Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agder-fylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om helseforetak, og skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i sykehusområdet. I tillegg har SSHF regionale og nasjonale funksjoner. SSHF har som mål å gi et helhetlig og individuelt tilpasset behandlingstilbud av høy kvalitet, sikre effektive pasientforløp, målrettet opplæring og behandling av høy kvalitet. Dette gjelder innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering. SSHF har også ansvar for prehospitale tjenester og pasientreiser. SSHF har somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Psykiatrisk sykehusavdeling er lokalisert i Arendal og Kristiansand. Distriktspsykiatriske og barn- og ungdomspsykiatriske enheter ligger i Kristiansand, Mandal, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord, Arendal, Lillesand, Grimstad og Tvedestrand. Det er rus- og avhengighetsenheter i begge fylkene. Administrasjonen for SSHF ligger på Eg i Kristiansand kommune. Strategiplan har lagt premissene for prioritering og utvikling av SSHF. Den tar utgangspunkt i forventet utvikling og behov for spesialisthelsetjenester, og redegjør for sentrale utfordringer og prioriteringer. Arbeidet med å utarbeide strategiplan for perioden har pågått gjennom 2014, og planen ble vedtatt i styret i februar Arbeidet med Utviklingsplan 2030 har pågått gjennom hele 2014, og ble styrebehandlet i februar SSHF gir utfyllende rapportering om virksomheten i Årlig melding Der rapporteres det til eier hvordan SSHF har arbeidet med mål og krav gitt i Oppdrag og bestilling HMS-rapport 2014 inneholder også utfyllende detaljer på en del områder. Virksomheten SSHF oppnådde et positivt resultat i 2014 på 101 mill. kr før pensjonskorreksjoner. Dette til tross for at det har vært betydelige utfordringer innen somatisk virksomhet. Det positive resultatet bidrar til nødvendige investeringer. Flere kvalitetsindikatorer har vist positiv utvikling, men det er fortsatt forbedringsbehov, spesielt for ventetider og fristbrudd. Virksomheten har i 2014 fortsatt dreining fra døgn- til dagbehandling, noe tabellen under viser. Aktivitet Endring Somatikk Innleggelser døgn ,5 % Dagbehandling ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Psykiatri og avhengighetsbehandling Innleggelser døgn ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Medisinsk service Laboratorieanalyser ,0 % 1

2 Radiologiske undersøkelser ,9 % Radiologiske undersøkelser ble for 2013 oppgitt på en annen tellemåte med stk. Resultat for 2013 er omberegnet slik at det kan sammenlignes med resultatet for Hovedmål Det er redegjort for arbeidet med Helse Sør-Østs hovedmål i Årlig melding Gjennomsnittlig ventetid for 2014 var 68 dager, mens målet var 65 dager eller lavere. Det er store variasjoner mellom fagområdene. Somatikken ligger høyest med snitt på 69 dager mens psykisk helsevern for voksne og barn har henholdsvis 45 og 35 dager. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 41 dager. Andel fristbrudd Somatikk 4,5 % 5,6 % Psykisk helsevern Voksne 6,7 % 4,5 % Psykisk helsevern barn og unge 3,4 % TSB 4,1 % 1,3 % Resultatene for ventetider og fristbrudd er ikke tilfredsstillende, og styret forventer at det iverksettes tiltak i 2015 som reduserer ventetid og fristbrudd. Spesielt utfordrende blir det med lovendringen 1. september 2015 som gir alle pasienter rett til behandling. Målet er å redusere sykehusinfeksjoner til under 3 %. Målingene har vist varierende verdier i 2014, og ved siste måling i november var resultatet 5,1 % for SSHF totalt, 3,5 % påført i SSHF. Tilsvarende tall for 2013 var 6,4 % og 4,6 % Målet er at pasientene skal få timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I 2014 fikk 55,9 % dette mot 54,3 % i Det er store variasjoner mellom avdelingene, og områder med lange ventelister sliter mest med dette målet. Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2014 med en svarandel på 77 %. Målet er at alle medarbeidere skal involveres i oppfølgingen for egen enhet. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Det iverksettes tiltak for at en større andel skal oppleve at de deltar i oppfølgingen. Øvrige resultater viser en positiv trend for SSHF. Det er et mål å skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Resultatet de siste årene bidrar til dette, og det ble gjennomført investeringer for nesten 200 mill. kr i Det planlegges investeringer for ca. 250 mill. kr i Styringsindikatorer Det arbeides med å oppnå målene i styringsindikatorene. SSHF har gode resultater for korridorpasienter og andel utskrivingsklare pasienter, mens for epikriser og det pasientadministrative arbeidet gjenstår det fortsatt en del arbeid. Målet er at 100 % av epikrisene skal være utsendt innen 7 dager. Andel sendt innen 7 dager Somatikk 82,7 % 83,3 % Psykisk helsevern Voksne 84,8 % 89,1 % Psykisk helsevern barn og unge 51,9 % TSB 75,9 % 81,1 % 2

3 Det spesielt lave nivået innen psykisk helse for barn og unge skyldes i hovedsak systemomlegging til DIPS i 1. kvartal Sykehuset arbeider systematisk med å redusere antall åpne dokumenter og antall åpne henvisningsperioder. Status ved utgang av 2014 var åpne dokumenter mot i 2013, og pasienter med åpen henvisningsperiode mot i Økningen i åpne dokumenter skyldes innføring av kvalitetsregistre innen kirurgiske fag. Risikostyring Klinikkvise risikovurderinger danner hvert tertial grunnlag for en samlet risikovurdering på foretaksnivå. Malen ble revidert i 2014, og det legges vekt på å beskrive tiltak med frister for områdene med størst risiko. Risikovurdering legges fram for styret som del av tertialrapporteringen. Uønskede hendelser Klinikkene har aktive og velfungerende kvalitetsråd, og disse har ansvar for oppfølging av pasientskader. Hensikten er å sikre læring og nærhet til dette viktige arbeidet. Antall registrerte saker i hendelsesregistreringssystemet TQM var i 2014 mot i Det arbeides kontinuerlig med meldekulturen i SSHF, med fokus på å melde de riktige tingene. Det ble registrert hendelser i 2014 mot 652 i Dette er hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig skade på pasient. Økningen skyldes trolig bedre meldekultur. 27 alvorlige hendelser ble meldt til Helsetilsynet etter 3-3a i 2014 mot 36 i a omfatter de alvorligste hendelsene, som dødsfall eller betydelig skade som er uventet i forhold til påregnelig risiko. 3-3-hendelser publiseres på SSHFs nettsider. Det ble registrert 224 nye saker hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i 2014 mot 232 i Av 239 saker som ble avsluttet i 2014 fikk klager medhold i 67. Det ble gitt 141 avslag og 31 saker ble avist/henlagt. Det ble utbetalt 31,0 mill. kr i erstatning, og egenandelen for SSHF var 3,2 mill. kr. Saker som er ferdig behandlet i NPE legges fram for klinikkens kvalitetsråd. Det er en utfordring å lære av uønskede hendelser slik at rutiner og systemer hindrer at pasienter påføres skader. Gjennom avdelingenes innrapportering av meldinger om skade på pasient legges det vekt på å informere pasientene om deres rettigheter til å benytte seg av NPE-ordningen. Tilsyn Det var tilsyn med ulike deler av virksomheten i Fylkesmannen hadde fire tilsyn i 2014, men kun ett av disse ga avvik. Avvik etter tilsyn følges opp av aktuell klinikk og er også tema i oppfølgingsmøtene mellom klinikkene og administrerende direktør. Sakene behandles i klinikkvise kvalitetsråd for læring på tvers. Hvert tertial får styret og Helse Sør-Øst RHF oversikt over eksterne tilsyn, med antall avvik og status på disse. Pasienttilfredshet SSHF har ikke egen pasienttilfredshetsundersøkelse og ønsker en felles regional løsning. SSHF deltar i nasjonale undersøkelser av pasienterfaringer (PasOpp) og aktuelle avdelinger følger opp resultatene fra disse. Forskning Avdelingsvis infrastruktur for forskning ved SSHF er under opptrapping. Flere ansettes i veilederstillinger etter disputas slik at god pasientrettet forskning i egen avdeling videreføres og 3

4 videreutvikles. Det er en målsetting at forskningsresultater og innovative løsninger raskt kan konverteres til nye rutiner som bidrar til økt kvalitet og effektivitet. SSHF har høy forskningsaktivitet, og det pågår for tiden ca. 35 doktorgradsprosjekter ved SSHF. I 2014 var det fire doktorgradsdisputaser. SSHF samarbeider med Oslo universitetssykehus innen global helse, barnemedisin, gastro-, revma-, kardiologi- og psykisk helse og med Universitetet i Bergen (UiB) innen ØNH, nevrologi og lungemedisin. SSHF har fire leger i professorater ved UiB, en ved NTNU og en ved UIA. Egenregistrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin (Norsk vitenskapsindeks) gjennomføres fortløpende. Forskningsnyheter, forskningsproduksjon og pågående prosjekter synliggjøres på SSHFs egen nettside. Nettsiden skal lenkes opp til Cristin hvor forskningsproduksjonen registreres fortløpende. Forskningsenheten er for tiden involvert i to større EU-prosjekter. Det ene er i samarbeid med UiA for å etablere en telemedisinsk løsning for alle 30 kommunene på Agder i oppfølgingen av pasienter med KOLS, og det andre er et skandinavisk samarbeid om flått. Forskningsenheten har ambisjoner om økt satsning på EUprosjekter og følger dette nøye. Forskningsenheten vil bistå sykehusledelsen i arbeidet med økt fokus på kvalitetssikring og implementering av kvalitetssystemer i klinisk drift. Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Brukerutvalget taler pasientenes og de pårørendes sak og er et rådgivende organ for ledelsen i arbeidet med å utvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget har 11 medlemmer. Det har vært økt aktivitet blant annet som følge av økt fokus på brukermedvirkning på systemnivå. Brukerrepresentanter deltar i ulike råd og utvalg både på klinikknivå og på overordnet nivå i SSHF. Brukerutvalget har deltatt i arbeidet med avtalene knyttet til samhandlingsreformen. Det er etablert faste samarbeidsrutiner med tillitsvalgte og verneombud, og forholdet oppleves som konstruktivt og preget av tillit. SSHF tilstreber å involvere tillitsvalgte så tidlig som mulig i ulike prosesser og utviklingsarbeid. Bemanning og arbeidsmiljø Likestilling SSHFs lønns- og arbeidsgiverpolitikk skal sikre likebehandling og hindre diskriminering av medarbeidere på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn. Av de medarbeiderne ved utgangen av 2014 er 77 % kvinner og 23 % menn. Det er flest av kvinner på enhetsledernivå med (75 % kvinner), mens fordelingen er nesten lik for avdelingsledere (49 % kvinner). I sykehusets ledergruppe er det tre kvinner og seks menn. Ved etablering av interne råd og utvalg tilstrebes en representativ kjønnsfordeling. I styret for SSHF er det fem kvinner og fem menn etter at nytt styre ble oppnevnt i februar Lønnsfordeling I desember 2014 var gjennomsnittslønnen for menn kr høyere enn for kvinner (grunnlønn i 100 % stilling uten individuelle tillegg og variabel lønn). Tilsvarende tall for 2013 var kr. Lønnsforskjellen varierer mellom de ulike stillingsgruppene, men siden kjønnsfordelingen er ulik, og/eller antallet medarbeidere lavt i enkelte grupper, er det vanskelig å sammenligne. For de store gruppene er forskjellen i lønn ubetydelig. Deltidsstillinger 42,6 % av de fast ansatte arbeider deltid, inkludert de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som f.eks. rettighetspermisjoner, delvis pensjon og godkjente bierverv. SSHF har de siste årene arbeidet sammen med tillitsvalgte for å finne tiltak som kan redusere uønsket deltid. I juni 2013 vedtok ledergruppen at SSHF bare skal utlyse stillinger for pleiepersonell i kombinasjon med helgearbeid. 4

5 Bemanningsenheten som først ble opprettet i SSA ble i 2014 utvidet til å omfatte SSK. Dette gir deltidsansatte muligheter til å søke større stillingsbrøk. SSHF etablerte i 2014 en traineeordning der 11 nyutdannede sykepleiere fikk 100 % fast ansettelse. Dette er et bidrag i arbeidet med å skape en heltidskultur i SSHF. Lederutvikling og opplæring SSHF gjennomfører årlig lederutviklingsprogram tilpasset ulike ledernivå. Det arrangeres introduksjonskurs for nye medarbeidere, kurs for sommervikarer og opplæring av nye ledere. «Den lille lederskolen» som startet i 2013 er videreført i Den har hver måned en times undervisning i aktuelle tema med videooverføring slik at ledere fra alle lokasjoner kan delta. Inkluderende arbeidsliv SSHF er IA-bedrift, og det overordnede målet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Alle ledere i SSHF plikter å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til å legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også en plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Rådgivere i bedriftshelsetjenesten bistår lederne i IA-arbeidet. Det ble i 2014 gjennomført 12 omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er saker som går på tvers av klinikkene. I tillegg til dette omplasseres flere innenfor de ulike klinikkene. Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på kjønnsforskjeller i sykefravær har hatt mye fokus også i 2014, både i SSHF og nasjonalt. Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til fravær, for bedre å kunne sette inn spesifikke og virkningsfulle tiltak, samt bidra til forskning innenfor feltet. Arbeidet med å analysere datamaterialet har pågått i 2014, og vil fortsette frem til endelig rapport kommer mot slutten av I 2013 ble det satt i gang prosjekter på fem enheter som over tid har hatt høyt sykefravær. Dette er utvidet med ytterligere seks enheter i Målet er å prøve ut ulike tiltak. Det samlede sykefraværet ved SSHF var i ,6 %, mot 6,5 % for Av de foretakene i HSØ det er naturlig å sammenlignes med har SSHF lavest sykefravær i HMS Organisasjonsavdelingen har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. SSHF har egen intern offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) som er organisert i Organisasjonsavdelingen. BHT leverer også tjenester til Vest-Agder fylkeskommune. Alle aktuelle prosedyrer og retningslinjer er samlet i en HMS-håndbok, som også fungerer som mal for avdelingenes HMS-ansvar og -oppgaver. HMS-håndboken revideres ved endringer i Arbeidstilsynets forskrifter og SSHFs interne prosedyrer. HMS-aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå blir vurdert av Hovedarbeidsmiljøutvalget og klinikkvise arbeidsmiljøutvalg. Aktiviteten blir målt ved bl.a. antall gjennomførte vernerunder og HMS-handlingsplaner. Det ble gjennomført 160 vernerunder i SSHF i Yrkeshygieniker har bistått med opplæring i bruk av elektronisk stoffregister i SSHF. Stoffkartoteket inneholder sikkerhetsdatablader for hele SSHF. Det er utført risikovurderinger av kjemikalier ved flere enheter. Dette arbeidet er intensivert i forbindelse med sertifisering av ytre miljø. BHT bistår i saker som omhandler psykososialt arbeidsmiljø. Ruspolicyen til SSHF ble revidert i

6 Årlig grunnkurs i HMS er gjennomført med 160 ledere, verneombud og tillitsvalgte som deltakere fordelt på fem samlinger. Det undervises også i HMS for nye ledere og i verneombudssamlinger. Skader Det ble i 2014 registrert 401 ansattskader, inkludert vold/trusler. Det er en nedgang fra 434 i Smittevern SSHF har egen smittevernenhet i Fagavdelingen. Enheten har en viktig rolle som rådgiver og pådriver for smittevernsarbeidet i klinikkene. Smittevernenheten overvåker infeksjoner gjennom prevalens- og insidensmålinger. Enheten har fokus på resistensutvikling hos bakterier og riktig antibiotikabruk i vårt nedslagsfelt. Det er gjennomført luftkvalitetsmålinger i operasjonsstuer. Enheten bidrar med sine ressurser i forbedringsprosjekter på disse områdene. Enheten utfører også vaksinasjoner av medarbeidere. SSHF har et godt samarbeid med kommunene i Agder og bidrar med kunnskapsformidling gjennom undervisning og rådgivning. Samfunnsansvar Menneskerettigheter /Diskriminering SSHF skal følge lover og forskriftet og være en arbeidsplass uten diskriminering. SSHF har en egen policy for rekruttering og integrering av innvandrere. Målet er økt mangfold. Alle stillingsannonser har en oppfordring til innvandrere om å søke stillinger. Arbeidstakers rettigheter I tillegg til lover og forskrifter regulerer hovedavtaler, overenskomster og særavtaler lønn, pensjon og andre sosiale forhold knyttet til forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ytre miljø Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at alle helseforetak skal være miljøsertifisert etter ISO standarden. SSHF har arbeidet aktivt med dette de siste to årene og ble sertifisert i september Regjeringen har tidligere signalisert at offentlige bygge- og anleggstiltak skal vektlegge miljø og estetikk. Det har SSHF lagt til grunn i arbeidet med miljøsertifiseringen. En helhetlig forståelse av sammenhengene mellom tjenesteproduksjon, ressursbehov og forvaltning av ressursene er styrende for våre prioriteringer ved gjennomføring av investeringstiltakene. Hensynet til ytre miljø er derfor et satsingsområde for SSHF. SSHF har vedtatt en miljøpolitikk slik ISO krever. Overordnet mål er å redusere CO 2 - utslipp uten kjøp av klimakvoter. De viktigste faktorene som påvirker ytre miljø er identifisert, og i klima- og miljøprogram er det satt mål for CO 2 -utslipp, energibruk, papirbruk, kildesortering og reisevirksomhet. Transport er en stor utfordring med hensyn til ytre miljø. Det gjelder transport av både varer, pasienter og medarbeidere. Det arbeides med tiltak for å redusere transporten, bl.a. ved mer samkjøring. Energibruk og renovasjon har stor innvirkning på ytre miljø Endring Energiforbruket (KwH) ,9 % Avfallsmengde (tonn) ,5 % Vannforbruket (m 3 ) ,2 % 6

7 Energiforbruk er i hovedsak knyttet til oppvarming og kjøling. Lavere energibruk i 2014 skyldes i hovedsak en kald vinter i 2013 og en mild vinter i Arbeidet med energimerking av byggene pågår. Økningen for avfall kan i noen grad knyttes til bedre registrering og økt aktivitet. Det er restavfall som øker mest, og det arbeides med tiltak som kan bidra til bedre sortering. Innkjøp og miljøkrav Det arbeides med å bli mer miljøbevisst ved innkjøp, og at miljøhensyn blir integrert i anskaffelsesprosesser der det er relevant. Kulturminner Landsverneplanen for spesialisthelsetjenesten krever at helseforetakene utarbeider forvaltningsplaner for de bygg og uteområder som verneplanen omfatter. Arbeidet med forvaltningsplaner er startet i Arendal og med utearealene i Kristiansand. Det er kun en liten del av uteområdene som er omfattet av verneplanen, så man har valgt å lage en kombinert forvaltnings- og skjøtselsplan for området, for å sikre en god sammenheng i forvaltning og skjøtsel på hele det aktuelle området. Korrupsjonsbekjempelse SSHF har retningslinjer for kontakt med legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge basert på Helse Sør-Østs samarbeidsavtaler med disse. Avtalene skal bidra til åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene. SSHF følger felles etiske retningslinjer for innkjøp i Helse Sør-Øst, og eget e-læringsprogram om temaet benyttes. Årsregnskap Årsresultat (mill. kroner) Årsresultat 671,7 133,2 Opprinnelig resultatkrav 100,0 104,0 Økt resultatkrav pga. endringer i pensjonsregelverk* 570,8 Sum resultatkrav 670,8 104,0 Avvik fra resultatkrav 0,9 29,2 * Opprinnelig resultatkrav ble endret i foretaksmøte på grunn av reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. Driftsinntekter/ driftskostnader (mill. kroner) Endring Driftsinntekter ,20 % Driftskostnader ,60 % Pensjonseffekten medførte reduksjon i inntektsrammene på 288,1 mill. kr og reduserte pensjonskostnader på 858,9 mill. kr. 7

8 Kontantstrøm (mill. kroner) Endring kr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Likviditetsbeholdning For mer detaljert informasjon vises til årsregnskapet. DRG-poeng Endring DRG-aktivitet i henhold til eieransvar ,3 % Årsregnskapet er utarbeidet etter forutsetningen om fortsatt drift, og styret anser at det foreliggende årsregnskapet gir et dekkende uttrykk for SSHFs stilling og resultat. Styret foreslår følgende resultatdisponering av overskuddet på kr: Hele overskuddet overføres til egenkapitalen. Ved utgangen av 2014 utgjør egenkapitalen kr som utgjør 70 % (66 % i 2013) av sum eiendeler på mill kr. Økning i egenkapitalandelen må ses i sammenheng med effekt av pensjonsjustering. SSHFs soliditet er god og er i liten grad eksponert for markedsrisiko og kredittrisiko. Sentrale myndigheter har gjort det klart at helseforetakene skal møte resultatkravet i Pensjon På grunn av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering på ytelser for fremtidige pensjonister, har SSHF betydelig lavere pensjonskostnader i 2014 i forhold til Pensjonskostnaden for 2014 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt i aktuarberegningen for Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2014 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. SSHF har pr en samlet brutto pensjonsforpliktelse på mill. kr mot mill. kr pr Netto pensjonsforpliktelse er på mill. kr pr mot mill. kr pr Pensjonsforpliktelsene vil påvirke SSHFs framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr utgjør ikke resultatført estimat og planendringer mill. kr mot mill. kr pr Framtidige resultatføringer vil endre egenkapitalen tilsvarende. 8

9 Styrets arbeid Styret hadde ni møter i Månedlige virksomhetsrapporter med aktivitetsdata og status på mål og øvrige indikatorer ble behandlet og ga styret god oversikt over drift og utviklingstrender. Det er fortsatt utfordringer med full måloppnåelse på en del områder, og styret vil sammen med administrerende direktør arbeide med tiltak som kan løse disse utfordringene. Det har vært flere saker med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Bl.a. holdes styret orientert om arbeidet med konsernrevisjonens rapport om det pasientadministrative arbeidet, og klinikkene har presentert sitt arbeid med pasientsikkerhet. I februar ble høringsutkast til Utviklingsplan 2030 lagt fram for styret, og planen har vært tema flere ganger gjennom året, bl.a. med presentasjon av ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse samt økonomiske vurderinger. Nåværende strategiplan gjelder for , og høringsutkast til Strategiplan ble lagt fram for styret i september Endelig vedtak ble gjort i februar Ifølge vedtekter for SSHF, 14, skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF. Årlig melding tar utgangspunkt i Oppdrag og bestilling og følger oppsatt mal. Årlig melding ble styrebehandlet 27. februar før oversending til Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte har deltatt i arbeidet med Årlig melding. Styremedlemmer pr SSHF Vedtektenes 4 inneholder bestemmelser om oppnevning og valg av styremedlemmer. Foretaksmøtet i februar 2014 oppnevnte nye styremedlemmer. Eieroppnevnte: Styreleder Camilla Dunsæd, nestleder Erling Valvik, Tone Midttun, Per Kristian Vareide, Anne Halvorsen Valgt av og blant de ansatte: Frode Gallefoss, Bjørg Synøve Nikolaisen, Geir Noraberg, Liv Hellen Skjold Rafoss. Oppsummering Styret vil berømme ledelse og medarbeidere for den gode innsatsen som er gjort gjennom året. Dette har bidratt til at SSHF kan vise til gode resultater og positiv utvikling på mange områder i Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide Nestleder Anne Halvorsen Lars E. Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Jan-Roger Olsen Administrerende direktør 9