BUDSJETT 2013 RAMME FOR FAKULTETSADMINISTRASJONEN OG BUDSJETT FOR MUSIKKONSERVATORIET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2013 RAMME FOR FAKULTETSADMINISTRASJONEN OG BUDSJETT FOR MUSIKKONSERVATORIET"

Transkript

1 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 RAMME FOR FAKULTETSADMINISTRASJONEN OG BUDSJETT FOR MUSIKKONSERVATORIET Fakultetsstyret fastsatte enhetenes budsjettrammer i møte Fakultetsstyret fikk videre i møtet (Sak KF 02-13) forelagt en justert rammefordeling mellom enhetene. Styret vedtok fordelingen mellom lønn og drift for Kunstakademiet, men utsatte å fatte endelig vedtak om rammetildelingen for Musikkonservatoriet (MK) og Fakultetsadministrasjonen (Fakadm) slik det er vist i følgende tabell. Rammetildeling Vedtatt Fakultetsadm. (15% av rammen) Utsatt Sum instituttene Utsatt Musikkonservatoriet Utsatt Kunstakademiet Vedtatt Årsaken til utsettelsen for MK og Fakadm var at regnskapet for 2012 på møtetidspunktet ikke var ferdigstilt, samtidig som det på bakgrunn av budsjetterte lønnsutgifter var opplagt at det ikke ville være mulig å legge et realistisk budsjett i balanse. Det ble derfor i saken informert om at tiltak av både kortsiktig og langsiktig karakter må settes i verk for å bringe budsjettet i balanse. For MKs del viste beregningene på møtetidspunktet at det kun gjensto kr til ordinære driftsutgifter for 2013 etter at lønn til faste ansatte var budsjettert. En fortsatt drift på dagens nivå ville føre til et estimert underskudd på 1,5 millioner i Fakultetsstyret fattet derfor følgende vedtak : 1. Fakultetsstyret godkjenner vedlagte hovedfordeling av rammen for Kunstakademiet. 2. Fakultetsstyret ber om at detaljbudsjett 2013 for MK og Fakultetsadministrasjonen blir lagt fram i møtet Fakultetsstyret slutter seg til at det arbeides videre med aktuelle tiltak. 4. Fakultetsstyret ber om at ansatte og studenter involveres i arbeidet med tiltak som kan sikre en forsvarlig økonomi ved Musikkonservatoriet på kort og lang sikt. Som det framgår av pkt. 1 i innstilling til vedtak foreslås det at vedtatt prinsipp om at 15 % av fakultetets ramme avsettes til fakultetsadministrasjonen opprettholdes. Det betyr at dette saksframlegget vil konsentrere seg om 2013-budsjettet for Musikkonservatoriet Tromsø Sentralbord: Faks:

2 Pkt. 4 i fakultets vedtak er fulgt opp slik: PROSESS PÅ KORT SIKT Møte med fakultetstillitsvalgte Forskerforbundet klubbmøte Personalmøte Møte med lokale tillitsvalgte Møte fakultetsledelse/instituttledelse Felles klubbmøte FF og MFO Personalmøte Allmøte studenter (åpent for personalet) Møte med lokale tillitsvalgte Fakultetsstyremøte PROSESS PÅ LENGRE SIKT 2013 Utarbeide ny strategiplan for fakultetet for perioden Prosessen ble fastsatt sammen med fakultetets tillitsvalgte fra Forskerforbundet og Musikernes fellesforbund, og ble presentert for det øvrige personalet på personalmøtet Her ble det invitert til innspill. Det var tilslutning til arbeidsprosessen med unntak av forslaget om å etablere arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper ble alternativt foreslått som aktuelt i forbindelse med det langsiktige strategi- og budsjettarbeidet. OPPSUMMERING AV PROSESSEN Fakultetsledelsen har på personalmøter, på studentallmøte, i møter med tillitsvalgte og øvrig ledelse, presentert problemstillingene og invitert til innspill. Det har vært viktig å understreke at vi ikke står overfor en krisesituasjon der oppsigelser eller nedleggelse av studietilbud er aktuelle tiltak. Vi har god søkning til studietilbudene, et dedikert personale og entusiastiske studenter. Vår utfordring er imidlertid å iverksette noen tiltak som kan bidra til at den løpende drift ivaretas innenfor tilgjengelig ramme. Vi må justere kursen slik at budsjett for 2013 blir realistisk og slik at MK ikke pådrar seg voksende årlige underskudd som blir for vanskelig å handtere med enkle grep. Blant personalet har det i første rekke vært et behov for mer informasjon om UiTs og fakultetets budsjettfordelingsmodell, beregning av rammer, forholdstall vitenskapelig/teknisk-administrativt ansatte og lignende. Hovedfokus i denne prosessen har derfor vært lagt på å etablere en felles forståelse for de utfordringene som knytter seg til økte kostnader og knappe inntekter. Det har derfor blitt mindre tid enn forventet til diskusjoner av konkrete innspill, forslag og tiltak. I møte med studentene ble det i hovedtrekk gitt samme informasjonen som til personalet. Informasjonen som har vært gitt til personalet og studentene finnes som vedlegg 1 og 4. Studentenes oppsummering etter allmøtet er også vedlagt (se vedlegg 3). 2

3 Budsjett 2013 for MK legges nå frem (se vedlegg 6) til vedtak. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Pianostillingen settes vakant, høstvirkning 2013 er kr ,- Lønnskostnader for timelærere reduseres med kr ,- Kjøp av undervisningstjenester reduseres med kr ,- Øvrig drift (reise mm) reduseres med til sammen kr ,- Til sammen innebærer dette reduksjoner på kr ,- sammenlignet med regnskap På dette grunnlag er det mulig å legge et budsjett i balanse for Det anbefales at dekan gis fullmakt til å fastsette budsjett for Fakadm innenfor vedtatt ramme. UTVIKLING AV PERSONAL- OG LØNNSKOSTNADER VED MUSIKKONSERVATORIET Som det går fram av nedenfor stående tabell 1 har driften ved Musikkonservatoriet over flere år gradvis generert et økende underskudd. Underskudd har vært dekket inn ved bruk av fakultetets strategiske midler. Tabell 1 Utvikling av regnskapsresultat og prognose 2013: Regnskap Ramme Lønnskostnad Øvrig drift Lønn% av ramme % øvrig drift Resultat ,4 14, ,6 6, ,1 6, ,7 7, ,7 8, Budsjett ,4 6,6 I 2012 gikk lønnsandelene ned som følge av at en stilling sto vakant i MKs administrasjon. Instituttet fikk videre en ekstraordinær tildeling på kr av strategiske vikarmidler avsatt til FoU-termin uten at det var behov for å sette inn vikarer. Refusjoner knyttet til sykelønn ble høyere enn antatt og bruk av ekstra timelærere ble redusert tilsvarende en stillingsandel på 0,7. Dette reduserte lønnskostnadene i 2012 tilsvarende 1,7 millioner og forhindret et stort underskudd i Hovedårsaken til de siste års økende underskudd på MK er økte lønnskostnader, og gradvis reduserte inntekter blant annet som følge av utfasing av de praktisk-estetiske lærerutdanningenes tilbud innen Musikk og Drama. For 2012 utgjør dette en redusert inntekt på kr I tillegg viser nærmere undersøkelser at det ble en uforutsett nedgang i avlagte studiepoeng på utøvende musikkutdanninger i 2011, noe som har redusert resultatinntektene med kr i I tillegg kommer kostnader på i overkant av knyttet til feiringen av MKs 40-årsjubileum dekket over fakultetets strategiske midler. 3

4 Følgende grafiske framstilling av gir et bilde av prognostisert utvikling fra 2012 til 2013: 12 % Budsjett 2012 Lønnsandel av ramme Andel til drift 88 % Regnskap % Lønnsandel Andel til drift 90 % Budsjett 2013 Lønnsandel av ramme Andel til drift 7% 93 % Som det går frem av tabell 1. har den prosentvise andel lønn av instituttets ramme over flere år vært over 90 %, noe som opplagt medfører for trange rammer til øvrig drift. For å kunne foreslå tiltak er det helt avgjørende at det etableres en felles forståelse for de utfordringene dette skaper. I prosessen etter siste fakultetsmøte ble det klart at det blant enkelte i personalet eksisterer en oppfatning av at økte lønnsandeler kan knyttes til økt bemanning og flere tilsettinger de senere år spesielt innenfor teknisk-administrativ stillinger. Det anses derfor nødvendig å gi en grundig presentasjon av de faktiske forhold. Alle ansatte Utviklingen av det samlede antall ansatte som fakultetet har arbeidsgiveransvaret for i perioden er vist i tabell 2. Tabell 2 Alle ansatte 2 Universiteter Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Totalt Totalt Totalt Totalt Faste ansatte i perioden 39,2 38,1 40,2 39,6 Midlertidig ansatte i perioden 12,3 11,7 11, Alle ansatte i perioden 51,5 49,8 51,4 52,5 Kilde: DBH 2 Inkluderer hele fakultetet, dvs. Musikkonservatoriet, Kunstakademiet og Fakultetsadministrasjonen. Omorganisering ved fusjonen i 2009 innebærer at tall før 2009 ikke er sammenlignbar med tall fra før fusjonen. I tabell 2 og 3 rapporteres alle tilsatte (omregnet til årsverk) som fakultetet har arbeidsgiveransvaret for og som finansieres av institusjonens årlige grunnbevilgninger. Årsverk beregnes som prosentandel av hel stilling. Tilsatte som har permisjon med lønn, vikarer i den permittertes stilling og andre midlertidig tilsatte tas med i rapporteringen. Tilsatte som er i fødselspermisjon/ adopsjonspermisjon, men som tar ut redusert permisjon, f.eks. 80 prosent, rapporteres som 0.8 årsverk. Personer som er tilsatt på timebasis, samt personer som er i permisjon uten lønn, inngår ikke i denne tabellen. 4

5 Tilsvarende tall for Musikkonservatoriet fremgår av nedenfor stående tabell. Tabell 3 Alle ansatte 3 Universiteter Universitetet i Tromsø Musikkonservatoriet: MUSIKKONSERVATORIET Totalt Totalt Totalt Totalt Faste ansatte i perioden 34,5 32,4 34,0 30,6 Midlertidig ansatte i perioden 8,1 6,2 2,6 6,8 Alle ansatte i perioden 42,6 38,6 36,6 37,4 Som det fremgår av tabellene 2 og 3 kan økte lønnsutgifter ikke forklares med økning i antall ansatte. At fakultetet har en forholdsvis stor andel midlertidig tilsatte, skyldes i hovedsak vikariater pga. permisjoner/sykefravær, åremålstillinger (professorer ved Kunstakademiet, dekan, instituttledere), tilsatte på kvalifikasjonsvilkår, samt engasjementer i påvente av fast tilsetting (stillinger under utlysning). Stipendiater rapporteres alltid som midlertidig tilsatte. I tillegg til dette har også fakultetet engasjert midlertidig tilsatte i årsengasjementer av ulik størrelse for å ivareta undervisningsoppgaver fast tilsatte ikke har kapasitet til å ivareta. Som vedlegg 4 viser, var fordelingen mellom vitenskapelige ansatte, teknisk-administrativt ansatte og FoU-andeler slik ved MK i 2012: Til sammen 37.8 vitenskapelige stillinger fordelt på 63 personer. Tilsvarer en andel på 86 %. FoU-andeler av 37,8 vitenskapelige stillinger utgjorde 11,3 stillinger, dvs. at tilgjengelig stillingsressurs til undervisning tilsvarte 26,5 stillinger. Til sammen 5,8 hele stillinger i MK-administrasjonen fordelt på 7 personer. Tilsvarer en andel på 13,3%. MK-administrasjonen hadde i 2012, som nevnt, en stilling stående vakant. Vitenskapelige ansatte Dersom vi sammenligner MK med tilsvarende utdanningsinstitusjoner er det all grunn til å anta at andelen vitenskapelige ansatte er riktig dimensjonert i forhold til studenttall. Tall i DBH viser at dimensjoneringen av vitenskapelig ansatte pr. student er slik: 3 Jfr. fotnote 3 5

6 Tabell 4. Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (faglige tilsatte) 4 : Institutt Studenter Tilsatte Studenter pr faglig Studenter Tilsatte Studenter pr faglig Studenter Tilsatte Studenter pr faglig Studenter Tilsatte Studenter pr faglig Musikkonservatoriet i Tromsø Institutt for musikk NTNU Institutt for musikk og dans UiS Institutt for musikk UiA ,5 4, ,3 4, ,8 5, , , ,8 9, ,5 5, ,8 6, ,4 5, ,2 5, ,4 5, ,6 4, ,6 8, ,2 5, ,9 5,9 NMH Griegakademiet- Inst for musikk ,6 4, ,7 5, ,7 5, ,7 6, ,3 6, ,8 5, ,3 5, ,6 5,0 Selv om Musikkonservatoriet i 2012 er det konservatoriet med lavest studenttetthet pr. vitenskapelig ansatt, gir ikke dette grunnlag for å hevde at andel vitenskapelige ansatte er overdimensjonert. Teknisk-administrativt ansatte På siste bilde i vedlegg 1 går det fram at den samlede lønnsmasse for fakultetsadministrasjonen og MKs administrasjon utgjør den samme relative andel av tildelt ramme i 2012 som i %. Etter fusjonen dvs. fra fikk vi to institutter samt en rekke oppgaver delegert til fakultetet som i høgskoleorganisasjonen ble utført av sentraladministrasjonen. Fakultetsadministrasjonen (med 12 % av lønnsmassen i 2012) betjener altså ikke bare MK, men også Kunstakademiet, samt ivaretar fakultetets oppgaver og interesser i sentrale universitetsspørsmål. Ser vi på MK isolert, vil det derfor være korrekt å si at de samlede teknisk-administrative ressurser har gått ned fra 2008 til For øvrig har det samlet sett vært en økning i administrativt ansatte ved hele fakultetet fra 2006 til 2012 på til sammen 3,85 stillinger. Den største delen (2,75 stillinger) kom med etablering av Kunstakademiet i Ved etablering av Samtidskunstutdanningen fulgte det friske midler med til opprettelse av nye stillinger. Etter fusjonen i 2009 fikk fakultetet i tillegg, som følge av overføringen av Forfatterstudiet fra HSL-fakultetet til Kunstfak, overført midler til økning av det administrative stillingsomfanget på Kunstakademiet med 0,25 % stilling. Etablering av Kunstakademiet som eget institutt forklarer med andre ord økningen på tre administrative stillinger i perioden Den resterende økningen i administrative stillinger på fakultetet, som utgjør 0,85 stilling i perioden , er en konsekvens av etablering av et eget fakultet med krav til egen fakultetsadministrasjon, med prodekanfunksjoner på hhv. 50 % prodekan for utdanning og 30 % prodekan for FoU. 4 Studenttallene er antall registrerte studenter høstsemesteret. Fordi studentdata og personaldata kan blir rapportert på ulikt nivå kan disse tallene i noen tilfeller ikke sammenlignes. Type studietilbud vil selvsagt også innvirke på tallene. Utøvende utdanninger med mye en-til en undervisning vil, i motsetning til studietilbud som kan organiseres i klasse og gruppeundervisning, medføre at antall student pr.faglig tilsatt går ned. Tallene tar utgangspunkt i faste stillinger og inkluderer ikke midlertidige stillinger og timelønnede. 6

7 Som nevnt har omfang av administrative oppgaver økt betraktelig etter fusjonen. Med tanke på at MK forestår omtrent alt opptak og eksamensavvikling, rekruttering, og en stor konsertproduksjon internt med egne administrative ressurser, er en andel administrativt ansatte på 13,3% lavt. Dette underbygges ved å sammenligne tall med tilsvarende utdanningsinstitusjoner/enheter i Norge: Tabell 5. Oversikt fordeling administrative/vitenskapelige stillinger i : UiT UiT UiB UiS NTNU UiA UiA NMH Stillingsgruppe Det kunstfaglige fakultet Musikkkonservatoriet Griegakademiet Institutt for musikk Institutt for Musikk Institutt for Musikk Fakultet for kunstfag Administrative stillinger Undervisnings stillinger 13,6 5,8 12,7 5,7 11,0 2,8 21,7 43,0 40,5 37,3 38,8 36,9 46,6 37,0 55,2 125,3 Prosentandel administrative 25,0 % 13,5 % 25,0 % 13,4 % 19,0 % 7,0 % 28,0 % 26,0 % Prosentandel vitenskapelige 75,0 % 86,5 % 75,5 % 86,6 % 81,0 % 93,0 % 72,0 % 74,0 % Førstestillinger og professorater Kompetansehevning ved Musikkonservatoriet har vært et satsningsområde over mange år, noe som også har gitt betydelige positive faglige resultater. Økning i første- og toppstillinger ved Musikkonservatoriet over en 6 års periode fra 2006 til 2012, utgjør til sammen 7,2 stillinger som nedenfor stående tabell viser. Tabell 6. Utvikling i antall førstestillinger/professorer/dosent ved MK i perioden : Musikkonservatoriet Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Førsteamanuenser/Førstelektor 10,1 6,7 9,6 10,4 10,9 13,2 11,1 Professorer/dosent 0 4,7 4,7 5,7 5,3 5,2 6,2 Totalt ,4 14,3 16,1 16,2 18,4 17,3 Samtidig som antall vitenskapelige stillinger har økt, har også FoU-andeler for første- og toppstillinger økt. I overgangen til det nye Universitetet, ble det med ny arbeidstidsnormering (se vedlegg 5) fastsatt ny norm for FoU-andeler. Dette medførte økte FoU-andeler til vitenskapelige ansatte på fakultetet med henholdsvis 15,5 % mer FoU-tid til førsteamanuenser og 7,5 % mer FoU-tid for professorer. Økningen berørte i overkant 16 stillinger fordelt på 20 personer, og ga på fusjonstidspunktet følgende utslag for fakultetet: 5 Sammenligning med andre institusjoner er vanskelig og må brukes med forsiktighet. Institusjonene rapporterer tilsatte noe forskjellig, og har ulik struktur, noe som gir tallene en viss usikkerhet. Organisering av instituttene, undervisningstilbud og lignende varierer og er ikke nødvendigvis sammenlignbare. Institutt for Musikk i Agder med vare 2,8 administrative stillinger er veldig lavt. Ser vi imidlertid på fakultetet der som helhet, er den administrative andelen høyest av alle sammenlignbare enheter (UiT- Kunstfak og NMH) i tabellen. NMH har i sine tall bibliotekansatte og ingeniører som er trukket ut for å gi mer sammenligne tall. 7

8 Tabell 7. Oversikt økning i FoU-andeler ved fusjonstidspunktet; Antall Stillingskategori Andel økt FoU % Stillingsomfang 1 professor sang 7,5 100 Fast ansatte 2 professor orgel 7,5 50 Fast ansatte 3 professor tangent 7,5 50 Fast ansatte 4 professor piano 7,5 100 Fast ansatte 5 professor piano 7,5 100 Fast ansatte 6 professor fløyte 7,5 70 Fast ansatte 7 professor samtidskunst 7,5 50 Åremålsansatte 8 professor samtidskunst 7,5 100 Åremålsansatte 9 dosent hørelære 7,5 100 Fast ansatte 10 førsteamam gitar 17,5 100 Fast ansatte 11 førsteamam trompet 17,5 75 Fast ansatte 12 førsteamam teori 17,5 80 Fast ansatte 13 førsteamam eufonium 17,5 100 Fast ansatte 14 førsteamam elbass 17,5 50 Fast ansatte 15 førsteamam klarinett 17,5 100 Fast ansatte 16 førsteamam fiolin 17,5 100 Fast ansatte 17 førsteamam korledelse 17,5 100 Fast ansatte 18 førsteamam cello 17,5 70 Fast ansatte 19 førsteamam saxofon 17,5 50 Fast ansatte 20 førsteamam piano 17,5 100 Fast ansatte Total økning i FoU-andeler ,45 Økte FoU-andeler har budsjettmessig hatt to merkbare konsekvenser: Økte lønnskostnader blant faste ansatte Økte lønnskostnader som følge av økt bruk av timelærere. Som ett resultat av dette har lønns- og driftsutgifter gradvis vokst utover tilgjengelige tildelte rammer. Positive faglige satsninger og kompetanseheving har altså medført økte lønnskostnader. Gjennomsnittlig differanse mellom lektorer kontra professorers årslønn er kr ,- brutto pr. år. Tilsvarende differanse mellom lektorstilling og førsteamanuensis er kr pr stilling. Tabell 8. Gjennomsnitts brutto lønn MK - vitenskapelig pr. år eks sosiale kostnader 6 : Gjennomsnitts lønnstrinn (avrundet) 7 Brutto årslønn (avrundet) Økning pr stilling Lektor Førsteamanuensis Førstelektor Professorer/dosenter Lønnstabell i staten Gjennomsnittslønn ved Det kunstfaglige fakultet basert på Universitetets lønnsstatistikk for

9 Dersom man lar en normert lønnsøkning pr. førstestilling/professor/dosent på dette grunnlag utgjøre et snitt på kr ,- pr. stilling, tilsvarer dette en økning i lønnsutgifter på over kr ,- utelukkende knyttet til kompetanseheving. Når sosiale kostnader inkluderes, øker de faktiske lønnsutgifter for MK med ytterligere kr Til sammen utgjør kompetansehevingen i estimerte økte lønnskostnader nesten en million kroner. Timelønnede Fakultetsstyret ble i møte informert om økende bruk av timelønnede (sak KF 12/22). Økningen i timeengasjerte er vist i tabellen nedenfor. Tabell 9. Timeengasjerte i totale årsverk 8 i perioden Avdeling/Fakultet Avdeling for kunstfag/ Det kunstfaglige fakultet Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt 0,9 1,7 1,7 1,3 2,1 3,1 3,1 2,4 Kilde: DBH Som det går frem av tabellen har den største økningen i timeengasjementer kommet i etterkant av fusjonen, fra 1,3 stillinger i 2008 til 3.1 stillinger i 2010/2011, dvs. til sammen 1.8 stillinger. Til tross for kunnskap om redusert undervisningskapasitet tilsvarende 2,6 stillinger som følge av økte FoU-andeler, har det ikke tidligere vært gjennomført systematiske tiltak som tar høyde for den reduserte undervisningskapasiteten dette har medført. Fakultetsstyret vedtok i Sak KF enkelte tiltak, som bare delvis har vært fulgt opp, og som ved endelig gjennomføring vil kunne gi betydelige resultater. MK har imidlertid i 2012 fulgt opp vedtatte målrettete tiltak i Årsplan 2012 og i større grad funnet løsninger innenfor tilgjengelige ressurser. Dette, sammen med effekten av en viss justering av undervisningsressurser ved MK, har redusert bruk av timelærere på til sammen 0,7 stillinger. Oppsummering Ovenfor er det forsøkt forklart hvorfor lønnsandeler ved MK har økt, og sannsynliggjort at dette ikke forklares med økning i antall vitenskapelige eller administrativt ansatte. Det er også forsøkt vist at det antall administrative og vitenskapelige ansatte er rimelig dimensjonert. Videre er det pekt på at kompetanseheving har gitt lønnsmessige konsekvenser, samtidig som økte FoUandeler har gitt mindre undervisningsandeler. Fordelingen av FoU, undervisning og administrative oppgaver er m.a.o. et nullsum-spill: Økte FoU-andeler gir ikke høyere tilgjengelig ressursramme, men fører til at rammen til andre aktiviteter blir tilsvarende lavere. Dersom det ikke tas hensyn til dette i planlegging og gjennomføring av driften, vil konsekvensene bli at virksomheten vokser ut over tilgjengelig ramme. 8 Totalt årsverk fremkommer ved å dividere totale regnskapsførte utgifter på de aktuelle kontoene med stipulert brutto lønn, som for 2011 regnes som kr inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift. I kategorien timeengasjerte finner vi personer som det aktuelle kalenderåret er blitt lønnet på timebasis som timelærere, hjelpelærere, øvingslærere, gjesteforelesere, samt til undervisningstjenester fra eksterne firmaer. Utgifter til eksamensvakter, sensorer og sakkyndig komité er ikke tatt med. 9

10 VURDERING AV TILTAK I behandlingen av sak KF 22/12 (fakultetsstyret ) ble det gitt en presentasjon av utfordringer knyttet til økte lønnsandeler og invitert til innspill, deltagelse og forslag til tiltak for å justere denne utviklingen. Ulike modeller for å kunne ivareta undervisningsoppgaver innenfor tilgjengelige ressurser ble fremmet i saken: Omfanget av undervisningstilbudet fortsetter uforandret, og udekket undervisningsbehov ivaretas innenfor hver enkelt fast tilsatte faglærers stilling. Dette kan løses ved at andel FoUtiden reduseres noe og andel undervisningsoppgaver økes. Noen studietilbud legges ned. Omfanget på undervisningen reduseres noe. I første omgang prioriterte fakultetsstyret å forsøke ut justeringer knyttet til siste strekpunkt. Etter at budsjettrammene for 2013 ble gitt og arbeidet med budsjettet startet, ble det klart at vi også måtte foreta justeringer og tiltak på flere områder. Forslag til tiltak: A. Endre praksis på normeringen av arbeidstid Ved Universitetet i Tromsø (UiT) er den normering av arbeidstiden som lagt til grunn som utgangspunkt for hver enkelt ansatt slik 9 : a) For stillingskategoriene professor, dosent og førsteamanuensis er hovedprinsippet at hver enkelt ansatt bruker like mye tid til undervisning og FoU-arbeid, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. b) For stillingskategorien førstelektor er hovedprinsippet at hver enkelt ansatt bruker inntil 30 % av tida til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. c) For stillingskategorien universitetslektor er hovedprinsippet at hver enkelt ansatt bruker inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. d) For stillingskategorien høgskolelærer/øvingslærer er hovedprinsippet at hver enkelt ansatt bruker 10 % av tida til faglig oppdatering. Som det eksemplifiseres i vedlegg 4 medførte en slik fordelingen av arbeidstid for 2012 at 11,33 stillinger, av totalt antall 37,8 vitenskapelige stillinger, var disponert til FoU-virksomhet. Det var tilsvarende 26,5 stillingsressurser til disposisjon for undervisning innenfor tilgjengelige 37,8 stillinger. Fordeling av FoUandeler er slik ved de ulike Musikkonservatoriene i Norge: NMH UiA NTNU 10 UiS UiB 11 UiT Proff/dosent 30% 10% 47% 0% 47,5% Førsteam 30% 10% 47%/35% 0% 47,5% Førstelektor 30% 10% 47%/35% 0% 27,5% Lektor 10% 10% 35% 0% 17,5% 9 Jfr. Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det kunstfaglige fakultet (vedtatt av Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Sak KF13-11). 10 NTNU under endring: Pr.nå maks 35% for midlertidige ansatte 11 UiB tall ikke klar ved utsendelsestidspunkt 10

11 Vitenskapelige ansatte ved Det kunstfaglige fakultet benytter sin FoU-andel til selvstendig vitenskapelig og/eller kunstnerisk arbeid som fører frem til publisering, utviklingsarbeid på eget fagområde som kan dokumenteres og arbeid rettet mot å framstille nye læremidler, innføre nye undervisningsmetoder eller systemer, herunder lærebøker, kompendier o.l. Den enkelte faglig ansatte har både rett og plikt til å drive FoU-arbeid i sin arbeidstid. FoU-virksomheten skal komme institusjonen til gode ved at kvalitet på FoU og undervisning blir bedre, og sikre robuste fagmiljøer som kan være toneangivende innenfor sine fagfelt. I utgangspunktet er FoU-tildeling arbeidsgivers investering i ansattes kompetanse, og en slik type kompetansebygging stiller krav til en viss grad av systematikk og kontinuitet. I følge retningslinjene (vedlegg 5) skal FoU/kunstnerisk utviklingsarbeid(ku) årlig registreres av den enkelte innenfor gjeldende frist i den til enhver tid gjeldende registreringsbase. Den enkelte skal ifølge retningslinjene innen angitt frist utarbeide en plan for eget FoU/KU-arbeid som skal godkjennes av nærmeste leder, og oppfølging av planen skal tematiseres og drøftes i årlige medarbeidersamtaler. Dette har i liten grad vært fulgt opp. Ved MK har det vært praksis at undervisningsressursen beregnes svært detaljert for hver enkelt oppgave, mens FoU-ressursen er en rammeressurs som den enkelte ansatte disponerer fritt. Det har videre vært praksis at vikarer og kortidsengasjerte får tilsvarende FoU-ressurser som faste tilsatte. På sikt må det etableres gode rutiner som sikrer systematisk oppfølging og støtte til FoU-virksomheten. Det foreslås at FoU-utvalget sammen med fakultetets ledelse umiddelbart går i gang med dette arbeidet. Det må også legges vekt på å organisere FoU/KU-arbeidet slik at eksterne midler bidrar til finansiering av deler av denne virksomheten - inkludert målrettet arbeidet mot uttelling for publisering. Som umiddelbart tiltak bør man endres praksis med at vikarer og engasjert i stillingsandeler over 50 % tildeles like FoU-andeler som faste tilsatte. Det foreslås at det heretter innføres en praksis der engasjerte og vikarer i 50 % stillinger eller mer kun får 10 % FoU-tid. Det varsles også at arbeidstidsnormeringens regler om tilpasning av undervisningsandel kan bli tatt i bruk dersom det blir undervisningsbehov utover tilgjengelig normerte stillingsandeler i studieåret Dette vil kunne bidra til at timeengasjementer reduseres tilsvarende en stilling. I retningslinjene (vedlegg 5) er videre normering av ordinær undervisning ved Kunstfak satt til faktor 3. For undervisning som krever begrenset forberedelse/etterarbeid som for eksempel seminarer (workshops, clinics og lignende undervisningsoppgaver) skal faktor 1 eller 2 benyttes. I dag er det slik at timelønnede og engasjerte i små stillinger får samme faktor for undervisning uavhengig av om oppgavene har inkludert etterarbeid eller ikke (f.eks. evaluering av undervisning, retting av oppgaver, eksamen og studentoppfølging). Det foreslås at det innføres ny praksis med mer restriktiv faktorbruk for timelønnede som ikke har for- og/eller etterarbeid i sine arbeidsoppgaver. 11

12 B. Andre tiltak Pianostilling stilles vakant: I Budsjett 2013 er det forutsatt at en stilling på piano stilles vakant i studieåret Den økonomiske virkningen av dette for budsjettåret 2013 er kr Årsaken til at stillingen kan settes i vakanse uten at det får negativ innvirkning på studietilbudet er at undervisningsbehovet i hovedinstrument maksimalt vil være 1,15 undervisningsstilling i piano neste år. Dette undervisningsomfanget forutsetter at alle aktuelle søkere på piano hovedinstrument opprettholder søknaden, blir tatt opp og takker ja til plass. Behovet kan altså bli lavere og vil under alle omstendigheter kunne bli dekket uten at man tilsetter en person i full stilling. Det vises forøvrig til innspill fra ansatte og studenter ved pianoseksjonen i vedlegg 2. Det er fakultetsledelsens og fakultetsstyrets plikt både å bringe et budsjett i balanse, og også vurdere behovet for stillinger når de blir ledige. MK har tidligere hatt stillinger helt eller delvis stående ubesatt i en tid. Når fakultetsledelsen er i tvil om en ledig stilling bør besettes må dette bringes fram for fakultetsstyret. Å sette en stilling i vakanse fører naturlig nok til uro og frykt for at stillingen ikke vil bli besatt, at den kan bli omdisponert til et annen faglig formål eller inndratt. Dersom fakultetsstyret ønsker å fatte et vedtak utover det som ligger i foreslåtte budsjett kan følgende alternativ vurderes: 1. Å vedta utlysning av pianostillingen med tiltredelse under forutsetning av budsjettmessig dekning i Å få seg forelagt en vurdering av behovet for stillingen i en egen sak. Dette vil gi fakultetsstyret muligheter for å vurdere forslag til sammensetning av arbeidsoppgaver og avveie behovet for heleller deltidsstilling. Reiseutgifter: I posten øvrig drift er det forutsatt at MK i 2013 skal spare inn kr , og som det fremgår av vedlagte Budsjett 2013 (vedlegg 6) er reiseutgifter en relativ betydelig utgiftspost. Hoveddelen av reisekostnadene knytter seg til avtaler som er inngått med ansatte som er bosatt utenfor Tromsø, og har stillingsandeler under 50 %. Disse har avtale om refusjon av reisekostnader for arbeidsreise (yrkesreise) dvs. reiser som nødvendig for å oppfylle de plikter som følger av arbeidsforholdet. Flypriser varierer veldig avhengig av tidspunkt for bestilling og blir gjerne dyrere når de bestilles like oppunder reisetidspunkt. I h.h.t. økonomireglement i Staten skal reiser foretas på den for statens rimeligste måte. Praksis ved fakultetet har imidlertid vært at reisekostnader, uavhengig av størrelse, har vært refundert. Det foreslås derfor at det innføres en ordning hvor flyreiser for ansatte som er bosatt utenfor Tromsø refunderes etter standardiserte gjennomsnittssatser som utarbeides av administrasjonen basert på en rimelighetsvurdering. Administrative oppgaver: Det bør igangsettes et kartleggingsarbeid som vurderer ulike sider ved fakultetets administrative kapasitet, funksjon og utviklingspotensial. I den forbindelse bør det diskuteres om flere administrative oppgaver bør legges til vitenskapelige stillinger, hvilke faglige lederoppgaver som kan og bør ivaretas av professorer, og om styrking av administrasjon vil gi fakultetet mulige fortrinn når det gjelder muligheter for økt ekstern finansiering. Utleieinntekter på rom og instrument bruk: Ved MK benyttes ofte rom, instrumenter og utstyr av utøvere, ulike musikkgrupperinger og eksterne festivaler uten at det skjer i direkte forbindelse med undervisning og/eller FoU-aktiviteten ved instituttet. Det bør utredes om innføring av utleiepriser kan være en mulig inntektskilde. 12

13 AVSLUTTENDE KOMMENTARER Det er et mål at Musikkonservatoriets kjernevirksomhet - undervisning og FoU-arbeid - skal kunne ivaretas innenfor tilgjengelige ressurser, og dette skal sannsynliggjøres i realistisk budsjett som må balansere. Samlet sett innebærer dette at det er nødvendig å foreta tilpasninger av ressursbruken ved Musikkonservatoriet. I dette saksframlegget er det forsøkt illustrert og dokumentert at økende lønnsandeler over tid ikke kan forklares med flere faste vitenskapelige ansatte, flere administrative ansatte eller urimelig dimensjonering av lærertetthet i undervisningen. Økte lønnsandeler må i hovedsak forklares med høyere lønninger, samt økning i timelærerressurser som følge av økte FoU-andeler. Det må settes inn tiltak som fører til harmonisering av tilgjengelige undervisnings- og FoU-ressurser innenfor disponibel ramme, og også tiltak som øker eksterne inntekter. På kort sikt må dette skje ved at det settes inn så presise tiltak som mulig innenfor rammene av eksisterende studietilbud slik at man unngår generelle tiltak med utilsiktede konsekvenser. Langsiktige forslag som er spilt inn i saken følges opp så raskt som mulig: etablere rutiner som sikrer systematisk oppfølging av FoU-virksomheten utvikle modeller for fordeling av FoU-andeler kartlegge muligheter for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten målrette FoU- virksomheten slik at den gir uttelling i publikasjonskanaler Fakultetsstyret bør i løpet av våren 2013 oppsummere sin virkeperiode og i den forbindelse utarbeide et dokument som oppsummerer endringene som har skjedd i sin periode: Hvor var vi? Hvor er vi? Hva har vi gjort og hva bør gjøres de neste årene? Dette blir fakultetsstyret innspill til det nye styres arbeid med strategiplan for perioden Formidlingsutvalg, FoU-utvalg og programstyret må være aktive bidragsytere i denne prosessen for at det strategiske arbeidet skal gis retning. Det er videre avgjørende at det jobbes strategisk, både nasjonalt og internt på UiT, med tett oppfølging av følgende innspill som ble presentert under årets rektorvalg: a. Ingen endringer i UiTs interne fakultetsorganisering. b. En fast FoU-bevilgning til Kunstfak som kompensasjon for at kunstnerisk FoU-virksomhet ikke gir uttelling i ordinære publikasjonskanaler og ikke er inkludert i tellekantsystemet. c. Økning i investeringsmidler på linje med andre utstyrsintensive utdanninger 13

14 På denne bakgrunn avgis følgende innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret fastholder tidligere vedtatte rammetildeling for fakultetsadministrasjonen og Musikkonservatoriet: Rammetildeling Fakultetsadm. (15% av rammen) Fastholdes Sum instituttene Fastholdes Musikkonservatoriet Fastholdes Kunstakademiet Vedtatt Dekan gis fullmakt til å fastsette budsjett for fakultetsadministrasjonen innenfor rammen på kr Vedlagt Budsjett 2013 for Musikkonservatoriet vedtas og forutsetter at følgende umiddelbare tiltak iverksettes: A. Iverksetting av samtlige vedtatte tiltak i sak KF 22/12 B. Professorstilling i piano settes vakant C. Avstemme omfang og ressursbruk i undervisning med vedtatte studie- og emneplaner D. Redusere reisekostnader E. Engasjerte og vikarer tildeles FoU-ressurser tilsvarende 10% F. Faktor 2 benyttes for timelønnede der ikke for- og/eller etterarbeid inngår i arbeidsoppgavene 4. Dekan bes å prioritere arbeidet med foreslåtte langsiktige tiltak: o etablere rutiner som sikrer systematisk oppfølging av FoU-virksomheten o utvikle modeller for fordeling av FoU-andeler o kartlegge muligheter for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten o målrette FoU- virksomheten slik at den gir uttelling i publikasjonskanaler o oppfølgning av innspill presentert ved rektorvalget i februar Tromsø, Kjell Magne Mælen dekan Anne Aagaard fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Budsjettpresentasjon til personalet 2. Innspill fra studenter og ansatte på pianoseksjonen 3. Referat fra Studentallmøte MK Fordeling administrative/vitensksapelige/fou 5. Retningslinjer arbeidstidsnormering UiT/Kunstfak 6. Budsjett MK

15 Innstilling til vedtak endret i møte: 1. Fakultetsstyret fastholder tidligere vedtatte rammetildeling for fakultetsadministrasjonen og Musikkonservatoriet: Rammetildeling Fakultetsadm. (15% av rammen) Fastholdes Sum instituttene Fastholdes Musikkonservatoriet Fastholdes Kunstakademiet Vedtatt Dekan gis fullmakt til å fastsette budsjett for fakultetsadministrasjonen innenfor rammen på kr Vedlagt Budsjett 2013 for Musikkonservatoriet vedtas og forutsetter at følgende umiddelbare tiltak iverksettes: A. Iverksetting av samtlige vedtatte tiltak i sak KF 22/12 B. Professorstilling i piano settes vakant , og eventuelle endringer i stillingsinnhold legges frem for fakultetsstyret i møte 31.mai C. Avstemme omfang og ressursbruk i undervisning med vedtatte studie- og emneplaner D. Redusere reisekostnader E. Engasjerte og vikarer tildeles FoU-ressurser tilsvarende 10% i 50% eller mer F. Faktor 2 benyttes for timelønnede der ikke for- og/eller etterarbeid inngår i arbeidsoppgavene G. Ledig stilling i MK administrasjonen settes vakant i Oppgaver knyttet til stillingen løses midlertidig gjennom omdisponering av interne ressurser. 4. Dekan bes å prioritere arbeidet med foreslåtte langsiktige tiltak: o etablere rutiner og modeller som sikrer systematisk oppfølging av FoU-virksomheten o kartlegge muligheter for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten o målrette FoU- virksomheten slik at den gir uttelling i publikasjonskanaler o oppfølgning av innspill presentert ved rektorvalget i februar Vedtak: Endret innstilling enstemmig vedtatt 15

16 BAKGRUNNSTALL BUDSJETT 2013 Presentasjon på MKs personalmøte

17 Det kunstfaglige fakultet UiTs budsjettfordelingsmodell ble fastsatt i universitetsstyresak Her heter det blant annet: Basistildeling basert på historiske tall. Studieproduksjon to år til bake basert på 75 % av departementets sats. Fakultetets budsjettfordelingsmodell ble fastsatt i fakultetsstyresak Her heter det at intern budsjettfordeling ved Det kunstfaglige fakultet følger de samme prinsipper som er lagt til grunn i budsjettfordelingsmodellen for UiT - 15 % av fakultetets totale ramme avsettes på fakultetsnivå. Ut over dette er midlene fordelt videre til instituttene basert på studentmåltall og resultatproduksjon

18 Det kunstfaglige fakultet Rammetildeling 2013

19 Det kunstfaglige fakultet Kunstfakultetet rammefordeling 2013 Generell basisbevilgning Lønns- og priskomp 711 Korr. endr NFR/studiep kategori -166 Nye fag/tiltak 550 Forfatterstudiet. Komp. fusjon. Rammeendring -3 Generell basis Spesielle tildelinger: Sum spesielle tildelinger i basis 0 Samlet basistildeling Undervisningsbevilgning Resultatfinansiering Studiepoeng Utveksling 101 Sum resultatbasert undervisningsbevilgning Sum MD Til fordeling til lønn/drift: Forskningsbevilgning Resultatfinansiering Dr.grad kand 0 Publiseringspoeng 60 EU-tild 0 NFR-tild 149 øvrig BOA 47 Sum resultatbasert forskningsbevilgning - bundet 256 Strategisk forskningsbevilgning Rekrutt. Still (basis/alle) Tillegg nye Rekr. Still. 0 Vit. utstyr 480 Formidling Strat. forskn. midler 522 Sum strategisk forskningsbevilgning - bundet Samlet tildeling

20 Det kunstfaglige fakultet Budsjett Fordeling av rammen på fakultetets enheter Til fordeling lønn/drift Fakultetsstyret behandling Fakultetsadm. (15% av rammen) Ikke vedtatt Sum instituttene Musikkonservatoriet Ikke vedtatt Kunstakademiet Vedtatt

21 Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2013 Fordelingsnøkkel mellom av rammen til instituttene KUNSTAKADEMIET Grunntildeling Samtidskunst 45, Grunntildeling Forfatterstudiet 11, Resultatfinansiering Samtidskunst C 25, Resultatfinansiering Forfatterstudiet F 14, Samlet nøkkel Kunstakademiet 0, MUSIKKONSERVATORIET Grunntildeling konservatorieutdanningene 109, Resultatfinansiering diverse MK-utdanninger B 56, C 39, D 2, E 0, F 13, Relativ størrelse 0, Grunntildeling MD i lærerutdanningene 115, Resultatfinansiering diverse MD-utdanninger B 4, C 4, D 0, E 44, F 0, Relativ størrelse 49,2 0, Samlet nøkkel Musikkonservatoriet 0,

22 Det kunstfaglige fakultet Finansieringskategorier Kategori Beskrivelse A Profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og scenografi og skuespill (HiØ). Statens satser UiT satser B C D E 5-årige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiene i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør. Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høyere grads nivå, faglærerutdanning i musikk, dans og drama. Humanistiske, samfunns- og idrettsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, 5- årige masterprogram i teknologi, bibliotek samt økonomi og administrasjon på høyere grads nivå. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi, audiograf, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie). Visuell kommunikasjon, tekniske mediefag (film- og fjernsynsproduksjon), grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning i kunst- og håndtverksfag, allmennlærerutdanning med fordyping i musikk, 5-årig integrert lærerutdanning, samt årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning. Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, friluftsfag, kunstfag, landbruksfag, skogfag, husdyrfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk F Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, barnevernspedagog- og bibliotekarutdanning, reiseliv, samt ex.phil. G Inn- og utreisende studenter

23 Det kunstfaglige fakultet Forholdet vitenskapelig ansatte teknisk-administrativt i lønnsutgifter Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett 2012 MK Kr. MK+f akadm LØNN M.M ALLE Kr. % Kr. % Kr.. % % % % MK + Fakadm MK - alle Fak adm % MK-adm % 12 % Sum Fak.&M K-Adm % LØNN ADM % % % LØNN VIT.SK. KONS.UT D % % % % 60 % LØNN VIT.SKAP MDD % % % % 15 % Sum vit.skap. MK % % % % 75 %

24

25

26

27 Referat Allmøte for studenter, åpent for personal Kjell Magne Mælen orienterte om den økonomiske situasjonen på Konservatoriet, samt gav ut et notat. Med tanke på klaverstillingen har ledelsen foretatt en vurdering av ressursene: hvis alle fortsetter og alle søkere blir tatt opp, trengs det 1,15 stilling = 115% stilling (en 100%-stilling har 8 studenter) 2 søkere til bachelor og 3 søkere til master Øke undervisningsmengden til de som allerede er ansatt Replikk fra salen: Lærerne blir overarbeidet/overbelastet, og det gir dårligere undervisning Innspill fra salen: Være mer aggressiv når det gjelder å søke eksterne midler Innspill fra Sergej Osadchuk: Det er vanskelig å forutse antall søkere. Det er nødvendig med en ny stilling, ønsker at den utlyses snarest. Han spør/lurer på hvilken struktur klaverundervisninga generelt skal ha. Undervisninga i kammermusikk holder ikke mål. Den gis ikke ukentlig. I andre store institusjoner vektlegges den like mye som hovedinstrument. Han mener Konservatoriet må sette inn støtet på kammermusikk. Nevnte også akkompagnementstudiet, som er under planlegging. Innspill fra salen: Veldig bra forslag fra Sergej, vi trenger mer akkompagnements- og kammermusikkundervisning, det vil heve nivået og tiltrekke flere studenter, som igjen generer penger. Innspill fra Tori Stødle: Utmerket forslag fra Sergej. Det vil gi uheldige signaler å sette stillingen vakant. Best om klaverstillingen utlyses snarest mulig, med tiltredelse i august Top of the World-konkurransen er med på å markedsføre Tromsø og Musikkonservatoriet.

28 Innspill fra salen: Ang. økonomi burde det generes penger ved utleie av lokaler. Vokal Nord, Tromsø Brass, band med konsenstudenter i. Plass til flere studenter v/nedkutting av undervisningstimer Rekruttering: Oppdatere nettsidene, oppdatere lærere. Ingen tubalærer står oppført. Innspill fra Hilde Blix: Mange undervisningstimer. Faglærerstudenter har for mye undervisning og stor arbeidsmengde. God tilgang til lærere. Som lærer og tillitsvalgt er det viktig at det kommer tips og innspill fra studenter. Studentene selv er de viktigste markedsførerne for Musikkonservatoriet. Kjell Magne om klaverstillingen: Settes vakant 2013/2014. Men blir besatt august Samt at arbeidsinnholdet i stillingen jobbes videre med.

29 MK 2012 INSTITUTT ORG. ENHET ETTERNAVN FORNAVN STILLINGS KODE STILLINGS BETEGNELSE ST. ANDEL FoU ANDEL ST. KAT ANDEL PR ST.BET GJ.SNITT LØNNSTRINN /KODE BR.LØNN UTEN SOSIALE KOSTNADER Musikkonservatoriet Aukner Karen Marianne 1009 Universitetslektor 16,00 VIT Musikkonservatoriet Blix Øystein 1009 Universitetslektor 20,00 VIT Musikkonservatoriet Blix Øystein 1009 Universitetslektor 25,00 VIT Musikkonservatoriet Blixrud Trine Hild 1009 Universitetslektor 80,00 16,00 VIT Musikkonservatoriet Bolås Ole 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet Frenning Guri 1009 Universitetslektor 50,00 10,00 VIT Musikkonservatoriet Glesnes Fred 1009 Universitetslektor 42,00 8,40 VIT Musikkonservatoriet Hall Bjørn Edgar 1009 Universitetslektor 78,00 15,60 VIT Musikkonservatoriet Haugseth Bengt A Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet Helland Sissel 1009 Universitetslektor 29,00 5,80 VIT Musikkonservatoriet Isaksen Bjarne 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet Isayevskaya Ekaterina 1009 Universitetslektor 7,00 0,00 VIT Musikkonservatoriet Isayevskaya Ekaterina 1009 Universitetslektor 41,70 8,34 VIT Musikkonservatoriet Jensen Lillian Grethe 1009 Universitetslektor 33,83 6,77 VIT Musikkonservatoriet Johansen Johan Olav 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet Junttila Kristina 1009 Universitetslektor 35,00 0,00 VIT Musikkonservatoriet Kloster Jens Chr Universitetslektor 50,00 10,00 VIT Musikkonservatoriet Kreischer Markus 1009 Universitetslektor 50,00 10,00 VIT Musikkonservatoriet Liset Marte 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet Mortensen Nils A 1009 Universitetslektor 20,00 0,00 VIT Musikkonservatoriet Pape Sidsel 1009 Universitetslektor 20,83 4,17 VIT Musikkonservatoriet Paulsen Stein 1009 Universitetslektor 16,00 3,20 VIT Gjennomsnittlønn MK totalt Musikkonservatoriet Pettersen Matz 1009 Universitetslektor 4,08 0,00 VIT 8724 Musikkonservatoriet Sandvik Marit 1009 Universitetslektor 15,00 0,00 VIT 5083 Musikkonservatoriet Skoglund Lars 1009 Universitetslektor 12,25 0,00 VIT 5324 Musikkonservatoriet Strobelt Peter Michael 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT 2201 Musikkonservatoriet Tollefsen Maria Medby 1009 Universitetslektor 43,75 8,75 VIT 1655 Musikkonservatoriet Valnes Eivind 1009 Universitetslektor 75,00 15,00 VIT 3265 Musikkonservatoriet Valnes Eivind 1009 Universitetslektor 8,92 1,78 VIT Musikkonservatoriet Wilhelmsen Linda 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet Aareskjold Jon Marius 1009 Universitetslektor 50,00 10,00 VIT 1523,36 57, ,724 mill Musikkonservatoriet Bischoff Friederike 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT Gjennomsnittlønn MK Vitenskepelige Musikkonservatoriet Bjørhei Arne 1011 Førsteamanuensis 60,00 28,50 VIT 8724 Musikkonservatoriet Davidsen Geir 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT 5083 Musikkonservatoriet Figenshow Tore Morten A Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT 5324 Musikkonservatoriet Fliflet Andreas 1011 Førsteamanuensis 84,00 39,90 VIT 2201 Musikkonservatoriet Hanssen Malfred 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT 1655 Musikkonservatoriet Lien Lars 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet Manwaring Pat 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet Sandbakk Ernst 1011 Førsteamanuensis 25,00 11,88 VIT Musikkonservatoriet Sandbakk Ernst 1011 Førsteamanuensis 5,83 2,77 VIT Gjennomsnittlønn MK adm Musikkonservatoriet Stødle Håkon 1011 Førsteamanuensis 58,30 27,69 VIT 3265 Musikkonservatoriet Stødle Håkon 1011 Førsteamanuensis 33,30 15,82 VIT Musikkonservatoriet Voitk Eero 1011 Førsteamanuensis 70,00 33,25 VIT 936,43 64, , 083 mill Musikkonservatoriet Allemano Anne-Lise Sollied 1013 Professor 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet Allemano Carlo 1013 Professor 50,00 23,75 VIT Fordeling Kroner Prosent Musikkonservatoriet Drage Bjørn Andor 1013 Professor 50,00 23,75 VIT Samlet lønn % Musikkonservatoriet Hoff Jan Gunnar 1013 Professor 54,00 25,65 VIT Vitenskepelige % Musikkonservatoriet Osadchuk Sergej 1013 Professor 100,00 47,50 VIT Administrative % Musikkonservatoriet Rasmussen Ragnar 1013 Professor 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet Stødle Tori 1013 Professor 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet Wåhlberg Paul 1013 Professor 70,00 33,25 VIT Musikkonservatoriet Johansen Niels Eskild 1532 Dosent 60,00 28,50 VIT 684, ,324 mill GJ.SNITT LØNN/ KODE Musikkonservatoriet Andersen Karsten 1198 Førstelektor 100,00 30,00 VIT Musikkonservatoriet Blix Hilde 1198 Førstelektor 100,00 30,00 VIT Musikkonservatoriet Eriksen Anne 1198 Førstelektor 100,00 30,00 VIT 300,00 67, ,201 mill Musikkonservatoriet Larsen Thomas Ragnar 1007 Høgskolelærer/øvingsl 19,00 VIT Musikkonservatoriet Nilsen Birger 1007 Høgskolelærer/øvingsl 14,00 VIT Musikkonservatoriet Onsøien Bodil 1007 Høgskolelærer/øvingsl 35,00 VIT Musikkonservatoriet Skjernes Cathrine J Høgskolelærer/øvingsl 50,00 VIT Musikkonservatoriet Skogdal Christian Primberg 1007 Høgskolelærer/øvingsl 19,50 VIT Musikkonservatoriet Sørensen Tor Anton 1007 Høgskolelærer/øvingsl 50,00 5,00 VIT Musikkonservatoriet Dønnem Nina 1007 Høgskolelærer/øvingsl 37,00 VIT Musikkonservatoriet Jentoft Wenche 1007 Høgskolelærer/øvingsl 26,00 VIT Musikkonservatoriet Nilsen Birger 1007 Høgskolelærer/øvingsl 23,00 VIT Musikkonservatoriet Onsøien Bodil 1007 Høgskolelærer/øvingsl 30,00 VIT Musikkonservatoriet Skogdal Christian Primberg 1007 Høgskolelærer/øvingsl 27,00 VIT Musikkonservatoriet Skjernes Cathrine J Høgskolelærer/øvingsl 10,58 1,06 VIT 341,08 48, ,655 mill 3784,9 1139,6 Musikkonservatoriet Aareskjold Jon Marius 1408 Førstekonsulent 50,00 ADM Musikkonservatoriet Elvemo Arne 1408 Førstekonsulent 100,00 ADM Musikkonservatoriet Johansen Solfrid 1408 Førstekonsulent 100,00 ADM Musikkonservatoriet Tøllefsen Silje B 1408 Førstekonsulent 100,00 ADM Musikkonservatoriet Sørensen Tor Anton 1473 Studieleder 50,00 ADM Musikkonservatoriet Haugerudbråten Tove 1434 Rådgiver 80,00 ADM Musikkonservatoriet Özgen Zafer 1475 Instituttleder 100,00 ADM 580, ,265 mill

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 21.02.2014 Saksnr: KF 05-14 SAK KF 05-14 Til: Møtedato: 21.02.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet BUDSJETT 2014 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det kunstfaglige fakultet angitt i kursiv skrift

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS UNIVERSITETET I STAVANGER Institutt for musikk og dans Bjergsted, 20. november 2013 IS-IMD SAK 21/13 BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 14-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 20.4.2012 Arkivref.: 2012/1901 Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner I strategiplanen

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 25/14 Fastsatt dato: 8.5.2014 Erstatter: Retningslinjer fastsatt i sak

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

SAK KF 10-11 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET

SAK KF 10-11 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 1.4.2011 Arkivref.: 2011/1421 OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET I h.h.t opptaksreglement

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 09.12.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren,

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Endring i kroner Endring i % ktrl 0

Endring i kroner Endring i % ktrl 0 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til FT Tildeling 2015 - Prisjustert Tildeling 2016 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK, STUDER MUSIKK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

A. INNSPILL TIL STORE SATSINGER I

A. INNSPILL TIL STORE SATSINGER I DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 15-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 20.04.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETTINNSPILL 2013 Som fakultetsstyret er orientert om gjennom orienteringssak

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 30.11.2009 O 11/09 Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter:

Detaljer

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4 10/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/04 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 BEMANNINGSPLANER FOR HSL-FAKULTETET Bakgrunn I

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010)

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Prosent Vedlegg til Virksomhetsrapport 1.tertial 2010 Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Det ble i forbindelse med enhetenes rapportering for 1.tertial

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 63/15 24.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729-TRM Økonomirapport etter oktober 2015 og budsjett

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 19.03.02 Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 1. Innledning I 2001 innførte UiB nettobudsjettering, noe som innebærer at tildelingen utgjør differansen

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 42/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Anders

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer