REFERAT Sekretariatets utkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Sekretariatets utkast"

Transkript

1 REFERAT Sekretariatets utkast Møte Møte nr. 4 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Oslo, 29. april 2014 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Medlemmer/deltagere - Samordningsgruppen har p.t. følgende representanter: Representant Ole-Gunnar Drabløs Departement/ sammenslutning Kommunal- og moderniseringsdept. (KMD) Etat Statsforvaltningsavdelingen (STA) Fylkesmannsseksjonen Til stede Per Vallner Fylkesmannen (FAD) Fylkesmannen i Østfold Forfall Jørn Kristian Undelstvedt Finansdepartementet. (FIN) SSB Simen Slotta Samferdselsdepartementet (SD) Kystverket Forfall Øyvind Martinsen Forsvarsdepartementet (FD) FMGT Mats Berg Justis- og beredskapsdepartementet Politiets data- og materielltjeneste Ikke møtt Hildegunn Norheim Landbruks- og matdepartementet Skog og landskap (LMD) Ingunn Limstrand Klima- og miljødepartementet (KLD) Miljødirektoratet Per Ryghaug Nærings- og fiskeridepartementet NGU og Direktoratet for Mineralforvaltning Bjørn Lytskjold Olje- og energidepartementet (OED) NVE Stedfortreder Espen Sveen Samferdselsdepartementet (SD) Statens vegvesen Stedfortreder Torleif Gravelsæter Kunnskapsdepartementet (KD) Senter for IKT i utdanningen Bjørn Arild Godager Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Forfall (HOD) David Reiersrud Telenor Telenor Kristin H. Lind KS Bedrift EnergiNorge KS Bedrift Energi Rolf Thore Bekkhus Storbykommunene Oslo kommune Anne Kjersti Briskerud KS Kongsvinger kommune Jon Myrli KS Sarpsborg kommune Jo Tore Kristoffersen KS/Fylkeskommunene Sogn og Fjordane fylkeskommmune Stedfortreder Einar Jensen Geovekst-forum Kartverket Erik Perstuen Leder Kartverket Torleif Gravelsæter erstatter Lisbeth Knutsdatter Gregersen som representant for Kunnskapsdepartementet. Side 1 av 9

2 Astri Voksø møtte som stedfortreder for Bjørn Lytskjold, Mariann Nilssen for Espen Sveen og Torbjørn Eidsheim Bøe for Jo Tore Kristoffersen. Kåre Kyrkjeeide, Arvid Lillethun og Nina Lunde Østvold møtte fra geodatakoordinator. Sekretariatets forslag til agenda: 09:30 Velkommen Målsetting og forventninger til møtet Sak 12/2014 Referat fra møtet 12.februar 2014 Sak 13/2014 Ny nasjonal geoportal - status Sak 14/2014 Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) status Sak 15/2014 Aktuell informasjon -Nye regler om eiendomsinformasjon -Temadataforum reorganisering og videre aktivitet -Teknologiforum Informasjonssikkerhet i Norge digitalt etablering av arbeidsgruppe -Aktuell informasjon fra partene runde rundt bordet Sak 16/2014 Strategi for Norge digitalt og Destinasjon 2025 Sak 17/2014 Tidstyver innspill til forenkling av prosedyrer og arbeidsmåter. Hvordan kan bedre bruk av geodata bidra til besparelser og gevinster Sak 18/2014 Endringer i avtaler og dokumentasjon for 2015 Sak 19/2014 Neste møte og eventuelt Dokumentasjon: Dokumenter er tilgjengelig i prosjektrom for samordningsgruppen Det er lagt ut presentasjoner fra møtet i prosjektrommet. Side 2 av 9

3 Sak nr. Velkommen: Erik Perstuen ønsket velkommen til møtet. Det ble en kort presentasjonsrunde rundt bordet. Torleif Gravelsæter er ny representant for Kunnskapsdepartementet etter Lisbeth Gregersen. Det ble påpekt at representasjonen i samordningsgruppen må avklares. For tiden er det en dobbeltrepresentasjon fra Samferdselsdepartementet. Samordningsgruppen ønsket at oppfølgingssaker listes opp i referatet og følges opp i påfølgende møte. 12/2014 Referat fra møte 12.februar 2014 Referatet ble godkjent etter en justering av sak 11/ /2014 Ny nasjonal geoportal - status Erik Perstuen orienterte om arbeidet med ny nasjonal geoportal. Hovedprosjektet er nå igangsatt etter en avklaring og reorganisering av prosjektet. Et grundig forprosjekt ble gjennomført i Første versjon av ny portal lanseres 9. mai. Det er besluttet å kjøre portalen på Episerver. I første versjon er portalen tilgjengelig fra og fra men i løpet av realiseringsfasen fram mot 2016 må man diskutere om portalen skal være en helt egen portal eller ligge under kartverket.no. Det bør foreligge et beslutningsgrunnlag til neste møte i samordningsgruppen, 24. september. I forbindelse med overgang til den nye geoportalen, vil de gamle Norge digitalt-sidene bli avviklet. Geoportalen vil bli utviklet iterativt, det vil si at utvikling og forbedringer gjøres suksessivt. Prosjektet vil fortrinnsvis benytte scrummetodikk i utviklingen. For de som vil følge nærmere med på utviklingen av geoportalen, vil det bli opprettet en side om prosjektet i selve geoportalen. Erik Perstuen er prosjekteier, og Knut Sælid fra Geodatakoordinatorseksjonen har overtatt som prosjektleder etter Lars Fredrik Gyland som har gått over i ny stilling som fylkeskartsjef. Arvid Lillethun er produkteier med Lars Inge Arnevik som assisterende produkteier. Det er lagt opp til en styringsgruppe med tre eksterne representanter, Ingunn Limstrand som representerer landsiden, Rolf Bekkhus som kommunal representant og en representant fra sjøsiden som per i dag ikke er innmeldt, i tillegg til fire representanter fra Kartverket (Erik Perstuen, Kåre Kyrkjeeide, Evert Flier, direktør divisjon Sjø og Olav Petter Aarrestad, IT-direktør). I tillegg er det ønske om å etablere en referansegruppe med utgangspunkt i styringsgruppen for forprosjektet. Det er grunnlaget utarbeidet i forprosjektet som ligger til grunn for beskrivelse av brukerkrav. Man har gjort en prioritering der Norge digitalt-parter er viktigste brukergruppe. Prosjektplanen som ble laget i forprosjektet for realiseringsfasen, vil bli gjenstand for revisjon i dette prosjektet. Gjeldende budsjettrammer er de samme som lå til grunn for den opprinnelige prosjektplanen. Noen kommentarer fra samordningsgruppen etter presentasjonen: -Kan samordningsgruppen fungere som en referansegruppe? Svar: Antakelig blir det for stor gruppering, men samordningsgruppen vil bli involvert og orientert underveis. -Samordningsgruppen kan sees som bestiller, og som sådan bør den følge med i utviklingen som en bestiller. -Det ble stilt spørsmål ved det formelle grunnlaget for prosjektet. Kartverket er eier og tar ansvar, men arbeidet gjøres for Norge digitalt-partene. Rolle- og ansvarsfordelingen oppleves som litt uklar. Til det svarte Kartverket at partene har vært betydelig involvert i kravspesifikasjonen, slik at brukerbehovene er i varetatt på den måten. Man har ønske om at referansegruppen kan involveres reelt. I tillegg vil IT-avdelingen i Kartverket i stor grad være premissgiver. -Det ble påpekt at noen brukere har hatt problemer med oppkopling. Spørsmål om Kartverket har tenkt på problematikken i forhold til brannmur etc. Side 3 av 9

4 -Hvordan har Kartverket tenkt å presentere portalen i Rådet, hvordan blir innsalget. Kartverket: Antakelig vil realiseringen av ny geoportal på sikt kunne bidra til å fjerne noen tidstyver. Dette tas med som et innspill til Geodatarådet. Se også bakgrunnsnotatet og presentasjonen fra møtet for nærmere informasjon om innhold i portalen og organisering av prosjektet. Konklusjon: Ny prosjektplan ferdigstilles, og styrings- og referansegruppe aktiviseres. Samordningsgruppen skal holdes godt informert, og det vil på neste møte bli lagt opp til en drøfting rundt valg av profil for geoportalen. Det bør legges vekt på bedre innsalg av geoportalen og å få fram estimater for gevinster knyttet til ulike brukstilfeller. Nasjonalt geodataråd bør kunne bidra til innsalget, men trenger en god informasjonspakke som kan underbygge argumentasjonen. 14/2014 Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) status Arvid Lillethun, Kartverket, orienterte om status for DOK. Plan og bygningsloven stiller krav til at det skal foreligge et offentlig kartgrunnlag til de formål som omtales i loven. Foreliggende utkast til beskrivelse av DOK bygger på en utredning som Kartverket gjorde på vegne av departementet for en tid tilbake. Etter en høringsrunde har det vært møter med departementet, og Kartverket har fått en oppgave med å bistå departementet med å revidere veiledning til kart- og planforskriften. Grunnlaget i forskriften er litt uklart, men det skal gjøres noen foreløpige tilpasninger. På sikt skal forskriften endres. Veileder til forskriften blir justert, og man skal legge til en del 2 som inneholder mer praktisk informasjon. KMD ønsker å sende et rundskriv til alle berørte parter for å informere om forsterket veiledning, samt en kandidatliste med foreslåtte datasett som skal inn i DOK. Det enkelte datasett skal ha en ferdig produktspesifikasjon til 1. januar Liste over data og krav publiseres 1. juli 2014, men en endelig liste med datasett som er leveringsklare, følger standard og har en produktspesifikasjon, vil bli publisert 1.januar Det ble påpekt fra samordningsgruppen at det var sagt at listen skulle komme til ny sjekk hos etatene, det har ikke skjedd. Det er viktig at listen får en siste gjennomgang før den publiseres som autorisert. En reell DOK-liste betyr at krav om metadata, produkt, tegneregler, produktspesifikasjon og SOSI er oppfylt. Det kan være aktuelt å ha en kortere liste i første omgang med de datasett som er fullstendige og så utvide listen etter hvert. Rutiner for oppfølging av DOK skal utvikles. Departementet har bestemt hvilke krav som skal oppfylles og vil foreta kvalitetssikringen, men ønsker at Norge digitalt bidrar til å legge premissene og gjør vurderinger. Fagetatene skal kunne komme med innspill til innholdet. Det påpekes også at Kartverket må sette av nødvendige ressurser til oppfølging av produktspesifikasjoner og at geoportalen blir inngangen til DOK. Samordningsgruppen synes det er vanskelig å se sin rolle og ha synspunktet ut fra det man vet i dag. Det er en del sammenhenger som ikke er beskrevet, bl.a organisering. Dette er noe som bør behandles i Rådet. Enighet om at man nå bør komme med en konkret tilbakemelding fra samordningsgruppen til KMD der man bl.a. etterspør regime for hvordan listen skal vedlikeholdes i praksis. Samordningsgruppen bør gis myndighet til å forme kriteriene. Man må ha en helt klar rollefordeling og beskrivelse av stegene i prosessen. Konklusjon: Geodatakoordinator/Sekretariatet formulerer en tilbakemelding til KMD der behovet for å klargjøre ansvar, kriterier, prosesser og selve listen beskrives. Forutsigbarhet for ansvarlige fagetater og kommunene er viktig. Det anbefales å ta opp DOK som tema i geodatarådet (det vil skje 20. mai). Side 4 av 9

5 15/2014 Aktuell informasjon -Nye regler om eiendomsinformasjon Fra trådde nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av offentlig eiendomsinformasjon i kraft. De nye reglene innebærer at virksomheter på nærmere bestemte vilkår kan motta, viderebruke og videreformidle opplysinger fra grunnboken og matrikkel. Det er fortsatt noen uklarheter rundt tolkningen av forskriften, bl.a. knyttet til vederlagsfri bruk. Denne usikkerheten er årsaken til at man ikke har begynt å fakturere partene for Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal bistå departementet, men en endelig avklaring vil trolig ta litt tid. Konklusjon: Enighet om at Kartverket kan fakturere nå med forbehold om justering/korrigering på et senere tidspunkt for de som eventuelt skal ha vederlagsfri bruk. -Temadataforum reorganisering og videre aktivitet Birgitte Arstein, Fiskeridirektoratet, har takket ja til å bli ny leder for Temadataforum etter Ingunn Limstrand. Planleggingsmøte skal avholdes 30. april med introduksjon av ny leder, og med diskusjon om forumets rolle og organisering, blant annet i lys av andre fora. Mandatet er en del av diskusjonen. Tiltak knyttet til DOK kan være en av aktivitetene. Handlingsplanen for temadataforum ble lagt frem for den tidligere referansegruppen og kunne vært brukt mer aktivt i oppfølgingen. Handlingsplanen inneholder ca 100 tiltak som det kunne vært fokusert på. Neste møte planlegges 9. september. -Teknologiforum En foreløpig programkomite har startet planleggingen av teknologiforum som skal arrangeres 11. og 12. november på Runway hotell, Gardermoen. Det er ønske om innspill til tema, presentasjoner og deltagere. Knut Sælid er leder av komiteen. -Plandataforum Det skal gjennomføres et møte 13. mai. -Matrikkelforum status. Dette forumet er foreløpig ikke organisert opp, men det er et sterkt ønske om at det skal etableres. Konklusjon: Geodatakoordinator tar initiativ til en prosess for å få etablert et forum for matrikkelproblematikk i samordningsgruppen. Det er også aktuelt å se på en mulig møteplass for marin sektor. -Systemleverandører bistår med produktspesifikasjoner Produktspesifikasjoner blir mer og mer viktige i forhold til å følge opp leveranser. I Norge digitalt er man enige om å benytte SOSI produktspesifikasjoner som en felles standard. Følgende kontaktpersoner ute hos systemleverandørene kan bistå partene i arbeid med SOSI spesifikasjoner: Geodata - (primært til kunder som benytter ArcGIS programvare) Olav Kavli, Norkart - Vidar Brekke, Norconsult - Lars Eggan, Avinett - Tor Gunnar Øverli, Vianova - Reidun Hansen, Ferdige produktspesifikasjoner skal sendes til -Informasjonssikkerhet arbeidsgruppe Arbeidsgruppen vil bestå av et utvalg parter i Norge digitalt og skal være en permanent arbeidsgruppe som møtes min 2 ganger årlig. Hovedoppgave i følge mandatet er å utføre en årlig, felles risikoanalyse som ser på trusselbildet på tvers av infrastrukturen i Norge digitalt- Side 5 av 9

6 samarbeidet. Basert på analysen skal det utarbeides en rapport om trusselbildet og anbefalte tiltak. Oppstartmøte for arbeidsgruppen er 27. mai. Det sendes ut en egen invitasjon til samordningsgruppen som oppsummerer mandat og agenda for det første møtet interesserte parter oppfordres til å melde inn deltakere. -Samhandlingsportalen Mange klager over tungvint system for å ta ut og videredistribuere dokumenter fra prosjektrommet. Det er ønske om at det kan gis tilgang til flere slik at representantene slipper å laste ned og videreformidle dokumenter. Forslag til løsning/ny rutine: Dokumenter og presentasjoner legges på geonorge.no, mens prosjektrommet forbeholdes dokumenter i prosess og eventuelle sensitive dokumenter. Utkast til referat legges i prosjektrommet, men legges ut på geonorge når det er godkjent. -Aktuell informasjon fra partene/runde rundt bordet: Klima- og miljødepartementet v/ingunn Limstrand Mareano er omorganisert, og det er etablert en geodatagruppe som skal ledes av Miljødirektoratet, miljødataseksjonen. Formålet er å gjøre data lettere tilgjengelig. Gruppa vil også kunne få betydning for gjennomføring av KystMareano. Det jobbes mye med produktspesifikasjoner. Det jobbes med en geodataplan for etaten - som etter hvert kan få et videre perspektiv. Det høstes erfaringer fra geodataplanen for Kystverket er det flere etater som har slike planer? Næring- og fiskeridepartementet v/per Ryghaug I NGU er det stort fokus på standardisering, sammensmeltning av SOSI og INSPIRE. Levering av DOK-data på grunnvann krever standardisering. Leveransekrav fra EU, f.eks. mineralressurser, må leveres på INSPIRE-standard. Ellers mye arbeid med nasjonal base for grunnundersøkelser i samarbeid med Norkart. Første versjon lanseres snart. Versjon 2 vil få innleggingsmekanismer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) v/ole-gunnar Drabløs Planavdelingen er nå organisert i KMD, det er uavklart representasjon. Ole- Gunnar representerer brukerne - fylkesmannsembetene. Skal ha en intern avklaring med planavdelingen, v/kari Strande. I tillegg debatt om fremtidige finansiering av FDV-avtaler for plandata i Norge digitalt. Med ny kommunereform må man se på hvordan vi skal jobbe med kart i den regionale forvaltningen. Pilotprosjekt samarbeid mellom fylkesmannsembetene med felles baser etc. Landbruk- og matdepartementet v/hildegunn Norheim Skog og landskap har en stor kart- og geodataavdeling. Jobber med lettere tilgang til dataene. Har stor kontakt med kommuner. Det skjer mye i forhold til datasett for landbruket. Kommer til å skje mye på utviklingsfronten, dette vil bli tatt opp senere. På vegne av de andre etatene har Skog og landskap utviklet et program der kartet er grunnlag for å søke om tilskudd. (AltInn/MinID kobling er etablert). Mattilsynet betaler mye, men har ikke brukt kart og geodata i den grad de kunne. Skog og landskap skal bistå med samordning av fagmiljøene og vil følge opp Mattilsynet. Ønske om at Kartverket tar kontakt med Skog og Landskap i forbindelse med partsoppfølging av parter innenfor landbrukssektoren. Kartverket vil legge dette inn i sine prosedyrer. Kongsvinger kommune v/anne-kjersti Briskerud Kommuner i Hedmark og Oppland ønsker å satse på plandialog og planregister, men sliter med å få oppgradert systemene slik at løsningene kan integreres, dette henger på leverandørene av sakssystemer. I Sør-Hedmark er det enklere å komme i mål med de små kommunene enn for eksempel i Kongsvinger. Manglende implementering av GI-systemet og manglende oppgradering av sakssystemet er en utfordring og tar tid. Innkjøp av apper og verktøy er en utfordring for kommunene utvalget er stort og økende. Her kan det være behov for bedre samordning. Side 6 av 9

7 InnlandsGIS er et samarbeid mellom fylkesmann og fylkeskommune i Hedmark og Oppland, som utvikler felles støtteverktøy for bruk av kart i saksbehandlingen. Det er etablert en gruppe som sørger for at det er oppdatert. Det er etablert en testløsning som gjør det mulig å laste ned data fra nettskyen, og det er mulig å gi tilgang fra kommunene. Det kan være nyttige erfaringer å en hente i forbindelse med DOK. Kanskje en presentasjon på neste møte? SSB /FIN v/jørn Kristian Undelstvedt Mest fra SSB opptatt av SOSI. Først og fremst grunnlaget for statistikkene (arealstatistikker). Ønsker å ta ut dette som vektordata. Arealbruk, arealressurser og strandsonestatistikk er aktuelt, skal legges ut på geonorge.no foreløpig finnes dette på SSBs kartportal, men ikke på SOSIstandard ennå. Forsøker å følge opp INSPIRE-deling av datasett. SSB jobber med standardisering av statistikk på kart generelt. Samferdsel v/mariann Nilssen Samferdselsgruppa har noen generelle ønsker man ønsker ikke bare standardisering innenfor vei, jernbane, luft etc., men også verktøy som gjør det mulig å utvikle multimodale temaer. Ellers vil Jernbaneverket informere om at hele bedriften er omorganisert. Geodata og plan er slått sammen. Avinor har startet opp et droneprosjekt sammen med Terratec for å se på bruken av data. Fylkeskommunen v/torbjørn Eidsheim Bøe Informerte om en årlig samling juni der alle fylkeskommunene samles for å diskutere ulike problemstillinger innenfor GIS. Fylkeskommunen har mange data fra kollektivselskaper, disse dataene er ikke standardiserte, her er det et stort potensiale for å redusere tidstyver. Sarpsborg kommune v/jon Myrli Tidligere har kommunene i Sør (Nedre Glomma) kjøpt skråfoto hver for seg, men nå er det etablert et innkjøpssamarbeid ala Geovekst, der Lucas Sleboda, Statens kartverk Oslo, er prosjektleder for anbudene. Lignende samarbeid i Vestfold. Fylkesmannen og fylkeskommunen er også med. Et slikt spleiselag reduserer kostnadene vesentlig. Stor interesse fra eksempelvis kulturminneforvaltning. Det ble kommentert at vi mangler en nasjonal oversikt, og at det bør vurderes om vi trenger et mer koordinert opplegg rundt skråfoto. Forsvaret v/øyvind Martinsen Forsvaret er en spesiell part i Norge digitalt og er også den parten som betaler mest. DOK er viktig for forsvaret med dokumentasjon etc. særlig knyttet til Forsvarsbygg. FMGT har i oppdrag å fremskaffe all geografisk informasjon som skal brukes i forsvaret også i utlandet. FMGT fremskaffer dataene, men verdiøkning skjer ute i avdelingene. Forsvaret er offline og kan ikke bruke noen tjenester direkte. Det blir derfor litt tyngre, og effektivisering er viktig vi ønsker filbaserte løsninger. Vi støtter også andre utenfor Norge, for eksempel i bistand, og støtter UD i forbindelse med konflikter. NVE v/astri Voksø NVE har jobbet med en kartkatalog med nedlastningsmulighet. Også en brukervennlig innsynsklient der man kan se dataene. Hadde møte med SOSI-sekretariatet i fjor, og fikk vite litt mer hva vi måtte gjøre. Høstens prosjekt er å få full SOSI-standardisering av dataene. NVE har overtatt skredhendelsesbasen fra NGU og har jobbet med å tilrettelegge denne i egne systemer. NVE har fått Sverige-data fra forsvaret i forbindelse med samarbeid med vannmyndighetene i Sverige. Vi samarbeider med SMHI og bruker hverandres data. Storbykommunene v/rolf Bekkhus Det blåser en digitaliseringsvind over Norge og forvaltningen. Nå er det fokus på brukeren og mange brukerreiser og prosjekter seiler opp. En digital dialog med brukerne kan være en tidstyv, for eksempel bruk av personlige epostadresser. Et enhetlig register mangler - det burde vært et Side 7 av 9

8 bedre system for registrering av epostadresser. Det må jobbes videre med denne type problemstillinger knyttet til elektronisk dialog og bruk av Min side eksempelvis mot AltInn. Geovekst v/einar Jensen Vi er midt inne i årlige anskaffelser. Det er stor konkurranse i bransjen og lavere priser enn noensinne. Nå har det vært 3-4 firmaer som har hatt lasersensorer, firmaer uten egne sensorer er nok vei ut. Ad. åpne kart og eiendomsdata. Rett før regjeringsskiftet gikk man for frigivelse av detaljerte data. Geovekst er interessert i å gå i en dialog med departementet. Ny regjering har lagt samme strategi til grunn, men er ikke bundet og kan i realiteten beslutte hva som helst. Det er ønske om kontakt på høyest mulig nivå om denne saken. 16/2014 Strategi for Norge digitalt og Destinasjon 2025 Erik Perstuen orienterte om denne saken. Det vises til bakgrunnsnotatet og presentasjonen fra møtet for utfyllende informasjon. Arbeidsgruppe for strategi i Norge digitalt er etablert. Det ble avholdt et møte 23. april der man fokuserte på langsiktige strategiske grep, men også på aktuelle utfordringer og tiltak på kort sikt. Aktuelle tiltak for 2015 er bl.a. satsning på geoportal, data.norge, metadata og dokumentasjon. Bedre prosedyre for DOK. Mye av diskusjonen peker tilbake på spørsmålet om EN infrastruktur. Gruppen har ønske om å knytte til seg en fasilitator til å hjelpe seg med strategiprosessen. I første omgang baseres arbeidet på den gruppen som er etablert. Arvid Lillethun har laget et (diskusjons-)notat om strategi. Det var ønske om at dette skulle tilgjengeliggjøres for diskusjon hos flere parter enn de som er representert i strategigruppen. I Destinasjon 2025 har man fullført første fase med kartlegging og er nå i avslutningen av fase 2 formulering av foreløpige strategiske mål og visjon. Det er åpnet for et møte 6. juni mellom Kartverkets strategigruppe og Norge digitalt strategigruppe. Det ble en meningsutveksling i samordningsgruppen om hvordan man skal jobbe med innspill til strategiarbeidet. Forslaget fra Erik Perstuen er at vi i år må prioritere strakstiltak i forhold til 2015, og at en strategiprosess med lengre horisont vil måtte gå inn i Konklusjon: Det er ønske om bedre involvering av samordningsgruppen i en strategiprosess, og at vi må gi oss tid til en godt forankret prosess som går inn i Strategigruppen møtes 6. juni. Dette blir et felles møte med Destinasjon 2025, men det vil også bli drøftinger om opplegget for den videre strategiprosessen. Det utarbeides et underlag til neste møte i samordningsgruppen 24. september. Kartverket gjør en videre jobb med notatet til Arvid Lillethun som input til arbeidet med strategien og legger frem et revidert notat i forkant av møtet 24. september. 17/2015 Tidstyver innspill til forenkling av prosedyrer og arbeidsmåter Hvordan kan bedre bruk av geodata bidra til besparelser og gevinster Jakten på tidstyver er ledd i moderniseringen av offentlig sektor. Temaet var oppe i forrige møte i samordningsgruppen og representantene ble oppfordret til å komme med forslag til fjerning av tidstyver. Det er kommet ett innspill med 3 konkrete forslag. Tidstyv nr 1 mangel på en nasjonal geoportal er antakelig hovedbidraget for innmelding til departementet. Vi bruker lang tid på å finne frem til dataene, hvis vi i det hele tatt finner dem. Dette handler om hvordan staten kan bruke litt mer penger for å oppnå en stor grad av effektivisering. KommIT har et viktig prosjekt som er opptatt av robuste felles løsninger for kommunesektoren. Det bør vurderes å se prosessene i Side 8 av 9

9 sammenheng og ta kontakt med KommIT for å koordinere forslag til forenkling og fornying.. Konklusjon: Sekretariatet vurderer muligheten for å formulere et felles forslag til fjerning av tidstyver og spiller i første omgang inn saken også til geodatarådet. 18/2014 Endringer i avtaler og dokumentasjon for 2015 Arbeidet med ny dokumentasjon for 2015 starter nå. Tilgangskriterier og nye parter er et felt som må løftes frem. (Svalbard og Marint forvaltningsområde) Fortløpende arbeid med kalkulatoren, eventuell justering av enhetspriser, og eventuell diskusjon av modellen for finansiering av plan. Det er behov for å se på møteplasser og reorgansiering av disse. Det er trolig ingen nye gratisdata i /2014 Neste møte og eventuelt Møter i samordningsgruppen høsten september og 24. november begge dager på Kartverket i Oslo Endring av leveranse av N50 Kartdata fra 1. september ble presentert. Endringene går på at det er mange brukere som ønsker leveranse på annet enn SOSI - for eksempel GML og filbasert. Man tenker seg mulighet for ukentlig oppdatering. Positive tilbakemeldinger som tas med tilbake for videre intern prosess i Kartverket. Nærmere informasjon vil komme med det første. Restanser Sammensetningen av samordningsgruppen må gjennomgås basert på endringene departementsstrukturen. Kartverket avklarer med KMD. Side 9 av 9

REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15)

REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15) REFERAT Sekretariatets reviderte utkast (pr 05.11.15) Møte Møte nr. 9 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Kartverket Oslo 22.september 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi

Detaljer

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til REFERAT Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til Godkjenning av referat fra forrige møte (20.03.2014) Svein Inge Gausemel,

Detaljer

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold REFERAT Møte Møte nr. 7 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Gardermoen 5.-6.mars 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere på

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene.

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene. NOTAT Tema Samordningsgruppen for geografisk informasjon Dokumentasjon til møtet 24. november 2014 Dato 14. november 2014 Til Samordningsgruppen for geografisk informasjon Fra Kartverket Kopi Kommunal-

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

REFERAT. Deltagere på møtet 21.mai 2015: Representant Departement/ sammenslutning Ole-Gunnar Kommunal- og. Statsforvaltningsavdelingen (STA) frafall

REFERAT. Deltagere på møtet 21.mai 2015: Representant Departement/ sammenslutning Ole-Gunnar Kommunal- og. Statsforvaltningsavdelingen (STA) frafall REFERAT Møte Møte nr. 8 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid KS Agenda møtesenter 21.mai 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Gis-koordinator i Fiskeridirektoratet Mål i Fiskeridirektoratet at Geodata skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i plan og vedtaksprosesser i kyst- og havområdene

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 SKATE Agenda 1. Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne v/ Karsten Lien, Kartverket 2. Konstituering av Matrikkelforum Gjennomgang av mandat,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 19. april 2012 Sted: Storgata 33A, Oslo Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet:

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet: Referat SOSI Ag7b Ledning Dato: tirsdag 14.januar 2014 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Navn Aileen Jevnaker, Oslo VAV Ann Helen Karlsen, Vegvesenet

Detaljer

Direktoratet for mineralforvaltning/ngu. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten. Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen

Direktoratet for mineralforvaltning/ngu. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten. Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen REFERAT Møte Matrikkelforum (konstituerende møte) Sted/tid Vika konferansesenter (Oslo) 10.september 2015 Til Deltagerne og nasjonale parter i Norge digitalt Kopi Nasjonal geodatakoordinator Deltagere:

Detaljer

Høringsbase Nord- Trøndelag. Geodatamøte 29.09.2015

Høringsbase Nord- Trøndelag. Geodatamøte 29.09.2015 Høringsbase Nord- Trøndelag Geodatamøte 29.09.2015 Bakgrunn Som høringsinstanser i kommunal planlegging ønsker Fylkesmannen og fylkeskommunen opprettelse av base med arealplaner (kart) på høring med tilgang

Detaljer

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og Situasjon... 5 Roller og ansvar... 7 Mål og satsningsområder... 9 Tiltaksliste

Detaljer

Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015

Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015 GeoSynkronisering Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015 Tid: 28. august 2015 kl 10.00 15.00 Sted: Kartverkets lokaler på Oslokontoret, Storgata 33 A 7. etg Deltakere: Nils Ivar Nes,

Detaljer

Oppsummering. Fra sekretariatet: Jon-Anders Bordal og Ida Rørbye (Kartverket)

Oppsummering. Fra sekretariatet: Jon-Anders Bordal og Ida Rørbye (Kartverket) Oppsummering Plandataforum nr. 3 i Trondheim Dato 18. mars 2013 Til stede Faste medlemmer: Geir Bjørnsen (Telenor), Arild Bergstrøm (Statens vegvesen), Hans K. Kummernes (Telenor), Per Vallner (for FAD

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

REFERAT. Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede. Referent Yngvild Malmo Kopi til

REFERAT. Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede. Referent Yngvild Malmo Kopi til REFERAT Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede Referent Yngvild Malmo Kopi til Innledning Kort presentasjonsrunde av de som var til stede. Georg innledet med

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 27-10-2015 Sted: Kartverket, Hamar Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Prosjektleder Unn Disch Kihle og IT-direktør Olav Petter Aarrestad Dagsorden 1. Generelt om kommuneregulering 2. Behov for

Detaljer

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) Norsk institutt for Skog og landskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) Norsk institutt for Skog og landskap REFERAT Møte Temadag oppstart Matrikkelforum Sted/tid Oslo, 8.desember 2014 Til Deltagere Kopi Nasjonal geodatakoordinator Deltagere: Karen Lie Ingrid Tenge Per Vallner Lene Halling Håvard Hammerstad Bjørg

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Anne Guro Nøkleby 20 juni - 2012 Plandataforum 18. mars 2013 10.00-10.15 Innledning og oppstart Anne Guro Nøkleby - Ny organisasjon

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kvifor standardisere plandata? Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)Lovpålagt 2) Lett å lese 3) Lett å dele Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15

Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15 Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15 Navn Mail-adresse Etat Tilstede Frode Skjævestad Frode.skjevestad@kystverket.no Kystverket X Guro Sylling guro.sylling@miljodir.no Miljødirektoratet X Arvid Lillethun

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 16. Oktober 2014 Anne Guro Nøkleby Plansatsing under Norge digitalt prinsipper I Felles satsing for å styrke etablering av komplett innhold i kommunale digitale planregistre. Gradvis utvikling

Detaljer

Plan- og temadata, Akershus

Plan- og temadata, Akershus Plan- og temadata, Akershus Geodatautvalgsmøte, høst 2015 Kilde: Oslo kommuneplan Plandata tilgjengelig i Norge Digitalt *Oslo kommune leverer ikke plandata til Norge Digitalt i dag Det offentlige kartgrunnlaget

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

På denne bakgrunn utarbeidet temadataforum et notat som ble lagt fram for referansegruppa i Norge digitalt.

På denne bakgrunn utarbeidet temadataforum et notat som ble lagt fram for referansegruppa i Norge digitalt. Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2013-2015 Temadataforum Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Hensikt og satsingsområder...

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Årsmøte Norge digitalt Fylkeskartsjef Geir Mjøen Norge digitalt samarbeid 1. Organisering av Norge digitalt samarbeid i Vestfold og Telemark 2. Satsningsområder i Geodataplanen Norge digitalt Norge digitalt

Detaljer

Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø

Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Planregister og digitalisering av arealplaner Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Dagens tekst Plansatsningen i Norge digitalt Planregister Digitalisering av arealplaner

Detaljer

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Foto: Jo Michael Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Miljøledelse 25.11.14 Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling DRIFTSMELDINGER OG ALARMER Stavanger

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Nytt og nyttig (?) fra Kartverket Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Omløpsfotograferingen Finnmark 2014 Ny nasjonal høydemodell Detaljert nasjonal høydemodell Pilotprosjekt i 2015 Totalt 13.700 km 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Kartverket Trondheim. Møte nr. 23

TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Kartverket Trondheim. Møte nr. 23 TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Trondheim. Møte nr. 23 Hvem: Meldt forfall Kopi: Fylkesmannen (FM) Statens vegvesen Region Midt (SV) Selbu kommune

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014

ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014 Versjon 2. mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDET I 2014... 3 Gjennomføring av geodataloven... 3 1.1 Parter og økonomi... 3 1.2 Organisering og aktivitet...

Detaljer

Plan- og temadata. Årsmøte Akershus 2015

Plan- og temadata. Årsmøte Akershus 2015 Plan- og temadata Årsmøte Akershus 2015 Agenda Det offentlige kartgrunnlaget Tur- og friluftsruter FDV-økonomi plan Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) utvalgt og prioritert

Detaljer

R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R

R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R 1 Flere traseer vurderes: Både veg og jernbane 1. Felles løsning over Kroksund 2. Delt

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Tore André Sines, 17.06.2015 Digitaliseringskonferansen DIFI Stat, kommune og næringsliv i samarbeid

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

Frislipp av FKBdata og ortofoto?

Frislipp av FKBdata og ortofoto? Frislipp av FKBdata og ortofoto? MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata fra 2015 også skal gjelde for øvrige nasjonale kartdata

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Nasjonal statusundersøkelse innenfor plan- og temadata Gi grunnlag for målrettet arbeid innen planog temadata i fylkene. Kartleggingen vil være

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter NASJONALPARK I VESTFOLD Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter Tilstede : Arild Moen, Christine Norum, Hilde Lind Jørgensen, Rune Svensson, Thorvald Haraldsen, Strandli

Detaljer

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG MINE MÅL/EIDSIVAS MÅL VS KRAV GJENNOM GEOVEKST Vi skal følge aktuelle pålegg og krav inkludert Beredskapsforskriften. NIS skal være fullstendig,

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer

Detaljer

Endelig referat møte i Faglig forum for norske havområder 10.november 2015

Endelig referat møte i Faglig forum for norske havområder 10.november 2015 Endelig referat møte i Faglig forum for norske havområder 10.november 2015 Tilstede: Eva Degré (Miljødirektoratet, møteleder), Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Ann Mari Vik Green (Miljødirektoratet),

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.15 Geodataplan 2014 2017 v/jon Endre Kirkholt 10.50 Pause 11.00 Matrikkelen

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Geomatikkdagene 18.03.2015 Marit.bunaes@kartverket.no Innhold Behovet for og nytte av en detaljert høydemodell Pilotprosjekt Forvaltningsløsning Norge har behov for

Detaljer

PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT

PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT 14.06.2011 Forslag til modell for samhandling og datatilgang Referansegruppen for Norge digitalt ønsker å iverksette en felles satsing for å forenkle tilgangen til informasjon

Detaljer

REFERAT. Dato 28. april 2015. Fylkesmannen Oslo og Akershus. Til stede

REFERAT. Dato 28. april 2015. Fylkesmannen Oslo og Akershus. Til stede REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 28. april 2015 Sted Til stede Referent Kopi til Fylkesmannen Oslo og Akershus Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Håvard Kristoffersen Fylkeskommunen Ingrid

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer