SPOR. Konferansemagasin Te ka slags nøtte? KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPOR. Konferansemagasin Te ka slags nøtte? 2011. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 14."

Transkript

1 SPOR Informasjon og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 14. årgang g Konferansemagasin Te ka slags nøtte? 2011

2 Innhold SPOR 2/11 Te ka slags 2011 nøtte? K O N F E R A N S E S P O R 4 Rammeverk for forebygging Den nye folkehelseloven er et rammeverk for alt forebyggende og helsefremmende arbeid. 7 For mye, for tidlig Blant norske 12-åringer er det hver måned minst en i klassen som har vært full. 10 Utfordringer i et velstående samfunn De to siste tiårene har det registrerte salget av alkohol økt med nesten 50 prosent i Norge. 14 Fag, fornuft og følelser Tromsøs vedtak om å stenge alkoholsalget i butikkene tidligere ble trukket tilbake. Hvorfor? 17 Pårørende en viktig ressurs Pårørende ber ofte om hjelp til å bli bedre, men den rusmiddelavhengige er helsevesenets ansvar. 20 Tidlig og riktig hjelp i fokus Det kan være faglig utfordrende å nå frem med tidlig hjelp til gravide og småbarnsforeldre med rusproblemer. 22 Foreldre og forebygging Foreldre på kurs kan redusere risikoen for at deres barn utvikler atferdsprob lemer. Ansvarlig utgiver: Postboks 385, N-8505 Narvik Telefon Telefaks Barn som pårørende Prosjekt fra RBUK Nord skal sikre barn som pårørende bedre oppfølging. 26 Når barn har det vanskelig Barn som har det vanskelig fordi det er rusproblemer eller andre vanskeligheter hjemme, skal ikke oppleve at «alle visste, men ingen gjorde noe». 28 Forebyggende foreldremøter Riktige, tydelige og omforente normer er sentrale innen rusforebyggende foreldresamarbeid. 30 Å se mennesket bak rusen For å lykkes med rusbehandling må hele personen behandles, ikke bare ruslidelsen. 34 Tvang kan redde liv Akutt livredning er den viktigste grunnen til at sosialtjenesten tvangsinnlegger sine klienter. 38 Mini-intervensjon mot alkoholforbruk Selv små reduksjoner i forbruket vil gi stor folkehelsegevinst ved mini-intervensjon. 40 Samtaler om endring Hvordan få unge rusmiddelavhengige til å endre seg? MI anvendes i økende grad i samtaler med ungdom og unge voksne. SPOR S P O R 2 / Fra sosiale tjenester til helse- og omsorgstjenester Den nye helse- og omsorgsloven gjøres gjeldende fra nyttår, og samhandlingsreformen er i gang. 46 Færre skal falle mellom stolene Samhandlingsreformen vil ha en positiv effekt på rusfeltet. Redaksjonen: Virksomhetsleder (konst.) Marit Andreassen (ansvarlig redaktør) Kommunikasjonsrådgiver Carina Kaljord (redaktør) Seniorrådgiver Kari Fauchald (medredaktør) 48 Ingen omkamp Selv om den først og fremst er et rød grønt barn, er det ingen sterk politisk uenighet om samhandlingsreformen. 50 Jobber for rusfri start Årlig gir Nordlandsklinikken behandlingstilbud til gravide rusmiddelmisbrukere, slik at de kan gi barnet i magen en best mulig start. 52 Vil forebygge skader Med den nye retningslinjen vil alle barn som har vært eksponerte for LAR-legemidler under svangerskapet få en bedre oppfølging. 55 La Norge gå i bresjen I årenes løp har Borgestadklinikken gitt gravide mødre i LAR et tilbud om nedtrapping under betryggende forhold. 56 Legg synsing og prestisje til side Forhåpentligvis fører ny retningslinje til at mødre i LAR møter mer kunnskap og mindre synsing. 58 Virksomme modeller Familie og nærmiljø bør stå sentralt i all behandling av rusproblematikk. 61 Verdifull rapport Ny kunnskapsoversikt gir gode anbefalinger for både tiltaksutvikling og videre forskning. 62 Vital 50-åring Nordlandsklinikken har i 50 år hatt behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere i Nord-Norge. 63 Ny redaktør i forebygging.no 64 Dypdykk i innsatskommuner Tre kommuner i Nord-Norge får status som innsatskommuner; Vefsn, Kvæfjord og Hammerfest. 65 Eneste i landet Videreutdanning med fokus på samhandling er i gang ved Høgskolen i Narvik 66 Kort om nytt Redaksjonen avsluttet Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS Trykk: Flisa Trykkeri AS Opplag: ISSN: (trykt utgave) ISSN: (elektronisk utgave) g Leder: Kommunene og folkehelseloven Den nye loven om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trer i kraft 1. januar Folke - helseloven er et nytt fundament for å styrke et systematisk folkehelsearbeid i politikk, samfunnsutvikling og planarbeid. Oversikt over helseutfordringene i den enkelte kommune skal danne grunnlag for strategier, mål og tiltak forankret i plansystemet etter planog bygningsloven. Ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunen fremfor kommunens helsetjeneste. Kommunen skal i folke helsearbeidet bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse. Gjennom lovforslaget legges et grunnlag for bedre samordning av folkehelsearbeid på tvers av sektorer og mel lom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Den nye folkehelseloven er dermed et ram meverk for alt forebyggende og helsefremmende arbeid. Folkehelseutfordringer i norske kommuner vil være blant annet fysisk inaktivitet, røyking, rusmisbruk og dårlig kosthold. DET ER DERFOR HELT NATURLIG at vi også i dette nummeret av fagmagasinet Spor velger å ha fokus blant annet både på folkehelseloven og på samhandlingsreformen. Det rusforebyggende arbeidet i kommunene er av avgjøren - de betydning for å nå nasjonale mål om reduk sjon av sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk. Kom mun ens regu lering av salgs- og skjenkebestemmel s ene er et av de viktigste virkemidlene for å begrense alko holrelaterte skader. Myndig het ene håper at folkehelseloven skal gi de sosiale og helsemessige hensynene økt vekt på bekostning av de næringsmessige hensynene ved be - hand ling av kommunens alkoholpolitikk. Folkehelseloven innebærer dermed at Rus - mid delpolitisk hand lingsplan kan bli et enda viktigere styringsverktøy. DENNE UTGAVEN AV SPOR er også vårt konferansemagasin. Det er i år 11. gang at konferansen «Te ka slags nøtte?» arrangeres i Nar - vik. Målet for konferansen er å formidle ny - ere forskning innen forebygging, tidlig intervensjon og oppfølging av rusmiddelmisbrukere. Første del av magasinet omhandler fore dragene som blir presentert under konferansen, med nettopp disse temaene, mens del to inneholder andre aktuelle saker, deri - blant knyttet til Samhandlings reformen. KoRus-Nord og Høgskolen i Narvik tar utfordringen som reformen gir på alvor: I september startet til sammen 20 studenter fra helse- og sosialsektoren i kommunene på landets første videreutdanning med fokus på samhandling. «Samhandling i praksis» heter studiet, som er et samarbeid mellom Høg - skolen i Narvik og KoRus-Nord. God lesning! Marit Andreassen Virksomhetsleder KoRus-Nord (konst.) Ansvarlig redaktør SPOR

3 Te ka slags nøtte? 2011 Rammeverk for forebygging Den nye folkehelseloven er et rammeverk for alt forebyggende og helsefremmende arbeid. Kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er utgangspunktet og nøkkelen for det videre arbeidet. Det sier avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen i avdeling for lokalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet. Tekst: Carina Kaljord Illustrasjonsfoto: istock.com Folkehelseloven trer i kraft 1. januar Loven er et viktig verktøy for å kunne nå samhandlingsreformens intensjoner om å gi bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjen - nom å dreie innsats mot forebygging og folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge syk dom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse, fastslår Stigen. DEN NYE FOLKEHELSELOVEN INNEBÆRER at kommunene skal identifisere sine folkehelseutford - ringer, fastsette mål og strategier og ikke minst iverksette nødvendige tiltak. Kom - mun ene får plikt til å utarbeide et dokument som beskriver innbyggernes helsetilstand og forhold i lokalsamfunnet som påvirker deres helse. Utfordrings bil det skal behandles i for- bindelse med utformingen av kommunal planstrategi, og danne grunnlag for lokale mål og strategier. Kom mun ene får en plikt til å gjen - nomføre nødvendige tiltak for å forebygge sykdom og tilrettelegge helsetilbudet for innbyggerne. Det er ikke lenger bare helsesjefen i kommunen som skal ha ansvar for forebygging og folkehelse. Kommunen skal bruke alle sektorer til å fremme folkehelse. Hvilke implikasjoner får dette når det gjelder rus og forebygging? Dette betyr at kommunene må stille seg føl gende spørsmål: Hvordan har vi det i vårt lokalsamfunn og hvordan vil vi ha det? Kom - munene må altså skaffe seg oversikt over blant annet russituasjonen, poengterer Stigen. Dette kan gjøres ved hjelp av undersøkelser som allerede er i bruk i noen kommuner; f.eks tilbyr Ungdata lokale ungdomsundersøkelser til kommunene, og KoRus Vest har utviklet HKH Hurtig Kartlegging og Handling. I tillegg finnes også mye informasjon å hente hos sykehusene, som blant annet registrerer skader og ulykker. Skader som skjer fredags- og lør dagskveld henger i stor grad sammen med alko hol eller andre rusmidler. Dette er styringsdata som kan brukes i utarbeidelsen av kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. Kan kommunene forvente noen hjelp fra staten til å innhente data til sine undersøk - elser? Ja. Statlige myndigheter får plikt til å støtte kommunene i arbeidet med å få oversikt over helseutfordringene blant egne innbyggere. Folkehelseloven skal følges opp med en gjen - nomføringsplan som blir utarbeidet i samarbeid med andre berørte departementer. Kom - muner og fylkeskommuner skal få tilgang til data fra sentrale helseregistre og andre statistikk-kilder som grunnlag for en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Fylkes - kommunene skal også tilgjengeliggjøre data, for eksempel om frafall i videregående skole. Selv om videregående skole er fylkeskommunens ansvar, så påvirkes trolig andelen som ikke fullfører videregående skole av oppvekstmiljøet i kommunen. Kommunen har dessuten stor interesse av å unngå frafall, fordi det i stor grad er kommunen som bærer konsekvensene av at ungdom ikke fullfører videregående skole. Betyr den nye folkehelseloven at nettopp Rus middelpolitisk handlingsplan blir et enda viktigere styringsverktøy? Ja, det mener jeg bestemt. Etter alkohol - lovens 1 7d skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det rusforebyggende arbeidet i kommunene er av avgjørende betydning for å nå nasjonale mål om reduksjon av sosiale og helsemessige skader ved rus - middelbruk. Kommunens regulering av salgsog skjenkebestemmelsene er et av de viktigste vir ke midlene for å begrense alkoholrelaterte skad er. Vårt håp er at folkehelseloven skal gi de sosiale og helsemessige hensynene økt vekt på bekostning av de næringsmessige hensy- }} Fakta Ny Folkehelselov Hovedtrekk i lovforslaget er: Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen som helhet. Kommunenes ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir konkretisert. Målet er å få et tydelig bilde av de lokale helseutfordringene i den enkelte kommune. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre opp - lysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer tilgjengelig og gi støtte til kommunene. Oversikten over folkehelseutford - ringer skal danne grunnlag for arbeidet med planstrategier. En drøfting av kommunens/fylkets helseutford - ringer bør inngå i lokal/regional plan strategi. Kommunen fastsetter mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet for å møte kommunens egne folkehelseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Kommunene skal iverksette nød - vendige tiltak for å møte lokale utfordringer. Fakta Ungdata Ungdata tilbyr lokale ungdomsundersøkelser til kommunene. Slike undersøkelser kan gi en bedre oversikt over oppvekstsituasjonen lokalt, og vil være nyttig i den løpende kommunale planleggings- og beslutningsprosessen. Ungdata inneholder en serie av spørsmål beregnet på ungdom i aldersgruppen fra 13 år og oppover. Temaene spenner fra skole, familie og fritidsaktiviteter til rus og kriminalitet. Ungdata drives av de regionale kompetansesentre rus og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Fakta HKH Oversatt fra engelsk til norsk: Rapid = Hurtig Assesment = Kartlegging Response = Handling Rapid Assesment & Response er en WHO kartleggingsmodell som kompetansesenteret ved Stif telsen Bergensklinik kene har tilpasset praktikere og norske forhold. 4 SPOR 2 11 SPOR

4 Te ka slags nøtte? 2011 Ole Trygve Stigen Avdelingsdirektør i Helse - direktoratet og leder Avdeling for lokalt folke - helsearbeid. Er sosiolog av bakgrunn og har tidligere jobbet i Helseog omsorgsdepartementet. nene, ved behandling av kommunens alkoholpolitikk. Undersøkelser av kommunenes forvaltning av alkoholloven viser at utviklingen har gått i retning av en betydelig liberalisering av alkoholpolitikken lokalt. For å få til en reduksjon i skader må kontroll og sanksjoner intensiveres. Det betyr at kommunene må være konsekvente når det skjer brudd på retningslinjene. Fra Helsedirektoratets side tilbyr vi gjennom KoRus ene en fornyet satsing på Ansvarlig Vertskap. Programmet har som mål å heve kunnskapsnivået i skjenkenæringen, styrke samarbeidet mellom kommune, politi og bransje, og å styrke kommunenes kontroll med at regelverket for salg og skjenking etterleves. Det er viktig å forankre dette programmet i kommunens Rusmiddelpolitiske Handlings - plan, viser en evaluering SIRUS har foretatt. Den nye Folkehelseloven trår altså i kraft fra , om kun få måneder. Hvordan skal kommunene klare å omsette loven til nytte for innbyggerne? Vi ser at vi har en stor pedagogisk utford - ring foran oss for å implementere loven og formidle innholdet til alle berørte. Utover høsten arbeider vi med å konkretisere innholdet. Blant annet jobbes det nå med en revisjon av veileder for Rusmiddelpolitisk Handlingsplan. For kom muner og fylkeskommuner er Plan- og byg ningsloven hovedarenaen for å veie folkehelsehensyn opp mot samfunnshensyn. Helse - direktoratet samarbeider derfor med Miljø - vern departementet om ulike veiledere til Planog bygningsloven. Det ser ut som om den nye loven får ringvirkninger i mange deler av kommunen? Ja, og det er nettopp det som er en av hoved intensjonene: Vi skal forbygge sykdom og utjevne helseforskjeller. For å få til det må vi tenke helse i alt vi gjør; «Health in all policies». Folkehelseutfordringer i norske kommuner vil være blant annet fysisk inaktivitet, røyking, rusmisbruk og dårlig kosthold. Sosial ulikhet i helse er blant de største utfordringene i folkehelsearbeidet. Slike utfordringer krever at kom munene har en systematisk tilnærming til folkehelsespørsmål og gjennomfører godt plan lagte tiltak, avslutter avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen. OLE TRYGVE STIGEN: Det rusforebyggende arbeidet i kommunene er av avgjørende betydning for å nå nasjonale mål om reduksjon av sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk, sier Ole Trygve Stigen, leder ved Avdeling for lokalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet. (Foto: Helsedirektoratet) For mye, for tidlig Blant norske 12-åringer er det hver måned minst en i klassen som har vært full. Det viser foreløpige resultater av en spørreundersøkelse i regi av Atferdssenteret. Dette er første gang norske åringer blir spurt om sin bruk av alkohol og andre rusmidler. Utgangspunktet for undersøkelsen er en stor skolestudie der 65 barneskoler deltar, hvorav 28 implementerer PALS, 17 implementerer PALS Komprimert (en kort-versjon av PALS) mens resten driver «business as usual». PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling, og er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. UTDANNINGSDIREKTORATET HAR INTENSJON om å tilby PALS til alle skoler som ønsker det, men før det kan skje er det behov for ytterligere evaluering for å kunne fastslå om PALS har ønskede effekter. Atferds senteret igangsatte våren 2007 en ny forskningsbasert evaluering av PALS. Studien er kalt «Positiv atferdsstøtte i skolen» og er en longitudinell studie med planlagt avslutning i Studien finansieres med midler bl.a. fra Utdannings direktoratet og er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Personvern om budet for forskning og Regional forskningsetisk komité. Dette er en studie som går over fire år, med seks ulike målinger underveis, forteller forsker Mari-Anne Sørlie ved Atferdssenteret. Vi ønsket også å kartlegge bruk av alkohol og andre rusmidler blant åringene, altså 7. klasse, rett og slett fordi vi vet så lite om }} Tekst og foto: Carina Kaljord Illustrasjonsfoto: istock.com 6 SPOR 2 11 SPOR

5 TØRRE STILLE SPØRSMÅL: Vi må ikke ha skylapper når det gjelder yngre barn. Og vi voksne må tørre å stille spørsmål, selv om vi ikke liker svarene vi får, sier forskerne Mari-Anne Sørlie og Torbjørn Torsheim. forekomst og forbruk hos så unge både i Norge og internasjonalt. Derfor ble dette temaet inkludert i undersøkelsen som omfatter barn. Det blir også svært interessant å se om det å være en PALS-skole har effekt på barnas alkoholatferd. ET SAMARBEID MED UNIVERSITETET I BERGEN og førsteamanuensis Torbjørn Torsheim var i den - ne sammenheng helt naturlig for Atferds sen t - er et. UiB har i en årrekke forsket på barn, unge og helse. Helt siden 1983 har Uni ver si tetet bidratt gjennom deltakelse i en WHO-under - søkelse i 40 land i Europa og USA; «Helse - vaner blant skoleelever» (HEVAS-studien). Alkoholbruk er ett av temaene i denne undersøkelsen, som også dekker barneskole alder ned til 6. klasse. Dette er en studie som er representativ for alle skoler i Norge. Universitetet i Bergen har i lang tid hatt fokus på helseatferd blant unge, men heller ikke hos oss har vi hatt noe fokus på tidlig alkoholbruk, sier Torsheim. Hvorfor syns dere det er så viktig å fokusere på nettopp denne aldersgruppa? Rett og slett fordi forskning viser at jo tidligere du starter med alkohol eller andre rus - midler, jo større risiko er det for å utvikle av hengighet som voksen. I tillegg er det økt risiko for skader, ulykker og voldsepisoder, samt uønsket tidlig graviditet. Hva er det dere har funnet så langt? For det første mener vi at forebyggende arbeid de ti første leveårene er undervurdert. Ofte er det fokus på alkohol og andre rusmidler fra barna begynner i ungdomsskolen. Våre tall viser at allerede som 12-åringer er det minst en i hver klasse som har drukket seg full den siste måneden. I tillegg har vi funnet noen utviklingstrekk hos det enkelte barn som ikke har vært fokusert på tidligere. Dette handler om barnets med fødte emosjonsregulering og atferd. Det kan se ut som om noen barn er pre-disponert for å tidlig debutere med alkohol eller ha annen utforskende atferd. Hvordan forklarer dere dette? Av de medfødte personlighetstrekkene, snakker vi om to ulike stier i hjernen som regulerer atferd: Behavioral Inhibition System (BIS) og Behavioral Activation System (BAS). Kort forklart handler dette om hvilken personlighetstype barnet tilhører: BAS-barna er gjerne impulsive og søker nye utfordringer, og er sensitive for positiv belønning. BIS-barna er mer engstelige av natur og er mer opptatt av konsekvensen av sine handlinger noe BASbarna sjelden tenker over, forklarer Sørlie og Torsheim. Og hva har dette med tidlig debut å gjøre? Det er viktig, fordi det er sannsynlig at BAS-barna vil teste grenser og prøve alkohol mye tidligere enn BIS-barna. Vi finner at det er økt sannsynlighet for at et BAS-barn allerede har drukket alkohol som 12-åring og drikker mer enn de andre som svarer at de har prøvd. Men betyr det at dersom man har fått et BAS-barn, så vil den medfødte personligheten overstyre foreldrenes oppdragelsesmetode? Nei, det betyr det slett ikke. Forskningen viser tvert i mot at det er svært viktig med varme, empatiske foreldre som er sensitive for barnas behov. Det er også viktig at foreldrene har en proaktiv oppdragelsespraksis, med god oversikt og kontroll med sine barn, helt uavhengig av hvilken personlighetstype barnet tilhører. Vi tenker at i et friere miljø med mindre foreldrekontroll, vil barnets personlighetsegenskaper ha større betydning for om de begynner å drikke tidlig eller ei. Dersom foreldre og lærere er kjent med de ulike personlighetstrekkene sin betydning for den videre utviklingen, innebærer dette at man kan være mye mer årvåken som foreldre. Det betyr også at forebygging er noe man senest bør starte med når barna er i års-alderen, og ikke vente til de kommer i ungdomsskolen. Da er et risikofylt drikkemønster ofte alle rede etablert og mye vanskeligere å snu. Har foreldre, lærere og forskere vært for naive hittil, siden det finnes så lite forskning rundt alkoholbruk hos barn? Mulig det. Vi må i hvert fall ikke ha skylapper når det gjelder yngre barn. Og vi voksne må tørre å stille spørsmål, selv om vi ikke liker svarene vi får, mener Sørlie. De foreløpige tallene deres viser altså at så mange som barn i Norge sist måned hadde vært fulle minst en gang, noe som tilsvarer en elev i hver klasse. Finnes det studier dere kan sammenlikne disse tallene med? Ja, de foreløpige tallene våre, matcher HEVAS-studien veldig godt. I vårt materiale svarer 23% av elevene at de har drukket siste måned, mens i HEVAS-studien har 25% av elevene svart at de har drukket mer enn en slurk øl/sprit siste måned. 3% av ungene i vår studie hadde drukket mer enn fem drinker ved denne anledningen. Finnes det i det hele tatt noen forebyggende strategier som fanger opp den yngste aldersgruppa? Dessverre har vi ikke mye å skryte av når det gjelder de yngste. Forebygging av alkoholog rusmiddelbruk er vanskelig, og internasjonalt er det ikke mange tiltak som har vist effekt over tid. Når det gjelder virksomme tiltak for gruppa år har vi altfor lite kunnskap og erfaring. De mest lovende tiltakene vi pr. dato kan tilby i Norge blir de universelle tiltakene som er rettet mot hele klassen eller skolen som for eksempel PALS og LP-modellen (Lærings - miljø- og pedagogisk analyse). I tillegg har vi PMTO og «De utrolige årene». Generelt kan vi si at familien, barnehage og barneskole er de viktigste arenaene for forebygging overfor denne aldersgruppa, og at det er nødvendig med mer evidensbasert praksis også på det alko hol- og rusforebyggende feltet, sier Sørlie og Torsheim. Mari-Anne Sørlie Seniorforsker ved Norsk senter for studier av problem - atferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) i Oslo. Hun har spesialpedagogisk bakgrunn og har tidligere vært tilknyttet NOVA og Barnevernets Utviklings - senter i Oslo. Har skrevet en rekke forskningsartikler, rapporter og fagbøker om bl.a. atferdsog mestringsproblemer hos barn og unge, læringsmiljøet i skolen, barns sosiale kompetanse og om effektive forebyggende tiltak. Torbjørn Torsheim Førsteamanuensis i psykometri ved Universitetet i Bergen, og har bakgrunn som psykolog. Forfatter av en rekke vitenskapelig artikler om hvordan kontekstuelle forhold påvirker barn og unges psykiske helse og helseatferd. 8 SPOR 2 11 SPOR

6 Te ka slags nøtte? 2011 Alkoholtrender i Norge : Utfordringer i et velstående samfunn De to siste tiårene har det registrerte salget av alkohol økt med nesten 50 prosent i Norge. I samme periode har det vært en viss liberalisering av effektive alkoholpolitiske virkemidler, men først og fremst er vi blitt rikere og vi drikker stadig mer vin. Det er økningen i vinsalget som utgjør størstedelen av den samlete økningen i alkoholsalget. Det viser en forskningsrapport av Ingeborg Rossow ved SIRUS. Salget av vin er mer enn fordoblet, og mesteparten av det økte vinsalget skyldes «bag-inbox»-vinene, som kom på markedet i I løpet av de to første årene tok pappvinen over 20 prosent av alt vinsalg, mens andelen hadde økt til hele 55 prosent i Det er flere tenkelige forklaringer på at vin på kartong har bidratt til økningen i vinkonsumet, sier Rossow. For det første; sammenliknet med vin på flaske, representerer pappvinen (vanligvis tre liter) et større kvantum vin umiddelbart tilgjengelig, og det kan være vanskeligere å holde oversikt over mengden vin man har drukket. Det kan derfor tenkes at man drikker mer per gang når vinen er på kartong. I tillegg kan det tenkes at man lettere tar et glass vin når man har en boks stående klar på kjøkkenet enn om man må åpne en ny flaske. Vin på kartong innebærer derfor også at man drikker alkohol oftere. ET ANNET INTERESSANT UTVIKLINGSTREKK er veks - t en av vin-journalistikken i norske media. Tidlig på 1980-tallet ble vin omtalt i bare få norske aviser. Opp gjennom årene er dette blitt en del av det redaksjonelle innholdet i nesten alle aviser, og også i enkelte tv-programmer. De største avisene har vinanbefalinger hver helg. Vinanmeldelsene er skrevet av journalister uten direkte tilknytning til vinforhandlere og blir dermed sett på som mer objektive enn en annonse. Her finner man ofte anbefalinger om hvilken vin som passer til hvilken mat. En studie fra 2009 av Øyvind Horverak viser en klar sammenheng mellom vinanmelderens om tale av en vin og økning i salgstall. De første to månedene etter slik omtale økte salget av den omtalte vinen med 18 prosent, mens de neste 22 månedene var økningen på 14 %. I fraværet av alkoholreklame i Norge, ser det ut til at vinomtaler i media har en klar på - virkning på salgstallene for de vinene som om - tales. Ikke bare umiddelbart etter omtale, men også over en lengre periode, sier Rossow. DET ER NÆRLIGGENDE Å SE ØKNINGEN i alkoholforbruket i sammenheng med velstandsutviklingen og den økte kjøpekraften. Fra 1997 til 2008 økte gjennomsnittslønnen i Norge med 70%, mens prisene steg med 26%. Vinprisene fulgte samme prisutvikling som andre varer, mens øl, hetvin og brennevin hadde en litt lavere prisstigning. I forhold til inntekten har alkohol derfor blitt relativt billigere i denne perioden. }} Tekst: Carina Kaljord Foto: SIRUS Illustrasjonsfoto: istock.com 10 SPOR 2 11 SPOR

7 Ingeborg Rossow Forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og har i 20 år arbeidet med forskning på blant annet alkoholbruk i befolkningen, alkoholrelaterte problemer og alkoholpolitiske virkemidler. Har publisert en rekke vitenskapelige artikler, rapporter og bøker innenfor rusmiddelfeltet og formidlet forskning fra dette feltet i vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag. TRENDENE I ALKOHOLRELATERTE SKADER kan beskrives med ulike indikatorer, men for flere av disse indikatorene er det vanskelig å finne sammenlignbare data. For eksempel finnes bare data fra 1999 og fremover når det gjelder innleggelse i somatiske sykehus med underliggende alkoholrelatert diagnose, mens data når det gjelder behandling av alkoholmisbruk er tilgjengelig bare for årene 1998 til 2008, forklarer Rossow. Til tross for den betydelige økningen i forbruk, ser man at ulike indikatorer på alkoholrelaterte problemer går i ulike retninger over tid. Tall for alkoholrelatert dødelighet (dødsfall på grunn av alkoholavhengighet, alkoholmisbruk, alko holutløst psykose, levercirrhose og andre kroniske leversykdommer) viste en nedgang fra årene til : fra 12,7 til 9,2 dødsfall per innbyggere. I kontrast økte antall sykehusinnleggelser med alkoholrelatert diagnose med hele 44% fra 1999 til På samme tid økte også tallet på innleggelser for behandling av alkoholproblemer med 32%, fra 140 innleggelser per innbyggere i 1998, til 185 innleggelser per innbyggere i Også voldstallene har økt i denne perioden, mens tallet på fyllekjørere har holdt seg relativt stabilt. ØKT FORBRUK GIR ØKTE SKADER Totalkonsummodellen tilsier at økt forbruk gir økte skader. De ulike indikatorene for alkoholrelaterte skader viser ikke dette bildet. Hvordan forklarer du dette? Ut fra økningen i forbruket, var det forventet å finne en økning både når det gjelder akutte alkoholskader, flere personer med økt alkoholforbruk (stordrikkere), flere med kroniske helseproblemer og flere alkoholrelaterte dødsfall. Når vi ikke finner en slik økning for alle skadeindikatorene, kan dette ha flere forklaringer. For det første kan det være slik at tallmaterialet vårt ikke er godt nok og systematisk nok. Dette vil kunne forklare en del av de inkonsistente resultatene, blant annet når det gjelder tall for alkoholrelaterte dødsfall. For eksempel kan det være at kvaliteten på dødsårsaksregisteret er blitt dårligere over tid, blant annet fordi det utføres færre obduksjoner. Dersom dette innebærer at dødsfall forårsaket av kroniske alkoholskader ikke blir kodet som nettopp dèt, kan dette delvis forklare nedgangen i alkoholrelaterte dødsfall. Det er også tenkelig at dødeligheten for kroniske leversykdommer kan ha gått ned på grunn av forbedret behandling, sier Rossow. Vi må videre ta i betraktning at det er vin som står for mesteparten av økningen i totalforbruket. Dersom det er slik at vinen hovedsakelig drikkes i sammenhenger hvor risikoen for akutte og sosiale skader er svært liten, vil dette også kunne være en mulig forklaring på at trender i noen skadeindikatorer ikke har fulgt forbruksutviklingen. FORSKERE STØTER OGSÅ PÅ flere metodiske ut - ford ringer når det gjelder å tolke andre typer av data som er innsamlet gjennom flere år. Over tid har det vært en synkende svarprosent i spørreundersøkelser. Dette innebærer at vi antakelig får gradvis dårligere data om stordrikkerne og de som er i stor fare for å pådra seg skader på grunn av sitt alkoholforbruk. Det er også sannsynlig at folks vurdering av hva som er alkoholrelaterte problemer endrer seg i takt med et stadig våtere samfunn. Både drikkemønster og skader knyttet til alkohol, samt befolkningens oppfatning av hva som kan defineres som alkoholmisbruk har endret seg klart gjennom de fire siste tiårene, viser en studie av Sturla Nordlund fra NÅR DET GJELDER UNGDOM, viser data fra Euro - pean School Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) at omfanget av ulike alkoholrelaterte skader blant norske åringer har økt markant fra den første undersøkelsen i 1995 til den siste i For eksempel har andelen som har vært utsatt for skader/ulykker i forbindelse med alkoholbruk økt fra 4% til 15%, og andelen som har vært involvert i bråk og slåssing i forbindelse med alkoholbruk har økt fra 10 % til 17 %. Sammenliknet med andre europeiske land fører norske myndigheter både på nasjonalt og lokalt nivå, en relativt restriktiv alkoholpolitikk med høye avgifter og betydelige begrensninger av tilgjengelighet. Selv om tilgjengeligheten av alkohol har økt noe i denne perioden, kan økningen i forbruket mest sannsynlig også forklares med at alkohol er blitt relativt rime - ligere i forhold til inntekt. DE ALKOHOLPOLITISKE VIRKEMIDLENE I NORGE forvaltes både på nasjonalt og på kommunalt nivå, og det er kommunene som gir salgs- og skjenkebevillinger og som fastsetter antall salgs- og skjenkesteder og salgs- og skjenketider. Dette er både i tråd med et prinsipp om maktfordeling, og kan begrunnes med at befolkningen har lettere for å akseptere beslutninger som er tatt på et lokalt nivå. Likevel kan det se ut til at de nasjonale myndighetene de siste to tiårene har strammet inn den lokale verktøykassen. Siden 1997 har nasjonale myndigheter angitt maksimaltider for salg og skjenking og derved innskrenket noe av kommunenes handlingsrom i alkoholpolitikken. SAMMEN MED NABOLANDENE Finland og Sverige, har Norge en lang tradisjon for alkoholpolitisk forskning. Endringer i alkoholpolitiske tiltak har ofte vært vurdert med hensyn til effekt på forbruket og skader. Noen studier av alkoholpolitiske virkemidler har vært initiert av myndighetene for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for alkoholpolitiske beslutninger, og i noen tilfeller har iverksettingen av en endring i alkoholpolitikken fått form av et eksperimentelt design for å kunne studere effekten. Et eksempel på sistnevnte var endringen fra disksalg til selvbetjening på Systembolaget i Sverige og senere på Vinmonopolet her i Norge, hvor selvbetjening først ble innført i noen utvalgte butikker. Studier viste at denne endringen førte til omkring 10% økning i salget. Norske myndigheter besluttet likevel å tillate selvbetjening i alle utsalgsstedene til Vinmonopolet. Dette eksempelet illustrerer forskningens begrensete betydning for alkoholpolitiske be - slutninger. UTFORDRINGEN, ELLER DILEMMAET, som ligger i forholdet mellom alkoholpolitiske beslutnin - ger og den forskningsbaserte kunnskapen om effekt av ulike virkemidler er oppsummert slik av forskeren Robin Room: «Populære tiltak er ineffektive, og effektive tiltak er politisk umulige». Men erfaringene fra nordiske land har vist at effektive tiltak faktisk er eller kan være politisk mulige. Det kan likevel tenkes at bruken av restriktive virkemidler i norsk alkoholpolitikk kan bli politisk vanskeligere fremover. For det første kan nordmenns alkoholhandel i Sverige bli et stadig mer tungtveiende argument for at alkoholavgiftene enten settes ned eller holdes på samme nivå som i dag i Norge. For det andre; selv om Vinmonopolet har en betydelig og økende popularitet og støtte i befolkningen i dag, er monopolordningens fremtid uviss. Flere politiske partier har tatt til orde for å tillate vinsalg i butikkene, og skulle dette skje, frykter flere at Vinmonopolet vil opphøre, fordi det ikke vil være lønnsomt å bare selge sprit. Et tredje aspekt knytter seg til befolkningens holdninger og oppslutning om politiske virkemidler, og et flertall mener at myndig het - ene burde være mer opptatt av illegale rus - midler enn av alkohol. En nylig studie av Elisa - bet Storvoll og medarbeidere viste at mind re enn halvparten av befolkningen har tro på at regulering av pris og tilgjengelighet er effektive virkemidler. Det kan derfor bli politisk vanskeligere å opprettholde de kontrollpolitiske virkemidlene i fremtiden, mener forsker Ingeborg Rossow. Artikkelen kan leses i sin helhet i Nordic studies on Alcohol and Drugs, Vol Fakta NAT Nordic studies on Alcohol and Drugs, NAT, er det eneste felles nordiske tidsskriftet for rusmiddelforskning. Utgis med 6 nummer per år. Har artikler på skandinaviske språk og på engelsk. 12 SPOR 2 11 SPOR

8 Te ka slags nøtte? 2011 Fag, fornuft og følelser sentantene til å gå i seg selv og vurdere «hvordan de selv synes det fungerer i praksis». Sammen med ivrige representanter fra V, H og Frp var det Arbeider par tiets representanter som sikret flertall for rever seringen. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tromsø kommune ble vedtatt i Ett av tiltakene var å stenge alkoholsalget i dagligvareforretninger to timer tidligere. I 2010 trakk kommunestyret i Tromsø vedtaket tilbake, stikk i strid med sin egen plan. Hva hadde skjedd og hvorfor? Tekst: Tone Øiern Foto: Marius Hansen/Tromsø Eva Sigrid Braaten ledet kommunens arbeid fram mot den ruspolitiske handlingsplanen. Nå er hun doktorgradstipendiat ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø, der hun blant annet forsker på kommunal alkoholpolitikk. FLERTALL FOR RESTRIKSJONER. Arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan tok et halvt år. Det var ikke mye som skilte den fra en vanlig planprosess i en hvilken som helst norsk kommune. Som i annen sektorplanlegging ble arbeidet drevet som et prosjekt. En prosjektgruppe samarbeidet med de berørte enhetene i kommunen og med eksterne fagmiljøer. Dess - uten fikk den innspill fra en referansegruppe bestående av blant andre politiet og brukerorganisasjoner på rusfeltet. Alkohol konsu met i bykommunen ble utredet. Tromsø væringene og tilreisende sto i 2006 for om lag to liter mer konsumert alkohol per hode enn lands gjen - nomsnittet. Planen gjorde grundig rede for forskning om sammenhengen mellom forbruk og skader (totalforbrukmodellen) og foreslo tiltak for å begrense tilgjengeligheten slik at totalforbruket kunne senkes med 10 prosent. Målet var «å sikre innbyggerne i Tromsø kommune trygge omgivelser, der de ikke hindres i sin livsutfoldelse eller utsettes for skade som følge av egen eller andres bruk av alkohol eller andre rusmidler». Utrederne regnet ut at kommunen ville kunne redusere totalforbruket ved å stenge alkoholsalg i dagligvareforretninger klokka på hverdager og klokka på dager før søn- og hellig dager. Gjennom å stenge skjenkekranene på utesteder en time tidligere i helgene (fra klokka til klokka 02.00) kunne politikerne bidra til å redusere omfanget av voldstilfeller i byen natt til lørdag og søndag. Et høringsmøte ga innspill til planutkastet og det ble referert i lokale medier. I mediedebatten som fulgte, var mange bekymret over utelivsvold og ungdomsfyll. Da kommunestyret skulle behandle planen, fikk forslaget til salgsbegrensninger politisk flertall. Med Ap i spissen gikk flertallet inn for enda tidligere sten - ging av ølsalget i butikk (18.oo på hverdager og 16.oo på lørdager). Skjenketidene i «Nordens Paris» ønsket flertallet derimot å beholde. FLERTALL MOT RESTRIKSJONER. Ett år etter at planen ble vedtatt, opplyste den tromsøbaserte ølfabrikkanten Mack til media at den hadde solgt 5,4 prosent mindre øl i Troms enn det foregående året, mens Vin mono polets alko hol - salg hadde økt noe mer enn året før. Mack mente at det hadde sammenheng med vedtak - ene, og ønsket å vri etterspørselen til bake til øl, gjerne det lokalt produserte. Dette ble begrunnelsen for et benkeforslag om å gå tilbake til å tillate butikkene å selge alkohol to timer senere. Administrasjonen rakk ikke å utrede saken før den ble lagt fram til behandling; blant annet manglet den salgstall som kunne avkrefte eller bekrefte påstanden om det hadde funnet sted noen salgsvridning. Dess uten var en planlagt evaluering av tiltakene i hele planen sett under ett ennå ikke sluttført. Tross dette, valgte kommunestyret å ta opp saken på ny. Lederen for helse- og omsorgs komiteen oppfordret repre- HVA MENER «FOLK FLEST»? Eva Sigrid Braaten fulgte debatten fra tilskuerplass og har analysert bidragene. Hun observerte at da politikerflertallet var tilhengere av mer restriktive salgstider, brukte de kunnskapsbaserte argumenter. Da de stemte for det motsatte, var argumentene mer personlige og erfaringsbaserte og den påståtte salgsvridningen til ulempe for Mack sto sentralt. Opposi sjonen kom mer til orde og viste til at folk flest ble frustrerte over butikkkøer, og til prinsippet om individets frihet og ansvar for egne hand linger. Det var vanskelig for politikerne å forsvare at de skulle bestemme når og hvor borgerne kan kjøpe alkohol, sier Braaten. Mange politikere særlig de unge var opptatt av å skape allianser med velgerne på grunnlag av en merkesak som dette, uten å ha noe godt grunnlag for å vite hva «folk flest» mener om alkoholrestriksjoner. Hun viser til undersøkelser som tyder på at befolkningen ikke nødvendigvis er så liberale som politikerne i denne debatten så ut til å tro i. For eksempel har SIRUS vist at oppslutningen om en restriktiv alkoholpolitikk har økt de siste åra Undersøkelser som Av-og-til-kampanjen gjør år etter år, viser at åtte ni av ti nordmenn er tilhengere av alkoholfri soner. Det er nesten full enighet om at alkohol skal holdes skilt fra barn og unge, idrett, arbeid, bilkjøring og graviditet. SYMBOLKAMP. Mange lokalpolitikere i kommunene Eva Sigrid Braaten studerer, er opptatt av å unngå å markere seg restriktivt; «ikke å være avholds». Forestillingen om «avholds» har røtter i en politikk som avholdsbevegelsen formulerte tidlig på 1900-tallet, sier forskeren, som selv har vært med i Juvente og bistandsorganisasjonen FORUT. Denne politikken er det ingen rusmiddelpolitiske organisasjoner som følger lenger, men den lever like fullt som en skyggemodell som blir tatt i bruk for å underminere meningsmotstandere. Dermed kan de bortdefineres som bakstreberske og gledesdrepende, og fratas legitimitet i debatten. I Tromsø kom i tillegg næringsinteressene inn i debatten, og et argument som gikk igjen hos flere av aktørene var at Mack-øl er en del av den lokale identiteten. SIKRE LEGITIMITET. Norske kommuner er forpliktet til å utarbeide alkoholpolitiske retningslinjer hvert fjerde år og Helsedirektoratet ønsker at de skal være helhetlige og integrerte i form av en rusmiddelpolitisk handlingsplan. I Tromsø ble mandatet for å utarbeide rusmiddelpolitisk plan gitt av rådmannen. }} JA BLE TIL NEI: Tidligere planlegger og nåværende forsker Eva Sigrid Braaten rådet kommunen til å redusere åpningstidene for ølsalget. Politikerne sa ja, men angret to år etter. En stor øl - produsent i kommunen ønsket at Tromsøs befolkning skulle holde seg til ølet. 14 SPOR 2 11 SPOR

9 Te ka slags nøtte? 2011 Eva Sigrid Braaten Stipendiat i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø. Hennes Ph.d.-prosjekt dreier seg om handlingsrom for lokal alkoholpolitikk og lokal forebygging av alkoholrelaterte skader, og er en del av en evaluering av AV-OG-TIL-kampanjen. Var prosjektleder for Tromsø kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan som ble vedtatt i Det kan virke som at planen var en «plikt - øvelse» for kommunen. Hadde Tromsø kommune unngått at politikerne angret seg hvis planen hadde hatt et klarere lokalpolitisk man dat og politikerne følte mer eierskap til den? I noen kommuner utarbeides slike planer med mer politikerinvolvering, men vi fulgte en rasjonell modell der det er et klart skille mel - lom utrednings- og beslutningsfasen. Etter den skal ikke administrasjonen ha kontakt med politikerne underveis i utredningen, men være uavhengig. Alle interesser skal involveres på slutten, i egne høringer. Hvis politikerne blir for mye involvert i utredningsfasen, kan de føle seg bundet til forarbeidet til saken. Da vil de miste sitt rom for uavhengige politiske beslutninger, basert på prinsipper og verdier. Dette er en idealtypisk modell for kommunal planlegging der en forventer at fag kan formidles til politikere og vice versa. Men eksempelet med Tromsøs reversering viser at fag og politikk ikke møttes på noen god måte. Hvorfor ikke? Jeg tror nøkkelen til forståelsen av dette er politiker-rollen og forskjellen mellom en administrativ og en politisk logikk. For fagpersonen i administrasjonen skal fagkunnskapen og forholdet mellom mål og midler være i fokus. For politikeren er andre hensyn også viktige, for eksempel legitimitet og oppslutning for de tiltakene som kommunen vurderer å sette i verk. På alkoholfeltet ser det noen ganger ut til at lokalpolitikere har større vansker med å målbære prinsipper og verdier når de kommer på tvers av lokale næringsinteresser. Burde næringsinteressene vært mer formelt inne i prosessen? Vi hadde møter med representanter for næringsinteressene underveis i prosessen, og de spilte inn sine meninger i høringsrunden. Men vi gjorde det klart at rusmiddelpolitisk handlingsplan er en helse- og sosialpolitisk plan ikke en plan for næringsutøving. Derfor ble det ikke naturlig å involvere dem mer i planprosessen. UPOPULÆRT I dette tilfellet valgte lokalpolitikere glatt å legge vekk sin egen rusmiddelpolitiske plan: Er slike planer dårlige verktøy i folkehelsearbeidet? Manglet den folkelig og politisk forankring? Totalforbruksmodellen er god vitenskap, men lar seg vanskelig bruke politisk. Alko hol - forskeren Robin Room har sagt at «Popular approaches are ineffective. Effective approaches are politically impossible». Å redusere tilgjengeligheten av alkohol for å redusere alkoholrelaterte skader er sjelden politisk populært. Room mener at det er to årsaker til dette. For det første skader effektive strategier økonomiske interesser. For det andre kommer de i konflikt med dominerende verdier og ideologier, det vil si de mest populære svarene folk har på spørsmål om hva som er problemet med alkohol, og hva som er løsningen på problemet. Lokale ruspolitiske debatter har en annen logikk enn den som føres i direktorater og helsemyndigheter. Tyder dine undersøkelser på at salgs- og skjen kebestemmelser som verktøy i folke - helse arbeidet burde bestemmes nasjonalt? Det er nok ikke noe enkelt svar på dette heller. Noen av politikerne jeg har intervjuet opplever at det er så belastende å stå for en restriktiv politisk linje lokalt at det ville vært bedre om salgs- og skjenkepolitikken ble bestemt nasjonalt. De har blant annet opplevd å bli skjelt ut i lokalbutikken og hengt ut i avisene som noen som vil ødelegge for det lokale næringslivet og turismen i kommunen. På den annen side er den lokale sjølråde - retten et viktig lokaldemokratisk prinsipp. Men slik det er i dag og med tanke på de siste 30 årenes liberalisering i den lokale alkohol - politikken er det liten tvil om at det er en motsetning mellom den lokale politikken og forskningen på feltet. Det betyr at for de som ønsker en mer forskningsbasert alkoholpolitikk med utgangspunkt i å forbedre folkehelsen, er muligens ikke lokal sjølråderett på dette feltet det mest fruktbare. Pårørende ber ofte om fasit på hvordan de skal forholde seg til den rusmiddelavhengige. Ofte ber de om hjelp til å bli enda bedre hjelpere. Men den rusmiddelavhengige er helsevesenet sitt ansvar, ikke de pårørendes. Hvilke kirurger opererer sine sønner og døtre hjemme på kjøkkenbordet? spør avdelingssjef i Stiftelsen Bergensklinikkene, Gerd Helene Irgens. Pårørende en viktig ressurs Å være pårørende er forbundet med stor belastning. Svært mange pårørende beskriver at, de går med en kronisk bekymring, og derav en kronisk stresstilstand i kroppen. Min erfaring tilsier at hjelpebehovet til den pårørende generelt er rimelig stort uavhengig av om relasjonen til den rusmiddelavhengige er nær eller ikke. Der relasjonene er brutt råder ofte skyldfølelse, bekymring, ubearbeidet sorg og fortrengt smerte. Der relasjonen er aktiv og nær er ofte belastninger mer uttalt og tydelig. Vi prøver derfor å hjelpe de pårørende til å snu fokuset til hvordan de bedre kan ivareta seg selv og eventuelt de øvrige familiemedlemmene. Man ge pårørende har økt risiko for sykdom, fordi kronisk utskilling av ulike stresshormoner påvirker kroppens immunforsvar, forklarer Irgens. Man har ulike roller som pårørende avhengig av om man er foreldre, barn av, søster eller bror til, partner, besteforeldre eller man har and re relasjoner til den rusmiddelavhengige. Belastn - ingen og dilemmaene man opplever vil kunne være noe forskjellig. Fellesnevneren er likevel ofte kroniske bekymringer, skamfølelsen over å ha dette problemet i nær familie, lojalitet i form av å skjule rusproblematikken, og ønsket om å få hjelp til å håndtere situasjonen. DET ER SPESIELT VIKTIG Å FOKUSERE PÅ barn som pårørende. Faktorer som barnets alder, plass i søskenrekken, hvordan begge foreld - rene fungerer, partnerens måte å forholde seg til rusmiddelproblemet på og hvilket sosialt nettverk familien har, spiller en rolle. Lov end - rin gen i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten som trådte i kraft setter barn som pårørende på dagsorden. Der finnes etter hver en del gode tilbud for pårørende både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen og blant frivillige organisasjoner, særlig i de større byene. Irgens ser det som en sentral oppgave for behandlere, fastleger, DPS er i kommuner og blant frivillige organisasjoner som treffer mange pårørende å informere om de tilbud som finnes. Samt sikre at informasjonen om tilbud går bredt ut bl.a. til fastlegene som treffer mange pårørende når de kommer med f.eks. søvnvansker, angst, depresjon, muskelsmerter eller høyt blodtrykk. BELASTING ELLER RESSURS? I en ressursknapp be handlingshverdag har mange behandlere hatt en tendens til å se på pårørende som en belastning man ikke har tid til å ha fokus på. Tidvis opplever behandlere å måtte beskytte pasienter som utsettes for overinvolverte pårørende som i sin fortvilelse og avmakt krever fullt innsyn i både journal og behandlingsprogresjon og der pasienten motvillig samtykker til dette. Vi skal ha forståelse for denne intensiteten. Vi har likevel et ansvar for å ivareta pasientens integritet og behov for å sette grenser når det gjelder pårørendes innsyn i de terapeutiske prosesser. Behandlere bør også på pårørende som en ressurs, istedenfor som en belastning. På røren - de kan bidra ved selv å definere hjelpebehov, delta og dele av sin erfaring på pårørende seminar og kurs, samt bidra i selvhjelpsgrupper der pårørende i en mer stabilisert situasjon kan være en støtte for andre pårørende i en mer sårbar situasjon. Videre er det viktig at behandlere tenker mer systemorientert fremfor kun individorientert og der det er hensiktsmessig trekke inn pårørende i behandlingsforløpet hvor de kan bidra ved å gi relevant informasjon, }} Tekst: Liv Salen Foto: Janicke T. Fredriksen 16 SPOR 2 11 SPOR

10 Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier og har de siste tre år jobbet som avdelingssjef i Stif tel - sen Bergens klinik kene. Har jobbet i 25 år med rusmiddelavhengige og deres pårørende. Var avdelingsleder i 8 år for mannsavdelingen ved Hjellestadklinikken. Underviser ved en rekke Høyskoler, veileder og holder kurs. Har spesialkompetanse på kjønnsdelt behandling, etterverns - arbeid og pårørendearbeid. delta i familiesamtaler, være en støtte i pasient - ens endringsarbeid og ha en jevnlig dialog med pasientens behandler. Dette må selvsagt være med pasientens samtykke og interesse. Når pasienter ikke ønsker å trekke sine pårørende inn, er det viktig å motivere pasienten til at vi kan gi pårørende et generelt tilbud for deres egen del, uavhengig av pasienten, og uavhengig av pasientens terapeut, understreker Irgens. Hvordan kan hjelpeapparatet takle kritikk, og bruke faglighet og gode teknikker i møte med pårørende? Det å takle kritikk må vi som hjelpere hånd tere og tåle. Den er ofte vel begrunnet. Vi skal være ydmyke ovenfor den situasjonen pårørende befinner seg i dag ut og dag inn, ofte 24 timer i døgnet. Når pasienter skrives ut av institusjoner grunnet pågående rusbruk, utagerende atferd eller annet, er det de pårørende som får krisen i fanget. Heldigvis er det i dag flere krisetilbud tilgjengelig i en del byer når pasienten er i aktiv rus og med en marginalisert psykisk helse, men like fullt føler pårørende ofte at helseapparatet svikter. Vi må kunne sette oss inn i den til tider umenneskelige be - lastningen det er å stå i en del av de akutte kris - ene, samt det å leve i en kronisk krisetilstand. Vi bør møte pårørende med respekt, varme, for ståelse og med konkret informasjon om hvor dan de kan få hjelp til seg og resten av familien, fremholder Irgens. GJENNOM NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN legger regjeringen den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Stortingsmelding nr. 16 kapittel 7 er viet til «Fremtidens pasient og brukerrolle». «En trygg og god helse og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Når sykdom rammer skal helsetjenesten be - handle og lindre på best mulig måte. Målet er flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen» Videre står det at: «Regjeringen vil videreutvikle en helsetjeneste som er blant verdens aller beste medisinsk, teknologisk og når det gjelder omsorg. Tjenesten skal være effektiv, trygg og tilgjengelig innen akseptable ventetider. End - ringer i helsetrusler, sykdomsmønster og ut - vik lingen i medisinsk diagnostikk og be hand - ling fordrer endringer også i helse og omsorgstjenestene.» I LYS AV OVENNEVNTE SITAT i stortingsmeldingen har Irgens noen kritiske betraktninger: Tilbud til pårørende øremerkes ikke nok. Det kan se ut som at statlige direktiver ikke i tydelig nok grad gjenspeiles i deler av rusfeltet. Man har ikke helt tatt inn over seg det viktige forebyggende perspektivet som ligger i det å gi lett tilgjengelige tilbud til pårørende. En del behandlingsinstitusjoner har valgt å ha et sentralt faglig fokus på pårørende-arbeid, mens andre har mindre tilbud rettet mot denne målgruppen. Pårørende har ikke pasientrettigheter som pårørende. De henvises til behandling og må ofte stå lenge på ventelister. Pårørende trenger generell kunnskap om avhengighet og avhengighetens konsekvenser både på et psy - ko logisk og nevrobiologisk plan. De må bli gitt en mulighet til å forstå noe av det uforståelige, nemlig hvorfor enkelte mennesker utvikler og opprettholder en avhengighet til rusmidler. Det burde etableres langt flere lavterskel poli klinikker der pårørende raskt kan få råd, veiledning, informasjon og støtte vedrørende sin situasjon. I Stortingsmeldingen står det: «En vellykket samhandlingsreform forutsetter bedre balanse og likeverdighet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.» Hva innebærer dette? Dette innebærer etter mitt skjønn at spesia - listhelsetjenesten, kommunale tjenester og frivillige organisasjoner må samarbeide tettere, være oppdatert på hverandres tjenestetilbud og dermed gi pårørende informasjon om hva som finnes av tilbud. Pårørendes behov må kartlegges og resultatet av kartleggingen må være en veiviser m.h.t. innsatsen fra både spesialisthelsetjenesten og de kommunale og frivillige til - takene. Pårørende må bli hørt når de gang på gang forteller om lang fartstid ved den rusavhengiges side der de ikke har mottatt tilbud om hjelp eller har fått informasjon om hvilken hjelp som finnes. KJØNNSPERSPEKTIV. Jeg mener tilbudene bør tilrettelegges slik at de blir mer «mannsvennlig». Dette understrekes blant annet i rapporten «Alene sammen «utarbeidet av Stiftelsen Bergensklinikkene i 2009 hvor det fremkom at ca 80 % av de som svarte på undersøkelsen var kvinner og ca 20 % var menn. Kvinner var i over vekt når vi avholdt pårørendeseminar over to dager. Videre oppga de større hjelpebehov enn menn på flere områder. Kvinner ønsket tilbud både på individuell og gruppebasis, men i mindre grad tilbud som inkluderte den rus - middelavhengige. Menn ønsket tilbud som innbefattet den rusmiddelavhengige og individuelle samtaler. Videre mener Irgens at det er sentralt at hjelpe apparatet/behandlere har kompetanse på kjønnsforskjeller generelt mht. hvordan menn og kvinner ofte håndterer følelser og bekymringer på ulikt vis. Menn har større tendens til å eksternalisere vanskelige følelser, mens kvin - ner har større tendens til å internalisere psykisk smerte. Menn ønsker ofte en mer instrumentell tilnærming med klare fakta og løsningsfokus, mens kvinner er mer opptatt av å få snakke om de vanskelige følelsene og motta og gi hverandre støtte. Hvilken type hjelp er mest hensiktsmessig for å øke mestringsevne og livskvalitet til på - rørende? Pårørende er like individuelle som pasient - ene med hensyn til hjelpebehov, derfor er det viktig at vi kan tilby ulike tilnærminger. Eksem pler på dette kan være individuelle samtaler, gruppesamtaler, samtaler der den rusmiddelavhengige deltar, pårørendeseminar/-kurs med undervisning, familieklubber, eller henvisning til ulike støtte-/selvhjelpsgrupper der det finnes. Det sentrale i alle metodene er fokus på den pårørendes livssituasjon og hvordan han/ hun kan få hjelp til å mestre den kroniske stressbelastningen vedkommende lever i gjen - nom ulike teknikker og et godt støtteapparat. Der finnes ingen fasit for hvordan en pårørende bør og skal opptre. Når den pårørende gjør sine valg enten det handler om å sette grenser, beskytte seg selv og øvrig familie, eller å stå nær med sin grenseløse omsorg, så må vedkommende få støtte for sine valg. Egen - omsorg bør stå i fokus og den pårørende må få hjelp til å bearbeide følelser som skyld, skam og annet som bryter ned helse og livskvalitet. Hver gang jeg har møtt pårørende og lyttet til deres historier og sett deres nåværende situa sjon, står jeg tilbake ydmyk, beveget og full av beundring over deres styrke og mot. Jeg kan gå hjem kl hver dag uten å møte denne belastningen. Hjelpeapparatet må ta inn over seg deres smerte, og sørge for at der finnes hjelp å få. Vi må ikke falle i den grøften Märtha Tikkanen beskriver i Århundrets kjærlighetssaga, at vi tilbyr kun den nest beste hjelpen til partneren og barna fordi vi må spare den beste til den rusmiddelavhengige, om han eller hun vil ha hjelp en gang. Fakta Barneansvarlige Fra trådte en ny lov endring i kraft i helse - personell-loven og lov om spesialisthelsetjenester. For - målet er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, at det blir satt i gang prosesser som setter både barna og foreld - rene i bedre stand til å mestre situasjonen når en for - elder blir alvorlig syk, og forebygge utvikling av problemer hos barna. I følge lovendringen er helseinstitusjoner pålagt bl.a. å ha barneansvarlig helsepersonell som har i ansvar å fremme og koordinere arbeidet med oppfølging av mindreårige barn av syke foreldre. Barnas situasjon som pårørende er satt på dagsorden. Mer informasjon Veiledningssenteret for på - rørende i Nord-Norge, Alta: Telefon Lærings og mestringssenteret ved helseforetakene i Helse Nord, alle kurstilbud er utarbeidet mellom brukere og fagfolk. Tiltaksbasen for forebygging 18 SPOR 2 11 SPOR