havnepromenaden Dagens tilstand og aktuelle planer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "havnepromenaden Dagens tilstand og aktuelle planer"

Transkript

1 havnepromenaden Dagens tilstand og aktuelle planer Sortland har vokst seg stor, både utover og bortover. Kvartaler har blitt fylt ut i sjøen, og strandlinja har blitt forskjøvet med et par hundre meter, slik at Strandgata i dag fremstår som en innlandsvei. Vekk er alle hukene som før kunne innby til spennende oppdagelser, flott natur og lune møteplasser. Borte er nærheten til vannet. Sortlandsbekken er lagt i rør. Den blå byen ved sundet har ironisk nok blitt byen med vannskrekk. Vi sortlendinger har verdens fineste sund rett utenfor kaikanten. Vi må ta det i bruk, leke med det, kjæle med det, flørte, inkludere og invitere det med. Stryker vi det med bølgene, tror jeg det vil smile stort tilbake. Sitat: Sverre Bjørstad Graff 12 Wind: The dominant wind direction in summer is from the North and in the winter from BATCH_ORDER.PORTLET_UTIL.Download_Image_BLob bildepunkter oktober: 18-7 desember: 0-0,9 Kilde: South-East. Kilde: Herdighetssone: 5-7 Planforslag AMK Eiendom as Kjempenhøy Sortland Dato: beplantning, belysning LAA340: BLUE AND GREEN STRUCTURES IN URBAN AREAS / SORTLAND, VESTERÅLEN / GROUP 2: THE NATURAL FOUNDATIONS Planlagt havnepromenade Eksisterende havnepromenade VINDROSE 1:5000 OVER: FIG NIVÅSKISSE FOR TIDEVANN I SORTLAND. STATENS KARTVERK, Side 1 av 1 Mandag 24. september Middel nipp lavvann 63 Middel lavvann 40 Middel spring lavvann -30 Lavvann med 5 års gjentaksintervall -38 Lavvann med 10 års gjentaksintervall -44 Lavvann med 20 års gjentaksintervall -52 Lavvann med 50 års gjentaksintervall -58 Lavvann med 100 års gjentaksintervall -64 Lavvann med 200 års gjentaksintervall -70 Lavvann med 500 års gjentaksintervall -76 Lavvann med 1000 års gjentaksintervall 0 Laveste astronomiske tidevann (LAT) 0 Sjøkartnull Prestelva: Området ved Prestelvas utløp fremstår som uberørt kystlinje. Fri sikt og nærhet til sundet er åpenbare kvaliteter ved stedet. Mangel på tilgang og tilrettelegging gjør området utilgjengelig for offentligheten. Plasskrevende næring: De ulike bedriftene bruker fyllingen ut i sundet som lagringsplass. Mange av disse plassene har meget gode forhold med tanke på utsikt, sol og nærhet til Det er ingen grunn til at disse områdene ikke kan tilrettelegges for fri ferdsel. Sørhavna: Boliger er plassert rett ved vannet i tilknytning til en småbåthavn. Tilrettelegging av havnepromenade her vil kreve omfattende tiltak for å skille offentlig og privat sone på en god måte. Plasskrevende næring: De ulike bedriftene bruker fyllingen ut i sundet som lagringsplass. Mange av disse plassene har meget gode forhold med tanke på utsikt, sol og nærhet til Det er ingen grunn til at disse områdene ikke kan tilrettelegges for fri ferdsel. Naksteinøra: Aktuelt transformasjonsområde vurderes regulert til bolig/næring. Enkelte segmenter fremstår som uberørt fjære. Gode muligheter for å sikre kvalitativ tilrettelegging av havnepromenaden gjennom regulering av området. Kjempenhøy: Nytt boligprosjekt der havnepromenaden er planlagt å gå på A40-3 3D Skisse innsiden, og langs nordsiden av blokkene. Den vil antagelig oppleves som privat og langs nordsiden av blokkene få ekstremt dårlige solforhold. Opparbeidet promenade: Her er det fast dekke, benker, og tydelig offentlighet. Men mangel på vedlikehold, nærkontakt med vannet og lune oppholdsområder kan være årsaker til at den ikke fungerer optimalt. Frydenlund Strand: Nye boliger/næring, kontor, småbåthavn og signalbygg. Promenaden er her samlet som en bred trasé på sørsiden av boligbyggene. Dette muliggjør en velfungerende promenade, der det private og det offentlige er tydelig adskilt. Torget: Torget er en sentral møteplass i Sortland. Bryggeanlegget er en viktig del av havnepromenaden. Steintrappa er eneste stedet i sentrum hvor man kan få nærkontakt med vannet. Opphold begrenses av lokalklima. Kulturfabrikken: Sortlands nye kulturarena blir en viktig møteplass for Sortland. Bryggeanlegget blir en naturlig del av havnepromenaden, og utformingen bør gjenspeile de kulturelle verdiene som legges til grunn for kulturfabrikken. Sortland havn: Sortland havn er en moderne trafikk, fiskeri, stykkgods og industrihavn som er regionalt viktig. Som havnepromenade er kaia utilgjengelig for offentlig ferdsel pga sikkerhetsmessige grunner. Kystvakta: I forlengelsen av havneområdet ligger kystvaktas anlegg. Dette er et militært anlegg, og som havnepromenade er kaia derfor utilgjengelig for offentlig ferdsel pga sikkerhetsmessige grunner. Mellom havn og bru: Området preges av store utendørs lagerplasser og parkering av lastebiler. Utsikten er god og brua danner et sentralt motiv med den omkringliggende majestetiske naturen. Stedets kvaliteter gir gode forutsetninger for en attraktiv havnepromenade her. Sortlandsbrua: Fylling under brua lager en odde ut i Området står i dag tomt og består av planerte fyllmasser. Området kan være en potensiell møteplass langs havnepromenaden med kvaliteter knyttet til Sortlandsbrua og nærheten til Plasskrevende næring: De ulike bedriftene bruker området som lagringsplass. Det er anlagt vei langs vannet. Mange av disse plassene har meget gode forhold med tanke på utsikt, sol og nærhet til Selneselvas utløp: Området ved Selneselvas utløp fremstår som uberørt kystlinje. Fri sikt og nærhet til sundet er åpenbare kvaliteter ved stedet. Mangel på tilgang og tilrettelegging gjør området utilgjengelig for offentligheten. VENSTRE: FIG VINDROSE, SORTLAND. Problemstilling: Hvordan kan havnepromenaden utformes med hensikt å styrke Sortlands forhold til sundet? Sjøparken: Nytt boligprosjekt med fire leilighetskomplekser. Slik promenaden er planlagt vil den antagelig resultere i en gangvei som oppleves som privat atkomst til boligene. Boliger ved torget: Fasaden mot sentrum fremstår som lite levende og innbydende. Promenaden oppleves som ganske så privat. Variasjon i materialer gir lite inntrykk av en helhetlig utforming. Blåbrygga: Potensiale for flere serveringsteder langs brygga er stort, og skjerming mot vind er helt nødvendig for få til dette. Fravær av belysning begrenser vinterbruken av området. Hurtigruta: Her ankommer turister Sortland. Som havnepromenade er kaia utilgjengelig for offentlig ferdsel pga sikkerhetsmessige grunner i forhold til lasting og lossing av båten. Kortnebbgås: Jordbru for Kortnebbgåsen på sin ferd til S det registrert gjess. Et (bevilgninger) har gjort at Kornebb Fisk: Innlandsfisk: På Langøya er det Det er mulig å fange små ørret. Hinnøya hvor det er mindre pre det er mindre sjøørret i elven e oppdemmingen av elven oppe sentrum.

2 nordlyset Sortlands ansikt mot sundet Helhetlig formkonsept: En bølgende, lysende blå tråd, med visuelle referanser til nordlyset skaper en helhetlig havnepromenade, samtidig som den er med på å definere nye møterom og funkjoner. Nordlyset styrker Sortlands forhold til sjøen ved å tilrettelegge for fysisk kontakt med vannet, og ved å legge til rette for aktiviteter som er knyttet til de ulike funkjonene langs havneområdet. På denne måten blir ulike aktiviteter dratt ned og ut mot Langs promenaden vil Nordlyset ta mange ulike former, fra enkel oppmerking av trasé, til mer avanserte former med fokus på flerfunksjonalitet. Referansen til nordlyset og Blåbyen vil være gjennomgående elementer som kan være med å styrke Sortlands identitet. Nordlyset vil gi promenaden et gjennomgående formspråk som kan tydeliggjøre offentlig tilgang der det er tvil om dette. Nordlyset vil fremheve og tilrettelegge for opplevelsen av Sortlands kvaliteter og tilbud, samt sikre at sosiale og rekreative verider blir ivaretatt i et voksende Sortland. Nordlyset vil blandt annet ta form i nytt belysningsanlegg, men også vise seg i andre former, ofte som en flerfunksjonell konstruksjon. Nordlyset er ikke tenkt som en gjennomgående struktur fra elv til elv, men heller at den opptrer der det er hensiktsmessig og der det er behov for tydeliggjøring av havnepromenaden. + = Belysning Nordlyset i form av et belysningsanlegg kan være med på å skape helhet og tydeliggjøre havnepromenadens trasé. Slyngende stolper i varierende høyde med integrert lysarmatur viser vei, samtidig som de er med på å definere promenadens uttrykk. Både effekten av belysningen og anleggets dagidentitet gir assosiasjoner til det slyngende nordlyset. Et helhetlig belysningsanlegg åpner for bruk vinterstid, og vil kunne gi folk en unik opplevelse av sundet i mørketiden. For å skape variasjon kan stolpene ha ulik avstand, ulik tykkelse, variere i materiale og farge. Her er det også muligheter for å referere til Blåbyens fargepalett. Med dagens teknologi kan man styre og programmere lysanlegg digitalt. På den måten kan anlegget gi funksjonelt lys, og samtidig brukes som effektbelysning ved spesielle anledninger. Refleksjon i sundet vil gi en fin effekt sett fra båt. Dette kan ha attraksjonsverdi for bl.a. turister som kommer med hurtigruta. Deksel av sink eller tilsvarende LEDflex eller tilsvarende Strømtilførsel i midten av stolpe Tverrsnitt av stolpe med integrert lysarmatur Refleksjon fra belysningen i sundet

3 Næringsområder på utfylling Sentrumsnære boligområder LAVVANN 1:1000 HØYVANN 1:1000 Ved å utnytte fyllmassene i disse områdene kan man anlegge gangsti ved vannkanten som del av havnepromenaden. En slyngende sti med belysning gir visuelle referanser til nordlyset, og bidrar til et helhetlig formspråk. Belysningen åpner for bruk vinterstid, og vil kunne gi folk en unik opplevelse av sundet i mørketiden. Tidevannsforskjellen kan utnyttes i utformingen til å skape en variert promenade som skifter karakter ved høyvann og lavvann. De grove massene kan formes slik at det ved høyvann tillates at vannet trenger gjennom grunnen og fyller området mellom gangsti og fastland. På denne måten vil gangstien ved høyvann oppleves som frigjort fra fastland, mens ved lavvann vil den være en del av fjæra. Plan, snitt og illustrasjon over viser hvordan dette prinsippielt kan løses. Utformingen gir en variert og stadig skiftende promenade som setter fokus på tidevannet, og kan være med på å skape undring og begeistring. I tillegg vil man få gode muligheter for nærkontakt med vannet for de som ønsker dette. På denne måten vil man styrke Sortlands forhold til For å tydeliggjøre promenaden i de sentrumsnære boligområdene, kan slyngende stolper vise traséens vei. Promenadens uttrykk brukes her som oppmerking, og på den måten kan man motvirke den private opplevelsen der traséen går tett på boligblokkene. Mange av boligprosjektene som er planlagt har traséen gjennom bebyggelsen, og her er det overgangene som er de viktigste områdene å tydeliggjøre. Konstruksjonen kan tas i bruk på flere måter, f. eks. som en lekeskulptur eller sitteelement der de bredere stolpene tillater dette. Belysning kan integreres om man tar hensyn til lek og annet bruk når man planlegger armaturene, og sørger for at disse er konstruert deretter. Andre tiltak for å hindre at promenaden kommer i konflikt med boligenes private soner i fremtiden, kan være å utvide regulert bredde fra de 3 meterne som er kravet i dag. Spesielt ut mot vannet der promenaden går langs bebyggelse. Her bør man definere en privat, og en offentlig sone. Vekst og utvidelse av Sortland sentrum gir grunnlag for å regulere service/næring i første etasje i nye boligprosjekter. På denne måten kan fasadene aktiviseres, og konflikten med private soner vil ikke være tilstede. Denne aktiviseringen av fasadene kan bidra til en variert og levende havnepromenade med sosiale, rekreative og urbane kvaliteter.

4 Sentrum I sentrum er det rom for utforming som setter fokus på kontakten med vannet. Det er her det er mest aktivitet, og det er her man bør skape en attraktiv sjøfront med en innholdsrik og variert havnepromenade. Illustrasjonen til høyre viser et mulig scenario der sentrum er utformet med fokus på havnefronten og kontakt med Scenario: Sentrum utformet med fokus på havnefronten og kontakt med sundet Benker langs promenaden er et viktig innslag om man skal tilrettelegge for opphold og sosiale opplevelser. En slyngende benk gjør at folk kan velge om de vil sitte sammen med andre (inne i buene), eller for seg selv (ytterst i buene). Lokalklima langs havnepromenaden er av slik natur at all tilrettelegging for opphold må innebære skjerming av vinden. Illustrasjonen over viser et forslag til utforming av benk med integrert vindskjerm av plexiglass mellom stolpene. Den buede formen, samt mulighetene for å sitte på begge sider av vindskjermen sikrer lune sitteplasser uansett vindretning. Benken er en viktig sosial arena i byrummet Nærkontakt med sundet i nedsunken gangbru Undervannskikkert gir nærkontakt med sundet på en unik måte Nedsunken gangbru For å skape nærkontakt med vannet på en annerledes måte, kan promenaden strekke seg ut i vannet som en gangbru. Ved å la konstruksjonen flyte kan gulvet i brua være på et lavere nivå enn vannflaten. På denne måten vil man oppleve det som om man går i vannet. Om gangbrua utformes etter prinsippene for universell utforming, kan man tilby en opplevelse av nærhet til sjøen for mennesker med begrenset fremkomlighet og mennesker med andre begrensninger. Opplevelsen av vannkanten på denne måten kan vekke begeistring og undring hos unge og gamle. Som en avansert flytebrygge holdes konstruksjonen oppe av flyteelementer. Illustrasjonen over viser en mulig løsning der formspråket knytter seg til promenadens øvrige uttrykk, med integrert belysning og vindskjerm. Innslaget kan bidra til en variert havnepromenade, og styrke Sortlands forhold til Detalj av undervannskikkert Undervannskikkert Noen utvalgte stolper kan fungere som undervannskikkerter. Som et omvendt periskop vil man kunne se hva som rører seg i vannet under brygga. Utformingen er tilsynelatende lik de øvrige stolpene slik at oppdagelsen av denne funksjonen kan bli et overraskelsesmoment. Det krystallklare vannet i sundet vil gi god sikt, og hvis man konstruerer kikkerten slik at den kan vris rundt, får man mulighet til å selv velge hvor man vil se. Dette kan muligens også være aktuelt å bruke i undervisningssammenheng. På denne måten kan man styrke Sortlands forhold til sundet ved å skape nysgjerrighet og begeistring blandt unge og gamle.

5 Kulturfabrikken Utilgjengelig havnefront Topplist LEDflex skjult inne i topplist Scene langs havnepromenaden knytter kulturelle og sosiale opplevelser med nærheten til sundet Skilting langs traséen der havneområdet er utilgjengelig Skilt med info om havnepromenaden Tverrsnitt av skilt med integrert belysning Havnepromenaden langs kulturfabrikken bør utformes basert på de kulturelle verdiene som den nye kulturarenaen i Sortland legger til grunn. Det mest radikale resultatet vil kanskje være om havnepromenaden tok form i en utscene, der opplevelsen av kulturelle innslag kan knyttes sammen med nærheten til En scene i vannet med Sortlands natur som unikt bakteppe vil kunne gi opplevelser som styrker folks relasjon til Illustrasjonen over viser et mulig scenario der scenen er en forlengelse av den slyngende havnepromenaden. Strekningen der havna ikke er tilgjengelig for offentligheten trenger noe som informerer om promenadens videre trasé. Her kan det være aktuelt å bruke skilt som viser vei. Skiltene kan informere om havnepromenaden og dens innhold, men også fungere som oppslagstavle der man f. eks. kan finne informasjon om aktuelle kulturelle arrangementer. Skiltene kan utformes slik at det visuelle uttrykket kommuniserer en sammenheng med havnepromenadens formspråk. I illustrasjonen over er skiltet buet og i lista på toppen er det felt inn en stripe med LED-lys. Skiltet blir vasket av lyset fra toppen og ned på begge sider. På denne måten kan skiltet oppleves som en lysskulptur fra avstand, men samtidig ha en informativ funksjon på nært hold. Skiltet kan også brukes i andre områder langs havnepromenaden der det er behov.

6 Sortlandsbrua Uberørt fjære Møteplass under Sortlandsbrua med nærhet til sundet Opphøyet gangvei vekselvis ute i vannet og inne på fjæra Området under Sortlandsbrua har unike kvaliteter, og kan utvikles til en møteplass der brua og nærheten til sundet er naturlige fokuspunkter. En samlingsplass med rom for større folkemengder kan være aktuelt i forbindelse med ulike arrangementer og markeringer. Her kan det f. eks legges til rette for bålplass, noe som gjør at området kan brukes vinterstid også. Vindforholdene på stedet gjør at områder for lengre opphold må skjermes. Illustrasjonen over viser et mulig scenario der plassen er tilrettelagt med bålplass og vindskjerm. Om prosjektet der brua lyssettes blir realisert, vil dette gi området et innslag som kan berike havnepromenaden i den lange mørketida. Sortlandsbrua kan på denne måten styrkes som identitetskapende element. Den nye møteplassen vil bidra til å styrke Sortlands forhold til Områdene ved utløpet til Selneselva og Prestelva har unike kvaliteter som kan berike havnepromenadens variasjon. Om Sortlands vekst fortsetter vil den uberørte fjæra i fremtiden muligens bli vurdert som aktuelt utbyggingsområde. Om man vil bevare disse unike områdene er det viktig å sikre disse gjennom regulering. Slike områder vil ha store rekreative verdier i en urban setting. For å gjøre disse områdene mer tilgjengelig, kan en opphøyet gangvei, vekselvis ute i vannet og langs fjæra, gi folk en opplevelse av disse unike kvalitetene. Illustrasjonen over viser en mulig løsning der stolpene fungerer som rekkverk og belysning. Formspråket kan knyttes til resten av promenaden, og belysningen vil legge til rette for bruk under den lange mørketiden. Om Prestelva i sør og Selneselva i nord utvikles til blågrønne korridorer fra marka og helt ned til sundet, kan man få til en sammenhengende runde fra havnepromenaden, opp Selneselva, langs lysløypa i marka og ned Prestelva til havnepromenaden igjen. Dette grepet kan bidra til å skape en attraktivt by der sosiale og rekreative verdier blir ivaretatt.