1. Introduksjon til faget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Introduksjon til faget"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den første leksjonen skal vi se litt på de vanligste organisasjonsformene for små og mellomstore bedrifter i Norge. Vi skal se på hva det må taes hensyn til ved en bedriftsetablering, som for eksempel valg av selskapsform, registrering i Brønnøysundregistrene, og vi skal se på diverse faremomenter underveis i etableringsprosessen. Pensum i leksjonen finner vi i kapittel 13.3 og deler av kapittel 30.8 i læreboka, utgave 2. Pensum i leksjonen finner vi i kapittel 4.4, 16.2 og kapittel 34.8 og 34.9 i læreboka, utgave 3. Innhold 1.1. INNLEDNING KURSETS GJENNOMFØRING PRAKTISKE OPPLYSNINGER JO OG STEIN SELSKAPSFORMER Enkeltmannsforetak Ansvarlig selskap (ANS) og (DA) Aksjeselskap (AS) BRØNNØYSUNDREGISTRENE Foretaksregisteret Enhetsregisteret Angående registrering JOSTEIN AS ANDRE FORHOLD VED BEDRIFTSETABLERING Forretningsplan Faremomenter Mulige årsaker til en konkurs (generelt) Gjeldsforhandling og konkurs Diverse stikkord OPPSUMMERING... 10

2 Innledning Velkommen til den første leksjonen i faget Økonomisk styring og regnskap. I dette faget ønsker vi på en enkel måte å lære deg de viktigste begrepene innenfor fagområdet økonomi. I denne leksjonen skal vi se på de vanligste selskapsformene vi har i Norge for små og mellomstore bedrifter. Vi skal møte to karer som ønsker å starte opp en bedrift, og vi skal se på de første trinnene de må gå igjennom i oppstartsfasen. Denne bedriften skal vi følge gjennom hele faget. På denne måten ønsker vi å tydeliggjøre de vanligste problemstillingene ved rollen som egen næringsdrivende. Videre i faget skal vi se på viktigheten av budsjettering, vi skal se på selve regnskapsføringen, hvordan lese et regnskap, vi skal ta for oss hvor viktig det er å fakturere, og vi skal se på dette med lønn - for å nevne noen tema. Vi ønsker å sette søkelys på hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til den økonomiske styringen i en bedrift. Økonomisk styring er et begrep vi kan benytte i flere sammenhenger. Vi kan la vår private økonomi gå av seg selv uten å ha noen form for oversikt over utgifter og inntekter. Dette kan gå bra om det hele tiden er mer i inntekter enn i utgifter. Er det en knapphet på inntektssiden, kan det gå galt om man ikke tar styring og gjør bevisste valg i forhold til løpende kostnader. Med økonomisk styring, kan vi med enkle grep ta kontroll og holde oversikt over kostnadsforbruket. Det kan gjøres så enkelt som å kartlegge de faste utgiftene som ikke er uunngåelig, og videre se disse opp i mot forventet inntekt. I jobbsammenheng må f. eks. prosjektleder ha en økonomisk styring over et prosjekt som er tidsbegrenset. Prosjektet er tildelt x antall kroner, og dette må prosjektleder forholde seg til og planlegge ut i fra. Han må planlegge hvor mange timer som kan kostnadsføres på prosjektet og hvilke innkjøp som kan gjøres for å jobbe med prosjektet. Jo bedre oversikt prosjektleder har, jo bedre jobb kan han gjøre i forhold til planlegging og gjennomføring av prosjektet slik at det gir et godt resultat. Som er et overordnet mål for de fleste prosjekt i private bedrifter. Som arbeidsgiver så fungerer det på samme måte som eksempelet med prosjektlederen. Arbeidsgiver bør og må ha kontroll over den økonomiske styringen i bedriften. Han må ha et overblikk som fanger opp hvilke grep han må foreta seg til de rette tidspunkt. Har arbeidsgiver god nok oversikt over sine inntekter og kostnader kan han enklere forutsi og planlegge hva bedriften kan og eventuelt må foreta seg i forhold til for eksempel konkurrenter, investeringer og bemanningsspørsmål. Økonomisk styring er altså viktig i flere sammenhenger. I dette kurset skal vi prøve å belyse hvilke krav og forpliktelser som er de vanligste i en bedrift. Vi skal se på de mest vanlige problemstillinger/saker man må forholde seg til i den daglige drift. Og vi skal se på hvordan man leser tall ut i fra et regnskap noe som er et vesentlig punkt i det å ha økonomisk styring. Vi skal ta for oss oppstilling av årsregnskap og verdivurdering. Vi skal diskutere mer om viktigheten av økonomisk styring i leksjon 2.

3 Kursets gjennomføring praktiske opplysninger Kurset vil bestå av 10 leksjoner, samt en oppsummering. Pensum i kurset er leksjonene i tillegg til deler av læreboken. Oppdatert liste over hva som blir pensum fra boken finner du på websiden over pensumlitteratur på hovedsiden for faget. Det vil være en fordel å først lese ukens aktuelle leksjon for deretter å lese gjennom det som er satt opp som pensum tilknyttet hver enkelt leksjon. Gjennom leksjonene får dere et overblikk over hva ukens pensum omhandler. På denne måten vil dere lære mest mulig og få mest mulig utbytte av øvingene. Det vil bli lagt ut en ny leksjon hver uke hvor det følger med en øvingsdel som har tilknytning til leksjonen. Øvingsdelen skal besvares og sendes til veileder fristen for innsending er 10 dager etter at leksjonen legges ut. Veileder har ansvaret for å rette din besvarelse. Øvingsbesvarelsen leveres via læringssystemet (LMSet) It s Learning som du får tilgang til når du er registrert i faget og kursavgiften er betalt (du får tilsendt en e-post, gjelder eksterne studenter). Filen som inneholder øvingen skal navnsettes på følgende måte: øvingsnummerfagnavn (OST)-fornavn-etternavn. Eks: 01-OST-TorAtle-Hjeltnes Eksamen vil holdes en tid etter at leksjon 10 er lagt ut (14. mai 2013). For å få gå opp til eksamen må 8 av 10 øvinger være sendt inn og godkjent. Det anbefales at flest mulig øvinger gjennomføres da disse vil vise om dere har forstått de forskjellige temaene i faget. En oversikt over leksjonene med innhold følger her: Nr Leksjoner Innhold 1 Vi ser på de vanligste organisasjonsformene i Norge for små og mellomstore bedrifter. Vi ser også på forhold rundt bedriftsetablering. 2 Økonomistyring I leksjon 2 tar vi for oss hvor viktig det er å ha økonomistyring med blant annet budsjett. Videre ser vi på etikk, kapitalbehov og finansiering. 3 Balansen Vi starter opp med å se på de viktigste delene av et regnskap. Første del blir balansen hvor vi ser på eiendeler og gjeld. Og vi skal lære hva debet og kredit er. Vi ser på Norsk Standard kontoplan. 4 Resultatregnskapet Her blir resultatregnskapet presentert med sine inntekter og kostnader. 5 Avslutning av resultatregnskap og rapportering Vi ser på sammenhengen mellom balanse og resultat, og vi ser litt på Årsregnskapet.Vi ser også på måneds- og årsavslutning. Hvilke krav som stilles til rapportering og revisjon. Og vi ser litt på regnskapsanalyse. 6 Bilagsbehandling I denne leksjonen skal vi gå relativt grundig inn på temaene utgående faktura og inngående faktura. 7 Lønn Vi ser på hvilke offentlige forpliktelser arbeidsgiver har å forholde seg til. Vi skal også gå litt inn på feriepenger og blant annet det å føre en reiseregning. 8 Verdivurdering Leksjonen tar for seg vurdering og verdsettelse av eiendeler og

4 4 gjeld, varelager og avskrivninger. 9 Kostnads og inntektsanalyse Her går vi igjennom diverse kostnadstyper. Vi skal se på bedriftens markedssituasjon. 10 Investeringer Dette går på lønnsomhetsberegning, investeringskalkyler. Oppsummering Vi starter opp med å se på første fase av en bedriftsetablering: Oppsummering av faget. Det vil bli gitt en litt større øving for å få en sammenheng av hele faget Jo og Stein Jo og Stein har akkurat avsluttet bachelorstudier innenfor drift av datasystemer. De er begge veldig opptatt av IT og har meget bred kunnskap innenfor oppsetting av Pc-er, og det å sette maskiner i system og nettverk. For dem har dette i lang tid både vært en hobby og et studium. Både Jo og Stein kommer fra en liten plass i Nord-Trøndelag. Etter endt skolegang har de begynt å leke med tanken om å starte egen bedrift i hjembygda. De har merket seg at det er et marked for assistanse innenfor IT. Venner og familie har stadig hatt behov for hjelp til å installere programvare, oppgradere sine maskiner, reparere maskiner etc. Men å hjelpe venner og kjente har ikke økt lønningsposen noe særlig. De har lekt lenge med tanken om å drive for seg selv. De ser for seg at de kan starte et konsulentfirma som kan bli benyttet av diverse kommunale institusjoner og privatpersoner. De har vurdert dette seriøst og sett at markdet er der, Jo og Stein blir enige om å etablere en bedrift. En av de første beslutninger de må foreta i oppstartsfasen er hvilken organisasjonsform de skal velge. Valget er av betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter Selskapsformer De vanligste organisasjonsformene/selskapsformene for små og mellomstore bedrifter er: - enkeltmannsforetak - ansvarlig selskap (ANS)/(DA) - aksjeselskap (AS) Enkeltmannsforetak I et enkeltmannsforetak står en fysisk person ansvarlig for virksomheten. Det vil si at det kun er en eier. Et annet ord som betegner denne formen er å være selvstendig næringsdrivende. Eieren av et enkeltmannsforetak har stor økonomisk frihet men er samtidig selv økonomisk ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser. Eier og virksomhet er ett. Har virksomheten opparbeidet seg mye gjeld og ender opp med konkurs, vil konkursboet gå inn i eierens private formue for å hente ut midler til å dekke opp gjelden.

5 5 I motsatt fall går virksomheten veldig bra øker også den personlige formuen. Skattemessig lignes enkeltmannsforetaket sammen med eieren personlig. Det finnes ingen lov som regulerer selskapsformen, enkeltmannsforetak. Man må være myndig og ikke ha konkurskarantene. 1 Denne selskapsformen passer der det er små eller ingen investeringer og risikoen er liten. Dette er viktig å merke seg. Enkeltmannsforetak er den vanligste organisasjonsformen i næringslivet. Foretakene er som regel små og med få ansatte Ansvarlig selskap (ANS) og (DA) I et ansvarlig selskap (ANS) er man som i et enkeltmannsforetak, fullt ut ansvarlig for selskapets forpliktelser. Forskjellen er her at man er to eller flere eiere. I et ansvarlig selskap kalles eierne for deltakere eller kompanjonger. I praksis er det to hovedformer for ansvarlige selskap: ANS: Alle deltakere har et solidarisk ansvar i forhold til hele gjelden. Det én deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre. DA: DA står for delt ansvar. Her har deltakerne samlet et personlig ansvar for selskapsgjelden. Hver deltaker kan bare bli belastet for sin eierandel. For eksempel om firmaet Ball og Klabb DA skylder penger til REMA 1000, kan REMA 1000 bare kreve 10% av gjelden til den ene eieren som har en eierandel 10%, selv om de andre eierne ikke kan gjøre opp for seg. Ved stiftelse av et ANS må det avholdes et selskapsmøte. Deltakerne (eierne) er pliktig til å opprette en skriftlig selskapsavtale som alle skal undertegne. Denne skal sendes til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Selskapsavtalen må inneholde selskapets formål, og den må inneholde hvor stor andel hver deltaker skal ha av et overskudd eller et underskudd. Bestemmelsene om ansvarlige selskap finnes i lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven). Et ansvarlig selskap har regnskapsplikt etter regnskapsloven 1-2. Denne selskapsformen passer best for bedrifter med små investeringer og liten risiko. Og det er svært viktig at man kjenner og stoler på sine kompanjonger. Ansvarlig selskap er en vanlig organisasjonsform innenfor advokatbransjen, håndverksbransjen og blant annen innenfor revisjon Aksjeselskap (AS) Aksjeselskap er en veldig vanlig organisasjonsform for store foretak i Norge. I et aksjeselskap (AS) kan det være en eller flere eiere. En eier har ingen personlig forpliktelse ovenfor selskapet og han har følgende et begrenset ansvar. Skal man starte opp et aksjeselskap må man stille med kr i aksjekapital (tidligere var det kr ). Pengene skal stå på firmaets bankkonto når selskapet stiftes. Det er også 1 En kan bli satt i konkurskarantene av skifteretten hvis det mistenkes om at straffbar handling og uforsvarlig forretningsførsel har ført til en konkurs. Man har da ikke anledning til å stifte nytt selskap, være styremedlem i et slikt selskap eller ha en stilling som daglig leder/adm. direktør i løpet av en toårsperiode.

6 6 mulig å dekke opp aksjekapitalen med inventar og maskiner i stedet for penger. Går selskapet konkurs, taper eierne kun det de har skutt inn i aksjekapitalen. Når man skal stifte et aksjeselskap må man holde et stiftelsesmøte og en konstituerende generalforsamling hvor eierne møtes. Det skal velges et styre, revisor og det skal fastsettes vedtekter for selskapet. Protokoll fra stiftelsesmøtet, kopi av vedtekter og villighetserklæring fra revisor må sendes Foretaksregisteret for at selskapet skal bli formelt stiftet. Som aksjonær (eier) har man to muligheter til å ta ut penger fra bedriften. Man kan ta ut aksjeutbytte, som er en godtgjørelse til aksjeeieren for hans aksjeinnskudd i bedriften. Utbytte er en del av det årlige overskuddet til bedriften. Man kan også ta ut penger i form av lønn for utført arbeidsinnsats. Et stikkord som må nevnes i denne sammenhengen er aksjonærmodellen. Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig på aksjonærens hånd med 28 % (alminnelig inntekt). Ved beregning av skattepliktig utbytte/gevinst benyttes begrepene "skjermingsgrunnlag", "skjermingsrente" og "skjermingsfradrag". Skjermingsfradrag = Skjermingsgrunnlag * skjermingsrente Formålet med aksjonærmodellen er å redusere forskjellen i beskatning av kapital og arbeid ved å beskatte utbytte, utover et visst nivå, som alminnelig inntekt. Vi vil ikke gå nærmere inn på dette i kurset. Aksjeselskaper i Norge er regulert i en egen lov, Aksjeloven. Har man valgt en selskapsform, er neste steg å melde seg inn i Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt. Brønnøysundregistrene gjør et viktig arbeid for å samordne næringslivets oppgaveplikter. Målet er å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, særlig av hensyn til små og mellomstore bedrifter. All registrering og rapportering er ikke bare en byrde, men gir også positive effekter. Brønnøysundregistrene er ett av Norges største lager av elektroniske data, og en viktig datakilde mange kan øse av. De fleste av oss har sannsynligvis i en eller annen sammenheng vært i kontakt med Brønnøysundregistrene. Som bedriftsleder, lånegiver, bruktbilkjøper, journalist eller enkeltperson kan du få tilgang til mye av informasjonen som er lagret i Brønnøysund. Denne teksten er klippet ut i fra websidene til Brønnøysundregistrene (www.brreg.no). Brønnøysundregistrene har fått stor anerkjennelse internasjonalt for sin måte å løse forvaltningsoppgavene for Norge. Registrene har fått skryt for sin rolle i arbeidet med å måle og begrense næringslivets innrapporteringsbyrde.

7 7 Brønnøysundregistrene består av mange register, og i denne sammenhengen er det to register som er relevante i forhold til bedriftsetablering. Det er Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. Disse skal vi se litt på her Foretaksregisteret Hensikten med registreringen er blant annet å sikre korrekt oversikt over hvem som er ansvarlig i selskapet. I et enkeltmannsforetak er det ingen tvil om hvem som er ansvarlig, derfor gjelder ikke registreringsplikten generelt for den formen. Følgende organisasjonsformer har registreringsplikt til Foretaksregisteret: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Ansvarlige selskap, selskap med begrenset ansvar, kommandittselskap Enkeltmannsforetak som driver handel eller har mer enn fem ansatte Foreninger og stiftelser som driver næringsvirksomhet Utenlandske foretak med virksomhet i Norge Foretak med regnskapsplikt etter egen lov (f. eks. borettslag og sparebanker) Statsforetak Man må betale en avgift for å registrere seg i Foretaksregisteret. Aksjeselskap (AS) må betale kr (5485 via nett), Ansvarlige selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) må ut med kr (2193 via nett). (Prisene er per Prisen fastsettes av Stortinget fra år til år.) Enhetsregisteret Enhetsregisteret er et felles knutepunkt for offentlige og private næringslivsregistre, og ble opprettet for å få en oversikt og samordning av disse. Enhetsregisteret inneholder de mest grunnleggende opplysninger om juridiske personer. Følgende selskap må registrere seg i Enhetsregisteret: alle som har ansatte alle som skal betale merverdiavgift alle som registreres i Foretaksregisteret Registrering i Enhetsregisteret er gratis Angående registrering Som nevnt er de fleste registreringspliktig til Brønnøysundregistrene. Noen slipper å registrere seg, men alle som er næringsdrivende 2 har rett til å registrere seg om de ønsker dette. Og mange benytter seg av denne retten. En av fordelene er at man får et nisifret organisasjonsnummer. Når myndighetene kjenner dette nummeret kan de enklere samordne opplysningene om virksomheten som skal inn i offentlige registre. Dette gjør at man kan spare seg for mange spørreskjemaer. 2 For at man kan kalle seg næringsdrivende må man ha en årlig minimumsomsetning på kr

8 8 Det blir stadig viktigere å framstå med et organisasjonsnummer. Blant annet vil banker og andre finansieringsinstitusjoner kreve at en er registrert i forhold til lånesøknader. Ved å registrere seg er det klarhet i ansvarsforholdene. Kunder og leverandører synes det er betryggende når det ikke fins noen tvil om hvem som har ansvar for de ulike sidene ved virksomheten i et foretak. Når firmaet er registrert i Foretaksregisteret er firmanavnet vernet. Det vil si enerett til navnet på firmaet. Dette gjelder ikke om firmaet bare er registrert ved Enhetsregisteret Jostein AS Jo og Stein har satt seg inn i de forskjellige selskapsformene de kan velge imellom. Siden de begge har et ganske stort press på sin private økonomi i form av studielån og billån, ønsker de ikke å utsette denne ytterligere om noe skulle gå galt. De ønsker derfor å stifte et aksjeselskap. De synes at Jostein AS er et glimrende navn. Den neste utfordringen blir å skaffe til veie penger for å dekke aksjekapitalen på kr og utgiftene for å registrere seg i Foretaksregisteret i Brønnøysund. I leksjon 2 Økonomistyring, skal vi ta for oss temaet om kapitalbehov, og kapitalbehov ved etablering. Da skal vi se på hvordan Jo og Stein finansierer aksjekapitalen ved oppstart Andre forhold ved bedriftsetablering Vi har nå gått i gjennom de vanligste organisasjonsformene for små og mellomstore bedrifter i Norge. Vi har sett litt på hvilke krav og forpliktelser som eierne må forholde seg til. Denne leksjonen baserer seg på den tidlige fasen i bedriftsetableringen. Og en ting som alle gründere og bedriftsetablerere må gå grundig igjennom og skrive, er en forretningsplan Forretningsplan En forretningsplan skal skrives før man starter opp en bedrift eller før man setter i gang en produksjon av et produkt. Forretningsplanen skal blant annet inneholde detaljerte analyser av markedet, kunder, konkurrenter og den skal beskrive forretningsideen til bedriften. En slik plan vil styrke eierne i troen på å etablere seg om de får bekreftelser på at det finnes et marked for bedriften/produktet. Og den vil i motsatt fall spare eierne for arbeid og penger om forretningsplanen avdekker ukjente faktorer som har stor betydning for bedriftens overlevelse. Forretningsplanen har kanskje kommet fram til at det er et vanskelig marked for restauranter i Trondheim. Av de som allerede er etablert, er fåtallet overskuddsforetak. Dette kan komme som en overraskelse på eierne, som hadde et mål og en drøm om å starte en restaurant i Trondheim drømmen blir ikke så god når man har analysert seg fram til at det blir vanskelig å lykkes. Ofte ender etableringsplanene på denne måten. Lesere av forretningsplanen kan være finansieringsinstitusjoner og investorer. Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST tilbyr et eget fag som blant annet tar for seg nettopp det å skrive en forretningsplan. Faget heter Entreprenørskap (5 sp). Fagområdet er veldig spennende for den som har en liten gründerspire i magen og ønsker å starte for seg selv.

9 Faremomenter For å prøve å få en bedrift til være så suksessfull som mulig, er det smart å tenke igjennom hvilke faremomenter man må være observant på. Nyetablerte bedrifter er i en kritisk fase. De har ikke fått skikkelig fotfeste hos sine kunder, de har relativ lav egenkapital, og de kan ha forholdsvis store kostnader som følge av nylig etablering av bedriften. Nyetablerte bedrifter er sårbare mot konjunktursvingninger. De har som regel ikke den forankringen i markedet som konkurrenten har og er da mer utsatt for å gå konkurs Mulige årsaker til en konkurs (generelt) At en bedrift går konkurs kan ha mange grunner. Det kan være dårlige interne rutiner og det kan være eksterne forhold som man ikke kan beskytte seg mot. Interne forhold - bedriften har satset på feil produkter - kostnadskontrollen i bedriften har vært mangelfull - ledelsen har prioritert vekst framfor lønnsomhet - bedriften har manglet finansielle mål Eksterne forhold - betydelig nedgang i prisene på selskapets produkter - konkurrentene har kommet med bedre og billigere produkter - økte offentlige avgifter - vanskeligheter med å få lån Videre er det viktig å se på eventuelle krisetegn ved en bedrift. Følgende krisetegn bør observeres og behandles raskt. I bedriftens daglige drift kan følgende være tegn på en eventuell krise: - manglende samarbeid i bedriftens ledelse - høyt sykefravær blant ansatte - stor gjennomtrekk av ansatte - dårlig kvalitet på bedriftens service - dårlig økonomisk styring I bedriftens regnskap kan man også lese seg til faremomenter. Disse kan være: - underskudd flere år på rad - dårlig regnskapsføring av bedriften - unnlatelse av diverse momenter i regnskapet som er vesentlig for å få fram et riktig bilde av bedriftens status

10 Gjeldsforhandling og konkurs Sliter en bedrift med å betale for seg kan en løsning være å ta kontakt med kreditorene (de som vi skylder penger) for å vurdere situasjonen og prøve å forhandle seg til en løsning. Gjeldsforhandling er en fellesbetegnelse på betalingsutsettelse og akkord. Betalingsutsettelse betyr at man kan utsette innbetalingen av gjelden, og akkord vil si at kreditor ettergir en del av gjelden. Har man ikke funnet noen løsning med kreditor i forhold til gjeldsforhandlingene, og de fortsatt skal ha innbetalt det de har utestående, er sannsynligvis konkurs den eneste og siste utvei. En konkurs åpnes av skifteretten. Det gjøres beslag av debitors (han som skylder penger) økonomiske verdier. Debitor mister råderetten over sine økonomiske verdier. Han har ikke muligheter til å drive forretningsdrift så lenge det er åpnet en konkurs. Skifteretten skal administrere konkursboet. Den skal sørge for at kreditorene skal få tilbakebetalt sin gjeld, i den grad det er mulig Diverse stikkord Insolvent Det er kun mulig å åpne en konkursbehandling når debitor er insolvent. Insolvent betyr at man ikke er i stand til å betale for sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Pant En panterett er en særrett til å søke dekning for et krav i en formuesgjenstand. En panterett betyr at en pantekreditor står i en særstilling ved konkurs. Ved salg av gjenstanden får pantekreditor først dekket sitt krav. Et konkursbo må respektere en panterett. Dividende I et konkursbo kan det ligge mange krav som kreves å bli dekket. Skifteomkostninger skal dekkes foran all annen gjeld. Videre nevnte vi at en leverandør som har tatt pant i varen han har levert til kunden sin, får først dekket sitt krav ved salg av varen. Lønn prioriteres høyt i forhold til krav som skal dekkes, det samme gjelder offentlig gjeld. Krav som kommer fra uprioriterte leverandører kalles for dividende. Disse har ikke sikkerhet for sine krav Oppsummering Denne leksjonen er en innledning til faget Økonomisk styring og regnskap. Siden vi ønsker å følge en bedrift gjennom kurset, er det naturlig av vi i første leksjonen tar for oss de første steg som gjelder ved en bedriftsetablering. Vi har sett på organisasjonsformene, Brønnøysundregistrene og sett på hvilke faremomenter som man må være oppmerksom på i en oppstartsfase og videre i den daglige drift. I neste leksjon skal vi se mer på økonomistyring, blant annet ved hjelp av budsjett, vi skal se på forholdet mellom økonomi og etikk og, vi skal se på diverse finansieringsformer.

11 11 Lenker i leksjonen:

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

DE VIKTIGSTE SELSKAPSFORMENE. Velg riktig selskapsform

DE VIKTIGSTE SELSKAPSFORMENE. Velg riktig selskapsform Velg riktig selskapsform 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Veiledning for. kasserer e

Veiledning for. kasserer e Veiledning for kasserer e CP-skolen 2017 Forord Dette er en veileder for kasserere i fylkesavdelingene. Her beskriver vi de viktigste oppgavene som en kasserer har i styret i en fylkesavdeling. Veilederen

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Ulike selskapsformer - ansvar. Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås

Ulike selskapsformer - ansvar. Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås Ulike selskapsformer - ansvar Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås Oversikt over tema Innledningsvis en kort oversikt over grunnregler eller kjennetegn ved de ulike selskapsformer som er mest anvendt.

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form.

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form. 3.2.3 Ansvarlig selskap ANS eller DA Svært mange advokatfirmaer er organisert som ansvarlige selskaper. Ansvarlige selskaper er regulert i selskapsloven. Loven regulerer de sentrale forhold i et slikt

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Kapittel 11: Etablering av bedrifter

Kapittel 11: Etablering av bedrifter Kapittel 11: Etablering av bedrifter 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 215 220 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) arbeidsgiveravgift a) offentlig

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner Bufetat Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner 1 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 RETTSLIG GRUNNLAG... 3 3 PROSESSER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE...

Detaljer

Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen

Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen Kurs i selskapsformer Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen 1 1. Innledning / utfordringer 2 Hvorfor er selskapsformer viktig? 3 Den videre fremstilling Valg av selskapsform Konsekvenser

Detaljer

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Oversikt over relevante registre fra Brønnøysundregistrene og hvordan man kan bruke disse Innholdet i presentasjonen En oversikt over hvilke

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Økonomi og bedriftsledelse

Økonomi og bedriftsledelse Kurs: Landbrukshelga 26 januar 2013 Økonomi og bedriftsledelse Økonomistyring og samarbeidsformer! Foredragsholder: Jens Kristian Nyerrød Vorma Økonomi & Regnskap SA Sparebankgården 2150 Årnes 1 Fra lønnstager

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Registrering i Brønnøysund

Registrering i Brønnøysund 1 Registrering i Brønnøysund Alle selvst. næringsdrivende skal registreres i Enhetsregisteret Kan gjøres elektronisk Gebyrfritt Organisasjonsnummer innen ca en uke 2 Andre register Foretaksregisteret Kun

Detaljer

Forretningsplan Hva er en forretningsplan? Hva skal så en forretningsplan inneholde?

Forretningsplan Hva er en forretningsplan? Hva skal så en forretningsplan inneholde? Salongdrift Forretningsplan Før du starter med selve registreringen av din nye salong, er det nødvendig å bruke god tid på forberedelser og nøye planlegging. Jo tydeligere du er, desto bedre forutsetninger

Detaljer

Organisering av veilag mm. Loen, 5. november 2015. Jan Olsen

Organisering av veilag mm. Loen, 5. november 2015. Jan Olsen Organisering av veilag mm. Loen, 5. november 2015 Jan Olsen Anbefaling (Skogeierforbundet 2012) «Prinsipielt mener Skogeierforbundet at eier- og ansvarsrollene bør tydeliggjøres gjennom valget av organisasjonsform

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009 Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart Tor Borgar Hansen (med betydelig gjeld til Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune) Dagen i dag Organisering og ledelse Praktiske aspekter ved

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Beløp i NOK Note 31.03.2015. Fordringer Fordring renter 4 1 000 Fordring merverdiavgift 17 500 Andre fordringer Sum fordringer 18 500

Beløp i NOK Note 31.03.2015. Fordringer Fordring renter 4 1 000 Fordring merverdiavgift 17 500 Andre fordringer Sum fordringer 18 500 XX AS, DETS KONKURSBO Organisasjonsnr. 000 000 000 Resultatregnskap 02.08.2014-31.03.2015 Beløp i NOK Note INNTEKTER Sikkerhetsstillelse fra rekvirent 43 000 Inngang av legalpantemidler - Inngang bankbeholdning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine regninger Og ikke minst

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper?

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? Velkommen til NUF seminar NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak (filial/avdeling) Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak

Detaljer

Fritaksmetoden for personlige sparere bidrar til en mer rettferdig og rasjonell forvaltning av samfunnets ressurser

Fritaksmetoden for personlige sparere bidrar til en mer rettferdig og rasjonell forvaltning av samfunnets ressurser for personlige e bidrar til en mer rettferdig og rasjonell forvaltning av samfunnets ressurser , en velbegrunnet regel som ikke gjelder alle Hovedregelen er : Skatt på aksjeinntekter (gevinst tap + utbytte)

Detaljer

www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013

www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013 www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013 Marianne Lie Registrert revisor med gjennomført høyere revisorstudium fra NHH Erfaring fra revisjon i store og mellomstore selskap samt stiftelser

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 7. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord til 7. utgave 5 DEL I INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

XX AS, DETS KONKURSBO. Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1. Organisasjonsnr. 000 000 000. Beløp i NOK

XX AS, DETS KONKURSBO. Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1. Organisasjonsnr. 000 000 000. Beløp i NOK XX AS, DETS KONKURSBO Organisasjonsnr. 000 000 000 Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1 Beløp i NOK Note INNTEKTER Sikkerhetsstillelse fra rekvirent - Inngang av legalpantemidler - Inngang bankbeholdning

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. https://miniforetak.no/

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Valg av samarbeidsform

Valg av samarbeidsform Valg av samarbeidsform Advokatfirmaet Thallaug ANS, Lillehammer Advokat Tore Thallaug Ringsaker, 10. mai 2017 1 Hva er formålet med samarbeidet «Samarbeid» i vid forstand Utvikling Bygging Arbeidssamarbeid

Detaljer

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Mål for øvingen: Kjenne til og kunne kalkulere ulike nøkkeltall. Forstå nøkkeltallenes betydning, og forstå hvorfor de er viktige for interne

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer