Virkeområdet er begrenset til havneanlegg som betjener skip som omfattes av forordning 725/2004 og ISPS-koden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkeområdet er begrenset til havneanlegg som betjener skip som omfattes av forordning 725/2004 og ISPS-koden."

Transkript

1 Vedlegg 3 Merknader til bestemmelsene i forskrift om sikring av havneanlegg 1. Virkeområde Virkeområdet er begrenset til havneanlegg som betjener skip som omfattes av forordning 725/2004 og ISPS-koden. Det er i andre ledd presisert at alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart. Dette er en videreføring fra dagens forskrift. Det er ikke gitt at alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart. Denne formuleringen skaper imidlertid mest forutsigbarhet og samsvar med reglene som gjelder for sikring av skip, sml. forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften) 1. Den nærmere avgrensningen av virkeområdet fremgår av forordning 725/2004 artikkel 3 og ISPSkoden del A kapittel 3. I dagens forskrift er det presisert at verft er omfattet av forskriften, gjennom definisjonen av havneterminal. Likevel har det hersket noe usikkerhet rundt hvorvidt verft som mottar skip i internasjonal fart har vært omfattet eller ei. Utgangspunktet er at verft som mottar skip i internasjonal fart, følger hovedregelen som for andre havneanlegg, og det er på vanlig måte skipets internasjonale sikringssertifikat som uløser krav til havneanlegget. Dersom verftet bare driver med nybygging eller ombygging av skip som ikke er sertifisert ennå, omfattes det ikke av virkeområdet til forskriften. Dette fremgår av denne bestemmelses siste ledd, og vi ser derfor ikke grunn til å ha en egen bestemmelse om verft. I utkast til forskrift er begrepet skip brukt konsekvent. I dagens forskrift er det en sammenblanding av begrepene skip og fartøy. Sjøfartsdirektoratet bruker nå skip konsekvent der det er hensiktsmessig, og det er derfor naturlig å bruke samme begrep som fagetaten på området. 2. Internasjonale regler om sikring av havneanlegg Inkorporering av ISPS-koden, forordning 725/2004 og forordning 324/ Definisjoner Det er tatt inn en egen definisjonsbestemmelse for å forklare de mest aktuelle begrepene. De som bare nevnes en gang forklares i den enkelte bestemmelse, og er ikke tatt inn i definisjonsbestemmelsen. Definisjonsbestemmelsen er kortet ned fra dagens forskrift. Dette fordi mange begreper er definert i det internasjonale regelverket, og gjentas derfor ikke i forskriften. Se blant annet forordning 725/2004 artikkel 2, SOLAS kapittel XI-2 regel 1 og ISPS-koden del A kapittel 2. Begrepet ISPS-koden er videreført selv om den riktige oversettelsen av code er regelverk. ISPSkoden er et innarbeidet begrep, og vi ser ikke noen grunn til å endre dette. 1

2 Definisjonen av sikringshendelse er hentet fra SOLAS kapittel XI-2 regel Hva som er en mistenkelig handling eller omstendighet kan fremstå som noe uklart. Begrepet vil omfatte en rekke handlinger eller omstendigheter som fremstår som uvanlige ut i fra den erfaring og kompetanse som den som vurderer handlingen har. Mistanken kan bygge på et konkret forhold eller være en samlet vurdering av flere indikasjoner som begrunner mistanken. Det er vanskelig å unngå at innholdet i begrepet dermed blir noe subjektivt, men mistenkelig må også vurderes opp mot resten av definisjonen og formålet med havnesikringsregelverket. 4. Godkjente sikringsvirksomheter (Recognized Security Organizations - RSO) Ordningen med bruk av RSO til å utføre sårbarhetsvurderinger av et havneanlegg videreføres. Begrepet sikringsorganisasjon er endret til sikringsvirksomhet. Sikringsorganisasjon er et etablert begrep i havnene, og omfatter den delen av organisasjonen som ivaretar sikringsoppgavene i havnen eller havneanlegget. Det kan derfor skape en uklarhet å bruke begrepet organisasjon her. Vi har derfor valgt begrepet virksomhet i stedet. I det daglige er det gjerne bare RSO som uansett brukes. Kompetansekravene til RSO er ikke tatt med i et vedlegg slik som i dagens forskrift. Det henvises til kompetansekravene som fremgår av ISPS-koden del B seksjon 15.4 som er obligatorisk, og gjelder som forskrift. Kompetansekravene til RSO er ment å vise at de skal ha ekspertise i sårbarhetsvurderinger. Oppgaven de får godkjenning for er nettopp å utføre sårbarhetsvurderinger. Vi anser dette kompetansekravet som såpass viktig at det presiseres i forskriften at de da må ha denne ekspertisen. Vedlegg 1 i dagens forskrift stiller krav til hvordan en søknad skal dokumenteres og krav til søknadsprosessen ved fornyet godkjenning. Dette er fjernet i utkast til ny forskrift, og tas i stedet for med i vedtaket der RSO godkjennes. 5. Sikkerhetsklarering I dagens forskrift er det et krav om at RSOer skal kunne sikkerhetsklareres. Kravet i dagens forskrift er et diffust krav som Kystverket ikke har fulgt opp, og vi mener det er mer ryddig å presisere bestemmelsen slik at faktisk skal kreves sikkerhetsklarering. Private RSOer kan kreves sikkerhetsklarert dersom de produserer og leverer sikkerhetsgradert informasjon til offentlige forvaltningsorganer. Offentlige havner regner vi som offentlige forvaltningsorganer så lenge de er underlagt den kommunale forvaltning. Private havner og havneanlegg faller derimot ikke inn under sikkerhetsloven, og vi kan ikke kreve sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven for leveranser til disse. Kystverket er delegert klareringsmyndighet for egne tilsatte samt for eksternt innleid personell av sikkerhetsgraderte anskaffelser til Kystverket, jf sikkerhetslovens 23. Siden RSOene opererer på vegne av Kystverket, vil denne delegeringen også gjelde for sikkerhetsklarering av personell tilknyttet et RSO-selskap. Dette innebærer at Kystverket kan sikkerhetsklarere RSOer. 2

3 6. Tilbaketrekking av godkjenning Dette ligger i dagens system også, men vi ønsker å tydeliggjøre vår mulighet til å trekke godkjenningen tilbake. Kystverket ønsker å ha en bedre oppfølging av RSOene enn i dag. 7. Ansvar Første ledd legger ansvaret på eier, slik som dagens forskrift. Andre ledd er nytt og gir mulighet for eier å overføre ansvaret for sikringen til operatør. Det kan være et behov for å kunne overlate ansvaret for sikringen til operatør, da eier i mange tilfeller bare har en fjern tilknytning til det arbeidet som foregår i havneanlegget. Det er presisert at slik avtale skal meldes til Kystverket, slik at det ikke er tvil om hvem vi skal sende pålegg til og hvem vi skal forholde oss til når vi fører tilsyn i havneanlegget. 8. Sårbarhetsvurdering av et havneanlegg Begrepet sårbarhetsvurdering er videreført, selv om andre myndigheter benytter lignende begrep. I NS-5814 brukes begrepet risikovurdering. DSB og NSM bruker begrepet Risiko- og Sårbarhetsvurdering (ROS) og har begge utviklet egne veiledere for dette. Kystverket har også valgt å legge begrepet sårbarhetsvurdering til grunn for veilederen som ble utviklet i 2011 samtidig som dette er et velkjent og innarbeidet begrep innen ISPS. Det skal utarbeides en sårbarhetsvurdering for alle havneanlegg som omfattes av regelverket. ISPSkoden åpner kun for at staten eller en godkjent RSO kan utføre sårbarhetsvurderingene, så dagens ordning videreføres på dette området. Kravene til innhold i en sårbarhetsvurdering fremgår av ISPS-koden del A kapittel 15. Del A seksjon 15.3 stiller kompetansekrav til de som gjennomfører denne prosessen. Dersom dette gjennomføres av en godkjent virksomhet må en anta at dette kravet er ivaretatt så lenge kompetansekrav til godkjente virksomheter er ivaretatt. Fjerde ledd er hentet fra ISPS-koden del A seksjon Ettersom det står at statene kan tillate denne ordningen, har vi valgt å regulere dette i forskriften. Kystverket har utarbeidet en egen veileder som kan benyttes i arbeidet med å utarbeide sårbarhetsvurderinger. 9. Sikringsplan for et havneanlegg Kravet til innhold i sikringsplanen fremgår av ISPS-koden. På enkelte punkter er disse kravene noe uklare, og vi har derfor foreslått enkelte bestemmelser for å klargjøre og presisere kravene. Dette er ikke tilleggskrav, bare tydeliggjøring. 3

4 10. Unntak fra kravet om å utarbeide en sikringsplan Denne bestemmelsen er ny i forskriften, og vil gi en mulighet til differensiering mellom ulike havneanlegg. Bestemmelsen baserer seg på ISPS-koden del A seksjon 3.2 som gir mulighet for kontraherende stater å unnta havneanlegg fra å innføre kravene i ISPS-koden i sin helhet. Havneanlegget må i hovedsak anløpes av skip som ikke er i internasjonal fart og kun sporadisk betjene skip i internasjonal fart. Unntak fra kravet om å utarbeide sikringsplan skal baseres på havneanleggets normale driftssituasjon og må kunne dokumenteres over tid. Begrepet sporadisk innebærer en lav anløpsfrekvens med begrenset liggetid ved kai. Det vil ikke bli satt en fast grense for antall anløp eller liggedøgn, men det vil måtte foretas en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søknad. Unntak skal ikke kompromittere sikringen i havneanlegget, for skipet eller havneanlegg skipet skal anløpe (A/3.2.2). I dette ligger det at det ikke kan innvilges unntak for alle typer havneanlegg. Det vil for eksempel være ulike trussel- og sårbarhetsbilder for havneanlegg som betjener cruiseskip og de som kun skiper ut tømmer eller lignende. I de fleste tilfeller vil skipet ha hovedansvaret for sikringen i den tiden det ligger til kai. Det kan likevel fremgå av sårbarhetsvurderingen at enkelte sikringstiltak skal gjennomføres av havneanlegget. Havneanlegget skal peke ut en person som har ansvar for at det ved behov gjennomføres nødvendige sikringstiltak, dette fremgår av ISPS-koden del B seksjon Denne personen skal også ha ansvar for at det utstedes en DoS (sikringsavtale) for de aktuelle anløpene (A/5.2.4). 11. Tilsvarende ordninger for havneanlegg Denne bestemmelsen er en videreføring av teksten i dagens forskrift. Bestemmelsen har vært vanskelig å praktisere på grunn av dens ordlyd, spesielt på grunn av minimumsstandardene som er satt i gjeldende forskrift. Den har ofte blitt tolket slik at tiltakene må være minst like effektive som disse standardene. Bruk av tilsvarende ordninger har ikke blitt praktisert i stor grad i andre land heller, og det finnes lite internasjonal praksis på dette området. Den nye bestemmelsen er ment å ha et litt annet innhold enn den gamle bestemmelsen, og er knyttet nærmere opp mot unntaksbestemmelsen i 10. Bestemmelsen fanger opp enkelte havneanlegg som ikke kan omfattes av unntaksbestemmelsen. Den er på samme måte som 10 knyttet til havneanlegg med sporadiske anløp, men har ikke samme krav til anløp av skip i nasjonal fart. Det vil i stor grad knyttes samme praksis til havneanlegg som faller inn under 11 som for unntak etter 10, men i motsetning til 10 så må man etter denne ordningen utarbeide en sikringsplan. Med visse typer operasjoner menes at ikke alle typer havneanlegg kan falle inn under denne bestemmelsen. Det går frem av ISPS-koden del B seksjon 4.27 at bestemmelsen gjelder særlig anlegg som er tilknyttet industriområder eller kaiområder uten hyppig drift. Dette sammenfaller også med praktiseringen av 10. 4

5 12. Konfidensialitet Videreføringer dagens ordning. 13. Sikringsleder for et havneanlegg (Port Facility Security Officer - PFSO) Begrepet sikringsoffiser endres til sikringsleder. Offiser, som brukes i den engelske tittelen, er ikke en naturlig tittel å bruke på denne stillingen i havnen. Sikringsleder blir i dag brukt mange steder allerede, og er også en tittel som brukes i Oljeindustriens Landsforening (OLF), jf. OLF 091. Tredje ledd har sammenheng med at det i utkast til forskrift om sikring av havner 7 er et krav om at det ved utføringen av en havnesårbarhetsvurdering skal tas hensyn til sårbarhetsvurderingene for havneanlegg innenfor havnen. Fjerde ledd er nytt og henger sammen med at PFSO er Kystverkets kontaktperson i havneanlegget og at PFSO må kunne nås raskt ved heving av beredskapsnivå. Det stilles ikke krav til godkjenning av PFSO, og det er derfor viktig at kontaktinformasjon sendes til Kystverket når denne endres. 14. Kompetansekrav for sikringsledere Det stilles krav til at sikringsleder for et havneanlegg må ha tilfredsstillende vandel, og at det kreves politiattest for å vurdere om vandelskravet er oppfylt. Politiattest skal innhentes i samsvar med politiregisterloven kapittel 7 (foreløpig ikke trådt i kraft). Formålet med innhenting av politiattest vil være å avdekke forhold ved sikringsleder som eventuelt kan utgjøre en risiko for sikkerheten i havnen eller havneanlegget. Det er spesifisert i forskriftsteksten hva som skal vektlegges i vurderingen. Krav i det internasjonale regelverket, samt sikringsleders sentrale rolle i sikringsarbeidet og formålet med havnesikringsregelverket tilsier at sikringsleder skal ha tilfredsstillende vandel. Sikringsleder har blant annet tilgang til all informasjon i sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner, og han/hun er bindeledd mellom havneanlegget og offentlige myndigheter og skip som anløper havneanlegget. Den personen som er utnevnt i havneanlegget som sikringsleder må inneha enkelte personlige egenskaper for å kunne utøve denne rollen på en god måte. Personen må ha tillit, både innad i havnen/havneanlegget og overfor offentlige myndigheter. Sikringsleder må kunne håndtere fortrolige opplysninger på en tillitsvekkende måte og han/hun må kunne utveksle fortrolig informasjon med Kystverket. Slik dagens regelverk er, kan hvem som helst bli sikringsleder, noe som kan misbrukes av kriminelle. Det stilles krav til at PFSO må ha gjennomført og bestått PFSO-kurs. Det er et krav i ISPS-koden del A seksjon 18.1 at PFSO skal ha mottatt opplæring. I dagens forskrift har ikke dette kravet vært klart nok, og det er behov for å klargjøre hva seksjon 18.1 innebærer for havneanleggene. I tillegg er det et krav om at sikringsleder må ha nødvendig kompetanse for å ivareta sine oppgaver etter forskriften. I dette ligger et krav om at havneanlegget selv må vurdere hvilken kompetanse sikringsleder må ha for å utøve sine sikringsmessige oppgaver. I noen havneanlegg vil ikke et PFSOkurs være tilstrekkelig. 5

6 Dagens ordning med godkjenning av PFSO vil falle bort, da det ikke er krav om dette i ISPS-koden. Kystverket skal imidlertid til enhver tid ha oppdaterte kontaktopplysninger for sikringsleder, jf. 13. Om sikringsleder oppfyller kravene til vandel og kompetanse, vil bli undersøkt på Kystverkets tilsyn. 15. Godkjenning av kurs for sikringsledere Etter dagens ordning er det RSO er og andre eksterne konsulenter som holder kurs for sikringsledere og utarbeider det faglige innholdet på bakgrunn av ISPS-koden. Det stilles ikke krav til hvem som kan holde kurs eller det nærmere innholdet i kurset. Dette fører til at Kystverket har liten kontroll med kvaliteten på kursene. Formålet med å godkjenne kurs og kursholdere er å sikre en større kontroll på innholdet i slike kurs. Vi vil på den måten påse at sikringsleder får den opplæringen som kreves etter ISPS-koden. Dette mener vi vil bedre kvaliteten på arbeidet til sikringsleder, noe som igjen vil føre til økt sikkerhet i havner og havneanlegg og dermed bedre ivareta formålet med ISPS-koden. Godkjenningen vil først og fremst være basert på innholdet i kurset, men også kompetansen til kursholder vil bli vektlagt. 16. Sikringsavtale (Declaration of Security - DoS) Kystverkets utkast til bestemmelse om DoS er utformet med utgangspunkt i ISPS-koden kapittel 5. Vi har valgt å ta med en bestemmelse om DoS siden det i seksjon 5.1 sies at avtalestatene skal bestemme når det er behov for en sikringsavtale. Andre ledd bokstav c er ny. Denne er tilføyd på grunn av forslaget om å innføre en unntaksbestemmelse fra kravet om å utarbeide en sikringsplan. Bokstav c i dagens forskrift 34 er fjernet. Dette på grunn av at ISPS-koden del A kapittel 5 begrenser mulighetene til å inngå DoS, og en slik samlebestemmelse kan føre til et overforbruk av sikringsavtaler. Det er imidlertid tatt med en bestemmelse i nytt tredje ledd om at sikringsavtale kan inngås i andre tilfeller der det angis i havneanleggets sikringsplan. 17. Anløpsmelding til havneanlegg Denne bestemmelsen er ny i forskriften. Det har tidligere vært henvist til implementeringen av forordningen, SOLAS og ISPS-koden i gjeldende havnesikringsforskrift 5. En felles meldepliktforskrift for Kystverket er under utarbeidelse, og ISPS-meldinger vil bli omfattet av den forskriften. Dette gjelder både meldinger som skal til myndighetene og de som skal til havnene. Det er usikkert når denne forskriften skal tre i kraft, men det ser ut til at den skal sendes på høring i høst og tre i kraft omtrent på samme tid som forskrift om sikring av havner/havneanlegg. Kystverket krever melding med hjemmel i forordning 725/2004 art 6 og SOLAS kap XI-2 regel 9.2. Her er det spesifisert hvilke opplysninger som skal gis til myndighetene. Men den er begrenset til myndighetene, og gjelder ikke informasjon som skal til havnene. Praksis i dag er at de fleste skip 6

7 sender den samme informasjonen også til havnene, gjerne fordi de allerede har fylt ut Marsec doc 0508 og at det dermed er praktisk å sende dette skjemaet til havnene også. 18. Anløpsmelding til Kystverket Direktiv 2010/65 innebærer en plikt for skipet til å melde elektronisk, og det må reguleres i forskriften hvor de skal melde. Dette vil også reguleres i den felles meldepliktforskriften, og da antar vi at denne bestemmelsen blir overflødig. Dersom meldepliktforskriften blir sendt på høring i høst, vil denne bestemmelsen trolig fjernes før ikrafttredelse. 19. Adgangsbegrensede områder Bestemmelsen er utfyllede i forhold til ISPS-koden og kravene til innhold i sikringsplan. Bestemmelsene presiserer blant annet konsekvensen av å motsette seg adgangskontroll. Med kontroll menes her at havnen til enhver tid skal vite hvem som er inne på det adgangsbegrensede området, og at gods som skal inn på adgangsbegrenset område tilsvarer leveringsseddelen eller tilsvarende dokumentasjon for lasten, kontroll av forseglinger eller andre metoder for å hindre ulovlige inngrep når lasten kommer til og lagres på det adgangsbegrensede området, jf. ISPS- koden del B seksjon Gjennomsøking av bagasje, gods mv. Begrunnelse som for Visitasjon av personer Bestemmelsen er utfyllede i forhold til ISPS-koden og kravene til innhold i sikringsplan. Bestemmelsen gjelder adgangen til visitasjon av personer som skal inn på adgangsbegrenset område i havneanlegget, og omfatter derfor noe mer enn ID-kontroll etter 19. Det er beskrevet hva visitasjonen kan omfatte og hvordan visitasjonen skal foregå. Ut i fra formålet, som er å lete etter gjenstander, kan ikke visitasjon gå lenger enn til en ytre undersøkelse av en persons klær og håndbagasje. Når formålet er å finne gjenstander, er det verken adgang til eller behov for å besiktige selve kroppen. Visitasjon begrenses derfor mot en mer omfattende kroppsvisitasjon som også omfatter kroppsbesiktigelse. Visitasjon av personer er et forebyggende tiltak, og det kreves derfor ikke at den som visiteres kan mistenkes for å ha begått en straffbar handling. Det skal foretas stikkprøvekontroller med en frekvens som fastsettes i sikringsplanen på bakgrunn av sårbarhetsvurderingen. 22. Varsling av sikringshendelser Se merknader til 14 i forskrift om sikring av havner, jf. vedlegg 4. 7

8 23. Tilsyn Ingen materielle endringer i forhold til dagens forskrift, men det er gitt en generell tilsynshjemmel i stedet for å spesifisere hvilke type tilsyn Kystverket vil utføre. Direktivet stiller krav om at vi skal ha et system for tilstrekkelig og regelmessig tilsyn. Hvordan tilsyn utføres vil kunne variere over tid og ut i fra hvilke objekt man fører tilsyn med, og vi mener derfor det er mest hensiktsmessig med en generell tilsynshjemmel. I henhold til havne- og farvannsloven bestemmer departementet hvem som er tilsynsmyndighet etter loven. Ved å ta med en egen tilsynsbestemmelse i forskriften fastsettes det at Kystverket er tilsynsmyndighet for denne forskrift. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder ved enkeltvedtak og pålegg, og vi valgte derfor ikke å ha med egne bestemmelser om dette. 24. Administrative sanksjoner Viderefører dagens ordning, men det er presisert at forbud mot å forby skipstrafikk kun er midlertidig. Tilbaketrekking av godkjenning innebærer imidlertid at havneanlegget må søke om godkjenning på ny. 25. Tvangsmulkt Dette er nytt i forhold til dagens forskrift. Muligheten til å fastsette tvangsmulkt ble hjemlet i den nye havne- og farvannsloven 60. Det gis utfyllende og presiserende bestemmelse i forskriften her. Det foreslås også gjennom forskriften her å delegere myndigheten til Kystverket å kunne frafalle tvangsmulkt. 26. Klage Tilsvarende bestemmelse som i dagens forskrift. Ved klage gjelder reglene i forvaltningsloven. 27. Straff Straffebestemmelsen er hjemmelstilpasset til ny havne- og farvannslov, og utformingen er lik andre forskrifter etter havne- og farvannsloven. Straffeansvaret fremgår av havne- og farvannsloven 62. 8

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart. Forskrift om sikring av havneanlegg Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 43. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Havnesikring. Status og hva er nytt i Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg oktober 2013

Havnesikring. Status og hva er nytt i Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg oktober 2013 Havnesikring Status og hva er nytt i 2013 Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 29. 30. oktober 2013 Avdelingsdirektør Leif Jansen Kystverket Hovedkontoret HAVNESIKRING I NORGE Contracting Government

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

ISPS og havnesikring. Orientering RPAS-seminar Helsfyr 24. april 2014. Avdelingsdirektør Leif Jansen Kystverket Hovedkontoret

ISPS og havnesikring. Orientering RPAS-seminar Helsfyr 24. april 2014. Avdelingsdirektør Leif Jansen Kystverket Hovedkontoret ISPS og havnesikring Orientering RPAS-seminar Helsfyr 24. april 2014 Avdelingsdirektør Leif Jansen Kystverket Hovedkontoret Internasjonale rammer og Norges forpliktelser SOLAS kapittel XI-2 og ISPS-koden

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å forebygge og hindre sikringshendelser som kan skade havner, havneanlegg eller skip som anløper disse.

(1) Formålet med forskriften er å forebygge og hindre sikringshendelser som kan skade havner, havneanlegg eller skip som anløper disse. Forskrift om sikring av havner Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 43. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII

Detaljer

Det presiseres at dette dokumentet er ment som en veiledning, og skal ikke leses som minimumskrav.

Det presiseres at dette dokumentet er ment som en veiledning, og skal ikke leses som minimumskrav. 1 Innhold Om veiledningen... 3 Endringslogg... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 5 1. Formål... 5 2. Virkeområde... 6 3. Definisjoner... 8 Kapittel 2 Generelle bestemmelser... 10 4. Godkjent sikringsvirksomhet

Detaljer

Trender /Erfaringer fra Kystverkets tilsyn Brukermøte

Trender /Erfaringer fra Kystverkets tilsyn Brukermøte Trender /Erfaringer fra Kystverkets tilsyn Brukermøte Tor Hellesen Haugesund, 29. november 2016 Havnesikring Variasjon i tilsynsobjektene og geografisk spredning. Oppdrag fra Kystverket HK til Kystverket

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SOLAS XI-2 OG ISPS-KODEN I NORSKE HAVNER

IMPLEMENTERING AV SOLAS XI-2 OG ISPS-KODEN I NORSKE HAVNER IMPLEMENTERING AV SOLAS XI-2 OG ISPS-KODEN I NORSKE HAVNER Bjørn L Zwilgmeyer Kystdirektoratet Juridisk avdeling FARGIS Seminaret onsdag 17. mars 2004 PORT SECURITY I NORGE Contracting Goverment : Fiskeridepartementet

Detaljer

Gjennomsøking av kjøretøy og gods i havneanlegget

Gjennomsøking av kjøretøy og gods i havneanlegget Gjennomsøking av kjøretøy og gods i havneanlegget Veiledning havnesikring 1 Versjon 1.0, 18.12.2014 Innhold Del 1 Introduksjon 3 Målsettingen med veilederen 3 Definisjoner 3 Del 2 Regelverk 4 Forskrift

Detaljer

Vedlegg 6. Kapittel 1 Generelle bestemmelser. 1. Formål

Vedlegg 6. Kapittel 1 Generelle bestemmelser. 1. Formål Vedlegg 6 Forskrift om havner og farvann på Svalbard Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xxxx xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 2, jf. delegeringsvedtak xx. Kapittel

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS

Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS Maritim Kurskatalog 2015 Safe4 Risk Solutions AS Kompetanse Safe4 Risk Solutions AS Org.No 913 296 435 Maridalsveien 300 0872 Oslo Telefon: 958 69 490 www.safe4.com Innhold Kurskalender ISPS kurs 2015...

Detaljer

25. Ikrafttredelse... 54

25. Ikrafttredelse... 54 1 Innhold Om veiledningen... 3 Endringslogg... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 5 1. Virkeområde... 5 2. Internasjonale regler om sikring av havneanlegg... 7 3. Definisjoner... 8 Kapittel 2 Generelle

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Veileder og mal for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PFSA) for havneanlegg

Veileder og mal for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PFSA) for havneanlegg Veileder og mal for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PFSA) for havneanlegg Sveinung Hustoft Grethe Westre Seniorrådgiver Haugesund, 29.11.2016 Plan for denne økten Krav til sårbarhetsvurdering Kort

Detaljer

NAVN (BLOKKBOKSTAVER):

NAVN (BLOKKBOKSTAVER): Hjemmel Med hjemmel i 17 og 18 i forskrift om sikring av havneanlegg inngås det sikkerhetsavtale mellom Bergen og Omland havnevesen og: Org.nr.: Person/Virksomhet: Fakturaadresse: Referanse: For Person

Detaljer

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn ( International Ship and Port Facility Security Code ) Vårt mål er at Bergen Havn skal være Norges sikreste havn Det betinger: Security tiltak (forebyggende) Security

Detaljer

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 17/3078-1 17/4217 - HAA 03.10.2017 Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket. Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño

Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket. Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño Oversikt Litt om ESA Litt om EØS-regelverket Litt om Norges implementering

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN Vedlegg 1 KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN trahes Page 1 Innhold: 1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN...3 1.1. KONTRAKTEN...4 1.2. OPPDRAGSBESKRIVELSE OG OMFANG...4 1.2.1. Regulering av prisen...6

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Visitasjon av personer og gjennomsøking av håndbagasje

Visitasjon av personer og gjennomsøking av håndbagasje Visitasjon av personer og gjennomsøking av håndbagasje Veiledning havnesikring 1 Versjon 1.0, 18.12.2014 Innhold Del 1 Introduksjon 3 Målsettingen med veilederen 3 Definisjoner 3 Del 2 Regelverk 4 Forskrift

Detaljer

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Det er kommet svar fra ni høringsinstanser til forslaget om virkeområdeforskrift for skipsarbeidsloven. Av disse hadde

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Endring i trusselbildet

Endring i trusselbildet NUMMER 2 2017 FRA 04. juli 2017 I dette nummeret Endring i trusselbildet Testing av nye funksjonaliteter i SSN Informasjonssikkerhet Øvelse i Kirkenes Avvik i havneanlegg - gjengangere Tett på Tips til

Detaljer

Varsling av sikringshendelser

Varsling av sikringshendelser NUMMER 2 2014 FRA 11. juni 2014 I dette nummeret PFSO-samlinger i Kystverket Sørøst ROS Trøndelag 2014 Godkjente kursholdere Tett på Anfinn Økland Kystverket la i begynnelsen av juni foreløpig siste hånd

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Innledning Sjøfartsdirektoratet foreslår å samle de fleste reglene knyttet til miljømessig sikkerhet i en ny forskrift

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften).

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften). 11.04.2016 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften). 1. Høringsnotatets hovedinnhold

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften

Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften Forskriften retter seg først og fremst til undersøkelsesmyndigheten, dvs. Statens havarikommisjon for transport (havarikommisjonen). Forskriften må ses i

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3602 Vår ref: 2015/50883-2 Arkivkode: 008 Dato: 24.04.2015 Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Bestemmelser om renholdstjenester

Bestemmelser om renholdstjenester Bestemmelser om renholdstjenester fastsettes til bruk i forsvarssektoren Oslo, 01. mai 2016 Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstab Bestemmelser om renholdstjenester KORTTITTEL: Renholdsbestemmelsen

Detaljer

Forord. Norsk Sikkerhetsforening kan i fremtiden utgjøre en viktig premissleverandør ved utforming av regelverk på området. Son, 16.6.

Forord. Norsk Sikkerhetsforening kan i fremtiden utgjøre en viktig premissleverandør ved utforming av regelverk på området. Son, 16.6. Forord Sikkerhet i norsk lovgivning er et stort og fragmentert område. Det er mange aktører på feltet både offentlige myndigheter og private virksomheter. Tilnærmingen til arbeidet med forskrifter synes

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Dato Referanse Notat Saksbehandler Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Til Luftfartstilsynet Kopi til Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Detaljer

2? o zoos Z7 OKT, 2008 JUSTISDEPARTEMENTET. 2 8 OKT :: - : 1'/!J,- l -P/ 4 / l j -F I S. 1. Innledning

2? o zoos Z7 OKT, 2008 JUSTISDEPARTEMENTET. 2 8 OKT :: - : 1'/!J,- l -P/ 4 / l j -F I S. 1. Innledning 2? o zoos Justis - og politidepa rt ementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO IV DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT JUSTISDEPARTEMENTET SAKSNR 2 8 OKT 2008.: Zao op?' 5 :: - : 1'/!J,- l -P/ 4 / l j -F.

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. Politiattest i barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. VEILEDNING SIST ENDRET: 20.06.2016 Forskriften er i hovedsak en

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017 Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i for 2017 Innledning og bakgrunn (TH) sender med dette utkast til lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017. Denne lokale

Detaljer

Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 17.

Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 17. Elevens rett til læremiddel på eiga målform Udir-9-2010 Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 17. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 1. Innledning Elever, lærlinger og lærekandidater

Detaljer

Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr

Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr. 19.12.2014 Les lov- og forskrift i tillegg Denne orienteringen tar for seg hovedelementer av endringene i lov og forskrift og kan bare regnes

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Rælingen kommune side 2 RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: M70 / 2017/632-7 Saksframlegg Saksbehandler: Ingvild Rønning Johansen Lokal forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune Rådmannen tilrår formannskapet

Detaljer

Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Generelle merknader: Det er foreslått å lage en egen forskrift for å gjennomføre de to nye rutesystemene utenfor

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/1716 Vår referanse: 201604955-13 008 Sted, Dato Oslo, 14.03.2017 HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1569 OM TILLATELSE TIL Å DRIVE TRAFIKKVIRKSOMHET OG INFRASTRUKTUR FOR SPORVEI, TUNNELBANE, FORSTADSBANE OG GODSBANE, SAMT SIDESPOR, HAVNESPOR M.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

Detaljer

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Hjemmel Losloven 2 tredje ledd gir hjemmel til å gjøre Losloven gjeldende for Svalbard. Kongens myndighet etter 2 tredje ledd til å gjøre losloven gjeldende

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Personvern i offentlig forvaltning

Personvern i offentlig forvaltning Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 30. mars/2. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt Dagens tema Gjennomgang av oppgave 2 Forholdet innsynsrett etter pol og offhl Kort om myndigheter

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/4182-2 Dato: 20.03.12 HØRING - FORSLAG OM SÆRLIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN I REGIONALE SIKKERHETSAVDELINGER

Detaljer

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017 Regelverksendringer Arctic Entrepreneur 2017 Siri Hagehaugen avdelingsleder 19. januar 2017 DSBs roller på eksplosivområdet Fagmyndighet: være faglig rådgiver for Justisdepartementet ha oversikt over risiko

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/262 Vår ref: 15/09173-12 Dato: 10.03.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

Kystverkets veileder for utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger (PFSA) for havneanlegg

Kystverkets veileder for utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger (PFSA) for havneanlegg Kystverkets veileder for utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger (PFSA) for havneanlegg 2016 1 Forord En god sikringsrisikoanalyse er fundamentet i et godt sikringsregime. Dette gjelder også for sikring

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Undersøkelse av personer og gjenstander

Undersøkelse av personer og gjenstander Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Undersøkelse av personer og gjenstander Strgjfl. 27. Undersøkelse av

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/439-03.07.2015 Høring Forslag til forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport - Implementering av EU-direktiv 2009/33 Ved EØS-komiteen

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Høringssvar forslag til ny lov om statens ansatte

Høringssvar forslag til ny lov om statens ansatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO www.regjeringen.no/id2479748 Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2016/913 16/564-8 Karen Haug Aronsen 29.06.2016 Høringssvar

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Vedrørende høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift

Vedrørende høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Att.: Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no www.sjt.no

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 3 og 4, lov 13. juni 1969

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/63373-13 Arkivkode: 008 Dato: 05.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Tilsynsstrategi 2008-2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Januar 2008 Tilsynsstrategi Tilsynsstrategien utdyper etatens strategiske plan når det gjelder beskrivelse av virkemiddelet

Detaljer

Personvern i offentlig forvaltning

Personvern i offentlig forvaltning Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 12. /14. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt Dagens tema Gjennomgang av oppgave 2 Forholdet innsynsrett etter pol og offtl Kort om myndigheter

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 03 om Bouvet-øya, Peter I s øy og Dronning

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Barn med særlige behov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /horing-om2/id2457760/ 1 Forslag til endring 1. Forslag om overføring

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/1240 Vår referanse: 201701054-11 008 Sted, Dato Oslo, 19.04.2017 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer