;;IDGE MAGASIN NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE, AKAD E MI " - Postboks?. -- Telefon ARXIIEKT WAGLE O OSCARSGAIE 37 '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ";;IDGE MAGASIN NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE, AKAD E MI " - Postboks?. -- Telefon 0380. ARXIIEKT WAGLE O OSCARSGAIE 37 '"

Transkript

1

2

3 NORDISK ;;IDGE MAGASIN 3. Årg. Novernber 1932 Nr. S UTGITT AV: NORSK BRIDGE, AKAD E MI " Utkornnrer I Sang månedlg. undlait somme,minedene juni uaiu.i. ArsJbonnement kr KoItoret oa eksped. Veirakoller, Oslo Tlf Rep.esentånt i Bergen: Agent Bj. Brynildsen, Postboks?. Telefon Redaktør: lsåk Niehen. Tollbodsaten 11. Tli i'iedarbeiderei Kaptein Johs. Brun, Oslo Konto$iel J. G. Helmet, OsIo Rektor A. Midsen, Aalesund Dircktør N. M. Nieken, Oslo A*itekt M. Wagle, 0610 Ivar Andø6son, SIot*hotm Bj. Brynildsen, Beryen LÆR DEN MODERNE BRIDGE ARXIIEKT WAGLE O OSCARSGAIE 37 ' TELEFOI{ 41654

4 No"uk B***"* t+*9 Rekior A Midsem, Åledurd Kaptenl lohames Brun, Oslo Arkitctt Moit.n wacle OsLarsgafe 37 " Oslo Nordisk Bridgdn,Easin, Oslo I M"O Dem inn i forbundet. Det koster 2 kroner åref og det kan enhver spiller ofre i L97t. Send inmneldelse idag til arkitekt Morten Wagle, Oscarsgt. 57, Oslo

5 Nordisft Bridse,af åsasin Honnørsf ikk og fordelingsverdier a! KRITIKUS. Efter at Forcingsy,ct met (Culbeftson) har trengt så sterkt igjennem og synes å benyttes al' den oveneiende del kontraktbridgespillere, summer eth\' rt kodbord av snåkk om og beregning av honnlirstikk; det er som om hcle spillet bare er honnø$tiki( det er den akse lvorom alt dreier sig. Det er bra og vcl, gudbel'ares, men seh' en god ting kan der gjøres {or meget av. Det røber åt systemet ikke er helt for, døiet å\' det store publikum. Culbe son selv vilde sikked vær den siste til å bifalle denne seen sig blind på honnø$tikkctyrken, og mån kan være fristet til å si næsten fullstendige negliger"en åv de store spiuemuligheter, der kan ligge i fordelinsen. Det ene må ikke glemr13.es fol det annet, og ved ekstraordinære fordelinger bør man til en viss grad Ia spølsmålet om styrke i honnørstikk tre tilside og 1å for.delingens spillemuligheter bli den avgjønende fåltor. Det må imidledid ikke gjøres plåniøst og tilfeldig, men må passes in1] i systemet på er måte som ikke forstyuer dets harnoni og ikke fører makkeren ut på glattis, hvad der minst er like gålt som å ja fordelingens o0te store spilleverdier ligse unyttet. Hensynet til måkker, er*en man sammen med håm blir spilleside eller motspillesidg tilsier at styrke i honnørstikk og fordclingsstyrke regelmessig vil måtte kommc til rittrykk på forskjellige tidspunkter åv moldingsomløpet. Hvodor def må værc så at en åpningsmelding rcgelmessig bør ha en så og så stor st:'rke i honnørstikk vil r'ære lesorne bekjent, og enhver lærebok i bridge vil gi de usikre all fomdden veiledning. Hvor der er en åpningsmelding på en spar, der er støttet a1' makker og derefter høinet åv åpneren til 3 spar, f,il derne 3 spårmeldings basis efter måkkornes samtale regelmessig væfe et ånnet enn når en 3 spårmelding efter en 3 hjedermelding hos motparten kommel frå n hånd der før kun har. påsset. Og som grunnlaget er forskjellig er regelmessig også formålei. Den første er et angrep, den siste r gelmessig et lbrsvar. Men den siste kan også være et ångrep, et for,qøk på å bli spiller, et forsøk hfilende på forde

6 No.dirft Brids e &,gasin N.. 9 lingsmuligheter, som det først er mulig å vise og som kanskle også fdrst hår sin berettigelse efter de oplysninger som då forelisser. At d t her r fordelingsstyrken som er meldingens grunnlag er jo innlysende, da meldingen ellers kunde 1'ære avgitt før. I slike tilfelle må makkeren \'ære meget var og ikke Jor eksempel bucinessdoble motparten ut fra nogen ne\rneverdig honnørstikkstyrke hos makkeren og heller ikke støtte uten som for Ii1]dringsmelding, hvis motpalten har ovelmeldt, h?ds ikke også hans hånd fordelingsmessig er st rk med den meldte farve som trumf. Makker vil jo regelmessig La håti å1 ednirg iil å melde, og da han hår passet, vil nogen særlig honnømtl'rke ikke kunne være hos Når to partnercs hender fordelingsmessig er stelke ut frå en best mt farve som trumf, er det bemerkelsesverdig hvor ofi endog meget høie meidinger kan Yinnes med en ubetydelig honnørstikkstyrke, eller hvor lett man slipper med n bet eller to, hvor et slikt resultåt skulde synes så alifor sangvinsk. Det kan ikke nok urde$hekes at melderens spillestikk eller spillestyrke må være meget stor med den valgje fårve som trumf. Hån må ikke risikere å bli (short) i irumf, f. eks. hvor en sidefarve skål utn]'tte'c, og trumffarven må ikke ved en tilfeldig meget uheldig fordeling av de mårglende trumfer hos de andre tre slillerc komme i fare for å mist heuedømmet over spillet. Jeg vil red nfor anføre noen spill som illustrerer det forån sagte. Det er ofte Jornøielige spi1l, som huskes og fortelles, og når undtas det første, som er forekommet i en turnedng, er de andre blitt mig fodalt a cetlert o satr o t8o6i bør ikle savnes på Deres botd en bridgeaften Mc. CORMICK & CO. L. GJERSøE ANDR.

7 Nordisk.Bridae.iYaqasin J uten nærmere angivelse av tid og sted. Det antydede turneringsspill vår følgende: ak. 9 D.Kn 10,8 + E.Kn.6. * K.D Vest: Øst: E.9.7.;.2. 1D.KD.10.8.G ?.? Ingen. I"ged + 9, , 7,5,4t3. * Ine L Svd: Q n.k.9.?.4. + &.D' E<Kn Sluttmeldingen hos Nord Syd ble\'7 hjerter, som er oplagt. Der kan også vi[nes storeslem i kløver, hvis rutel ikke kommer ut. Som man \,il se, kunde øst spilt storeslem i spår, hvis hån hådde kommet sig til å melde av spårene. øst vår giver og har naturliglis påsset, og Syd har åpnet med 2 hjerter, som Nord har besvart med 3 kløver. Da øst ikke kan gå mer enn 3 tleter, men neppe behøvef å regne med mer enn en eller to, vilde e1l spårmelding llæ1t på sin plass, då motparten øiensynlig må nde i slem. Der el jo inger fåre for åt Vest stål gå kåtastrofalt høit uten at hsn har en fordeling, der berettiger ham til det. Det annct spill var også et slemspill, m n her gikk Øst inn med en kløl'ermelding i rette øieblikk. øst regnet med et pår beter som Iønnsomt istedenfor uijgang for motparten, men resultatet blev jo i høi grad overraskerde, takk t Yåere en klok makker og heldets lune. Begge vår i faresonen. De 4 hedder hadde disse kort i a E.K.D,? ? D.9.5,4, +K. +9. Yest: øst: Ins n. å Kn ,? Ingon. I D.9, a E , + E.D,5.{. +rtu.10.9.? st d: i 10'9.8,6, I E.K.KD Kn.6.3 *K. Syd gav og åpnet med t hj., Nord 2 spar og øst hoppei inn med 3 kløver, som var temmelig ddstig og som ikke belønres med <særdeles> i sin ålmindelighet. Syd sa 3 hjerter, \rest høiret klør'ermeldingen til 4 og NoId sa 4 hjertel, Øst sa 5 klø\'er. og Syd 5 spår. Nu sa ikke Vest 6, men 7 kløver,

8 No rdisk 3rids. l{ås2sin N., 9 Til :3rlSc GULL sølv BNILLIA TER l(uliunpeilen GOD IIÅND\'EBKSIiUNST ER IIIKE AVIIENGII] AY STED OG BE]IGGENHET DEN KAN MECDT GODA TIiIYES T EN SIDEGATE. 1''I IIjI.ERER N'RA V41],7 IIERIISTDD O li I GINA]E S øivsakeii EI'TER DGEN TEG\ING OSIO STORGT,9 I ridgeaftengn Ilnåhrust, lråltig sjmh 'nddeb Lrrdret. lvione!tubt, lettere krrdret. Sossisce!. rnøkt, tuid uåk Benldse lugle ov rent billkiøti. Kott leitor. biff. 'liie oe schnitzler, kiøltbolle.. ftiksdell r, k;rbotradd. rculådor, s&_ raner og måtoneso, I'I \A/ 0nsker De å gi Detes trykksaker Io.l,ns ptotef ui. låsi og pnsovefslåg AA$ & WAIIIS BI)I{TRYKI(ERI Mukedamsvn.5b. Centtb. I0870 BRI D O EI(O II Iru RR AlISER Kopperuds bok OM ARRANGERINC AV KONKURRANSER, anbeialt åv rektor tlidsem ALLSLACS MATERIELL FOR KONKURRANSER: Esker til kortfordeling Bordn!n1mere ogvegg Skiemaer og l'ort for nolenng av sptrr ResnslaPskjeinacr tor KORTSPILL BRIDGE'BLOKKE Forcing Klubbcn\ spesi Ue blokke. HALI 0R$Ei{ & tarseil A/S 0610

9 N.9 Nordrs/. lridge,af åsin MADEIRA FII{E OI.D MATMSEY Kr pr., fl., kr pr. : il. hvad de også fikk, til og ltled doblet. Vests syvrnelding er på sin måte et språng ut i mørket, men et vellykket spungt og da og beun er der tilgivelse ddng for så meget. Vest dømte øst tii å 1'ære renons i hjerter og ti1 minst 7 kløv re, og på grlrnn av svakheten i kllverfarven, som har kun(tre utlede av sine egne kløvere, til minst ess t i ruter plus lengde og muligens også kongen, og då mente han storeslemmen var der. Men å ta en usikker storeslem for en meget sannsynlig lilleslem i faresonen jå, de fleste åv oss vil sikkelt toe sine hender. En morsom utgangsmelding er følgende: Vest passet som giver, Nord passet også, øst sa t hieder og Syd så 1 spar, Vest 2 hjerter, Nord 2 spar, Vest 3 luerter og Syd sa ikke 3, som visselis de aller åller fleste vilde gjort, rnen hån sa 4 spar. Der blev passet rundt. Syds og Nords hend r \.ar: I * I a Nord I K.D. K, D.Ke4,2, D.10.?. svd: 10L &e. 8. E.10,8, 5, Da ruterkorge satt hos ØEt og spaæne 12 hos motparten fikk Syd 4 spar. Syd regnet med åt han med spårstøtte hos sin makker neppe vilde tape mer enn et sparstikk. Måkters støtte må \'ære båsed på sidestyrke, og seh' om den er temmelig tynn, skulde utgången \'ære innenfor rekjrevidde med omkring? spillestikk på egen hånd. En litt fårlig beregning er det jo, men heii se bolt frå litt held en gang imellem bør mån jo ikke heller. Dn meget troverdig spiller har lortålt mig nedenstående spill, hvor der spilles 5 kløver, som vinnes, idet Øst og VeBt hådde en kløver hver og spardame satt hos øst. De to hender hår tilsåmmen omkdng 11! honnørstikk, og åt motparten dohler og blir litt forbåuset, da spillet vinnes, er jo forstaelig. Det er jo litt overraskende at.motpaden ikke får meldingen, men slik kan jo for

10 lrrlni 414*: {ui'i I delingen være, åt de ikke rekker frem. Spillesidens kort 1'år disse: Kn D.Kn.9.a.?,1i.5.4,3,r. svd: a K.8.?.å. I D.10.9.? + Kn.10.8,4, Nær\'ærende har jeg skrevet som en lit n påminnelse til honnøntikktilbedernes of te helt fånåtisk debatterende skare om ikke å glerrrme at bridsen ikke er et hiul på en akse, men et le\' nde tusenben. Interklubbturneringen i Oslo mellem Den merkantile Klub, Kongelig Norsk Automobilklub, Kongelig Norsk Seilforening, KriBtiania Klub og Militære SåmfuDd, fant sted onsdåg og torsdag gde og 10de novbr. Som vanlig ved denne turnering vax det to festlipie og slennerde attner. K. N. S., der vånt vandridgspokalen forrige gang, hadde a,rrangementet, og det l'ar fort nlig. På turnedngslederen, alisponent./(opp rød, har vi før brukt op \'åre sllperlåtiver, så vi kan denne gang ikke si DrIkk NALCO Selters Ntesi og b.si Nal(o Telelo! noe om håm. Pokalen skiftet igjen eiere, idet den blev borlføft av Kristianiå Klub, der vånt ved sitt firemånnslag, bestående av de to makkerpar: Gunnar BehrensHagen og T. Frclsch, og A. DurbanHånsen og W. Schibb]'e. Rektor A, Midsems nye bok. er utkon,met på Ola{ Norlis Forlåg, Oslo. Boken er grei og lettlest og vil spåre ålle mindre øvede spillere og ålle nybegtnnere lor en mengde bedrøvelige edåring r ved kortbordet hvis de olrer noen timer nu og da På den. Det er r1 p]ilrt for begynnende spillere å lese den, både for sin egen skyld og ikke minst av hensyn iil medspillerue. Og begynner man først å lese den, så fil {ortsått lesning komme ai sig selv. KjøP den og kjop den stråks, ies del og les den godt og De er ingen dårlig spiller.

11 Nr., Nordirl 8t idee Iåsasin Fondsmæg1et Isa k Åll e1sen Tet. Jarmiddag 26 24o Lr,a"",,ndervisnt,,g Til bridge ror Kioler 1 ieneetående utvalg { LoJ I{AHRS & G0. % Etabl Kongensgt. 29. $prrlkorr PAPIRSERVTETTER P,APIRDUKER LY S Rich. Andvord Ka.rl John ne gate og Torret o BRIDGEBLOKKER o

12 t0 ND.idsk B.idr' iuågasin Undlatelsesfeil. Nedenne\rnte tortfordeling endte med 5 ruier }los Syd. Begge sider vår i fåresonen. Som man fil se har de io hender n oplågt storemomp i nrter, men rakk ikke flem. At der på en eller ånnen måte må være en mångel på den ene eiler. annen side eller på begge unller meldingsomløpet, synes dedor høist antagelig. De to hender var: t 1o.x.x.Lx. å Rerons. Qn. + E.K.D ,& K E.D.Kt.g. 9 K.D Det skal gjerne innrømmes at de to lenaler ikke er lette å melde. S}.d åpnet med en ruter og Nord hoppet til to hjerter. Dette opfattet Syd hvad der forresten er, som det synes, en ganske hylpig foreteelse hos månge spillere, der ikke er helt fortrolige r1led forcingsystemet som om No{d ikke hadde støtt til ruterne. Det er nåturlig\'is en misforståelse; Syd har ikke trov til på det tids,punkt å trekke nogen sådan slutping. Han har intet annet å gjøre ern å verte og se støtten kan jo vise sig senere; han kan da regne med den på samme måte som om den var ydet straks. I de fleste tilfelle bør mån kanskje endog nettoll anta at hoppnelderen har støtte i far \.en og åt dette delvis r grurlnen til åt han avgir en krar' melding. Men, som sagt, dett vil visc sig serere; nlen stra}s å antå. det motsatte, er det ingen grunr til. Syd meldte, efter 2 hjerter hos Nord, 2 gmnd og det kan passere; men da Nord nu s1'arer med 3 klover, er hans 3 e:rand altfor nbestemt. Men seh' om man også lar der passere, så er håns 5 mter, efter at Nord efter 3 grand går i 4 rut,lr, en mindre god melding. Tenker Syd litt på Nords kort sammenlignet med de han seh' har, så tar han gjøre ganske int ressånte slutninger. Nord har neldt i to farver, og då Syd selv har esset i hjeder og kongen i kløver, kan Nord ik]{e }la mer enn 3 honnørstikk i de to fårver tilsammer. I nter kån han ikke ha nogen st)'rke, men må bruke 4 små eller knegten fjerde, da hån ikke tar tier n. Da Syd selv har hjerteress er det usånnsynlig at Nord hår hopper med mindre enn 5 hjeder, og håns foldeling må då være 5 hjer"ter, 4 klø\'er og 4 }uter. Det ef en muliglet for åt Nord f. eks. hår K.D.K i hjeder og sparess, n1en d tte må hån da hå singleton, og nogen svek

13 No.diJft Brids e n{å.qåsin 11 NORSKE SPILLKORT

14 t2 No.disk Bridsc iua,r in N.., kelse av de to hender medfører ikke denne mulighet. M n det rimeligste er å anta at Nord har der først ansitte kortfordeling, nemlig: I K.D.1o.r.x. (son ninidun) * E.D.x.x. (sb hinihun) At Syd under enhver omstendighet må gå i 6 ruter synes da et rimelig forlångende og Nord vil så i?, hvis hån hår mere styrke enn de minima han har vist sin måkker. a Kn K.D. <) 8, * D.70.'1.2. Problem åv KUET BnNDII + D,?, E.6l 9.?.!. K I Kn i 10,6,4, + Kn.3. svd: a Jnsen ,3. + K.(!..1. E r or tluhf. Syd sliller ut os skal ha 8 Edikk. PASS PÅ STIVETøIET! LøSnlng lrl proolem. Syd: \' si: Nord: øst; 1.+K i4. 2.?3. 9D. 96.?4 3.+E *Kn. 4.9r 9K. 9E.? Kn. 16. ad Q? Evis øst ikke Joltstt r? : "l' K ?.?..? *8. IKL l?. QKn ,rf D I 9. To spilleopgaver. gir vi leserne denne gang, De er begse tått frå Wiener Bddge Mågasin. Som Ieserne fil se representerer de begge kjente ting, som det tånskje kan værc gurstig å reletere forar Tidens Tegns og Aftenpostens tumedngsaftener. I, Nonil: a K ? K t 8.?. svd: an QE. <) 8.K.D.Ki i. * E.D,8. Sluttmelding n er 6 ruter og \aest spiller ut spardåme. Hvor dan skal SJrd spille?

15 Nordisl Bridse.;Uasasih ]J 1I, Nordl 18.6.;. I D.Kn.? ,!l.2. * D.5. svd: I K.Kn.4. I E.K.10. a E.K K Siuttmeldinget er 3 grand hos Syd. Vest spiller ut spår 3. Hvordån btr Syd spitle spiller spar 10 på før"ste stikk? Når en gal melding utnyttes' som Syd gjorde i nedenstående spill, så tilgir man mer enn gjerne et øieblikks villfarelse. Alle fire spillere \'år forcingspillere Syd og Nord i fare sonen da Syd som giver med denne hånd: q2 8"K.D.10,9, Perlån.le ANJOU Kr.5.70 pr. 1/r fl., kr.3.l0 pr. rrr tl. <> 8.3. *E. åpnet med to hjerter. Han vilde ikke risikere ikke å få utgång på disse kortene, det var jo dmelig nok, og fire hjeder vilde han ikke åpne med, hvis makker skulde ha noget. Men en tomelaling efter forcingsystemet var det jo ikke, men Syd bøier systenlet inn under øieblikkets kra\' hvad kanskje ikke er så dumt enda. Imidlertid sier Vest 2 spar og Nor:d m d: a K.4,4,3. + Kq.7.6. K 'tf mener ikke å kunne påsse og sier 3 grand, hvad jo var i orden. Syd går efter østs pass i 6 hjerter, som vel tør kåråkteriseres som sårgvinsk, h\'åd Syd selv medgav. Der blev så passet rundt. Kløverdåfie kom ut og Sj'd blev inne på esset. Hvåd synes ny treserne Syd bør spille igjen og hvordån tror. lesetne Syd Syds første tanke var at beten var uundgåelig. Men efter gåmmel vane begynte han å tenk litt på kodfordelingen. Han månglet to ess, hvorav Vest hadde det ene, sparess, men neppe d t annet, ruteress, da hån med hegge essene antagelig vilde doblet og ganske sikkert spilt ut et åv dem. Rut ress er således hos øst. Syd r.il å\gjo* siå en bet, hvis

16 14 Nordisl B.ids e M,såsin Nr9 han prøver å spille ålle trumfene og håpe på en forkastning hos motpår'ten. Håns eneste håp er å få spårkonge på bordet god. Men er der nogen utsikt til det? Vest vil åntågelig stråks tå sitt sparess og spille ruter igjen? Syd kom plutselig til å tenke på sin åp 'ningsmelding på to hjerter skulde ikke ledningen være der. Vest har åntagelig ruterkonge og Syd fålt i dype tånker, som utløstes i spill a. ' spar 6. Vest ståtk med esset og spilte dåmen igjen nettop som Syrl hådcle resonnert sig til åt han vjlde gjøre. Ti Syds tomelding lovet 4Y2 hor'nfu' stikk, Vest lådde intet, hyorav han kunde slutte at Syd hadde meldt uterfor alle regler på en kolosssl hjerter og måtte då uvilkårlig dømme ham til å hå esset og damen i rllter. SYd kunde jo bare ha to honrlirstikk i hjerter, et i kløver og ingenting i spar og då å spilte op fra sin ruter iil kånskje ess og dam i farven, \'å1 det siste han vilde gjøre SYd fikk sin lilleslem fordi han et øieblikk satte sip: i Vests sted og tenkte hvad Vest vilde tenke ved utspiilet av spar 6. Svar på spilleopgavene. I. Det ser ut som om Syd må miste 2 kløverstikk, idet blindemann ikke har innkomst. Men det hår blindemann allikevel nemlig i tlun1f ved å g:i motpåften et trumfstikl. Syd hår efier spåress hjerteress og spiller ruter 6, og da tun trum{ I er høiere enn blindemanns to tr.umfer', må han komme inn og kan ta sine to konger og Svd kåste sine to tapende kl!ver. II. Syd tar fønte stikk med sparknegt og har nu 8 stikk. Men det gde? Har Øst kløveress er det høist sånnsynlig at beten vil komme når spår: spilles igjen. Men kanskje Øst kan brinses til å holde sitt klør"eress igjen fdrste gang farven spilles. Syd spiller dedor fprst ess og konge i hjerter og derpå sin klø\'erkonge for å bibdnge Øst den tro at har} vil gjøre kløverdane til innkomstkort hos blindemånn. øst, som ser 3 stående hjeder på bordet, Yil neppe våg å bruke sitt og Syd kiøl'eress på tongen forlåter hurtigst kløverfår'ven og tar sine hjerter og ruter og gjdr sine 9 stikk.

17 Btidse Til de mange der spør om arranliement av turneringer må \'i svåre åi vi dessven'e ikke hår plass til å gi utførlige redegiørelser i N B.M. Men vi henviser til disponent ørnulf Kopleruds bok on] konklllralrser og turneringer. Den fåes om Deres boklåndler ikke skulde ha den, hos forlaget, liah'orsen & Larsen A.S Forlåg, i Oslo. Vi gjengir nedenfor bokens forord, så kan enhver dømme om den påsser fo} håm. Inntn'kket åv en stådig stigende interesse for konkurrånser i bddge er foranledningen tit dette hefte. Lyst n til å få istand og delta i bddgekonkulraiser er blitt almen; men hvordan disse konkurranser skål årrangeres r man ofie i villrede om. Den her i låndet mest kj nte form for kotrkurralse er åt såmtlige deltågere spiller samme på Jorhånd gii'ne, (lav de>, spi]l, og at meldinger, første utspill og det regnskapsmessige resultat noteres ned og sendes irn til bedømmelse av en leder eller et bedømmelseskollegium. Hovedhetingelse! for å arrångere konkurrånser På denne måte er imidledid at den ellel de som skal bedomme resultåtene er ånerljente eks_ perter, og 41, dem er det få. Har man ingen sådan eks' pert som kalr eller vil Påta sig å åvgjøre konkuuansen ved en subjektiv bedømmelse åv deltågernes meldinger og spill, må det bli regnskapene som bestemmer resultaiene Skal imidlertid resultatene beregnes, Ilra man finne sådanne former for konkurranser og beregninger' at sode eller dårlig kolt og tilfeldige held og uheld, såvidt mulig elimin res foy å komme til nogenlunde rettlerdige avgiørelser en hovedbetingelse for at dyktige spillere vil delta Imidlertid kan det ofte være ørskelig, pdvat, i Pensjonater, i foreninger, På reiser etc, å få istånd utet at det er he4 sikten å legge for strengt måi, åfangemerts med samspi]l mellem flere bord, På bedøm_ melsen, hvor det meal andre ord legges v l så meget velt På Oslo Eridgeklubb onbofelc' sitt loksle til interes sext spluero lleilledskoni ' sontet er b, 1.00 Pr' ml.l. Ådes hv6r dse lil. 6. &o/rtzs! s;.12ii 11Il.føt ki.3: 62414

18 16 No.disÅ A.,dse ll åsasin hl gen ved samspillet som på å utpeke den beste spiller eller det beste makkerpar. Det er dedor også tatt med ånvisring ]rå ånangements, hl'or gode eller dårlige kort, held eller uheld, Jår' en forholdsvis støre del i avgjdr lsen enn ved de mere solid arrångerte korklrrlans r. HALLO! Det er nettop ikke å rette baker smed, sa X, der hadde stått og sett på hvordan en utmerket spiller sammen med tre middelhavsfarere hadde skaffet sig et ganske usedvanlig minus. Og det kunde slett ikke sies at det vår kortenes skyld. Men spilte han motspill, gikk det galt med hans beste beregringer, fordi hans medspiller, enten det varden ene eller den ånnen av de tre, ødela det, og var han spiller drysset betene over håm som følge av makkerens ofte rent tåpelige meldinger. Og han fikk en drøi kritikk både titt og ofte, ikke minst av sir makker, der uten videre anså enhver bet som følge av spillelens feil. Og det er jo noget som r gelmessig skjer spilleren blir dømt uten nåde og skånsel både ]lvor han er skyldig og hl'or hån er hvitere enn sr. At betene er blindemånns skyld udelt og uomifistelig er det svær't få som ser og ennu færre som sier. Men alle innlegg til tross forandret ikke X sin mening, n1en sa: <Når du, min kjære Y, innlater dig på et parti med tre slike., så er feilen utelukkende dir åile de skyller du får er vel foltjent intet tan undskylde et slikt idioti.> Og dermed gikk lan, overlåterde oss åndre til betråktninger over dypleten i håns bevingede re!likk. Nye norske spillkort. Damm & Søn har i disse dager utsendt noen våkre nyc norske spillkod som heter St. Håh"ard. De rye korls båkside er i blått, rødt os sølv. 81åfan'er cr Oslos farver og bølgelinjene symboliserer Oslofjorden.

19 N" e,irr4irl 4"ide" 4jå'ill 17 Svar ti1,,høif iellsspillere"' Nedensiående to spill er sendt N, B. M. med forespørsel om meldingene er ko ekte og om ale kan spilles uten å bli betet. Efter opgivende ei de forekommet På t av våre høifjeilshoteller i sommerens IøP' lngen av Partene vår i fafesonen, regnskapet stod På 0' tla Vest som giver åpnet med en kløver. Nord Passet, likeså øst, men SYd sa to grand, hvofpå Vest Påsset og Nord høinet til tre og derpå blev der passet rundt. Da kløver kolge kom Ltt fra Vesi, \.iste Nord og SYd følgerde hender: Nordl I D.7.i1.2 I D.8?3. + E.6.ts.F 8.b. SYil: å xk5. (2 E.K 4. + D E.9.1e Meldingene synes vi ikke det er noget å bemerke til Men hvordan Syd kunde gå en bet, er litt 1'anskeligere å åksepter, når {ølgebrel'et sier åt bordet bestod av <x,dre beste sqitrlere>. Redaksjonen irnrømmer glerne at selv de beste gjør merkelige ting, r.1en for ikke å støte mange Oslospillere, som vi vet er nøie med sitt renom6, velger vi å anse uttrykket lokalt berettiget. Elter utspillet av k1øver konge, som SYd for sikkerhets skyld lot cå, fulgte dåmen og Øst var renons og hadde førsle gang lagt kl 6. SYd tok med esset. Nu har SYcl mange muligheter. I begge de gode fårver vii de Jleste nu føist prøve å giøre et ekstrastikk, skjønt det er lite håp om noen jevn fordeling av disse fårver, alå Vest har 6 kløver' Det viser sig då også at Vest er renons i begge farver tredje gang iåivene slilles og at øst har hold begge stealer. Og nu ser leseren hvoralan SYd gikk bei. Da sparene ikke gikk blev blindemaln inne På tredi hjerter, idet Syd iok E K. først fra egen hånd. Nord kommer så ind på trealje hjerter og må spille op fra: s 7. p8. ) E6'3 til Syds: a D104 & 9.T. og hår vei lu Prøvet rulelne og Vest hår gjort et ruterstikk og tre kløverstikk. Men spillet er oplagj allere'le fra annet stikk, som viber Vest

20 ,IE {lrgrl 4rqc! 41silr med opri[nelig 6 kløver. Ruter konge, knegt kan man også sikkeft plasere hos Vest og mest sånnsynlig minst t{edje. Forøvrig vil spillets gang gi beskjed. Som det kunde antas Yi te altså øst sig å ha 4 koft både i spal og hjerter. Syd bør være så forsiltig åt hån, når han lar blindemann være inne f. eks.!å tredje spår, hvorpå Vest må antas å kaste en ruter eller klø\'ex, sely blil inne på tredje ljer*er, idet Vest med 6 kløver og garded ruter konge og med viste to spår, ik]{e kån hå mer enn 3 hjerter. Efte} tredje hjerter vil situasjonen være med Syd inne: Nold: V st: E.6.3_ Øgt:.i K!.10.!. Q 10. <> K,Kd. i 10. * xx r' svd: + D * 9.7. og nu kår Vest spilles inn på kløver og Syd må få 2 ruterstik}. Skulde Vest taste fla så hål }un hår en ruter igjen og ruterkonge således plåseres hos øst, må liten ruter spilles til esset og øst derejter spilles inn!å spar eller hjelter, og Syd må få for ruter dame. NORA SETTERS Telel on cenlralbo rd De fire hender var: Nod: I D ? D.8.?.3. + x.6.3. 'l' V str 8 5. Øst: a Kn.8. å I Kn.5.? K.Kn , * K.D.Kn.1O.4.ll. * 6. svd: I D. it.6.? E.K.4. + D.10.'1..1. X 9?.2. Det ånnet spi1l er følgende: Nord r I X.K.4. I E.6.3. i E.K.D i 8.6Ṡydl å 10:9. I D.Kn.9.8.?. l Kn.4. & K.Kn.?.6. Og meldingene få]t således med Nord som giver. (Ingen var i faresonen) : Nord: øst: Syd: Vest: 1. 2 m. Pass 2 hj. Pass 2.3, > 3 sranil, 3. 5 hj. > Pass Dobl r 4. Påss Fire hjerter som sluttmelding er riktigst efter vår me

21 Nrp Nordit& A.idae /4ag,sin l9 Rø og vit TI,,BOSCA" Italiens kraftikste Vermouthmærke, l{or$[ Farrotå[dlrlrl[[ Al<e4gt. 8 [SLI Ter EXCELLENT FA R V E B A N D Godkj.ni h flvimetlmlsm [olell Bril,getltten hver tarcd,ag. Adgång for aue. Edtre kr. r. TU Perlende VO UVRAY Kr pr. r/, ll., kr.4.10 pr. 1/, fl. SKR/ DDER WIDElU AKERSGATEN 8 TELEFON BRIDGE,, P.a[lis[ stø6 b.idoebord ^ med flit.ull et p ae.. rr. ZD. 16#"r'.44., Borlflt til bndsebcd o.s.v.,,linetto'.6k am6spillkoft,, s.00 Bnidseblokker., blyanter L kartons,, 0.75 JOHAN O. LARSSEN

22 Notdisl B.ids?,rUasasin LÅ IKKL D].:RES H/lf E,G7E]IDF,R FO]]T'ERES,41,' RUST OG RITE!,rTRITON" mønie BE3 KI'TTER Bokr rr4 STENEN ENGETSTAD OStO Bee BraldTe Detr ekte gode ceylonle fied sin herl[ge arama. lr. iloffir0 l/i Ilor.atu, lsvor i0 ]\,IATINEZ, CASSIOT'S,TouRtsT port' ""_""."" ''""'' MG &c" ".", IIARTNL'Z, CAS5IO] d A'. LI\JTD l,o.l!.c oi P'luqd SPITTK RT BRIDGEIIITE RATUR BRIDOEET( KI(ER Dc får alt lvad De trenger hos PARELIUS SELTERS ccnrralb. lzozl. Arne Steen BOK OG PAPIRHANDEL Tel fon Kirkeveietl65 hi. Ttudva Cvli. Ftantz O. Elmat Fra 15. juli Drcnn. gen sgt, 21, aslo Alt i Radio ttf, I. JACOBSEN ø Slottsgt. 18/2011 Idf Sklbsmegler og 4gent{rlorretning Sp slålltet: Kullbelraktni ger Oveue3sakf ører Hjalmar Bergsjø Katl.lol1ansgt. 16 v (indg. I<ongensgt,). Te1eJ 2a1a4

23 Nrp Notdisk BridFe niasasin 21 ning, men femmelditgen er frisk, det skål innrømmes. Vests dobling er dedmot ikke god som man vil se han har en bagatell å vinne og meget å tape både regnskapsmessig og ved de oplysninger doblingen gir spilleren. Det er en meget løst underbygget dobling. Utspillet var spar 5. Vests dobling ciir nu Syd så siod oplysninger åt det i h{ti grad letter ham spillet. Hjefter konge sitter hos Vest sånnsynligvis fjerde, klø\'er ess og dame også, åttagelig damen fj rde i spar efter utspill t øst har ingen chånse for å tomme inn han hår ingenting. Der er således ingen fare for gjennemspill i kiøver. Efter dette vil Vest måtte få et kløverstikk minst og liteså minst et trumfstikk. Men til disse to stilk må han også begrenses skål SYd vinne sitt spill. Den sikreste vei, forekommer det oss, må da \'ære efter innkomst på bordet på spar ess å spille liten hjeder til Syds dame. Hvis øst har hje*er denne gang er spillet klaft. Tar ikke Vest dåmen, spilles hjeder 9, og hvåd nu Vest gjør, får hån kun et trumfstikk. Tår Vest damen første gang, vil Syd ved fønte lellighet spille sig inn på ruter kn og fanger da Vests hjerter 10 l'ed å spille I og 8, erpå tår hån V sts srste trumf ot med knegten efter å ha spilt sigi inn på en ttumf ved sparrenons. Pr'øver Syd straks efter innkomst på spar ess å spille sig seiv inn enten på ruter eller efter å ha tatt spår konge ved hjelp åv spanenons, vil spillet rære tapt for ham. Han blir då for kort i trumf eller blindenånn vil ikke kunne utllvtte st}}e Tulere. Kortene,iar: Nordl I E.K.4. I E.K.D I D I K ?. * E.D.g Svd: I D.Kn Kn.4..t K.Kn.?.t. Østl å Kn.?.3.2.? t.3.2. '1.! Spørsmål og svar. K. L. Osl,o. Cliffords <femregel) er ikke antatt som gjeldende i Culbeltsors system ved åpningsmeldinger!å to i farve.

24 22 Nordisl Brid5'e,aI,g,*in N.9 Hår Nord åpnet med 2 Iuter DA: å x.d.?.? x.10. <> E.K.D.Kn.l..1. E.Kr.8. og makker svårer med 3 grand, er det ukonekt efter forcingsystemet å si 5 grånd. Svaret er 4 ruter for å høre mer fra mal<ker, som hvis han hår roe utenfor, hvad han allerede har fortålt om, vil vise dette, og resultåtet blir en slemmelding. O, K, Shien. nat pr i no fnl cid indan grunn til å stoppe med lilieslem, fordi Deres makker son, siver har passet til å begynne med. De to lender bør (Forcingsystemet) meldes således, når Vest efter Syds påss sier en hj., og motpaden er utenf^r ^o Dp i f"raqnnan Syd (siver): \i sir Noldi t. Påss t hj rier Do ler 2. 2 spar PaEs 3 hjert r 3. 4 rul,ex P&ss 6 spæ (7) Syd: Nord: a E I K.D.9.4. ( ? E. i x K.D.3..t 9.6..{. E.D E. S. Vestfold. Med 70!å utgang synes vi en spar er for lite meldt med: i E.D I E.K.D. + E.7. + K.10.8.,uLE6 nobrx 6.4. cognac ROBIN V.V.O tr. Yr f1.,8.55 pr. rx il. O.P pr.'/' ll., 7.90 pr. r/: fl. EleEant llilaffili[[llii $ Ansihfsmcsscge & mønicute. SUERRE POUtSfl innr. SlorringsAatd og KoFotrkrJnrTgL Cecil Dr, Dralle's Birkenwasser del gamle gode hårmiddel Tilkjernt 5 Gnt D prtx

25 Nr. I Nordisl BldFe llås.trin 23 Vi vilde absolutt foretrlrkket å åpne med 2 grånd eller 2 spar for å antyde for makker at der r slenmuligheter. Efter åpninssmelding På 2 hjerter og med 0 på regnskapct bør De ]xed : a E Il. V 10rxx.r'x svare med 5 hj er"tet. Efter å ha åpnet med t hjerter og fått svår fra makker med 2 grand, er det eft r \'år mening uril'tig å gå til 3 hjerter med : i, K.D.8. I E D r:l' 3 a K106 * E.10. S\.året bør være 3 grand, då hjerternc er for syake til å meldes om igjen. C a.tr.lp olrerbtill ll e spill er E{ter? rllter frt l]1otpaden melder min makker 7 hjerter, der biir doblet. Ingen er i fåre' sonen. Er dette På noen måte forsvarlig, når min måkker "_' a D.Ko.g 8.1. I K Kn.[o r8 {'3.2 Svår: Ja da lan klln kån gå 6 beter som måksimum og motpartens 7 ruter åntagelig er oplågt. Men 6 beter er usarnsynlig 4 eller 5, eller kåoskje ikkc engang så mnnge, e1 sånrsydlig, og då er hans c)\.ermelding Iorsvårlig. I{. H. A 1. Drarnmen. Efter 1 grand hos Deres makler, giveren, vilde vi utenfor farebonen med:? D.Kn,10"tLt.) Insen, * D.10_!,?,2, si 2 hjefter, tross mangelen På honnøistikk Hvorvidt De l(an bebreides h1,is De nlelder pass, vil fi ikke svåre på uten å kjenne Dcres makker. N. N. Osio. De spør h\.ordan man bør spille en fårve i grandspill, når De rui ha 3 stikk i farlen, og den er fordclt således: Kn 5.4,2, og llc dertil er så å si Bikker på ål konge og dame sitter På hver sin hånd hos motspiilerue. Då foldelingen 2 3 av de 5 utevæfendc kort cr så over_ veiende sannsj'nlig bør mån regelmessig gå ut trå en slik fordeling, åltså K.x. og Dxx Og spillerer vil da, hvor blindemånn enter er irne eller kurl hår et i nkomstkort, måtte spllle litcn frå bliddemann, og hvis ikke konge eller damc kommer!å, ta med 10, som Yil bli

26 24 No.disk B.ids. Il,sasin Alltid Gode Kort på hånden Kr og 3.50 BERGANS Meis og Ryggsekk Rek lamerspillkott Nåvnet garåntcrcr kvåliiel. Brukes a! ladd ts siørsie kortklubbei stukket med en av honndrene. Så må esset spiues i håp om at den annen honnør faller. Det er i dette tilfelle den eneste fremgangsmåte. Har dedmot blindemann mirst to innkomster, vil det bero Iå om De kån slutt Dem +il ollor aio+ia rilrii! h\.em ar motspillerne ha{ to kort i fånen. Hvis stillirgen er: Norxl: vest: K,9, K15,4,2, øs,t: D.4.7, svd: E vil spill åv en liten, Bom oven Ior, gi motpalten 2 stikk, men utspill ar knelten kun 1, idet Syd lar den gå hvis den ikke stikker over og næste gång spillex iiten frå blind mann og tar finess. Er situasjonen derimot: Nondl Kn Yest: K.9.?. øst: D.8. svd: E,10.6:1. så må en litcn spilles og finessen tas, og ess t spilles annen gång lam'en rpres.

27

28

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Høyland & co vant NM-lag Monrad

Høyland & co vant NM-lag Monrad Et uhøytidelig organ for Norsk Brigdefestival 2002 Mandag 29. juli 2002 Offisiell åpning Bridgefestivalen er nå også formelt åpnet. En verdig seremoni, en elegant prolog og bevingede ord fra president

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014 Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III

FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III av GeO Tislevoll, Auckland Gratulasjoner fra langt hold 2l medaljevinnerne i NM for mix- par og NM for junior. Pallen i juniormesterskapet var ikke akkurat noen overraskelse

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007 Denne historia er det sikkert flere av dere som har sett før på Kristiansand BK sin hjemmesider, men den tåler gjentakelse. Nils er Norgesmester både for par og lag, samt Europamester for junior. Han er

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Sannsynlighet i kortspill

Sannsynlighet i kortspill Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i kortspill Av: Paul Høglend Mats Myhr Hansen. mai 0 Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i 7-kortpoker I denne presentasjonen av sannsynlighetene for

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere!

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere! Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

Bulletin 4 - Olrudpåsken

Bulletin 4 - Olrudpåsken 2010 Bulletin 4 - Olrudpåsken Hege Sundland - Sjur Nedrebø vant IMPen! Vi fikk en meget hyggelig seier i IMPen, Hege Sundland og Sjur Nedrebø(bildet) vant foran Willy Brown Tor Ivar Bang. 3. plassen gikk

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen Vi er halvveis i 6 rundekampen mot Stavanger, vi leder klart 51-21 og veien til NM finale synes klar. Men vi

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Resultat 1 divisjon Resultat 2 div avd A Resultat 2 div avd B Resultat 2 div avd

Detaljer

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014 BULLETIN 4 Spill fra mesterhånd Intervju med Tor Eivind Grude NM PAR SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR For å kunne se om det bare er flaks eller man faktisk må spille god bridge for å vinne NM PAR

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

E BRIDG. MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 I{ORDISK LÆR DEN BRIDGE TELEFOI'I 41654 MODERNE OSCARSGAIE 37 O UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I

E BRIDG. MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 I{ORDISK LÆR DEN BRIDGE TELEFOI'I 41654 MODERNE OSCARSGAIE 37 O UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I I{ORDISK E BRIDG MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I, Utkommer I grng månedlig,!ndla somndm;n.de e i.nr or'uti Arsauonn(rnpnf kr. b.00. K0,orer oa ek.oed. ve akot.ei,

Detaljer

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742 NM Lag 2005 Sigve Smørdal, Olav Ellingsen, Håkon Arild Bergsrud og Pål T Fondevik vant NM lag 2005 som ble arrangert i Ski 4. til 7. mai. Sigve har gått gjennom alle spillene og nedenfor følger hans betraktninger

Detaljer

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand.

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand. Dette heftet beskriver et enkelt, men likevel kraftig meldesystem for nybegynnere/litt viderekommene. Det forutsetter en viss kjennskap til bridge og er organisert slik at det skal kunne brukes som oppslagsverk

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Victoriagården som ligger her hotellet står nå. Disse

Detaljer

BK Junior gratulerer!

BK Junior gratulerer! 1.plass: NIDAROS BK 1 Tor Helness, Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, og Geir Helgemo. 2.plass: Bergen Akademiske BK 4 Sven Olai Høyland, Jim Høyland, Tor Bakke, Magne Eide og Frode Fyllingen. 3.plass:

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010. Namsos BK vant gull under årets NM for klubblag i Ålesund, vi gratulerer!

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010. Namsos BK vant gull under årets NM for klubblag i Ålesund, vi gratulerer! BK Grand 75 år Norgesmesterskapet for klubblag Ålesund 13.-16. mai 2010 BULLETIN 4 16. mai Glade gullvinnere! GULL til Namsos! Namsos BK vant gull under årets NM for klubblag i Ålesund, vi gratulerer!

Detaljer

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1 Innhold: Generell informasjon... s. 2-4 Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 Leksjon 1... s. 5-6 Leksjon 2... s. 7-8 Leksjon 3... s. 9-11 Leksjon 4... s. 12 Leksjon

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Gratulerer Svein Harald Riisnæs. Gratulerer Harald Nygaard. 1 Plass Våravslutningen 2009 (side 8) 1 Plass Sommerbridge 2009 (side 7)

Gratulerer Svein Harald Riisnæs. Gratulerer Harald Nygaard. 1 Plass Våravslutningen 2009 (side 8) 1 Plass Sommerbridge 2009 (side 7) Klubbavis for Horten Bridgeklubb Nr. 2 Oktober 2009 1. årgang Gratulerer Svein Harald Riisnæs 1 Plass Våravslutningen 2009 (side 8) Gratulerer Harald Nygaard 1 Plass Sommerbridge 2009 (side 7) Horten Bridgeklubb

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.48 14. juli 2014) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010 BK Grand 75 år Norgesmesterskapet for klubblag BULLETIN 3 Ålesund 13.-16. mai 2010 Namsos BK, Vikersund BK eller stjeler Harstad S&B gullet på målstreken? Harstad BK har meldt seg på i kampen om gullet,

Detaljer

Bridgefestival-spesial 2014

Bridgefestival-spesial 2014 Page 1 of 12 Festival Bridgefestival-spesial 2014 Festivalens egen hjemmeside Resultatside for Festivalen Her er noen bilder fra festivalen dere kan titte på NM Mix par domineres av Helgemo-Thorsen,la

Detaljer

Kvangraven. KM LAG Vest Agder 18. oktober. Damenes Mix Kristiansand 6. desember. BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober. Nyttårscupen 2 3 januar

Kvangraven. KM LAG Vest Agder 18. oktober. Damenes Mix Kristiansand 6. desember. BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober. Nyttårscupen 2 3 januar Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober Damenes Mix Kristiansand 6. desember

Detaljer

Claiming i tide og utide

Claiming i tide og utide Claiming i tide og utide Jeg er 100% på samme side som Boye i det han har kommet med i den pågående juksesaken, og også svært enig med både han og Hoffa (re. det som nylig ble publisert på Snorre sin blogg)

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Norwegian Ladies Team Championship(6_10)

Norwegian Ladies Team Championship(6_10) orwegian Ladies Team Chamionshi(_) orwegian Ladies Team Chamionshi(_) Hells Angels vs Arctic Powerchicks Hells Angels Arctic Powerchicks Arctic Powerchicks Hells Angels Holmˆ y Danielsen kaanevik Brogeland

Detaljer

Akkurat nå! Redaktør: Geir Gisnås

Akkurat nå! Redaktør: Geir Gisnås Redaktør: Akkurat nå! Akkurat nå sitter vi vel alle med litt musserende glede over lagfinalen og Sveio BKs sensasjonelle seier! Og ikke minst det faktum at seieren er historisk. For Tone Torkelsen er den

Detaljer

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST LITT OM INNMELDING PÅ MOTPARTENS 1NT ÅPNING SPØRSMÅL ETTER HOLD LITT

Detaljer

MAGASIN. NORDISK ;l'nge LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. iy$ Andercson, StockhoLm Bj. Bn'niLdsen, Beryen

MAGASIN. NORDISK ;l'nge LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. iy$ Andercson, StockhoLm Bj. Bn'niLdsen, Beryen NORDISK ;l'nge MAGASIN r. Å.g. Oktober 1932 Nr. 8 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI - Utkonmer I gang nlånedlig, undtatt sommernånedene juni ogjuli. Arsabonncment kr. 0.00. Kontoret 0g eksped. vettakollen,

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Heimdal Norgesmester HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5

Heimdal Norgesmester HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5 NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5 INNHOLD RESULTATER 1 KAMP 7 2 BRYGGEBRIDGE 3 RICA Prisen 6 Takk for oss 7 Velkommen til Ogndal 7 Heimdal Norgesmester

Detaljer

Hilsen fra Afrika. av Leif Erik Stabell

Hilsen fra Afrika. av Leif Erik Stabell Hilsen fra Afrika av Leif Erik Stabell Julaften i sørlige Afrika er ikke akkurat samme begivenhet som i Norge, så jeg kan like gjerne benytte anledningen til å ta opp hansken siden du ønsket kommentarer

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.24 3 april 2005) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Et uhøytidelig organ for Norsk Bridgefestival 2002. Tirsdag 30. juli NM Monrad: 17 runder på bord 1

Et uhøytidelig organ for Norsk Bridgefestival 2002. Tirsdag 30. juli NM Monrad: 17 runder på bord 1 Et uhøytidelig organ for Norsk Bridgefestival 2002 Tirsdag 30. juli NM Monrad: 17 runder på bord 1 Erik Syvertsen (t.v.) og Alf Jan Raanes fra Haukerød BK/Askim BK gikk til sengs etter to strevsomme sesjoner

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. NYE QUIZ Harald s Corner. Endelig fikk jeg skvist klukken

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. NYE QUIZ Harald s Corner. Endelig fikk jeg skvist klukken Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Farsund Open 30. mai Trondheim Cup 2. mai NYE QUIZ Harald s Corner Harald s gule

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Heimdal til teten HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5

Heimdal til teten HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5 NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5 INNHOLD RESULTATER 1 Kamp 1 2 Kamp 2 Resultat åpningsturn Offisiell åpning 7 Viego Heimdal til teten Etter to kamper

Detaljer

;;IDGE. MAGASIN t. Arg. Februar 1933 Nr. 2 NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE' A K A D E II I

;;IDGE. MAGASIN t. Arg. Februar 1933 Nr. 2 NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE' A K A D E II I NORDISK ;;IDGE MAGASIN t. Arg. Februar 1933 Nr. 2 UTGITT AV: NORSK BRIDGE' A K A D E II I - Urkommer I g"ng månedlig, undiatr sornrntrmånede..e juni ogjuli. Anaoonrmenl kr.6.00. Kontorel og eksped. verlalouen,

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Quijote. et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009

Quijote. et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009 Quijote et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009 Dette spillet handler om Jon Quijote. En litt spinkel kar på 29 som det aldri har lykkes spesielt godt

Detaljer

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008 Systemdokumentasjon for Espen Lindqvist & Boye Brogeland 6. juni 2008 Innhold otasjon...5 1 Åpning 1 = 2kort+...7 1.1 Svar på 1 :...7 1.2 Svar på 1 :...8 1.3 Videre meldinger:...9 1.4 Omvendt minor...13

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER NORDIC BRIDGE CHAMPIONSHIPS 2015. Her kommer spill, bilder og info om NORDISK mesterskap.

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER NORDIC BRIDGE CHAMPIONSHIPS 2015. Her kommer spill, bilder og info om NORDISK mesterskap. Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Øverst fra venstre: Jan Tore Berg, Christian Vennerød, Allan Livgård, Stine Holmøy,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated.

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated. The following write-up of Woodgroves Multi is in the language of Norway. Nothing has been added or deleted from the efforts of Mr. John Hallvard Skoglund. Note: Any assistance in translating this text

Detaljer

Kvangraven. Aust Agder BK Monrad Lag 28. februar. Åpen KM Mixpar Mandal 14. februar. Søgne Open 22 og 29 januar

Kvangraven. Aust Agder BK Monrad Lag 28. februar. Åpen KM Mixpar Mandal 14. februar. Søgne Open 22 og 29 januar Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Harald s Corner Bridgequiz Søgne Open 22 og 29 januar Åpen KM Mixpar Mandal 14.

Detaljer

Allan Livgård 1. August 2009 Lillehammer

Allan Livgård 1. August 2009 Lillehammer Allan Livgård 1. August 2009 Lillehammer Denne publikasjonen viser noen av aktivitetene som har foregått på NBFs juniorleir 2009. Over 20 bridgeinteresserte ungdommer har vært samlet, og mer eller mindre

Detaljer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeres fra det vinduet som automatisk dukker opp når cd en settes inn i CD-porten: Klikk til høyre for INSTALLATION på det flagget som svarer til den

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

rdge BRT' MAGASIN r' Årg. seltcnrbef 1932 Nr.? I{ORDISK *:',*:l,i#i*"ffi fgid,,,",q'*5;l*,t:*#ff ilr;*, LÆR DEN MODERNE BRIDGE

rdge BRT' MAGASIN r' Årg. seltcnrbef 1932 Nr.? I{ORDISK *:',*:l,i#i*ffi fgid,,,,q'*5;l*,t:*#ff ilr;*, LÆR DEN MODERNE BRIDGE I{ORDISK rdge BRT' MAGASIN r' Årg. seltcnrbef 1932 Nr.? UTGITT AV: NORSK BRID GE. A K A DE_}{i *:',*:l,i#i*"ffi fgid,,,",q'*5;l*,t:*#ff ilr;*, MEDARBEIDERE: Kaptetn Johs. Brun, Oslo Konlorsiel J. G. HelmeL

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer