SIKKERHETSDATABLAD D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS"

Transkript

1 D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Synonymer D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS (22-52B): D10301, D10305, D10323, D Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Bil 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn NORSK PROL AS Besøksadresse Teglverksveien 57 Postadresse Teglverksveien 57 Postnr Poststed Solbergelva Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Døgnåpen Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Faresymbol Xi; R36/37/38 Kan forårsake allergiske reaksjoner i huden. Irriterer øynene, luftveiene og huden. R-setninger S-setninger R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

2 D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS Side 2 av 7 S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Sammensetning på merkeetiketten 2.3 Andre farer Andre farer Inneholder d-limonen. Kan gi allergisk reaksjon. Kaliumsilikat: 1-5 %, Etoksylerte alkoholer: 1-5 %, Alanin, N,N-bis (karboksymetyl)-trinatriumsalt: 0,5-1,5 %, d-limonen: 0,1-1 %, Kaliumhydroksid: 0,5-1,5 % Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Kaliumsilikat CAS-nr.: Xi; R36/37/ % EC-nr.: Etoksylerte alkoholer CAS-nr.: Forr.hemmelighet 1-5 % Alanin, N,N-bis (karboksymetyl)- trinatriumsalt CAS-nr.: ,5-1,5 % d-limonen CAS-nr.: EC-nr.: Kaliumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: R10 Xi; R38 R43 N; R50,R53 Xn; R22 C; R35 0,1-1 % 0,5-1,5 % Komponentkommentarer For fullstendig tekst til inngående komponenters R-setninger, se punkt 16. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Følgende anbefalinger om førstehjelp er basert på en antagelse om at egnet personlig og praksis for yrkeshygiene følges. Flytt personen til frisk luft. Hvis tegn / symptomer oppstår, kontakt lege. Fjern forurensede klær og sko. Skyll huden med store mengder vann. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer. Vask tilsølte klær og rengjør skoene før gjenbruk. Skyll øynene med store mengder vann. Hvis tegn / symptomer vedvarer, kontakt lege. Ikke fremkall brekninger med mindre instruks om dette er gitt av medisinsk personell. Gi to glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Mild øyeirritasjon: tegn / symptomer kan innbefatte rødhet, smerte og tårer. Allergisk hudreaksjon (ikke foto indusert): tegn / symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Mild hudirritasjon: tegn / symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse og kløe. Irritasjon av luftveiene: tegn / symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og nese og hals smerte. Gastrointestinal irritasjon: tegn / symptomer kan innbefatte magesmerter, magesyke, kvalme, oppkast og diaré. Kan absorberes etter svelging og gi effekter på målorganet.

3 D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS Side 3 av 7 Målorgan effekter: Langvarig eller gjentatt eksponering kan gi: Effekter på nyre / blære: Tegn / symptomer kan omfatte endringer i urinproduksjon, abdominal eller smerter i korsryggen, økt protein i urinen, økt blodurea nitrogen (BUN), blod i urinen, og smertefull vannlating Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Medisinsk overvåking av forsinkede effekter Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Bruk vanntåke, karbondioksid (CO2), skum, eller tørt kjemikalie til å slokke omgivende brann Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Ingen spesielle Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Benytt friskluftsmaske og fullt verneutstyr når produktet er involvert i brann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Evakuer ubeskyttet og utrenet personell fra risikoområdet. Utslippet bør fjernes av kvalifisert personell. Ventiler område med frisk luft. For store mengder søl eller søl i lukkede rom, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Advarsel! En motor kan være en antennelseskilde og kan forårsake at brannfarlige gasser eller damper i det tilsølte området antenner eller eksploderer. Husk, at å bruke et absorberende materiale fjerner ikke farene med giftige, etsende eller brannfarlige stoffer For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Se punkt 8. Nødprosedyrer Ubeskyttet og utrenet personell skal evakueres fra risikoområdet Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring For større søl, dekk til avløp og bygg diker for å hindre utslipp til avløpsystemer eller til vann/grunnvann. Samles i en metallbeholder godkjent for bruk til transport av ansvarlige myndigheter. Beholderen må være foret med polyetylen plast eller inneholde en plastbeholder laget av polyetylen. Plasser i en beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter, men skal ikke forsegles helt de første 48 timer for å unngå trykkoppbygging. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig. Det refereres til andre deler av dette databladet for informasjon om fysisk og helsefare, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr. Dem opp. Arbeide fra kantene av utslippet innover, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Samle så mye av sølt materiale som mulig. Rydd opp rester med vann Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Ved utslipp eller fare for utslipp, kontakt brannvesenet på telefon 110. Seksjon 7: Håndtering og lagring

4 D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS Side 4 av Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av dette produktet. Vask hender og andre eksponerte områder grundig med såpe og vann. Unngå innånding av damp, tåke eller spray. Unngå øyekontakt med damp, tåke eller spray Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Råd angående samlagring 7.3 Spesifikk bruk Oppbevares vekk fra områder der produktet kan komme i kontakt med mat eller legemidler. Lagres adskilt fra syrer og oksidasjonsmidler. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år d-limonen CAS-nr.: EC-nr.: Kaliumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: DNEL / PNEC Oppsummering av risikostyrings tiltak, mennesker 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Anbefalt utstyrstype Referanser til relevante standarder Håndvern Håndvern Referanser til relevante standarder Egnede materialer Øye- / ansiktsvern Øyevern Egnet øyebeskyttelse Referanser til relevante standarder Annen informasjon Annen informasjon 8 t.: 25 ppm 8 t.: 140 mg/m³ t.: 2 mg/m³ (T) 2008 Bruk vanlig fortynningsventilasjon og / eller lokal avtrekksventilasjon for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under administrative normer. Hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig, bruk egnet åndedrettsvern. Unngå innånding av damp, tåke eller spray. Velg et åndedrettsvern som er CE-merket. Halv- eller helmaske med filter type AP2. NS-EN 140:1998 Åndedrettsvern - Halvmasker og kvartmasker - Krav, prøving, merking. NS-EN 405:2001, A1:2009: Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelse mot gasser eller mot gasser og partikler - Krav, prøving, merking. Unngå hudkontakt. Velge og bruke hansker og / eller verneklær for å unngå hudkontakt basert på resultatene av en vurdering av eksponeringen. NS-EN 374:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Kortvarig bruk (<30min) : Nitrile, Neoprene, Vinyl/PVC Langvarig bruk (>30min) : 4H, Neoprene, Nitrile Gjennomtrengningstid varierer med hanskemateriale og tykkelse. Innhent informasjon fra hanskeleverandøren om gjennomtrengningstiden for de aktuelle hanskene. Unngå øyekontakt med damp, tåke eller spray. Vernebriller med sideskjold. CEN/CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av dette produktet. Vask hender og andre utsatte områder grundig med såpe og vann.

5 D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS Side 5 av 7 Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Søtlig ph (handelsvare) Verdi: Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 100 C Flammepunkt Verdi: > 93 C Kommentarer, Fordampningshastighet Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke relevant. Kommentarer, Damptrykk Kommentarer, Damptetthet Relativ tetthet Verdi: 1,03 g/ml Løselighet i vann Løselig Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Viskositet 9.2 Annen informasjon Bulktetthet Verdi: 1,03 g/ml Løsemiddelinnhold Verdi: 0 % Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Kontakt med syrer og oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen kjente. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Gir irritasjon i luftveiene. Gir hudirritasjon. Irriterer øynene. Kan gi irritasjon på slimhinner i spiserøret. Inneholder d-limonen som kan fremkalle allergi ved hudkontakt.

6 D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS Side 6 av 7 Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Persistens og nedbrytbarhet Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet Data mangler Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Data mangler Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Flytende væske. Vil trenge ned i jordsmonnet. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ja Nei Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer FOR nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID FOR nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG. FOR nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA. FOR nr. 550: Forskrift om arbeid av barn og ungdom, med

7 D-103 ALL PURPOSE CLEANER PLUS Side 7 av Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført senere endringer FOR nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med senere endringer EU-forordning nr. 1272/2008 annex VI (stofflisten) Veiledning om administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfære. normer Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet, kvalitetskontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk. BIS Production Partner har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent / importør /omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets innhold. R10 Brannfarlig. R22 Farlig ved svelging. R35 Sterkt etsende. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R38 Irriterer huden R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Sikkerhetsdatablad fra produsenten datert NORSK PROL AS BIS Production Partner