Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport"

Transkript

1 Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL)

2 Innhold 1 Innledning Mål og rammer Mål Rammer Ressursbruk Omfang og avgrensning Organisering Resultater Resultater fra forprosjekt og hovdprosjekt Felles Trio-installasjon Oppsummering og anbefalinger videre Generelt Regional telefonikoordinator Regional telefonikoordinator Regional telefonikoordinator skal Oppgaver Forventninger til rollen Forutsetninger for rollen Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 2

3 1 Innledning Kommunene i Kongsbergregionen gjennomførte i perioden desember 2009 mars 2010 en forstudie knyttet til et mulig fremtidig samarbeid om telefoni i regionen. Forstudien ble gjennomført på bakgrunn av en anbefaling fra det regionale IKT-programmet. Forstudien ble avsluttet med følgende hovedkonklusjon: Forstudien har avdekket at alle kommunene har et stort forbedringspotensiale når det gjelder sine telefoniløsninger. Ingen av kommunene har utarbeidet egen telefonistrategi, ingen av kommunene har etablert løpende gjennomgang av sine telefonabonnementer, og alle beskriver at de ønsker å redusere sårbarheten ved fravær av sentralbordansatte/ ekspedienter. Sett i lys av dette, og den teknologiske utviklingen særlig vedrørende mobiltelefoni og integrerte løsninger - konkluderer derfor forstudien med at alle kommunene vil kunne ha stor nytte av et telefonisamarbeid i regionen. Et slikt samarbeid vil kunne bidra til at de enkelte kommunene får mer kontroll på dagens telefonikostnader samtidig som det vil kunne bidra til at man samlet sett kan etablere en mer optimal telefoniinfrastruktur. Sistnevnte vil være mulig å realisere takket være bredbåndsnettet som kommunene etablerte seg i mellom i 2008 (Høykon-nettet). Som neste skritt anbefalte arbeidsgruppa det skulle etableres et forprosjekt som skal forberede etableringen av et formelt telefonisamarbeid og samtidig realisere gevinster som kan tas ut umiddelbart. Forprosjekt regionalt telefonisamarbeid i Kongsbergregionen ble vedtatt i Rådmannsutvalget i sak 056/10, med følgende handlingsmål: Ha bidratt til en sikker og funksjonell telefoniløsning for Hjartdal kommune innen Ha bidratt til å løse kortsiktige endringsbehov for Numedalskommunene i løpet av forprosjektperioden Ha realisert økonomiske gevinster i en tidlig fase (innen ) som kan bidra til finansieringen av videre utvikling og gevinstrealisering Ha gjennomført forberedende aktiviteter for neste fase av telefonisamarbeidet med sikte på ytterligere gevinstrealisering: Ha etablert en hensiktsmessig organisering for utvikling av telefonisamarbeidet i Kongsbergregionen innen Ha etablert en strategi, handlingsplan og budsjett for videre telefonisamarbeid og gevinstrealisering i kommunene innen Ha bidratt til å gjøre det mindre ressurskrevende å anskaffe og drifte mobiltelefoner - innen Ha skapt grunnlag for bedre avtaler om drift av dagens telefoniløsninger innen Ha gjennomført kost/nytte-vurderinger for utviklingstiltak som krever investeringer, inkl. utredning og beskrivelse av en optimal telefoniinfrastruktur i regionen samlet sett innen Ha økt kompetansen om hensiktsmessig satsning på telefoni ute i kommunene i løpet av forprosjektperioden Forstudiens anbefalinger var godt fundert i karttleggingen av telefonistatus i kommunene. Når telefonisamarbeidet startet oppp som et forprosjekt, var det meste av utredningsarbeidet gjort, og kommunene ønsket å gå mer direkte på gjennomføring. Gjennomføringen har gått ut 2012, og denne sluttrapporten beskriver resultater oppnådd fra både forprosjekt og arbeidet i Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 3

4 2 Mål og rammer 2.1 Mål I prosjektbeskrivelsen for forprosjektet er overordnede mål med å etablere et regionalt telefonisamarbeid i Kongsbergregionen beskrevet slik: Ha fjernet unødvendige kostnader til abonnementer og trafikk Ha bidratt til at telefoniløsningene har blitt mer effektive som verktøy for kommunikasjon og samhandling Ha utnyttet teknologi innenfor telefoni (for eksempel SMS) for å oppnå nye gevinster knyttet til bruk av andrestøtte- og fagsystemer i kommunene Ha bidratt til at det har blitt mer interessant og «prestisjefylt» å arbeide med telefonitjenester i kommunene Ha bidratt til å øke kommunenes servicegrad Ha gjort det enklere og billigere å drifte og utvikle kommunenes telefonisystemer Følgende handlingsmål var foreslått for forprosjektfasen: Ha bidratt til en sikker og funksjonell telefoniløsning for Hjartdal kommune innen Ha bidratt til å løse kortsiktige endringsbehov for Numedalskommunene i løpet av forprosjektperioden Ha realisert økonomiske gevinster i en tidlig fase (innen ) som kan bidra til finansieringen av videreutvikling og gevinstrealisering Ha gjennomført forberedende aktiviteter for neste fase av telefonisamarbeidet med sikte på ytterligere gevinstrealisering: Ha etablert en hensiktsmessig organisering for utvikling av telefonisamarbeidet i Kongsbergregionen innen Ha etablert en strategi, handlingsplan og budsjett for videre telefonisamarbeid og gevinstrealisering i kommunene innen Ha bidratt til å gjøre det mindre ressurskrevende å anskaffe og drifte mobiltelefoner - innen Ha skapt grunnlag for bedre avtaler om drift av dagens telefoniløsninger innen Ha gjennomført kost/nytte-vurderinger for utviklingstiltak som krever investeringer, inkl. utredning og beskrivelse av en optimal telefoniinfrastruktur i regionen samlet sett innen Ha økt kompetansen om hensiktsmessig satsning på telefoni ute i kommunene i løpet av forprosjektperioden Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 4

5 2.2 Rammer Det ble besluttet at forprosjektet skulle gjennomføres i perioden , med prosjektleder i 50 % stilling i denne perioden. Rådmannsutvalget godkjente denne prosjektlederressursen også for 2011 og Ressursbruk Fra august 2010 og ut 2012 har det vært tilsatt prosjektleder i halv stilling. Det er holdt 19 faggruppemøter. Det er gjennomført en anskafelsesprosess for samling og utvidelse av Trio telefonistøttesystem, samt 12 oppfølgingsmøter ifm akseptanse av leveransen. 3 Omfang og avgrensning Forprosjektet baserte seg på en grundig og godt fundert forstudie, og en like godt fundert prosjektbeskrivelse som blant annet formulerte følgende: Som neste skritt anbefaler derfor arbeidsgruppa som har deltatt i forstudien at det etableres et forprosjekt som skal forberede etableringen av et formelt telefonisamarbeid og samtidig realisere gevinster som kan tas ut umiddelbart. Forstudien var i realiteten kommet så langt at det neste naturlige trinnet var gjennomføring. Når forprosjektet utredet en felles telefonistrategi, var den klar til vedtak. Og ble vedtatt. Et fullt sett konsekvenser og kostnader ved samordning av infrastruktur for telefoni, og for samling av Trio telefonistøttesystem, kunne bare klarlegges ved en konkurranse. På samme måte var flere av punktene ikke hensiktsmessige å utrede, de lå klare til gjennomføring. Det var dermed mange gevinster som kunne tas ut umiddelbart. Forprosjekt telefoni har med dette som bakgrunn fått karakter av et gjennomføringsprosjekt. Alle elementene som medførte kostnader eller andre vesentlige konsekvenser for kommunene har blitt forankret gjennom vedtak i rådmannsutvalget. 4 Organisering Forprosjektet skal organiseres og gjennomføres i henhold til PLP (ProsjektLederProsessen). Eierskapet til prosjektet ligger hos de deltakende kommunene som A-eiere. Ansvarsforholdene i prosjektet har vært ivaretatt slik: Oppdragsgiver: Kommunene i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig (PA): Regional koordinator for Kongsbergregionen Styringsgruppe: Rådmannsutvalget Prosjektleder (PL): Odd John Resser Faggruppe: Kate Iren Hovdegård Nore og Uvdal, Elese Briet Grette - Rollag, Ranveif Hvila Flesberg, Ingar Solberg Tinn, Bengt Halvard Odden - Hjartdal, Ranheid Saga Notodden, Bernt Søraa Kongsberg. Solfrid Borgen Hagland har også deltatt i faggruppa Det er ikke etablert referansegruppe. Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 5

6 5 Resultater 5.1 Resultater fra forprosjekt og hovdprosjekt Aktivitet Beskrivelse Resultat Etablere regional faggruppe Etablere en regional faggruppe for telefoni bestående av personer som til daglig arbeider med telefonitjenester i kommunene. Aktuelle medlemmer i faggruppa vil være de som er/blir systemansvarlige for kommunenes telefonistøttesystem(er) Etablert august Etablere prosjektgruppe To av medlemmene i faggruppa bør inngå som medlemmer i prosjektgruppa for forprosjektet. Ikke brukt Etablere felles telefonistrategi og felles telefonireglement Utvikle en felles regional telefonistrategi med tilhørende telefonireglement. Vil bygge på erfaringene med dette fra andre kommuner og kommuneregioner. Etablert innen mars 2011, strategien vedtatt som et samarbeidsprosjekt mellom rådmennene. Reglementet tilgjengelig for kommunene Opprydding av eksisterende telefonabonnementer Vurdere og avvikle kommunale abonnementer innenfor fast- og mobiltelefoni som er kartlagt å være uten trafikk, og som ikke inngår i aktive alarmsystemer (eller tilsvarende). Optimalisere type abonnementer for mobiltelefoni i forhold til faktisk bruk og mulighetene i BTV-avtalen. Kartlegge eksisterende alarmsystemer som benytter telefonisystemene. Vurdere og anbefale rimeligere løsninger. Gjennomført i alle kommuner i løpet av Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 6

7 Aktivitet Beskrivelse Resultat Kontroll på anskaffelser og drift knyttet til mobiltelefoni Oppdatere status vedr. inngåtte innkjøpsavtaler for mobiltelefoner. Vurdere grunnlaget for økt omfang av felles avtaler. Vurdere reforhandling av betingelser ved eventuelle utvidelser av avtalene. Standardisering av modeller. Etablert 6 av 7 kommuner bruker BTV-avtalen. Myk standardisering, leverandør anbefaler begrenset utvalg m Oppfølging i forhold til BTV-avtalen, inkl. optimalisering av abonnementer (jfr. kap ). Bidra til utvikling av og utnytting av mulighetene ved et felles telefonireglement. Vurdere gevinstene ved avvikling av eksisterende støtteordninger for bruk av privat mobiltelefon i kommunalt arbeidsforhold. Gjennomført. Gjennomført. Nesten ingen private abonnement igjen Regional Proffnettavtale Eget organisasjonsnummer for Kongsbergregionen. Etablere topp-domene for Kongsbergregionen i Min Bedrift (administrasjonsside på nett for mobiltelefoni hos Telenor), med en lokal Min Bedrift for hver kommune. Utnevne en toppadministrator og lokale administratorer for Min Bedrift. Gi tilgang til leverandør for administrasjon av abonnementer. Forhandle frem en ny felles Proffnettavtale knyttet til det regionale toppdomenet. Kost/nytte-vurdering og forberedelser for en mulig felles Proffnet Total-avtale, inkl. planlegging av integrasjon mot støttesystem (for ekspedient-funksjonen) og kalenderfunksjon, samt tilpasning av nummerplaner. Etablert Etablert Ikke etablert. Kommunene ønsker kontroll selv. Etablert. Avtalen etablert, integrasjon gjennomført Iverksatt og modernisert til Mobilt Bedriftsnett Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 7

8 Aktivitet Beskrivelse Resultat Optimal utnytting av BTV-avtalen Erfaringer fra andre kommuner og kommuneregioner. Samordne kommunenes dialog med BTV Innkjøp og Telenors kontaktpersoner for effektiv informasjonsutveksling, samt tilgang til råd og veiledning. Påse at felles telefonistrategi og telefonireglement gir føringer og handlingsrom som er tilpasset mulighetene i BTV-avtalen. Skrive gode finansieringssøknader relatert til prioriterte utviklingstiltak til Telenor-fondet. Sikre dialog og oppfølging overfor beslutningstakerne i fondsstyret. Under arbeid. Kontinuerlig arbeid. Under arbeid. Kontinuerlig arbeid. Gjennomført Støttesystem-søknad skrevet. Tildeling vesentlig mindre enn omsøkt beløp Forberede etablering av felles drifts- og vedlikeholdsavtale Sette drift av kommunale telefonisystemer på dagsordenen som tema i konkurransen om felles ekstern IKT driftspartner for kommunene i Kongsbergregionen. Hvis det blir grunnlag for dette, innhentes det tilbud på drift av telefonisystemene som en opsjon. Det tas høyde for de endringer som kan komme som et resultat av en samordning av infrastrukturen. Avtale om drift av felles Trio-system og de to telefonsentralene er inngått Kost/nytte ved en samordnet regional telefoniinfrastruktur Vurdere reduksjon av antall telefoniservere/sentraler i den enkelte kommune. Kost/nyttevurderinger, inkl. innhenting av nødvendige tilbud, for en slik samordning av infrastrukturen anbefales gjennomført i forprosjektfasen. 6 kommuner på to telefonsentraler, Not og Kbg Innsparingen på drift er mer enn kr årlig Gevinster knyttet til etablering av regional telefoniansvarlig Utrede og foreslå et opplegg som en del av den regionale telefonistrategien. Stilling som lokal telefonikoordinator anbefalt. Budsjettert med midler, stillingen ubesatt i påvente av regional driftsorganisasjon Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 8

9 Aktivitet Beskrivelse Resultat Utrede løsning for opprinnelsesmarkering Post- og teletilsynet stiller krav om at det skal være mulig for nødetatene å se hvor det ringes fra i aktuelle nødsituasjoner. Dette har gitt utfordringer ved IP-baserte telefonisystemer med lokale datanett som transportsystem for taletrafikken. Telenor har nylig lansert et system som kan anskaffes via BTV-avtalen, med et akseptabelt prisnivå. Systemet kan knyttes opp mot aktuelle telefoni-støttessystemer slik som Trio. Noen av kommunene har etablert løsninger for dette. Det anbefales å utrede et felles system for opprinnelsesmarkering Avtale etablert. Automatikk del av Trio telefonistøttesystem og leveransen der Planer, informasjon og rapporter Utarbeide handlingsplan med budsjett for regionalt telefonisamarbeid i 2011 basert på forslag til felles regional telefonistrategi innen Utarbeide en informasjons- og formidlingsplan og gjennomføre prioriterte aktiviteter innen Utarbeide underveisrapporter og sluttrapport innen Gjennomført Innspill til budsjett 2011 Forprosjektet har startet 3 måneder etter plan. Flere aktiviteter skal generere innspill til kommunebudsjettene for 2011, og disse aktivitetene har også utastt oppstart og ferdigstillelse. Forprosjektets innspill til kommunebudsjettene må derfor ses på som en sak for seg selv. Levert, også til budsjettene 2012 og 2013 Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 9

10 5.2 Felles Trio-installasjon I handlingsmålene er det beskrevet at regionen skulle sette drift av kommunale telefonisystemer på dagsordenen. Om en fant grunnlag for dette skulle det innhentes det tilbud på drift av telefonisystemene som en opsjon. Det skulle også tas høyde for de endringer som kan komme som et resultat av en samordning av infrastrukturen, og vurdere reduksjon av antall telefoniservere/sentraler i den enkelte kommune. Kost/nyttevurderinger, inkl. innhenting av nødvendige tilbud, for en slik samordning av infrastrukturen anbefales gjennomført i forprosjektfasen. Kongsberg kommune hadde et prekært behov for et telefonistøttesystem, Hjartdal sto også uten og Numedalskommunene trengte å oppgradere sitt Trio-telefonistøttesystem. I Notodden var telefonistøttesystemet relativt oppdatert. Hjartdal hadde en eldre telefonsentral som ikke kunne repareres om den skulle stoppe, og i Numedal var det behov for å oppgradere telefonsentralen. Regionen valgte de å gjennomføre en konkurranse for å få beslutningsgrunnlag for samle sine Trio telefonistøtteløsninger til èn oppdatert og redundant løsning, og utvide med Kongsberg og Hjartdal. I konkurransen lå det også å undersøke gevinstene ved å redusere antallet telefonsentraler. Gjennom denne konkurranse fant en et godt og kostnadseffektivt grunnlag for en regional Trioløsning. UMOE IKT/Atea ble valgt som leverandør for en løsning vurdert å gi: En moderne, redundant telefonistøtte-løsning Funksjonell ekspedientfunksjon Integrasjon mot kalender Fravær i møter etc. leses opp Integrert e-post-, sms- og chatløsning, o Håndteres som del av køen på henvendelser Mulighet for tilbakeringing, kunden kan legge inn telefonnr og bli ringt opp ligger i køen Mobiltelefoner håndteres som fasttelefoner, også med opplest fravær Automatisert ajourhold mot opprinnelsesmarkering Konkurransen viste også at det var grunnlag for å gå sammen om to telefonsentraler, en i Notodden for Notodden og Hjartal kommuner, og en i Kongsberg for Kongsberg og Numedalskommunene. Gevinster som var lette å kvantifisere var Sparer henimot 40% investeringskost på å gå sammen Sparer nesten 25% på å gå sammen om oppgraderingsprogram Trio-vedlikehold kr årlig 45% mindre enn på dagens vilkår Reduserte årlige kostnader knyttet til drift av telefonisentraler: o o Nær kr direkte årlig innsparing (dagens kostnader mot ny kostad) Og oppgraderinger vi ellers måtte betale ekstra er inkludert Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 10

11 De gevinstene det er litt vanskjeligere å sette kronebeløp på var: Redundante løsninger Det å drifte færre servere og installasjoner Kongsberg kan klare seg med dagens bemanning på servicetorg Samarbeid og effektivisering over tid Kvalitetsøkning i service overfor brukerne og ikke minst internt Anskaffelsen ble i stor grad finansiert med fellesmidler bestående av regionale utviklingsmidler, støtte fra Telenorfondet og noe kommunale tilskudd som allerede lå i budsjettene. Kostnader som påløp kommunene direkte ble derfor begrenset, og fordelte seg som følger: Numedal (3 kom.): Kr for en investering verdt kr Kongsberg: Kr for en investering verdt kr Notodden: Kr for en investering verdt kr Hjartdal: Kr for en investering verdt kr I dette ligger også kjøp av nye telefoner Løsningene ble satt i drift i oktober til november Akseptansetesten ble startet , og undertegnet Grunnfunksjonaliteten var testet OK tidlig på vinteren 2012, mens kompleksiteten i installasjonen har medført at enkelte avanserte løsninger (kommunisere med kommunen via sms) fremdeles står uløst. Multiadressenett/opprinnelsesmarkering (hvilken adresse det ringes fra) er en viktig funksjonalitet som pt utestår. Regionen har ivaretatt tilfredsstillende kontraktuelle forhold mot Atea for de utestående punktene. Som en del av Trio-installasjonen og samling på to telefonsentraler er det underskrevet samarbeidsavtale mellom vertskommune og leietakere; Notodden Hjartdal og Kongsberg Numedalskommunene. PÅ bakgrunn av denne samarbeidsavtalen er det utarbeidet ServiceLeveranseAvtale (SLA) mellom kommunene, og en beskrivelse av brukerstøtte for telefoni og støttesystem. 6 Oppsummering og anbefalinger videre 6.1 Generelt Faggruppa ser at det er hensiktsmessig å samarbeide om telefoniløsninger, ikke bar av kostnadsmessige grunner. Det er lettere å få trykk på fagområdet når en kan gå sammen, og ha dedikerte ressurser til dette arbeidet. Erfaring fra prosjektet er at det vil være mer hensiktsmessig med en person som også er knyttet til den tekniske driften av telefonisystemene. Både telefonsentralene og støttesystemet er serverbaserte installasjoner hvor god IKT-kompetanse er en ubetinget fordel. Dette medfører også at en slik funksjon anbefales lagt til den felles driftsorganisasjonen som er under etablering. Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 11

12 6.2 Regional telefonikoordinator I regionens vedtatte budsjett for 2013 ligger det inne 50% ressurs på telefonikoordinator. Den er pt ikke besatt, intensjonen er at denne ressursen besettes som en del av å etablere en felles IKT driftsenhet i regionen. Med en ubesatt stillingsressurs kan en kombinere denne funksjonen med andre funksjoner, og få en hensiktsmessig stillingsstørrelse. Intensjonen med en regional telefonikoordinator blir derfor: Med bakgrunn i en teknisk forståelse av telefoniløsningene, følge opp driften av telefoniløsninger. Og, med denne bakgrunnen, jobbe for smartte løsninger, smart bruk, gode reesultater og ressursbesparelser i kommunene. Regional telefonikoordinator Ivaretar et felt som krever høy kompetanse, der strategisk fokus på telefoni er viktig Driver strategiarbeid ift fast -og mobiltelefoni Plasseres i et regionalt miljø med fokus på innovasjon og samhandlingsutvikling Regional telefonikoordinator skal Oppgaver Være regional spisskompetanse på fast -og mobiltelefoni og ekspedientfunksjoner Holde faglig fokus og utviklingsperspektiv på telefoni og -løsninger. Stresse den organisatoriske siden av telefonistøtteløsningene. Starte ''Forum for offentlig service'' regionalt fagforum for ekspedientfunksjoner med samlinger Gjennomføre fagmøter og drive Fagforum Bindeledd mellom kommuner, BTV og leverandører Produsere statistikk og oversikter kommunene selv ikke produserer Beredskapsløsninger Avtaleadministrasjon, arbeide for at kommunene får mye igjen fra rammeavtalene Utvikling av nye løsninger Forventninger til rollen Mest mulig felles på telefonisiden, og enda mer etter hvert Fokus på jobben i hver enkelt kommunene Opplæring av ekspedientene o o o Hjelp og støtte til organisasjonsutviklingen i kommunene Bidra ift arbeidet med oppsett og konfigurering av Trio. Ajourhold av registre Bindeleddet mellom kommunene Bindeledd mellom faget og rådmennene, styrke kommunikasjonen og bidra til å skape forståelse og forpliktelse Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 12

13 Forutsetninger for rollen Legitimitet og aksept fra rådmenn og ledelse i kommunene er viktig for å kunne få en god regional løsning. Faggruppa mener rollen bør tillegges myndighet til å fastsette rutiner og valgt funksjonalitet i løsningene. Sluttrapport hovedprosjekt telefoni - Kongsbergregionen Side 13

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer