Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agder-fylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om helseforetak, og skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i sykehusområdet. I tillegg har SSHF regionale og nasjonale funksjoner. SSHF har som mål å gi et helhetlig og individuelt tilpasset behandlingstilbud av høy kvalitet, sikre effektive pasientforløp, målrettet opplæring og behandling av høy kvalitet. Dette gjelder innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering. SSHF har også ansvar for prehospitale tjenester og pasientreiser. SSHF har somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Psykiatrisk sykehusavdeling er lokalisert i Arendal og Kristiansand. Distriktspsykiatriske og barn- og ungdomspsykiatriske enheter ligger i Kristiansand, Mandal, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord, Arendal, Lillesand, Grimstad og Tvedestrand. Det er rus- og avhengighetsenheter i begge fylkene. Administrasjonen for SSHF ligger på Eg i Kristiansand kommune. Strategiplan har lagt premissene for prioritering og utvikling av SSHF. Den tar utgangspunkt i forventet utvikling og behov for spesialisthelsetjenester, og redegjør for sentrale utfordringer og prioriteringer. Arbeidet med å utarbeide strategiplan for perioden har pågått gjennom 2014, og planen ble vedtatt i styret i februar Arbeidet med Utviklingsplan 2030 har pågått gjennom hele 2014, og ble styrebehandlet i februar SSHF gir utfyllende rapportering om virksomheten i Årlig melding Der rapporteres det til eier hvordan SSHF har arbeidet med mål og krav gitt i Oppdrag og bestilling HMS-rapport 2014 inneholder også utfyllende detaljer på en del områder. Virksomheten SSHF oppnådde et positivt resultat i 2014 på 101 mill. kr før pensjonskorreksjoner. Dette til tross for at det har vært betydelige utfordringer innen somatisk virksomhet. Det positive resultatet bidrar til nødvendige investeringer. Flere kvalitetsindikatorer har vist positiv utvikling, men det er fortsatt forbedringsbehov, spesielt for ventetider og fristbrudd. Virksomheten har i 2014 fortsatt dreining fra døgn- til dagbehandling, noe tabellen under viser. Aktivitet Endring Somatikk Innleggelser døgn ,5 % Dagbehandling ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Psykiatri og avhengighetsbehandling Innleggelser døgn ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Medisinsk service Laboratorieanalyser ,0 % 1

2 Radiologiske undersøkelser ,9 % Radiologiske undersøkelser ble for 2013 oppgitt på en annen tellemåte med stk. Resultat for 2013 er omberegnet slik at det kan sammenlignes med resultatet for Hovedmål Det er redegjort for arbeidet med Helse Sør-Østs hovedmål i Årlig melding Gjennomsnittlig ventetid for 2014 var 68 dager, mens målet var 65 dager eller lavere. Det er store variasjoner mellom fagområdene. Somatikken ligger høyest med snitt på 69 dager mens psykisk helsevern for voksne og barn har henholdsvis 45 og 35 dager. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 41 dager. Andel fristbrudd Somatikk 4,5 % 5,6 % Psykisk helsevern Voksne 6,7 % 4,5 % Psykisk helsevern barn og unge 3,4 % TSB 4,1 % 1,3 % Resultatene for ventetider og fristbrudd er ikke tilfredsstillende, og styret forventer at det iverksettes tiltak i 2015 som reduserer ventetid og fristbrudd. Spesielt utfordrende blir det med lovendringen 1. september 2015 som gir alle pasienter rett til behandling. Målet er å redusere sykehusinfeksjoner til under 3 %. Målingene har vist varierende verdier i 2014, og ved siste måling i november var resultatet 5,1 % for SSHF totalt, 3,5 % påført i SSHF. Tilsvarende tall for 2013 var 6,4 % og 4,6 % Målet er at pasientene skal få timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I 2014 fikk 55,9 % dette mot 54,3 % i Det er store variasjoner mellom avdelingene, og områder med lange ventelister sliter mest med dette målet. Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2014 med en svarandel på 77 %. Målet er at alle medarbeidere skal involveres i oppfølgingen for egen enhet. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Det iverksettes tiltak for at en større andel skal oppleve at de deltar i oppfølgingen. Øvrige resultater viser en positiv trend for SSHF. Det er et mål å skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Resultatet de siste årene bidrar til dette, og det ble gjennomført investeringer for nesten 200 mill. kr i Det planlegges investeringer for ca. 250 mill. kr i Styringsindikatorer Det arbeides med å oppnå målene i styringsindikatorene. SSHF har gode resultater for korridorpasienter og andel utskrivingsklare pasienter, mens for epikriser og det pasientadministrative arbeidet gjenstår det fortsatt en del arbeid. Målet er at 100 % av epikrisene skal være utsendt innen 7 dager. Andel sendt innen 7 dager Somatikk 82,7 % 83,3 % Psykisk helsevern Voksne 84,8 % 89,1 % Psykisk helsevern barn og unge 51,9 % TSB 75,9 % 81,1 % 2

3 Det spesielt lave nivået innen psykisk helse for barn og unge skyldes i hovedsak systemomlegging til DIPS i 1. kvartal Sykehuset arbeider systematisk med å redusere antall åpne dokumenter og antall åpne henvisningsperioder. Status ved utgang av 2014 var åpne dokumenter mot i 2013, og pasienter med åpen henvisningsperiode mot i Økningen i åpne dokumenter skyldes innføring av kvalitetsregistre innen kirurgiske fag. Risikostyring Klinikkvise risikovurderinger danner hvert tertial grunnlag for en samlet risikovurdering på foretaksnivå. Malen ble revidert i 2014, og det legges vekt på å beskrive tiltak med frister for områdene med størst risiko. Risikovurdering legges fram for styret som del av tertialrapporteringen. Uønskede hendelser Klinikkene har aktive og velfungerende kvalitetsråd, og disse har ansvar for oppfølging av pasientskader. Hensikten er å sikre læring og nærhet til dette viktige arbeidet. Antall registrerte saker i hendelsesregistreringssystemet TQM var i 2014 mot i Det arbeides kontinuerlig med meldekulturen i SSHF, med fokus på å melde de riktige tingene. Det ble registrert hendelser i 2014 mot 652 i Dette er hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig skade på pasient. Økningen skyldes trolig bedre meldekultur. 27 alvorlige hendelser ble meldt til Helsetilsynet etter 3-3a i 2014 mot 36 i a omfatter de alvorligste hendelsene, som dødsfall eller betydelig skade som er uventet i forhold til påregnelig risiko. 3-3-hendelser publiseres på SSHFs nettsider. Det ble registrert 224 nye saker hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i 2014 mot 232 i Av 239 saker som ble avsluttet i 2014 fikk klager medhold i 67. Det ble gitt 141 avslag og 31 saker ble avist/henlagt. Det ble utbetalt 31,0 mill. kr i erstatning, og egenandelen for SSHF var 3,2 mill. kr. Saker som er ferdig behandlet i NPE legges fram for klinikkens kvalitetsråd. Det er en utfordring å lære av uønskede hendelser slik at rutiner og systemer hindrer at pasienter påføres skader. Gjennom avdelingenes innrapportering av meldinger om skade på pasient legges det vekt på å informere pasientene om deres rettigheter til å benytte seg av NPE-ordningen. Tilsyn Det var tilsyn med ulike deler av virksomheten i Fylkesmannen hadde fire tilsyn i 2014, men kun ett av disse ga avvik. Avvik etter tilsyn følges opp av aktuell klinikk og er også tema i oppfølgingsmøtene mellom klinikkene og administrerende direktør. Sakene behandles i klinikkvise kvalitetsråd for læring på tvers. Hvert tertial får styret og Helse Sør-Øst RHF oversikt over eksterne tilsyn, med antall avvik og status på disse. Pasienttilfredshet SSHF har ikke egen pasienttilfredshetsundersøkelse og ønsker en felles regional løsning. SSHF deltar i nasjonale undersøkelser av pasienterfaringer (PasOpp) og aktuelle avdelinger følger opp resultatene fra disse. Forskning Avdelingsvis infrastruktur for forskning ved SSHF er under opptrapping. Flere ansettes i veilederstillinger etter disputas slik at god pasientrettet forskning i egen avdeling videreføres og 3

4 videreutvikles. Det er en målsetting at forskningsresultater og innovative løsninger raskt kan konverteres til nye rutiner som bidrar til økt kvalitet og effektivitet. SSHF har høy forskningsaktivitet, og det pågår for tiden ca. 35 doktorgradsprosjekter ved SSHF. I 2014 var det fire doktorgradsdisputaser. SSHF samarbeider med Oslo universitetssykehus innen global helse, barnemedisin, gastro-, revma-, kardiologi- og psykisk helse og med Universitetet i Bergen (UiB) innen ØNH, nevrologi og lungemedisin. SSHF har fire leger i professorater ved UiB, en ved NTNU og en ved UIA. Egenregistrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin (Norsk vitenskapsindeks) gjennomføres fortløpende. Forskningsnyheter, forskningsproduksjon og pågående prosjekter synliggjøres på SSHFs egen nettside. Nettsiden skal lenkes opp til Cristin hvor forskningsproduksjonen registreres fortløpende. Forskningsenheten er for tiden involvert i to større EU-prosjekter. Det ene er i samarbeid med UiA for å etablere en telemedisinsk løsning for alle 30 kommunene på Agder i oppfølgingen av pasienter med KOLS, og det andre er et skandinavisk samarbeid om flått. Forskningsenheten har ambisjoner om økt satsning på EUprosjekter og følger dette nøye. Forskningsenheten vil bistå sykehusledelsen i arbeidet med økt fokus på kvalitetssikring og implementering av kvalitetssystemer i klinisk drift. Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Brukerutvalget taler pasientenes og de pårørendes sak og er et rådgivende organ for ledelsen i arbeidet med å utvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget har 11 medlemmer. Det har vært økt aktivitet blant annet som følge av økt fokus på brukermedvirkning på systemnivå. Brukerrepresentanter deltar i ulike råd og utvalg både på klinikknivå og på overordnet nivå i SSHF. Brukerutvalget har deltatt i arbeidet med avtalene knyttet til samhandlingsreformen. Det er etablert faste samarbeidsrutiner med tillitsvalgte og verneombud, og forholdet oppleves som konstruktivt og preget av tillit. SSHF tilstreber å involvere tillitsvalgte så tidlig som mulig i ulike prosesser og utviklingsarbeid. Bemanning og arbeidsmiljø Likestilling SSHFs lønns- og arbeidsgiverpolitikk skal sikre likebehandling og hindre diskriminering av medarbeidere på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn. Av de medarbeiderne ved utgangen av 2014 er 77 % kvinner og 23 % menn. Det er flest av kvinner på enhetsledernivå med (75 % kvinner), mens fordelingen er nesten lik for avdelingsledere (49 % kvinner). I sykehusets ledergruppe er det tre kvinner og seks menn. Ved etablering av interne råd og utvalg tilstrebes en representativ kjønnsfordeling. I styret for SSHF er det fem kvinner og fem menn etter at nytt styre ble oppnevnt i februar Lønnsfordeling I desember 2014 var gjennomsnittslønnen for menn kr høyere enn for kvinner (grunnlønn i 100 % stilling uten individuelle tillegg og variabel lønn). Tilsvarende tall for 2013 var kr. Lønnsforskjellen varierer mellom de ulike stillingsgruppene, men siden kjønnsfordelingen er ulik, og/eller antallet medarbeidere lavt i enkelte grupper, er det vanskelig å sammenligne. For de store gruppene er forskjellen i lønn ubetydelig. Deltidsstillinger 42,6 % av de fast ansatte arbeider deltid, inkludert de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som f.eks. rettighetspermisjoner, delvis pensjon og godkjente bierverv. SSHF har de siste årene arbeidet sammen med tillitsvalgte for å finne tiltak som kan redusere uønsket deltid. I juni 2013 vedtok ledergruppen at SSHF bare skal utlyse stillinger for pleiepersonell i kombinasjon med helgearbeid. 4

5 Bemanningsenheten som først ble opprettet i SSA ble i 2014 utvidet til å omfatte SSK. Dette gir deltidsansatte muligheter til å søke større stillingsbrøk. SSHF etablerte i 2014 en traineeordning der 11 nyutdannede sykepleiere fikk 100 % fast ansettelse. Dette er et bidrag i arbeidet med å skape en heltidskultur i SSHF. Lederutvikling og opplæring SSHF gjennomfører årlig lederutviklingsprogram tilpasset ulike ledernivå. Det arrangeres introduksjonskurs for nye medarbeidere, kurs for sommervikarer og opplæring av nye ledere. «Den lille lederskolen» som startet i 2013 er videreført i Den har hver måned en times undervisning i aktuelle tema med videooverføring slik at ledere fra alle lokasjoner kan delta. Inkluderende arbeidsliv SSHF er IA-bedrift, og det overordnede målet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Alle ledere i SSHF plikter å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til å legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også en plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Rådgivere i bedriftshelsetjenesten bistår lederne i IA-arbeidet. Det ble i 2014 gjennomført 12 omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er saker som går på tvers av klinikkene. I tillegg til dette omplasseres flere innenfor de ulike klinikkene. Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på kjønnsforskjeller i sykefravær har hatt mye fokus også i 2014, både i SSHF og nasjonalt. Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til fravær, for bedre å kunne sette inn spesifikke og virkningsfulle tiltak, samt bidra til forskning innenfor feltet. Arbeidet med å analysere datamaterialet har pågått i 2014, og vil fortsette frem til endelig rapport kommer mot slutten av I 2013 ble det satt i gang prosjekter på fem enheter som over tid har hatt høyt sykefravær. Dette er utvidet med ytterligere seks enheter i Målet er å prøve ut ulike tiltak. Det samlede sykefraværet ved SSHF var i ,6 %, mot 6,5 % for Av de foretakene i HSØ det er naturlig å sammenlignes med har SSHF lavest sykefravær i HMS Organisasjonsavdelingen har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. SSHF har egen intern offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) som er organisert i Organisasjonsavdelingen. BHT leverer også tjenester til Vest-Agder fylkeskommune. Alle aktuelle prosedyrer og retningslinjer er samlet i en HMS-håndbok, som også fungerer som mal for avdelingenes HMS-ansvar og -oppgaver. HMS-håndboken revideres ved endringer i Arbeidstilsynets forskrifter og SSHFs interne prosedyrer. HMS-aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå blir vurdert av Hovedarbeidsmiljøutvalget og klinikkvise arbeidsmiljøutvalg. Aktiviteten blir målt ved bl.a. antall gjennomførte vernerunder og HMS-handlingsplaner. Det ble gjennomført 160 vernerunder i SSHF i Yrkeshygieniker har bistått med opplæring i bruk av elektronisk stoffregister i SSHF. Stoffkartoteket inneholder sikkerhetsdatablader for hele SSHF. Det er utført risikovurderinger av kjemikalier ved flere enheter. Dette arbeidet er intensivert i forbindelse med sertifisering av ytre miljø. BHT bistår i saker som omhandler psykososialt arbeidsmiljø. Ruspolicyen til SSHF ble revidert i

6 Årlig grunnkurs i HMS er gjennomført med 160 ledere, verneombud og tillitsvalgte som deltakere fordelt på fem samlinger. Det undervises også i HMS for nye ledere og i verneombudssamlinger. Skader Det ble i 2014 registrert 401 ansattskader, inkludert vold/trusler. Det er en nedgang fra 434 i Smittevern SSHF har egen smittevernenhet i Fagavdelingen. Enheten har en viktig rolle som rådgiver og pådriver for smittevernsarbeidet i klinikkene. Smittevernenheten overvåker infeksjoner gjennom prevalens- og insidensmålinger. Enheten har fokus på resistensutvikling hos bakterier og riktig antibiotikabruk i vårt nedslagsfelt. Det er gjennomført luftkvalitetsmålinger i operasjonsstuer. Enheten bidrar med sine ressurser i forbedringsprosjekter på disse områdene. Enheten utfører også vaksinasjoner av medarbeidere. SSHF har et godt samarbeid med kommunene i Agder og bidrar med kunnskapsformidling gjennom undervisning og rådgivning. Samfunnsansvar Menneskerettigheter /Diskriminering SSHF skal følge lover og forskriftet og være en arbeidsplass uten diskriminering. SSHF har en egen policy for rekruttering og integrering av innvandrere. Målet er økt mangfold. Alle stillingsannonser har en oppfordring til innvandrere om å søke stillinger. Arbeidstakers rettigheter I tillegg til lover og forskrifter regulerer hovedavtaler, overenskomster og særavtaler lønn, pensjon og andre sosiale forhold knyttet til forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ytre miljø Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at alle helseforetak skal være miljøsertifisert etter ISO standarden. SSHF har arbeidet aktivt med dette de siste to årene og ble sertifisert i september Regjeringen har tidligere signalisert at offentlige bygge- og anleggstiltak skal vektlegge miljø og estetikk. Det har SSHF lagt til grunn i arbeidet med miljøsertifiseringen. En helhetlig forståelse av sammenhengene mellom tjenesteproduksjon, ressursbehov og forvaltning av ressursene er styrende for våre prioriteringer ved gjennomføring av investeringstiltakene. Hensynet til ytre miljø er derfor et satsingsområde for SSHF. SSHF har vedtatt en miljøpolitikk slik ISO krever. Overordnet mål er å redusere CO 2 - utslipp uten kjøp av klimakvoter. De viktigste faktorene som påvirker ytre miljø er identifisert, og i klima- og miljøprogram er det satt mål for CO 2 -utslipp, energibruk, papirbruk, kildesortering og reisevirksomhet. Transport er en stor utfordring med hensyn til ytre miljø. Det gjelder transport av både varer, pasienter og medarbeidere. Det arbeides med tiltak for å redusere transporten, bl.a. ved mer samkjøring. Energibruk og renovasjon har stor innvirkning på ytre miljø Endring Energiforbruket (KwH) ,9 % Avfallsmengde (tonn) ,5 % Vannforbruket (m 3 ) ,2 % 6

7 Energiforbruk er i hovedsak knyttet til oppvarming og kjøling. Lavere energibruk i 2014 skyldes i hovedsak en kald vinter i 2013 og en mild vinter i Arbeidet med energimerking av byggene pågår. Økningen for avfall kan i noen grad knyttes til bedre registrering og økt aktivitet. Det er restavfall som øker mest, og det arbeides med tiltak som kan bidra til bedre sortering. Innkjøp og miljøkrav Det arbeides med å bli mer miljøbevisst ved innkjøp, og at miljøhensyn blir integrert i anskaffelsesprosesser der det er relevant. Kulturminner Landsverneplanen for spesialisthelsetjenesten krever at helseforetakene utarbeider forvaltningsplaner for de bygg og uteområder som verneplanen omfatter. Arbeidet med forvaltningsplaner er startet i Arendal og med utearealene i Kristiansand. Det er kun en liten del av uteområdene som er omfattet av verneplanen, så man har valgt å lage en kombinert forvaltnings- og skjøtselsplan for området, for å sikre en god sammenheng i forvaltning og skjøtsel på hele det aktuelle området. Korrupsjonsbekjempelse SSHF har retningslinjer for kontakt med legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge basert på Helse Sør-Østs samarbeidsavtaler med disse. Avtalene skal bidra til åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene. SSHF følger felles etiske retningslinjer for innkjøp i Helse Sør-Øst, og eget e-læringsprogram om temaet benyttes. Årsregnskap Årsresultat (mill. kroner) Årsresultat 671,7 133,2 Opprinnelig resultatkrav 100,0 104,0 Økt resultatkrav pga. endringer i pensjonsregelverk* 570,8 Sum resultatkrav 670,8 104,0 Avvik fra resultatkrav 0,9 29,2 * Opprinnelig resultatkrav ble endret i foretaksmøte på grunn av reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. Driftsinntekter/ driftskostnader (mill. kroner) Endring Driftsinntekter ,20 % Driftskostnader ,60 % Pensjonseffekten medførte reduksjon i inntektsrammene på 288,1 mill. kr og reduserte pensjonskostnader på 858,9 mill. kr. 7

8 Kontantstrøm (mill. kroner) Endring kr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Likviditetsbeholdning For mer detaljert informasjon vises til årsregnskapet. DRG-poeng Endring DRG-aktivitet i henhold til eieransvar ,3 % Årsregnskapet er utarbeidet etter forutsetningen om fortsatt drift, og styret anser at det foreliggende årsregnskapet gir et dekkende uttrykk for SSHFs stilling og resultat. Styret foreslår følgende resultatdisponering av overskuddet på kr: Hele overskuddet overføres til egenkapitalen. Ved utgangen av 2014 utgjør egenkapitalen kr som utgjør 70 % (66 % i 2013) av sum eiendeler på mill kr. Økning i egenkapitalandelen må ses i sammenheng med effekt av pensjonsjustering. SSHFs soliditet er god og er i liten grad eksponert for markedsrisiko og kredittrisiko. Sentrale myndigheter har gjort det klart at helseforetakene skal møte resultatkravet i Pensjon På grunn av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering på ytelser for fremtidige pensjonister, har SSHF betydelig lavere pensjonskostnader i 2014 i forhold til Pensjonskostnaden for 2014 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt i aktuarberegningen for Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2014 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. SSHF har pr en samlet brutto pensjonsforpliktelse på mill. kr mot mill. kr pr Netto pensjonsforpliktelse er på mill. kr pr mot mill. kr pr Pensjonsforpliktelsene vil påvirke SSHFs framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr utgjør ikke resultatført estimat og planendringer mill. kr mot mill. kr pr Framtidige resultatføringer vil endre egenkapitalen tilsvarende. 8

9 Styrets arbeid Styret hadde ni møter i Månedlige virksomhetsrapporter med aktivitetsdata og status på mål og øvrige indikatorer ble behandlet og ga styret god oversikt over drift og utviklingstrender. Det er fortsatt utfordringer med full måloppnåelse på en del områder, og styret vil sammen med administrerende direktør arbeide med tiltak som kan løse disse utfordringene. Det har vært flere saker med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Bl.a. holdes styret orientert om arbeidet med konsernrevisjonens rapport om det pasientadministrative arbeidet, og klinikkene har presentert sitt arbeid med pasientsikkerhet. I februar ble høringsutkast til Utviklingsplan 2030 lagt fram for styret, og planen har vært tema flere ganger gjennom året, bl.a. med presentasjon av ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse samt økonomiske vurderinger. Nåværende strategiplan gjelder for , og høringsutkast til Strategiplan ble lagt fram for styret i september Endelig vedtak ble gjort i februar Ifølge vedtekter for SSHF, 14, skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF. Årlig melding tar utgangspunkt i Oppdrag og bestilling og følger oppsatt mal. Årlig melding ble styrebehandlet 27. februar før oversending til Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte har deltatt i arbeidet med Årlig melding. Styremedlemmer pr SSHF Vedtektenes 4 inneholder bestemmelser om oppnevning og valg av styremedlemmer. Foretaksmøtet i februar 2014 oppnevnte nye styremedlemmer. Eieroppnevnte: Styreleder Camilla Dunsæd, nestleder Erling Valvik, Tone Midttun, Per Kristian Vareide, Anne Halvorsen Valgt av og blant de ansatte: Frode Gallefoss, Bjørg Synøve Nikolaisen, Geir Noraberg, Liv Hellen Skjold Rafoss. Oppsummering Styret vil berømme ledelse og medarbeidere for den gode innsatsen som er gjort gjennom året. Dette har bidratt til at SSHF kan vise til gode resultater og positiv utvikling på mange områder i Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide Nestleder Anne Halvorsen Lars E. Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Jan-Roger Olsen Administrerende direktør 9

Vedlegg styresak 029-2014

Vedlegg styresak 029-2014 Vedlegg styresak 029-2014 Årsberetning 2013 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agderfylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold

Detaljer

Vedlegg styresak

Vedlegg styresak Vedlegg styresak 030-2016 Årsberetning 2015 Innledning (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om helseforetak, og

Detaljer

Årsberetning 2016 Innledning Virksomheten Styrets årsberetning 2016 Sørlandet sykehus HF 1

Årsberetning 2016 Innledning Virksomheten Styrets årsberetning 2016 Sørlandet sykehus HF 1 Årsberetning 2016 Innledning (SSHF) er et av helseforetakene i Helse Sør-Øst. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om helseforetak, og skal dekke befolkningens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Arendal, Psykiatrisk avdeling

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Arendal, Psykiatrisk avdeling Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 28. januar 2016 Tidspunkt Kl. 09.30 15.00 Sørlandet sykehus Arendal, Psykiatrisk avdeling Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 08.10.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 15.10.2015 Sak nr 077-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg. 1. Protokoll fra styremøte 27. februar 2014 godkjennes. Forslag til vedtak. Trykte vedlegg til saken. Kåre Smith Heggland.

Saksframlegg. 1. Protokoll fra styremøte 27. februar 2014 godkjennes. Forslag til vedtak. Trykte vedlegg til saken. Kåre Smith Heggland. Arkivsak Dato 20.03.2014 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 27.03.2014 Sak nr 013-2014 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 19. november 2015 Tidspunkt Kl. 09.00 16.00 Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Arkivsak Dato 15.05.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.05.2012 Sak nr 051-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2014. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2014. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Flekkefjord Kristiansand Arendal Årsrapport 2014 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 15. desember 2016 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Arkivsak Dato 17.10.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.10.2012 Sak nr 099-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 08.06.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 15.06.2016 Sak nr 049-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 19.02.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.02.2015 Sak nr 014-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 18. mai 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.30 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Kjell Pedersen-Rise

Sørlandet sykehus HF. Kjell Pedersen-Rise Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 25. februar 2016 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Årsberetning 2011 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, og Agderfylkene er primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Flekkefjord, auditoriet. Kjell Pedersen-Rise. Nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Flekkefjord, auditoriet. Kjell Pedersen-Rise. Nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 15. september 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Flekkefjord, auditoriet Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V)

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/16 Temasaker KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.2016

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 19.03.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.03.2015 Sak nr 027-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Møteprotokoll Styre Sørlandet sykehus HF Dato Styremøte 27. oktober 2011 Tidspunkt Kl. 0930-1500 Møtested Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Fra brukerutvalget Fra administrasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 14. desember 2017 Tidspunkt Kl. 09.30 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2012. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Flekkefjord.

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2012. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Flekkefjord. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Flekkefjord Kristiansand Arendal Årsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Arkivsak 021-2 Dato 26.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 26. januar 2012 Tidspunkt Kl 0915-1500 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 24. mars 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Årsplan 2015 ble vedtatt av styret Årsplan 2016 ble vedtatt av styret

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Årsplan 2015 ble vedtatt av styret Årsplan 2016 ble vedtatt av styret Arkivsak 021-2 Dato 21.01.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 28.01.2016 Sak nr 012-2015 Sakstype Orientering Sakstittel Årsplan for styret 2015 og 2016

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 23. februar 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell

Detaljer

Utviklingsplan 2035 Strategiplan

Utviklingsplan 2035 Strategiplan Utviklingsplan 2035 Strategiplan 2018-2020 Sak 075-2017 Utviklingsplan 2035 høringsdokument Styremøte SSHF, 19. oktober 2017 Styresak: 002-2015 Utviklingsplan 2030 Vedtak 1. Styret tar framlagte prosjektrapport

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

REFERAT. Meldt forfall: Dato: 17.09.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

REFERAT. Meldt forfall: Dato: 17.09.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sørlandet sykehus REFERAT Til stede: Fra SSHF: Guro Smith-Tønnessen, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen, Odd

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 16. november 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder t.o.m.

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak 021-2 Dato 29.10.2014 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 06.11.2014 Sak nr 091-2014 Sakstype Orientering Sakstittel Årsplan for styret 2014 - status

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010

FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer