REFERAT Sekretariatets utkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Sekretariatets utkast"

Transkript

1 REFERAT Sekretariatets utkast Møte Møte nr. 4 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Oslo, 29. april 2014 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Medlemmer/deltagere - Samordningsgruppen har p.t. følgende representanter: Representant Ole-Gunnar Drabløs Departement/ sammenslutning Kommunal- og moderniseringsdept. (KMD) Etat Statsforvaltningsavdelingen (STA) Fylkesmannsseksjonen Til stede Per Vallner Fylkesmannen (FAD) Fylkesmannen i Østfold Forfall Jørn Kristian Undelstvedt Finansdepartementet. (FIN) SSB Simen Slotta Samferdselsdepartementet (SD) Kystverket Forfall Øyvind Martinsen Forsvarsdepartementet (FD) FMGT Mats Berg Justis- og beredskapsdepartementet Politiets data- og materielltjeneste Ikke møtt Hildegunn Norheim Landbruks- og matdepartementet Skog og landskap (LMD) Ingunn Limstrand Klima- og miljødepartementet (KLD) Miljødirektoratet Per Ryghaug Nærings- og fiskeridepartementet NGU og Direktoratet for Mineralforvaltning Bjørn Lytskjold Olje- og energidepartementet (OED) NVE Stedfortreder Espen Sveen Samferdselsdepartementet (SD) Statens vegvesen Stedfortreder Torleif Gravelsæter Kunnskapsdepartementet (KD) Senter for IKT i utdanningen Bjørn Arild Godager Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Forfall (HOD) David Reiersrud Telenor Telenor Kristin H. Lind KS Bedrift EnergiNorge KS Bedrift Energi Rolf Thore Bekkhus Storbykommunene Oslo kommune Anne Kjersti Briskerud KS Kongsvinger kommune Jon Myrli KS Sarpsborg kommune Jo Tore Kristoffersen KS/Fylkeskommunene Sogn og Fjordane fylkeskommmune Stedfortreder Einar Jensen Geovekst-forum Kartverket Erik Perstuen Leder Kartverket Torleif Gravelsæter erstatter Lisbeth Knutsdatter Gregersen som representant for Kunnskapsdepartementet. Side 1 av 9

2 Astri Voksø møtte som stedfortreder for Bjørn Lytskjold, Mariann Nilssen for Espen Sveen og Torbjørn Eidsheim Bøe for Jo Tore Kristoffersen. Kåre Kyrkjeeide, Arvid Lillethun og Nina Lunde Østvold møtte fra geodatakoordinator. Sekretariatets forslag til agenda: 09:30 Velkommen Målsetting og forventninger til møtet Sak 12/2014 Referat fra møtet 12.februar 2014 Sak 13/2014 Ny nasjonal geoportal - status Sak 14/2014 Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) status Sak 15/2014 Aktuell informasjon -Nye regler om eiendomsinformasjon -Temadataforum reorganisering og videre aktivitet -Teknologiforum Informasjonssikkerhet i Norge digitalt etablering av arbeidsgruppe -Aktuell informasjon fra partene runde rundt bordet Sak 16/2014 Strategi for Norge digitalt og Destinasjon 2025 Sak 17/2014 Tidstyver innspill til forenkling av prosedyrer og arbeidsmåter. Hvordan kan bedre bruk av geodata bidra til besparelser og gevinster Sak 18/2014 Endringer i avtaler og dokumentasjon for 2015 Sak 19/2014 Neste møte og eventuelt Dokumentasjon: Dokumenter er tilgjengelig i prosjektrom for samordningsgruppen Det er lagt ut presentasjoner fra møtet i prosjektrommet. Side 2 av 9

3 Sak nr. Velkommen: Erik Perstuen ønsket velkommen til møtet. Det ble en kort presentasjonsrunde rundt bordet. Torleif Gravelsæter er ny representant for Kunnskapsdepartementet etter Lisbeth Gregersen. Det ble påpekt at representasjonen i samordningsgruppen må avklares. For tiden er det en dobbeltrepresentasjon fra Samferdselsdepartementet. Samordningsgruppen ønsket at oppfølgingssaker listes opp i referatet og følges opp i påfølgende møte. 12/2014 Referat fra møte 12.februar 2014 Referatet ble godkjent etter en justering av sak 11/ /2014 Ny nasjonal geoportal - status Erik Perstuen orienterte om arbeidet med ny nasjonal geoportal. Hovedprosjektet er nå igangsatt etter en avklaring og reorganisering av prosjektet. Et grundig forprosjekt ble gjennomført i Første versjon av ny portal lanseres 9. mai. Det er besluttet å kjøre portalen på Episerver. I første versjon er portalen tilgjengelig fra og fra men i løpet av realiseringsfasen fram mot 2016 må man diskutere om portalen skal være en helt egen portal eller ligge under kartverket.no. Det bør foreligge et beslutningsgrunnlag til neste møte i samordningsgruppen, 24. september. I forbindelse med overgang til den nye geoportalen, vil de gamle Norge digitalt-sidene bli avviklet. Geoportalen vil bli utviklet iterativt, det vil si at utvikling og forbedringer gjøres suksessivt. Prosjektet vil fortrinnsvis benytte scrummetodikk i utviklingen. For de som vil følge nærmere med på utviklingen av geoportalen, vil det bli opprettet en side om prosjektet i selve geoportalen. Erik Perstuen er prosjekteier, og Knut Sælid fra Geodatakoordinatorseksjonen har overtatt som prosjektleder etter Lars Fredrik Gyland som har gått over i ny stilling som fylkeskartsjef. Arvid Lillethun er produkteier med Lars Inge Arnevik som assisterende produkteier. Det er lagt opp til en styringsgruppe med tre eksterne representanter, Ingunn Limstrand som representerer landsiden, Rolf Bekkhus som kommunal representant og en representant fra sjøsiden som per i dag ikke er innmeldt, i tillegg til fire representanter fra Kartverket (Erik Perstuen, Kåre Kyrkjeeide, Evert Flier, direktør divisjon Sjø og Olav Petter Aarrestad, IT-direktør). I tillegg er det ønske om å etablere en referansegruppe med utgangspunkt i styringsgruppen for forprosjektet. Det er grunnlaget utarbeidet i forprosjektet som ligger til grunn for beskrivelse av brukerkrav. Man har gjort en prioritering der Norge digitalt-parter er viktigste brukergruppe. Prosjektplanen som ble laget i forprosjektet for realiseringsfasen, vil bli gjenstand for revisjon i dette prosjektet. Gjeldende budsjettrammer er de samme som lå til grunn for den opprinnelige prosjektplanen. Noen kommentarer fra samordningsgruppen etter presentasjonen: -Kan samordningsgruppen fungere som en referansegruppe? Svar: Antakelig blir det for stor gruppering, men samordningsgruppen vil bli involvert og orientert underveis. -Samordningsgruppen kan sees som bestiller, og som sådan bør den følge med i utviklingen som en bestiller. -Det ble stilt spørsmål ved det formelle grunnlaget for prosjektet. Kartverket er eier og tar ansvar, men arbeidet gjøres for Norge digitalt-partene. Rolle- og ansvarsfordelingen oppleves som litt uklar. Til det svarte Kartverket at partene har vært betydelig involvert i kravspesifikasjonen, slik at brukerbehovene er i varetatt på den måten. Man har ønske om at referansegruppen kan involveres reelt. I tillegg vil IT-avdelingen i Kartverket i stor grad være premissgiver. -Det ble påpekt at noen brukere har hatt problemer med oppkopling. Spørsmål om Kartverket har tenkt på problematikken i forhold til brannmur etc. Side 3 av 9

4 -Hvordan har Kartverket tenkt å presentere portalen i Rådet, hvordan blir innsalget. Kartverket: Antakelig vil realiseringen av ny geoportal på sikt kunne bidra til å fjerne noen tidstyver. Dette tas med som et innspill til Geodatarådet. Se også bakgrunnsnotatet og presentasjonen fra møtet for nærmere informasjon om innhold i portalen og organisering av prosjektet. Konklusjon: Ny prosjektplan ferdigstilles, og styrings- og referansegruppe aktiviseres. Samordningsgruppen skal holdes godt informert, og det vil på neste møte bli lagt opp til en drøfting rundt valg av profil for geoportalen. Det bør legges vekt på bedre innsalg av geoportalen og å få fram estimater for gevinster knyttet til ulike brukstilfeller. Nasjonalt geodataråd bør kunne bidra til innsalget, men trenger en god informasjonspakke som kan underbygge argumentasjonen. 14/2014 Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) status Arvid Lillethun, Kartverket, orienterte om status for DOK. Plan og bygningsloven stiller krav til at det skal foreligge et offentlig kartgrunnlag til de formål som omtales i loven. Foreliggende utkast til beskrivelse av DOK bygger på en utredning som Kartverket gjorde på vegne av departementet for en tid tilbake. Etter en høringsrunde har det vært møter med departementet, og Kartverket har fått en oppgave med å bistå departementet med å revidere veiledning til kart- og planforskriften. Grunnlaget i forskriften er litt uklart, men det skal gjøres noen foreløpige tilpasninger. På sikt skal forskriften endres. Veileder til forskriften blir justert, og man skal legge til en del 2 som inneholder mer praktisk informasjon. KMD ønsker å sende et rundskriv til alle berørte parter for å informere om forsterket veiledning, samt en kandidatliste med foreslåtte datasett som skal inn i DOK. Det enkelte datasett skal ha en ferdig produktspesifikasjon til 1. januar Liste over data og krav publiseres 1. juli 2014, men en endelig liste med datasett som er leveringsklare, følger standard og har en produktspesifikasjon, vil bli publisert 1.januar Det ble påpekt fra samordningsgruppen at det var sagt at listen skulle komme til ny sjekk hos etatene, det har ikke skjedd. Det er viktig at listen får en siste gjennomgang før den publiseres som autorisert. En reell DOK-liste betyr at krav om metadata, produkt, tegneregler, produktspesifikasjon og SOSI er oppfylt. Det kan være aktuelt å ha en kortere liste i første omgang med de datasett som er fullstendige og så utvide listen etter hvert. Rutiner for oppfølging av DOK skal utvikles. Departementet har bestemt hvilke krav som skal oppfylles og vil foreta kvalitetssikringen, men ønsker at Norge digitalt bidrar til å legge premissene og gjør vurderinger. Fagetatene skal kunne komme med innspill til innholdet. Det påpekes også at Kartverket må sette av nødvendige ressurser til oppfølging av produktspesifikasjoner og at geoportalen blir inngangen til DOK. Samordningsgruppen synes det er vanskelig å se sin rolle og ha synspunktet ut fra det man vet i dag. Det er en del sammenhenger som ikke er beskrevet, bl.a organisering. Dette er noe som bør behandles i Rådet. Enighet om at man nå bør komme med en konkret tilbakemelding fra samordningsgruppen til KMD der man bl.a. etterspør regime for hvordan listen skal vedlikeholdes i praksis. Samordningsgruppen bør gis myndighet til å forme kriteriene. Man må ha en helt klar rollefordeling og beskrivelse av stegene i prosessen. Konklusjon: Geodatakoordinator/Sekretariatet formulerer en tilbakemelding til KMD der behovet for å klargjøre ansvar, kriterier, prosesser og selve listen beskrives. Forutsigbarhet for ansvarlige fagetater og kommunene er viktig. Det anbefales å ta opp DOK som tema i geodatarådet (det vil skje 20. mai). Side 4 av 9

5 15/2014 Aktuell informasjon -Nye regler om eiendomsinformasjon Fra trådde nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av offentlig eiendomsinformasjon i kraft. De nye reglene innebærer at virksomheter på nærmere bestemte vilkår kan motta, viderebruke og videreformidle opplysinger fra grunnboken og matrikkel. Det er fortsatt noen uklarheter rundt tolkningen av forskriften, bl.a. knyttet til vederlagsfri bruk. Denne usikkerheten er årsaken til at man ikke har begynt å fakturere partene for Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal bistå departementet, men en endelig avklaring vil trolig ta litt tid. Konklusjon: Enighet om at Kartverket kan fakturere nå med forbehold om justering/korrigering på et senere tidspunkt for de som eventuelt skal ha vederlagsfri bruk. -Temadataforum reorganisering og videre aktivitet Birgitte Arstein, Fiskeridirektoratet, har takket ja til å bli ny leder for Temadataforum etter Ingunn Limstrand. Planleggingsmøte skal avholdes 30. april med introduksjon av ny leder, og med diskusjon om forumets rolle og organisering, blant annet i lys av andre fora. Mandatet er en del av diskusjonen. Tiltak knyttet til DOK kan være en av aktivitetene. Handlingsplanen for temadataforum ble lagt frem for den tidligere referansegruppen og kunne vært brukt mer aktivt i oppfølgingen. Handlingsplanen inneholder ca 100 tiltak som det kunne vært fokusert på. Neste møte planlegges 9. september. -Teknologiforum En foreløpig programkomite har startet planleggingen av teknologiforum som skal arrangeres 11. og 12. november på Runway hotell, Gardermoen. Det er ønske om innspill til tema, presentasjoner og deltagere. Knut Sælid er leder av komiteen. -Plandataforum Det skal gjennomføres et møte 13. mai. -Matrikkelforum status. Dette forumet er foreløpig ikke organisert opp, men det er et sterkt ønske om at det skal etableres. Konklusjon: Geodatakoordinator tar initiativ til en prosess for å få etablert et forum for matrikkelproblematikk i samordningsgruppen. Det er også aktuelt å se på en mulig møteplass for marin sektor. -Systemleverandører bistår med produktspesifikasjoner Produktspesifikasjoner blir mer og mer viktige i forhold til å følge opp leveranser. I Norge digitalt er man enige om å benytte SOSI produktspesifikasjoner som en felles standard. Følgende kontaktpersoner ute hos systemleverandørene kan bistå partene i arbeid med SOSI spesifikasjoner: Geodata - (primært til kunder som benytter ArcGIS programvare) Olav Kavli, Norkart - Vidar Brekke, Norconsult - Lars Eggan, Avinett - Tor Gunnar Øverli, Vianova - Reidun Hansen, Ferdige produktspesifikasjoner skal sendes til -Informasjonssikkerhet arbeidsgruppe Arbeidsgruppen vil bestå av et utvalg parter i Norge digitalt og skal være en permanent arbeidsgruppe som møtes min 2 ganger årlig. Hovedoppgave i følge mandatet er å utføre en årlig, felles risikoanalyse som ser på trusselbildet på tvers av infrastrukturen i Norge digitalt- Side 5 av 9

6 samarbeidet. Basert på analysen skal det utarbeides en rapport om trusselbildet og anbefalte tiltak. Oppstartmøte for arbeidsgruppen er 27. mai. Det sendes ut en egen invitasjon til samordningsgruppen som oppsummerer mandat og agenda for det første møtet interesserte parter oppfordres til å melde inn deltakere. -Samhandlingsportalen Mange klager over tungvint system for å ta ut og videredistribuere dokumenter fra prosjektrommet. Det er ønske om at det kan gis tilgang til flere slik at representantene slipper å laste ned og videreformidle dokumenter. Forslag til løsning/ny rutine: Dokumenter og presentasjoner legges på geonorge.no, mens prosjektrommet forbeholdes dokumenter i prosess og eventuelle sensitive dokumenter. Utkast til referat legges i prosjektrommet, men legges ut på geonorge når det er godkjent. -Aktuell informasjon fra partene/runde rundt bordet: Klima- og miljødepartementet v/ingunn Limstrand Mareano er omorganisert, og det er etablert en geodatagruppe som skal ledes av Miljødirektoratet, miljødataseksjonen. Formålet er å gjøre data lettere tilgjengelig. Gruppa vil også kunne få betydning for gjennomføring av KystMareano. Det jobbes mye med produktspesifikasjoner. Det jobbes med en geodataplan for etaten - som etter hvert kan få et videre perspektiv. Det høstes erfaringer fra geodataplanen for Kystverket er det flere etater som har slike planer? Næring- og fiskeridepartementet v/per Ryghaug I NGU er det stort fokus på standardisering, sammensmeltning av SOSI og INSPIRE. Levering av DOK-data på grunnvann krever standardisering. Leveransekrav fra EU, f.eks. mineralressurser, må leveres på INSPIRE-standard. Ellers mye arbeid med nasjonal base for grunnundersøkelser i samarbeid med Norkart. Første versjon lanseres snart. Versjon 2 vil få innleggingsmekanismer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) v/ole-gunnar Drabløs Planavdelingen er nå organisert i KMD, det er uavklart representasjon. Ole- Gunnar representerer brukerne - fylkesmannsembetene. Skal ha en intern avklaring med planavdelingen, v/kari Strande. I tillegg debatt om fremtidige finansiering av FDV-avtaler for plandata i Norge digitalt. Med ny kommunereform må man se på hvordan vi skal jobbe med kart i den regionale forvaltningen. Pilotprosjekt samarbeid mellom fylkesmannsembetene med felles baser etc. Landbruk- og matdepartementet v/hildegunn Norheim Skog og landskap har en stor kart- og geodataavdeling. Jobber med lettere tilgang til dataene. Har stor kontakt med kommuner. Det skjer mye i forhold til datasett for landbruket. Kommer til å skje mye på utviklingsfronten, dette vil bli tatt opp senere. På vegne av de andre etatene har Skog og landskap utviklet et program der kartet er grunnlag for å søke om tilskudd. (AltInn/MinID kobling er etablert). Mattilsynet betaler mye, men har ikke brukt kart og geodata i den grad de kunne. Skog og landskap skal bistå med samordning av fagmiljøene og vil følge opp Mattilsynet. Ønske om at Kartverket tar kontakt med Skog og Landskap i forbindelse med partsoppfølging av parter innenfor landbrukssektoren. Kartverket vil legge dette inn i sine prosedyrer. Kongsvinger kommune v/anne-kjersti Briskerud Kommuner i Hedmark og Oppland ønsker å satse på plandialog og planregister, men sliter med å få oppgradert systemene slik at løsningene kan integreres, dette henger på leverandørene av sakssystemer. I Sør-Hedmark er det enklere å komme i mål med de små kommunene enn for eksempel i Kongsvinger. Manglende implementering av GI-systemet og manglende oppgradering av sakssystemet er en utfordring og tar tid. Innkjøp av apper og verktøy er en utfordring for kommunene utvalget er stort og økende. Her kan det være behov for bedre samordning. Side 6 av 9

7 InnlandsGIS er et samarbeid mellom fylkesmann og fylkeskommune i Hedmark og Oppland, som utvikler felles støtteverktøy for bruk av kart i saksbehandlingen. Det er etablert en gruppe som sørger for at det er oppdatert. Det er etablert en testløsning som gjør det mulig å laste ned data fra nettskyen, og det er mulig å gi tilgang fra kommunene. Det kan være nyttige erfaringer å en hente i forbindelse med DOK. Kanskje en presentasjon på neste møte? SSB /FIN v/jørn Kristian Undelstvedt Mest fra SSB opptatt av SOSI. Først og fremst grunnlaget for statistikkene (arealstatistikker). Ønsker å ta ut dette som vektordata. Arealbruk, arealressurser og strandsonestatistikk er aktuelt, skal legges ut på geonorge.no foreløpig finnes dette på SSBs kartportal, men ikke på SOSIstandard ennå. Forsøker å følge opp INSPIRE-deling av datasett. SSB jobber med standardisering av statistikk på kart generelt. Samferdsel v/mariann Nilssen Samferdselsgruppa har noen generelle ønsker man ønsker ikke bare standardisering innenfor vei, jernbane, luft etc., men også verktøy som gjør det mulig å utvikle multimodale temaer. Ellers vil Jernbaneverket informere om at hele bedriften er omorganisert. Geodata og plan er slått sammen. Avinor har startet opp et droneprosjekt sammen med Terratec for å se på bruken av data. Fylkeskommunen v/torbjørn Eidsheim Bøe Informerte om en årlig samling juni der alle fylkeskommunene samles for å diskutere ulike problemstillinger innenfor GIS. Fylkeskommunen har mange data fra kollektivselskaper, disse dataene er ikke standardiserte, her er det et stort potensiale for å redusere tidstyver. Sarpsborg kommune v/jon Myrli Tidligere har kommunene i Sør (Nedre Glomma) kjøpt skråfoto hver for seg, men nå er det etablert et innkjøpssamarbeid ala Geovekst, der Lucas Sleboda, Statens kartverk Oslo, er prosjektleder for anbudene. Lignende samarbeid i Vestfold. Fylkesmannen og fylkeskommunen er også med. Et slikt spleiselag reduserer kostnadene vesentlig. Stor interesse fra eksempelvis kulturminneforvaltning. Det ble kommentert at vi mangler en nasjonal oversikt, og at det bør vurderes om vi trenger et mer koordinert opplegg rundt skråfoto. Forsvaret v/øyvind Martinsen Forsvaret er en spesiell part i Norge digitalt og er også den parten som betaler mest. DOK er viktig for forsvaret med dokumentasjon etc. særlig knyttet til Forsvarsbygg. FMGT har i oppdrag å fremskaffe all geografisk informasjon som skal brukes i forsvaret også i utlandet. FMGT fremskaffer dataene, men verdiøkning skjer ute i avdelingene. Forsvaret er offline og kan ikke bruke noen tjenester direkte. Det blir derfor litt tyngre, og effektivisering er viktig vi ønsker filbaserte løsninger. Vi støtter også andre utenfor Norge, for eksempel i bistand, og støtter UD i forbindelse med konflikter. NVE v/astri Voksø NVE har jobbet med en kartkatalog med nedlastningsmulighet. Også en brukervennlig innsynsklient der man kan se dataene. Hadde møte med SOSI-sekretariatet i fjor, og fikk vite litt mer hva vi måtte gjøre. Høstens prosjekt er å få full SOSI-standardisering av dataene. NVE har overtatt skredhendelsesbasen fra NGU og har jobbet med å tilrettelegge denne i egne systemer. NVE har fått Sverige-data fra forsvaret i forbindelse med samarbeid med vannmyndighetene i Sverige. Vi samarbeider med SMHI og bruker hverandres data. Storbykommunene v/rolf Bekkhus Det blåser en digitaliseringsvind over Norge og forvaltningen. Nå er det fokus på brukeren og mange brukerreiser og prosjekter seiler opp. En digital dialog med brukerne kan være en tidstyv, for eksempel bruk av personlige epostadresser. Et enhetlig register mangler - det burde vært et Side 7 av 9

8 bedre system for registrering av epostadresser. Det må jobbes videre med denne type problemstillinger knyttet til elektronisk dialog og bruk av Min side eksempelvis mot AltInn. Geovekst v/einar Jensen Vi er midt inne i årlige anskaffelser. Det er stor konkurranse i bransjen og lavere priser enn noensinne. Nå har det vært 3-4 firmaer som har hatt lasersensorer, firmaer uten egne sensorer er nok vei ut. Ad. åpne kart og eiendomsdata. Rett før regjeringsskiftet gikk man for frigivelse av detaljerte data. Geovekst er interessert i å gå i en dialog med departementet. Ny regjering har lagt samme strategi til grunn, men er ikke bundet og kan i realiteten beslutte hva som helst. Det er ønske om kontakt på høyest mulig nivå om denne saken. 16/2014 Strategi for Norge digitalt og Destinasjon 2025 Erik Perstuen orienterte om denne saken. Det vises til bakgrunnsnotatet og presentasjonen fra møtet for utfyllende informasjon. Arbeidsgruppe for strategi i Norge digitalt er etablert. Det ble avholdt et møte 23. april der man fokuserte på langsiktige strategiske grep, men også på aktuelle utfordringer og tiltak på kort sikt. Aktuelle tiltak for 2015 er bl.a. satsning på geoportal, data.norge, metadata og dokumentasjon. Bedre prosedyre for DOK. Mye av diskusjonen peker tilbake på spørsmålet om EN infrastruktur. Gruppen har ønske om å knytte til seg en fasilitator til å hjelpe seg med strategiprosessen. I første omgang baseres arbeidet på den gruppen som er etablert. Arvid Lillethun har laget et (diskusjons-)notat om strategi. Det var ønske om at dette skulle tilgjengeliggjøres for diskusjon hos flere parter enn de som er representert i strategigruppen. I Destinasjon 2025 har man fullført første fase med kartlegging og er nå i avslutningen av fase 2 formulering av foreløpige strategiske mål og visjon. Det er åpnet for et møte 6. juni mellom Kartverkets strategigruppe og Norge digitalt strategigruppe. Det ble en meningsutveksling i samordningsgruppen om hvordan man skal jobbe med innspill til strategiarbeidet. Forslaget fra Erik Perstuen er at vi i år må prioritere strakstiltak i forhold til 2015, og at en strategiprosess med lengre horisont vil måtte gå inn i Konklusjon: Det er ønske om bedre involvering av samordningsgruppen i en strategiprosess, og at vi må gi oss tid til en godt forankret prosess som går inn i Strategigruppen møtes 6. juni. Dette blir et felles møte med Destinasjon 2025, men det vil også bli drøftinger om opplegget for den videre strategiprosessen. Det utarbeides et underlag til neste møte i samordningsgruppen 24. september. Kartverket gjør en videre jobb med notatet til Arvid Lillethun som input til arbeidet med strategien og legger frem et revidert notat i forkant av møtet 24. september. 17/2015 Tidstyver innspill til forenkling av prosedyrer og arbeidsmåter Hvordan kan bedre bruk av geodata bidra til besparelser og gevinster Jakten på tidstyver er ledd i moderniseringen av offentlig sektor. Temaet var oppe i forrige møte i samordningsgruppen og representantene ble oppfordret til å komme med forslag til fjerning av tidstyver. Det er kommet ett innspill med 3 konkrete forslag. Tidstyv nr 1 mangel på en nasjonal geoportal er antakelig hovedbidraget for innmelding til departementet. Vi bruker lang tid på å finne frem til dataene, hvis vi i det hele tatt finner dem. Dette handler om hvordan staten kan bruke litt mer penger for å oppnå en stor grad av effektivisering. KommIT har et viktig prosjekt som er opptatt av robuste felles løsninger for kommunesektoren. Det bør vurderes å se prosessene i Side 8 av 9

9 sammenheng og ta kontakt med KommIT for å koordinere forslag til forenkling og fornying.. Konklusjon: Sekretariatet vurderer muligheten for å formulere et felles forslag til fjerning av tidstyver og spiller i første omgang inn saken også til geodatarådet. 18/2014 Endringer i avtaler og dokumentasjon for 2015 Arbeidet med ny dokumentasjon for 2015 starter nå. Tilgangskriterier og nye parter er et felt som må løftes frem. (Svalbard og Marint forvaltningsområde) Fortløpende arbeid med kalkulatoren, eventuell justering av enhetspriser, og eventuell diskusjon av modellen for finansiering av plan. Det er behov for å se på møteplasser og reorgansiering av disse. Det er trolig ingen nye gratisdata i /2014 Neste møte og eventuelt Møter i samordningsgruppen høsten september og 24. november begge dager på Kartverket i Oslo Endring av leveranse av N50 Kartdata fra 1. september ble presentert. Endringene går på at det er mange brukere som ønsker leveranse på annet enn SOSI - for eksempel GML og filbasert. Man tenker seg mulighet for ukentlig oppdatering. Positive tilbakemeldinger som tas med tilbake for videre intern prosess i Kartverket. Nærmere informasjon vil komme med det første. Restanser Sammensetningen av samordningsgruppen må gjennomgås basert på endringene departementsstrukturen. Kartverket avklarer med KMD. Side 9 av 9

Planfaglig nettverkssamling Agder Arealplaner i Norge digitalt

Planfaglig nettverkssamling Agder Arealplaner i Norge digitalt Planfaglig nettverkssamling Agder Arealplaner i Norge digitalt 14. desember 2017 Agenda Plansatsning 2016-2017 (status for Agderfylkene) GeoSynkronisering av arealplaner (hva må til?) Nasjonale prosjektsatsninger

Detaljer

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Arbeidet med nasjonal geodatastrategi Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Disposisjon Bakgrunn Strategiarbeid de siste årene I regi Norge digitalt I Kartverket Organisering av arbeidet Eierskap Ledelse

Detaljer

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi!

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag Nasjonal geodatastrategi Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag

Detaljer

REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15)

REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15) REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15) Møte Møte nr. 9 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Kartverket Oslo 22.september 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi

Detaljer

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi!

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag Nasjonal geodatastrategi Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag

Detaljer

Medlemmer/deltagere - Samordningsgruppa har p.t. følgende representanter: X Per Vallner Fylkesmannen (FAD) Fylkesmannen i Østfold

Medlemmer/deltagere - Samordningsgruppa har p.t. følgende representanter: X Per Vallner Fylkesmannen (FAD) Fylkesmannen i Østfold REFERAT Godkjent Møte Møte nr. 3 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Oslo, 12. februar 2014 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Medlemmer/deltagere

Detaljer

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til REFERAT Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til Godkjenning av referat fra forrige møte (20.03.2014) Svein Inge Gausemel,

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold REFERAT Møte Møte nr. 7 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Gardermoen 5.-6.mars 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere på

Detaljer

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene.

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene. NOTAT Tema Samordningsgruppen for geografisk informasjon Dokumentasjon til møtet 24. november 2014 Dato 14. november 2014 Til Samordningsgruppen for geografisk informasjon Fra Kartverket Kopi Kommunal-

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA 2013-2015 Mandat Temadataforum identifisert store utfordringer rundt distribusjon av temadata. Spesielt knyttet til infrastrukturen. Behov for målretta tiltak. Vedtak i Norge

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

X Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold

X Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold REFERAT Møte Møte nr. 6 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Oslo, 24. november 2014 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere på møtet

Detaljer

REFERAT. Deltagere på møtet 21.mai 2015: Representant Departement/ sammenslutning Ole-Gunnar Kommunal- og. Statsforvaltningsavdelingen (STA) frafall

REFERAT. Deltagere på møtet 21.mai 2015: Representant Departement/ sammenslutning Ole-Gunnar Kommunal- og. Statsforvaltningsavdelingen (STA) frafall REFERAT Møte Møte nr. 8 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid KS Agenda møtesenter 21.mai 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Geodata is only real when shared

Geodata is only real when shared Nasjonal Geodatakoordinator Geodata is only real when shared Det nye landskapet 2015 Oppfølging av partene Nasjonal Geodatakoordinator Hvem følger opp partene? Geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. september 2017. Til Temadataforum Fra Dato Kopi til Handlingsplanen for temadata er Temadataforum sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Norges største kartleggingsoppdrag. Geomatikkdagene Ålesund Einar Jensen

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Norges største kartleggingsoppdrag. Geomatikkdagene Ålesund Einar Jensen NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Norges største kartleggingsoppdrag Geomatikkdagene Ålesund - 9.3.2016 Einar Jensen Norge trenger en nasjonal detaljert høydemodell for: å styrke beredskapen mot klimaendringer

Detaljer

REFERAT. Deltagere på møtet 16.november 2016: Representant Departement/ sammenslutning Ole-Gunnar Kommunal- og. Statsforvaltningsavdelingen (STA)

REFERAT. Deltagere på møtet 16.november 2016: Representant Departement/ sammenslutning Ole-Gunnar Kommunal- og. Statsforvaltningsavdelingen (STA) REFERAT Møte Møte nr. 14 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Kartverket Oslo, 16.november 2016 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere

Detaljer

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 SKATE Agenda 1. Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne v/ Karsten Lien, Kartverket 2. Konstituering av Matrikkelforum Gjennomgang av mandat,

Detaljer

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Gis-koordinator i Fiskeridirektoratet Mål i Fiskeridirektoratet at Geodata skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i plan og vedtaksprosesser i kyst- og havområdene

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

Fornye forenkle forbedre

Fornye forenkle forbedre Fornye forenkle forbedre Utvikling Innovasjon Samarbeid Hva gjør bransjen og Kartverket? Veiledning Allianser Hva gjør vi i vår sektor? Hva har vi gjort? Hva gjør vi i dag og videre fremover? Lov- og regelverksutvikling

Detaljer

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK 1 Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er valgt ut og tilrettelagt slik at de er egnet som kunnskapsgrunnlag for bruk i plan- og byggesaksbehandling.

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra Kartverket,

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra Kartverket, Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Kartverket, 9.9. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget er juridisk fundert

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Temadag Nasjonal geodatastrategi Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Nasjonal geodatastrategi 1. Arbeidsgruppa 2. Bakteppe 3. Utviklingstrekk 4. Overordnet målbilde og de fire

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU)

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) Dato: 21.09.2016 Tilstede/ Forfall: Se vedlegg 1 Møteleder: Referent: Foiler: Sted: Reidar Sætveit Bente Kristiansen www.kartverket.no/hamar

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 1.0 Dato: 08.06.2017 Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Norge digitalt Plan- og temadatautvalg,

Detaljer

Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt

Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 8. desember 2014 Karsten Lien, matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Agenda Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne 1. Kartverket som sentral

Detaljer

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid?

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? Arvid Lillethun, Teknologiforum, 3. november 2016 DOK viktig informasjon som brukes i de store

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017.

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017. NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. januar 2017. Til Fra Sekretariatet i Dato 30.01.2017 Kopi til Handlingsplanen for temadata er sitt arbeidsdokument.

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnhordland, 21.04.2016 Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og bygningsloven Geodataloven Motta Plan Oversender rapport Siste hinder: QMSkontroll Feilfri plandatafil Se

Detaljer

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi NOTAT Tema Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Til Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Fra Kartverket Kopi Vi viser til invitasjon til møte. Dette

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

GEONORDLAND Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA

GEONORDLAND Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA GEONORDLAND 2016 Kartverket 1. STATUS NN2000 2. NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA NN2000 NORDLAND Kartverket NN2000 Status Målearbeider 475 Fastmerker ferdig synfart SydFylket

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

REFERAT. Deltagere på møtet 18.februar 2016: Representant Departement/ sammenslutning Ole-Gunnar Kommunal- og. Statsforvaltningsavdelingen (STA)

REFERAT. Deltagere på møtet 18.februar 2016: Representant Departement/ sammenslutning Ole-Gunnar Kommunal- og. Statsforvaltningsavdelingen (STA) REFERAT Møte Møte nr. 11 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Kartverket Oslo, 18.februar 2016 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere

Detaljer

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby Plandataforum 25. november 2013 Anne Guro Nøkleby Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil

Detaljer

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet:

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet: Referat SOSI Ag7b Ledning Dato: tirsdag 14.januar 2014 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Navn Aileen Jevnaker, Oslo VAV Ann Helen Karlsen, Vegvesenet

Detaljer

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket Dekningskart-generator Geonorge Presentasjon på temadataforum 7.2.2017 Arvid Lillethun Kartverket Infrastrukturen skal levere til «alle» geodatastrategi felles nasjonale mål og tiltak Hver sektor - hva

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data NOTAT Emne Strategi for forvaltning av FKB-data Til Geovekst-forum Fra Kartverket Dato 25.08.2014 1 Bakgrunn og målsetting Kartverket har i dialog med Geovekst-partene diskutert fremtidige strategiske

Detaljer

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger,

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, 18.1.2017 Dekningskart-generator Nasjonal geografisk infrastruktur Den geografiske infrastrukturen skal

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 19. april 2012 Sted: Storgata 33A, Oslo Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata

Detaljer

Handlingsplan for temadata status halvvegs i perioden , Arvid Lillethun, Kartverket

Handlingsplan for temadata status halvvegs i perioden , Arvid Lillethun, Kartverket Handlingsplan for temadata 2013-2015 - status halvvegs i perioden 9.9. 2014, Arvid Lillethun, Kartverket, Handlingsplan Geodatalov - geografisk infrastruktur Plan- og bygningslov Matrikkellov Andre lover

Detaljer

Det offentlege kartgrunnlaget

Det offentlege kartgrunnlaget Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1) Kva er DOK? 2) Kvifor stadfeste DOK? 3) Korleis stadfeste DOK? Kva er DOK? Kartforskriften 2 punkt f: det

Detaljer

Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017

Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017 Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017 Tid og sted: Torsdag 12.10.2017, kl. 10 13.30, Kartverket Vadsø Til stede: Annbjørg Løvik (FFK), Eli-Kristine Lund (Fdir), Bjarne Mjelde (SVV), Iris

Detaljer

REFERAT. Temadataforum Møtedato 27. september 2016

REFERAT. Temadataforum Møtedato 27. september 2016 REFERAT Møte Temadataforum Møtedato 27. september 2016 Referent Oldeman Lund Møteleder Lars Mardal Deltakere på møtet: Deltaker Etat Mail-adresse Til stede O. Lund Kartverket.Oldeman.Lund@kartverket.no

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

GeoIntegrasjon - Videreføring. Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO

GeoIntegrasjon - Videreføring. Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO GeoIntegrasjon - Videreføring Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO Agenda Agenda 12.30 13.30 Kartlegging av brukerbehov GI arkiv (rapport fra arbeidsgruppe 1) 13.30 13.45 Pause 13.45 14.30 Innlegg

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon

Norge digitalt Planinformasjon Norge digitalt Planinformasjon Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) Miljøverndepartementet Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene

Detaljer

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og Situasjon... 5 Roller og ansvar... 7 Mål og satsningsområder... 9 Tiltaksliste

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Fulldigitale romlige arealplaner

Fulldigitale romlige arealplaner Fulldigitale romlige arealplaner 2015-09-11 KS KPR Trondheim hva skjer Tor Gunnar Øverli Asplan Viak Internet Reklame Digitalisering av plan- og byggeprosessen vil skape en enklere hverdag for innbyggere,

Detaljer

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Møtereferat. Møte nr. 1/2013. Møtested Energi Norge, Næringslivets hus, Oslo. Møtetidspunkt 8.2.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Møtereferat. Møte nr. 1/2013. Møtested Energi Norge, Næringslivets hus, Oslo. Møtetidspunkt 8.2. Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Møtereferat Møte nr. 1/2013 Møtetidspunkt 8.2.2013 Møtested Energi Norge, Næringslivets hus, Oslo Referent Eldar Brænden Møtedeltakere Danielsen, Miljøverndepartementet

Detaljer

Høringsbase Nord- Trøndelag. Geodatamøte 29.09.2015

Høringsbase Nord- Trøndelag. Geodatamøte 29.09.2015 Høringsbase Nord- Trøndelag Geodatamøte 29.09.2015 Bakgrunn Som høringsinstanser i kommunal planlegging ønsker Fylkesmannen og fylkeskommunen opprettelse av base med arealplaner (kart) på høring med tilgang

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Digitalisering av planer

Digitalisering av planer Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation Digitalisering av planer Tor Gunnar Øverli KMD / Asplan Viak Boligprodusentene 28.10.2016 Digitalisering av plan- og byggesaksområdet Mange aktører

Detaljer

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr.

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr. REFERAT Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september 2016 Referent Møteleder Neste møte Avklares gjennom Doodle Deltakere på møtet: Deltaker Bjørge Stavik Jon Anders Bordal Kjell Storlykken Lena B.

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund Det offentlige kartgrunnlaget, DOK, hva er det? Plan- og bygningsloven 2-1: Kommunen skal sørge for at det foreligger

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Årsmøter 2016

Det offentlige kartgrunnlaget. Årsmøter 2016 Det offentlige kartgrunnlaget Årsmøter 2016 Hensikten med Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Er ment som en hjelp for at kommunen skal kunne oppfylle de lovpålagte forpliktelser de allerede har om å stille

Detaljer

Direktoratet for mineralforvaltning/ngu. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten. Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen

Direktoratet for mineralforvaltning/ngu. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten. Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen REFERAT Møte Matrikkelforum (konstituerende møte) Sted/tid Vika konferansesenter (Oslo) 10.september 2015 Til Deltagerne og nasjonale parter i Norge digitalt Kopi Nasjonal geodatakoordinator Deltagere:

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 27-10-2015 Sted: Kartverket, Hamar Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, 1.6.2016, Molde Sven Michaelis, Kartverket Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag NOTAT Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Til Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag Fra Kartverket Trondheim Dato 23.01.2017 Kopi til Innledning Formålet med FDV-avtalen (forvaltning,

Detaljer

Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015

Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015 GeoSynkronisering Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015 Tid: 28. august 2015 kl 10.00 15.00 Sted: Kartverkets lokaler på Oslokontoret, Storgata 33 A 7. etg Deltakere: Nils Ivar Nes,

Detaljer

Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata

Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata Introduksjonsdag for nye planleggjarar i kommunane i Hordaland 07.06.17 Henrik Løseth Jansen Kjetil Holm Kartverket Bergen Kartverket Nasjonal kartmyndigheit

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geodata Kari Strande R5, 29.11.2016 Geodata bakteppe 1986 Statens kartverk (NGO+ Sjøkartverk + Fylkeskartkontor) 1987 SOSI (samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer