Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agder-fylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om helseforetak, og skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i sykehusområdet. I tillegg har SSHF regionale og nasjonale funksjoner. SSHF har som mål å gi et helhetlig og individuelt tilpasset behandlingstilbud av høy kvalitet, sikre effektive pasientforløp, målrettet opplæring og behandling av høy kvalitet. Dette gjelder innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering. SSHF har også ansvar for prehospitale tjenester og pasientreiser. SSHF har somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Psykiatrisk sykehusavdeling er lokalisert i Arendal og Kristiansand. Distriktspsykiatriske og barn- og ungdomspsykiatriske enheter ligger i Kristiansand, Mandal, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord, Arendal, Lillesand, Grimstad og Tvedestrand. Det er rus- og avhengighetsenheter i begge fylkene. Administrasjonen for SSHF ligger på Eg i Kristiansand kommune. Strategiplan har lagt premissene for prioritering og utvikling av SSHF. Den tar utgangspunkt i forventet utvikling og behov for spesialisthelsetjenester, og redegjør for sentrale utfordringer og prioriteringer. Arbeidet med å utarbeide strategiplan for perioden har pågått gjennom 2014, og planen ble vedtatt i styret i februar Arbeidet med Utviklingsplan 2030 har pågått gjennom hele 2014, og ble styrebehandlet i februar SSHF gir utfyllende rapportering om virksomheten i Årlig melding Der rapporteres det til eier hvordan SSHF har arbeidet med mål og krav gitt i Oppdrag og bestilling HMS-rapport 2014 inneholder også utfyllende detaljer på en del områder. Virksomheten SSHF oppnådde et positivt resultat i 2014 på 101 mill. kr før pensjonskorreksjoner. Dette til tross for at det har vært betydelige utfordringer innen somatisk virksomhet. Det positive resultatet bidrar til nødvendige investeringer. Flere kvalitetsindikatorer har vist positiv utvikling, men det er fortsatt forbedringsbehov, spesielt for ventetider og fristbrudd. Virksomheten har i 2014 fortsatt dreining fra døgn- til dagbehandling, noe tabellen under viser. Aktivitet Endring Somatikk Innleggelser døgn ,5 % Dagbehandling ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Psykiatri og avhengighetsbehandling Innleggelser døgn ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Medisinsk service Laboratorieanalyser ,0 % 1

2 Radiologiske undersøkelser ,9 % Radiologiske undersøkelser ble for 2013 oppgitt på en annen tellemåte med stk. Resultat for 2013 er omberegnet slik at det kan sammenlignes med resultatet for Hovedmål Det er redegjort for arbeidet med Helse Sør-Østs hovedmål i Årlig melding Gjennomsnittlig ventetid for 2014 var 68 dager, mens målet var 65 dager eller lavere. Det er store variasjoner mellom fagområdene. Somatikken ligger høyest med snitt på 69 dager mens psykisk helsevern for voksne og barn har henholdsvis 45 og 35 dager. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 41 dager. Andel fristbrudd Somatikk 4,5 % 5,6 % Psykisk helsevern Voksne 6,7 % 4,5 % Psykisk helsevern barn og unge 3,4 % TSB 4,1 % 1,3 % Resultatene for ventetider og fristbrudd er ikke tilfredsstillende, og styret forventer at det iverksettes tiltak i 2015 som reduserer ventetid og fristbrudd. Spesielt utfordrende blir det med lovendringen 1. september 2015 som gir alle pasienter rett til behandling. Målet er å redusere sykehusinfeksjoner til under 3 %. Målingene har vist varierende verdier i 2014, og ved siste måling i november var resultatet 5,1 % for SSHF totalt, 3,5 % påført i SSHF. Tilsvarende tall for 2013 var 6,4 % og 4,6 % Målet er at pasientene skal få timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I 2014 fikk 55,9 % dette mot 54,3 % i Det er store variasjoner mellom avdelingene, og områder med lange ventelister sliter mest med dette målet. Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2014 med en svarandel på 77 %. Målet er at alle medarbeidere skal involveres i oppfølgingen for egen enhet. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Det iverksettes tiltak for at en større andel skal oppleve at de deltar i oppfølgingen. Øvrige resultater viser en positiv trend for SSHF. Det er et mål å skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Resultatet de siste årene bidrar til dette, og det ble gjennomført investeringer for nesten 200 mill. kr i Det planlegges investeringer for ca. 250 mill. kr i Styringsindikatorer Det arbeides med å oppnå målene i styringsindikatorene. SSHF har gode resultater for korridorpasienter og andel utskrivingsklare pasienter, mens for epikriser og det pasientadministrative arbeidet gjenstår det fortsatt en del arbeid. Målet er at 100 % av epikrisene skal være utsendt innen 7 dager. Andel sendt innen 7 dager Somatikk 82,7 % 83,3 % Psykisk helsevern Voksne 84,8 % 89,1 % Psykisk helsevern barn og unge 51,9 % TSB 75,9 % 81,1 % 2

3 Det spesielt lave nivået innen psykisk helse for barn og unge skyldes i hovedsak systemomlegging til DIPS i 1. kvartal Sykehuset arbeider systematisk med å redusere antall åpne dokumenter og antall åpne henvisningsperioder. Status ved utgang av 2014 var åpne dokumenter mot i 2013, og pasienter med åpen henvisningsperiode mot i Økningen i åpne dokumenter skyldes innføring av kvalitetsregistre innen kirurgiske fag. Risikostyring Klinikkvise risikovurderinger danner hvert tertial grunnlag for en samlet risikovurdering på foretaksnivå. Malen ble revidert i 2014, og det legges vekt på å beskrive tiltak med frister for områdene med størst risiko. Risikovurdering legges fram for styret som del av tertialrapporteringen. Uønskede hendelser Klinikkene har aktive og velfungerende kvalitetsråd, og disse har ansvar for oppfølging av pasientskader. Hensikten er å sikre læring og nærhet til dette viktige arbeidet. Antall registrerte saker i hendelsesregistreringssystemet TQM var i 2014 mot i Det arbeides kontinuerlig med meldekulturen i SSHF, med fokus på å melde de riktige tingene. Det ble registrert hendelser i 2014 mot 652 i Dette er hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig skade på pasient. Økningen skyldes trolig bedre meldekultur. 27 alvorlige hendelser ble meldt til Helsetilsynet etter 3-3a i 2014 mot 36 i a omfatter de alvorligste hendelsene, som dødsfall eller betydelig skade som er uventet i forhold til påregnelig risiko. 3-3-hendelser publiseres på SSHFs nettsider. Det ble registrert 224 nye saker hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i 2014 mot 232 i Av 239 saker som ble avsluttet i 2014 fikk klager medhold i 67. Det ble gitt 141 avslag og 31 saker ble avist/henlagt. Det ble utbetalt 31,0 mill. kr i erstatning, og egenandelen for SSHF var 3,2 mill. kr. Saker som er ferdig behandlet i NPE legges fram for klinikkens kvalitetsråd. Det er en utfordring å lære av uønskede hendelser slik at rutiner og systemer hindrer at pasienter påføres skader. Gjennom avdelingenes innrapportering av meldinger om skade på pasient legges det vekt på å informere pasientene om deres rettigheter til å benytte seg av NPE-ordningen. Tilsyn Det var tilsyn med ulike deler av virksomheten i Fylkesmannen hadde fire tilsyn i 2014, men kun ett av disse ga avvik. Avvik etter tilsyn følges opp av aktuell klinikk og er også tema i oppfølgingsmøtene mellom klinikkene og administrerende direktør. Sakene behandles i klinikkvise kvalitetsråd for læring på tvers. Hvert tertial får styret og Helse Sør-Øst RHF oversikt over eksterne tilsyn, med antall avvik og status på disse. Pasienttilfredshet SSHF har ikke egen pasienttilfredshetsundersøkelse og ønsker en felles regional løsning. SSHF deltar i nasjonale undersøkelser av pasienterfaringer (PasOpp) og aktuelle avdelinger følger opp resultatene fra disse. Forskning Avdelingsvis infrastruktur for forskning ved SSHF er under opptrapping. Flere ansettes i veilederstillinger etter disputas slik at god pasientrettet forskning i egen avdeling videreføres og 3

4 videreutvikles. Det er en målsetting at forskningsresultater og innovative løsninger raskt kan konverteres til nye rutiner som bidrar til økt kvalitet og effektivitet. SSHF har høy forskningsaktivitet, og det pågår for tiden ca. 35 doktorgradsprosjekter ved SSHF. I 2014 var det fire doktorgradsdisputaser. SSHF samarbeider med Oslo universitetssykehus innen global helse, barnemedisin, gastro-, revma-, kardiologi- og psykisk helse og med Universitetet i Bergen (UiB) innen ØNH, nevrologi og lungemedisin. SSHF har fire leger i professorater ved UiB, en ved NTNU og en ved UIA. Egenregistrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin (Norsk vitenskapsindeks) gjennomføres fortløpende. Forskningsnyheter, forskningsproduksjon og pågående prosjekter synliggjøres på SSHFs egen nettside. Nettsiden skal lenkes opp til Cristin hvor forskningsproduksjonen registreres fortløpende. Forskningsenheten er for tiden involvert i to større EU-prosjekter. Det ene er i samarbeid med UiA for å etablere en telemedisinsk løsning for alle 30 kommunene på Agder i oppfølgingen av pasienter med KOLS, og det andre er et skandinavisk samarbeid om flått. Forskningsenheten har ambisjoner om økt satsning på EUprosjekter og følger dette nøye. Forskningsenheten vil bistå sykehusledelsen i arbeidet med økt fokus på kvalitetssikring og implementering av kvalitetssystemer i klinisk drift. Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Brukerutvalget taler pasientenes og de pårørendes sak og er et rådgivende organ for ledelsen i arbeidet med å utvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget har 11 medlemmer. Det har vært økt aktivitet blant annet som følge av økt fokus på brukermedvirkning på systemnivå. Brukerrepresentanter deltar i ulike råd og utvalg både på klinikknivå og på overordnet nivå i SSHF. Brukerutvalget har deltatt i arbeidet med avtalene knyttet til samhandlingsreformen. Det er etablert faste samarbeidsrutiner med tillitsvalgte og verneombud, og forholdet oppleves som konstruktivt og preget av tillit. SSHF tilstreber å involvere tillitsvalgte så tidlig som mulig i ulike prosesser og utviklingsarbeid. Bemanning og arbeidsmiljø Likestilling SSHFs lønns- og arbeidsgiverpolitikk skal sikre likebehandling og hindre diskriminering av medarbeidere på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn. Av de medarbeiderne ved utgangen av 2014 er 77 % kvinner og 23 % menn. Det er flest av kvinner på enhetsledernivå med (75 % kvinner), mens fordelingen er nesten lik for avdelingsledere (49 % kvinner). I sykehusets ledergruppe er det tre kvinner og seks menn. Ved etablering av interne råd og utvalg tilstrebes en representativ kjønnsfordeling. I styret for SSHF er det fem kvinner og fem menn etter at nytt styre ble oppnevnt i februar Lønnsfordeling I desember 2014 var gjennomsnittslønnen for menn kr høyere enn for kvinner (grunnlønn i 100 % stilling uten individuelle tillegg og variabel lønn). Tilsvarende tall for 2013 var kr. Lønnsforskjellen varierer mellom de ulike stillingsgruppene, men siden kjønnsfordelingen er ulik, og/eller antallet medarbeidere lavt i enkelte grupper, er det vanskelig å sammenligne. For de store gruppene er forskjellen i lønn ubetydelig. Deltidsstillinger 42,6 % av de fast ansatte arbeider deltid, inkludert de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som f.eks. rettighetspermisjoner, delvis pensjon og godkjente bierverv. SSHF har de siste årene arbeidet sammen med tillitsvalgte for å finne tiltak som kan redusere uønsket deltid. I juni 2013 vedtok ledergruppen at SSHF bare skal utlyse stillinger for pleiepersonell i kombinasjon med helgearbeid. 4

5 Bemanningsenheten som først ble opprettet i SSA ble i 2014 utvidet til å omfatte SSK. Dette gir deltidsansatte muligheter til å søke større stillingsbrøk. SSHF etablerte i 2014 en traineeordning der 11 nyutdannede sykepleiere fikk 100 % fast ansettelse. Dette er et bidrag i arbeidet med å skape en heltidskultur i SSHF. Lederutvikling og opplæring SSHF gjennomfører årlig lederutviklingsprogram tilpasset ulike ledernivå. Det arrangeres introduksjonskurs for nye medarbeidere, kurs for sommervikarer og opplæring av nye ledere. «Den lille lederskolen» som startet i 2013 er videreført i Den har hver måned en times undervisning i aktuelle tema med videooverføring slik at ledere fra alle lokasjoner kan delta. Inkluderende arbeidsliv SSHF er IA-bedrift, og det overordnede målet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Alle ledere i SSHF plikter å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til å legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også en plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Rådgivere i bedriftshelsetjenesten bistår lederne i IA-arbeidet. Det ble i 2014 gjennomført 12 omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er saker som går på tvers av klinikkene. I tillegg til dette omplasseres flere innenfor de ulike klinikkene. Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på kjønnsforskjeller i sykefravær har hatt mye fokus også i 2014, både i SSHF og nasjonalt. Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til fravær, for bedre å kunne sette inn spesifikke og virkningsfulle tiltak, samt bidra til forskning innenfor feltet. Arbeidet med å analysere datamaterialet har pågått i 2014, og vil fortsette frem til endelig rapport kommer mot slutten av I 2013 ble det satt i gang prosjekter på fem enheter som over tid har hatt høyt sykefravær. Dette er utvidet med ytterligere seks enheter i Målet er å prøve ut ulike tiltak. Det samlede sykefraværet ved SSHF var i ,6 %, mot 6,5 % for Av de foretakene i HSØ det er naturlig å sammenlignes med har SSHF lavest sykefravær i HMS Organisasjonsavdelingen har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. SSHF har egen intern offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) som er organisert i Organisasjonsavdelingen. BHT leverer også tjenester til Vest-Agder fylkeskommune. Alle aktuelle prosedyrer og retningslinjer er samlet i en HMS-håndbok, som også fungerer som mal for avdelingenes HMS-ansvar og -oppgaver. HMS-håndboken revideres ved endringer i Arbeidstilsynets forskrifter og SSHFs interne prosedyrer. HMS-aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå blir vurdert av Hovedarbeidsmiljøutvalget og klinikkvise arbeidsmiljøutvalg. Aktiviteten blir målt ved bl.a. antall gjennomførte vernerunder og HMS-handlingsplaner. Det ble gjennomført 160 vernerunder i SSHF i Yrkeshygieniker har bistått med opplæring i bruk av elektronisk stoffregister i SSHF. Stoffkartoteket inneholder sikkerhetsdatablader for hele SSHF. Det er utført risikovurderinger av kjemikalier ved flere enheter. Dette arbeidet er intensivert i forbindelse med sertifisering av ytre miljø. BHT bistår i saker som omhandler psykososialt arbeidsmiljø. Ruspolicyen til SSHF ble revidert i

6 Årlig grunnkurs i HMS er gjennomført med 160 ledere, verneombud og tillitsvalgte som deltakere fordelt på fem samlinger. Det undervises også i HMS for nye ledere og i verneombudssamlinger. Skader Det ble i 2014 registrert 401 ansattskader, inkludert vold/trusler. Det er en nedgang fra 434 i Smittevern SSHF har egen smittevernenhet i Fagavdelingen. Enheten har en viktig rolle som rådgiver og pådriver for smittevernsarbeidet i klinikkene. Smittevernenheten overvåker infeksjoner gjennom prevalens- og insidensmålinger. Enheten har fokus på resistensutvikling hos bakterier og riktig antibiotikabruk i vårt nedslagsfelt. Det er gjennomført luftkvalitetsmålinger i operasjonsstuer. Enheten bidrar med sine ressurser i forbedringsprosjekter på disse områdene. Enheten utfører også vaksinasjoner av medarbeidere. SSHF har et godt samarbeid med kommunene i Agder og bidrar med kunnskapsformidling gjennom undervisning og rådgivning. Samfunnsansvar Menneskerettigheter /Diskriminering SSHF skal følge lover og forskriftet og være en arbeidsplass uten diskriminering. SSHF har en egen policy for rekruttering og integrering av innvandrere. Målet er økt mangfold. Alle stillingsannonser har en oppfordring til innvandrere om å søke stillinger. Arbeidstakers rettigheter I tillegg til lover og forskrifter regulerer hovedavtaler, overenskomster og særavtaler lønn, pensjon og andre sosiale forhold knyttet til forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ytre miljø Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at alle helseforetak skal være miljøsertifisert etter ISO standarden. SSHF har arbeidet aktivt med dette de siste to årene og ble sertifisert i september Regjeringen har tidligere signalisert at offentlige bygge- og anleggstiltak skal vektlegge miljø og estetikk. Det har SSHF lagt til grunn i arbeidet med miljøsertifiseringen. En helhetlig forståelse av sammenhengene mellom tjenesteproduksjon, ressursbehov og forvaltning av ressursene er styrende for våre prioriteringer ved gjennomføring av investeringstiltakene. Hensynet til ytre miljø er derfor et satsingsområde for SSHF. SSHF har vedtatt en miljøpolitikk slik ISO krever. Overordnet mål er å redusere CO 2 - utslipp uten kjøp av klimakvoter. De viktigste faktorene som påvirker ytre miljø er identifisert, og i klima- og miljøprogram er det satt mål for CO 2 -utslipp, energibruk, papirbruk, kildesortering og reisevirksomhet. Transport er en stor utfordring med hensyn til ytre miljø. Det gjelder transport av både varer, pasienter og medarbeidere. Det arbeides med tiltak for å redusere transporten, bl.a. ved mer samkjøring. Energibruk og renovasjon har stor innvirkning på ytre miljø Endring Energiforbruket (KwH) ,9 % Avfallsmengde (tonn) ,5 % Vannforbruket (m 3 ) ,2 % 6

7 Energiforbruk er i hovedsak knyttet til oppvarming og kjøling. Lavere energibruk i 2014 skyldes i hovedsak en kald vinter i 2013 og en mild vinter i Arbeidet med energimerking av byggene pågår. Økningen for avfall kan i noen grad knyttes til bedre registrering og økt aktivitet. Det er restavfall som øker mest, og det arbeides med tiltak som kan bidra til bedre sortering. Innkjøp og miljøkrav Det arbeides med å bli mer miljøbevisst ved innkjøp, og at miljøhensyn blir integrert i anskaffelsesprosesser der det er relevant. Kulturminner Landsverneplanen for spesialisthelsetjenesten krever at helseforetakene utarbeider forvaltningsplaner for de bygg og uteområder som verneplanen omfatter. Arbeidet med forvaltningsplaner er startet i Arendal og med utearealene i Kristiansand. Det er kun en liten del av uteområdene som er omfattet av verneplanen, så man har valgt å lage en kombinert forvaltnings- og skjøtselsplan for området, for å sikre en god sammenheng i forvaltning og skjøtsel på hele det aktuelle området. Korrupsjonsbekjempelse SSHF har retningslinjer for kontakt med legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge basert på Helse Sør-Østs samarbeidsavtaler med disse. Avtalene skal bidra til åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene. SSHF følger felles etiske retningslinjer for innkjøp i Helse Sør-Øst, og eget e-læringsprogram om temaet benyttes. Årsregnskap Årsresultat (mill. kroner) Årsresultat 671,7 133,2 Opprinnelig resultatkrav 100,0 104,0 Økt resultatkrav pga. endringer i pensjonsregelverk* 570,8 Sum resultatkrav 670,8 104,0 Avvik fra resultatkrav 0,9 29,2 * Opprinnelig resultatkrav ble endret i foretaksmøte på grunn av reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. Driftsinntekter/ driftskostnader (mill. kroner) Endring Driftsinntekter ,20 % Driftskostnader ,60 % Pensjonseffekten medførte reduksjon i inntektsrammene på 288,1 mill. kr og reduserte pensjonskostnader på 858,9 mill. kr. 7

8 Kontantstrøm (mill. kroner) Endring kr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Likviditetsbeholdning For mer detaljert informasjon vises til årsregnskapet. DRG-poeng Endring DRG-aktivitet i henhold til eieransvar ,3 % Årsregnskapet er utarbeidet etter forutsetningen om fortsatt drift, og styret anser at det foreliggende årsregnskapet gir et dekkende uttrykk for SSHFs stilling og resultat. Styret foreslår følgende resultatdisponering av overskuddet på kr: Hele overskuddet overføres til egenkapitalen. Ved utgangen av 2014 utgjør egenkapitalen kr som utgjør 70 % (66 % i 2013) av sum eiendeler på mill kr. Økning i egenkapitalandelen må ses i sammenheng med effekt av pensjonsjustering. SSHFs soliditet er god og er i liten grad eksponert for markedsrisiko og kredittrisiko. Sentrale myndigheter har gjort det klart at helseforetakene skal møte resultatkravet i Pensjon På grunn av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering på ytelser for fremtidige pensjonister, har SSHF betydelig lavere pensjonskostnader i 2014 i forhold til Pensjonskostnaden for 2014 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt i aktuarberegningen for Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2014 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. SSHF har pr en samlet brutto pensjonsforpliktelse på mill. kr mot mill. kr pr Netto pensjonsforpliktelse er på mill. kr pr mot mill. kr pr Pensjonsforpliktelsene vil påvirke SSHFs framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr utgjør ikke resultatført estimat og planendringer mill. kr mot mill. kr pr Framtidige resultatføringer vil endre egenkapitalen tilsvarende. 8

9 Styrets arbeid Styret hadde ni møter i Månedlige virksomhetsrapporter med aktivitetsdata og status på mål og øvrige indikatorer ble behandlet og ga styret god oversikt over drift og utviklingstrender. Det er fortsatt utfordringer med full måloppnåelse på en del områder, og styret vil sammen med administrerende direktør arbeide med tiltak som kan løse disse utfordringene. Det har vært flere saker med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Bl.a. holdes styret orientert om arbeidet med konsernrevisjonens rapport om det pasientadministrative arbeidet, og klinikkene har presentert sitt arbeid med pasientsikkerhet. I februar ble høringsutkast til Utviklingsplan 2030 lagt fram for styret, og planen har vært tema flere ganger gjennom året, bl.a. med presentasjon av ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse samt økonomiske vurderinger. Nåværende strategiplan gjelder for , og høringsutkast til Strategiplan ble lagt fram for styret i september Endelig vedtak ble gjort i februar Ifølge vedtekter for SSHF, 14, skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF. Årlig melding tar utgangspunkt i Oppdrag og bestilling og følger oppsatt mal. Årlig melding ble styrebehandlet 27. februar før oversending til Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte har deltatt i arbeidet med Årlig melding. Styremedlemmer pr SSHF Vedtektenes 4 inneholder bestemmelser om oppnevning og valg av styremedlemmer. Foretaksmøtet i februar 2014 oppnevnte nye styremedlemmer. Eieroppnevnte: Styreleder Camilla Dunsæd, nestleder Erling Valvik, Tone Midttun, Per Kristian Vareide, Anne Halvorsen Valgt av og blant de ansatte: Frode Gallefoss, Bjørg Synøve Nikolaisen, Geir Noraberg, Liv Hellen Skjold Rafoss. Oppsummering Styret vil berømme ledelse og medarbeidere for den gode innsatsen som er gjort gjennom året. Dette har bidratt til at SSHF kan vise til gode resultater og positiv utvikling på mange områder i Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide Nestleder Anne Halvorsen Lars E. Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Jan-Roger Olsen Administrerende direktør 9

Vedlegg styresak 029-2014

Vedlegg styresak 029-2014 Vedlegg styresak 029-2014 Årsberetning 2013 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agderfylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold

Detaljer

Vedlegg styresak

Vedlegg styresak Vedlegg styresak 030-2016 Årsberetning 2015 Innledning (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om helseforetak, og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2014. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2014. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Flekkefjord Kristiansand Arendal Årsrapport 2014 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 19.02.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.02.2015 Sak nr 014-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Årsberetning 2011 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, og Agderfylkene er primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 19.03.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.03.2015 Sak nr 027-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V)

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Møteprotokoll Styre Sørlandet sykehus HF Dato Styremøte 27. oktober 2011 Tidspunkt Kl. 0930-1500 Møtested Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Fra brukerutvalget Fra administrasjonen

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2012. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Flekkefjord.

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2012. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Flekkefjord. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Flekkefjord Kristiansand Arendal Årsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

REFERAT. Meldt forfall: Dato: 17.09.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

REFERAT. Meldt forfall: Dato: 17.09.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sørlandet sykehus REFERAT Til stede: Fra SSHF: Guro Smith-Tønnessen, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen, Odd

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014. Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011

VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014. Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010 Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014 Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 De foreslåtte

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Årsberetning 2013. Innledning. Virksomheten

Årsberetning 2013. Innledning. Virksomheten Årsberetning 2013 Innledning Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akuttsykehus som yter spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling.

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2013. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport 2013. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Flekkefjord Kristiansand Arendal Årsrapport 2013 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Hans Thorwild Thomassen. Ragnhild Thomassen Åse Tønnessen Sæbø

Sørlandet sykehus HF. Hans Thorwild Thomassen. Ragnhild Thomassen Åse Tønnessen Sæbø Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 17. desember 2015 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt.

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt. Vedlegg styresak 055-2012 Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 HSØ-mål og strategiske satsingsområder Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement. Kristiansand.

Sørlandet sykehus HF. Årsrapport. - trygghet når du trenger det mest. Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement. Kristiansand. Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement Flekkefjord Kristiansand Arendal Årsrapport 2015 Årsrapport 2014 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013 Helgelandssykehuset HF Rapport andre tertial 2013 Innholdsfortegnelse 1. OM RAPPORTERINGEN 3 2. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 4 2.1 KVALITETSFORBEDRING 4 2.2 PASIENTSIKKERHET FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

KONSTITUERING OG PROTOKOLL

KONSTITUERING OG PROTOKOLL PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. JUNI 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Eyolf Aleksander

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Nordlandssykehuset HF vedtekter

Nordlandssykehuset HF vedtekter Møtedato: 3. februar 2016 Arkivnr.: 2015/22-5/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 3.2.2016 Nordlandssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF. 2 Eier Nordlandssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier.

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. Vedlegg Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer