SIKKERHETSDATABLAD Suma Nordlys M20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Suma Nordlys M20"

Transkript

1 Suma Nordlys M20 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Suma Nordlys M20 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Suma Nordlys M20 Artikkelnr. L Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Funksjon Maskinoppvask Produktgruppe Kjemikaliets bruksområde Relevant identifiserte bruksområder Bruk det frarådes mot Kjemikaliet kan brukes av forbrukere Maskinoppvaskmidler. Oppvask i maskin. SU22 Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC1 Brukes i lukket prosess, eksponering ikke sannsynlig ERC8A Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer Det frarådes mot annen bruk enn for områder som er nevnt over. Nei 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Importør Firmanavn Lilleborg Profesjonell Besøksadresse Nedre Skøyenvei 26 Postadresse Postboks 673 Skøyen Postnr Poststed OSLO Land NORGE Telefon E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC 2.2. Etikettinformasjon Faresymbol C; R34, R37

2 Suma Nordlys M20 Side 2 av 7 R-setninger R-34 Etsende. R-37 Irriterer luftveiene. S-setninger S-26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Sammensetning på merkeetiketten Natriummetasilikat, vannfri:30-60 % 2.3 Andre farer PBT / vpvb Farebeskrivelse Miljøeffekt Produktet er ikke PBT eller vpvb. HELSE: Etsende. Irriterer luftveiene. BRANN OG EKSPLOSJON: Produktet er ikke brannfarlig. MILJØ: Ikke ansett miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. Utslipp ved normal bruk av produktet vil ikke medføre noen miljøfare. Store utslipp kan foråsake midlertidig skade på planter og vannlevende organismer. Dette skyldes produktets høye ph. På grunn av pakningen og bruken er store utslipp usannsynlige. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Natriummetasilikat, vannfri CAS-nr.: EC-nr.: Natriummetasilikat pentahydrat CAS-nr.: EC-nr.: Natriumperkarbonat CAS-nr.: EC-nr.: Komponentkommentarer MED FOSFAT. C; R34,R % C; R34, R37 STOT SE3;H335 Skin Corr 1B;H314 Xn, O; R22, R38, R41, R8 > 30 % 5-15 % Merkepliktige komponenter er oppført i henhold til bestemmelsene i forskrift nr "Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)." Full tekst for H-, R- og EUH-setninger finnes i pkt 16 INGREDIENSER i.h.t. 648/2004/EU (Vaskemiddelforordningen): Oksygenbasert blekemiddel: Fosfat: 5-15% Ikkeionisk overflateaktivt stoff: < 5% Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Vis dette sikkerhetsdatablad til ev. tilstedeværende lege. Innånding Ved ubehag søk frisk luft. Hvis irritasjon vedvarer oppsøk lege. Hudkontakt Øyekontakt Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. Fjern tilsølte klær. Kontakt lege ved tegn til sår eller vedvarende irritasjon. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll straks grundig med mye vann, også under øyelokk. Skaff legehjelp øyeblikkelig / transport til sykehus. Fortsett

3 Suma Nordlys M20 Side 3 av 7 Svelging Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell skyllingen under transport til lege/sykehus. Gi 2-3 glass med vann eller melk om skadede er ved bevissthet. FREMKALL IKKE BREKNINGER. Umiddelbar transport til sykehus. Ikke relevant 4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandle symptomatisk. Ved sprut i øyet er det viktig å sikre mest mulig effektiv øyeskylling evt ved inndrypping av lokalanastetikum Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Informasjon om klinisk testing Særskilt førstehjelpsutstyr Ingen tilgjengelige data Øyeskylleflaske Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Ingen kjente Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Hydrogengass som utvikles ved kontakt med lettmetaller/aluminium, kan under spesielle forhold, sammen med luftens oksygen danne eksplosive blandinger. Danner ingen farlig forbrenningsprodukter. Brannvernsklær iht europeisk standard EN469 gir grunnleggende beskyttelsesnivå ved kjemikalieuhell. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk egnet verneutstyr. Se pkt Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Spyl ikke store mengder til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Taes opp mekanisk og samles i egnet beholder. Kast som farlig avfall. Små mengder spyles bort med store mengder vann. Se seksjon 1 for nødtelefon. Se seksjon 8 for opplysninger om personlig verneutstyr. Se seksjon 13 for mer informasjon om avfallsbehandling. Unngå håndtering som medfører fare for sprut i øynene eller søl på hud. Benytt alltid anbefalt verneutstyr ved behandling som medfører fare for direkte kontakt med produktet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt. Lagres tillukket og kjølig. Oppbevares i originalemballasjen. Annen informasjon Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.

4 Suma Nordlys M20 Side 4 av Spesifikk bruk Anbefalinger Benyttes som maskinoppvaskmiddel. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier Ingen kjente yrkeshygieniske grenseverdier. DNEL / PNEC Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Gjennomtrengningstid Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan monitorering av person, arbeidsatmosfære eller biologiske parametre være nødvendig, for å bestemme effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak, og/eller behovet for personlig åndedrettsvern. Det henvises til Europeisk Standard EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innåending av kjemikalier, og nasjonale, veiledende dokumenter for metoder for bestemmelse av farlige stoffer. Øyespylingsmuligheter og nøddusj bør finnes på arbeidsplassen. Bruk angitt verneutstyr i situasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet. Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Om det ved unormal behandling dannes mye støv, bør det benyttes støvmaske med P2-filter. Bruk hansker av neopren,- nitril,- eller naturgummi om det er fare for søl på hendene. Gjennomtregningstiden er ikke kjent. De angitte hanskematerialene er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm i brukssituasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl i øynene. Normalt ikke nødvendig. Bruk hensiktsmessige klær for beskyttelse mot mulig hudkontakt. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Pulver. Farge Hvit. Lukt Råstoff. Kommentarer, ph (handelsvare) Produktet er i pulverform, og har derfor ikke ph i handelsvare. ph (bruksløsning) Verdi: ~ 11.5 Kommentarer, ph (bruksløsning) I 1% løsning. Relativ tetthet Verdi: ~ 1 kg/dm³ Løselighetsbeskrivelse Lett oppløselig i vann. Fysikalske farer Metall korrosjon Aluminium korroderes med utvikling av hydrogen. 9.2 Annen informasjon Blandbarhet Løselig i vann. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet

5 Suma Nordlys M20 Side 5 av Reaktivitet Reaktivitet Det finnes ikke spesifikke testdata for produktets reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale lagringsforhold Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner ved lagring og bruk under normale forhold Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ingen spesifikke data Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Lettmetaller (f.eks aluminium) Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Det dannes ikke farlige nedbrytningsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Produktet er alkalisk og virker etsende. Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Kroniske effekter Innånding av eventuelt støv vil irritere luftveiene. Produktet inneholder ingen lettflyktige stoffer. Det er derfor ingen fare for innhalering av skadelige gasser. Etsende. Pulver på fuktig hud vil virke sterkt irriterende/etsende. Etsende. Sprut av produkt eller oppløsninger i øyet kan føre til alvorlige øyeskader; i verste fall kan det medføre nedsatt synsevne eller tap av synet. Etsende på slimhinnene i munn, svelg og i mave-tarmsystemet. Inneholder ikke stoffer kjent for å være allergifremkallende (allergener). Ingen kroniske effekter er kjent eller mistenkt ved forskriftsmessig bruk. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Inneholder ikke stoffer kjent for å være kreftfremkallende (karsinogener). Arvestoffskader Inneholder ikke stoffer kjent for å skade arvematerialet (mutagener). Fosterskadelige egenskaper Inneholder ingen stoffer kjent for å medføre fosterskade. Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Inneholder ikke kjente hormonhermere eller andre stoffer kjent for å gi reproduksjonsskader. Inneholder ingen komponenter som er kjent som giftige eller skadelige for vannlevende organismer. Punktutslipp av større mengder kan, på grunn av produktets høye ph, forårsake midlertidig skade på planter og vannlevende organismer. På grunn av bruksmåten og pakningen, er det imidlertid usannsynlig med alvorlige utslipp. Produktet inneholder vesentlig uorganiske forbindelser og for denne type stoffer er ikke spørsmålet om nedbrytning relevant Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ingen av råstoffene i produktet er sannsynlig bioakkumulerbare Mobilitet i jord

6 Suma Nordlys M20 Side 6 av 7 Mobilitet Oppløses i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Miljøopplysninger, konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Annen informasjon Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 3253 RID 3253 IMDG 3253 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 8 Farenr. 80 RID 8 IMDG 8 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA Miljøfarer Kommentar Inneholder fosfat som kan bidra til algevekst. Utslipp ved normal bruk av produktet er ikke forventet å medføre noen miljøfare. Behandles etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). EAL: AVFALL FRA PBDB AV FETTSTOFFER, SÅPE, RENGJØRINGSMIDLER, DESINFEKSJONSMIDLER OG KOSMETIKK. Avfallstoffnr: 7132 Alkalisk uorganisk avfall. DINATRIUMTRIOKSOSILIKAT DINATRIUMTRIOKSOSILIKAT DISODIUM TRIOXOSILICATE DISODIUM TRIOXOSILICATE Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig stoff ihht ADR/RID. Punktutslipp av større mengder kan, på grunn av lokal endring i ph, forårsake midlertidig skade på planter og vannlevende organismer Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-A, S-B Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Skipstype påkrevd Ikke relevant. Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Klassifisert som "begrenset mengde" av farlig gods på land og sjø (i h.h.t ADR/RID/IMDG) pga liten emballasjestørrelse.

7 Suma Nordlys M20 Side 7 av 7 Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Lover og forskrifter Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (Miljøverndepartementet) Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten) (Miljøverndepartementet). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009(Arbeidstilsynet). Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Vedlegg VI: Vaskemiddelforordningen. Transportmerkingen er utført i henhold til bestemmelsene i ADR/RID/IMDG. Kommentarer Informasjon fra råvareleverandører. Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Ja Opplysningene i dette Sikkerhetsdatabladet er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revisjon. De gitte opplysningene er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp; de må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Tilmeldt Giftinformasjonen, tlf.: (Døgnåpent). R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R37 Irriterer luftveiene R38 Irriterer huden R41 Fare for alvorlig øyeskade. R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Se brukerinformasjon. Erstatter sikkerhetsdatablad datert: Oppdatert til REACH annex II-format. Kvalitetssikret av KRE. Lilleborg Profesjonell