Behandling av hormonreseptorpositiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av hormonreseptorpositiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner."

Transkript

1 PREPARATOMTALE 1

2 1. LEGEMIDLETS NAVN Anastrozol Bluefish 1 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 1 mg anastrozol Hjelpestoff med kjent effekt: hver tablett inneholder 93 mg laktosemonohydrat For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Tablett, filmdrasjert Hvite, runde, bikonvekse. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Anastrozol Bluefish er indisert ved: Behandling av hormonreseptorpositiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering Anbefalt dose av Anastrozol Bluefish hos voksne, inkludert eldre, er 1 mg tablett én gang daglig. Spesiell populasjon Pediatrisk populasjon Anastrozol Bluefish er ikke anbefalt til barn og ungdom på grunn av utilstrekkelige data vedrørende sikkerhet og effekt (se pkt. 4.4 og 5.1). Nedsatt nyrefunksjon Dosejustering er ikke anbefalt hos pasienter med lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør Anastrozol Bluefish brukes med forsiktighet (se pkt. 4.4 og 5.2). Nedsatt leverfunksjon Dosejustering er ikke anbefalt hos pasienter med lett leversykdom. Forsiktighet anbefales hos pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon (se pkt. 4.4). Administrasjonsmåte Anastrozol skal tas oralt. 4.3 Kontraindikasjoner Anastrozol Bluefish er kontraindisert hos/ved: - gravide eller ammende kvinner - overfølsomhet overfor anastrozol eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Advarsler og forsiktighetsregler 2

3 Generelt Anastrozol bør ikke brukes hos premenopausale kvinner. Menopause skal defineres biokjemisk (nivå av luteiniserende hormon [LH], follikkelstimulerende hormon [FSH] og/eller østradiol) hos pasienter hvor det er tvil om menopausestatus. Det foreligger ingen data som støtter bruk av anastrozol sammen med LHRH-analoger. Samtidig bruk av anastrozol og tamoksifen- eller østrogenholdig behandling bør unngås da dette kan redusere dets farmakologiske virkning (se pkt. 4.5 og 5.1). Effekt på beinmineraltetthet Da anastrozol senker sirkulerende østrogennivå, kan det forårsake reduksjon i beinmineraltetthet med eventuell påfølgende økt frakturrisiko (se pkt. 4.8). Kvinner med osteoporose eller osteoporoserisiko bør få beinmineraltetthet formelt undersøkt ved behandlingsstart og deretter regelmessig. Osteoporosebehandling eller -profylakse bør startes ved behov og overvåkes nøye. Bruk av spesifikk behandling, f.eks. bisfosfonater, kan stoppe ytterligere beinmineraltap forårsaket av anastrozol hos postmenopausale kvinner, og dette kan vurderes (se pkt. 4.8). Nedsatt leverfunksjon Anastrozol er ikke undersøkt hos brystkreftpasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Anastrozoleksponering kan være økt hos personer med nedsatt leverfunksjon (se pkt. 5.2), og bruk av anastrozol hos pasienter med moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon bør foretas med forsiktighet (se pkt. 4.2). Behandling bør baseres på en nytte-risikovurdering for den enkelte pasient. Nedsatt nyrefunksjon Anastrozol er ikke undersøkt hos brystkreftpasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anastrozoleksponering er ikke økt hos personer med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GRF<30 ml/minutt, se pkt. 5.2). Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør anastrozol brukes med forsiktighet (se pkt. 4.2). Pediatrisk populasjon Anastrozol er ikke anbefalt til barn og ungdom da sikkerhet og effekt hos denne pasientgruppen ikke er fastlagt (se pkt. 5.1). Anastrozol bør ikke brukes til gutter med veksthormonmangel i tillegg til veksthormonbehandling. I den kliniske nøkkelstudien ble det ikke påvist effekt og sikkerhet ble ikke fastslått (se pkt. 5.1). Da anastrozol reduserer østradiolnivået skal anastrozol ikke brukes til jenter med veksthormonmangel i tillegg til veksthormonbehandling. Langtidsdata vedrørende sikkerhet hos barn foreligger ikke. Laktoseoverfølsomhet Dette legemidlet inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Anastrozol hemmer CYP 1A2, 2C8/9 og 3A4 in vitro. Kliniske studier med antipyrin og warfarin viste at anastrozol i 1 mg dose ikke signifikant hemmer metabolisme av antipyrin og R- og S-warfarin, noe som indikerer at det er lite sannsynlig at samtidig bruk av anastrozol og andre legemidler vil medføre klinisk relevante legemiddelinteraksjoner mediert av CYP-enzymer. Enzymene som medierer anastrozols metabolisme er ikke identifisert. Cimetidin, en svak, uspesifikk CYP-enzymhemmer, påvirket ikke anastrozols plasmakonsentrasjon. Effekten av potente CYPhemmere er ukjent. 3

4 Gjennomgang av sikkerhetsdatabasen fra kliniske studier ga ingen holdepunkter for klinisk signifikante interaksjoner hos pasienter som ble behandlet med anastrozol samtidig som de fikk andre vanlig foreskrevne legemidler. Det var ingen klinisk relevante interaksjoner med bisfosfonater (se pkt. 5.1). Samtidig bruk av anastrozol og tamoksifen eller østrogenholdig behandling bør unngås da det kan redusere den farmakologiske effekten (se pkt. 4.4 og 5.1). 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Det foreligger ikke data på bruk av anastrozol hos gravide kvinner. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter (se pkt. 5.3). Anastrozol er kontraindisert ved graviditet (se pkt. 4.3). Amming Det foreligger ingen data vedrørende bruk av anastrozol under amming. Anastrozol er kontraindisert ved amming (se pkt. 4.3). Fertilitet Anastrozols påvirkning av fertilitet hos mennesker er ikke undersøkt. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Anastrozol har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Asteni og søvnighet er imidlertid rapportert ved bruk av anastrozol, og forsiktighet bør utvises ved kjøring eller bruk av maskiner mens slike symptomer pågår. 4.8 Bivirkninger Følgende tabell presenterer bivirkninger fra kliniske studier, studier etter markedsføring og spontanrapporter. Hvis ikke spesifisert, er følgende frekvensgrupper beregnet ut fra antall bivirkninger rapportert i en stor fase III-studie med 9366 postmenopausale kvinner med operabel brystkreft som fikk adjuvantbehandling i fem år (Anastrozole, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC]- studien). Bivirkningene presentert nedenfor er klassifisert etter frekvens og organklassesystem (SOC). Frekvensgruppene er definert etter følgende konvensjon: svært vanlige ( 1/10), vanlige ( 1/100, <1/10), mindre vanlige ( 1/1000, <1/100), sjeldne ( 1/10 000, <1/1000) og svært sjeldne ( 1/10 000). De hyppigst rapporterte bivirkningene var hodepine, hetetokter, kvalme, utslett, artralgi, leddstivhet, artritt og asteni. Tabell 1 Bivirkninger etter organklassesystem og frekvens Bivirkninger etter SOC og frekvens Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Vanlige Anoreksi Hyperkolesterolemi Mindre vanlige Hyperkalsemi (med eller uten økning i paratyreoideahormon) Nevrologiske sykdommer Svært vanlige Hodepine Vanlige Søvnighet Karpaltunnelsyndrom* Karsykdommer Svært vanlige Hetetokter Gastrointestinale sykdommer Svært vanlige Kvalme Vanlige Diaré Oppkast 4

5 Tabell 1 Bivirkninger etter organklassesystem og frekvens Bivirkninger etter SOC og frekvens Sykdommer i lever og galleveier Vanlige Økt alkalisk fosfatase, alaninaminotransferase og aspartataminotransferase Mindre vanlige Økt gamma-gt og bilirubin Hepatitt Hud- og underhudssykdommer Svært vanlige Utslett Vanlige Tynnere hår (alopeci) Allergiske reaksjoner Mindre vanlige Urticaria Sjeldne Erythema multiforme Anafylaktoid reaksjon Kutan vaskulitt (inkludert enkelte rapporter om Henoch-Schönleins purpura)** Svært sjeldne Stevens-Johnsons syndrom Angioødem Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Svært vanlige Artralgi/leddstivhet Artritt Osteoporose Vanlige Smerter i skjelettet Myalgi Mindre vanlige Triggerfinger Lidelser i kjønnsorganer og Vanlige Vaginal tørrhet brystsykdommer Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Svært vanlige Vaginalblødning *** Asteni * Tilfeller av karpaltunnelsyndrom er rapportert hos et større antall av pasientene som fikk anastrozolbehandling i kliniske studier enn hos de de som fikk tamoksifenbehandling. De fleste tilfellene forekom imidlertid hos pasienter med identifiserbare risikofaktorer for tilstanden. ** Da kutan vaskulitt og Henoch-Schönleins purpura ikke ble observert i ATAC, kan frekvensgruppen for disse hendelsene anses som sjeldne ( 0,01 % og < 0,1 %) basert på dårligste verdi for punktestimatet. **** Vaginalblødning er rapportert som vanlig, hovedsakelig hos pasienter med avansert brystkreft i løpet av de første ukene etter bytte fra hormonbehandling til behandling med anastrozol. Ved vedvarende blødning bør nærmere undersøkelser overveies. Tabellen under viser frekvens av forhåndsdefinerte bivirkninger i ATAC-studien etter en median oppfølgingstid på 68 måneder, uavhengig av årsakssammenheng, rapportert hos pasienter som fikk studiebehandling og inntil 14 dager etter seponering av studiebehandling. Tabell 2 Forhåndsdefinerte bivirkninger i ATAC-studien Bivirkning Anastrozol (N = 3092) Tamoksifen (N = 3094) Hetetokter 1104 (35,7 %) 1264 (40,9 %) Leddsmerter/stivhet 1100 (35,6 %) 911 (29,4 %) Humørforstyrrelser 597 (19,3 %) 554 (17,9 %) Tretthet/asteni 575 (18,6 %) 544 (17,6 %) Kvalme og oppkast 393 (12,7 %) 384 (12,4 %) Frakturer 315 (10,2 %) 209 (6,8 %) Fraktur i rygg, hofte eller 133 (4,3 %) 91 (2,9 %) håndledd/ Collesfraktur - Håndledd/Collesfraktur 67 (2,2 %) 50 (1,6 %) - ryggfraktur 43 (1,4 %) 22 (0,7 %) - hoftefraktur 28 (0,9 %) 26 (0,8 %) 5

6 Katarakt 182 (5,9 %) 213 (6,9 %) Vaginalblødning 167 (5,4 %) 317 (10,2 %) Iskemisk kardiovaskulær 127 (4,1 %) 104 (3,4 %) sykdom Angina pectoris 71 (2,3 %) 51 (1,6 %) Hjerteinfarkt 37 (1,2 %) 34 (1,1 %) Koronarsykdom 25 (0,8 %) 23 (0,7 %) Myokardiskemi 22 (0,7 %) 14 (0,5 %) Vaginal utflod 109 (3,5 %) 408 (13,2 %) Venøst tromboemboli 87 (2,8 %) 140 (4,5 %) Dyp venetromboemboli, 48 (1,6 %) 74 (2,4 %) inkludert PE (lungeemboli) Iskemisk cerebrovaskulær 62 (2,0 %) 88 (2,8 %) sykdom Endometriekreft 4 (0,2 %) 13 (0,6 %) Frakturfrekvenser på 22 per 1000 pasientår og 15 per 1000 pasientår ble observert i henholdsvis anastrozol- og tamoksifengruppen, etter en median oppfølging på 68 måneder. Den observerte frakturfrekvensen for anastrozol ligger i området som er rapportert for postmenopausale populasjoner i samme alder. Osteoporosefrekvensen var 10,5 % hos pasienter behandlet med anastrozol og 7,3 % hos pasienter behandlet med tamoksifen. Det er ikke fastslått om frekvensen av frakturer og osteoporose sett i ATAC hos pasienter på anastrozolbehandling gjenspeiler en beskyttende effekt av tamoksifen, en spesifikk effekt av anastrozol eller begge deler. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Field Cod 4.9 Overdosering Det er begrenset klinisk erfaring med utilsiktet overdosering. I dyrestudier viste anastrozol lav akutt toksisitet. Kliniske studier er gjennomført med ulike doseringer av anastrozol, inntil 60 mg gitt som enkeltdose til friske menn og inntil 10 mg daglig gitt til postmenopausale kvinner med avansert brystkreft, og disse dosene ble godt tolerert. Enkeltdose av anastrozol som gir livstruende symptomer er ikke fastslått. Det er intet spesifikt antidot mot overdosering, og behandlingen må være symptomatisk. Ved behandling av overdosering bør muligheten for at flere legemidler er tatt samtidig vurderes. Oppkast kan fremprovoseres hvis pasienten er våken. Dialyse kan være gunstig da anastrozol har lav proteinbinding. Generelle støttetiltak, inkludert hyppig kontroll av vitale tegn og nøye observasjon av pasienten, er indisert. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Enzyminhibitorer ATC-kode: L02B G03 6

7 Virkningsmekanisme og farmakodynamiske effekter Anastrozol er en potent og svært selektiv, ikke-steroid aromatasehemmer. Hos postmenopausale kvinner produseres østradiol hovedsakelig ved omdannelse av androstendion til østron via aromataseenzymkomplekset i perifert vev. Østron omdannes deretter til østradiol. Reduksjon av sirkulerende østradiolnivå er vist å gi en gunstig effekt hos kvinner med brystkreft. Hos postmenopausale kvinner ga anastrozol i en daglig dose på 1 mg en østradiolhemming på mer enn 80 %, målt med en svært sensitiv analysemetode. Anastrozol har ingen progestogen, androgen eller østrogen effekt. Daglige doser av anastrozol på inntil 10 mg har ikke vist noen effekt på kortisol- eller aldosteronsekresjon, målt før eller etter en standard adrenokortikotropt hormon (ACTH) provokasjonstest. Tilførsel av kortikosteroider er derfor ikke nødvendig. Klinisk effekt og sikkerhet Avansert brystkreft Førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinner med avansert brystkreft To dobbeltblindede, kontrollerte kliniske studiet med tilsvarende design (studie 1033IL/0030 og studie 1033IL/0027) ble utført for å vurderer effekt av anastrozol sammenlignet med tamoksifen som førstelinjebehandling ved hormonreseptorpositiv eller hormonreseptorukjent lokal avansert eller metastaserende brystkreft hos postmenopausale kvinner. Totalt 1021 pasienter ble randomisert til 1 mg anastrozol én gang daglig eller 20 mg tamoksifen én gang daglig. Primære endepunkter i begge studier var tid til tumorprogresjon, objektiv tumorresponsgrad og sikkerhet. Med hensyn til primære endepunkter viste studie 1033IL/0030 at anastrozol var statistisk signifikant bedre enn tamoksifen på tid til tumorprogresjon (risikoforhold (HR) 1,42, 95 % konfidensintervall (CI) [1,11, 1,82], median tid til progresjon 11,1 og 5,6 måneder for henholdsvis anastrozol og tamoksifen, p=0,006), og objektiv tumorresponsgrad var lik for anastrozol og tamoksifen. Studie 1033IL/0027 viste at anastrozol og tamoksifen hadde lik objektiv tumorresponsgrad og tid til tumorprogresjon. Resultater for de sekundære endepunktene støttet resultatene for de primære effektendepunktene. Det var for få dødsfall i behandlingsgruppene i begge studier til å trekke konklusjoner vedrørende forskjeller i totaloverlevelse. Andrelinjebehandling hos postmenopausale kvinner med avansert brystkreft Anastrozol ble undersøkt i to kontrollerte kliniske studier (studie 0004 og studie 0005) med postmenopausale kvinner med avansert brystkreft og sykdomsprogresjon etter tamoksifenbehandling av avansert eller tidlig brystkreft. Totalt 764 pasienter ble randomisert til en daglig enkeltdose på 1 mg eller 10 mg anastrozol eller megestrolacetat 40 mg fire ganger daglig. Primære effektvariabler var tid til progresjon og objektiv responsgrad. Grad av vedvarende (mer enn 24 ukers) stabil sykdom, progresjonsgrad og overlevelse ble også beregnet. Ingen av studiene viste signifikante forskjeller mellom behandlingsarmene med hensyn til effektparametrene. Beinmineraltetthet (BMD) I fase III/IV-studien (Study of anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) ble 234 postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv tidlig brystkreft og planlagt behandling med anastrozol 1 mg/døgn stratifisert til grupper med lav, moderat og høy risiko basert på underliggende risiko for beinskjørhetsfraktur. Primær effektparameter var analyse av lumbal beinmassetetthet med DEXA-scan. Alle pasienter fikk behandling med D-vitamin og kalsium. Pasienter i lavrisikogruppen fikk anastrozol alene (N=42), de i den moderate gruppen ble randomisert til anastrozol pluss risedronat 35 mg én gang i uken (N=77) eller anastrozol pluss placebo (N=77). og de i høyrisikogruppen fikk anastrozol pluss risedronat 35 mg én gang i uken (N=38). Det primære endepunktet var endring fra baseline i lumbal beinmassetetthet etter 12 måneder. 7

8 Hovedanalysen etter 12 måneder har vist at pasienter med underliggende moderat til høy risiko for beinskjørhetsfraktur ikke fikk redusert beinmassetetthet (vurdert ved lumbal beinmineraltetthet ved hjelp av DEXA-scan) ved behandling med anastrozol 1 mg/døgn i kombinasjon med risedronat 35 mg én gang i uken. I tillegg ble det sett en reduksjon i BMD som ikke var statistisk signifikant, i lavrisikogruppen behandlet med anastrozol 1 mg/døgn alene. Disse funnene ble gjenspeilet i den sekundære effektvariabelen, endring fra baseline i total hofte-bmd etter 12 måneder. Denne studien gir holdepunkter for at bruk av bisfosfonater kan vurderes ved behandling av mulig beinmineraltap hos postmenopausale kvinner med tidlig brystkreft og planlagt behandling med anastrozol. Pediatrisk populasjon Anastrozol Bluefish er ikke indisert for bruk hos barn og ungdom. Effekt har ikke blitt fastslått i den undersøkte pediatriske populasjonen (se under). Antall barn behandlet var for begrenset til å trekke pålitelige konklusjoner vedrørende sikkerhet. Det foreligger ingen data vedrørende mulige langtidseffekter av anastrozolbehandling hos barn og ungdom (se også pkt. 5.3). Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med anastrozol i en eller flere undergrupper av den pediatriske populasjonen ved kortvoksthet som følge av veksthormonmangel (GHD), testotoksikose, gynekomasti og McCune-Albrights syndrom (se punkt 4.2). Kortvoksthet som følge av veksthormonmangel En randomisert, dobbeltblindet, multisenterstudie utredet 52 gutter i pubertet (11-16 år) med GHD behandlet i 12 til 36 måneder med anastrozol 1 mg/døgn eller placebo i kombinasjon med veksthormon. Kun 14 forsøkspersoner som fikk anastrozol fullførte 36 måneder. Det ble ikke observert statistisk signifikant forskjell fra placebo for vekstrelaterte parametre for antatt høyde i voksen alder, høyde, høyde SDS (standardavviksscore) og veksthastighet. Endelige høydedata foreligger ikke. Selv om antall behandlede barn var for begrenset til å trekke pålitelige konklusjoner vedrørende sikkerhet, var det økt frakturandel og en tendens til redusert benmineraltetthet i anastrozolgruppen sammenlignet med placebo. Testotoksikose En åpen, ikke-komparativ, multisenterstudie utredet 14 gutter (2 til 9 år) med familiær hannkjønnsbegrenset tidlig pubertet, også kjent som testotoksikose, behandlet med en kombinasjon av Anastrozol Bluefish og bikalutamid. Hovedmålet var å vurdere effekt og sikkerhet av denne kombinasjonen etter 12 måneder. Tretten av de 14 inkluderte pasientene fullførte 12 måneders kombinasjonsbehandling (én pasient gikk ut av studien). Det var ingen signifikant forskjell mellom veksthastighet etter 12 måneders behandling og veksthastighet de siste 6 månedene før studiestart. Gynekomastistudier Studie 0006 var en randomisert, dobbelblindet, multisenterstudie med 82 gutter i pubertet (11-18 år) med gynekomasti av mer enn 12 måneders varighet behandlet med anastrozol 1 mg/døgn eller placebo daglig i inntil 6 måneder. Det ble ikke sett signifikant forskjell i antall pasienter med 50 % eller mer reduksjon i totalt brystvolum etter 6 måneders behandling, mellom gruppen behandlet med anastrozol 1 mg og placebogruppen. Studie 0001 var en åpen farmakokinetikkstudie med gjentatt dosering med anastrozol 1 mg/døgn hos 36 gutter i pubertet med gynekomasti av mindre enn 12 måneders varighet. Sekundære mål var å vurdere andel av pasienter med reduksjon fra baseline i beregnet gynekomastivolum av begge bryster samlet på minst 50 % fra dag 1 til etter 6 måneder med studiebehandling, og pasienttolerabilitet og sikkerhet. En reduksjon på 50 % eller mer i totalt brystvolum ble sett hos 56 % (20/36) av guttene etter 6 måneder. Studie med McCune-Albrights syndrom 8

9 Studie 0046 var en internasjonal, multisenter, åpen, utredningsstudie av anastrozol hos 28 jenter (2 til 10 år) med McCune-Albrights syndrom (MAS). Det primære målet var å vurdere sikkerhet og effekt av anastrozol 1 mg/døgn hos pasienter med MAS. Effekten av studiebehandlingen var basert på andel pasienter som oppfylte forhåndsdefinerte kriterier vedrørende vaginalblødning, skjelettalder og veksthastighet. Det ble ikke sett statistisk signifikant endring i frekvens av vaginalblødningsdager under behandling. Det var ingen klinisk signifikante endringer i Tannerstadium, gjennomsnittlig ovarievolum eller gjennomsnittlig uterusvolum. Det ble ikke sett statistisk signifikant endring i grad av økning i skjelettalder under behandling sammenlignet med baseline. Veksthastighet (i cm/år) ble signifikant redusert (p<0,05) fra før behandling fra måned 0 til måned 12, og fra før behandling til andre halvår (måned 7 til måned 12). 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Absorpsjon Anastrozols absorpsjon er rask, og maksimal plasmakonsentrasjon oppnås vanligvis innen to timer etter dosering (i fastende tilstand). Mat gir en liten reduksjon i absorpsjonshastighet men ikke -grad. Den lille endringen i absorpsjonshastighet forventes ikke å medføre klinisk signifikant effekt på steady state plasmakonsentrasjon ved dosering én gang daglig med anastrozol tabletter. Omtrent 90 til 95 % av anastrozols steady state plasmakonsentrasjon oppnås etter 7 døgndoser og akkumuleringen er 3 til 4 ganger. Det er ingen holdepunkter for at anastrozols farmakokinetiske parametre er tids- eller doseavhengige. Anastrozols farmakokinetikk er uavhengig av alder hos postmenopausale kvinner. Distribusjon Anastrozol er kun 40 % plasmaproteinbundet. Eliminasjon Anastrozol elimineres langsomt med en plasmahalveringstid på 40 til 50 timer. Anastrozol metaboliseres i høy grad hos postmenopausale kvinner, og mindre enn 10 % av dosen utskilles uforandret i urin innen 72 timer etter dosering. Anastrozols metabolisme består av N- dealkylering, hydroksylering og glukuronidering. Metabolittene utskilles hovedsakelig i urin. Triazol, hovedmetabolitten i plasma, hemmer ikke aromatase. Nedsatt nyre- eller leverfunksjon Tilsynelatende oral clearance (CL/F) av anastrozol var ca. 30 % lavere hos forsøkspersoner med stabil levercirrhose enn hos tilsvareende kontroller (studie 1033IL/0014). Plasmakonsentrasjonen av anastrozol hos forsøkspersoner med levercirrhose var imidlertid innenfor konsentrasjonsområdet som ses hos normale forsøkspersoner i andre studier. Plasmakonsentrasjonen av anastrozol sett i langtidseffektstudier hos pasienter med nedsatt leverfunksjon var innenfor konsentrasjonsområdet som ses hos pasienter uten nedsatt leverfunksjon. Tilsynelatende oral clearance (CL/F) av anastrozol var ikke endret hos forsøkspersoner med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt) i studie 1033IL/0018, samsvarende med at anastrozol hovedsakelig elimineres ved metabolisme. Plasmakonsentrasjonen av anastrozol sett i langtidseffektstudier hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon var innenfor konsentrasjonsområdet som ses hos pasienter uten nedsatt nyrefunksjon. Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør anastrozol gis med forsiktighet (se pkt. 4.2 og 4.4). Pediatrisk populasjon Hos gutter med pubertal gynekomasti (10-17 år) ble anastrozol raskt absorbert, omfattende distribuert og langsomt eliminert med en halveringstid på ca. 2 dager. Clearance av anastrozol var lavere hos jenter (3-10 år) enn hos de eldre guttene og eksponeringen høyere. Hos jenter ble anastrozol omfattende distribuert og langsomt eliminert. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 9

10 Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet eller reproduksjonstoksisitet hos den indiserte populasjonen. Akutt toksisitet I dyrestudier ble toksisitet kun sett ved høye doser. I studier av akutt toksisitet hos gnagere var median dødelig dose av anastrozol over 100 mg/kg/døgn ved oral tilførsel og over 50 mg/kg/døgn ved intraperitoneal tilførsel. I en studie av akutt toksisitet hos hund var median dødelig dose over 45 mg/kg/døgn. Kronisk toksisitet I dyrestudier ble bivirkninger kun sett ved høye doser. Toksisitetstester ved gjentatt dosering er utført med rotte og hund. Det ble ikke fastsatt noe ikke-effektnivå for anastrozol i toksisitetstestene, men de observerte effektene ved lave doser (1 mg/kg/døgn) og middels doser (hund 3 mg/kg/døgn, rotte 5 mg/kg/døgn) var relatert til anastrozols farmakologiske eller enzyminduserende egenskaper og ikke ledsaget av signifikante toksiske eller degenerative forandringer. Mutagenitet Gentoksisitetsstudier viste at anastrozol ikke er mutagent eller klastogent. Reproduksjonstoksisitet I en fertilitetsstudie ble avvente hannrotter dosert oralt med 50 eller 400 mg/l anastrozol i drikkevannet i 10 uker. Målt gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon var henholdsvis 44,4 (± 14,7) ng/ml og 165 (± 90) ng/ml. Paringindeks ble negativt påvirket i begge dosegrupper, mens nedsatt fertilitet kun ble påvist ved dosenivået 400 mg/l. Reduksjonen var forbigående da alle parings- og fertilitetsparametre var tilsvarende de i kontrollgruppen etter en 9 ukers behandlingsfri utvaskingsperiode. Oral administrasjon av anastrozol til hunnrotte ga høy forekomst av infertilitet vedt 1 mg/kg/døgn og økt preimplantasjonstap ved 0,02 mg/kg/døgn. Disse effektene forekom ved klinisk relevante doser. Effekter hos mennesker kan ikke utelukkes. Disse effektene er relatert til substansens farmakologi og var fullstendig reversert etter 5 ukers seponering av substansen. Oral administrasjon av anastrozol til drektig rotte og kanin ga ingen teratogene effekter ved doser inntil henholdsvis 1,0 og 0,2 mg/kg/døgn. Effektene som ble sett (placentaforstørrelse hos rotte og drektighetssvikt hos kanin) var relatert til substansens farmakologi. Overlevelse i kull født av rotte gitt anastrozol 0,02 mg/kg/døgn eller mer (fra drektighetsdag 17 til dag 22 post-partum) var redusert. Disse effektene var relatert til substansens farmakologiske effekter ved fødsel. Det var ingen negativ påvirkning av atferd eller reproduksjonsevne hos førstegenerasjonsavkom som kunne tilskrives anastrozolbehandling av mordyret. Karsinogenitet En toårig onkogenitetsstudie hos rotte viste økt forekomst av leversvulster og uterine stromapolypper hos hunner og tyreoidadenomer hos hanner ved høy dose (25 mg/kg/døgn). Disse forandringene forekom ved en dose som tilsvarer 100 ganger høyere eksponering enn ved terapeutiske doser hos mennesker, og anses ikke å være klinisk relevante ved behandling av pasienter med anastrozol. En toårig onkogenitetsstudie hos mus viste induksjon av benigne ovariesvulster og endret forekomst av lymforetikulære svulster (færre histocytiske sarkomer hos hunner og flere dødsfall som følge av lymfom). Disse forandringene anses å være musespesifikke effekter av aromatasehemming og ikke klinisk relevante ved behandling av pasienter med anastrozol. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer 10

11 Laktosemonohydrat Povidon (K30) Natriumstivelseglykolat Magnesiumstearat Hypromellose Makrogol 300 Titandioksid (E171) 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 3 år 6.4 Oppbevaringsbetingelser Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 6.5 Emballasje (type og innhold) PVC/Aluminiumsblister. Pakningsstørrelser: 28, 30, 98 og 100 tabletter Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ingen spesielle forholdsregler. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Bluefish Pharmaceuticals AB Torsgatan 11 S Stockholm Sverige 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE OPPDATERINGSDATO

Hjelpestoff(er med kjent effekt): hver tablett inneholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4).

Hjelpestoff(er med kjent effekt): hver tablett inneholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). 1. LEGEMIDLETS NAVN Anastrozol Synthon 1 mg, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 1 mg anastrozol. Hjelpestoff(er med kjent effekt): hver tablett inneholder

Detaljer

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg.

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Orifarm 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose For fullstendig liste over

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Arimidex 1 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 1 mg anastrozol. Hjelpestoffer med kjent effekt. Hver filmdrasjert

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

PREPARATOMTALE. Anastrozole Teva er indisert for: - Behandling av hormonell reseptorpositiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.

PREPARATOMTALE. Anastrozole Teva er indisert for: - Behandling av hormonell reseptorpositiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Anastrozole Teva 1 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 mg anastrozol. Hjelpestoff(er) med kjent

Detaljer

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Altifex 120 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin.

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat.

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Perigona 400 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509

Detaljer

Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av colorektalcancer i avansert stadium.

Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av colorektalcancer i avansert stadium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Calciumfolinate Teva 15 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kalsiumfolinat tilsvarende 15 mg folinsyre For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Plantebasert legemiddel til bruk mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting.

Plantebasert legemiddel til bruk mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remifemin tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: 2,5 mg ekstrakt (som tørret ekstrakt) av Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (rotstokk av klaseormedrue)

Detaljer

En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat eller 1178 mg glukosamin.

En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat eller 1178 mg glukosamin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Dolenio 1178 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat

Detaljer

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg.

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg

Detaljer

Pediatrisk populasjon Man har ingen erfaring med bruk av Silkis på barn (se 4.4. Spesielle advarsler og forsiktighetsregler for bruken).

Pediatrisk populasjon Man har ingen erfaring med bruk av Silkis på barn (se 4.4. Spesielle advarsler og forsiktighetsregler for bruken). 1. LEGEMIDLETS NAVN Silkis 3 mikrogram per g salve 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett gram salve inneholder 3 mikrogram kalsitriol (INN) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste.

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. 1. LEGEMIDLETS NAVN Prospan mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L., folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).

Detaljer

Brannskader: Brannsåret skal først renses, og deretter påføres kremen hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag.

Brannskader: Brannsåret skal først renses, og deretter påføres kremen hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag. 1. LEGEMIDLETS NAVN Flamazine 10 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sølvsulfadiazin 10 mg/g (1 %) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

PREPARATOMTALE. Effekt og sikkerhet hos barn under 12 år er ikke undersøkt. Erfaring med langtidsbehandlinger begrenset.

PREPARATOMTALE. Effekt og sikkerhet hos barn under 12 år er ikke undersøkt. Erfaring med langtidsbehandlinger begrenset. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kestine 10 mg smeltetabletter Kestine 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ebastin 10 mg og 20 mg Hjelpestoff med kjent effekt: aspartam 1

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pyrisept 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Mesasal 500 mg stikkpiller PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesalazin 500 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpiller

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml øyedråper inneholder: Levokabastinhydroklorid tilsvarende levokabastin 0,5 mg. Én dråpe inneholder ca. 15 µg levokabastin.

PREPARATOMTALE. 1 ml øyedråper inneholder: Levokabastinhydroklorid tilsvarende levokabastin 0,5 mg. Én dråpe inneholder ca. 15 µg levokabastin. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Livostin 0,5 mg/ml øyedråper, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml øyedråper inneholder: Levokabastinhydroklorid tilsvarende levokabastin 0,5 mg.

Detaljer

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann.

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bronwel Comp mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 15 ml (16,7 g) inneholder: 0,12 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (7 13 : 1) av Thymus vulgaris

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: Hver Clarityn 10 mg tablett inneholder 71,3 mg laktosemonohydrat.

Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: Hver Clarityn 10 mg tablett inneholder 71,3 mg laktosemonohydrat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Clarityn 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: Hver Clarityn 10 mg tablett inneholder 71,3

Detaljer

Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller

Detaljer

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet.

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Skinoren 20 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g Skinoren krem inneholder 200 mg azelainsyre, d.v.s. 20 %. Hjelpestoffer med kjent effekt: 2 mg benzosyre/g krem 125

Detaljer

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin impregnert kompress 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fucidin salve 1,5 g/100 cm 2 tilsvarende natriumfusidat 30 mg/100 cm 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420).

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420). Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Klyx (1 mg/ml) / (250 mg/ml) rektalvæske,

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres.

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Veropol Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose = 0,5 ml: Poliovirus type 1, inaktivert Poliovirus type 2,

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Behandling av inflammatoriske papler, pustler og erytem ved rosacea.

PREPARATOMTALE. Behandling av inflammatoriske papler, pustler og erytem ved rosacea. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Rozex 0,75 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett gram krem inneholder metronidazol 7,5 mg (0,75%). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Duphalac mikstur, oppløsning med fruktsmak inneholder 667 mg laktulose pr. 1 ml. Én 15 ml dosepose inneholder 10 g laktulose.

PREPARATOMTALE. Duphalac mikstur, oppløsning med fruktsmak inneholder 667 mg laktulose pr. 1 ml. Én 15 ml dosepose inneholder 10 g laktulose. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Duphalac 667 mg/ml mikstur, oppløsning med fruktsmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Duphalac mikstur, oppløsning med fruktsmak inneholder 667 mg laktulose

Detaljer

1 gram inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 30 mg.

1 gram inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 30 mg. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic salve 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 30 mg. For fullstendig

Detaljer

Til voksne over 18 år: Syreoverskudd, ulcus pepticum, pyrose, kardialgi og dyspepsi.

Til voksne over 18 år: Syreoverskudd, ulcus pepticum, pyrose, kardialgi og dyspepsi. 1. LEGEMIDLETS NAVN Titralac 50 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg kalsiumkarbonat Hjelpestoffer med kjent effekt: Én tablett inneholder hvetestivelse (70

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Deksklorfeniraminmaleat 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon.

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nystimex 100 000 IE/ml mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 100 000 IE nystatin. Hjelpestoffer: Metylparahydroksybenzoat 1 mg Natrium 1,2 mg/ml,

Detaljer

Mestinon 10 mg: hver tablett inneholder 10 mg pyridostigminbromid Mestinon 60 mg: hver tablett inneholder 60 mg pyridostigminbromid

Mestinon 10 mg: hver tablett inneholder 10 mg pyridostigminbromid Mestinon 60 mg: hver tablett inneholder 60 mg pyridostigminbromid 1. LEGEMIDLETS NAVN Mestinon 10 mg tabletter Mestinon 60 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mestinon 10 mg: hver tablett inneholder 10 mg pyridostigminbromid Mestinon 60 mg: hver tablett

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin.

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Minirin 0,1 mg/ml nesedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. For fullstendig

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder 60,44 mg laktosemonohydrat.

Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder 60,44 mg laktosemonohydrat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bikalutamid medac 50 mg, tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg bikalutamid Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg

1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosylan mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg Hjelpestoffer

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

PREPARATOMTALE. Page 1

PREPARATOMTALE. Page 1 PREPARATOMTALE Page 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Oftagel 2,5 mg/g øyegel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Karbomer 974P 2,5 mg/g Hjelpestoff(er) med kjent virkning: benzalkoniumklorid (0,06 mg/g) For

Detaljer

Gravide kvinner bør vaske hendene grundig før innføring av vagitorier (se pkt. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming for ytterligere anbefalinger).

Gravide kvinner bør vaske hendene grundig før innføring av vagitorier (se pkt. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming for ytterligere anbefalinger). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pevaryl 1 % krem og Pevaryl 150 mg vagitorier 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Krem: Ekonazolnitrat 10 mg/g Vagitorier: Ekonazolnitrat 150 mg/vagitorium For

Detaljer

Doseringen bestemmes av retningslinjene for legemidlet som skal løses opp eller fortynnes.

Doseringen bestemmes av retningslinjene for legemidlet som skal løses opp eller fortynnes. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterilt vann B. Braun oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 100 ml inneholder: Vann til injeksjonsvæsker 100 ml 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hver tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid, tilsvarende 112 mg feksofenadin. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Hver tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid, tilsvarende 112 mg feksofenadin. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Telfast 120 mg, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid, tilsvarende 112 mg feksofenadin. For fullstendig

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

Tablett, filmdrasjert Hvit, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett. Merket med A på den ene siden og delestrek på den andre.

Tablett, filmdrasjert Hvit, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett. Merket med A på den ene siden og delestrek på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cetirizin Bluefish 10 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid. For fullstendig liste over

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Alimemazintartrat 10 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Alimemazintartrat 10 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Alimemazintartrat 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter,

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder 91,0 mg isomalt og 1,68 mg sukrose. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder 91,0 mg isomalt og 1,68 mg sukrose. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Divisun 800 IE tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 800 IE kolekalsiferol (vitamin D3) (tilsvarer 20 mikrogram vitamin D3). Hjelpestoffer med

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

Zovirax krem 5 % 1. LEGEMIDLETS NAVN Zovirax 5% krem. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Aciklovir 5%

Zovirax krem 5 % 1. LEGEMIDLETS NAVN Zovirax 5% krem. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Aciklovir 5% Zovirax krem 5 % 1. LEGEMIDLETS NAVN Zovirax 5% krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Aciklovir 5% For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Megace 160 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Megestrolacetat 160 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter 4. KLINISKE

Detaljer

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Xylocain liniment 3 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Virkestoff: Hver kapsel inneholder: Balsalaziddinatrium 750mg, tilsvarende 262,5mg mesalazin. INN: Balsalazid For hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Virkestoff: Hver kapsel inneholder: Balsalaziddinatrium 750mg, tilsvarende 262,5mg mesalazin. INN: Balsalazid For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN COLAZID, 750 mg, kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Hver kapsel inneholder: Balsalaziddinatrium 750mg, tilsvarende 262,5mg mesalazin. INN: Balsalazid For

Detaljer

PREPARATOMTALE. 4.1 Indikasjoner Forebygging av urinveistoksisitet i forbindelse med administrering av oxazafosforiner (cyklofosfamid, ifosfamid).

PREPARATOMTALE. 4.1 Indikasjoner Forebygging av urinveistoksisitet i forbindelse med administrering av oxazafosforiner (cyklofosfamid, ifosfamid). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Uromitexan 400 mg og 600 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesna 400 mg/tablett og 600 mg/tablett For hjelpestoffer, se punkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Gravide kvinner bør vaske hendene grundig før innføring av vagitorier (se pkt. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming for ytterligere anbefalinger).

Gravide kvinner bør vaske hendene grundig før innføring av vagitorier (se pkt. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming for ytterligere anbefalinger). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pevaryl Depot 150 mg vagitorie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ekonazolnitrat 150 mg/vagitorium Gul til kremhvite vagitorier. Gjennomsnittsvekt: 2,7 g. For

Detaljer

Nedsatt nyrefunksjon (serumkreatinin >120 mikromol/l). Amming (se pkt. 4.6)

Nedsatt nyrefunksjon (serumkreatinin >120 mikromol/l). Amming (se pkt. 4.6) 1. LEGEMIDLETS NAVN CAMPRAL 333 mg, enterotablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 333 mg akamprosat. For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Enterotablett.

Detaljer

Preparatomtale (SPC) Inneholder også cetylalkohol, stearylalkohol og propylenglykolalginat.

Preparatomtale (SPC) Inneholder også cetylalkohol, stearylalkohol og propylenglykolalginat. Preparatomtale (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Brevoxyl 40 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram inneholder benzoylperoksid 40 mg. Inneholder også cetylalkohol, stearylalkohol og propylenglykolalginat.

Detaljer

Acetylcystein bør brukes med forsiktighet av astmatiske pasienter, eller pasienter med tidligere bronkospasmer.

Acetylcystein bør brukes med forsiktighet av astmatiske pasienter, eller pasienter med tidligere bronkospasmer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Acetylcystein Sandoz 200 mg brusetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 brusetablett inneholder 200 mg acetylcystein Hjelpestoffer med kjent effekt: Vannfri laktose

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pevaryl 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ekonazolnitrat 10 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

Feksofenadin er en farmakologisk aktiv metabolitt av terfenadin.

Feksofenadin er en farmakologisk aktiv metabolitt av terfenadin. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN TELFAST 180 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 180 mg feksofenadinhydroklorid, tilsvarende 168 mg feksofenadin.

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 5 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 5 mg Hjelpestoffer: Laktosemonohydrat Sakkarose 34,9 mg 23,4 mg For fullstendig liste

Detaljer

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overfladiske bløtdelskader.

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overfladiske bløtdelskader. 1. LEGEMIDLETS NAVN Orudis 2,5 % gel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketoprofen 2,5 %. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Gel Til utvortes bruk. 4. KLINISKE

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Terbinafin ratiopharm 10 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett gram krem inneholder 10 mg terbinafinhydroklorid. Hjelpestoffer med kjent effekt: 80 mg cetylalkohol

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Corsodyl 2 mg/ml munnskyllevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2 mg klorheksidindiglukonat For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

PREPARATOMTALE. Lokalavansert ikke-metastaserende prostatakreft der kirurgisk eller medisinsk kastrasjon er uegnet.

PREPARATOMTALE. Lokalavansert ikke-metastaserende prostatakreft der kirurgisk eller medisinsk kastrasjon er uegnet. PREPARATOMTALE l. LEGEMIDLETS NAVN Casodex 150 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bikalutamid 150 mg For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter, filmdrasjerte

Detaljer

Beskrivelse: Hvite til off-white, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter, trykt med 93 på en side og 220 på den andre siden.

Beskrivelse: Hvite til off-white, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter, trykt med 93 på en side og 220 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bicalutamide Teva 50 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 50 mg bikalutamid. Hjelpestoff med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Basiron AC 5%: Benzoylperoksid vandig tilsvarende benzoylperoksid 50mg/g Basiron AC 10 % Benzoylperoksid vandig tilsvarende benzoylperoksid 100mg/g

Basiron AC 5%: Benzoylperoksid vandig tilsvarende benzoylperoksid 50mg/g Basiron AC 10 % Benzoylperoksid vandig tilsvarende benzoylperoksid 100mg/g 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Basiron AC 5 % gel Basiron AC 10 % gel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Basiron AC 5%: Benzoylperoksid vandig tilsvarende benzoylperoksid 50mg/g Basiron AC 10 % Benzoylperoksid

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Soluprick Positiv kontroll:

Detaljer

En pose (15 ml) inneholder 10 g laktulose (som flytende laktulose).

En pose (15 ml) inneholder 10 g laktulose (som flytende laktulose). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lactulose Fresenius Kabi 10 g/15 ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En pose (15 ml) inneholder 10 g (som flytende ). 3. LEGEMIDDELFORM Mikstur, oppløsning

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram.

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Typhim Vi, 25 mikrogram/dose, injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 0,5 ml inneholder:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff: 1 kapsel inneholder 34 mg laktosemonohydrat.for fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff: 1 kapsel inneholder 34 mg laktosemonohydrat.for fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Hypericum STADA harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder: 425 mg tørret ekstrakt av Hypericum perforatum L., herba (tilsvarende 1,49-2,55

Detaljer

Profylakse og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytostatikabehandling.

Profylakse og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytostatikabehandling. 1. LEGEMIDLETS NAVN Navoban 5 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tropisetronhydroklorid 5,64 mg, tilsv. tropisetron 5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3.

Detaljer

Til behandling av coma hepaticum (portal systemisk encefalopati); hepatisk koma.

Til behandling av coma hepaticum (portal systemisk encefalopati); hepatisk koma. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lactulose Arrow 667 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 667 mg/ml laktulose. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 5 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 5 mg Hjelpestoffer: Laktosemonohydrat Sakkarose 34,9 mg 23,4 mg For fullstendig liste

Detaljer

1 g rektalsalve inneholder: Prednisolonkaproat 1,9 tilsvarende prednisolon 1,5 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg

1 g rektalsalve inneholder: Prednisolonkaproat 1,9 tilsvarende prednisolon 1,5 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Scheriproct rektalsalve Scheriproct stikkpiller Scheriproct kombinasjonspakning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g rektalsalve inneholder: Prednisolonkaproat 1,9 tilsvarende

Detaljer

Hvit, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett, merket med BCM 150 på den ene siden.

Hvit, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett, merket med BCM 150 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bilumatad 150 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg bikalutamid. Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM Medisinsk gass,

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Pinex 125 mg stikkpiller Pinex 250 mg stikkpiller Pinex 500 mg stikkpiller Pinex 1 g stikkpiller

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Pinex 125 mg stikkpiller Pinex 250 mg stikkpiller Pinex 500 mg stikkpiller Pinex 1 g stikkpiller PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 125 mg stikkpiller Pinex 250 mg stikkpiller Pinex 500 mg stikkpiller Pinex 1 g stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 stikkpille inneholder: Paracetamol

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 10 mg stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpille

Detaljer

PREPARATOMTALE. Depottabletter Depottablettene er avlange, bikonvekse, fiolettrosa, har filmdrasjering og trykket ATA på den ene siden.

PREPARATOMTALE. Depottabletter Depottablettene er avlange, bikonvekse, fiolettrosa, har filmdrasjering og trykket ATA på den ene siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Trental 400 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pentoksyfyllin 400 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hvite, runde tabletter, diameter 7 mm. Tablettene har delestrek og merket 51B/51B på den ene siden, den andre siden er preget med firmasymbol.

Hvite, runde tabletter, diameter 7 mm. Tablettene har delestrek og merket 51B/51B på den ene siden, den andre siden er preget med firmasymbol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bisolvon 8 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Bromheksinhydroklorid 8 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Tablett, drasjert Tablettene er rosafarget, runde og bikonvekse, og merket med tallet 5 på forsiden. Baksiden er uten merking.

Tablett, drasjert Tablettene er rosafarget, runde og bikonvekse, og merket med tallet 5 på forsiden. Baksiden er uten merking. 1. LEGEMIDLETS NAVN Neo-Mercazole 5 mg tabletter, drasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder karbimazol 5 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett,

Detaljer

Aerius er indisert hos voksne og ungdom fra og med 12 år for symptomlindring ved: - allergisk rhinitt (se pkt. 5.1) - urtikaria (se pkt. 5.

Aerius er indisert hos voksne og ungdom fra og med 12 år for symptomlindring ved: - allergisk rhinitt (se pkt. 5.1) - urtikaria (se pkt. 5. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 5 mg desloratadin. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Dette legemidlet inneholder

Detaljer

Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein).

Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein). 1. LEGEMIDLETS NAVN Kodein 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Behandlingsområdet vaskes med såpe og vann og deretter tørkes med håndkle e.l. før påføringen.

Behandlingsområdet vaskes med såpe og vann og deretter tørkes med håndkle e.l. før påføringen. 1. LEGEMIDLETS NAVN Wartec 5 mg/ml liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Podofyllotoksin 5 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Liniment,

Detaljer

Hver tyggetablett inneholder kalsiumkarbonat tilsvarende 500 mg kalsium, kolekalsiferol (vitamin D3) 800 IE (20 mikrogram).

Hver tyggetablett inneholder kalsiumkarbonat tilsvarende 500 mg kalsium, kolekalsiferol (vitamin D3) 800 IE (20 mikrogram). 1. LEGEMIDLETS NAVN Kalcipos-Vitamin D 500 mg/800 IE tyggetablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tyggetablett inneholder kalsiumkarbonat tilsvarende 500 mg kalsium, kolekalsiferol (vitamin

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pediatrisk populasjon Sikkerhet og effekt av Differin har ikke blitt studert hos barn under 12 år.

PREPARATOMTALE. Pediatrisk populasjon Sikkerhet og effekt av Differin har ikke blitt studert hos barn under 12 år. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Differin 1 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Adapalen 1 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

Pasienter med nedsatt hjertefunksjon: Ved behandling av avføringsstopp skal dosen deles slik at maksimalt to doseposer inntas per time.

Pasienter med nedsatt hjertefunksjon: Ved behandling av avføringsstopp skal dosen deles slik at maksimalt to doseposer inntas per time. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Moxalole pulver til mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose inneholder følgende virkestoffer: Makrogol 3350 13,125 g Natriumklorid

Detaljer

Svakt oransje, runde, flate tabletter med delestrek. Tablettene har inskripsjonen Me/100 på den ene siden, og JANSSEN på den andre siden.

Svakt oransje, runde, flate tabletter med delestrek. Tablettene har inskripsjonen Me/100 på den ene siden, og JANSSEN på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mebendazol 100 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter Svakt oransje, runde, flate tabletter

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lestid 5 g pulver i dosepose 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Kolestipolhydrochlorid 5g.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lestid 5 g pulver i dosepose 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Kolestipolhydrochlorid 5g. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lestid 5 g pulver i dosepose 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kolestipolhydrochlorid 5g. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Pulver i

Detaljer

Tablett, filmdrasjert Hvit, til offwhite filmdrasjert tablett, med delestrek på ene siden og merket med 10 på den andre.

Tablett, filmdrasjert Hvit, til offwhite filmdrasjert tablett, med delestrek på ene siden og merket med 10 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cetirizin ratiopharm 10 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder cetirizin dihydroklorid 10 mg. Hjelpestoffer med

Detaljer

Ulcerøs kolitt med utbredelse i endetarm, sigmoideum og den nedadgående del av tykktarmen. Proktitt.

Ulcerøs kolitt med utbredelse i endetarm, sigmoideum og den nedadgående del av tykktarmen. Proktitt. 1. LEGEMIDLETS NAVN Entocort 2 mg/100 ml tablett til rektalvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Budesonid 2mg/100ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer