Årsmelding 2013 Spydeberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Spydeberg kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Spydeberg kommune Rådmannens forslag 28/3-14

2 Årsmelding Spydeberg kommune Vedtatt versjon KS vedtak i sak 14/ juni 2014: ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 1. Det fremlagte regnskapet med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,51. Beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. 3. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Budsjettstyringen av investeringsregnskapet skal styrkes. 4. Aktuarberegning / premieavvik føres etter regnskapsforskriftens 8 fra og med premieavvik oppstått i Premieavvik oppstått i 2012 og som er avsatt i balansen føres etter 10 års amortisering. 5. Årsmelding for 2013 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. 6. Årsmelding for 2014 inkl. saksfremlegget skal ha en samlet vurdering av måloppnåelse i henhold til måleindikatorer i vedtatt budsjett for 2014 Vedlegg: Revisjonsberetning og revisjonsbrev for 2013, datert Utskrift av protokoll fra kontrollutvalgets møte Spydeberg kommunes årsmelding for 2013 Regnskap 2013 Vedtak i kommunestyret

3 Årsmelding Spydeberg kommune Vedtatt versjon Innhold Rådmannens tanker om Fokusområder...4 Fokusområde 1: Brukere (B)...4 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)...6 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)...9 Fokusområde 4 Grønn kommune (G) Fokusområde 5: Kultur og idrett (k) Fokusområde 6 Samfunn (S) Fokusområde 7 Folkehelse(F) Status på planoppgaver ved årsmelding Virksomhetene STAB, SERVICETORG OG KULTUR SKOLEN BARNEHAGE FAMILIERELATERTE TJENESTER GRINITUN PLEIE OG OMSORG TEKNISK FORVALTNING EIENDOM OG TEKNISK DRIFT

4 Årsmelding Spydeberg kommune Vedtatt versjon Rådmannens tanker om er over, og det er på tide å gjøre opp status for å vurdere om vi nådde de målene vi satte oss for året. Målene er mange, ambisjonsnivået er høyt, og vi bestreber oss til enhver tid på å lage gode dager for innbyggerne. Spydeberg kommune er i vekst og folketallet har i 2013 vokst med 146 personer. Året som har gått har vært innholdsrikt i Spydeberg kommune. Vi har markert Stemmerettsjubileet gjennom ulike arrangementer i løpet av året, og vi har brukt mye tid på å planlegge Grunnlovsjubileet i Vi har jobbet for å gi gode tjenester til innbyggerne våre, forbedre organisasjonen internt, og med å forbedre infrastrukturen i kommunen. Arbeidsglede, redusert sykefravær, heltid og deltid har stått sentralt i organisasjonen dette året. Året startet med en stor messe for nærmere 300 renholdere. Videre har det gjennom prosjektet «Sammen om en bedre kommune» vært jobbet systematisk med noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren, nemlig sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid. Dette arbeidet vil fortsette i Spydeberg kommune arbeider systematisk med å redusere mengden overvann som via dårlige ledningsnett sendes renseanlegg. I løpet av året har vi videreført arbeidet vårt med å oppgradere avløpsledningene våre for å skille spillvann og overvann. I tillegg er arbeidet med trykkavløp ved Lyseren videreført. Spydeberg fikk nasjonal medieoppmerksomhet for to saker dette året. Som første kommune landet startet vi prosessen med å åpne et selvbetjent bibliotek. Prosjektet utvikles med støtte fra Nasjonalbiblioteket og Østfold kulturutvikling til gjennomføring prosjektet. Dette arbeid videreføres inn i Den andre saken som vakte stor nasjonal og lokal oppmerksomhet var innføring av en ettårig prøveordning med kommunal kontantstøtte som mange familier benyttet seg av. Etter pålegg fra fylkesmannen er det i 2013 gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Spydeberg kommune. Denne skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med beredskapsplanleggingen for Spydeberg kommune. For sikre gode og formålstjenlige bygninger har vi i løpet at år utarbeidet forslag til ny skolebruksplan og til boligsosial handlingsplan som vil fremmes til politisk behandling i Vi har også påbegynt jobben med å innføre et nytt kvalitetssystem. Dette vil bidra til at vi får et felles system for sikker og effektiv gjennomføring av arbeidsoppgaver i hele organisasjonen. I tillegg er arbeidet med ny kommuneplan påbegynt. Hans Moesgaard / Heidi Vildskog 3

5 Årsmelding Spydeberg kommune Vedtatt versjon Fokusområder Fokusområde 1: Brukere (B) Kritiske suksessfaktorer T1 God kvalitet i tjenestene B2 Avklarte forventninger B3 Brukermedvirkning T2 Godt fysisk miljø T3 God dekningsgrad på tjenestene Fokusområde Brukere er for 2013 slått sammen av de to tidligere områdene Brukere og Kommunale tjenester fordi innholdet i stor grad var overlappende. Kommunen har som målsetning at kommunens innbyggere skal motta «Gode tjenester». Innholdet i dette vil variere fra virksomhet til virksomhet og konkretiseringene framgår av de lokale årsmeldingene til slutt i dette dokumentet. Skolen i Spydeberg har som mål å score over Østfold i grunnskolepoeng. For 2013 scoret Spydeberg 39,4 poeng, mens Østfold har et snitt på 39,0. Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. På de nasjonale prøvene scorer Spydebergskolen noe mer variabelt, detaljene på dette resultatet framkommer i skolens lokale årsmelding under T1. Grunnskolepoeng Spydeberg 39,4 Østfold 39 Nasjonalt 40,1 Spydeberg har i flere år hatt færre årsverk i pleie og omsorg enn sammenlignbare kommuner dersom vi legger tallene fra KOSTRA til grunn. Det har over tid vært undersøkt hvilke årsaker dette har, men det har så langt vært vanskelig å avdekke om det er ulikheter i rapporteringene, eller om kommunen reelt har en lavere bemanning. I samarbeid med Statistisk sentralbyrå fortsetter kommunen arbeidet med å komme til klarhet i hva tallene inneholder og hva ulikhetene består i. Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker Spydeberg Østfold Norge ,27 0,45 0, ,31 0,46 0, ,31 0,45 0,49 For å avklare hva kommunens innbyggere og brukere kan forvente av de ulike tjenestene er det besluttet at alle virksomheter benytter tjenestebeskrivelsene fra Nasjonal tjenestekatalog og går bort fra tidligere bruk av serviceerklæringer. Fordelen med disse tjenestebeskrivelsene er at de til enhver tid er oppdaterte og gyldige. Spydeberg har gjennom mange år hatt ordning med brukerråd for å ivareta brukermedvirkning på systemnivå. Dette har ikke fungert etter intensjonen alle steder og det er blitt stilt spørsmål ved om dagens ordning gir den ønskede brukermedvirkning. I 2013 er det foretatt en evaluering av systemet med brukerråd, men det er foreløpig ikke konkludert eller gjort endringer. Ungdomsskolen er ikke miljøfyrtårnsertifisert i 2013, grunnet i manglende ressurser. Skolebruksplan inklusiv vedlikeholdsplan for skolen har vært til førstegangs 4

6 Årsmelding Spydeberg kommune Vedtatt versjon behandling i KOOK hvor det ble bedt om videre utredning. Det skal avholdes folkemøte før videre politisk behandling og saken beregnes ferdigbehandlet før sommeren For å beregne hvor mange omsorgsboliger og sykehjemsplasser kommunen totalt trenger i forhold til alle befolkningsgrupper, bør det være omsorgsboliger/ sykehjemsplasser tilsvarende 30 % av antall personer i kommunen over 80 år. Hvis vi legger alle slike boliger/plasser til grunn har vi en dekningsgrad på 38 %. I budsjettprosessen for 2013 ble det vurdert å bemanne omsorgsboligene ved Grinitun tilsvarende sykehjem, men det ble ikke funnet midler til dette. Boligsosial handlingsplan er utarbeidet, men ikke politisk behandlet. I arbeidet med planen er det foretatt en kartlegging av boligbehovet for mennesker med behov for tilrettelagte tjenester. Videre er det foreslått et forprosjekt for å se på arealbehov og utvikling av Grinitun. 5

7 Fokusområde 2: Medarbeidere (M) Kritiske suksessfaktorer; M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse T4 Kompetente medarbeidere Kommunens medarbeidere er den viktigste forutsetningen for å yte gode tjenester til innbyggerne. Som tabellen under viser, øker antall årsverk og ansatte noe for hvert år. Hvordan denne økningen fordeler seg i virksomhetene framkommer i de lokale årsmeldingene. Antall ansatte Antall årsverk Tallene tar ikke med seg små deltidstillinger i brannvesenet. I Spydeberg kommune var det pr ansatte. Av disse er 87,3 %, kvinner og 21,6 % menn. Økningen i ansatte har hovedsakelig vært kvinner. Det har de siste årene vært fokus på heltid/ deltidsproblematikk og i Spydeberg er antall ansatte som ikke jobber full stilling nokså stabilt. I 2013 jobbet over 50 % av alle ansatte deltid, 155 kvinner og 23 menn. Hvordan dette fordeler seg på faktiske stillingsstørrelser og kjønn framkommer i grafen under. Tabellen viser at kommunens ansatte har forholdsvis høy alder og at det er langt flere kvinner enn menn. Dette er en utfordring vi deler med store deler av kommune Norge og viser viktigheten av å rekruttere unge, nye medarbeidere av begge kjønn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant de med deltid er 62 %. Selv om det går sakte, er det gledelig å se at stillingsstørrelsen går oppover. I 2012 var gjennomsnittlig stillingsprosent for deltidsansatte 60,3 og i ,7. I 2013 ble Spydeberg med i programmet «Saman om ein betre kommune» under 6

8 tema «heltidskultur». Dette setter fokus på arbeidet mot større stillinger. Spydeberg deltar i dette programmet til sommeren «Saman om ein betre kommune» er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekter, og tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme. I Spydeberg foregår arbeidet i tjenester med turnus og døgnbasert drift. Gjennomsnittslønn etter utdanning Lønnsfordeling i forhold til kjønn Årslønn 2013 Diff. i menns favør % Menn Kvinner Ufaglært ,6-1,4 3,4 Faglært ,2 0,7 2,4 Høyere utdanning (3 år) ,7 7,0 4,5 Høyere utdanning (over 3 år) ,2 21,3 5,3 Undervisningspersonell ,7 3,6 4,9 Alle grupper ,6 7,1 6,0 Tallene er beregnet i kroner ved 100 % stilling innenfor de aktuelle gruppene. Sykefravær År Kort tids Lang tids Totalt Spydeberg Fraværsprosenten i virksomhetene varierer mellom 4,3 og 10,9 %. Samlet fravær er 7,8 %, mens målsettingen for året var å være under 6,5 %. Hele landet ,5 6,4 7,9 6, ,7 6,3 8,1 5, ,7 4,2 5,8 5, ,8 6,0 7,8 5,5 Spydeberg har hatt avtale om inkluderende arbeidsliv, IA, siden I 2011 ble gjeldende intensjonsavtale for inngått. Fokus i avtalen er forebygging, tilrettelegging og ivaretakelse. De tre målene i intensjonsavtalen er å redusere sykefravær, å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og å legge til rette for eldre arbeidstakere. I arbeidet med å få ned fraværet, er det tatt i bruk systematiske tilbud om fysisk aktivitet. Enkelte tiltak retter seg mot alle ansatte i kommunen med tanke på forebygging, mens andre gis direkte til ansatte som har fysiske utfordringer der trening kan forbedre helsetilstanden. Det er gitt tilbud om Aktiv på dagtid, dette er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 67 år. Videre tilbys det trening på Fjellheim hver uke etter arbeidstid, her er det ca. 30 deltakere, og antallet er økende. Det gis tilbud om svømming annenhver uke, dette er det en fast gjeng på ca. 12 ansatte som benytter seg av. Tilbudene benyttes i stor grad av ansatte som sier at de ellers ikke trener. Som et supplement har virksomhet Skole benyttet coach i arbeidet med å forbygge sykefravær. Til tross for at flere tiltak er iverksatt mot sykefravær, har dette ikke gitt den ønskede nedgangen. Flere av tiltakene 7

9 kan ha behov for å pågå over lengre tid for å gi ønsket effekt på fraværsstatistikken. Virksomhetene benytter medarbeidersamtaler og rapporterer at alle ansatte i stor grad har fått tilbud om en slik samtale. Medarbeidersamtale er en planlagt, likeverdig, forberedt og tilbakevendende samtale mellom en medarbeider og nærmeste leder. Samtalen gjennomføres minst en gang pr. år. Hensikten med samtalen er å legge til rette for medvirkning og samhold, utvikling, opplæring m.m. I enkelte virksomheter har gjennomføringen vært noe mangelfull grunnet lederbytte og/eller stor arbeidsbelastning. utvikle og beholde ansatte har stått på vent grunnet tidspress på andre oppgaver. Virksomhetene melder at totalt seks ansatte er i gang med grunnutdanning. Dette er èn mer enn det som var satt som ønsket resultat og svært gledelig. Kommunen startet et felles Lederutviklingsprogram høsten 2012 for virksomhetsledere og avdelingsledere. Hensikten var blant annet å etablere en felles ledelsesplattform. Dette arbeidet er videreført i 2013 og har i perioden hatt fokus på ledelse. Tre fellessamlinger for mellomledere og virksomhetsledere er avholdt. Ingen av lederavtalene er blitt oppdatert, dette skyldes midlertidighet i rådmannsstillingen og stram prioritering av arbeidsoppgaver med færre ressurser i ledelsen. Kurssamarbeidet mellom 11 kommuner i Indre Østfold, som har pågått i flere år, fortsatte i Det ble gitt tilbud om 12 ulike kurs med variert innhold til alle virksomheter. Det ble i 2013 tildelt fire nye utdanningsstipend til ansatte. De siste årene har det vært en økning i søknader til lenger utdanninger, noe som fører til at pengene rekker til færre. Vanligvis behandles søknader om stipend to ganger i året, men etter førstegangs tildeling var det ikke midler igjen i I forhold til utvikling av tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere er det gjort mindre enn planlagt. Det er laget utkast til plan for lønnspolitikk, men denne er ikke behandlet. Andre tiltak for å rekruttere, 8

10 Fokusområde 3: Økonomi (Ø) Kritiske suksessfaktorer; Ø1Godt samsvar mellom rammer og resultat Ø2Effektiv ressursbruk Ø3God administrativ budsjettprosess Det er et positivt avvik mellom regnskap og reviderte budsjettrammer på ca. 2,2 mill. kroner totalt på virksomhetene i Noen virksomheter har merforbruk og noen mindreforbruk, men årsaken ligger i en utbyggingssak hvor bevilgningen er gjort i 2013, men utgiftene kommer først i Brutto driftsresultat er 22,5 mill. kroner. Netto kapitalutgifter er 19,4 mill. kroner, og netto driftsresultat 3 mill. kroner. Årets resultat er et mindreforbruk (overskudd) på kr ,51 Frie inntekter er skatteinntekter og netto rammetilskudd. Spydeberg kommune ligger over Østfoldgjennomsnittet, men lavere enn landsgjennomsnittet. Statlige rammeoverføringer i prosent av brutto driftsinntekter har sunket fra 2012 til Spydeberg kommune ligger fortsatt under gjennomsnittet for Østfold 9

11 Fokusområde 4 Grønn kommune (G) Kritiske suksessfaktorer G1 Bevare og utvikle kommunens grønne områder G2 Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene G3 Redusere forurensning G4Ta i bruk miljøvennlig energi Det arbeides med å få utbedret stien langs Hyllibekken. I tillegg er det arbeidet med å renske langs bekken i forbindelse med vanngjennomstrømming som også gjør området mer tilgjengelig. Det er under arbeidet med overføringsledningen til Lyseren lagt til rette for en fremtidig gang og sykkelvei slik at det ikke er noe til hinder for å utføre dette når denne er ferdig regulert. Det er også til dels lagt til rette med stikkrenner og bekkekulvert ved Bergenhus. Det er fremmet planforslag til regulering av gang- og sykkelvei fra Hovin til Lyseren. En har vurdert at det ikke er behov for regulering av gang- og sykkelvei på vestre del (Hyllibekken/ Stasjonsgata). Ny stitrasé mot Hylli er lagt inn i plan for Løvestad sentrum vest ble det skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om utførelse av trykkavløpet. De var 1 av 6 tilbydere i konkurransen. Det har vært avholdt ett møte for og med grunneiere. Det er avholdt tre møter for og med hytteeiere og grunneiere, samt innbyggere i Spydeberg på overføringsledningen. Det har også vært møte i Enebakk med inviterte beboere for å prøve å få med så mange som mulig der også. Det kom påmelding fra 10 stk. hvorav 5 bodde så langt oppe at det ikke var økonomisk forsvarlig å ta dem inn i prosjektet. Pr dags dato er det ca. 480 påmeldte på trykkavløp og ca. 380 på vann. Det legges også opp til trykkavløp og vann ved kommunens to badestrender. Handlingsplanen for vannforsyning og avløp er revidert og lagt fram i budsjettprosessen. Arbeidet med å bygge vann- og trykkavløp til Lyseren ble startet opp. Det samme er gjelder overføringsledningen for vann fra Hemnes til sentrum. Vannledning fra sentrum til Knapstad ble ferdigstilt. Revidering av saneringsplan er ikke lagt fram for politisk behandling og måloppnåelse i foregående periode er ikke beskrevet. Dette skyldes ressursmangel. Det er planlagt, men ikke opprettet, ladestasjoner for elbiler. Ungdomsskolen har fått varmesentral basert på jordvarme. Denne forsyner i tillegg Sanitetens Hus hvor PPT holder til. 10

12 Fokusområde 5: Kultur og idrett (k) Kritiske suksessfaktorer: K1 Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv K2 Klar kulturell profil K3 Tilrettelegging samspill med lag og foreninger K4 Synliggjøre Spydebergs kulturarv K5Være en åpen og inkluderende kommune Spydeberg kommunes rolle er å tilrettelegge for et godt kulturtilbud i samarbeid med lag, foreninger, enkeltpersoner og næringsliv. I tillegg til at det satses på å legge til rette for hyggelige opplevelser, er det minst like viktig at det samlede kulturtilbudet i kommunen gir innbygger mulighet til å delta. Det er også viktig at informasjon om aktivitetene finnes lett tilgjengelig for publikum. Elevgrunnlaget i kulturskolen er stabilt, og ligger på samme nivå dom det har gjort de siste årene, ca 12 % av elevene i grunnskolen. De økonomiske rammene er som tidligere år. Målet om 20% er derfor ikke innfridd var et bra år for ungdom på ungdomsklubben HUSET. Ved sesongstart ble ordningen med medlemskap innført. Medlemsregisteret kom raskt opp på over 100 medlemmer. Klubben har nå etablert et eget styre. Styret er kurset på områdene demokrati, søknadsarbeid og prosjektarbeid. I løpet av året har det vært mange små og noen store arrangementer. Det største var Spydeberg Ungdoms Rock som var et samarbeidsarrangement mellom alle ungdomsklubbene i Indre Østfold. 300 ungdommer gjestet Fjellheim denne kvelden. Ellers kan arrangementer som skumparty på grusbanen, heavy-metal konsert på diskoteket, Halloweenparty på Muddys og utforming av ny logo nevnes. Oppmøte på Huset varierer. Gjennomsnittlig er det 20 besøkende på onsdager, mens fredagskveldene har ca. 40 besøkende. Aktivitetene utenfor normal åpningstid øker, og engasjementet øker sakte men sikkert. Lokalene begynte i 2013 å endre form, for å gi plass til kommende satsinger. Klubbens driftsbudsjett er i hovedsak lønnsmidler. Øvrige aktiviteter og nytt utstyr er finansiert ved eksterne prosjektmidler, kr fikk vi inn i eksterne midler og sponsing var året hvor det ble innført allmenn stemmerett i Norge. 100-årsjubileet for dette ble markert på flere måter i Spydeberg. Vandreutstillingen «Kvinners kår i 100-år» som ble arrangert på Fjellheim var godt besøkt. Alle skoleklasser på mellom- og ungdomstrinn var innom utstillingen. I tillegg arrangerte kommunen forfatterkveld med Line Baugstø som holdt foredrag om Camilla Collett. I løpet av året har det vært gjennomført to ungdomsutvekslinger. Grensekomiteen Värmland-Østfold, arrangerte i samarbeid med Karlstad kommune, en samling for unge politikere i alderen år kalt «Politikk i Grenseland». Spydeberg deltok med fem representanter fra ungdommens kommunestyre I august deltok ungdommens kommunestyre på ungdomsleir i Skottland hvor temaet var kultur og stedsutvikling. Her lærte ungdommene mye om hvordan de kan sette seg i posisjon for bidra i lokalsamfunnsutviklingen. Leiren var i regi av Innovation Circle network hvor Spydeberg kommune er medlem. 11

13 For å vise bredden av arrangementer for øvrig hvor kommunen er samarbeidspartner eller arrangør, nevnes Miljøuka, julegateåpning, arrangement i forbindelse med Glava Tour, Flamencokveld og 17. mai. I 2013 er Spydebergguiden utgitt i samarbeid med Spydeberg Lions. Spydebergguiden deles ut til alle husstander og er et egnet oppslagsverk for å gjøre seg kjent i kommunen. Det har ellers vært et samarbeid med kommune og langrennsgruppa i forbindelse med etablering av kunstsnøanlegg på Myrberg som åpnet denne høsten. I løpet av året er kommunens kunstsamling registrert i samarbeid med Spydeberg kunstforening. Det er også etablert et nytt friluftsområde i Grååsen i et samarbeid mellom velforeningen og kommunen. Dette året begynte prosessen med å formalisere samarbeidet mellom kommune og idrettsråd i en samarbeidsavtale. Galtebo våpensamling og Solhaugparken fikk Spydeberg kommune i gave av Hans E. Galtebo i I løpet av året har vi revidert samarbeidsavtalen med nåværende eier, og vi startet prosessen med å se tiltak for opprustning av parkområdet. Registrering av kulturminner i kulturminnebasen ble det jobbet mye med dette året. Prosjektet er et samarbeid mellom kommune og historielag. Arbeidet er ikke sluttført enda og basen må revideres jevnlig. Det er i løpet av året inngått en ny samarbeidsavtale om skjøtsel av stier til våre festningsverk og stien langs Smalelva. Kommunens ambisjon med å delta i Norsk kulturarv er å rydde kulturminner. Grunnskolen har ansvar for gjennomføringen. Mye av året i 2013 gikk med til å planlegge kommunens grunnlovsjubileum både i forhold til arrangementer og å skaffe finansiering til gjennomføring. Retningslinjer for kommunale kulturmidler er revidert og retningslinjer for spillemiddelsøknader ble utarbeidet i den hensikt å skape forutsigbarhet for søkerne. 12

14 KR Fokusområde 6 Samfunn (S) Fokusområde samfunn S1 Utvikle et levende samfunn S2 Tilrettelegge for attraktive bolig områder S3 Utvikle et attraktivt næringsliv S4 Sikre innbyggerne tilgang til moderne teknologi/ kommunikasjon Som oppfølging av Kommunedelplan for sentrum , som ble vedtatt høsten 2012, satte kommunen i gang arbeidet med områderegulering for Myra/TEBO-området senvinteren Kommunen er involvert i prosessen både som planmyndighet og som hjemmelshaver. Spydeberg kommune vedtok i juni 2013 å gå inn i utviklingsselskapet Myra/TEBO AS. Høsten 2013 ble det etter tilbudskonkurranse valgt plankonsulent for utarbeidelse av forslag til områderegulering. Kommunedelplan for sentrum legger vekt på fortetting og transformasjon for å dekke framtidig boligbehov. Dette avspeilet seg i pågående planarbeid gjennom Detaljregulering for Tunveien ble vedtatt i desember 2013, en regulering som åpner for inntil 70 sentrumsnære leiligheter gjennom transformasjon av eksisterende næringsarealer. Høsten 2013 ble også forslag til detaljregulering for Griniskogen nordvest, for Stasjonsgata 26 (Betania) og for Stasjonsgata vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring et planforslag som åpner for sentrumsnære boliger. Planarbeid knyttet til boligområder utenfor sentrum har vært mindre omfattende. Planforslag for tre boligtomter ved Vestlia ble lagt ut til høring i Høring av Eikebergåsen som framtidig byggeområde for boliger, som kom inn i sluttbehandlingen av kommunedelplan for sentrum, er naturlig å gjøre i forbindelse med ny kommuneplan. Utbyggingsprogram for boliger er ikke utarbeidet, men inngår som del i kommende kommuneplanarbeid. I 2013 ble det avholdt flere møter mellom Grååsen vel, Statens vegvesen og Spydeberg kommune angående trafikkstøy og sikring av skolevei. Det er vedtatt redusert fartsgrense og etablering av opphøyet gangfelt. Kommunen har i 2013 deltatt i arbeidet med etableringen av samvirkeforetaket «Småbyen Spydeberg», som arbeider for å fremme opplevelser, næring og handel i Spydeberg. I Småbyen Spydeberg inngår Handelstandsforening og Næringsforum. Kommunen yter økonomisk bidrag og er representert ved fast styreplass. I behandling av budsjett 2012 ble det fattet vedtak om at virksomhetsleder for teknisk forvaltning skal ha hovedansvar for kommunens servicefunksjon og tilrettelegging overfor næringslivet, jf. sak nr K-095/12. Denne ordningen ble endelig etablert sommeren 2013, gjennom ansettelse av ny virksomhetsleder. Virksomhetsleder har deltatt som observatør i Næringsutvalget og på styremøter i Småbyen Spydeberg Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr) Serie Tabellen viser en synkende tendens i omsetningen for detaljhandelen i Spydeberg. 13

15 Målsettingen i S4 er lagt inn i Ikt-planen og det var avsatt midler til å gjennomføre trådløs dekning i alle offentlige bygg i Spydeberg inkludert trådløst gjestenett. Det ble foretatt dekningsprøver i alle offentlige bygg og planlagt installasjon utfra meldte behov og kjente bygg i kommunen. På grunn av bygningsstruktur og innføring av nytt telefonisystem i 2014 ble det besluttet å avvente kabling og installasjon på Grinitun, da det ble vurdert som mest hensiktsmessig og kun foreta èn kablingsjobb. Vollene er avhengig av fiberoppkobling for å kunne få et gjestenett med tilstrekkelig kapasitet. Trekking av fiber til Vollene har ikke blitt gjennomført av flere årsaker knyttet til graving, anskaffelse av gravemaskin mv. I forbindelse med arbeidet med Lyserenprosjektet arbeides det med å øke tilgjengeligheten av bredbåndsdekning ved hjelp av radiomaster. 14

16 Fokusområde 7 Folkehelse(F) Kritiske suksessfaktorer: F1Utvikle et bærekraftig, trygt og levende lokalsamfunn F2Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og fellesskap gjennom attraktive boligområder og trygge møteplasser F3Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er helsefremmende Ny kommuneoverlege er tilsatt som en del av den planlagte folkehelsestrukturen i kommunen. Folkehelsekoordinator og Folkehelsekomite fortsetter som tidligere. Kommunen skal utarbeide en helseprofil. Til denne innhentes det data fra Folkehelseinstituttet, SSB, Politiet HEPROGRESS m. fl. Denne profilen skal brukes til å identifisere kommunes innsatsområder innen folkehelse. Dette arbeidet er påbegynt i og vil ferdigstilles når kommuneoverlegen er tilbake fra permisjon. Å finne fram til gode samarbeidsløsninger i Indre Østfold relatert til Samhandlingsreformen er en kontinuerlig prosess. Det opprettes felles tilbud i tilknytning til Helsehuset i Askim. I mai åpnet sju kommunale senger for kommunal øyeblikkelig hjelp til pasienter i Indre Østfold. Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser er et tilbud til pasienter med medisinske problemstillinger som har behov for døgnomsorg. Tilbudet skal kun gjelde pasienter som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg, og være forbeholdt pasienter som ellers ville ha blitt lagt inn på sykehuset. Fra åpningen av øyeblikkelig hjelp tilbudet ved Helsehuset Ytterligere «folkehelseoppgaver» vil bli kartlagt og prioritert når den lokale folkehelseprofilen er etablert. I tillegg er det startet arbeid med utarbeidelse av lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, denne ferdigstilles august Spydeberg kommune har etablert partnerskapsavtale med Østfoldhelsa og er medlem i nettverket «Sunne kommuner» og «Trygge lokalsamfunn» I tillegg til det som er nevnt i målekartet er det etablert Livskafe, «Lyst på livet», i regi av Frivilligsentralen, samt etablering av trimgruppe for Bowls med trening en dag i uka på Fjellheim med stor deltakelse. 14

17 Kommunen som tjenesteprodusent Brukere Kritisk suksessfaktor T1 God kvalitet i tjenestene B2 Avklarte forventninger B3 Brukermedvirkni ng T2 Godt fysisk miljø T3 God dekningsgrad på tjenestene Medarbeidere Kritisk suksessfaktor M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse T4 Kompetente medarbeidere Økonomi Kritisk suksessfaktor Ø1 Godt samsvar mellom rammer og resultat Ø2 Effektiv ressursbruk Ø3 God administrativ budsjettprosess Måleindikator Læringsutbytte i skolen, målt ved nasjonale prøver og grunnskolepoeng Gj.ført dato DK* Antall årsverk pleie og omsorg DK Ønsket Over Østfold Likt med Østfold Resultatmål Nedre Over Østfold Likt med Østfold Resultat 2013 Erstattet serviceerklæringer med oppdaterte Alle Alle DK tjenestebeskrivelser virks. virks. Evaluert systemet for brukerråd DK Gj.ført** Gj.ført Velfungerende system for brukermedvirkning på systemnivå DK Tatt i bruk Utarbeid et Miljøfyrtårnsertifisert ungdomsskolen DK Gj.ført Gj.ført Vedlikeholdsplan for skole DK 1.7. Vedtatt Vedtatt Dekningsgrad på sykehjemsplasser og omsorgsboliger Kartlagt boligbehovet for mennesker med behov for tilrettelagte tjenester Måleindikator DK % 30 % DK Gj.ført Gj.ført Gj.ført dato Ønsket Resultatmål Nedre Resultat 2013 Sykefravær DK Maks 6% Maks 6,5% Gjennomførte medarbeidersamtaler med fast ansatte Gjennomførte samlinger for virksomhetsledere og avdelingsledere for å etablere felles ledelsesplattform Oppdaterte lederavtaler DK Utvikle tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere DK % 90 % DK Alle aktuelle Alle aktuelle DK Ufaglærte ansatte i gang med grunnutdanning DK Måleindikator Målemetode Målemetode Målemetode Gj.ført dato Totalresultat kommunen DK Ønsket Overskudd. Resultatmål Nedre Balanse Resultat 2013 Avvik i budsjett på virksomhetene DK KOSTRA-utvikling, egen kommune DK Budsjett 2014 utarbeidet i henhold til oppsatt plan og innen avtalt tid Pos. Utv. Ingen endring DK Gj.ført Gj.ført 15

18 Kommunen som Samfunnsaktør Grønn kommune Kritisk suksessfaktor G1 Bevare og utvikle kommunens grønne områder G2 Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene G3 Redusere forurensning G4 Ta i bruk miljøvennlig energi Måleindikator Plan for utvikling av området langs Hyllibekken til folkehelsesti/ flomsikring Gj.ført dato Ønsket Resultatmål Nedre Resultat 2013 DK 1.9. Ferdig Påbeg. Påbegynte tiltak knyttet til planen DK Ferdig Påbeg Planarbeid for gang- og sykkelvei fra Hovin til Lyseren DK Ferdig Påbeg. Regulering for gang- og sykkelvei fra Hyllibekken til Stadion DK Ferdig Påbeg. Plan og prosjektering av ny stitrasé mot Hylli DK Ferdig Ferdig Utskifting av vannrør i Arnolds vei DK Ferdig Ferdig Utbedret spillvannsledning Mailund-Fossum DK Ferdig Påbeg. Implementert SD-anlegg (sentral driftskontroll) i kommunale bygg DK Alle 80 % Avklart bruk av bioenergi i kommunale bygg DK 1.7. Gj.ført Gj.ført Opprettet ladestasjoner for elbil i Spydeberg DK Kultur og idrett Kritisk suksessfaktor K1 Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv K2 Klar kulturell profil K3 Tilrettelegging samspill med lag og foreninger K4 Synliggjøre Spydebergs kulturarv K5 Være en åpen og inkluderende kommune Måleindikator Dekningsgrad i kulturskolen av elevtallet i grunnskolen Utarbeide struktur og arbeidsform på skolens deltakelse i Norsk Kulturarv* Målemetode Målemetode Gj.ført dato Ønsket Resultatmål Nedre Resultat 2013 DK % 12 % DK Gj.ført Gj.ført 16

19 Samfunn Kritisk suksessfaktor S1 Utvikle et levende sentrum S2 Tilrettelegge for attraktive boligområder S3 Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv S4 Sikre innbyggerne tilgang til moderne teknologi/ kommunikasjon Folkehelse* Kritisk suksessfaktor F1 Utvikle et bærekraftig, trygt og levende lokalsamfunn F2 Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og fellesskap gjennom attraktive boligområder og trygge møteplasser Måleindikator Avklart samarbeidet mellom næringsdrivende og kommunen for igangsetting av konkrete aktiviteter Iverksatte tiltak etter avklaringene i forhold til samarbeidet mellom næringsdrivende og kommunen Sikret at sentrumsplanens intensjon om variert boligmasse er ivaretatt i område-/detaljregulering for sentrum Få på plass person som er kontakt for næringslivet i kommunen Tilgjengelighet til trådløst gjestenett i kommunale bygg Måleindikator Satt ny struktur for kommunens folkehelsearbeid Identifisert innsatsområdene for kommunens folkehelsearbeid Fulgt opp samarbeidsløsningene i Indre Østfold knyttet til samhandlingsreformen Gj.ført dato Resultatmål Ønsket Nedre Ansvar DK 1.4. Gj.ført Gj.ført DK DK Gj.ført Gj.ført DK 1.7. Gj.ført Gj.ført DK Alle 90 % Målemetode Målemetode Gj.ført dato Ønsket Resultatmål Nedre Resultat 2013 DK Gj.ført Påbeg. DK Gj.ført Påbeg. DK Kont. Kont. F3 Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er helsefremmende Antall nye Nærmiljøanlegg i sentrumsområde og på skolene DK

20 Status på planoppgaver ved årsmelding 2013 Skravert periode «under arbeid» inneholder hele perioden hvor arbeid pågår og avsluttes med sluttbehandling. «Sluttbehandling» er planer som allerede er på høring/ til behandling. Der hvor status er «videreføres», gjelder planene inntil annet er vedtatt. Det vil være naturlig å se på flere av disse planene med tanke på implementering i ny kommuneplan. Avklaringer rundt hvilke planer dette gjelder, blir del av planprogrammet for kommuneplanen. PLAN/TEMA Kommuneplan - planprogram Sentrumsplan ( ) samfunnsdel arealdel Kommunedelplan for vannforsyning og vannmiljø ( ) Hovedplan for vannforsyning og avløp ( ) Beredskapsplan helse- og sosialtjenesten Beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven) Smittevernplan (2009) Barnehage- og skolebruksplan ( ) Kulturell skolesekk Boligsosial handlingsplan (2004) Kommunedelplan for oppvekst ( ) Rusmiddelpolitisk handlingsplan ( ) Kommunedelplan for pleie og omsorg ( ) Kommunedelplan for Helse- og miljøvern ( ) Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ( ) Kommunedelplan for kulturminnevern ( ) Kommunedelplan for biologisk mangfold ( ) Kommunedelplan for viltressursene i Spydeberg ( ) Mål og strategier for miljøtiltak i landbruket ( ) Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold ( ) Trafikksikkerhetsplan ( ) Strategisk plan for næringsutvikling ( ) Strategisk Næringsplan for Indre Østfold, utkast til plan Høst 2012 Sluttbeh. Videreføres Sluttbeh. Under arbeid Under arbeid Under arbeid Under arbeid Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres Vår 2013 Høst 2013 Under arbeid Under arbeid Under arbeid Vår 2014 Under arbeid Høst 2014 Vår 2015 Høst

21 Virksomhetene STAB, SERVICETORG OG KULTUR FAKTA OM VIRKSOMHETEN: Nøkkeltall Antall Antall årsverk 19,50 19,65* Antall ansatte Fordelt på kjønn K M K M Sykefravær % lang 3,0 3,5 kort 1,3 1,2 Endring til 2013 *15 % assistent på Ungdomsklubben BRUKERE: T1 God kvalitet i tjenestene B2 Avklarte forventninger B3 Brukermedvirkning T1 Stortingsvalg 2013 ble vel gjennomført med ny teknologi. Det er gjort forberedelser til nytt system for virksomhetsrapportering, men ny mal er ikke utarbeidet. Det var ønskelig å få ny rådmann på plass før arbeidet fortsetter. B2 Det er besluttet at serviceerklæringer erstattes med tjenestebeskrivelser fra Norsk tjenestekatalog. Kvalitetslosen er valgt som verktøy for kvalitetssystem, her synliggjøres også delegering. Evt. verktøy for styring er besluttet å avvente til ny kommuneplan er ferdig. Det er laget tids- og opplæringsplan for innføring av nytt sak- og arkivsystem. Oppsett av intranettside ferdigstilt. Kom ikke i mål med implementering på grunn av prioriteringsutfordringer og usikkerhet rundt hensiktsmessighet rundt intranettoppsett og prosedyrene som kommer i nytt kvalitetssystem. B3 Intervjumal for evaluering av brukerråd ble utarbeidet. Brukerrådsystemet er evaluert og konklusjonen er at ordningen fungerer lite tilfredsstillende. Det ble ikke konkludert med nytt system for medvirkning. Virksomhetsleder: Ingrid Helland MEDARBEIDERE: M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse T4 Kompetente medarbeidere Antall som har påbegynt/ fullført utdanning/ videreutdanning pr. år M1 Det ble gjennomført felles målsamling for hele virksomheten på Vollene. Organisasjonsjusteringer har ført til at samlingsverdien ble vurdert som mindre viktig og dermed nedprioritert. Som en del av forebyggende sykefraværsarbeid ble det avsatt en stillingsprosent som jobbet aktivt med tilrettelegging av fysisk aktivitet. Skjema for medarbeidersamtaler er evaluert. Mange ledere har laget egne tilpasninger og systemer. For å ivareta en felles ledertilnærming, er det ønskelig å sørge for et system som legger opp til noe felles for hele kommunen med lokale tilpasninger. Tiltaket har endret seg til et behov for en mer omfattende prosess i lys av forankring, mål og opplæring for ledere. Medarbeidersamtaler er gjennomført med over 90 % av medarbeiderne i virksomheten. Husfest for alle ansatte er nedprioritert og ikke gjennomført. M2 Struktur og innhold i avdelingsmøtene er diskutert. Grunnet omorganisering er det ikke avholdt felles møter for SSK høst T4 Utkast til lønnspolitisk plan foreligger, men er ikke endelig administrativt eller politisk 19

22 behandlet. Utarbeidelse av system for introduksjon av nyansatte er ikke påbegynt. Det er ikke intervjuet ambassadører blant de ansatte til bruk i rekruttering. Det er laget en plan for oppgradering av kommunes jobbsider på hjemmesiden. Ikke måloppnåelse grunnet nedprioritering. Det er ikke fremmet sak i ledergruppen på system for introduksjon av nyansatte. Virksomheten har koordinert dataopplæring av ansatte innenfor virksomhet Eiendom og teknisk drift i samarbeid med AOF. Disse fortsetter samarbeidet på egenhånd. ØKONOMI: Ø1Godt samsvar mellom rammer og resultat Ø2 Effektiv ressursbruk Ø3 God administrativ budsjettprosess Budsjett Regnskap Avvik Kommentarer til avvik: Virksomheten har et positivt avvik på ,-. Det er overforbruk på datatjenester (enheter bestiller tjenester for mer enn det som ligger i IØD-avtalen) og biblioteket har et overforbruk grunnet utgifter med selvbetjent bibliotek som skulle vært belastet Mer inntekter knyttet til sykerefusjon fra NAV og voksenopplæring dekker dette slik at enheten kommer ut med et mindreforbruk totalt sett. Lokale resultat for fokusområdet: Ø1 Regnskapsgjennomgang har vært tema på personalmøter, men ikke med den hyppighet som tiltaksmålet tilsier. Ø2 Det er sett på mulighetene for webrappotering på økonomi, samt VISMA rekruttering. Visma rekrutteringsmodul implementeres mai Ø3 Plan for budsjettarbeidet 2014 er lagt og fulgt opp. OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN: GRØNN KOMMUNE G2 Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene Lokale resultat for fokusområdet: G2 Det er inngått avtale om vedlikehold av Smalelvastien. Ny stitrasé mot Hylli er lagt inn i plan for Løvestad sentrum vest, og det har ikke vært behov for koordinering utover dette foreløpig. KULTUR OG IDRETT K1 Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv K4 Synliggjøre Spydebergs kulturarv Lokale resultat for fokusområdet: K1 I forbindelse med Stemmerettsjubileet er det arrangert vandreutstilling og foredrag. Kommunens innsats i forhold til Grunnlovsjubileet er avklart. Kommunens innsats under Grunnlovsjubileet koordineres av kultursjefen. K4 System for samarbeid med Norsk kulturarv er ikke etablert. Dette skyldes andre prioriteringer i skolen, som er den aktive part i denne saken. SAMFUNN S4 Sikre innbyggerne tilgang til moderne teknologi/ kommunikasjon Lokale resultat for fokusområdet: S4 Status på prosjektering og tiltak i henhold til IKT plan er at det ikke er etablert trådløs tilgang i alle kommunale bygg. Grinitun ble satt på vent for å sikre at det ikke måtte kables to ganger, da virksomheten ønsket trådløs telefoni. Det er bedt om pristilbud på samlet jobb for denne kablingsjobben, men dette var ikke mottatt pr Arbeidet ved Vollene ble utsatt etter drøfting med formannskapet og ved Løvestad er det ikke påbegynt. FOLKEHELSE F3 Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er helsefremmende Lokale resultat for fokusområdet: 20

23 F3 Potten i fylket til nærmiljøanlegg var brukt opp så etablering av anlegg er ikke gjennomført. Fra Planstrategien: Arbeidet med oppdatering av beredskapsplan er gjennomført og det er utarbeidet tidsplan for videre arbeid. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er koordinert og pågår. VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING Hva har vi lykkes med pr Rekruttert to gode medarbeidere; rådgiver og biblioteksjef. Prosjektet «Selvbetjent bibliotek» er fulgt opp slik at åpning mars 2014 er mulig. Det er gjort en stor innsats av de ansatte på biblioteket for å tilrettelegge for selvbetjent boklån. Bistand i forhold til prosess med omplassering etter reduksjon av barnehagetilbud. Fått på plass program for Grunnlovsjubileet. Lederutvikling er fulgt opp og videreføres i Fokus gjennom året på prosjekt «Bedre arbeidstid», alternative arbeidstidsordninger i pleie og omsorg. Spesielle utfordringer pr I regi av IØD er det etablert et prosjekt for innføring av nytt sak- og arkiv system. Dette har krevd administrative ressurser fra SSK og merkantile ansatte ute i virksomhetene som igjen betyr nedprioritering av andre oppgaver. Det er også brukt administrative ressurser for å delta i prosjekt «Felles brannvesen IØ». 21

24 SKOLEN FAKTA OM VIRKSOMHETEN: Nøkkeltall Antall Antall årsverk 83,09 86,29 Antall ansatte Fordelt på kjønn K M K M Sykefravær % lang 3,5 3,9 kort 1,2 1,2 Antall brukere BRUKERE: T1 God kvalitet i tjenestene B2 Avklarte forventninger B3 Brukermedvirkning T2 Godt fysisk miljø T1 Læringsutbyttet i skolen målt ved nasjonale prøver: 5.trinn: Måloppnåelse i lesing og regning. Her ligger vi på østfoldsnittet eller 0,1-0,2 over. Engelsk ligger 0,1 under østfoldsnittet. 8.trinn: Måloppnåelse i lesing, men ikke i engelsk og regning, 0.4-0,5 under østfoldsnittet. 9.trinn: Måloppnåelse i lesing, men ikke i skriving og regning. Her ligger Spydeberg 0,4-0,5 under østfoldsnittet. Når det gjelder grunnskolepoeng har vi måloppnåelse: 39,4 poeng mens Østfold ligger på 39,0. Vi har fortsatt elever under kritisk grense i lesing etter 4. trinn, men det jobbes målrettet for at ingen elever skal være der. Leseveilederne er i gang med systematisk oppfølgingsarbeid på barnetrinnet. De gjennomfører lesesamtaler med lærerne på bakgrunn av kartleggingsprøver som elevene har tatt. Utvikling over tid vurderes, tiltak evalueres, nye tips til undervisningsopplegg/ metoder drøftes og settes i verk. Arbeidet med leseplan er kommet langt, ferdigstilles i løpet av våren Organiseringsform på ungdomstrinnet er vurdert og endret slik at lærerne får færre elever å forholde seg til. Framtida vil vise om det virker inn på resultatene slik vi antar. Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund Alle ansatte har fått kurs i «Det er mitt valg». Programmet er implementert på alle trinn, men viktig å ha kontinuerlig fokus på programmet og oppdateringer av personell framover. Resultatene fra siste elevundersøkelse er ikke publisert sånn at vi kan sammenligne oss med andre, men tidligere år har vi ligget noe over Østfoldsnittet på noen områder, likt med Østfoldsnittet eller ubetydelig under på enkelte områder (faglig utfordring). B2 Det er besluttet at serviceerklæringer erstattes med tjenestebeskrivelser fra Norsk tjenestekatalog. Forum for fagarbeidere/ assistenter er opprettet og har sine jevnlige møter. Godt mottatt blant de ansatte. B3 SU, samarbeidsutvalg, er opprettet på hver avdeling. Brukerråd fungerer som et overordnet organ for alle tre skolene. Oppsatt møteplan er fulgt med 2-3 møter pr. semester i alle rådsorgan, elevrådene noe hyppigere. T2 Spydeberg skole er resertifisert som miljøfyrtårn, ungdomsskolen gjenstår. Det har ikke vært menneskelige ressurser til å få det til. Barnehagelokalene på Hovin skole er pusset opp og tatt i bruk som personalavdeling med personalrom, kontorer til administrasjonen og arbeidsplasser til lærerne. Lokalene har blitt lyse og trivelige med god funksjonalitet. Arbeidstakerne er veldig fornøyd med utbedringen. MEDARBEIDERE: M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse T4 Kompetente medarbeidere Antall som har påbegynt/ fullført utdanning/ videreutdanning pr. år

25 M1 Samlet sykefravær for virksomheten ligger på 5,1 % fordelt på 1,2 på korttid og 3,9 på langtid. Sykefraværsprosenten er noe høy på begge SFO- avdelingene, men dette henger sammen med langtidssykemeldinger og er ikke jobbrelatert. Vi har hatt arbeidstakere med på forebyggende trening etter oppsatt mål. Minst 5-10 arbeidstakere har fått tilbud om samtaler med coach som forebyggende tiltak. God hjelp av IA-rådgiver og personalsjef for å få avklaringer i flere arbeidsforhold. Alle arbeidstakere har hatt medarbeidersamtale med sine handlingsplaner som utgangspunkt. Inspirasjonsforedrag har ikke blitt prioritert utover det kommunen sentralt har kunnet tilby. Dette pga. av kostnadene det ville medført. M2 Vi har ikke gjennomført ønsket antall skolevandringer med avtalte temaer og oppfølgingsmøter, men alle lærerne har hatt 1-2 besøk av skoleleder i sin undervisning. Lærerne på ungdomstrinnet har hospitert hos hverandre i noen grad og reflektert over egen praksis i etterkant av hospiteringen. T4 To fagarbeidere går på lærerutdanning på deltid. To leseveiledere ble ferdig med sin utdanning til sommeren Leselos har vært tema på mange samarbeidsmøter, dette brukes som kartleggings- og planleggingsverktøy på alle trinn. Spydeberg er godt i gang med ungdomsskolesatsingen, har etablert kontakt med Høgskolen for veiledning og faglig input. Felles plandag med Trøgstad og Aremark ble gjennomført i november hvor barnetrinnet også deltok. Tema: lesing i alle fag. Workshops med kompetansedeling gjennom ulike presentasjoner og gode eksempler fra praksisfeltet. Ny giv gjennomført etter oppsatt plan. LØFT (løsningsfokusert tilnærming) gjennomført for SFO. Alle ansatte i prosjekt Ingastua på Vollene har vært jevnlig til coaching. 15 ansatte til sammen har benyttet seg av tilbudet. som har hjulpet arbeidstakere til å stå i utfordrende arbeidssituasjoner. ØKONOMI: Ø1 Godt samsvar mellom rammer og resultat Ø2 Effektiv ressursbruk Ø3 God administrativ budsjettprosess Budsjett Regnskap Avvik Kommentarer til avvik: Skolen fikk større inntekter fra gjesteelever enn beregnet, og det ble holdt hardt igjen på innkjøp. Budsjettet er justert ved første og andre tertial med henholdsvis kr og kr Dette fordi vi har fått flere ressurskrevende elever i løpet av 2013 i grunnskolen og flere elever med rett til voksenopplæring. Det var vanskelig å forutse de endelige inntektene fra gjesteelevene da refusjonsgarantiene fortsatt var under behandling i elevenes hjemkommuner da siste tertialjustering på vårt budsjett ble foretatt. Ø1 Månedsrapporter og tertialrapporter er levert til frist. Ø2 Vi bruker vikarer i størst mulig grad for å unngå overtid på faste medarbeidere, eller legger vikartjeneste inn som en del av stillingen. Grupper slås også sammen for å slippe vikarbruk. Ø3 Medbestemmelse/drøftingsmøter gjennomført etter oppsatt plan, felles og ute på avdelingene. God dialog med de tillitsvalgte. Budsjett ble drøftet i skolens rådsorganer. 23

26 OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN: KULTUR OG IDRETT K4 Synliggjøre Spydebergs kulturarv K4 Utarbeide struktur og arbeidsform for skolens deltakelse i norsk kulturarv er ikke påbegynt. Innsatsen har blitt dreid over på prosjekter knyttet til 2014 jubileet. FOLKEHELSE F3 Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er helsefremmende F3 Ingen nærmiljøanlegg er under planlegging, ingen avsatte midler til gjennomføring. Fra Planstrategien Arbeidet med strategidokumentskolebruksplan med tilhørende vedlikeholdsplan er ferdigstilt og har vært ute på høring. Saken har vært oppe til førstegangs behandling i KOOK, men ble sendt tilbake til administrasjonen for videre utredning. Det vil bli avholdt et folkemøte før videre behandling politisk. Saken beregnes ferdig behandlet seinest juni VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING Hva har vi lykkes med pr Fagleder er på plass i skoleledergruppa. Elevene som har gjennomført prosjektet på Ingastua er tilbake i sine klasser og fungerer bra. Prosjektet er «strammet opp», og det foreligger skriftlig dokumentasjon på organisering og innhold. Spydeberg er med i første pulje av GNIST, «Ungdomstrinn i utvikling», som er et sentralt initiert satsningsområde som skal bidra til skolebasert kompetanseheving. Satsingen er gjort for å bedre læringsmiljø og læringsresultater på ungdomstrinnet gjennom systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og organisasjonslæring. Barnetrinnet nyter godt av synergieffekten, nettverk med Trøgstad ungdomsskole og Aremark skole er opprettet. Det er også opprettet kontakt med Høgskolen i Østfold som skal inn med fag - og veiledningskompetanse. God samhandling med frivilligheten både gjennom samarbeidet med Lions i forbindelse med «Det er mitt valg» og leksehjelpen på frivilligsentralen. Nytt skoleadministrativt system er på plass. Etablert tilbud i grunnleggende norsk for asylsøkerne fra Nybøle. Spesielle utfordringer pr Jobbe enda mer målrettet med organisasjonsutvikling gjennom deltakelse i GNIST og ståstedsanalysene, finne gode tiltak for videre skoleutvikling. Utvikle den lærende organisasjon. Videreutvikle mestringsprosjektet på Vollene/ Ingastua. Følge opp og videreutvikle «Det er mitt valg». Målet er god dialog og deltakelse fra foreldrene. Implementere nye datasystemer. Følge opp den enkelte ansatte, få plass til pedagogisk ledelse. Knappe administrative ressurser. Politisk behandling av skolebruksplanen. Jobbe videre med interkommunalt samarbeid. Integrere elevene som går i mottaksklassen på ungdomsskolen på en enda bedre måte. Uavklart økonomi rundt drift av norskgruppa. Flere administrative oppgaver har kommet til i forbindelse med voksenopplæring/ grunnleggende norsk for asylsøkere. 24

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2011-2015 Rådmannens forslag Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2012 i sak 080/12. VEDTAK I SAK K-080/12: 1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Økonomi- og strategiplan Spydeberg kommune

Økonomi- og strategiplan Spydeberg kommune 2014-2017 Økonomi- og strategiplan Spydeberg kommune 1 Rådmannens forslag Rådmannens forord: Vi vil lage bra dager Spydeberg kommune har som mål å lage bra dager for kommunens innbyggere. Det betyr at

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE Utkast, versjon 0.1 Grunnlagsdokumentet er utarbeidet av de seks kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad. Dokumentet danner grunnlag for en ny storkommunene

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2017 2020 Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag 01.11.16 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 2018-2029 Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Formannskapet 22.02.17 h Nord-Aurdal kommune Foto: Susanne Høybach I Innhold Kommunedelplan for kultur, idrett

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Økonomi- og strategidag

Økonomi- og strategidag Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Prioritering av planarbeid

Prioritering av planarbeid Prioritering av planarbeid 2012-2015 Del 1: Arealplaner og reguleringsplaner (planer med kart) Navn på plan Vedtatt (dato og arkivnr.) Påbegynt (arkivnr.) Kommentarer Overordnet kommuneplan Kommuneplanens

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16 Utvalg: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen 1 MÅL OG HENSIKT Aktivitetsskolen skal gi alle elever et kvalitativt godt og likeverdig tilbud som støtter

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013 ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 20 Perspektiv Mål 20 Suksesskriterier Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes

Detaljer