter ikke dekkes av den gjeldende garanti. Side : 15

17 3. Beskrivelse av maskinen 3.1 Maskinoversikt 3.2 Tillatt bruksområde for maskinen Maskinen er designet og konstruert for å utføre boring av hull og saging av "IPE" "HEA/B" "UNP" kvadartiske/rektangulære rør, stålprofiler, plater med en maks. størrelse på 400 x 300 mm. Hullene bores ved hjelp av spesial borestasjon med 3 spindler som utfører boring av varierende hull på tre sider av profilen. Posisjonen til de tre spindlene er faste og den samtidige rotasjon av boreverktøyet gir mulighet for en diameter ved hver enkelt av sidene av profilen. Boreoperasjonen utføres ved frontsiden av maskinen (stål materialstav innmatingssiden), mens sagingen utføres ved baksiden av maskinanlegget (material utmatingssiden). Innmating av stål materialstavene utføres ved hjelp av et par ruller som er plassert på siden ved borestasjonen og styres av et par oppmålingsruller som er plassert ved nedre del av maskinen. Bytte av boreverktøy utføres manuelt når maskinen er sikret (eksempelvis ved hjelp av nødstopp bryter) av personell som har fått opplæring i bytte av borverktøy. I enden av maskinlinjen er det plassert en båndsag som kan utføre rett kutt (0 ) av materialstaven. Lasting og fjerning av materialet fra maskinlinjen må utføres av maskinoperatør manuelt. 3.3 Ikke tillatt bruksområde for maskinen All bruk som ikke er beskrevet i kapittel 3.2 er å betrakte som IKKE TILLATT BRUKSOMRÅDE for maskinen. Det er spesielt farlig for maskinoperatør og for drift av maskinen å utføre: Bruk av maskinen som ikke er i samsvar med angitt bruksområde. Bruk av maskinen til bearbeiding av materialer som ikke er i samsvar med tekniske egenskaper for maskinen. Bruk av maskinen eller deler av maskinen dersom alt sikkerhetsutstyr ikke er korrekt montert eller innehar korrekt funksjonalitet. Bruk av maskinlinjen av personell som ikke innehar nødvendige autorisasjoner og dermed har gjennomgått nødvendig opplæring. Dersom maskinen benyttes til bruk som ikke samsvarer med angitt bruksområde, fraskriver produsenten seg et hvert ansvar for hendelser, ulykker eller skader som kan oppstå. Side : 16

18 3.4 Maskinkapasitet Maks. lengde for HEB HEA IPE UPN VINKEL PLATE: mm (Også mulighet for å utføre bearbeiding av lengre lengder ). Min. Bredde HEA HEB IPE: 50 mm. Maks. Bredde HEA HEB IPE: 400 mm. Min. Bredde stål vinkelprofil: 50x50x5 mm. Maks. Bredde stål vinkelprofil: 250x250x25 mm. Min. Størrelse UPN: I ordinær handel Maks. Størrelse UPN: 400 mm. Min. Størrelse rektangulær/kvadrat rør:50x50 mm. Maks. Størrelse rektangulær/kvadrat rør:400x300 mm. Min. Størrelse stålplate: 50 mm. Maks. Størrelse stålplate: 400 mm Materialtykkelse: MIN: 6/8 mm. Materialtykkelse: MAKS: 28 mm. Maks. Materialstrekkfasthet: 60 Kg./mm2. Maks. Bor diameter: 28 mm. Min. Bor diameter: 8 mm. Posisjoneringshastighet ved borstasjon: MAKS. 25 mt/min. omlag Material innmatingshastighet: MAKS. 30 mt/min omlag Antall borstasjoner med 3 spindler: 1 Antall disponible borverktøy: 3 Antall diametere ved hver enkelt side av stålprofilen: 1 Borestasjon kapasitet: 70 N/mt omlag Total motoreffekt: 17 Kw omlag Administrasjon av programmene utføres ved hjelp av CNC styring med PLS integrert. Styringen vil være av modell OSAI som er tilpasset og nøye studert av IMAC ingeniørene. Brukergrensesnittet er grafisk ved hjelp av en komplett PC med berøringsskjerm. Overføring av filer til arbeidsminne på maskinen utføres ved hjelp av USB port. 3.5 Tekniske data Elektrisk anlegg Spenning: 400V 3 fase Frekvens: 50 Hz Total effekt: 17 Kw omlag Se vedlagt elektriske skjema E3090 eller Pneumatisk anlegg Trykkluft tilførsel med driftstrykk: 6 bar Tilførselsrør diameter: 1/2" Se vedlagt pneumatisk skjema P3090 eller 3090 Side : 17

19 3.5.3 Hydraulikk anlegg Driftstrykk: 60 bar Test driftstrykk: 80 bar Pumpe kapasitet: 4,8 l/min Hydraulikk tank: 15 liter Se vedlagt hydraulikk skjema I3090 eller Smøreanlegg Et smøreanlegg med hydraulisk sentralenhet "LUBETOOLS" som har en tank på 0,5 liter som på fylles og etterfylles med biologisk nedbrytbar smøreolje som er i samsvar med gjeldende miljøforskrifter. 3.6 Beskrivelse av maskinen Maskinen er i hovedsak konstruert av 9 hovedkomponenter som er kombinert og styrt av en serie med ulike enheter som er plassert i maskinområdet. De 9 hovedkomponenter er for enkelhetsskyld angitt som: 1. Rullebane for lasting og avlasting av materiale 2. Innmatingsrullebane (borstasjon side) 3. Vertikal borstasjon med 3 spindler 4. Utmatingsrullebane (båndsag side) 5. Båndsag 6. Pneumatisk anlegg 7. Hydraulisk anlegg 8. Smøreanlegg 9. Elektrisk anlegg og betjeningspanel Plassering av de ulike hovedkomponentene er vist i det vedlagte skjemaet. Noen maskinbevegelser utføres ved hjelp av styrte akser (servomotor med omdreiningsenkodere) og er angitt som følger: Akse 1 (X) Akse for innmating av materiale (nullposisjon i fravær av bevegelse av profilen) Akse 2 (S) Spindelakse Akse 3 (Z) Akse for vertikal posisjonering med "0" posisjon ved toppen. Akse 4 (Y) Akse for lengdeveis posisjonering med "0" posisjon ved bak. Borlinjen er plassert i lengdeveis retning slik at den er plassert mot veggen slik at en hindrer tilgang fra baksiden mens fremsiden (lasting og avlastingsområdet) er beskyttet med forriglende fotocelle barrierer. Side : 18

20 3.6.1 Rullebane for lasting og avlasting av materiale Rullebaner for lasting og avlasting er plassert på siden av maskinlinjen og benyttes for understøtting av materialet når det mates inn i borstasjonen. Helt grunnleggende består den av en ramme som inneholder en serie ruller som gjør at den fremstår som en kontinuerlig rullebane ved innmating av materialet. Rullebanen er lett tilgjengelig med hensyn til både lasting og avlasting av materialet. Rullebanen må monteres korrekt i forhold til maskinen slik at den er i samme plan og vatret i forhold til maskinen slik at en unngår at det oppstår blokkeringer eller unødig friksjon når en utfører transportering av stål materialstavene inn i maskinlinjen. Side : 19

21 3.6.2 Innmatingsruller ved borstasjon Innmatingsrullene ved borstasjon benyttes for å utføre posisjonering av stål materialstavene i borstajonen fra innmatingsrullebanen. Systemet sørger for korrekt måling/posisjonering i forhold til lengde i tillegg til at de benyttes for fastspenning av materialet i borstasjonen. Helt grunnleggende består posisjoneringssystemet av to sideveise grupper som kan låses i grunnplanet til borstasjonen. Funksjons for fastspenning av materialet utføres ved hjelp av et par tannede materuller som er utstyrt med enkoder. Når materialstaven mates i lengdeveis retning (i akse med maskinen) utføres dette ved hjelp av de bevegelige og motoriserte rullene som styres ved hjelp av en servomotor utvekslingskasse og drivreimer. Styring av disse blir direkte registrert ved hjelp av omdreiningsteller som er montert i kombinasjon med servomotoren. Side : 20

22 Den motoriserte blokken blir også benyttet ved utmatingsrullebanen (båndsag utmatingen) sammenkoblet med rigide kardang koblinger. Trykk i forhold til den motstående rullen til materullen styres ved hjelp av pneumatiske sylindre som posisjoneres ortogent i forhold til komponenten, mens korrekt vertikal posisjon sikres ved hjelp av et pneumatisk element plassert ved siden av materullene. Den vertikale kontakten (oppsidig) ved oppmålingsrullen mot undersiden av elementet blir utført ved hjelp av pneumatiske sylindre plassert ved nedre del av enkoder systemet. Side : 21

23 3.6.3 Borstasjon med 3 borspindler Den vertikale borstasjonen med 3 borspindler er plassert i senter området til maskinanlegget (mellom de to material innmatingsrullene) og dens funksjon er å utføre boring ved de tre sidene til stålprofilene (høyre over venstre side). Borstasjonen består av en gruppe med 3 borspindler (fast) og en serie med sleideføringer som sørger for ortogen bevegelse langs prismesleideføringer som posisjoneres ved hjelp av en kuleskru som er motorisert ved hjelp av servomotor. Den sentrale blokken består av styrende koniske aksler (alltid i berøring) og 3 borspindler (med sylindrisk kobling) med hurtig utløser ved hjelp av aksial bevegelse av en ringmutter. Smøring av de tre verktøyene gjøres igjennom tre eksterne enheter tilkoblet til et sentralt smøreanlegg. Bytte av borverktøy utføres manuelt og utføres når maskinen settes i stillstands ved at en manuelt trekker ut ringmutteren hvor en så kan plassere inn en et nytt boreverktøy. Side : 22

24 Borhastigheten (maks 2000 g/1) er justerbar og kan programmeres ved hjelp av styringen. I automatisk syklus, vil borestasjonen automatisk posisjonere seg til korrekt posisjon hvor hullene skal bores ved posisjonering langs de horisontale føringene, mens stålprofilen posisjoneres lengdeveis, og en da til slutt spenner fast materialet og boringen utføres. Side : 23

25 3.6.4 Utmatingsrullebane ved båndsagen Denne maskingruppen er svært lik gruppen ved innmatingssiden og har samme funksjon. Utføre mating av materialet fra borstasjon området, sørge for korrekt lengdemål og korrekt fastspenning av materialet før det kuttes av båndsagen. Grunnleggende består dette systemet av en gruppe med tverrgående ruller som er montert i en rigid sokkelramme ved båndsagen. En grunnleggende funksjonen er å hindre at det oppstår tangensielle krefter og spenne fast materialet mens det kuttes. Dette gjøres ved hjelp av den motoriserte materullene og den frittløpende motstående rullene. Styring av lengden utføres ved hjelp av kontroll rullen som er koblet sammen med en posisjoneringsenkoder plassert vertikalt nedenfor posisjoneringsoverflaten til materialprofilen. Side : 24

26 Sideveis forflytning av materialprofilen (tilordning i forhold til maskinen) utføres ved hjelp av trykkkraft fra den bevegelige motstående rullen og den faste motoriserte rullen med tangent linje "0" som blir posisjoneres ved hjelp av en servomotor som styres fra posisjoneringen ved borstasjon området. Trykken ved den motstående rullen i forhold til materullen blir gitt av en pneumatisk sylinder plassert ortogent i forhold til elemntet, mens det vertikale trykket ved oppmålingsrullen mot bunnen av profilen utføres av en pneumatisk sylinder. Side : 25

27 3.6.5 Båndsag Båndsagen er plassert ved utmatingsområdet til maskinanlegget og gir mulighet for å utføre et rett kutt av materialstaven. Sagen er en båndsag med skråstilt sagbue som kan beveges vertikalt. Båndsagen er konstruert i en solid metall konstruksjon med kraftige og robuste metallplater hvor det er plassert bevegelige maskindeler. Denne løsningen gir en svært kraftig styrke ved hele maskinen, og sørger for å minimere vibrasjon og mekanisk stress. Sagbuen er innfestet på kraftige og robuste føringer som sørger for skråstilling av sagbuen ved hjelp av en hydraulisk sylinder. Det er mulig å justere både sagbladmating (skråstilling av sagbuen) og sagbladhastighet. Side : 26

28 Mange deler av maskinen er fullstendig vedlikeholdsfrie, mens de som krever vedlikehold er lett tilgjengelig. Sagbuen (konstruert i sveiset stål med bred tykkelse) blir presist ført og er fri for vibrasjoner, mens stramming av sagbladet er styrt. Sagbladet er plassert på to hjul, av stor størrelse, og sagbladet blir styrt i kutteområdet ved hjelp av et par sagbladstyringer som består av sleideblokker med hardmetall føringer. Frekvensomformer sørger for trinnløs justering av sagbladhastigheten, og sagbladmatingen kan justeres av maskinoperatøren. Hoved handlingen med hensyn til kutting av materialet utføres ved hjelp av en elektromekanisk metode. Hovedmotoren som ved hjelp av en girkasse gir bevegelse til drivreimen som er koblet til drivhjulet for båndsagbladet. Side : 27

29 OPPMERKSOM Kutting av enkelte materialer kan føre til oppbygging av statisk elektrisitet. Det er helt og holdent maskinoperatøren sitt ansvar å kontrollere dette, samt nøytralisere denne type risiko. Det er strengt forbudt å benytte båndsagen til kutting av materialer som kan føre til risiko for at det oppstår brann eller eksplosjon, tre, plastikk eller lignende materialer Valg av båndsagblad For valg av båndsagblad tanning og anbefalt sagbladhastighet, vennligst se tabell angitt nedenfor: TABELL FOR VALG AV BÅNDSAGBLAD TANNING Side : 28

30 TABELL FOR VALG AV SAGBLADHASTIGHET Side : 29

31 3.6.6 Pneumatisk anlegg Det pneumatiske anlegget består av et reduksjon filterblokk og danner en serie med elektoventiler som driver ulike aktuatorer, som i ved automatisk drift sørger for nødvendige maskinbevegelser for å kunne utføre den aktuelle automatiske syklusen. Se de vedlagte pneumatiske skjema P3090 eller 3030 for oversikt over anlegget. Side : 30

32 3.6.7 Hydraulisk anlegg Det hydrauliske anlegget har som funksjon å kontrollere sylinderen som styrer skråstillingen av sagbuen ved båndsagen, altså sagbladmatingen. Den består helt grunnleggende av en tank, pumpe og elektroventiler som benyttes til styring av anlegget. De hydrauliske koblingene er i rigide rør som er konstruert i kald pressingsstål uten sveising. Ved nominelle dimensjoner opptil diameter 32 (DN 32) er det benytte rør i henhold til DIN Side : 31

33 Ved valg av diameter og tykkelse av slangene ble det tatt i betraktning maksimalt driftstrykk og strømning i henhold til følgende verdier: Strømningshastighet ved slangene er angitt til 3 6 m/s. Strømning er valgt i henhold til driftstrykk og diameter ved slangene. IMAC anbefaler at en bytter de fleksible slangene ved anlegget etter 3000 driftstimer med nye originale reservedeler som har samme referansekode angitt på slangene. IMAC fraskriver seg et hvert ansvar dersom de fleksible slangene ikke byttes i henhold til angitt tidsperiode eller dersom det benyttes uoriginale slager som ikke er levert av IMAC. For påfylling og etterfylling olje ved det hydrauliske anlegget, se vedlagt serviceskjema. JUSTERINGSBRYTER FOR REGULERING AV SAGBLADMATING Se vedlagte hydrauliske skjema I3090 eller 3090 for oversikt over det hydrauliske anlegget. Side : 32

34 3.6.8 Smøreanlegg Smøreanlegget sørger for smøring og kjøling av borverktøyet når boring utføres, samt smøring og kjøling ved båndsagbladet når kutting utføres. Grunnleggende består smøreanlegget av et mikro smøreanlegg som drives av en pneumatisk elektroventil. Det er montert en lukkeventil ved tilførselsslangen slik at en kan lukke anlegget manuelt når det ikke er i bruk. For etterfylling av smøreolje og bytte av filter, se vedlagt serviceskjema senere i bruksanvisningen. Side : 33

35 3.6.9 Elektrisk anlegg og betjeningspanel Det elektriske utstyret styrer og sørger for alle bevegelsene til aktuatorer, elektriske motorer og pneumatiske og hydrauliske ventiler. Grunnleggende består anlegget av: Elektroskap med hoved styrekretser Betjeningspanel Elektroskapet og betjeningspanelet er plassert på siden av maskinen ved motsatt side av material innlastingen; Den er tilført strømforsyning ved hjelp av strømforsyningskabel som tilkobles lokalenes elektriske anlegg, og inneholder hoved styrekretser og hovedstrømbryter. Betjeningspanelet er plassert på fremsiden, og dette er plassen hvor en styrer og visualiserer alle funksjonene til hele maskinanlegget. Ved betjeningspanelet er det plassert taster og brytere for initialisering, overvåking og styring av bevegelsene ved hjelp av ulike skjermbilder. Ved bryterpanel plassert i området ved båndsagen, er det plassert en bryter for stramming av båndsagbladet som en benytter ved bytte av sagblad. Beskrivelse og funksjonen til de ulike taster, brytere, lysbrytere og beskrivelse av de ulike menyene ved styringen er beskrevet i kapittel 6 med hensyn til drift og betjening av maskinen. Se vedlagte elektriske skjema E3090 og 3090 for oversikt over det elektriske anlegget. Side : 34

36 ELEKTROSKAP / ÅPEN BETJENINGSPANEL Side : 35

37 4. Transport, lagring, montering og tilkobling av maskinen 4.1 Pakking, transport og håndtering av maskinen Maskinvekt Den totale vekten av maskinen er Kg Generelle sikkerhetsinstruksjoner Kontroller maskinen og tilhørende utstyr visuelt ved mottak, og påpek eventuelle feil og mangler til overordnet personell. Dersom det blir oppdaget eventuelle skader, ta umiddelbart kontakt med teknisk kundeservice ved IMAC for videre assistanse. Håndtering av maskinen og tilhørende utstyr skal bare utføres av personell som innehar nødvendig opplæring, og som benytter nødvendig personlig verneutstyr. Kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i område hvor maskinen og tilhørende utstyr skal transporteres/håndteres. Vær spesielt oppmerksom når maskinen skal transporteres igjennom smale passasjer og eksempelvis mellom ulike nivå eller andre uoversiktlige områder Maskin transportkolli Maskinen forsendes oppdelt i flere ulike kolli: a Maskin monoblokk Kg b Innmatingsrullebane Kg 400 c Utmatingsrullebane Kg 400 d Betjeningspanel Kg Transport og håndtering av emballert/pakket maskin Kontroller at alt transport og løfteutstyr som skal benyttes ved håndtering av maskinen innehar tilstrekkelig kapasitet i forhold til vekten ved de ulike delene. Løfting, transport og håndtering skal bare utføres av autorisert personell. Vi anbefaler også at det benyttes en assisterende medhjelper som sørger for å gi nødvendige signaler ved transport og håndtering ettersom overflate dimensjonene til pakkene er forholdsvis store, og at det derfor kan være begrenset visuell oversikt for transport/håndteringsoperatøren. Kontroller at ikke uvedkommende oppholder seg i området hvor maskinen skal transporteres / håndteres før en starter med transport og håndteringsarbeidet. Oversikt over vekt for maskindeler som må løftes: a Maskin monoblokk Kg b Innmatingsrullebane Kg 400 c Utmatingsrullebane Kg 400 Side : 36

38 Bruk metall virer eller stropper festet til passende løfteutstyr (selvgående kraner eller traverskraner). Fest stroppene til de ulike delene som skal forflyttes ved hjelp av egnede øyebolter og vær spesielt oppmerksom på balansering av enheten når den løftes. Løfting og transport av det flyttbare betjeningspanelet: d Betjeningspanel Kg 60 Bruk metall virer eller stropper festet til passende løfteutstyr (selvgående kraner eller traverskraner). Fest stroppene til enheten ved hjelp av egnede øyebolter og vær spesielt oppmerksom på balansering av enheten når den løftes Utpakking av maskinen Plasser de emballerte maskindelene så nært som mulig til plassen hvor maskinen skal installeres. Kutt, ved hjelp av egnet verktøy, stroppene som fester emballeringen til de respektive maskindelene. Fjern emballasjen, og vær oppmerksom dersom du benytter saks eller lignende at du ikke må skade de respektive maskindelene når du fjerner emballasjen. Avfallshåndter emballasjen i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter. 4.2 Krav til maskinområde omgivelser Maskinen er konstruert for montering i industrilokaler hvor maskinanlegget ikke utsettes for vær og vind, samt at lokalene er i samsvar med gjeldende forskrifter for arbeidsplasser. Maskinanlegget skal ikke monteres i områder hvor det er fare eller risiko for brann og/eller eksplosjon (CEI forskrift 64/2 og tilhørende revisjoner). Vi anbefaler at maskinen installeres i omgivelser hvor relativ fuktighet ikke overstiger 80%. Side : 37

39 4.3 Montering Kontroller at fundamentflaten hvor maskinen skal monteres har tilstrekkelig kapasitet både for maskinanlegget, men også i forhold til materialet som skal bearbeides av maskinen. Maskinområdet hvor maskinen monteres må være tilstrekkelig stor slik at både betjening, drift, service og vedlikehold av maskinen kan utføres sikkert. Plasser maskinen på en vatret og plan fundamentflate. Plasser en maskinvater på maskinens horisontale plan og utfør vatring av den ved at du justerer på maskinskoene inntil maskinen er i perfekt vatret posisjon. Side : 38

40 4.4 Elektrisk tilkobling IMAC leverer maskinen komplett ferdig med hele det elektriske anlegget integrert, slik at en oppnår nødvendig sikkerhet ved drift av maskinen. Maskinen må tilkobles strømforsyning. Kontroller at de elektriske data (spenning, frekvens og antall faser) for strømforsyningen stemmer overens med angitte data på maskin typeskiltet før tilkobling utføres. Kontroller korrekt rekkeklemme tilkobling ved hjelp av de vedlagte elektriske skjema. FARE Kontroller at hovedstrømbryter (strømforsyning) er slått AV og sikret mot at uvedkommende kan aktivere den før du starter å arbeide med det elektriske anlegget! Kontroller at strømforsyningen er utstyrt med vern mot spenningsvariasjon. Bruk selvslukkende strømforsyningskabel med med passende tverrsnitt i samsvar med CE forskrift. Aktiver NØDSTOPP bryteren. FARE Elektrisk tilkobling skal bare utføres av autorisert elektropersonell som har gjennomgått nødvendig opplæring i maskinanlegget. 4.5 Pneumatisk tilkobling Anlegget må tilkobles trykkluft tilførsel ved hjelp av rør med diameter på 1/2" og med et driftstrykk på 6 bar. Anlegget må tilføres trykkluft som er filtrert i forhold til fuktighet, uten olje og salt, slik at en sikrer personell mot at det kan oppstå unormale aktiveringer / bevegelser ved aktuatorer. Kontroller at det ikke er noe form for lekkasje ved det pneumatiske anlegget etter at tilkobling er utført. Dette for å hindre energitap, og samt hindre at det oppstår feilfunksjonering ved det pneumatiske anlegget. 4.6 Hydraulisk tilkobling Den hydrauliske systemblokken må installeres i henhold til de generelle maskin monteringstegningene og skal tilkobles maskinen bare ved bruk av de medfølgende slager og koblinger. Bytte av hydrauliske deler må være i henhold til angivelser fra IMAC, og i samsvar med alle data og spesifikasjoner angitt i hydrauliske skjema I3090 og kapittel Side : 39

41 4.7 Kontroll av maskin monteringen Kontroller at: Kontroller at alt sikkerhetsutstyr, deksler ved elektriske skap er korrekt montert og festet med spesielle skruer. Kontroller at maskinen og oppvatring av den er utført korrekt. Alle montering og tilkobling av elektriske, pneumatiske og hydrauliske anlegg er utført korrekt i samsvar med angivelser. o Kontroller spesielt at maskinen er korrekt elektrisk jordet. o Kontroller at alt sikkerhetsutstyr innehar korrekt funksjonalitet og stopper maskinen. 4.8 Lagring av maskinen Ved lagring eller ved lengre drittsstans av maskinen, må følgende utføres: Fjern alt materiale fra maskinen. Utfør normal maskinrengjøring og fjern spon, støv og smuss fra maskinen. Beskytt alle blanke og ikke lakkerte maskindeler ved at du påfører et rustbeskyttende oljelag, samt utfører smøring ved alle sleideføringer. Dekk til maskinen ved hjelp av beskyttende plast eller lignende slik at maskinen er sikret mot vann og fukt. Krav til lagringsomgivelser: Temperatur: C Relativ fuktighet: < 90% 4.9 Lengre driftsstans ved det hydrauliske anlegget Det hydrauliske anlegget kan settes i stillstands i opptil seks måneder når følgende krav er oppfylt: Alle rør, slanger og koblinger må forbli forseglet. Ingen hydrauliske komponenter må demonteres eller fjernes fra maskinen. Maskinen må lagres i et tørt og støvfritt lokale med temperatur i området C Etter seks måneder med lagring kan en ikke lenger garantere for at oljer og rusthemmende smøreoljer innehar tilstrekkelig kvalitet Avfallshåndtering forbruksdeler og materialavfall Avfall som oppstår ved at maskinen utfører bearbeiding av materiale eller ved slitasje av forbruksdeler ved maskinen skal alltid avfallshåndteres i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter. Side : 40

42 4.11 Avfallshåndtering av maskinen Demontering og avfallshåndtering av maskinen skal bare utføres av autorisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring. FARE Vær spesielt oppmerksom på mulige feil ved maskindeler eller komponenter ved maskinanlegget under utførelse av demontering og avfallshåndtering av maskinen. Fare for at det kan oppstå alvorlige ulykker. FARE Utfør aldri kutting ved hjelp av oksygen hydrogen skjærebrenner på komponenter eller rør som inneholder oljer eller som er påført smørefett. Hovedfasene ved demontering og avfallshåndtering av maskinanlegget er: Kontroller at alle energikilder (elektrisk, pneumatisk, hydraulisk) er slått av. Utfør frakobling av de respektive energikilder, elektrisk, pneumatisk og hydraulisk tilførsel til maskinen. Demonter maskinanlegget i ulike deler ved at du separerer de så mye som mulig i forhold til type materiale. Ved konstruksjon av maskinen er det for det meste benyttet materiale som kan gjenbrukes, stål, aluminium og messing. For andre deler som er laget av eksempelvis plastikk, elektriske komponenter og materialer, gummi og lignende må disse leveres til lokalt godkjente selskaper som utfører gjenvinning og avfallshåndtering av slike materialer. Ved konstruksjon av maskinen er det ikke benyttet materialer som er å betrakte som spesielt vanskelig å avfallshåndtere. FARE Kontroller at det er tilstrekkelig fritt område rundt maskinen før du starter å utføre arbeid med demontering og avfallshåndtering av maskinen. Sørg for at all transport og håndtering kan utføres uten at det kan oppstå fare eller risiko for personell som arbeider med demontering og avfallshåndteringen. Side : 41

43 5. Sikkerhet ved drift av maskinen 5.1 Generelt Maskineier er ansvarlig for at personell som skal arbeide med maskinen har gjennomgått nødvendig opplæring i fare områder / risiko ved maskinen, nødvendig sikkerhetsutstyr og gjeldende sikkerhetsforskrifter som benyttes for å hindre at risiko for at det kan oppstå farer eller ulykker på arbeidsplassen hvor maskinen skal installeres. OPPMERKSOM Maskinoperatøren skal ha kunnskap om plassering og funksjonaliteten til alt betjeningsutstyr på maskinen, samt egenskaper og faremomenter ved maskinen. Maskinoperatøren skal ha lest og forstått denne bruksanvisningen og tilhørende vedlegg før han/hun utfører oppstart, betjening og drift av maskinen! Service og reparasjon av maskinen skal bare utføres av autorisert personell etter at maskinen har blitt korrekt sikret. FARE Modifisering eller bruk av uoriginale reservedeler på maskinen, montering av tilleggsutstyr som fører til modifisering av maskinen og bearbeiding av materialerer som ikke er angitt i denne bruksanvisningen kan føre til at det oppsrtår alvorlige ulykker! 5.2 Definisjoner I samsvar med maskindirektiv (se vedlegg 1 Generelle sikkerhetskrav punkt 1.1.1) angir vi følgende definisjoner: FARE SONE: Alle soner innenfor og/eller i nærheten av maskinen hvor en person er utsatt for risiko med hensyn til hans/hennes sikkerhet eller helse. EKSPONERT PERSON: Alle personer som oppholder seg helt eller delvis i en fare sone. OPERATØR: Personen som er ansvarlig for installasjon, drift, oppsett/justering, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og transport av maskinen. Side : 42

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4 Innhold 1. Garanti... 3 2. Sikkerhetsutstyr... 4 3. Transport og montering av maskinen... 6 3.1 Valg av maskinområde og fundamentplan...6 3.2 Maskinvekt...7 3.3 Transport av maskinen...8 3.3.1 Transport

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr. P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer