Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Tok i bruk nødnett I november tok Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet i bruk det nye nødnettet. Ambulansetjenesten, AMK og leger i kommunal legevaktordning har til nå kommunisert i et eget analogt helseradionett. Det nye nødnettet skal bli den nye nasjonale kommunikasjonsløsningen (samband) for brann, politi og helsetjenesten. I forbindelse med innføringen er det installert nytt teknisk utstyr både ved AMK, akuttmottakene og legevaktsentralene. Det nye nødnettet er mer driftssikkerhet enn den gamle løsningen og gir muligheter for samhandling på tvers av nødetatene samtidig som det er et sikkert nett for kommunikasjon internt, nødnett er blant annet avlyttingssikkert. Hedmark og Oppland strekker seg over et område på over kvadratkilometer, et areal større enn Danmark, med en rekke fjell og dalfører. Radiosendere til det nye nødnettet er satt opp i flere fjelltopper, og Fanaråken i Vest-Jotunheimen er foreløpig nettets høyestliggende basestasjon på 2068 meter over havet. Nytt, moderne utstyr I 2013 ble det investert i nytt og moderne utstyr som kommer pasientene i Innlandet til gode. Sykehuset Innlandet Kongsvinger fikk bevilget midler til MR-maskin. Det er en maskin som brukes til å fremstille bilder av kroppsvev. Nå har alle de somatiske sykehusene i Innlandet en slik maskin. Sykehuset Innlandet Hamar fikk mulighet til å investere i en operasjonsrobot som vil gi et fullverdig tilbud til nyre- og prostatapasienter. Sykehuset Innlandet Gjøvik startet prosessen med innkjøp av en strålemaskin som vil forbedre behandlingen til kreftpasienter. Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Styret i 2013 Bente Holm Mejdell (leder) Paul Hellandsvik (nestleder) Oddny Marie Prytz Hans Seierstad Dag Erik Pryhn Nils A. Røhne Hedi Anne Birkeland Liv Haugli Ove Talsnes Jørgen Hurum Lars Olav Fjose Organisasjonskart 2013 Virksomhetsidé Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Oppgavene skal vi utføre i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer. Vår virksomhet skal gi befolkningen i Innlandet sikkerhet for rask tilgang på gode spesialisthelsetjenester når de har bruk for det. Administrerende direktør Verdier Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF skal bygge på følgende verdier: Respekt for enkeltmennesket Åpenhet og redelighet Kvalitet i prosess og resultat Samarbeid, helhet og arbeidsglede Kontinuerlig virksomhetsutvikling Helseforetaket var i 2013 organisert i ti divisjoner. Hver divisjon ledes av divisjonsdirektør. Administrerende direktør rapporterer til styret. Fagdirektør Administrasjonsleder Økonomidirektør Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt HR-direktør Divisjon SI Elverum- Hamar Divisjon SI Gjøvik Divisjon SI Lillehammer Divisjon SI Kongsvinger Divisjon SI Tynset Divisjon Psykisk helsevern Divisjon Habilitering og rehabilitering Divisjon Medisinsk service Divisjon Prehospitale tjenester Divisjon Eiendom og intern service

3 Unikt samarbeid Spesialisthelsetjenestetilbudet i Fjellregionen ble i 2013 formalisert. Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag og består av åtte kommuner: Holtålen, Røros, Os i Østerdalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen. Området skal nå ses på som én planleggingsenhet med samordnet og helhetlig tjenester for befolkningen. Kvinneklinikk gir kvalitet I desember ble Kvinneklinikken i Sykehuset Innlandet offisielt åpnet på Lillehammer. Kvinneklinikken vil bidra til å styrke fødselsomsorgen og sørge for at kvinner som står foran en komplisert fødsel får et tilbud av høy kvalitet. Om lag av fødslene vil være risikofødsler og som etter de nasjonale kvalitetskravene skal føde på en kvinneklinikk. I tillegg til å håndtere flere typer risikofødsler, deriblant fødsler fra svangerskapsuke 28, vil Kvinneklinikken ta hånd om gravide med alvorlig svangerskapsforgiftning, gravide med høy kroppsmasseindeks og tilfeller av alvorlig tilveksthemming hos fosteret. Kvinneklinikken har også en integrert forsterket barselenhet, som vil gi et ekstra tilbud til gravide med rus- og/eller psykiske problemer. Kvinneklinikken vil samarbeide tett med de øvrige enhetene i SI og sørge for at alle gravide får den fødselsomsorgen de har behov for. Opptaksområdet Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dekningsområde ved utgangen av 2013, personer. Mellom de geografiske ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Fakta og tall Opptaksområdet: Sykehuset Innlandet har i tillegg til Hedmark og Oppland, Nes kommune i Akershus som sitt opptaksområde. Sjåk Lom Vang Vågå Lesja Øystre Slidre Oppdal Dovre Sel Otta N.-Fron S.-Fron Gausdal Rennebu Folldal Ringebu Midtre Gauldal Tynset Alvdal Stor-Elvdal Øyer V.Slidre Fagernes Lillehammer Etnedal Ringsaker N.Land N.Aurdal Gjøvik Elverum Løten Hamar S.Aurdal S.Land V.Toten Stange Våler Åsnes Ø.Toten Gran N.Odal Eidsvoll Lunner Jevnaker S.Odal Nes Oslo Os Holtålen Tolga Rendalen Åmot Aurskog- Høland Røros Engerdal Eidskog Grue Trysil Kongsvinger Antall enheter: 42 enheter, derav seks somatiske sykehus og to psykiatriske sykehus Antall ansatte: ansatte med fast lønn og 889 med timelønn Omsetning i 2013: 7,9 milliarder kroner Opptaksområde: 49 kommuner Areal: Hedmark: km 2 Oppland: km 2 Nes kommune i Akershus: 638 km 2 Totalt: km 2 Til sammenligning er Danmark km 2. Befolkningsgrunnlag: Oppland Hedmark Nes kommune i Akershus Avstander: Eidskog Os, 361 km Lunner Lesja, 307 km Grenser til: 5 fylker i Norge 3 fylker (län) i Sverige Riksgrensen Sverige/Norge, ca. 40 mil 3

4 Årsberetning 2013 Om virksomheten Helseforetaket Sykehuset Innlandet eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Foretaket ble stiftet 5. desember Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende. Ved utgangen av 2013 hadde Sykehuset Innlandet årsverk. Av disse årsverkene var omlag åtte tusen ansatte med fast månedslønn og omlag nihundre med timelønn. Omsetningen er på om lag 7.9 milliarder kroner. Dette medfører at Sykehuset Innlandet er den største bedriften i Hedmark og Oppland. Det geografiske opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er fylkene Hedmark og Oppland. Helseforetaket ivaretar også lokalsykehusfunksjoner for Nes kommune i Akershus. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra kommunene Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag. I styrevedtak i Sykehuset Innlandet HF og i styrevedtak 34/13 St.Olavs Hospital, ble det bestemt at det skal innledes forhandlinger mellom foretakene der det legges til grunn at Fjellregionen er ett felles opptaksområde. Dette arbeidet ble påbegynt før jul Opptaksområdet har litt over innbyggere med en geografisk utstrekning fra Akershus i sør til Sør- Trøndelag i nord. Mellom disse ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Opptaksområdet omfatter et areal på km². Sykehuset Innlandet er et av landets største helseforetak målt i antall behandlede pasienter. Helseforetaket har ansvaret for all offentlig spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern, rusomsorg, somatikk, habilitering/ rehabilitering og ambulansetjeneste i Hedmark og Oppland. Helseforetaket har også ansvar for å administrere tildeling og ettersyn av medisinske behandlingshjelpemidler, og å administrere pasientreiseordningen i opptaksområdet. I tillegg til dette har Sykehuset Innlandet regionfunksjoner og nasjonale funksjoner på følgende områder: Behandling av dysmeli og håndamputasjoner Landsomfattende rehabilitering av lungesyke Delregionansvar for behandling av poliomyelitt Behandling av gravide rusmisbrukere Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnostikk (KoRus-Øst) Regional ansvar for kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte i Helse Sør-Øst Nasjonalt kompetansesenter for dobbeldiagnostikk (NROP) Sykehuset Innlandet har også ansvaret for den regionale pasientreiseoppgjørsenheten som er plassert i Moelv. Sykehuset Innlandet har virksomhet lokalisert på mer enn 40 steder. Dette omfatter blant annet seks somatiske sykehus med akuttmottak, to lokalmedisinske senter, to psykiatriske sykehus, fem distriktspsykiatriske sentre, fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (i alt tre vaktbærende akuttmottak innen psykisk helsevern) og habiliterings- og rehabiliteringsenheter. I tillegg har helseforetaket 52 ambulanser. Sykehuset Innlandet har en eiendomsmasse på vel m². Foretaket disponerer samlet omlag m² inkludert alle leieforhold. I tillegg administreres 29 ambulansestasjoner og vel 900 tjenesteboliger. Helseforetakets hovedkontor er i Brumunddal i Ringsaker kommune. I 2013 behandlet sykehuset døgn- og dagpasienter innen somatisk område, noe som tilsvarer DRGpoeng. Dette er en reduksjon på 4,5 prosent i antall pasienter fra året før. I 2013 ble det utført polikliniske konsultasjoner som tilsvarer DRG-poeng, 4

5 mens det i 2012 ble utført konsultasjoner. Dette er en økning på 5,4 prosent. Innenfor voksenpsykiatrien har det i 2013 vært utført polikliniske konsultasjoner mot i Dette er en økning på 4,3 prosent. Det har vært behandlet heldøgnspasienter, en reduksjon fra i fjor da antallet var heldøgnsopphold. Det ble utført dagbehandlinger mot i Innenfor barne- og ungdomspsykiatri har det vært utført polikliniske konsultasjoner. Dette er 816 flere konsultasjoner enn i Det har vært behandlet 226 heldøgnspasienter i 2013, noe som er en økning på 9,2 prosent fra Det er gjennomført 37 dagbehandlinger, noe som er en reduksjon på 341 fra Innenfor rusområdet har det vært utført polikliniske konsultasjoner. Dette er en økning på 473 konsultasjoner fra året før. Det har vært behandlet 413 heldøgnspasienter i 2013 noe som er en reduksjon på 3 prosent i forhold til Utviklingen av Sykehuset Innlandet Det er oppnådd gode resultater i 2013 innenfor mange områder i driften av foretaket: Aktiviteten er høy. Gjennomsnittlig ventetid er 63,4 dager og er under det nasjonale måltallet på 65 dager. Andelen fristbrudd har vært fallende over flere år og er i 2013 på om lag to prosent. Prevalensen av sykehusinfeksjoner har blitt redusert de seneste årene og ligger på omlag 3 prosent, noe som er i tråd med det nasjonale og regionale måltallet. Andelen epikriser som er sendt ut innen sju dager, har ligget stabilt omkring 90 prosent i det meste av året. Andelen korridorpasienter har vært stabil på 1-2 prosent innen somatikk ingen korridorpasienter innen psykisk helsevern. Det arbeides systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet for at tjenestene skal ha høy faglig kvalitet og være trygge. Det er etablert kvinneklinikk ved SI Lillehammer. Foretaket forberedte overtakelse av ansvaret for legebemaning av luftambulansen på Dombås fra årsskiftet. Formalisering av spesialisthelsetjenestetilbudet i Fjellregionen. Regnskapet viser et positivt resultat på 178 millioner kroner som kan brukes til investeringer i Til tross for overskudd i driften gjennom flere år, er ikke den økonomiske utviklingen for foretaket bærekraftig over tid. Investeringsnivået er for lavt i forhold til investeringsbehovet. Det er samlet etterslep på nærmere to milliarder kroner for investeringer innenfor bygg, medisinskteknisk utstyr og informasjonsteknologi. Helse Sør-Øst har utviklet og oppdatert inntektsmodellene for foretaksgruppen løpende. Effekten av dette innebærer at inntektsrammene for Sykehuset Innlandet blir redusert i forhold til de tidligere forutsetningene. For perioden blir basisrammen fra Helse Sør-Øst RHF redusert med om lag 265 millioner kroner. I tillegg til dette kommer de økonomiske effektene av andre interne og eksterne forhold (f eks innfasing av private ambulansetjenester, innføring av nytt digitalt nødnett, legebemanning på luftambulanse i egen regi, effekter av samhandlingsreformen, økt betaling for IKT tjenester) og behovet for investeringer. Den totale økonomiske utfordringen for perioden er i sum beregnet til omlag 350 millioner kroner. Omfanget er dermed så stort at det må gjennomføres betydelige omstillingstiltak i Sykehuset Innlandet. Den framtidige sykehusstrukturen i Hedmark og Oppland har vært behandlet i en rekke saker i styret knyttet til prosjektet Strategisk fokus Styret har vedtatt en ønsket retning med samling av store deler av virksomheten i et nytt felles hovedsykehus. Et hovedsykehus vil kreve investeringer i størrelsesorden 7,5 milliarder kroner. Dette vil bedre den bygningsmessige og utstyrmessige standarden vesentlig på alle områder og gi bedre pasientbehandling. Utfordringen for foretaket er overgangsfasen fram til den nye strukturen er på plass. I denne perioden vil det kreves omfattende endringer innenfor dagens sykehusstruktur for å frigjøre likviditet til de nødvendige investeringene. Foretaket må bruke vedtatt Økonomisk langtidsplan for perioden og det enkelte års budsjett til å styre denne utviklingen. 5

6 Arbeidsmiljø og personale Per var det ansatte med fast månedslønn i foretaket. Fokus på aktiviteter innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i arbeidsmiljøutvalgene og hovedarbeidsmiljøutvalget. Har gitt gode forutsetninger for å videreutvikle Sykehuset Innlandet som en helsefremmende arbeidsplass. I det helhetlige kvalitetssystemet, forankret i Sykehuset Innlandets kvalitetspolitikk, inngår helse, miljø og sikkerhet for medarbeiderne som et viktig fokusområde. Det er registrert 271 skader/arbeidsulykker i sykehusets avvikssystem i av de meldte skadene fant sted ved divisjon Psykisk helsevern. Tolv av hendelsene førte til bruk av egenmelding, og 31 hendelser til sykemelding hvorav ti i divisjon Psykisk helsevern. Dette er registreringer som brukes til intern oppfølging. Det legges vekt på å få en så god meldekultur som mulig for å sikre kontinuerlig forbedring i virksomheten. Det er gjennomført HMS-runder, 40-timers kurs i HMS, og temakurs innen HMS-området. Rutiner for oppfølging av rusmisbruk blant ansatte har blitt revidert og det er etablert et system for konflikthåndtering som vil være operativt i Sykehuset Innlandet har godkjent egenordning for bedriftshelsetjeneste, som er en viktig bidragsyter for å utvikle helseforetaket som en helsefremmende arbeidsplass. Sykehuset Innlandets bedriftshelsetjeneste bidrar til at foretaket får bistand i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 13. Sykefraværet i perioden januar 2013 desember 2013 var totalt 7,3 prosent, hvorav 2,0 prosent var korttidsfravær (syk mindre enn 17 dager) og 5,3 prosent langtidsfravær (syk mer enn 16 dager). Det arbeides aktivt i foretaket for å redusere sykefraværet, og sammenlignet med 2012 er det registrert en nedgang på hele 0,5 prosentpoeng i det totale sykefraværet. Som IA-bedrift er det også et mål å inkludere medarbeidere som av ulike helsemessige årsaker ikke til enhver tid kan yte maksimalt. Det er utarbeidet et konsept for IA-avtalen og helsefremmende arbeidsplasser i Sykehuset Innlandet. Trepartssamarbeidet er en viktig forutsetning for dette arbeidet. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført høsten 2013 med en svarandel på 70 prosent. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2012 er gjennomført i alle divisjoner. Ledelse har vært et satsningsområde i foretaket. I 2013 gjennomførte nitten ledere lederutviklingsprogrammet Det personlige lederskapet, og 20 ledere har gjennomført ledelsesutviklingsprogrammet Basisledelse. Det er nå til sammen ca 420 ledere som har gjennomført basisledelseseprogrammet og 74 ledere som har gjennomført lederutviklingsprogrammet Det personlige lederskapet. I september ble det arrangert en lederkonferanse hvor alle ledere på nivå 2, 3, og 4 var invitert. Konseptet Ny som leder ble videreutviklet i Tiltakene som er gjennomført, har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Et konsept for utvikling av naturlige ledergrupper er under utarbeidelse. Konseptet skal prøves ut i tre pilotgrupper i Min side på intranett for ledere er et støtteverktøy som gir leder enkel tilgang til og oversikt over nødvendig informasjon og systemer. I 2013 ble det utviklet en egen håndbok for ledere som er forankret i Min side, og et konsept for opplæring/introduksjon av nye ledere. Likestilling Sykehuset Innlandet skal gjennom sin arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Likestillingsperspektivet skal bidra til en jevnere fordeling av goder og plikter mellom kvinner og menn. Sykehuset Innlandet vil legge til rette for flere kvinner i lederstillinger gjennom blant annet å oppfordre og motivere kvinner til å søke lederstillinger, samt tilrettelegging for deltakelse på lederutviklingstiltak som har kvinner som særskilt målgruppe. Både kvinner og menn har egenskaper og erfaringer som sammen bidrar til vekst og utvikling for virksomheten. Mål for likestillingsarbeidet mellom kjønnene er: Sykehuset Innlandet skal legge til rette for en bedre fordeling av kvinner og menn innen alle stillingskategorier. Sykehuset Innlandet skal dyktiggjøre og motivere kvinner til å søke lederjobber. 6

7 Tabellen under viser kvinners gjennomsnittslønn i forhold til menns innen hovedgrup-peringen av stillingskategorier i foretaket: Endring gj.snittlønn i % Gjennomsnittslønn Kvinners lønn i % Gjennomsnittslønn Kvinners lønn i % Kvinner Menn Stillingsgruppenavn Kvinner Menn av menns lønn Kvinner Menn av menns lønn Administrasjon/ledelse ,8 % ,8 % 5,06 % 6,40 % Ambulansepersonell ,2 % ,7 % 2,17 % 1,67 % Diagnostisk personell ,9 % ,9 % 3,91 % 2,79 % Drift/teknisk personell ,7 % ,3 % 4,08 % 3,69 % Forskning ,3 % ,4 % 2,95 % 0,81 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,9 % ,5 % 3,43 % 5,09 % Leger ,8 % ,7 % 3,58 % 2,36 % Pasientrettede stillinger ,7 % ,5 % 4,81 % 4,62 % Psykologer ,4 % ,4 % 3,00 % 4,03 % Sykepleier ,4 % ,8 % 3,54 % 3,99 % Totalt ,6 % ,3 % 3,80 % 2,26 % Gjennomsnittlig årslønn er beregnet med grunnlag i utbetalt månedslønn og tilhørende årsverk for kontoartene 5000 fast lønn, 5001 vikar i ledig stilling, 5002 fødselspermisjon, 5003 lønn ved overlegers utdanningspermisjon og 5009 vakante stillinger. Arbeidet med likestilling vil etter en vurdering av prioriterte innsatsområder bli fulgt opp med tiltaksplaner. Av totalt ansatte med fast lønn var 76,4 prosent kvinner og 23,6 prosent menn. Når det gjelder den øverste ledelse (administrerende direktør, stabsdirektører og divisjonsdirektører) er fordelingen per 31. desember 2013 åtte kvinner og sju menn (hhv 53 prosent og 47 prosent). Måltallet kvinners lønn i prosent av menns lønn viser en svak positiv utvikling, med endring fra 87,3 prosent i 2012 til 88,6 prosent i Når det gjelder stillingsgruppen administrasjon/ledelse, viser tabellen at kvinner tjener forholdsmessig mindre enn menn. Denne forskjellen kan blant annet forklares ved at det er en større andel kvinner enn menn på lavere ledernivåer, med tilsvarende lavere lønnsnivå. Deltidsindikatorene har vist en svak positiv utvikling siden målingene begynte i andre halvår Andel deltid blant fast ansatte er svakt synkende, med en endring fra 42,1 prosent til 40,6 prosent for deltidsindikatoren andel deltid av juridisk stillingsstørrelse faste i løpet av Samtidig er gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant fast ansatte svakt stigende, med en endring fra 87,5 prosent til 88,6 prosent i samme periode. I slutten av 2013 er det i foretaket 308 flere faste ansatte i 100 prosent stilling enn i begynnelsen av Antallet ansatte har siden 2011 kun økt fra til 8.842, dvs. med 22. Disse tallene understøtter tendensen en kan lese ut av deltidsindikatorene. Flere divisjoner i foretaket har igangsatt og gjennomført prosjekter for å identifisere og prøve ut egnede virkemidler og verktøy for å redusere deltidsandelen. Likestillingsperspektivet er viktig i dette arbeidet. Sykehuset Innlandet sin arbeidsgiverpolitikk ivaretar grunnleggende menneskerettigheter. Foretaket har innarbeidet retningslinjer som sikrer arbeidstakernes rettigheter og sosiale forhold i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Eksempelvis har foretaket egne retningslinjer og prosedyrer for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, seniorpolitikk, permisjoner, pensjon og forsikring som tar hensyn til disse forholdene. Ytre miljø Det ytre miljø påvirkes i hovedsak av divisjonene i Sykehuset Innlandet gjennom forbruk av vann, energi og håndtering av avfall fra virksomheten. Samlet vannforbruk i 2013 var m 3. Energiforbruket er vist i tabellen under. Energiforbruk 2013 Elektrisk energi Fyringsolje Fjernvarme Bioenergi I alt Energiforbruk per m 2 61,5 GWH 6,5 GWH 23,1 GWH 1,6 GWH 92,7 GWH 277 KWH 7

8 All avfallshåndtering foregår i henhold til de krav myndighetene stiller. En stor andel av avfallet sorteres til gjenvinning, spesialavfall håndteres etter regler for dette. Samlet avfallsmengde i 2013 var tonn. Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft som er i strid med gjeldende lovverk. Foretaket har holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er gitt i lovverket. Alle helseforetakene i Norge skal innføre miljøledelse med miljøsertifisering etter ISO standarden innen utgangen av Sykehuset Innlandet er i rute med nødvendige forberedelser til dette. Forskning og utvikling Forskning er en av sykehusets lovpålagte oppgaver, jfr. Spesialisthelsetjenestelovens 3-8 og helseforetaksloven 1 og 2. Det skal tilrettelegges for ulike typer medisinsk og helsefaglig forskning i alle helseforetak. Forskning er viktig for å forbedre helsetjenesten og for å være i stand til å foreta kritiske vurderinger av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi, samt for å ivareta og veilede pasientene. En systematisert forskningsvirksomhet danner basis for kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten og er et fundament for kunnskapsbasert praksis og for undervisning. Styret i Sykehuset Innlandet vedtok 21. juni 2012 forskningsstrategien for perioden Forskningsstrategien skal legges til grunn ved utlysning og tildeling av forskningsmidler, disponering av andre ressurser og ved utpeking av satsningsområder. Den brukes som grunnlag for planlegging og organisering av forskning på et overordnet nivå og for evaluering av forskningsinnsatsen i foretaket. Det har i 2013 vært fokus på ressursgrunnlaget for forskning. Styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt en tre-årig opptrappingsplan for forskning. Budsjettet til forskning skal styrkes med minimum to millioner kroner per år i en tre-års perioden fra 2014 til Sykehuset Innlandet avsetter øremerkede midler til gjennomføring av forskningsprosjekter i helseforetaket. Midlene tildeles etter kvalitetskriterier og i henhold til forskningsstrategiene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Midlene utlyses internt og kan søkes av alle ansatte i Sykehuset Innlandet. Hovedutlysning er 15. februar hvert år. Det er i første rekke søknader om stipender (doktorgrad- og postdoktorstipend) som tildeles midler etter faste satser ved denne utlysningen. Stipendene er som regel av tre års varighet. Den faglige kvalitetsvurderingen av søknadene gjøres av en ekstern fagkomité sammensatt av personer med bred kompetanse på høyt forskningsmessig nivå fra forskjellige forskningsfelt og med ulike forskningsmetoder. Forskningsavdelingen har sekretariatsfunksjon og komiteen ledes av forskningsdirektøren. Sykehuset Innlandet sitt eget forskningsutvalg gjør deretter en strategisk vurdering av søknadene og foretar den endelige tildeling ut fra budsjetterte midler. Oppdragsforskning i Sykehuset Innlandet skjer hovedsakelig i samarbeid med legemiddelindustrien. For at nye medisinske legemidler og nytt medisinsk utstyr skal bli godkjent, må disse gjennom en lang testperiode for å undersøke effekten av behandlingen og sikre at eventuelle uønskede virkninger er oppdaget. Her er det store pasientgrupper nasjonalt eller internasjonalt som testes via standardiserte forskningsprotokoller. Dette er viktig forskning for å sikre best mulig pasientbehandling. Sykehuset Innlandet deltar per i dag i mer enn 40 ulike oppdragsforskningsstudier, fordelt på mange ulike avdelinger og divisjoner. Oppdragsforskningen blir betalt av oppdragsgiver, hovedsakelig legemiddelindustrien, mens Sykehuset Innlandet bidrar med medisinsk kompetanse, pasienter og pasientbehandling. Enhet for oppdragsforskning koordinerer studiene og har det faglige ansvaret for åtte studiesykepleiere i Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet har behov for personell med høy kompetanse innenfor helsefagene. Et bidrag for å beholde og rekruttere medarbeidere, er å legge til rette for kompetanseheving og gode praksisplasser for alle relevante utdanninger. I tillegg må en sikre at de medarbeidere en ønsker å satse på, får tilbud om videreutdanning og spesialisering. Sykehuset Innlandet har studenter i praksis fra både universiteter og høgskoler innenfor studieretningene barnevern, laboratoriemedisin, ergoterapi, medisin, sosialt arbeid, sykepleie, radiografi og vernepleie samt videreutdanninger innen psykiatri og rus, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Antallet praksisuker for bachelorutdanningen i sykepleie utgjør en meget stor andel og involverer både somatikk og psykisk helsevern. 8

9 I henhold til rammeavtalen inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og høgskolene i regionen har Sykehuset Innlandet inngått en strategisk samarbeidsavtale og avtale om praksisplasser med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. I tillegg til å ta imot studenter i praksis fra disse tre høgskolene, tar sykehuset også imot studenter i laboratoriemedisin og ergoterapi fra Høgskolen i Oslo. Laboratoriemedisin ved Sykehuset Innlandet Lillehammer har i tillegg en egen avtale med Høgskolen i Ålesund om praksisplasser. Sykehuset Innlandet lyser hvert år ut stipender for videreutdanning innen akuttsykepleie, anestesi-, intensivog operasjonssykepleie. Disse er det stor søkning til. I overkant av 30 stipender innvilges årlig, og dette fører til at Sykehuset Innlandet til en hver tid har god rekruttering av spesialsykepleiere innenfor disse fagområdene. For å ha nok sykepleiere med videreutdanning, innenfor disse fagområder, er man avhengig av at det er kontinuerlig tilbud om videreutdanning og at godtgjøring, som f. eks eventuelt stipend, står i forhold til muligheter for rekruttering. Sykehuset Innlandet har inngått avtaler med Universitetet i Oslo og NTNU om praksisplasser for medisinerstudenter. Videre har foretaket årlig 91 turnusleger. Ut over dette er det også en betydelig aktivitet knyttet til utdanning av legespesialister (LIS-stillinger) innen de fleste spesialiteter. Sykehuset Innlandet har lærlinger innen helsearbeiderfaget og ambulansefaget. Innen helsearbeiderfaget er det opprettet egne lærlingplasser, og helseforetaket samhandler med kommunene om hospitering av praksis hos hverandre. Læring- og mestring Pasient- og pårørendeopplæring er også en av sykehusets lovpålagte oppgaver. Lærings- og mestringssenteret er et ressurssenter som utdanner helsepersonell innen helsepedagogikk. Sentret har et divisjonsovergripende ansvar for å bistå klinikkene til å utvikle lærings- og mestringstilbud til pasienter og pårørende med kronisk sykdom, funksjonsnedsettelser og langvarige helseutfordringer. Dette sikrer at brukere og fagpersonell er likeverdige parter i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstilbudene. Avdelingens åtte ansatte har utstrakt virksomhet rettet mot alle divisjoner i Sykehuset Innlandet samt tilhørende kommuner og brukerorganisasjoner. Sentret støtter klinikkene i å opprette en rekke mestringskurs for pasient- og pårørende og sikrer at det er brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av kursene. Kontinuerlig utvikling av brukermedvirkningsbegrepet har stått sentralt i arbeidet. Det er holdt ti kurs for rundt 200 pasienter med sykelig overvekt og to kurs til mennesker med ME/CFS. Det er videre gitt opplæring til rundt 100 personer i helsepedagogikk og til rundt 300 i motiverende intervju. Sentret har bidratt til å starte to høgskolestudier Oppmerksomt nærvær og Helsepedagogikk i samarbeid med høgskolene i hhv. Gjøvik og Hedmark. Boken I arbeid med ADHD er gitt ut sammen med seks brukere. Sentret har også stått for driften av Nasjonal hjelpelinje for ME/CFS. Kvalitet og pasientsikkerhet Arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet er nødvendig for bedre og mer effektive helsetjenester. Dette er en viktig del av det daglige kliniske arbeidet i sykehusene. Arbeidet må bygge på kunnskap og engasjement blant ansatte, samt tydelig ledelse og forankring i styret. Det er to pågående prioriterte prosjekter som tilstreber å øke pasientkvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet. Glemt av sykehuset Konsernrevisjonen i 2011 avslørte flere avvik innen det pasientadministrative systemet som påvirker kvaliteten i Sykehuset Innlandet sine tjenester. Avvikene var potensielle risikoer for uheldige hendelser og forsinket pasientflyt. Prosjekt Glemt av sykehuset har satt fokus på utvalgte områder, laget handlingsplaner og gjennomført tiltak. Det gjenstår fortsatt en del arbeid på dette området. Status per desember 2013: Handlingsplan for pasientadministrative systemer er styregodkjent. Det er ansatt fagcontroller i Avdeling for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet som skal følge opp kvalitetsdata. 9

10 Det er frikjøpt nøkkelpersonell (divisjonskoordinatorer) i de største divisjonene for oppfølging av det pasientadministrative arbeidet. Obligatorisk opplæring i DIPS for nyansatte. Oppfølging av kvalitetsdata på divisjonsvise oppfølgingsmøter. Økt ansvarliggjøring av linjen i forhold til oppfølging av pasientadministrative systemer. Rapporter fra pasientadministrative systemer gjøres tilgjenglig for ledere på Min Side. Arbeidet videreføres i 2014 med utvikling av god rollebasert opplæring i DIPS. Det skal gis økt støtte ut divisjonene i form av oppfølging fra fagcontoller og superbrukere. Rapporter fra de pasientadministrative systemer gjøres tilgjenglig for ledere og følges opp i divisjonenes oppfølgingsmøter. I trygge hender Målet med pasientsikkerhetskampanjen var å redusere antall pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Kampanjens mål skulle nås ved å innføre forbedringstiltak på følgende ti utvalgte innsatsområder som er relevante for helseforetaket: Trygg kirurgi Behandling av hjerneslag Forebygge infeksjoner ved innlegging av sentralt venekateter Forebygging av infeksjoner ved blærekateter Forebygge fall Sykehuset Innlandet har deltatt i nasjonale læringsnettverk innen alle innsatsområder utenom forebygging av infeksjoner ved innlegging av sentralt venekateter. Læringsnettverk for ledere ble startet opp i oktober. Sykehuset Innlandet deltar på tre områder: I pasientens fotspor, Styreinvolvering og 50 siste dødsfall. Global Trigger Tool (GTT) som er en strukturert journalgjennomgang er benyttet for å avdekke skader. Sykehuset Innlandet hadde i 2013 ti team ved de ulike divisjonene som gjennomførte GTT-målinger. Ingen andre sykehus har så mange team. Etter ledergruppen ved sykehuset sin oppfatning er mange lokale team avgjørende for gode resultater som kan brukes i klinisk forbedringsarbeid. Pasientsikkerhetskulturundersøkelse ( Ta tempen ) ble gjennomført i alle divisjoner i sykehuset i Som en oppfølging av denne undersøkelsen har administrerende direktør gjennomført pasientsikkerhetsvisitter ved alle divisjoner. Ved divisjonene Gjøvik og Lillehammer gjennomfører divisjonsdirektøren i tillegg pasientsikkerhetsvisitter. Ta tempen vil bli gjentatt i mars Satsingsområdene i Pasientsikkerhetskampanjen retter seg mot daglig klinisk praksis i møte mellom pasient og behandler, samt samarbeid mellom helsetjenestenivåer. Det er derfor sentralt for måloppnåelse at de kliniske miljøene og alle nivåer er bredt involvert. Det er en erkjennelse at implementering og spredning vil ta tid. Ledelsens involvering og oppfølging vil være avgjørende. Sykehuset Innlandets desentraliserte struktur gjør dette arbeidet ekstra utfordrende. Resultatet fra kampanjen og det nasjonale programmet må benyttes i arbeidet med pasientsikkerhet og danne grunnlag for forbedringsarbeid i hele foretaket. Dette krever at ledere på alle nivåer har eierskap til, tar ansvar for og utnytter de muligheter som kampanjen og det nasjonale programmet gir. Forebygge selvmord i institusjoner Forebygge overdose etter utskriving Læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet Forebygge trykksår Samstemming av medikamentlister Rapportering fra pasientsikkerhetskampanjen innarbeides i den vanlige rapporteringen fra helseforetakene til Helse Sør-Øst RHF med en spesifikk rapportering på de ulike innsatsområder, GTT og pasientsikkerhetsprogrammet. En viktig dimensjon av pasientsikkerhetsarbeidet som kampanjen og programmet ikke har tatt inn over seg, er læring av uønskede hendelser. Sykehuset Innlandet har i 2013 begynt å publisere uønskede hendelser etter at de er behandlet i divisjonenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. Sykehuset Innlandet leverer en uforholdsmessig lav andel meldinger til Kunnskapssenteret. Få meldinger blir løftet fra divisjonene og inn i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg for å bidra til læring på tvers. Årsakene til dette kan være sammen- 10

11 satte, men organisasjonen har ansvar for å informere medarbeidere om deres plikt og rett til å melde uønskede hendelser. Disse meldingene må analyseres med hensikt å lære og forbedre vår helsetjeneste. Utvalgets leder eller nestleder møter fast som observatør i helseforetakets styremøter/styreseminarer med taleog forslagsrett. Brukerutvalgets referat blir behandlet som egen sak på styremøtene. Brukerutvalget Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet består av ti medlemmer fra brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland. Medlemmene oppnevnes av styret basert på forslag fra brukerorganisasjonene. To av medlemmene skal komme fra psykisk helsevern, to fra eldrerådene, en fra rusomsorgen og en fra kreftforeningen. De siste kommer fra funksjonshemmedes organisasjoner. Medlemmene sitter for en periode på to år. Brukerutvalget representerer en kompetanse som skal utfylle faglig og administrativ kompetanse i saker som angår pasienttilbudet i Sykehuset Innlandet. Dette skal bidra til at Sykehuset Innlandets visjoner og overordene målsetninger nås, og at pasienter og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. Brukerutvalget er et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene. Utvalget er et rådgivende organ og et forum for systematisk tilbakemelding fra brukerne om erfaring med tjenestene. Brukerutvalgets oppgave er å sørge for at brukernes interesser blir ivaretatt på en god måte. Utvalget skal bidra til at brukernes erfaringer, kunnskaper og synspunkter på sykehusets tjenester blir gjort kjent for sykehusets ledelse, og på en slik måte at Brukerutvalget kan bidra til å forbedre tilbudet. Brukerutvalgets mål er å styrke pasienters og pårørendes innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og medvirkning. Brukerutvalget hadde i 2013 elleve møter samt to møter sammen med styret. Utvalget har i samarbeid med Sykehuset Innlandet tatt aktiv del i implementeringen av Samhandlingsreformen i Hedmark og Oppland. Utvalget har også deltatt i utformingen av hovedavtalen og de tolv tjenesteavtalene og har sammen med Sykehuset Innlandet og kommunene vært aktiv i evalueringen av avtalene. I tillegg har ett medlem av utvalget møtt fast i forhandlingsutvalget mellom Sykehuset Innlandet og KS om Samhandlingsreformen. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Sykehuset Innlandet hadde i 2013 en omsetning på millioner kroner. Årsresultatet viser et overskudd på 178 millioner kroner (2,3 prosent av omsetningen). Dette er 91,5 millioner kroner bedre enn budsjett. Foretaket har lavere inntekter og kostnader enn budsjettert. Også i 2013 har Sykehuset Innlandet gjennom året arbeidet målrettet med å effektivisere driften og redusere kostnadene for å frigjøre midler til investeringer. Foretakets utfordring i tiden framover vil bli å redusere kostnadsnivået ytterligere i forhold til 2013-nivået. Foretakets likviditetsbeholdning per 31. desember 2013 var 171 millioner kroner i form av kontanter og bankinnskudd. Helseforetaket har en kredittramme på 307 millioner kroner tilknyttet konsernkontoavtalen. Trekkrammen er ikke benyttet per , da innestående på konsernkontoordningen beløper seg til 495 millioner kroner. De samlede investeringene i 2013 var på 211 millioner kroner. Per 31. desember 2013 utgjorde kortsiktig gjeld 68 prosent av samlet gjeld. Egenkapitalen var på 71,2 prosent. Ventet økonomisk utvikling I 2013 har den økonomiske situasjonen vært vanskelig for flere av divisjonene. Det er særlig lønnskostnadene som har vært for høye. De aktuelle divisjonene har en negativ styringsfart inn i Det vil derfor være et spesielt fokus på årsverksutviklingen og gjennomføringen av tiltakene som følger av budsjettet for For at Sykehuset Innlandet skal oppnå en bærekraftig økonomisk utvikling må det være fokus på: Å gjennomføre økte investeringer i medisinteknisk utstyr. Å øke den gjennomsnittlige standarden på bygninger og gjennomføre nødvendige bygningsmessige tilpasninger.

12 Disse faktorene er avgjørende for å nå målet om økt kvalitet i pasientbehandlingen. Positive driftsresultater er en forutsetning for å oppnå disse målene. Budsjettet for 2014 er satt opp med et positivt resultat på 40 millioner kroner mens det i Økonomisk langtidsplan var budsjettert et resultat på 50 millioner kroner i Fortsatt drift og finansiell risiko I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet. Sykehuset Innlandet kan i henhold til Helseforetaksloven ikke gå konkurs. Foretaket har bedret den finansielle situasjonen i Sykehuset Innlandet er til en viss grad eksponert for renterisiko siden det er flytende rente på driftskreditten og langsiktige lån til eier. Foretaket har små kjøp i utenlandsk valuta og er derfor i liten grad eksponert for valutarisiko. Totalt sett vurderes foretakets finansielle risiko som lav. Årsresultat og disponeringer Disponering knyttet til regnskapsåret 2013 foreslås som følger (1000 kroner): Til annen egenkapital Sum Helseforetaket har ikke fri egenkapital per 31. desember 13. Gjøvik, 21. mars 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Kaija Eide Drønen Siri J. Strømmevold Hans Seierstad Liv Haugli styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Nils Røhne Lars Olav Fjose Ove Talsnes Jørgen Hurum styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Morten Lang-Ree adm.direktør 12 12

13 Året som har gått... Hipp hurra! 13

14 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note Driftsinntekter og driftskostnader Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer Overføringer til annen egenkapital Sum overføringer

15 Balanse Per Eiendeler Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/- foretak Investeringer i andre aksjer og andeler Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler (Alle tall i NOK 1000) Note Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Gjøvik, 21. mars 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Kaija Eide Drønen Siri J. Strømmevold Hans Seierstad Liv Haugli styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Nils Røhne Lars Olav Fjose Ove Talsnes Jørgen Hurum styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Morten Lang-Ree adm.direktør 15

16 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt 0 Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

17 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Sykehuset Innlandet HF ble stiftet under navnet Oppland sentralsykehus HF i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten overførte formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregionene øst og sør til nåværende Helse Sør- Øst RHF 1. januar Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m. Fra 2003 ble navnet endret til Sykehuset Innlandet HF, og de andre helseforetakene i Hedmark og Oppland ble innlemmet i Sykehuset Innlandet HF. Fra 2004 har foretaket (via Helse Sør-Øst RHF) overtatt virksomhet innen rusomsorg fra fylkeskommunen i forbindelse med rusreformen. Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet ble lagt til grunn. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen. I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden. Det følger av Helseforetakslovens at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser. Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Virksomhetsoverdragelser Konserninterne virksomhetsoverdragelser bokføres etter regnskapsmessig kontinuitet. Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte eiendeler og forpliktelser knyttet til overført virksomhet føres som et tingsuttak i form av en kapitalnedsettelse i avgivende helseforetak, og et tingsinnskudd i mottakene helseforetak. Overføring av virksomhet mellom helseforetak skjer til bokført verdi som forutsettes å representere bruksverdi. Generelt om inntektsførings og kostnadsføringsprinsipper Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende regnskapsprinsippene om transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I den grad regnskapet inneholder usikre poster bygger disse på beste estimat, basert på tilgjengelig informasjon på balansedagen. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse Sør-Øst RHF. Grunnfinansiering Grunnfinansieringen består av basisramme drift. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver der departementet har holdt igjen midler for deler av året, er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i regnskapet og som fordring på Helse- og omsorgsdepartementet. Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med tilhørende ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for salg av helsetjenester. ISF inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført Andre inntekter Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert I tillegg gis det øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til fremtidige år Prinsipper for kostnadsføring Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler 17

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Styret i 2012. Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Organisasjonskart 2012

Styret i 2012. Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Organisasjonskart 2012 Årsrapport 2012 Styret i 2012 1. rekke fra venstre: Liv Haugli, Bente Holm Mejdell (styrets leder), Oddny Marie Prytz, Trond Hilmersen (leder Brukerutvalget og observatør i styret). 2. rekke fra venstre:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 2. oktober 2014 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK:

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2011 Styret i 2011 1. rekke fra venstre: Hedi Anne Birkeland, styreleder Bente Holm Meijdell, nestleder Paul Hellandsvik, Liv Haugli og Marit Gilleberg. 2. rekke: Brukerutvalgsleder Trond Hilmersen,

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Revisjonsberetning 1 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Skolepenger 6 122 289 730

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer