Aktuelle tema 8. desember Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS"

Transkript

1 Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

2 Statsbudsjettet for

3 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser for tjenestereiser Endringer i skattesystemet for Svalbard Eiendomsskatt på næringseiendom utvides Innstramming i fritaksmetoden ved realisasjon av andeler i borettslag og boligaksjeselskap Kraftverksbeskatning endringer i grunnrentebeskatning Endring av klage- og søksmålsfrister, samt rentebestemmelser 3

4 Utvidelse av eiendomsskatt på næringseiendom Regjeringen foreslår at kommunene skal gis adgang til å avgrense eiendomsskatteutskriving til næringseiendom Etter dagens regler kan kommunene skrive ut eiendomsskatt: a) Kun i bymessig utbygde strøk (inklusive all næringseiendom) b) Kun på såkalte verk og bruk c) Kombinasjon av a) og b), eller d) På alle eiendommer i kommunen Ny regler gir kommunene to nye alternativer til å: e) Kun på næringseiendom f) Kombinasjon av a) og e) 4

5 Utvidelse av eiendomsskatt på næringseiendom (forts) Begrepet verk og bruk i eiendomsskatteloven omfatter grovt forenklet alle faste anlegg for produksjon av varer og tjenester der anlegget i seg selv har en funksjon i produksjonen Eksempler: Fabrikker, verksteder, losse og kaianlegg, telenett og kabelanlegg Avgrensningen er vanskelig, og gir jevnlig opphav til konflikt mellom skattytere og kommunene; skyldes gammel lovtekst Begrepet næringseiendom er ikke gitt en særskilt definisjon, men vil blant annet omfatte kontorlokaler, butikker, hoteller og spisesteder i tillegg til anleggene som er verk og bruk Merk: Boliger som leies ut vil ikke omfattes av begrepet Endringen ikke vil få betydning for næringseiendom som er særskilt unntatt fra eiendomsskatteplikt, som eksempelvis jord- og skogbrukseiendom 5

6 Utvidelse av eiendomsskatt på næringseiendom (forts) I mange kommuner er det politisk motstand mot å skrive ut eiendomsskatt på boliger mens det oppleves som mindre problematisk å utskrive eiendomsskatt på bedriftene. Disse har gjerne valgt å skrive ut eiendomsskatt kun på verk og bruk Når kommunene får anledning til å likebehandle næringseiendommer uavhengig av den foreldede avgrensningen mellom verk og bruk og annen næringseiendom, kan man forvente en økende tendens blant kommunene til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom. Merk imidlertid: Verdsettelsen vil være forskjellig for verk og bruk og annen eiendom Ikrafttredelse er foreslått med virkning for skatteåret 2011 Overgangsbestemmelsene gir kommuner som utvider eiendomsskatteutskrivingen til å omfatte næringseiendom utsatt frist for utskriving fra 1. mars til 30. juni

7 Fallrettigheter og fradrag mm Endringer i sktl 18-3 Det gis ikke fradrag for kostnader til leie av fallrettigheter Det gis ikke fradrag for avskrivninger av tidsbegrensede fallrettigheter Det ses bort fra skattemessig verdi av fallrettighet ved beregning av friinntekt. Forrige punktum gjelder ikke ervervede fallrettigheter som før 5. oktober 2010 er tilknyttet utbygde kraftverk Ingen endringer i reglene om beregning av alminnelig inntekt. Kraftverkseier kan fortsatt kreve fradrag i alminnelig inntekt for kostnader til leie av fallrettigheter. De kan fortsatt gis fradrag i alminnelig inntekt for avskrivninger på fallrettigheter med hjemfallsplikt Ingen endring i reglene om skattefri overdragelse av kraftverk iht 9-3, 7. ledd og 18-3, 9. ledd EL-sertifikater Intekter fra EL-sertifikater skal inngå i grunnrenteinntekten når ordningen er kommet på plass i 2012 Eiendomsskatt Minimum/maksimum ønskes avviklet av LVK Høring avklares i Statsbudsjettet

8 Annonserte endringer vedr. omorganiseringer/ omdanninger 2010 Deloitte Advokatfirma

9 Innledning Finansdepartementet fremla 18. januar et høringsnotat hvor det foreslås en rekke endringer knyttet til skattereglene ved omorganisering av selskaper og næringsvirksomhet Grunnleggende prinsipper for endringene er nøytralitet, symmetri, kontinuitet og samordning Begrunnelse: Ønskelig med tilpasning av skattereglene til selskapsreglene om fusjon og fisjon over landegrensene Et mål å redusere antallet individuelle søknader om skattefritak ved omorganiseringer Høringsfristen var 1. juni 2010 Ny proposisjon ventet januar

10 Justering av vilkår for skattefri fusjon og fisjon Opphevelse av kravet til riktig selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring som vilkår for skattefri fusjon og fisjon Foreslås at selskapsrettslig og regnskapsrettslig regler kun skal ha skatterettslig innvirkning når feilen fører til at transaksjonen nektes registrert eller er i strid med de øvrige krav i skatteloven kap 11 Presisering vedrørende tilleggsvederlag: beregningen for maksimalt 20 % tilleggsvederlag gjelder fra inngåelse av planen til melding om ikrafttredelse er sendt Justering av reglene for trekantfusjoner- og fisjoner: Ved realisasjon av den fordring morselskapet får på datterselskapet ved transaksjonen, foreslås det at gevinst kan inntektsføres umiddelbart eller føres på gevinst- og tapskonto, mens tap må føres på gevinst- og tapskonto 10

11 Omdanning Anvendelsesområdet utvides; Skattefri omdanning til aksjeselskap/allmennaksjeselskap også for statsforetak, interkommunalt selskap, samvirkeforetak og selskap med begrenset ansvar (BA) Innføring av krav om at det ved omdanning fra en type selskapslignet foretak til en annen type skal stilles krav om at virksomhet, eiendeler og gjeld i sin helhet overføres til det nye selskapet, samt at det opprinnelige foretaket avvikles etter gjeldende privatrettslige regler 11

12 Grenseoverskridende fusjon og fisjon mv. Innenfor EØS Til nå: bestemmelsene om skattefri fusjon og fisjon bare til anvendelse når alle selskapene som deltar i fusjonen eller fisjonen er hjemmehørende i Norge. Foreslås at også grenseoverskridende fusjoner og fisjoner kan gjennomføres uten umiddelbar skattemessig virkning. Norsk AS eller ASA kan innfusjoneres skattefritt i selskap med begrenset ansvar i annen EØS stat. Selskap med begrenset ansvar i en annen EØS stat kan innfusjoneres skattefritt i norsk AS eller ASA. 12

13 Grenseoverskridende fusjon og fisjon mv. Innenfor EØS AS eller ASA kan fisjoneres skattefritt selv om et eller flere av de deltagende selskapene vil være hjemmehørende i annen EØS stat. Europeisk selskap (SE-selskap) og europeisk samvirkeforetak (SCE foretak) kan stiftes ved fusjon uten skattlegging av selskapene og aksjonærene. Kreves at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i det overdragende selskapet videreføres med skattemessig kontinuitet i norsk selskap eller norsk filial av det utenlandske selskapet. Selv om trekantfusjoner- og fisjoner nå foreslås lovfestet for omorganisering mellom norske selskaper, vil det ikke bli foreslått tillatt som en del av grenseoverskridende omorganisering. 13

14 Grenseoverskridende fusjon og fisjon mv. Utenfor EØS Tillate overføring av samtlige aksjer i norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eller aksjer i selskap med begrenset ansvar hjemmehørende utenfor EØS mot aksjer i selskap med begrenset ansvar hjemmehørende utenfor EØS (konserndannelse) uten at det utløser beskatning av aksjonærene Dette skal ikke gjelde hvor det overtagende selskapet er hjemmehørende i lavskatteland Fusjon mellom to eller flere selskaper med begrenset ansvar utenfor EØS og fisjon av slikt selskap kan foretas uten at det utløser beskatning av norske aksjonærer eller selskapene Forutsetningen at transaksjonen skjer etter de prinsipper og vilkår som gjelder for skattefrie fusjoner i den stat hvor det overtakende selskapet er hjemmehørende. Forutsetning at selskapene ikke er hjemmehørende i lavskatteland Krav til kontinuitet 14

15 Grenseoverskridende konserninterne overføringer Foreslås at reglene om skattefri overføring av eiendeler mellom selskaper utvides til også å omfatte omdanning av et norsk selskaps filial i utlandet til nystiftet datterselskap i utlandet. Fritaket vil ikke gjelde i tilfeller hvor det nye datterselskapet ligger i et lavskatteland utenfor EØS. Dersom konserntilknytningen (minst 90 % eierskap) opphører eller morselskapet mister sin alminnelige skatteplikt til Norge, vil dette utløse beskatning. Foreslås å åpne for overføring av virksomhet i norsk filial av utenlandsk selskap til norsk heleid datterselskap uten realisasjonsbeskatning Reglene vil kun gjelde land Norge har skatteavtale med. Foreslås at konsernforbundede selskaper med filialer i Norge kan overføre eiendeler og virksomhet skattefritt etter konsernforskriften. Reglene vil kun gjelde land Norge har skatteavtale med. 15

16 Gjennomskjæring Risiko for at reglene om skattefri omorganisering utnyttes i transaksjoner som ikke har som hovedformål å gi virksomheten optimale organisatoriske rammer, men hvor hovedformålet er å overføre skatteposisjoner mellom skattytere Etter gjeldende rett gjelder en egen avskjæringsbestemmelse for fusjon og fisjon mv., jf. skatteloven Anvendelsesområdet for bestemmelsen foreslås utvidet slik at den gjelder ved alle typer omorganiseringer Tydeliggjøre kravet til videreføring av aktivitet/virksomhet. Vurderingen må gjøres konkret opp imot den tidligere aktiviteten i det overdragende selskap Det vil gjelde et unntak for holdingselskaper og ved fisjon 16

17 Diverse skatt 17

18 Tap på krav Tap på krav er fradragsberettiget dersom: Kreditor driver næring (virksomhet) i skattelovens forstand Fordringen ble etablert for å sikre eller fremme egen virksomhet ( særlig og nær tilknytning) Tap kan først føres til fradrag når det er endelig lidt/realisert: Salg av fordring eller konvertering til aksjer Konkurs, akkord, fastslått insolvens Forgjeves tvangsinndriving el, inkasso Kundefordringer ikke innfridd etter 6 måneder etter forfall til tross for minst tre purringer Fordringen ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig 18

19 Tap på krav Særlig om lån til nærstående parter (interessefellesskap) Kan fradragsrett for tap på fordring til nærstående parter avskjæres hvis låntakeren ikke hadde mulighet til å få lån fra uavhengige parter (manglende lånekapasitet)? Kan lån i slike tilfeller i realiteten være å betrakte (klassifiseres) som egenkapital og dermed ikke gi fradragsrett for tap på fordring? Kan tapet i slike tilfeller kunne avskjæres etter skatteloven 13-1 om skjønnsmessig inntektsfastsettelse når parter i interessefellesskap har oppnådd en inntektsreduksjon? Høyesterett tok i juni 2010 stilling til nevnte spørsmål i den såkalte Telecomputingdommen 19

20 Tap på krav Høyesterett i Telecomputing Rt 2010 s 790 Sakens faktiske kjerne Telecomputing hadde overført MNOK 420 millioner til datterselskapet i USA Overføringene behandlet som lån i regnskapene Skriftlig låneavtale forelå for kun MNOK 30 av overført beløp Rente ble beregnet på MNOK 105 på bakgrunn av datterselskapets lånekapasitet (evne til å ta opp lån fra uavhengige) Telecomputing konverterte fordringene til aksjekapital i datterselskapet og krevde fradrag for tapet på MNOK 380 Skattemyndighetene tok opp spørsmålet til nærmere vurdering 20

21 Telecomputing HR dom Lån eller innskutt EK Emisjon MNOK 500 Telecomputing ASA (TC) driver med drift av datasystemer og salg av konsulenttjenester over internett Telecomputing ASA AK kr 80 Telecomputing Inc Stiftelse i 1999 I 1999 ble det besluttet å satse i USA og TC hentet inn om lag MNOK 500 i egenkapital til satsningen Telecomputing Inc. (TINC) ble stiftet med en aksjekapital på USD 10 (NOK 80) Løpende kapitalbehov i TINC deretter dekket ved overføringer fra TC 21

22 Telecomputing HR dom Lån eller innskutt EK, forts. November 2001 Telecomputing ASA Lån MNOK 421 AK kr 80 Telecomputing Inc 22

23 Telecomputing - Skattemyndighetenes behandling Nektet fradrag utover lånekapasiteten i TINC (MNOK 305): Prinsipalt grunnlag: Kapitaltilskuddet må klassifiseres som egenkapitaltilskudd Svakheter ift hva som var avtalt Manglende skriftlighet, renteberegning, avtalt forfallstid, avtalt sikkerhet mv svekket grunnlaget for at det forelå en reell ubetinget tilbakebetalingsplikt Underliggende økonomiske realitet: Kapitaltilskuddene gått til dekning av løpende driftskostnader/underskudd i TINC Unormalt stort misforhold mellom egenkapital og gjeld Lån utover lånekapasitet (MNOK 305) taler for egenkapital Kapitaltilskuddet utsatt for egenkapitalrisiko og ikke lånerisiko 23

24 Telecomputing - Skattemyndighetenes behandling Subsidiært grunnlag: Avskjæring av fradrag etter skatteloven 13-1 Det foreligger interessefelleskap mellom TC og TINC Tap på formen fordring har ledet til en skattemessig inntektsreduksjon fordi tap på egenkapital ikke ville gi fradrag Lånet har sin årsak i interessefellesskapet (bare en mor vil forsørge sin datter som ikke kan skaffe penger på egenhånd) Den skjønnsmessige inntekten ble økt med MNOK 305 Høyesterett delte ikke skattemyndighetenes syn (så som også tingrett og lagmannsrett) 24

25 Telecomputing - Høyesteretts syn på saken Står vi overfor et lån eller et egenkapitaltilskudd? Man må ta utgangspunkt i det innhold partene selv har gitt disposisjonen eller transaksjonen, bedømt etter alminnelige formuesrettslige regler Klassifikasjon må i utgangspunktet avgjøres ut fra det selskaps- og regnskapsrettslige skille mellom formene Hvorvidt det forelå en alminnelig tilbakebetalingsforpliktelse (lån) eller en tilbakebetalingsforpliktelse begrenset til andel av likvidasjonsutbytte eller overskudd (egenkapital), måtte besvares ut fra en fortolkning av rettsgrunnlaget for transaksjonen Gir ikke fortolkningen noe svar må man klassifiseringen skje etter en samlet vurdering av de vesentlige trekk ved forholdet 25

26 Telecomputing - Høyesteretts syn på saken Om de vesentlige trekk ved kapitaltilskuddet Brudd på aksjeloven 3-9 om skriftlighet uten betydning for klassifikasjonen Kapitaltilskuddet behandlet som lån i regnskapene og betegnet som lån på bankoverføringer. Partene oppfattet det således som lån og talte KLART i retning av at TINC hadde tilbakebetalingsplikt Det var avtalt renter på hele kapitaltilskuddet. Den utelatte renteberegningen på MNOK 305 skyldtes tynn kapitaliseringsregler Det var ingen holdepunkter for at kapitaltilskuddet hadde tapsabsorberende evne (TINC kunne nedskrive mot tap) Lån utover lånekapasitet kan isolert trekke i retning av egenkapital, men er ikke alene tilstrekkelig når det er andre sterke holdepunkter for tilbakebetalingsplikt 26

27 Telecomputing - Høyesteretts syn på saken Om de vesentlige trekk ved kapitaltilskuddet TINC hadde kun midlertidig kapitalbehov. Valget av fremmedkapital skyldtes at det ville være lettere å tilbakebetale lån. HR var av den oppfatning at dette valget var forretningsmessig velbegrunnet Uten betydning at det ikke var avtalt forfallstidspunkt i det debitor da vil ha betalingsplikt når kreditor sier fra. Når tilbakebetaling var forutsatt å skje når TINC hadde økonomisk evne, vil det være hensiktsmessig å ikke avtale forfalltidspunkt Sikkerhet eller prioritet fant ikke HR av betydning for klassifikasjonen i det, blant annet fordi de andre kreditorene var ubetydelige Etter en samlet vurdering fant HR det klart at man her sto overfor en alminnelig uprioritert fordring 27

28 Telecomputing - Høyesteretts syn på saken Skatteloven 13-1 kom heller ikke til anvendelse HR fant det ikke tvilsomt at det forelå et interessefellesskap mellom TC og TINC TC kan ha hatt en inntektsreduksjon forutsatt at TCs tap ved en omklassifisering fra lån til egenkapital leder til at tapet ikke kan fradragsføres skattemessig (manglende fradragsrett for tap på aksjer etter skatteavtalen med USA) MEN tapet hadde ikke oppstått på grunn av interessefellesskapet mellom TC og TINC: TC hadde en velfundert forretningsmessig begrunnelse for valg av finansieringsform Det var ikke fradragsretten som begrunnet valg av finansieringsform Tapet oppsto ikke pga valg av finansieringsform, men pga en mislykket satsning i USA 28

29 Skillet mellom vedlikehold/påkostning

30 Vedlikehold/påkostning Utgifter til vedlikehold og lignende = fradragsberettiget oppofrelse Vedlikehold refererer seg til inntektsskapning det aktuelle år/tidligere år NB! Ikke selve slitasjen som gir fradragsrett, men utbedringen av denne Grense mot investeringer i gjenstanden = påkostninger Påkostninger har verdi også for senere år og må aktiveres og avskrives

31 Vedlikehold/påkostning Definisjoner: Vedlikehold: arbeid som utføres for å bringe formuesgjenstanden tilbake til den stand den tidligere har vært i (enten som ny eller på et senere tidspunkt) Påkostning: arbeid som fører formuesgjenstanden til en annen eller bedre stand enn den tidligere har vært Kreves ikke at arbeidet fører til en verdiøkning på formuesgjenstanden

32 Vedlikehold/påkostning Endringer Arbeid som bare består i endringer av formuesgjenstanden er ikke vedlikeholduavhengig av om arbeidet medfører standardheving eller ikke Eks: Utgifter til riving av en vegg er ikke vedlikehold Utgifter til flytting av en vegg er ikke vedlikehold Endring av en tidligere endring, slik at gjenstanden bringes tilbake i sin opprinnelige stand er ikke vedlikehold

33 Vedlikehold/påkostning Forbedringer Arbeid som fører til forbedringer av en gjenstand utover den stand den en gang har vært i, er ikke vedlikehold Eks: første gangs maling av hus, første gangs isolering Forsømt vedlikehold på tidligere eiers hånd gir fradragsrett Det skal tas hensyn til utviklingen vedr. materialbruk, dvs. høy/lav standard tidligere = høy/lav standard i dag Eks: smårutet vindu kan skiftes ut med to lags glass med fullt fradrag Forbedringer erstatter vedlikehold Fradrag for en del tilsvarende nødvendige utgifter til vedlikehold Spart fremtidig vedlikehold Det forhold at et arbeid vil føre til mindre vedlikeholdsutgifter i fremtiden, gir ikke større rett til utgiftsfradrag

34 Vedlikehold/påkostning Utskiftning av selvstendig formuesgjenstand ikke vedlikehold Aktiveres dersom over kr ,- utgiftsføres dersom fradragsberettiget Utskiftning av en del av en formuesgjenstand med en ny del av samme slag Vedlikehold (dersom nødvendig og ikke standardhevning)

35 Vedlikehold/påkostning En formuesgjenstand Det som funksjonelt og fysisk utgjør en enhet Eks: Utskiftning av hjul, motor mv på bil anses som vedlikehold Skille bygning/innbo I utgangspunktet er det som er fastmontert å anse som bestanddel av bygget Utskiftning av dette = vedlikehold Normalt anses ikke følgende gjenstander som del av bygget Vaskemaskin/komfyr i leilighet Lamper Produksjonsmaskiner (eks generatorer)

36 Vedlikehold/påkostning Kjøp av ny gjenstand skal aktiveres Spørsmål om funksjonell og økonomisk sammenheng Arbeidet så omfattende at resultatet må anses som ny gjenstand Gjenoppbygging av et objekt som er gått helt tapt Totalrehabilitering av bygninger mv Utgiftene behandles som kostpris - aktiveres

37 Vedlikehold/påkostning Nettet er definert som et formuesobjekt Sentral-, Regional- og Distirubusjonsnettet Kraftstasjon Et formuesobjekt? Inndelingen i GAV-beregningen = selvstendige formuesobjekter SfS

38 Vedlikehold/påkostning Størrelsen på fradraget Lik faktiske utgifter Event. fordeling mellom arbeid som gjelder vedlikehold og påkostninger Tidspunkt for fradrag Det året vedlikeholdet faktisk utføres- utgiftene påløper Sted for fradrag Fast eiendom, der eiendommen ligger

39 Er driftsmiddel skiftet ut i sin helhet? Ja Aktivering Nei Medfører arbeidet kapasitetsøkning? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Innebærer arbeidet en standard forbedring? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Har driftsmiddel ny form eller funksjonalitet? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Endring eller ombygging? Ja Aktivering Nei Kostnadsføring

40 Vedlikehold - Levetidspåkostninger Ny tolkning fra Skatteetaten Ny tilnærming fra ligningsmyndighetene Vil nekte direkte fradrag for vedlikeholdskostnader som er å anse som levetidspåkostninger Hva er levetidspåkostninger? Andel av vedlikeholdskostnadene som anses å være en utbedring av den verdiforringelse det gis fradrag for gjennom avskrivningsreglene Innebærer en innskrenkning i reglene om direkte fradragsføring av vedlikeholdskostnader Kan spesielt være problematisk for avskrivbare driftsmidler med lang levetid, slik som næringseiendom, bygg og anlegg osv. 40

41 Vedlikehold - Levetidspåkostninger Ny tolkning fra Skatteetaten Nærmere om betraktningsmåten Formålet er en koordinering av reglene om avskrivninger og reglene om direkte fradrag for vedlikehold Avskrivningsreglene er ment å gi fradrag for slit og elde over driftsmiddelt sin antatte levetid (sjablonmessig) Vedlikehold vil ofte være iverksatt for å utbedre den slitasje som avskrivningsreglene allerede har tatt høyde for Innebærer dagens system at det gis doblet fradrag? Endring/presisering av vedlikeholdsbegrepet Skattemyndighetens nye betraktningsmåte innebærer at det kun er vedlikeholdskostnader som er påløpt for å opprettholde den relative standarden driftsmiddelt er ment å ha i henhold til saldoavskrivningsreglene som kan fradras direkte Utgifter pådratt utover dette er egnet til å forlenge driftsmiddelets levetid (levetidspåkostning), og må derfor aktiveres 41

42 Vedlikehold - Levetidspåkostninger Ny tolkning fra Skatteetaten Eksempel på denne nye betraktningsmåten: Foretningsbygg med kostpris på MNOK 200 som saldoavskrives i saldogruppe (i) Estimert levetid for foretningsbygget er 50 år. Basert på at avskrivningssatsen i saldogruppe (i) er på 2 % årlig Bygget vedlikeholdes i år 30 for MNOK 80, gjenværende levetid iht. avskrivningsreglene er da 20 år Vedlikeholdskostnader det gis direkte fradrag for: MNOK 80(vedlikeholdskostnad)/50 år (avskrivningsperiode) = 1,6 MNOK/år 20 (gjenværende leveår) x 1,6 MNOK/år = 32 MNOK i direkte fradrag Vedlikeholdskostnader som må aktiveres som levetidspåkostning: MNOK 80 (vedlikeholdskostnad)/50 år (avskrivningsperiode) = 1,6 MNOK/år 30 (brukte leveår) x 1,6 MNOK/år = 48 MNOK som aktiveres og avskrives 42

43 Annet

44 Mer / mindreinntekt Skattemessig tidfesting under realisasjonsprinsippet Vi sa høst 2009: Sentralskattekontoret for Storbedrifter Uttrykk for annen oppfatning mht tidfesting enn Lignings-ABC 2008/2009 IFRS SFS legger til grunn at fakturert beløp skal inntektsføres skattemessig, uavhengig av årlig inntektsramme EBL-nytt nr 18, mai 2008 Varsel til skattyter sendt i januar 2009 Lignings-ABC 2008/2009 Merinntekt skattlegges ikke i overføringsåret avsetning Mindreinntekt tidfestes når den er opptjent, dvs allerede i overføringsåret NGAAP og jf tidligere regnskapsprinsipp Vår anbefaling: Lignings-ABCs løsning følges Men, bør være åpne for å følge SFS syn Høst 2010: Endring ABC 2009/2010 SFS s syn fakturert beløp 44

45 Nåverdiberegning av fremtidige utskiftningskostnader for tekniske installasjoner i bygninger tilhørende kraftanlegg Forskrift , levetid; Avskrivningsgruppe j: 20 år Forskrift : Ved utskiftning av faste tekniske installasjoner skal grunnlaget, les investeringskostnader bygg, reduseres med kostpris for faste tekniske installasjoner Forskrift: ; Erverv og påkostninger av driftsmidler saldogruppe j før skal beregnes under ett med bygget ved beregning av fremtidige utskiftningskostnader Får virkning for erverv og påkostninger etter

46 Kontaktinformasjon Rolf Erik Disch Partner / Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu 46

47

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd)

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) I følge forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 7 sjette ledd blir det

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17648 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer