LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS"

Transkript

1 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS ÅRSRAPPORT 2013 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har et ideelt formål. Med en omsetning på omlag 1,6 mrd.kr. og 1300 årsverk (ca.1550 ansatte) er det Norges største private sykehus. Sykehuset har siden driften startet i 1868 vært en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud, og har langsiktig driftsavtale med Helse Sør- Øst RHF. LDS er lokalsykehus med øyeblikkelig hjelp-funksjon innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St.Hanshaugen med Sentrum, vel en fjerdedel av byens befolkning, eller ca innbyggere. Øyeblikkelig-hjelp-ansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen samt for barneog ungdomspsykiatri også bydel Vestre Aker. Voksenpsykiatrien har i tillegg døgntilbud utover akuttfasen for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern (ca 40 % av Oslos befolkning). Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, rus og psykisk lidelse og etniske minoriteter, og vektlegger nært samarbeid med bydelene. Tilbud til hele landet Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgisk virksomhet, samt særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO, og tilbud for Sør-Øst innen lindrende behandling. Basert på kjerneverdiene kvalitet og nestekjærlighet skal Lovisenberg Diakonale Sykehus gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn, religion og sosial status. Lovisa Våren

2 Kirurgene tar imot pasienter fra hele landet. Øre-nese-hals-tilbud til mange barn. Studentundervisning er en viktig del av oppgavene. Historie og diakonalt verdigrunnlag Ordet diakoni betyr å stå til tjeneste og ha omsorg for. Diakoni tar utgangspunkt i omsorgen Jesus viste for syke og forsømte, og ønsket om tjeneste for andre. Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, diakonissen Cathinka Guldberg, som startet sykehusdriften i 1868 for å etablere en fagutdanning for sykepleiere. Landets første lærebok i sykepleie ble også skrevet her av Rikke Nissen i Vi vil gi god behandling og omsorg, utført med faglig dyktighet og med tanke for hele mennesket. Dette inkluderer å møte livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål knyttet til sykdom og lidelse med særskilt respekt, kunnskap og oppmerksomhet. Foto: M.Hovland Medisinsk klinikk har en Akuttseksjon bestående av Mottak med fire observasjonssenger og Intensiv/overvåkingsavdeling. Klinikken har tre indremedisinske sengeposter: Post 6: Infeksjonsmedisin og gastroenterologi Post 7: Lungesykdommer, onkologi og hematologiske sykdommer Post 8: Akutt geriatri, hjerneslag og hjertesykdommer Medisinsk poliklinikk har spesialister innen de fleste fagområder, og utreder og behandler de fleste indremedisinske sykdommer. Pasient og pårørendeopplæringen er også tett knyttet til medisinsk poliklinikk. Geriatrisk poliklinikk driver tverrfaglig utredning av de fleste sykdomstilstander hos eldre. Ergoterapi og logopedi er også organisert i Klinikk for medisin. Klinikk for medisin har en spesiell oppmerksomhet mot pasientgrupper med minoritetsbakgrunn og pasienter med sammensatt problematikk av somatiske sykdommer, rus og psykisk lidelse. Høy forekomst av astma/kols, diabetes og hjertesykdommer i befolkningen sykehuset betjener, gjør at sykehuset også satser særlig på pasientopplæring og forebyggende poliklinikk innen disse sykdommene. Hospice Lovisenberg og Hospice Sangen (Hamar), gir lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med langtkommet kreft eller annen alvorlig sykdom. Det samarbeides med sykehjem og hjemmetjeneste for kompetanseutvikling innen omsorg ved livets slutt, samt en utstrakt kursvirksomhet. Unger-Vetlesens Institutt er et indremedisinsk forskningsinstitutt tilknyttet Medisink klinikk. Kirurgi klinikk tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Den elektive virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner og sjelden strykninger i operasjonsprogrammet. Ortopedisk enhet har spesielt mye erfaring innen operasjoner i store ledd som kne, hofte og skulder. Med årlig ca innsatte kne- og hofteproteser har LDS største avdeling i landet på området. Øre-nese-hals-virksomheten har blant annet spesialkompetanse og spesialutstyr for nese-bihulekirurgi. Øre-nese-halstilbud gis til et stort antall barn, særlig barn under tre år, og det utføres årlig ca. 900 barneanestesier. Vi har spesiell kompetanse for utredning av søvnapné, og driver fagutvikling og forskning på området, samt Torger Ødegaard tiltrådte som adm.direktør 1. mai ORGANISASJONSKART MAI 2014 Nøkkeltall plantall Senger somatikk Senger psykiatri Ortopediske operasjoner ØNH-operasjoner DRG somatikk døgn/dag/pol Polikl.konsult.somatikk Polikl.konsult. v.psyk Polikl.konsult. rus * Polikl.konsult.BUP Utskrevne døgnpas. psyk Utskrevne døgnpas. somatikk Årsverk ca Mill. kr. i budsjett, ca TAKO Senteret Munnhelse ved sjeldne diagnoser alvorlig sykdom Fjernkonsultasjoner Stud.undervisning Etterutdanning Fjernundervisning FoU 21 årsverk Kirurgisk klinikk To døgnposter 47 senger Dagkirurgi Operasjon (10 stuer) Anestesi Radiologi Klin.kjem.lab Fysioterapi Poliklinikk Søvnlab Hørselssentral Sekretariat 284 årsverk Medisinsk klinikk Indremedisin 72 senger 3 sengeposter Akuttseksjon: 9 senger, Mottak, observasjon, Intensiv & overvåk Medisinsk polikl. Geriatrisk polikl. Ergopedi/logopedi Hospice Lovisenberg - livshjelpsenter -12 døgnplasser Hospice Sangen Unger-Vetlesens Institutt PPO pas.opplæring 285 årsverk * Behandling av pasienter med rus og alvorlig psykisk lidelse behandles ved voksenpsykiatrisk poliklinikk

3 Helsefremmende satsning på fysisk aktivitet. Ny sengesentral Tilbud om samtalepartner for ulike tro- og livssyn behandler barn med medfødte misdannelser eller sykdommer. Hørselssentralen gir tilbud til pasienter med nedsatt hørsel, og tilpasser høreapparat. Generell kirurgi driver dagkirurgi med hovedvekt på åreknuter og brokk. Enheten har også tilsyn med pasienter ved sykehusets medisinske klinikk. Radiologisk avdeling, Klinisk kjemisk laboratorium og fysioterapitjenesten er organisert i klinikken Psykisk helsevern Lovisenberg har en rekke ulike behandlingstilbud som tilrettelegges ut fra behovet til den enkelte pasient, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Enhetene har ukentlige møter med representanter fra bydelene, for i fellesskap å prioritere sengeplasser og behandling, og samarbeider om tilrettelegging av botilbud i bydelene. Psykiatrisk klinikk gir tilbud ved akutt psykisk lidelse som trenger sykehusinnleggelse ved akuttavdelingen. Ved behov for videre sykehusinnleggelse etter akuttfasen gis tilbud ved Vor Frue Hospital og Oslo Hospital. Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (DPS) gir et bredt og tverrfaglig behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling til den voksne befolkningen i Lovisenberg sektor. Lovisenberg DPS tilbyr poliklinisk behandling, gruppebehandling, døgnbehandling og ambulant virksomhet. DPS et har et akutteam som yter øyeblikkelig hjelp ved akutte situasjoner. Det ambulante tilbudet retter seg mot grupper som har vanskelig for å følge et ordinært behandlingsopplegg og består av ulike oppsøkende team. Lovisenberg DPS har også en poliklinikk i samarbeid med prosjektet Raskere tilbake. Seksjon døgn har 19 åpne DPS-døgnplasser. Nic Waals Institutt gir poliklinisk og ambulant tilbud innen psykisk helsevern til barn- og ungdom, gravide med psykiske vansker, og driver forskning, fagutvikling og undervisning. Det er utviklet samarbeidsavtale med bydel om bindeleddsstillinger - psykologer som arbeider med tilknytning til både første- og annenlinjetjenesten. TAKO-senteret er et nasjonalt kompetansesenter for munnhelse hos pasienter med sjeldne medisinske diagnoser, og har spesialkompetanse om munnhule og munnmotorikk. Senteret driver formidling, forskning og undervisning, samt behandlingsplanlegging for enkeltpasienter. Det er knyttet en sykehustannklinikk til senteret, der pasienter med kompliserte medisinske eller psykiske lidelser kan få et tannhelsetilbud. Sykehuset har også klinisk ernæringsfysiologer, prestetjeneste, sosionomtjeneste, frivilligkoordinator og tolketjeneste. Brukerutvalget er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet ved sykehuset blir best mulig. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget består av sykehusets ledergruppe supplert med to brukerrepresentanter, bydelsoverlege og Helse- og sosialombudet i Oslo. Formålet med utvalget er å ha oversikt over avvik og kvalitetsdata i sykehuset og arbeide aktivt for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen ved sykehuset. Forskningsutvalget bistår i forskningsprosjekter, og arrangerer bl.a. forskningsseminarer. Det vektlegges at forskning og fagutvikling har et målrettet i forhold til pasientbehandlingen. For tiden pågår vel 20 doktorgradsprosjekter, samt en rekke fagutviklingsprosjekter. Klinisk etikk komité er et uavhengig, tverrfaglig forum for drøfting av etiske problemer i klinisk praksis. Komiteen arrangerer seminarer for å stimulere til refleksjon og samtale rundt etiske temaer, og har et nært samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Administrerende direktør Fellestjenester Administrasjon +klinisk service ehelse & IKT Psykiatrisk klinikk Lovisenberg DPS Nic Waals Institutt Teknisk Kjøkken & kantine Dokumentsenter Sikkerhet Service 81 årsverk Viseadmdir. Forskningsdirektør Helsefag HR Kommunikasjon Kontorfag Kvalitet l Økonomi Kliniske service: - Friviligkoordinator - Klinisk ernæring - Klinisk IKT - Prestetjeneste - Sosionomtjeneste - Tolketjeneste årsverk Servicesenter IT-drift DIPS-forvaltning Med. Teknisk 24 årsverk Akutt - Inntakspost - To lukkede poster - 26 døgnplasser Vor Frue Hospital - Tre lukkede intensivposter - 39 døgnplasser Oslo Hospital - En lukket intensivpost - 11 døgnplasser 263 årsverk Seksjon døgn - 19 døgnplasser Poliklinikker (3) Ruspoliklinikk Gruppebehandling Raskere tilbake Ambulant seksjon - Rus og Psyk. - Akutteam - Amb rehab - ACT-team - Traum.Flyktninger - Depot-team 190 årsverk + 13 Raskere tilbake Spe- og små 0-5 Barn 6-12 Ungdom Ambulant årsverk Vår visjon: Helhet i menneskesynet, kompetanse og engasjement skaper vårt pionersykehus

4 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) er et aksjeselskap med ideelt formål og diakonalt verdigrunnlag, eid av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. LDS er lokalsykehus i Oslo, med øyeblikkelig hjelpfunksjon innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum, som omfatter ca innbyggere, drøyt en fjerdedel av byens befolkning. Øyeblikkelighjelpansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt for barn og ungdom også bydel Vestre Aker. Psykisk helsevern for voksne har i tillegg døgntilbud utover akuttfasen for Vestre Aker, Frogner og Ullern, som til sammen omfatter 40 % av byens befolkning. Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, psykisk lidelse og etniske minoriteter. Samarbeid med bydelene, utdanning av helsepersonell og forskning er en viktig del av virksomheten. Pasienter fra hele landet tas imot ved Klinikk for kirurgi for planlagte operasjoner innen ortopedi, ørenese-hals og generell kirurgi. TAKOsenteret er et nasjonalt oralmedisinsk kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander. Hospice gir lindrende behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom. Styret legger vekt på implementering og synliggjøring av sykehusets diakonale verdigrunnlag. Alle som arbeider ved LDS skal bidra til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Verdiene skal ha betydning for den daglige virksomheten; hvordan vi utfører vårt arbeid, hvordan vi møter pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger. Styret har i 2013 avholdt seks styremøter, samt to styreseminarer. Sykehusets styre følger driften løpende, med generell orientering om driften, driftsresultat, rapport fra Kvalitetsog pasientsikkerhetsutvalget om skader/uønskede hendelser og status for styringsparameter, kvalitetsindikatorer og aktivitetstall. Sykefraværet og HMS-arbeidet følges nøye. I tillegg presenteres årlig oversikt over klager, skadesaker og eksterne tilsyn. Styret er også engasjert i samarbeidet med brukerutvalget og bydelene i sektor. Av særskilte saker i 2013 har sykehusstyret fått seg løpende forelagt kapasitetsproblematikken i hovedstadsregionen, og gitt sin tilslutning til at LDS ønsker å avlaste nabosykehusene ved behov. Styret har også behandlet helhetlig arealplan, som viser at det ved økte oppgaver relativt raskt kan etableres økt bygningsmessig kapasitet. Styret stilte seg også positiv til henvendelse fra kommunen om overtakelse av lokalsykehusansvar innen psykisk helsevern for bydel Sagene. Strategidokumentet ble revidert, og det var i 2013 temasak om sykehusets implementering av det diakonale verdigrunnlaget. Styret hadde følgende sammensetning: Styreleder: Sveinung Lunde, styrets nestledere: Runo Lilleaasen og Vidar Haukeland. Øvrige aksjonærvalgte representanter: Kaare Granheim, Karen Kaasa og Ann-Christine Fritzsønn. Ansatterepresentanter: Hauk Bjerke, Jon Sverre Holten (første halvår), og Aina Ryttersveen Johansen (første halvår), Geir Tarje Bruaset (andre halvår), John Signebøen (andre halvår). Vararepresentanter, ansatte: Geir Tarje Bruaset (første halvår), Tonje Mellin-Olsen (første halvår), Pernille Lunde, Frid-Anne Lønstad (andre halvår), Mehdi Farsbaf (andre halvår). Vararepresentanter, aksjonærvalgte: Asbjørn Siqveland, Torill G. Kjøllesdal, Inger Margrethe Holter, Guri Ingvaldsen (første halvår), Kari Gran Bøe, Lill-Tone Grahl Jacobsen, Margrete Thorstad. 4

5 Aktivitetsutvikling Sykehuset hadde stor pasientpågang i Det var til sammen pasientkontakter, en økning på 3,4 % fra Antall polikliniske konsultasjoner i somatikk var og det økte med 3,7 % fra Antall polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern og i spesialisert rusbehandling var og økningen var på 3,3 %. Sykehuset hadde en meget god utvikling i produktivitet og kostnadseffektivitet i I følge Samdata-rapporten som ble lagt fram i 2013 er LDS blant sykehusene i landet med best ressursutnytting. Arbeidsmiljø, personale, inkluderende arbeidsliv og likestilling Ved utgangen av 2013 var antall årsverk 1286 (1300 årsverk i 2012) og antall ansatte 1540 (1548 ansatte i 2012). Turnover i 2013 var 11,2 % (14,2 % i 2012) av alle ansatte (alle som har ansettelse i en fast stillingsbrøk inngår i beregningsgrunnlaget). Av disse gikk 18 personer av med AFP/alderspensjon, og 1 person døde. Dødsfallet var ikke relatert til arbeidet. Det arbeides systematisk med tiltak som har til formål å redusere sykefraværet. Det totale sykefraværet i 2013 er 6,9 % (7,0 % i 2012). Sykefraværet for kvinner var 7,7 % (7,9 % i 2012) og for menn 4,7 % (4,6 % i 2012). Det egenmeldte sykefraværet utgjorde 1,4 % (1,5 % i 2012). Fraværet over 8 uker er uendret, mens fraværet inntil 16 dager (både egenmeldt og legemeldt) er redusert med 0,3 prosentpoeng. Sykehuset signerte første avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) i 2003, og siste avtaleperiode utløp Sykehusets mål har vært at sykefraværet ikke skal overstige 7,0 % i siste avtaleperiode. Det er positivt at målet ble nådd både i 2012 og Sykehuset har kontinuerlig fokus på IA- og HMS-arbeid og arbeider målrettet for å styrke nærværsfaktorer, forebygge sykefravær og tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne. IA-arbeidet vil fortsette i 2014, med tanke på å styrke sykehuset som en arbeidsplass preget av trivsel, nærvær og lavt sykefravær. Vi legger til grunn at avtalen videreføres, og imøteser eventuelle endringer i avtalen med interesse. Sykehuset er bevisst sitt ansvar for å nå målet i IA-avtalen om økt sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne. Sykehuset samarbeider med NAV og aktuelle arbeidstreningsbedrifter om arbeidstrening/-utprøving. I samarbeid med Fontenehuset er det inngått avtaler med personer om overgangsarbeid med lønn, og i 2013 har to personer fått fast jobb etter at perioden med overgangsarbeid er avsluttet. Det er registrert 87 skadetilfeller i 2013 (117 i 2012) som er meldepliktige til NAV, det vil si skader som enten krever medisinsk behandling/gir sykefravær, er kutt/stikk/annen risiko for blodsmitte eller meldes etter ønske fra ansatte. Av disse er 70 skadetilfeller i 2013 (96 i 2012) meldt fra ansatte, uavhengig av kategori. Det er dessuten meldt 162 registreringspliktige skader i 2013 (248 i 2013). Psykisk helsevern avdelingene har størst andel av innrapporterte skader. Det arbeides systematisk med å vedlikeholde og øke kompetansen for å skape størst mulig trygghet i vanskelige situasjoner, herunder samarbeid med somatiske enheter for å videreføre kompetanse som i økende grad behøves også her. Systematisk HMS-arbeid vektlegges gjennom årlig kartlegging og risikovurdering i forbindelse med handlingsplanarbeidet på alle nivå, opplæring og et nært samarbeid med vernetjenesten og ledere på ulike nivåer. Tydeliggjøring av den enkelte leders og medarbeiders ansvar for arbeidsmiljøet, introduksjonskurs og oppfølging av nyansatte, informasjon, medinnflytelse og samarbeid står sentralt. Det har vært gjennomført lovpålagt arbeidsmiljøkurs for verneombud og ledere. Det gjennomføres jevnlig blant annet sikkerhetskurs, brannvernkurs og hjerte- og lungeredningskurs. Sykehuset legger vekt på et inkluderende, mangfoldig miljø med likestilling og likeverd. Kjønnsfordelingen i 2013 var 71,8 % kvinner og 28,2 % menn (2012: 73,1 % kvinner, 26,9 % 5

6 menn). På mellomledernivå (totalt 70 ledere) var det 81,4 % kvinner og 18,6 % menn (2012: 78,5 % kvinner og 21,5 % menn totalt 65 ledere). I administrerende direktørs ledergruppe (totalt 17) var det 35,3 % kvinner og 64,7 % menn (i 2012 var det 37,5 % kvinner og 62,5 % menn), og i sykehusets styre (totalt ni personer) var det i 2013 tre kvinner og seks menn første halvår, to kvinner og sju menn andre halvår. Lønnsforholdene er basert på overenskomster, som angir like lønns- og arbeidsvilkår for kvinner og menn. Verken arbeidstidsordninger eller andre forhold er ulike for kvinner og menn. Sykehuset har som praksis og så langt som mulig å legge til rette på individuell basis for at for eksempel småbarnsforeldre skal kunne opprettholde en ønsket grad av yrkesdeltakelse. Lederopplæring og -utvikling, videre- og etterutdanningstilbud og adgangen til utdanningspermisjoner er innrettet i et likestillingsperspektiv. Sykehuset har retningslinjer for forebygging og håndtering av adferd som defineres som trakassering eller annen utilbørlig opptreden, samt retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter. Retningslinjene tydeliggjør sykehusets strategi for å forebygge trakassering og bidra til en inkluderende og åpen bedriftskultur. Inntrykket også fra 2013 er at saker som kan innebære konflikter, løses på et lavt nivå i organisasjonene, og at få konflikter får anledning til å eskalere over tid. Sykehuset har ansatte med ulik kulturell og religiøs tilknytning innen de fleste avdelinger og profesjoner. Så langt som mulig legges det til rette for fri i forbindelse med ritualer og feiring av egne høytider. Gjennomsnittlig årslønn i hel stilling uten tillegg utgjorde i 2013 NOK (NOK i 2012), hvorav kvinners årslønn utgjorde ( i 2012) og menns årslønn utgjorde NOK (NOK i 2011). Forskjellen i gjennomsnittslønn forklares ved ulikt lønnsnivå i ulike profesjoner/faggrupper, og kjønnsfordelingen i disse faggruppene. Med stadig større kvinneandel i tradisjonelt mannsdominerte faggrupper/profesjoner må forskjellene forventes å avta. Innad i de kliniske profesjonene (lege, sykepleier osv.) er det kun marginale lønnsforskjeller, og forskjellene er ikke relatert til kjønn. Antall ansatte i deltidsstilling utgjorde for kvinner 42,4 % i 2013, (41,3 % i 2012) og for menn 33,8 % (31,8 % i 2012). Antall kvinner i heltidsstilling i 2013 utgjorde 57,6 % (58,7 % i 2012). Antall menn i heltidsstilling i 2013 utgjorde 66,2 (i ,2 %). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner i 2013 var 86,1 % (82,1 % i 2012) og for menn 82,1 % (80 % i 2012). Den altoverveiende del av deltidsarbeidet er frivillig og basert på ønsker spesielt fra småbarnsforeldre. Gjeldende regelverk og sykehusets policy gjeldende deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling følges opp i organisasjonen. Deltidsarbeid kan forklares ut fra flere forhold. I tillegg til at den enkeltes sosiale og familiære situasjon påvirker deltidsandelen, må deltidsarbeid også sees i sammenheng med lov- og tariffbestemmelser knyttet til arbeidstid og arbeidstidens plassering. Arbeidsmiljøet anses for godt. Dette underbygges ved at vi rekrutterer bra og at ansatte gir uttrykk for å trives på sykehuset. Tradisjoner som julelunsj for alle ansatte, vårfest, markering av jubileer for ansatte som har arbeidet i sykehuset lenge, bidrar også til trivsel og et godt arbeidsmiljø. Sykehusets personalhytter brukes flittig. Sykehusets tiltak for ansatte under overskriften helsefremmende arbeidsplass utgjør en åpenbar trivselsfaktor. Livsstilsskurs og tiltak for fysisk aktivitet har høy deltakelse og vurderes som gode arbeidsmiljøtiltak. Likeledes er mulighet for kompetanseutvikling og oppgavedeling tiltak som bidrar til faglig og personlig utvikling for den enkelte. Alle større saker av betydning for sykehusets drift drøftes løpende med de ansattes representanter i sykehuset. Representanter for de ansatte og ledelsen møtes regelmessig i arbeidsmiljøutvalget (AMU), som har avholdt 7 møter i Det gjennomføres regelmessige møter med hovedtillitsvalgte (Samarbeidsutvalget, SU) for gjensidig informasjon og drøfting 6

7 av aktuelle problemstillinger. Også hovedverneombud møter i Samarbeidsutvalget, i tillegg til sin faste representasjon i AMU. I 2013 ble det avholdt 9 ordinære møter i SU, og 2 ekstraordinære. Vernetjenesten og de hovedtillitsvalgte deltar også i fellessamlinger med ledere på ulike nivåer i sykehuset. I 2013 ble det avholdt tre slike fellessamlinger. Sykehuset har i 2013 videreført arbeidet med tiltak med sikte på å forebygge og redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Oppfølgingen av tiltaksplanen fra 2012 har gitt gode resultater, og antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene er markant redusert i løpet av Arbeidet videreføres, og AMU behandler hvert kvartal rapporter over antall brudd både på virksomhetsnivå og innenfor de ulike klinikker/avdelinger. Miljørapportering Avfallshåndtering er en del av sykehusets systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Sykehuset har prosedyrer for håndtering av ulike typer avfall, og det arbeides kontinuerlig med å sikre en best mulig avfallshåndtering. Sykehusets hovedbygg er tilknyttet fjernvarme produsert av fornybar energi, og dette utvides som erstatning for elektrisk oppvarming. I 2013 er fjernvarme også tilknyttet Vor Frues Hospital. Sykehuset benytter sentral driftsovervåking av tekniske anlegg til regulering av ventilasjon og oppvarming. Automatisk lysregulering er etablert i nye bygg. Energimerking av sykehusets hovedbygg er etablert i Årsregnskapet Lovisenberg Diakonale Sykehus AS hadde et årsoverskudd i 2013 på MNOK 25,3 (44,9 i 2012). Sum driftsinntekter var på MNOK 1 581,8 i 2013 (1 526,0 i 2012). De samlede investeringene av varige driftsmidler var på MNOK 34,4 (15,7 i 2012) i Sykehusets likviditetsbeholdning pr var på MNOK 221,6 i form av kontanter og bankinnskudd. Skattetrekksmidler utgjør MNOK 36,1 av beholdningen pr Pr utgjorde kortsiktig gjeld 37,1 % av samlet gjeld og egenkapital (38,2 % pr ). Egenkapitalandelen var på 48,0 % pr (43,6 % pr ). Fortsatt drift Sykehuset har en langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av spesialisthelsetjenester. I tillegg til den langsiktige avtalen inngår partene en årlig driftsavtale som blant annet definerer hvilke tjenester, og i hvilket omfang, sykehuset skal levere helsetjenester. Et viktig prinsipp i avtalen er at sykehuset skal likebehandles med helseforetakene. Bokført egenkapital pr er MNOK 380,8. I pensjonsforpliktelsen pr er det et ikke bokført aktuarielt tap inkl. arbeidsgiveravgift på MNOK 757,0 mot 437,0 pr Økningen i estimatavviket skyldes i hovedsak at det fra 2013 er benyttet en ny dødelighetstabell (K2013) med økt forventet levetid, i tillegg til økte forutsetninger om lønnsvekst, G-regulering og pensjonsregulering. I februar 2012 ble det utført en verdivurdering som viser at det er store merverdier i bygningsmassen, og med de bokførte verdiene av byggene pr utgjør merverdien MNOK 525,5. Basert på dette mener vi at selskapets reelle egenkapital utgjør MNOK 149,3, og at selskapet dermed har tilstrekkelig egenkapital. Styret vurderer videre at selskapet har tilstrekkelig likviditet til å oppfylle sine løpende forpliktelser. Årsregnskap for 2013, driftsavtalen for 2014 og sykehusets langsiktige driftsplaner viser grunnlag for fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn for regnskapsavleggelsen. Fremtidig utvikling Sykehusets avtale med Helse Sør Øst RHF har nedfelt prinsippet om et geografisk definert opptaksområde for lokalsykehusansvaret innen indremedisin og psykisk helsevern. Kirurgisk klinikk har godt renommé og gir et kvalitetsmessig godt og effektivt tilbud innen planlagt kirurgi innenfor ortopedi og øre-nesehals sykdommer, og behandler pasienter fra hele landet. Sykehuset har en god drift og er velrenommert, noe som ikke minst skyldes lojale og faglig dyktige medarbeidere på alle nivåer, og som gjenspeiles i 7

8 gjennomgående god rekruttering. Styret uttrykker stor takk til alle ansatte for den gode innsatsen. Resultatdisponering Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende kontantstrømoppstilling og noter gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om resultatet i 2013 og den økonomiske stillingen pr Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har for 2013 et årsoverskudd på MNOK 25,3. Egenkapitalen er på MNOK 380,8. Styret foreslår følgende disponeringer og overføringer: Overskuddet på MNOK 25,3 overføres til annen egenkapital.. Styret hadde pr følgende sammensetning: Styreleder: Sveinung Lunde Styrets nestleder: Runo Lilleaasen og Vidar Haukeland Aksjonærvalgte representanter: Kaare Granheim,, Karen Kaasa, Ann-Christine Fritzsønn Ansattes representanter: Hauk Bjerke, Geir Tarje Bruaset, John Signebøen Ansattes vararepresentanter: Pernille Lunde, Frid-Anne Lønstad, Mehdi Farsbaf Aksjonærvalgte vararepresentanter: Asbjørn Siqveland, Toril G. Kjøllesdal, Inger Margrethe Holter, Kari Gran Bøe, Lill-Tone Grahl Jacobsen, Margrete Thorstad 8

9 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK Note DRIFTSINNTEKTER Ordinære driftsinntekter Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av helsetjenester Forbruk av matvarer, medisiner og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader 2, Avskrivninger Andre driftskostnader 4, Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader 0 1 Sum finansielle poster ÅRSRESULTAT

10 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS BALANSE Beløp i NOK EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital 14, Overkurs Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser LANGSIKTIG GJELD Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig off.avgifter, skattetrekk o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

11 11

12 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i NOK Likvider tilført / brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet *) Endring i kundefordringer, leverandørgjeld og varelager Endring i andre kortsiktige poster Differanse mellom pensjonspremie og pensjonskostnad Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Nedbetaling av langsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning *) Dette tallet fremkommer slik: Årsresultat Inntektsføring av langsiktig forpliktelse NWI Avskrivninger Tilført fra årets virksomhet

13 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til sykehuset består i hovedsak av grunnfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisinntekt til drift og investering. I tillegg kommer inntekt til nasjonalt kompetansesenter samt tildeling av forskningsmidler og diverse andre tilskudd. Grunnfinansieringen fastsettes i den årlige avtale om oppdrag og bestilling mellom sykehuset og Helse Sør-Øst RHF. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF= innsatsstyrt finansiering), øvrige polikliniske inntekter og egenandeler. Sykehuset får inntekter for behandling av pasienter bosatt i andre regioner (gjestepasientinntekter) og inntekter fra selvbetalende pasienter. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er fra laboratorie- og røntgentjenester og inntekter fra bydelene for utskrivningsklare pasienter. I tillegg har sykehuset salgsinntekter fra kjøkken og kantine, og diverse andre inntekter. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISF-inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden helsetjenesten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Varebeholdninger Varebeholdningen er verdsatt til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Ukurante varer er nedskrevet til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Aksjer og andeler Aksjer og andeler klassifisert som omløpsmidler oppføres i balansen til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler oppføres i balansen til kostpris og nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Fordringer som anses som tapt, er nedskrevet i regnskapet. Klassifisering av diverse balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 13

14 Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som flerforetaksplan. Dette innebærer at forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/ proporsjonale andeler av den samlede forpliktelse i den aktuelle flerforetaksplan i henhold til NRS 6. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivilling avgang osv. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Pensjonsmidler og -forpliktelse er presentert brutto i balansen fordelt på de ulike pensjonskassene. Endringer i forpliktelsen som skyldes vedtatte endringer i tjenestepensjon håndteres regnskapsmessig som en planendring i følge regnskapsloven og resultatføres i år. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst). Rentebytteavtale Sykehuset har inngått langsiktig avtale om fast rente på deler av den langsiktige gjelden. Fastrenten inklusive en arbitrasje, som er differansen mellom flytende rente NIBOR 3 måneder rente og fastrenten, føres som en finansiell post i resultatregnskapet. Vedlikeholdsetterslep Etterslep på vedlikehold av sykehusets bygninger og fremtidig nødvendig vedlikehold resultatføres på det tidspunkt arbeidet skjer. Kontantstrøm Kontantstrømoppstilling er satt opp i samsvar med NRS kontantstrømoppstilling, indirekte metode. Skatt Sykehuset er unntatt fra skatteplikt. 14

15 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS NOTER NOTE 1 INNTEKTER Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalisert til Oslo og er lokalsykehus innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum. Psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt Vestre Aker innefor barne- og ungdomspsykiatri. Klinikk for Kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi Totale ordinære driftsinntekter 1000 NOK 1000 NOK Grunnfinansiering (somatikk og psykisk helsevern) Andre offentlige tilskudd (somatikk og psykisk helsevern) Aktivitetsbaserte inntekter ISF inntekter Helse Sør-Øst (somatikk) ISF inntekter gjester (somatikk) HELFO inntekter og egenandeler (somatikk og psykisk helsevern) Andre aktivitetsbaserte inntekter (somatikk og psykisk helsevern) Totale ordinære driftsinntekter Aktivitetstall somatikk Utskrevne pasienter døgnbehandling Liggedøgn døgnbehandling Pasienter dagoppholdsbehandling Polikliniske konsultasjoner DRG-poeng dag/døgn behandling 1) DRG-poeng poliklinisk behandling 1) DRG-poeng biologiske legemidler 1) Aktivitetstall psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Utskrevne pasienter døgnbehandling Liggedøgn døgnbehandling Oppholdsdager dagbehandling Polikliniske konsultasjoner, VOP Polikliniske konsultasjoner, TSB Polikliniske konsultasjoner, BUP ) ISF inntekter beregnes for somatiske døgn- og dagopphold, og polikliniske konsultasjoner, samt for biologiske legemidler. Inntektene i ISF-systemet er i 2013 satt til 40 % av full DRG-pris på kr , det vil si kr pr DRG poeng. 15

16 NOTE 2 LØNNSKOSTNADER OG ANDRE PERSONALKOSTNADER NOK 1000 NOK Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Herav utgjør godtgjørelse til ledende personer: Lønn / Honorar Andre ytelser Pensjon Administrerende direktør Styre Ved fratredelse er adm.dir. under visse betingelser berettiget til en etterlønn tilsvarende brutto lønn for en periode på 12 mnd. fra oppsigelsesdato. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til eller gitt garantier på vegne av adm. dir., medlemmer av styre eller andre nærstående parter Antall årsverk Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor beløper seg totalt for 2013 til NOK eks. mva. Godtgjørelsen fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Utvidet finansiell revisjon Andre attestasjonstjenester Totalt

17 NOTE 3 PENSJONER Kollektiv pensjonsordning Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har etablert en kollektiv pensjonsordning for de ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Hovedbetingelsene for avtalen er 30 års opptjening med 66 % pensjon i forhold til pensjonsgrunnlaget 1. januar i det året man fyller 67 år, samt ektefelle- og barnepensjon. Alle pensjonsytelsene samordnes med forventede ytelser fra folketrygden. Sykehusets prester er medlem i Statens Pensjonskasse. AFP-ordningen I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) som også betales gjennom KLP. Generelt Pensjonsordningene omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive, er oppsatte og 949 er pensjonister. LDS tilfredsstiller kravene iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Estimatavvik Økningen i estimatavviket fra 2012 skyldes i hovedsak at det fra 2013 er benyttet en ny dødelighetstabell (K2013) med økt forventet levetid, i tillegg til økte forutsetninger om lønnsregulering, G-regulering og pensjonsregulering. Økonomiske forutsetninger for beregningen Diskonteringsrente 4,00 % 4,05 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 4,00 % Årlig lønnsregulering 3,75 % 3,50 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,50 % 3,25 % Forventet pensjonsregulering 2,72 % 2,48 % AFP-uttak 27,40 % 33,61 % Dødelighetstabell K2013 K Spesifikasjon av pensjonskostnad 1000 NOK 1000 NOK Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse / -midler Sykepleier-/ legeordning 1000 NOK 1000 NOK Fellesordning Sykepleier-/ legeordning Fellesordning Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse/(-midler) Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført estimatendring/ avvik Netto bokført forpliktelse/(-midler) inkl arbeidsgiveravgift

18 NOTE 4 KJØP AV HELSETJENESTER OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOK 1000 NOK Kjøp av helsetjenester: Gjestepasienter psykisk helsevern Blodanalyser Kjøp av lab og røntgentjenester inneliggende pasienter Kjøp av offentlige helsetjenester, kommuner Kjøp av plasser alderspsykiatri Sum kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Inventar, maskiner Kontorkostnader Energi Husleie, avgifter, forsikringer Andre forbruksvarer Vedlikehold av bygg og utstyr Barnehagekostnader Kurs,seminar og videreutdanning Transportkostnader Annet Sum andre driftskostnader NOTE 5 KONTANTER OG BANKINNSKUDD Bundne bankinnskudd 1000 NOK 1000 NOK Skattetrekksmidler Sum bundne bankinnskudd Skattetrekksmidlene er avsatt på egen bankkonto for skattetrekk. NOTE 6 VAREBEHOLDNING NOK 1000 NOK Medisinske forbruksartikler Matvarer Diverse lagervarer Sum varebeholdninger Alt varelager består av ferdigvarer. Det er ikke gjort avsetninger for ukurans pr eller

19 NOTE 7 AKSJER Selskap Forretningssted Aksjekapital Antall aksjer Eier- og Egenkapital Årsresultat Balanseført stemmeandel verdi 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK Analysesenteret AS Oslo 100,0 8 8,0 % Hospital IT AS Oslo 198, ,1 % Egenkapitalinnskudd KLP Sum beholdning i aksjer og eierandeler Hospital IT AS har ikke avlagt regnskap for 2013, egenkapital og årsresultat er fra regnskapsåret Basert på foreløpige regnskapstall for 2013, anses det ikke å være behov for å nedskrive verdien på aksjeposten i Hospital IT AS. NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER Andre driftsmidler Bygg Anlegg u. utførelse Sum Sum 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK Anskaffelseskost Tilgang Herav Teknisk/IT utstyr Herav Medisinsk teknisk utstyr Overført til/fra aktivering Teknisk / IT utstyr Overført til/fra aktivering - Bygg Netto tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger og nedskr Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger og nedskr Balanseført verdi Avskrivningsår Avskrives ikke Avskrivningsplan Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler "Teknisk/IT utstyr" har en økonomisk levetid på 3-10 år, mens "Medisinsk teknisk utstyr" er satt til 4-15 år. Mesteparten av beløpet under "Anlegg under utførelse" er knyttet til byggrelaterte prosjekter. Bedriftshytter avskrives ikke og vises med kostpris. Aktivert beløp i tilknytning til "Anlegg under utførelse" er i henhold til estimert ferdigstillelsesgrad av prosjektet. Avskrivningstidspunktet starter ved ferdigstillelse og når anlegget tas i bruk. LDS inngår løpende leieavtaler på maskiner, fortrinnsvis på 3-5 år. Årlig leie utgjør TNOK inkl. mva. Det er medtatt husleieforpliktelser for ett år. 19

20 NOTE 9 MELLOMVÆRENDE OG TRANSAKSJONER MED EIERNE OG ANDRE NÆRSTÅENDE PARTER LDS er belastet med følgende kostnader fra Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg: NOK 1000 NOK Husleie, leie av uteareal til parkering og lignende og feste av tomt Barnehage Totalt Sykehuset har pr ingen gjeld til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg eller Stiftelsen Diakonova. Stiftelsen Diakonissehuset eier Lovisenberg Sykehusapotek. I 2013 (2012) kjøpte sykehuset medisiner og legemidler til pasienter og farmasitjenester av Lovisenberg Sykehusapotek for TNOK (TNOK ). Lovisenberg Sykehusapotek betalte LDS for lokaler, IKT-tjenester, vakt, transport, m.m samt returprovisjon med TNOK (TNOK 1.431). Lovisenberg Diakonale Sykehus eier 8% av Analysesenteret AS. I 2013 (2012) kjøpte sykehuset bistand til rapportering og analyse av aktivitetsdata for TNOK (TNOK 1.406). Analysesenteret AS betalte LDS for husleie og renhold med TNOK 197 (TNOK 182). Lovisenberg Diakonale Sykehus eier 24,1% av Hospital IT AS. I 2013 (2012) kjøpte sykehuset servicetjenester og utstyr til pasientterminaler for TNOK (TNOK 1.529) NOTE 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOK 1000 NOK Skyldig lønn, feriepenger etc Fonds (øremerkede gaver o.l.) Påløpne renter Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 11 LANGSIKTIG GJELD NOK 1000 NOK Pantegjeld kredittinstitusjoner Investeringstilskudd til nybygg, Nic Waal Utsatt inntektsføring i forb. med overtakelse av Nic Waal Sum langsiktig gjeld Første års avdrag langsiktig gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år MNOK 38,1 mill av pantegjeld kredittinstitusjoner ble nedbetalt i februar

21 NOTE 12 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Sykehusbygningen er stilt som sikkerhet for selskapets gjeld til eksterne kreditorer. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har rett til løsnings- og forkjøpsrett til angjeldende bygning/eiendom dersom sykehusdriften opphører, dersom bygningen skifter eier eller ved endring i bestemmende myndighet i Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Denne retten gjelder til Ved bruk av løsnings- og forkjøpsrett skal markedsverdi ved overtagelsespunktet legges til grunn, med fradrag av TNOK regulert for endringer i konsumprisindeksen siden eiendommen ble overdratt NOTE 13 KONTRAKTER OG ANDRE FORPLIKTELSER Helse Sør-Øst RHF er sykehusets oppdragsgiver. Partene har inngått en langsiktig avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester. I tillegg til den langsiktige avtalen, inngår partene en årlig avtale om oppdrag og bestilling som regulerer aktivitet, økonomisk vederlag, styringsparametere m.v. for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. LDS leier lokalene til Vor Frue Hospital. Disse lokalene er i Oslo kommunes eie. LDS, på vegne av Helse Sør-Øst, disponerer lokalene vederlagsfritt så lenge det drives psykisk helsevern virksomhet i bygget. LDS leier lokaler av Hamar Sanitetsforening til Hospice Sangen for en husleie på NOK 1. Andre husleiekontrakter løper fra 3-10 år og er inngått på markedsmessige betingelser. LDS har avtale med Oslo Kommune, Bydel Grünerløkka vedr leiekostnader for Østerdalsgt 7 til NOTE 14 EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs Annen Total egenkapital egenkapital 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr NOTE 15 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende kr Alle aksjene gir lik stemmerett. Aksjekapitalen er balanseført med kr i regnskapet. Aksjonæroversikt: Ant.aksjer Eierandel Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg % Stiftelsen Diakonova % Totalt % 21

22 22

23 23

24 Medisinsk mottak Lovisenberg Diakonale Hospital is a local hospital providing medical services for inhabitants of four City Districts in Oslo, about 25 percent of the city s population. In addition psychiatric services are offered to several other city boroughs and our hospice offers palliative care. The surgical department receives patients for scheduled operations from all parts of Norway within orthopaedic and ear nose and throat surgery. The orthopaedic section conducts about 1200 hip and knee implants and treats 840 shoulder patients with advanced arthroscopic operations a year. This makes the hospital one of the leading orthopaedic sections within these fields in Norway. The concentration on planned surgery, excluding emergency and trauma surgery, makes the department a very efficient unit, with stable operation volumes and low rates of hospital infections. The TAKO-centre is a National Resource Centre for oral health in rare medical conditions. The centre also includes a dental clinic for patients with long-term drug abuse and chronic psychiatric disorders. The hospital is owned by the private deaconess foundations Diakonissehuset Lovisenberg and Diakonova. It operates within the framework of Public Health, with a long term contract with South-Eastern Norway Regional Health Authority. With a staff of approximately 1300 person/ years and a gross budget of approximately 1600 mill. NKr, the hospital has 235 beds, and an extensive out-patient facility. The hospital has a modern radiology-department, a clinical laboratory, and a pharmacy. There is an interpretation service for patients with other mother tongues than Norwegian, ordered on request. The hospital was founded in 1868 by the pioneer Cathinka Guldberg - the first trained nurse in Norwegian medical history. The word deacon comes from a Greek verb, meaning to be at someone s service, to take care of. The mission of each individual employee and our organisation as a whole is to offer treatment and service of high quality to all our patients, with equality and respect. Lovisenberg Diakonale Sykehus Postadresse: 0440 Oslo Besøksadresse: Lovisenberggata 17 Tlf: E- post: