Aktuelle tema 8. desember Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS"

Transkript

1 Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

2 Statsbudsjettet for

3 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser for tjenestereiser Endringer i skattesystemet for Svalbard Eiendomsskatt på næringseiendom utvides Innstramming i fritaksmetoden ved realisasjon av andeler i borettslag og boligaksjeselskap Kraftverksbeskatning endringer i grunnrentebeskatning Endring av klage- og søksmålsfrister, samt rentebestemmelser 3

4 Utvidelse av eiendomsskatt på næringseiendom Regjeringen foreslår at kommunene skal gis adgang til å avgrense eiendomsskatteutskriving til næringseiendom Etter dagens regler kan kommunene skrive ut eiendomsskatt: a) Kun i bymessig utbygde strøk (inklusive all næringseiendom) b) Kun på såkalte verk og bruk c) Kombinasjon av a) og b), eller d) På alle eiendommer i kommunen Ny regler gir kommunene to nye alternativer til å: e) Kun på næringseiendom f) Kombinasjon av a) og e) 4

5 Utvidelse av eiendomsskatt på næringseiendom (forts) Begrepet verk og bruk i eiendomsskatteloven omfatter grovt forenklet alle faste anlegg for produksjon av varer og tjenester der anlegget i seg selv har en funksjon i produksjonen Eksempler: Fabrikker, verksteder, losse og kaianlegg, telenett og kabelanlegg Avgrensningen er vanskelig, og gir jevnlig opphav til konflikt mellom skattytere og kommunene; skyldes gammel lovtekst Begrepet næringseiendom er ikke gitt en særskilt definisjon, men vil blant annet omfatte kontorlokaler, butikker, hoteller og spisesteder i tillegg til anleggene som er verk og bruk Merk: Boliger som leies ut vil ikke omfattes av begrepet Endringen ikke vil få betydning for næringseiendom som er særskilt unntatt fra eiendomsskatteplikt, som eksempelvis jord- og skogbrukseiendom 5

6 Utvidelse av eiendomsskatt på næringseiendom (forts) I mange kommuner er det politisk motstand mot å skrive ut eiendomsskatt på boliger mens det oppleves som mindre problematisk å utskrive eiendomsskatt på bedriftene. Disse har gjerne valgt å skrive ut eiendomsskatt kun på verk og bruk Når kommunene får anledning til å likebehandle næringseiendommer uavhengig av den foreldede avgrensningen mellom verk og bruk og annen næringseiendom, kan man forvente en økende tendens blant kommunene til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom. Merk imidlertid: Verdsettelsen vil være forskjellig for verk og bruk og annen eiendom Ikrafttredelse er foreslått med virkning for skatteåret 2011 Overgangsbestemmelsene gir kommuner som utvider eiendomsskatteutskrivingen til å omfatte næringseiendom utsatt frist for utskriving fra 1. mars til 30. juni

7 Fallrettigheter og fradrag mm Endringer i sktl 18-3 Det gis ikke fradrag for kostnader til leie av fallrettigheter Det gis ikke fradrag for avskrivninger av tidsbegrensede fallrettigheter Det ses bort fra skattemessig verdi av fallrettighet ved beregning av friinntekt. Forrige punktum gjelder ikke ervervede fallrettigheter som før 5. oktober 2010 er tilknyttet utbygde kraftverk Ingen endringer i reglene om beregning av alminnelig inntekt. Kraftverkseier kan fortsatt kreve fradrag i alminnelig inntekt for kostnader til leie av fallrettigheter. De kan fortsatt gis fradrag i alminnelig inntekt for avskrivninger på fallrettigheter med hjemfallsplikt Ingen endring i reglene om skattefri overdragelse av kraftverk iht 9-3, 7. ledd og 18-3, 9. ledd EL-sertifikater Intekter fra EL-sertifikater skal inngå i grunnrenteinntekten når ordningen er kommet på plass i 2012 Eiendomsskatt Minimum/maksimum ønskes avviklet av LVK Høring avklares i Statsbudsjettet

8 Annonserte endringer vedr. omorganiseringer/ omdanninger 2010 Deloitte Advokatfirma

9 Innledning Finansdepartementet fremla 18. januar et høringsnotat hvor det foreslås en rekke endringer knyttet til skattereglene ved omorganisering av selskaper og næringsvirksomhet Grunnleggende prinsipper for endringene er nøytralitet, symmetri, kontinuitet og samordning Begrunnelse: Ønskelig med tilpasning av skattereglene til selskapsreglene om fusjon og fisjon over landegrensene Et mål å redusere antallet individuelle søknader om skattefritak ved omorganiseringer Høringsfristen var 1. juni 2010 Ny proposisjon ventet januar

10 Justering av vilkår for skattefri fusjon og fisjon Opphevelse av kravet til riktig selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring som vilkår for skattefri fusjon og fisjon Foreslås at selskapsrettslig og regnskapsrettslig regler kun skal ha skatterettslig innvirkning når feilen fører til at transaksjonen nektes registrert eller er i strid med de øvrige krav i skatteloven kap 11 Presisering vedrørende tilleggsvederlag: beregningen for maksimalt 20 % tilleggsvederlag gjelder fra inngåelse av planen til melding om ikrafttredelse er sendt Justering av reglene for trekantfusjoner- og fisjoner: Ved realisasjon av den fordring morselskapet får på datterselskapet ved transaksjonen, foreslås det at gevinst kan inntektsføres umiddelbart eller føres på gevinst- og tapskonto, mens tap må føres på gevinst- og tapskonto 10

11 Omdanning Anvendelsesområdet utvides; Skattefri omdanning til aksjeselskap/allmennaksjeselskap også for statsforetak, interkommunalt selskap, samvirkeforetak og selskap med begrenset ansvar (BA) Innføring av krav om at det ved omdanning fra en type selskapslignet foretak til en annen type skal stilles krav om at virksomhet, eiendeler og gjeld i sin helhet overføres til det nye selskapet, samt at det opprinnelige foretaket avvikles etter gjeldende privatrettslige regler 11

12 Grenseoverskridende fusjon og fisjon mv. Innenfor EØS Til nå: bestemmelsene om skattefri fusjon og fisjon bare til anvendelse når alle selskapene som deltar i fusjonen eller fisjonen er hjemmehørende i Norge. Foreslås at også grenseoverskridende fusjoner og fisjoner kan gjennomføres uten umiddelbar skattemessig virkning. Norsk AS eller ASA kan innfusjoneres skattefritt i selskap med begrenset ansvar i annen EØS stat. Selskap med begrenset ansvar i en annen EØS stat kan innfusjoneres skattefritt i norsk AS eller ASA. 12

13 Grenseoverskridende fusjon og fisjon mv. Innenfor EØS AS eller ASA kan fisjoneres skattefritt selv om et eller flere av de deltagende selskapene vil være hjemmehørende i annen EØS stat. Europeisk selskap (SE-selskap) og europeisk samvirkeforetak (SCE foretak) kan stiftes ved fusjon uten skattlegging av selskapene og aksjonærene. Kreves at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i det overdragende selskapet videreføres med skattemessig kontinuitet i norsk selskap eller norsk filial av det utenlandske selskapet. Selv om trekantfusjoner- og fisjoner nå foreslås lovfestet for omorganisering mellom norske selskaper, vil det ikke bli foreslått tillatt som en del av grenseoverskridende omorganisering. 13

14 Grenseoverskridende fusjon og fisjon mv. Utenfor EØS Tillate overføring av samtlige aksjer i norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eller aksjer i selskap med begrenset ansvar hjemmehørende utenfor EØS mot aksjer i selskap med begrenset ansvar hjemmehørende utenfor EØS (konserndannelse) uten at det utløser beskatning av aksjonærene Dette skal ikke gjelde hvor det overtagende selskapet er hjemmehørende i lavskatteland Fusjon mellom to eller flere selskaper med begrenset ansvar utenfor EØS og fisjon av slikt selskap kan foretas uten at det utløser beskatning av norske aksjonærer eller selskapene Forutsetningen at transaksjonen skjer etter de prinsipper og vilkår som gjelder for skattefrie fusjoner i den stat hvor det overtakende selskapet er hjemmehørende. Forutsetning at selskapene ikke er hjemmehørende i lavskatteland Krav til kontinuitet 14

15 Grenseoverskridende konserninterne overføringer Foreslås at reglene om skattefri overføring av eiendeler mellom selskaper utvides til også å omfatte omdanning av et norsk selskaps filial i utlandet til nystiftet datterselskap i utlandet. Fritaket vil ikke gjelde i tilfeller hvor det nye datterselskapet ligger i et lavskatteland utenfor EØS. Dersom konserntilknytningen (minst 90 % eierskap) opphører eller morselskapet mister sin alminnelige skatteplikt til Norge, vil dette utløse beskatning. Foreslås å åpne for overføring av virksomhet i norsk filial av utenlandsk selskap til norsk heleid datterselskap uten realisasjonsbeskatning Reglene vil kun gjelde land Norge har skatteavtale med. Foreslås at konsernforbundede selskaper med filialer i Norge kan overføre eiendeler og virksomhet skattefritt etter konsernforskriften. Reglene vil kun gjelde land Norge har skatteavtale med. 15

16 Gjennomskjæring Risiko for at reglene om skattefri omorganisering utnyttes i transaksjoner som ikke har som hovedformål å gi virksomheten optimale organisatoriske rammer, men hvor hovedformålet er å overføre skatteposisjoner mellom skattytere Etter gjeldende rett gjelder en egen avskjæringsbestemmelse for fusjon og fisjon mv., jf. skatteloven Anvendelsesområdet for bestemmelsen foreslås utvidet slik at den gjelder ved alle typer omorganiseringer Tydeliggjøre kravet til videreføring av aktivitet/virksomhet. Vurderingen må gjøres konkret opp imot den tidligere aktiviteten i det overdragende selskap Det vil gjelde et unntak for holdingselskaper og ved fisjon 16

17 Diverse skatt 17

18 Tap på krav Tap på krav er fradragsberettiget dersom: Kreditor driver næring (virksomhet) i skattelovens forstand Fordringen ble etablert for å sikre eller fremme egen virksomhet ( særlig og nær tilknytning) Tap kan først føres til fradrag når det er endelig lidt/realisert: Salg av fordring eller konvertering til aksjer Konkurs, akkord, fastslått insolvens Forgjeves tvangsinndriving el, inkasso Kundefordringer ikke innfridd etter 6 måneder etter forfall til tross for minst tre purringer Fordringen ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig 18

19 Tap på krav Særlig om lån til nærstående parter (interessefellesskap) Kan fradragsrett for tap på fordring til nærstående parter avskjæres hvis låntakeren ikke hadde mulighet til å få lån fra uavhengige parter (manglende lånekapasitet)? Kan lån i slike tilfeller i realiteten være å betrakte (klassifiseres) som egenkapital og dermed ikke gi fradragsrett for tap på fordring? Kan tapet i slike tilfeller kunne avskjæres etter skatteloven 13-1 om skjønnsmessig inntektsfastsettelse når parter i interessefellesskap har oppnådd en inntektsreduksjon? Høyesterett tok i juni 2010 stilling til nevnte spørsmål i den såkalte Telecomputingdommen 19

20 Tap på krav Høyesterett i Telecomputing Rt 2010 s 790 Sakens faktiske kjerne Telecomputing hadde overført MNOK 420 millioner til datterselskapet i USA Overføringene behandlet som lån i regnskapene Skriftlig låneavtale forelå for kun MNOK 30 av overført beløp Rente ble beregnet på MNOK 105 på bakgrunn av datterselskapets lånekapasitet (evne til å ta opp lån fra uavhengige) Telecomputing konverterte fordringene til aksjekapital i datterselskapet og krevde fradrag for tapet på MNOK 380 Skattemyndighetene tok opp spørsmålet til nærmere vurdering 20

21 Telecomputing HR dom Lån eller innskutt EK Emisjon MNOK 500 Telecomputing ASA (TC) driver med drift av datasystemer og salg av konsulenttjenester over internett Telecomputing ASA AK kr 80 Telecomputing Inc Stiftelse i 1999 I 1999 ble det besluttet å satse i USA og TC hentet inn om lag MNOK 500 i egenkapital til satsningen Telecomputing Inc. (TINC) ble stiftet med en aksjekapital på USD 10 (NOK 80) Løpende kapitalbehov i TINC deretter dekket ved overføringer fra TC 21

22 Telecomputing HR dom Lån eller innskutt EK, forts. November 2001 Telecomputing ASA Lån MNOK 421 AK kr 80 Telecomputing Inc 22

23 Telecomputing - Skattemyndighetenes behandling Nektet fradrag utover lånekapasiteten i TINC (MNOK 305): Prinsipalt grunnlag: Kapitaltilskuddet må klassifiseres som egenkapitaltilskudd Svakheter ift hva som var avtalt Manglende skriftlighet, renteberegning, avtalt forfallstid, avtalt sikkerhet mv svekket grunnlaget for at det forelå en reell ubetinget tilbakebetalingsplikt Underliggende økonomiske realitet: Kapitaltilskuddene gått til dekning av løpende driftskostnader/underskudd i TINC Unormalt stort misforhold mellom egenkapital og gjeld Lån utover lånekapasitet (MNOK 305) taler for egenkapital Kapitaltilskuddet utsatt for egenkapitalrisiko og ikke lånerisiko 23

24 Telecomputing - Skattemyndighetenes behandling Subsidiært grunnlag: Avskjæring av fradrag etter skatteloven 13-1 Det foreligger interessefelleskap mellom TC og TINC Tap på formen fordring har ledet til en skattemessig inntektsreduksjon fordi tap på egenkapital ikke ville gi fradrag Lånet har sin årsak i interessefellesskapet (bare en mor vil forsørge sin datter som ikke kan skaffe penger på egenhånd) Den skjønnsmessige inntekten ble økt med MNOK 305 Høyesterett delte ikke skattemyndighetenes syn (så som også tingrett og lagmannsrett) 24

25 Telecomputing - Høyesteretts syn på saken Står vi overfor et lån eller et egenkapitaltilskudd? Man må ta utgangspunkt i det innhold partene selv har gitt disposisjonen eller transaksjonen, bedømt etter alminnelige formuesrettslige regler Klassifikasjon må i utgangspunktet avgjøres ut fra det selskaps- og regnskapsrettslige skille mellom formene Hvorvidt det forelå en alminnelig tilbakebetalingsforpliktelse (lån) eller en tilbakebetalingsforpliktelse begrenset til andel av likvidasjonsutbytte eller overskudd (egenkapital), måtte besvares ut fra en fortolkning av rettsgrunnlaget for transaksjonen Gir ikke fortolkningen noe svar må man klassifiseringen skje etter en samlet vurdering av de vesentlige trekk ved forholdet 25

26 Telecomputing - Høyesteretts syn på saken Om de vesentlige trekk ved kapitaltilskuddet Brudd på aksjeloven 3-9 om skriftlighet uten betydning for klassifikasjonen Kapitaltilskuddet behandlet som lån i regnskapene og betegnet som lån på bankoverføringer. Partene oppfattet det således som lån og talte KLART i retning av at TINC hadde tilbakebetalingsplikt Det var avtalt renter på hele kapitaltilskuddet. Den utelatte renteberegningen på MNOK 305 skyldtes tynn kapitaliseringsregler Det var ingen holdepunkter for at kapitaltilskuddet hadde tapsabsorberende evne (TINC kunne nedskrive mot tap) Lån utover lånekapasitet kan isolert trekke i retning av egenkapital, men er ikke alene tilstrekkelig når det er andre sterke holdepunkter for tilbakebetalingsplikt 26

27 Telecomputing - Høyesteretts syn på saken Om de vesentlige trekk ved kapitaltilskuddet TINC hadde kun midlertidig kapitalbehov. Valget av fremmedkapital skyldtes at det ville være lettere å tilbakebetale lån. HR var av den oppfatning at dette valget var forretningsmessig velbegrunnet Uten betydning at det ikke var avtalt forfallstidspunkt i det debitor da vil ha betalingsplikt når kreditor sier fra. Når tilbakebetaling var forutsatt å skje når TINC hadde økonomisk evne, vil det være hensiktsmessig å ikke avtale forfalltidspunkt Sikkerhet eller prioritet fant ikke HR av betydning for klassifikasjonen i det, blant annet fordi de andre kreditorene var ubetydelige Etter en samlet vurdering fant HR det klart at man her sto overfor en alminnelig uprioritert fordring 27

28 Telecomputing - Høyesteretts syn på saken Skatteloven 13-1 kom heller ikke til anvendelse HR fant det ikke tvilsomt at det forelå et interessefellesskap mellom TC og TINC TC kan ha hatt en inntektsreduksjon forutsatt at TCs tap ved en omklassifisering fra lån til egenkapital leder til at tapet ikke kan fradragsføres skattemessig (manglende fradragsrett for tap på aksjer etter skatteavtalen med USA) MEN tapet hadde ikke oppstått på grunn av interessefellesskapet mellom TC og TINC: TC hadde en velfundert forretningsmessig begrunnelse for valg av finansieringsform Det var ikke fradragsretten som begrunnet valg av finansieringsform Tapet oppsto ikke pga valg av finansieringsform, men pga en mislykket satsning i USA 28

29 Skillet mellom vedlikehold/påkostning

30 Vedlikehold/påkostning Utgifter til vedlikehold og lignende = fradragsberettiget oppofrelse Vedlikehold refererer seg til inntektsskapning det aktuelle år/tidligere år NB! Ikke selve slitasjen som gir fradragsrett, men utbedringen av denne Grense mot investeringer i gjenstanden = påkostninger Påkostninger har verdi også for senere år og må aktiveres og avskrives

31 Vedlikehold/påkostning Definisjoner: Vedlikehold: arbeid som utføres for å bringe formuesgjenstanden tilbake til den stand den tidligere har vært i (enten som ny eller på et senere tidspunkt) Påkostning: arbeid som fører formuesgjenstanden til en annen eller bedre stand enn den tidligere har vært Kreves ikke at arbeidet fører til en verdiøkning på formuesgjenstanden

32 Vedlikehold/påkostning Endringer Arbeid som bare består i endringer av formuesgjenstanden er ikke vedlikeholduavhengig av om arbeidet medfører standardheving eller ikke Eks: Utgifter til riving av en vegg er ikke vedlikehold Utgifter til flytting av en vegg er ikke vedlikehold Endring av en tidligere endring, slik at gjenstanden bringes tilbake i sin opprinnelige stand er ikke vedlikehold

33 Vedlikehold/påkostning Forbedringer Arbeid som fører til forbedringer av en gjenstand utover den stand den en gang har vært i, er ikke vedlikehold Eks: første gangs maling av hus, første gangs isolering Forsømt vedlikehold på tidligere eiers hånd gir fradragsrett Det skal tas hensyn til utviklingen vedr. materialbruk, dvs. høy/lav standard tidligere = høy/lav standard i dag Eks: smårutet vindu kan skiftes ut med to lags glass med fullt fradrag Forbedringer erstatter vedlikehold Fradrag for en del tilsvarende nødvendige utgifter til vedlikehold Spart fremtidig vedlikehold Det forhold at et arbeid vil føre til mindre vedlikeholdsutgifter i fremtiden, gir ikke større rett til utgiftsfradrag

34 Vedlikehold/påkostning Utskiftning av selvstendig formuesgjenstand ikke vedlikehold Aktiveres dersom over kr ,- utgiftsføres dersom fradragsberettiget Utskiftning av en del av en formuesgjenstand med en ny del av samme slag Vedlikehold (dersom nødvendig og ikke standardhevning)

35 Vedlikehold/påkostning En formuesgjenstand Det som funksjonelt og fysisk utgjør en enhet Eks: Utskiftning av hjul, motor mv på bil anses som vedlikehold Skille bygning/innbo I utgangspunktet er det som er fastmontert å anse som bestanddel av bygget Utskiftning av dette = vedlikehold Normalt anses ikke følgende gjenstander som del av bygget Vaskemaskin/komfyr i leilighet Lamper Produksjonsmaskiner (eks generatorer)

36 Vedlikehold/påkostning Kjøp av ny gjenstand skal aktiveres Spørsmål om funksjonell og økonomisk sammenheng Arbeidet så omfattende at resultatet må anses som ny gjenstand Gjenoppbygging av et objekt som er gått helt tapt Totalrehabilitering av bygninger mv Utgiftene behandles som kostpris - aktiveres

37 Vedlikehold/påkostning Nettet er definert som et formuesobjekt Sentral-, Regional- og Distirubusjonsnettet Kraftstasjon Et formuesobjekt? Inndelingen i GAV-beregningen = selvstendige formuesobjekter SfS

38 Vedlikehold/påkostning Størrelsen på fradraget Lik faktiske utgifter Event. fordeling mellom arbeid som gjelder vedlikehold og påkostninger Tidspunkt for fradrag Det året vedlikeholdet faktisk utføres- utgiftene påløper Sted for fradrag Fast eiendom, der eiendommen ligger

39 Er driftsmiddel skiftet ut i sin helhet? Ja Aktivering Nei Medfører arbeidet kapasitetsøkning? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Innebærer arbeidet en standard forbedring? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Har driftsmiddel ny form eller funksjonalitet? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Endring eller ombygging? Ja Aktivering Nei Kostnadsføring

40 Vedlikehold - Levetidspåkostninger Ny tolkning fra Skatteetaten Ny tilnærming fra ligningsmyndighetene Vil nekte direkte fradrag for vedlikeholdskostnader som er å anse som levetidspåkostninger Hva er levetidspåkostninger? Andel av vedlikeholdskostnadene som anses å være en utbedring av den verdiforringelse det gis fradrag for gjennom avskrivningsreglene Innebærer en innskrenkning i reglene om direkte fradragsføring av vedlikeholdskostnader Kan spesielt være problematisk for avskrivbare driftsmidler med lang levetid, slik som næringseiendom, bygg og anlegg osv. 40

41 Vedlikehold - Levetidspåkostninger Ny tolkning fra Skatteetaten Nærmere om betraktningsmåten Formålet er en koordinering av reglene om avskrivninger og reglene om direkte fradrag for vedlikehold Avskrivningsreglene er ment å gi fradrag for slit og elde over driftsmiddelt sin antatte levetid (sjablonmessig) Vedlikehold vil ofte være iverksatt for å utbedre den slitasje som avskrivningsreglene allerede har tatt høyde for Innebærer dagens system at det gis doblet fradrag? Endring/presisering av vedlikeholdsbegrepet Skattemyndighetens nye betraktningsmåte innebærer at det kun er vedlikeholdskostnader som er påløpt for å opprettholde den relative standarden driftsmiddelt er ment å ha i henhold til saldoavskrivningsreglene som kan fradras direkte Utgifter pådratt utover dette er egnet til å forlenge driftsmiddelets levetid (levetidspåkostning), og må derfor aktiveres 41

42 Vedlikehold - Levetidspåkostninger Ny tolkning fra Skatteetaten Eksempel på denne nye betraktningsmåten: Foretningsbygg med kostpris på MNOK 200 som saldoavskrives i saldogruppe (i) Estimert levetid for foretningsbygget er 50 år. Basert på at avskrivningssatsen i saldogruppe (i) er på 2 % årlig Bygget vedlikeholdes i år 30 for MNOK 80, gjenværende levetid iht. avskrivningsreglene er da 20 år Vedlikeholdskostnader det gis direkte fradrag for: MNOK 80(vedlikeholdskostnad)/50 år (avskrivningsperiode) = 1,6 MNOK/år 20 (gjenværende leveår) x 1,6 MNOK/år = 32 MNOK i direkte fradrag Vedlikeholdskostnader som må aktiveres som levetidspåkostning: MNOK 80 (vedlikeholdskostnad)/50 år (avskrivningsperiode) = 1,6 MNOK/år 30 (brukte leveår) x 1,6 MNOK/år = 48 MNOK som aktiveres og avskrives 42

43 Annet

44 Mer / mindreinntekt Skattemessig tidfesting under realisasjonsprinsippet Vi sa høst 2009: Sentralskattekontoret for Storbedrifter Uttrykk for annen oppfatning mht tidfesting enn Lignings-ABC 2008/2009 IFRS SFS legger til grunn at fakturert beløp skal inntektsføres skattemessig, uavhengig av årlig inntektsramme EBL-nytt nr 18, mai 2008 Varsel til skattyter sendt i januar 2009 Lignings-ABC 2008/2009 Merinntekt skattlegges ikke i overføringsåret avsetning Mindreinntekt tidfestes når den er opptjent, dvs allerede i overføringsåret NGAAP og jf tidligere regnskapsprinsipp Vår anbefaling: Lignings-ABCs løsning følges Men, bør være åpne for å følge SFS syn Høst 2010: Endring ABC 2009/2010 SFS s syn fakturert beløp 44

45 Nåverdiberegning av fremtidige utskiftningskostnader for tekniske installasjoner i bygninger tilhørende kraftanlegg Forskrift , levetid; Avskrivningsgruppe j: 20 år Forskrift : Ved utskiftning av faste tekniske installasjoner skal grunnlaget, les investeringskostnader bygg, reduseres med kostpris for faste tekniske installasjoner Forskrift: ; Erverv og påkostninger av driftsmidler saldogruppe j før skal beregnes under ett med bygget ved beregning av fremtidige utskiftningskostnader Får virkning for erverv og påkostninger etter

46 Kontaktinformasjon Rolf Erik Disch Partner / Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu 46

47

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt. 10. desember 2008 Rolf Erik Disch

Alminnelig inntektsskatt. 10. desember 2008 Rolf Erik Disch Alminnelig inntektsskatt 10. desember 2008 Rolf Erik Disch Oversikt over skattesystemet Skatteobjekt Det inntekts- eller formuesobjekt som er grunnlag for beskatning Skattesubjekt Fysiske eller juridiske

Detaljer

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd)

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) I følge forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 7 sjette ledd blir det

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 322 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 78 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/14. Avgitt 18.02.2014 Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør (skatteloven 11-21, jf. fsfin 11-21-1 og 11-21-10) Et samvirkeforetak

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1.

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Osl34 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Oppgave a. Beregning av alminnelig inntekt. Beregninger av skattemessige verdier for å kunne beregne midlertidige forskjeller:

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012

Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012 Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012 Kapittel 2 Rettskilder og omgåelsesnormer S. 55 pkt. 2.3 Omgåelsesregler. Sktl. 14-90 ble endret ved lov 16/2011, forarbeider er Prop. 78 L (2010

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Sak:12/4289 22.05.2015 Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunnen for og hovedtrekkene

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum N-0106 Oslo Telefon: 02316 (+47 95260000) Telefaks: (+47) 23 16 03 00 Org.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Fradrag for kostnader i grunnrenteinntekten

Fradrag for kostnader i grunnrenteinntekten Premie til avbruddsforsikring Ligningsnemndssak Kraftverket mottok i 2005 ca kr 2,6 mill i erstatning ved havari Erstatningsbeløpet ble beregnet ut fra teoretisk kjøremønster multiplisert med aktuell spotpris

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar Småkraftseminar Stranda Hotell 21 januar Dag Loe Olsen Revisor Viktige grenser for ytelse Påstemplet merkeytelse 5 500 kva eller mer Naturressursskatt Grunnrenteskatt Påstemplet merkeytelse 10 000 kva

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap

Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap Høyesterett har avsagt en dom som gjaldt spørsmålet om ettergitte fordringer i et interessefellesskap var endelig konstatert tapt i ettergivelsesårene,

Detaljer

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser NE KUNNSKAP desember 2011 Hallgeir Østrem Innhold - introduksjon til enkelte hovedspørsmål Innledning Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 Scheel-utvalget Beskatning av finansforetak Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 1 Agenda 1. Nærmere om Scheel-utvalget 2. Hovedforslagene 3. Konsekvenser for finansforetak

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ.

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ. Skatteetaten Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 2011 Særlig om bruken av fortegn i skjemaene I utgangspunktet skal alle tall innrapporteres uten fortegn når det fremgår

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Nøytral skattlegging av finansielle instrument?

Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Benn Folkvord og Bernt Arne Ødegaard Nov 2011 Sammendrag I en artikkel publisert i Praktisk Økonomi og Finans av Bjerksund mfl. (2009) hevder man at det

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering om omdanning av virksomhet

Høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering om omdanning av virksomhet 1 Frederik Zimmer Professor, dr. juris Institutt for offentlig rett Privat: Universitetet i Oslo Tennisveien 30A Karl Johans gt. 47 0777 Oslo Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: 22 14 14 85

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Konserninterne garantier fradrag

Konserninterne garantier fradrag Konserninterne garantier fradrag Øystein Andal, Advokatfirmaet Harboe & Co AS Norsk olje og gass skatteseminar 2013 Introduksjon Avgrensning av problemstilling Fradrag for garantiprovisjoner overhodet

Detaljer

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Finansdepa rtementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 10/4602 SL BBE/KR Vår ref:arkiv:dato: GA/OLF-hør- 10-forsk 5204.04.11 Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Oljeindustriens Landsforening,

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer