REFERAT Sekretariatets utkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Sekretariatets utkast"

Transkript

1 REFERAT Sekretariatets utkast Møte Møte nr. 4 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Oslo, 29. april 2014 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Medlemmer/deltagere - Samordningsgruppen har p.t. følgende representanter: Representant Ole-Gunnar Drabløs Departement/ sammenslutning Kommunal- og moderniseringsdept. (KMD) Etat Statsforvaltningsavdelingen (STA) Fylkesmannsseksjonen Til stede Per Vallner Fylkesmannen (FAD) Fylkesmannen i Østfold Forfall Jørn Kristian Undelstvedt Finansdepartementet. (FIN) SSB Simen Slotta Samferdselsdepartementet (SD) Kystverket Forfall Øyvind Martinsen Forsvarsdepartementet (FD) FMGT Mats Berg Justis- og beredskapsdepartementet Politiets data- og materielltjeneste Ikke møtt Hildegunn Norheim Landbruks- og matdepartementet Skog og landskap (LMD) Ingunn Limstrand Klima- og miljødepartementet (KLD) Miljødirektoratet Per Ryghaug Nærings- og fiskeridepartementet NGU og Direktoratet for Mineralforvaltning Bjørn Lytskjold Olje- og energidepartementet (OED) NVE Stedfortreder Espen Sveen Samferdselsdepartementet (SD) Statens vegvesen Stedfortreder Torleif Gravelsæter Kunnskapsdepartementet (KD) Senter for IKT i utdanningen Bjørn Arild Godager Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Forfall (HOD) David Reiersrud Telenor Telenor Kristin H. Lind KS Bedrift EnergiNorge KS Bedrift Energi Rolf Thore Bekkhus Storbykommunene Oslo kommune Anne Kjersti Briskerud KS Kongsvinger kommune Jon Myrli KS Sarpsborg kommune Jo Tore Kristoffersen KS/Fylkeskommunene Sogn og Fjordane fylkeskommmune Stedfortreder Einar Jensen Geovekst-forum Kartverket Erik Perstuen Leder Kartverket Torleif Gravelsæter erstatter Lisbeth Knutsdatter Gregersen som representant for Kunnskapsdepartementet. Side 1 av 9

2 Astri Voksø møtte som stedfortreder for Bjørn Lytskjold, Mariann Nilssen for Espen Sveen og Torbjørn Eidsheim Bøe for Jo Tore Kristoffersen. Kåre Kyrkjeeide, Arvid Lillethun og Nina Lunde Østvold møtte fra geodatakoordinator. Sekretariatets forslag til agenda: 09:30 Velkommen Målsetting og forventninger til møtet Sak 12/2014 Referat fra møtet 12.februar 2014 Sak 13/2014 Ny nasjonal geoportal - status Sak 14/2014 Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) status Sak 15/2014 Aktuell informasjon -Nye regler om eiendomsinformasjon -Temadataforum reorganisering og videre aktivitet -Teknologiforum Informasjonssikkerhet i Norge digitalt etablering av arbeidsgruppe -Aktuell informasjon fra partene runde rundt bordet Sak 16/2014 Strategi for Norge digitalt og Destinasjon 2025 Sak 17/2014 Tidstyver innspill til forenkling av prosedyrer og arbeidsmåter. Hvordan kan bedre bruk av geodata bidra til besparelser og gevinster Sak 18/2014 Endringer i avtaler og dokumentasjon for 2015 Sak 19/2014 Neste møte og eventuelt Dokumentasjon: Dokumenter er tilgjengelig i prosjektrom for samordningsgruppen Det er lagt ut presentasjoner fra møtet i prosjektrommet. Side 2 av 9

3 Sak nr. Velkommen: Erik Perstuen ønsket velkommen til møtet. Det ble en kort presentasjonsrunde rundt bordet. Torleif Gravelsæter er ny representant for Kunnskapsdepartementet etter Lisbeth Gregersen. Det ble påpekt at representasjonen i samordningsgruppen må avklares. For tiden er det en dobbeltrepresentasjon fra Samferdselsdepartementet. Samordningsgruppen ønsket at oppfølgingssaker listes opp i referatet og følges opp i påfølgende møte. 12/2014 Referat fra møte 12.februar 2014 Referatet ble godkjent etter en justering av sak 11/ /2014 Ny nasjonal geoportal - status Erik Perstuen orienterte om arbeidet med ny nasjonal geoportal. Hovedprosjektet er nå igangsatt etter en avklaring og reorganisering av prosjektet. Et grundig forprosjekt ble gjennomført i Første versjon av ny portal lanseres 9. mai. Det er besluttet å kjøre portalen på Episerver. I første versjon er portalen tilgjengelig fra og fra men i løpet av realiseringsfasen fram mot 2016 må man diskutere om portalen skal være en helt egen portal eller ligge under kartverket.no. Det bør foreligge et beslutningsgrunnlag til neste møte i samordningsgruppen, 24. september. I forbindelse med overgang til den nye geoportalen, vil de gamle Norge digitalt-sidene bli avviklet. Geoportalen vil bli utviklet iterativt, det vil si at utvikling og forbedringer gjøres suksessivt. Prosjektet vil fortrinnsvis benytte scrummetodikk i utviklingen. For de som vil følge nærmere med på utviklingen av geoportalen, vil det bli opprettet en side om prosjektet i selve geoportalen. Erik Perstuen er prosjekteier, og Knut Sælid fra Geodatakoordinatorseksjonen har overtatt som prosjektleder etter Lars Fredrik Gyland som har gått over i ny stilling som fylkeskartsjef. Arvid Lillethun er produkteier med Lars Inge Arnevik som assisterende produkteier. Det er lagt opp til en styringsgruppe med tre eksterne representanter, Ingunn Limstrand som representerer landsiden, Rolf Bekkhus som kommunal representant og en representant fra sjøsiden som per i dag ikke er innmeldt, i tillegg til fire representanter fra Kartverket (Erik Perstuen, Kåre Kyrkjeeide, Evert Flier, direktør divisjon Sjø og Olav Petter Aarrestad, IT-direktør). I tillegg er det ønske om å etablere en referansegruppe med utgangspunkt i styringsgruppen for forprosjektet. Det er grunnlaget utarbeidet i forprosjektet som ligger til grunn for beskrivelse av brukerkrav. Man har gjort en prioritering der Norge digitalt-parter er viktigste brukergruppe. Prosjektplanen som ble laget i forprosjektet for realiseringsfasen, vil bli gjenstand for revisjon i dette prosjektet. Gjeldende budsjettrammer er de samme som lå til grunn for den opprinnelige prosjektplanen. Noen kommentarer fra samordningsgruppen etter presentasjonen: -Kan samordningsgruppen fungere som en referansegruppe? Svar: Antakelig blir det for stor gruppering, men samordningsgruppen vil bli involvert og orientert underveis. -Samordningsgruppen kan sees som bestiller, og som sådan bør den følge med i utviklingen som en bestiller. -Det ble stilt spørsmål ved det formelle grunnlaget for prosjektet. Kartverket er eier og tar ansvar, men arbeidet gjøres for Norge digitalt-partene. Rolle- og ansvarsfordelingen oppleves som litt uklar. Til det svarte Kartverket at partene har vært betydelig involvert i kravspesifikasjonen, slik at brukerbehovene er i varetatt på den måten. Man har ønske om at referansegruppen kan involveres reelt. I tillegg vil IT-avdelingen i Kartverket i stor grad være premissgiver. -Det ble påpekt at noen brukere har hatt problemer med oppkopling. Spørsmål om Kartverket har tenkt på problematikken i forhold til brannmur etc. Side 3 av 9

4 -Hvordan har Kartverket tenkt å presentere portalen i Rådet, hvordan blir innsalget. Kartverket: Antakelig vil realiseringen av ny geoportal på sikt kunne bidra til å fjerne noen tidstyver. Dette tas med som et innspill til Geodatarådet. Se også bakgrunnsnotatet og presentasjonen fra møtet for nærmere informasjon om innhold i portalen og organisering av prosjektet. Konklusjon: Ny prosjektplan ferdigstilles, og styrings- og referansegruppe aktiviseres. Samordningsgruppen skal holdes godt informert, og det vil på neste møte bli lagt opp til en drøfting rundt valg av profil for geoportalen. Det bør legges vekt på bedre innsalg av geoportalen og å få fram estimater for gevinster knyttet til ulike brukstilfeller. Nasjonalt geodataråd bør kunne bidra til innsalget, men trenger en god informasjonspakke som kan underbygge argumentasjonen. 14/2014 Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) status Arvid Lillethun, Kartverket, orienterte om status for DOK. Plan og bygningsloven stiller krav til at det skal foreligge et offentlig kartgrunnlag til de formål som omtales i loven. Foreliggende utkast til beskrivelse av DOK bygger på en utredning som Kartverket gjorde på vegne av departementet for en tid tilbake. Etter en høringsrunde har det vært møter med departementet, og Kartverket har fått en oppgave med å bistå departementet med å revidere veiledning til kart- og planforskriften. Grunnlaget i forskriften er litt uklart, men det skal gjøres noen foreløpige tilpasninger. På sikt skal forskriften endres. Veileder til forskriften blir justert, og man skal legge til en del 2 som inneholder mer praktisk informasjon. KMD ønsker å sende et rundskriv til alle berørte parter for å informere om forsterket veiledning, samt en kandidatliste med foreslåtte datasett som skal inn i DOK. Det enkelte datasett skal ha en ferdig produktspesifikasjon til 1. januar Liste over data og krav publiseres 1. juli 2014, men en endelig liste med datasett som er leveringsklare, følger standard og har en produktspesifikasjon, vil bli publisert 1.januar Det ble påpekt fra samordningsgruppen at det var sagt at listen skulle komme til ny sjekk hos etatene, det har ikke skjedd. Det er viktig at listen får en siste gjennomgang før den publiseres som autorisert. En reell DOK-liste betyr at krav om metadata, produkt, tegneregler, produktspesifikasjon og SOSI er oppfylt. Det kan være aktuelt å ha en kortere liste i første omgang med de datasett som er fullstendige og så utvide listen etter hvert. Rutiner for oppfølging av DOK skal utvikles. Departementet har bestemt hvilke krav som skal oppfylles og vil foreta kvalitetssikringen, men ønsker at Norge digitalt bidrar til å legge premissene og gjør vurderinger. Fagetatene skal kunne komme med innspill til innholdet. Det påpekes også at Kartverket må sette av nødvendige ressurser til oppfølging av produktspesifikasjoner og at geoportalen blir inngangen til DOK. Samordningsgruppen synes det er vanskelig å se sin rolle og ha synspunktet ut fra det man vet i dag. Det er en del sammenhenger som ikke er beskrevet, bl.a organisering. Dette er noe som bør behandles i Rådet. Enighet om at man nå bør komme med en konkret tilbakemelding fra samordningsgruppen til KMD der man bl.a. etterspør regime for hvordan listen skal vedlikeholdes i praksis. Samordningsgruppen bør gis myndighet til å forme kriteriene. Man må ha en helt klar rollefordeling og beskrivelse av stegene i prosessen. Konklusjon: Geodatakoordinator/Sekretariatet formulerer en tilbakemelding til KMD der behovet for å klargjøre ansvar, kriterier, prosesser og selve listen beskrives. Forutsigbarhet for ansvarlige fagetater og kommunene er viktig. Det anbefales å ta opp DOK som tema i geodatarådet (det vil skje 20. mai). Side 4 av 9

5 15/2014 Aktuell informasjon -Nye regler om eiendomsinformasjon Fra trådde nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av offentlig eiendomsinformasjon i kraft. De nye reglene innebærer at virksomheter på nærmere bestemte vilkår kan motta, viderebruke og videreformidle opplysinger fra grunnboken og matrikkel. Det er fortsatt noen uklarheter rundt tolkningen av forskriften, bl.a. knyttet til vederlagsfri bruk. Denne usikkerheten er årsaken til at man ikke har begynt å fakturere partene for Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal bistå departementet, men en endelig avklaring vil trolig ta litt tid. Konklusjon: Enighet om at Kartverket kan fakturere nå med forbehold om justering/korrigering på et senere tidspunkt for de som eventuelt skal ha vederlagsfri bruk. -Temadataforum reorganisering og videre aktivitet Birgitte Arstein, Fiskeridirektoratet, har takket ja til å bli ny leder for Temadataforum etter Ingunn Limstrand. Planleggingsmøte skal avholdes 30. april med introduksjon av ny leder, og med diskusjon om forumets rolle og organisering, blant annet i lys av andre fora. Mandatet er en del av diskusjonen. Tiltak knyttet til DOK kan være en av aktivitetene. Handlingsplanen for temadataforum ble lagt frem for den tidligere referansegruppen og kunne vært brukt mer aktivt i oppfølgingen. Handlingsplanen inneholder ca 100 tiltak som det kunne vært fokusert på. Neste møte planlegges 9. september. -Teknologiforum En foreløpig programkomite har startet planleggingen av teknologiforum som skal arrangeres 11. og 12. november på Runway hotell, Gardermoen. Det er ønske om innspill til tema, presentasjoner og deltagere. Knut Sælid er leder av komiteen. -Plandataforum Det skal gjennomføres et møte 13. mai. -Matrikkelforum status. Dette forumet er foreløpig ikke organisert opp, men det er et sterkt ønske om at det skal etableres. Konklusjon: Geodatakoordinator tar initiativ til en prosess for å få etablert et forum for matrikkelproblematikk i samordningsgruppen. Det er også aktuelt å se på en mulig møteplass for marin sektor. -Systemleverandører bistår med produktspesifikasjoner Produktspesifikasjoner blir mer og mer viktige i forhold til å følge opp leveranser. I Norge digitalt er man enige om å benytte SOSI produktspesifikasjoner som en felles standard. Følgende kontaktpersoner ute hos systemleverandørene kan bistå partene i arbeid med SOSI spesifikasjoner: Geodata - (primært til kunder som benytter ArcGIS programvare) Olav Kavli, Norkart - Vidar Brekke, Norconsult - Lars Eggan, Avinett - Tor Gunnar Øverli, Vianova - Reidun Hansen, Ferdige produktspesifikasjoner skal sendes til -Informasjonssikkerhet arbeidsgruppe Arbeidsgruppen vil bestå av et utvalg parter i Norge digitalt og skal være en permanent arbeidsgruppe som møtes min 2 ganger årlig. Hovedoppgave i følge mandatet er å utføre en årlig, felles risikoanalyse som ser på trusselbildet på tvers av infrastrukturen i Norge digitalt- Side 5 av 9

6 samarbeidet. Basert på analysen skal det utarbeides en rapport om trusselbildet og anbefalte tiltak. Oppstartmøte for arbeidsgruppen er 27. mai. Det sendes ut en egen invitasjon til samordningsgruppen som oppsummerer mandat og agenda for det første møtet interesserte parter oppfordres til å melde inn deltakere. -Samhandlingsportalen Mange klager over tungvint system for å ta ut og videredistribuere dokumenter fra prosjektrommet. Det er ønske om at det kan gis tilgang til flere slik at representantene slipper å laste ned og videreformidle dokumenter. Forslag til løsning/ny rutine: Dokumenter og presentasjoner legges på geonorge.no, mens prosjektrommet forbeholdes dokumenter i prosess og eventuelle sensitive dokumenter. Utkast til referat legges i prosjektrommet, men legges ut på geonorge når det er godkjent. -Aktuell informasjon fra partene/runde rundt bordet: Klima- og miljødepartementet v/ingunn Limstrand Mareano er omorganisert, og det er etablert en geodatagruppe som skal ledes av Miljødirektoratet, miljødataseksjonen. Formålet er å gjøre data lettere tilgjengelig. Gruppa vil også kunne få betydning for gjennomføring av KystMareano. Det jobbes mye med produktspesifikasjoner. Det jobbes med en geodataplan for etaten - som etter hvert kan få et videre perspektiv. Det høstes erfaringer fra geodataplanen for Kystverket er det flere etater som har slike planer? Næring- og fiskeridepartementet v/per Ryghaug I NGU er det stort fokus på standardisering, sammensmeltning av SOSI og INSPIRE. Levering av DOK-data på grunnvann krever standardisering. Leveransekrav fra EU, f.eks. mineralressurser, må leveres på INSPIRE-standard. Ellers mye arbeid med nasjonal base for grunnundersøkelser i samarbeid med Norkart. Første versjon lanseres snart. Versjon 2 vil få innleggingsmekanismer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) v/ole-gunnar Drabløs Planavdelingen er nå organisert i KMD, det er uavklart representasjon. Ole- Gunnar representerer brukerne - fylkesmannsembetene. Skal ha en intern avklaring med planavdelingen, v/kari Strande. I tillegg debatt om fremtidige finansiering av FDV-avtaler for plandata i Norge digitalt. Med ny kommunereform må man se på hvordan vi skal jobbe med kart i den regionale forvaltningen. Pilotprosjekt samarbeid mellom fylkesmannsembetene med felles baser etc. Landbruk- og matdepartementet v/hildegunn Norheim Skog og landskap har en stor kart- og geodataavdeling. Jobber med lettere tilgang til dataene. Har stor kontakt med kommuner. Det skjer mye i forhold til datasett for landbruket. Kommer til å skje mye på utviklingsfronten, dette vil bli tatt opp senere. På vegne av de andre etatene har Skog og landskap utviklet et program der kartet er grunnlag for å søke om tilskudd. (AltInn/MinID kobling er etablert). Mattilsynet betaler mye, men har ikke brukt kart og geodata i den grad de kunne. Skog og landskap skal bistå med samordning av fagmiljøene og vil følge opp Mattilsynet. Ønske om at Kartverket tar kontakt med Skog og Landskap i forbindelse med partsoppfølging av parter innenfor landbrukssektoren. Kartverket vil legge dette inn i sine prosedyrer. Kongsvinger kommune v/anne-kjersti Briskerud Kommuner i Hedmark og Oppland ønsker å satse på plandialog og planregister, men sliter med å få oppgradert systemene slik at løsningene kan integreres, dette henger på leverandørene av sakssystemer. I Sør-Hedmark er det enklere å komme i mål med de små kommunene enn for eksempel i Kongsvinger. Manglende implementering av GI-systemet og manglende oppgradering av sakssystemet er en utfordring og tar tid. Innkjøp av apper og verktøy er en utfordring for kommunene utvalget er stort og økende. Her kan det være behov for bedre samordning. Side 6 av 9

7 InnlandsGIS er et samarbeid mellom fylkesmann og fylkeskommune i Hedmark og Oppland, som utvikler felles støtteverktøy for bruk av kart i saksbehandlingen. Det er etablert en gruppe som sørger for at det er oppdatert. Det er etablert en testløsning som gjør det mulig å laste ned data fra nettskyen, og det er mulig å gi tilgang fra kommunene. Det kan være nyttige erfaringer å en hente i forbindelse med DOK. Kanskje en presentasjon på neste møte? SSB /FIN v/jørn Kristian Undelstvedt Mest fra SSB opptatt av SOSI. Først og fremst grunnlaget for statistikkene (arealstatistikker). Ønsker å ta ut dette som vektordata. Arealbruk, arealressurser og strandsonestatistikk er aktuelt, skal legges ut på geonorge.no foreløpig finnes dette på SSBs kartportal, men ikke på SOSIstandard ennå. Forsøker å følge opp INSPIRE-deling av datasett. SSB jobber med standardisering av statistikk på kart generelt. Samferdsel v/mariann Nilssen Samferdselsgruppa har noen generelle ønsker man ønsker ikke bare standardisering innenfor vei, jernbane, luft etc., men også verktøy som gjør det mulig å utvikle multimodale temaer. Ellers vil Jernbaneverket informere om at hele bedriften er omorganisert. Geodata og plan er slått sammen. Avinor har startet opp et droneprosjekt sammen med Terratec for å se på bruken av data. Fylkeskommunen v/torbjørn Eidsheim Bøe Informerte om en årlig samling juni der alle fylkeskommunene samles for å diskutere ulike problemstillinger innenfor GIS. Fylkeskommunen har mange data fra kollektivselskaper, disse dataene er ikke standardiserte, her er det et stort potensiale for å redusere tidstyver. Sarpsborg kommune v/jon Myrli Tidligere har kommunene i Sør (Nedre Glomma) kjøpt skråfoto hver for seg, men nå er det etablert et innkjøpssamarbeid ala Geovekst, der Lucas Sleboda, Statens kartverk Oslo, er prosjektleder for anbudene. Lignende samarbeid i Vestfold. Fylkesmannen og fylkeskommunen er også med. Et slikt spleiselag reduserer kostnadene vesentlig. Stor interesse fra eksempelvis kulturminneforvaltning. Det ble kommentert at vi mangler en nasjonal oversikt, og at det bør vurderes om vi trenger et mer koordinert opplegg rundt skråfoto. Forsvaret v/øyvind Martinsen Forsvaret er en spesiell part i Norge digitalt og er også den parten som betaler mest. DOK er viktig for forsvaret med dokumentasjon etc. særlig knyttet til Forsvarsbygg. FMGT har i oppdrag å fremskaffe all geografisk informasjon som skal brukes i forsvaret også i utlandet. FMGT fremskaffer dataene, men verdiøkning skjer ute i avdelingene. Forsvaret er offline og kan ikke bruke noen tjenester direkte. Det blir derfor litt tyngre, og effektivisering er viktig vi ønsker filbaserte løsninger. Vi støtter også andre utenfor Norge, for eksempel i bistand, og støtter UD i forbindelse med konflikter. NVE v/astri Voksø NVE har jobbet med en kartkatalog med nedlastningsmulighet. Også en brukervennlig innsynsklient der man kan se dataene. Hadde møte med SOSI-sekretariatet i fjor, og fikk vite litt mer hva vi måtte gjøre. Høstens prosjekt er å få full SOSI-standardisering av dataene. NVE har overtatt skredhendelsesbasen fra NGU og har jobbet med å tilrettelegge denne i egne systemer. NVE har fått Sverige-data fra forsvaret i forbindelse med samarbeid med vannmyndighetene i Sverige. Vi samarbeider med SMHI og bruker hverandres data. Storbykommunene v/rolf Bekkhus Det blåser en digitaliseringsvind over Norge og forvaltningen. Nå er det fokus på brukeren og mange brukerreiser og prosjekter seiler opp. En digital dialog med brukerne kan være en tidstyv, for eksempel bruk av personlige epostadresser. Et enhetlig register mangler - det burde vært et Side 7 av 9

8 bedre system for registrering av epostadresser. Det må jobbes videre med denne type problemstillinger knyttet til elektronisk dialog og bruk av Min side eksempelvis mot AltInn. Geovekst v/einar Jensen Vi er midt inne i årlige anskaffelser. Det er stor konkurranse i bransjen og lavere priser enn noensinne. Nå har det vært 3-4 firmaer som har hatt lasersensorer, firmaer uten egne sensorer er nok vei ut. Ad. åpne kart og eiendomsdata. Rett før regjeringsskiftet gikk man for frigivelse av detaljerte data. Geovekst er interessert i å gå i en dialog med departementet. Ny regjering har lagt samme strategi til grunn, men er ikke bundet og kan i realiteten beslutte hva som helst. Det er ønske om kontakt på høyest mulig nivå om denne saken. 16/2014 Strategi for Norge digitalt og Destinasjon 2025 Erik Perstuen orienterte om denne saken. Det vises til bakgrunnsnotatet og presentasjonen fra møtet for utfyllende informasjon. Arbeidsgruppe for strategi i Norge digitalt er etablert. Det ble avholdt et møte 23. april der man fokuserte på langsiktige strategiske grep, men også på aktuelle utfordringer og tiltak på kort sikt. Aktuelle tiltak for 2015 er bl.a. satsning på geoportal, data.norge, metadata og dokumentasjon. Bedre prosedyre for DOK. Mye av diskusjonen peker tilbake på spørsmålet om EN infrastruktur. Gruppen har ønske om å knytte til seg en fasilitator til å hjelpe seg med strategiprosessen. I første omgang baseres arbeidet på den gruppen som er etablert. Arvid Lillethun har laget et (diskusjons-)notat om strategi. Det var ønske om at dette skulle tilgjengeliggjøres for diskusjon hos flere parter enn de som er representert i strategigruppen. I Destinasjon 2025 har man fullført første fase med kartlegging og er nå i avslutningen av fase 2 formulering av foreløpige strategiske mål og visjon. Det er åpnet for et møte 6. juni mellom Kartverkets strategigruppe og Norge digitalt strategigruppe. Det ble en meningsutveksling i samordningsgruppen om hvordan man skal jobbe med innspill til strategiarbeidet. Forslaget fra Erik Perstuen er at vi i år må prioritere strakstiltak i forhold til 2015, og at en strategiprosess med lengre horisont vil måtte gå inn i Konklusjon: Det er ønske om bedre involvering av samordningsgruppen i en strategiprosess, og at vi må gi oss tid til en godt forankret prosess som går inn i Strategigruppen møtes 6. juni. Dette blir et felles møte med Destinasjon 2025, men det vil også bli drøftinger om opplegget for den videre strategiprosessen. Det utarbeides et underlag til neste møte i samordningsgruppen 24. september. Kartverket gjør en videre jobb med notatet til Arvid Lillethun som input til arbeidet med strategien og legger frem et revidert notat i forkant av møtet 24. september. 17/2015 Tidstyver innspill til forenkling av prosedyrer og arbeidsmåter Hvordan kan bedre bruk av geodata bidra til besparelser og gevinster Jakten på tidstyver er ledd i moderniseringen av offentlig sektor. Temaet var oppe i forrige møte i samordningsgruppen og representantene ble oppfordret til å komme med forslag til fjerning av tidstyver. Det er kommet ett innspill med 3 konkrete forslag. Tidstyv nr 1 mangel på en nasjonal geoportal er antakelig hovedbidraget for innmelding til departementet. Vi bruker lang tid på å finne frem til dataene, hvis vi i det hele tatt finner dem. Dette handler om hvordan staten kan bruke litt mer penger for å oppnå en stor grad av effektivisering. KommIT har et viktig prosjekt som er opptatt av robuste felles løsninger for kommunesektoren. Det bør vurderes å se prosessene i Side 8 av 9

9 sammenheng og ta kontakt med KommIT for å koordinere forslag til forenkling og fornying.. Konklusjon: Sekretariatet vurderer muligheten for å formulere et felles forslag til fjerning av tidstyver og spiller i første omgang inn saken også til geodatarådet. 18/2014 Endringer i avtaler og dokumentasjon for 2015 Arbeidet med ny dokumentasjon for 2015 starter nå. Tilgangskriterier og nye parter er et felt som må løftes frem. (Svalbard og Marint forvaltningsområde) Fortløpende arbeid med kalkulatoren, eventuell justering av enhetspriser, og eventuell diskusjon av modellen for finansiering av plan. Det er behov for å se på møteplasser og reorgansiering av disse. Det er trolig ingen nye gratisdata i /2014 Neste møte og eventuelt Møter i samordningsgruppen høsten september og 24. november begge dager på Kartverket i Oslo Endring av leveranse av N50 Kartdata fra 1. september ble presentert. Endringene går på at det er mange brukere som ønsker leveranse på annet enn SOSI - for eksempel GML og filbasert. Man tenker seg mulighet for ukentlig oppdatering. Positive tilbakemeldinger som tas med tilbake for videre intern prosess i Kartverket. Nærmere informasjon vil komme med det første. Restanser Sammensetningen av samordningsgruppen må gjennomgås basert på endringene departementsstrukturen. Kartverket avklarer med KMD. Side 9 av 9