Sunn Møring. Asbjørn Kalland. Kjevekirurgi. Etikk, takk! Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunn Møring. Asbjørn Kalland. Kjevekirurgi. Etikk, takk! Nr. 4-2005"

Transkript

1 Nr Sunn Møring Asbjørn Kalland har kjent kona Jorunn sidan Då begynte dei i første klasse saman på Indre Arna Barneskule. No ser den snart pensjonerte kjøkensjefen i Helse Sunnmøre fram til å bruke endå meir tid saman med kona. side Kjevekirurgi side 8-10 Etikk, takk! side 4-7

2 reportasje leiar Kreftsjukepleiar Sigrid Hoslemo Myklebust ser fram til å få meir plass. Større areal vil gi rom for eit betre individuelt tilbod. Kraftig vekst i kreftbe handling Stadig fleire kreftpasientar på søre Sunnmøre får behandling på sitt lokale sjukehus. Tal cellegiftbehandlingar ved sjukehuset i Volda er nær dobla dei siste to åra. une Johnsen tekst og foto - Det er fleire årsaker til det. For det fyrste er det fleire tilfeller av kreft i befolkninga. Vi lever lenger, og tal krefttilfelle aukar med alderen. Samstundes har vi fått ulike cellegiftbehandlingar som gjer at fleire pasientar kan få behandling. Det seier kreftsjukepleiar Sigrid Hoslemo Myklebust ved kreftpoliklinikken på Volda sjukehus. Av kring tusen konsultasjonar i fjor var 640 cellegiftkurar, mot vel 340 i Kreftsjukepleiaren fortel at utviklinga er i tråd med prognosane. Helse Midt-Norge sin strategi har også vore at kreftbehandlinga skal desentraliserast til 2 SunnMøring 22. april 2005 lokale sjukehus, slik at pasientane skal ha eit tilbod nærmare heimen. Etableringa av kreftpoliklinikkar og spesialutdanning av kreftsjukepleiarar har vore noko av det viktigaste som har skjedd i kreftbehandlinga det siste tiåret. Kreftpoliklinikken i Volda blei etablert i Før det fekk ein del kreftpasientar behandling ved ulike avdelingar ved sjukehuset. - Vi legg stor vekt på omsorg og fagleg dugleik, og har fokus på enkeltpasientar og deira familie. Her skal alle kjenne seg trygge og føle at dei blir møtt med respekt, seier Hoslemo Myklebust, som er ein av to sjukepleiarar ved poliklinikken som har spesialutdanning innan onkologi. Ein tredje sjukpleiar held no på med utdanning innan kreftsjukepleie. Utviding Cellegiftbehandling er ei av hovudoppgåvene ved kreftpoliklinikken. Det er ikkje uvanleg med 3-5 kurar på same dag, og kurane er ofte meir komplekse enn tidlegare og krev meir observasjon. - Det er stor skilnad på kor lenge pasientane er på poliklinikken. Det beror på diagnose og kva type cellegift dei får. Vi behandlar pasientar med til dømes kreft i mage-tarm, lungekreft, brystkreft, hjernekreft eller ulike blodsjukdomar. Nokre kurar tek kort tid, medan andre pasientar må vere her i mange timar, fortel Hoslemo Myklebust. Andre oppgåver ved kreftpoliklinikken kan vere blodtransfusjon, legevurdering, samtalar med pasientar og pårørande, rådgjeving og telefonhendvendingar. Den aukande arbeidsmengda gjer sitt til at kreftpoliklinikken no må til å utvide arealet. - Vi må ha meir plass. Samstundes som vi har fått fleire pasientar, ynskjer vi også å gi eit betre individuelt tilbod. Når ombygginga er ferdig i mai vil vi ha ei dobling av arealet, noko som både vil gi oss ei betre kontorløysing og fleire rom til behandling. Vi vil prioritere tid til samtalar og treng høve til skjerming av pasientar og pårørande. Vi må ha eit fysisk miljø der ein betre kan ivareta dette, meiner Hoslemo Myklebust. Kreftsjukepleiaren møter pasientane i ulike fasar av sjukdomen, og er oppteken av kontinuitet i behandlinga. Ho veit om mange som er glade for å ha ei slikt tilbod nær heim og familie. - Det er også stor semje i fagmiljøet om at det er ei god løysing å desentralisere deler av kreftbehandlinga. Dette skal ikkje gå utover kvaliteten for pasientane. Ei målsetjing er at pasientane skal få eit likeverdig tilbod med høg kvalitet uavhengig av geografi, seier kreftsjukepleiaren. Lite miljø Kreftpoliklinikken i Volda har 3-4 sjukepleiarar, pluss ein lege i 20 prosent stilling. - Det er eit lite miljø, men eg har ikkje oppfatta det slik at pasientane tykkjer det er noko problem. Signala frå pasientane er at dei er glade for at dei slepp å bruke så mykje tid på reising, fortel Hoslemo Myklebust. Kreftpoliklinikken har tett kontakt med kreftavdelinga i Ålesund, som dei er ein del av. Felles møter og hyppig kontakt over telefon med spesialistar ved sjukehuset i Ålesund er ein del av kvardagen. -I nær framtid vonar vi også å få til ei konsulentteneste med Sjukepleiarane Sigrid Hoslemo Myklebust og Mariann Brekke har begge spesialutdanning innan onkologi. - Cellegiftkurane er ofte meir komplekse og krev meir observasjon enn tidlegare, fortel kreftsjukepleiar Sigrid Hoslemo Myklebust. onkolog til faste tider i Volda, fortel kreftsjukepleiaren. Kreftpoliklinikken i Volda har også eit tett og nært samarbeid med kreftavdelinga på St. Olavs Hospital. Born og unge som får kreftdiagnose reiser alltid til Trondheim, men mellom turane til St. Olavs Hospital er dei ofte innom lokalsjukehuset for oppgåver som kan løysast her. - Vi møter folk i ein vanskeleg livssituasjon, modige folk som gjer viktige val i livet sitt. Vi legg vekt på ei god og positiv tone og vekslar mellom alvor og humor. Det må vere slik på ein slik stad, meiner Hoslemo Myklebust. Kreftsjukepleiaren veit ikkje om tal pasientar vil auke også dei neste åra, men den generelle tendensen i befolkninga er fleire førekomstar av kreft. Sett i lys av det vil det truleg bli endå fleire kreftpasientar ved sjukehuset i Volda dei komande åra. Medisinsk etikk Siste tida har Helse Sunnmøre sett fokus på medisinsk etikk. Professor dr. med. eidun Førde stod for innlegga begge kursdagane. Etikk er eit hjelpemiddel for å gjere medisinsk praksis betre for pasient, for samfunn og for helsepersonell, innleia eidun Førde. Ho definerte etikk som studien av moral nøye og systematisk refleksjon over analyse av moralske avgjersler og åtferd. Medisinsk etikk er då etikk brukt på området medisin. Helsepersonell er ofte i etiske dilemmasituasjonar. Derfor er det viktig å setje temaet på dagsorden. Helse Sunnmøre har oppretta klinisk etikk komitè som skal vere bidragsytarar i drøftingar kring etikk. Å setje fokus på vanskeleg etiske problemstillingar ser eg på som ein viktig del av kvalitetsarbeidet vårt. Kvalitetsforbetrande tiltak er som kjent hovudsatsingsområdet vårt framover. I ei undersøking gjort ved ikshospitalet i perioden viste det seg at alle problemstillingar som vart definert som etiske problemstillingar, var knytt til usemje eller konflikt i behandlinga. Mange handla om behandlingsavslutting og ofte var barn involvert. Oppsiktsvekkjande var funna også knytt til informasjons/kommunikasjonsproblem. Dette viser på nytt at det er viktig for oss å ha fokus på informasjon både mellom fagpersonellgruppene og mellom helsepersonell og pasient. I alle pasientundersøkingar gjort dei seinare åra, viser at vi har eit potensiale i å bli betre på dette området. Undersøkinga frå ikshospitalet viser også at dersom vi er dyktigare i informasjon og kommunikasjon kan viktige etiske problemstillingar unngåast. Å ha fokus på medisinsk etiske problemstillingar i kvardagen vil hjelpe oss til å bli flinkare til å takle dei. Å utvikle ein kultur der det er rom og tid for å drøfte slike problemstillingar er viktig. Dette kan gjere kvardagen enklare og helsepersonellet blir tryggare i møte med pasienten. Astrid J. Eidsvik, Adm. dir. Helse Sunnmøre SunnMøring 22. april

3 SunnMøring Magasin for Helse Sunnmøre reportasje Utgivar: Helse Sunnmøre Idè/lay-out/innhold: Nye egionavisa AS edaktør Solveig Moe Frøland / Prosjektleiar Hugo Antonsen Deltakarane fekk utdelt kasuistikk til ettertanke og diskusjon. Her representert ved (f.h.) Victor Grønstad (avdelingssjef distriktspsykiatrisk avdeling i Helse Sunnmøre), Arild Hunstad (psykiater og leiar for klinisk etikk komité i Helse Sunnmøre) og Andre Sjåvåg (sjukehusprest i Ålesund og medlem av klinisk etikk komité). Journalist Fredrik Steen Om det eksisterar eit etisk problem er avhengig av om nokon erkjenner at ein står oppe i det, seier eidun Førde. Journalist une Johnsen Grafisk formgivar Lisa Liavåg Salgssjef Line Urke Moderne medisin er kompleks. I langt større grad enn tidlegare avgjerast liv og død gjennom aktive avgjersler ved at medisinsk teknologi trekkast attende. une Johnsen tekst og foto Avslutning av behandling, rett til å bestemme eige dødstidspunkt, forbetringsmedisin og førebyggande medisin. Alle er døme på avgjersler som er etisk og kjenslegmessig vanskeleg, for fleire aktørar. - Det er ikkje lenger legane som står bak avgjerslene åleine. Pasientane blir tekne hand om av eit team beståande av ein rekkje personar, spesialitetar og faggrupper. Kombinert med ein høg grad av avansert teknologi, blir avgjerslene endå vanskelegare. Pasientar og pårørande stiller også mykje større krav enn tidlegare og er Etikk på dagsorden blitt viktige aktørar i medisinske beslutningsprosessar. Det seier eidun Førde, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og leiar for ådet for legeetikk. Nyleg var ho forelesar på eit fagseminar i etikk på sjukehusa i Volda og Ålesund, som samla over 110 deltakarar. Til stades var legar, sjukepleiarar og anna helsepersonell som har nærkontakt med pasientane. Bevisstgjering Førde meiner det er viktig å auke bevisstgjeringa av verdiaspektet i det ein driv med. Å syne korleis ein kan nytte etikken er ikkje alltid like enkelt. Ho skildrar etikk som studiet av moral. Ein nøye og systematisk refleksjon over og analyse av moralske avgjersler og åtferd. - Medisinsk etikk er verdiar i medisinsk praksis, ei fastsetting av kva som er rett og gale, godt og vondt. Det er eit vanskeleg tema, eit teoretisk tema. For oss som jobbar med etikk er det ei utfordring å gjere dei som har kontakt med pasientane opplyste om at den medisinske etikken har noko med det praktiske gjere. At det finst konkrete og gode verdiar i behandlinga av enkeltpasientar. Det skal til sjuande og sist vere jordnært, og eit nyttig verkty. Elles kan det bli eit problem, meiner professoren i medisinsk etikk. Hjelpemiddel eller trugsmål? - Om det eksisterar eit etisk problem er avhengig av om nokon erkjenner at ein står oppe i det. Det treng ikkje berre vere medisinsk kunnskap og fakta ein har med å gjere. Ein kan også stå overfor eit verdival, seier Førde. Skal ein avslutte behandlinga, eller skal ein halde fram? Ein må erkjenne at ein ikkje kan kalle alt for medisin. Når ein er samd om det medisinske faktagrunnlaget, men usamd i kva som er rett å gjere, då har ein eit etisk problem. I einskilde høve oppfattar ikkje dei involverte partane at det eksisterar eit etisk problem, sjølv om det faktisk er til stades. Medisinsk etikk skal vere slik at den gir folk støtte i vanskelege avgjersler. Fungerar den, er den eit hjelpemiddel, men om ein løftar etikken ut av ein medisinsk samanheng kan den også bli eit trugsmål. I USA finst det etikkspesialistar, oftast filosofar eller teologar, utstyrt med calling. Når det oppstår eit etisk problem er det dei som blir tilkalla. Legane er sett ut på sidelina, og sluttar å tenkje over verdivala. Held på etikken - Slik vil vi ikkje ha det i Noreg. Ikkje gi frå dykk etikken, vi må framleis stoppe opp og stille kritiske spørsmål, er oppfordringa frå Førde. Hennar røynsle seier at det framleis er høg etisk bevisstleik og mange idealistar i norsk helsevesen. Eit problem er at sjukehusa er laga om til produksjonseiningar. Mange opplever det som eit problem at økonomiske omsyn av og til overstyrer etiske omsyn. Ho meiner det er tragisk om sjukehusa blir ein arena for juss og økonomi. Det må ikkje bli så mykje butikk at det overstyrer etikken. - Sjukepleiarane har nok vore meir opptekne av etikk i utdanninga si enn legane. Det finst også ei god forklaring på det. 4 SunnMøring 22. april 2005 SunnMøring 22. april

4 eidun Førde er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. eligiøs og kulturell forankring kan ha sterk påverking i etiske spørsmål, spesielt når det gjelder framandkulturelle pasientar. Her står vi over for store utfordringar i dag. Ei lydhøyr og engasjert forsamling møtte forelesar eidun Førde under fagseminaret i etikk ved sjukehusa i Volda og Ålesund. Her frå sjukehuset i Volda. Det er så store krav til kunnskap, at etikk tapar i konkurransen til alt det andre legane skal lære noko om, etikk. Om sjukepleiarane automatisk er flinkare i etiske spørsmål er ei anna sak. - Etikken kviler på medisinen, den spring etter medisinen. Det hadde fint om vi kunne vere framføre, men det trur eg ikkje vi klarer. Då eg studerte medisin var 28 veker grensa for premature born. Teknologiske framsteg gjer at denne grensa blir flytta nedover, og i dag er det mange born som klarer seg fint under den grensa vi tidlegare sette, fortel Førde Klinisk etikk komité Kliniske etikkomitear blei oppretta ved tre norske sjukehus i Seks år seinare vedtok Stortinget at dette arbeidet skulle utvidast til alle sentral- og regionsjukehus i landet. Helse Sunnmøre fekk sin fyrste klinisk etikk komité for vel eit år sidan. - Komiteane skal ikkje avgjere vanskelege etiske dilemma, men syte for ein brei og open debatt, anten før ei sak avgjerast eller i etterkant, fortel eidun Førde, som er medlem av Klinisk etikk komité ved ikshospitalet. Med så mange aktørar i medisinske beslutningsprosessar oppstår det også lettare usemje og konfliktar kring vanskelege avgjersler, og ho meiner difor eit forum for ein grundig diskusjon er ynskeleg. Eit slikt forum kan vere med på å kvalitetssikre avgjersler og gi tryggleik til dei som må bere det endelege ansvaret, både den behandlingsansvarlege legen og pasienten eller pårørande. Ingen fasitsvar - Det finst ingen etiske fasitsvar, og ein kan ha ganske steile frontar, seier professoren i medisinsk etikk. Ei lita kokebok kan vere ei god rettesnor. Gjennomgang av medisinske fakta er viktig. Kva veit vi? Kor god er dokumentasjonen? Helsepersonell bør vere audmjuke i forhold til den medisinske sanninga. Er det nå så sikkert? Veit vi at det ikkje skader? Kor sikre er prognosane? Om prognosane er dårlege, bør vi legge meir vekt på at pasient og pårørande kan takke nei til meir behandling. eidun Førde har lang røynsle frå klinisk etikk komité frå ikshospitalet, og dei kring 30 sakene komiteen har hatt oppe til vurdering i perioden , har i hovudsak teke for seg tema som behandlingsavslutning, der born ofte er involvert. Foreldre er sterke pårørande, og ei avgjersle om å avslutte behandling av born er alltid vanskeleg. Kokeboka fortel oss vidare at alle berørte partar må vere identifisert og representert. Vi må også ta omsyn til helsepersonellet, særskild viktig er det om dei går på akkord med seg sjølv. - Dette er ein vanskeleg balansegang, men vi bør aldri pålegge folk noko dei opplever som moralsk galt. Vi må ha lov til å seie i frå. Fleire studiar syner at moralsk skvis er ei viktig kjelde til utbrenning i helsevesenet i dag, seier Førde. eligiøs og kulturell forankring kan ha sterk påverking i etiske spørsmål, spesielt når det gjelder framandkulturelle pasientar. Her står vi over for store utfordringar i dag. Passiv dødshjelp Media sine kritiske søkjelys på medisinske sannheitar og kliniske avgjersler grip i stadig sterkare grad inn i den medisinske kvardagen. I einskilde høve let også fagfolk seg styre av media, dei orkar ikkje belastninga. Samstundes kan media setje fingeren på verkebyllar som helsevesenet sjølv burde ha sett for lenge sidan. - Av og til kunne det ha vore på sin plass med kurs for journalistar som ikkje veit forskjellen på aktiv og passiv dødshjelp. Det er stor skilnader her, både juridisk og etisk, seier Førde. Eigentleg likar ho ikkje ordet passiv dødshjelp. Behandlingsunnlating er betre. Skal ein trekkje ut dødsprosessen og lidingane til ein dødssjuk, eller skal ein la vere å behandle pasienten slik at pasienten døyr av grunnlidinga si? Til spørsmålet om aktiv dødshjelp, held ho seg til ådet for legeetikk, som har programfesta sin motstand. Tillit Den nye pasientlova gir større rett til pasientane. ett til vurdering, fornya vurdering, individuell plan og informasjon. Lagar så dei nye pasientrettane nye etiske problem? - Både ja og nei. Det er på tide at pasientane får prege avgjerslene, men det kan fort bli eit problem om pasientane overstyrar god medisinsk skjønn. Faren er at legane ikkje vil avgjere ting, at dei blir redd for jussen og media og abdiserer fagleg, seier professoren i medisinsk etikk. Ho meiner tilitt er veldig sentralt, og vi må jobbe for å oppnå det. Det må skapast ein allianse mellom pasient og helsepersonell. Det er helsetenesta som har ansvar for å halde oppe denne tillita. Dette gjer vi mellom anna gjennom ikkje å berre vere flinke maskinistar, men også vise at vi er oppteken av verdiar. Informasjon Undersøkingar frå somatiske poliklinikkar i Helse Øst, Sør og Midt-Norge syner at pasientane stort sett er nøgd med helsetilbodet. Punktet som kjem dårlegast ut i undersøkinga, er informasjon. Mellom sakene som har blitt lagt fram til klinisk etikk komité ved ikshospitalet i dei åra eidun Førde har vore medlem av komiteen, er informasjon og kommunikasjon eit problem i eit stort fleirtal av sakene. - Kommunikasjon er ofte rota til problema. Legane er heller ikkje flinke til å erkjenne usemje opent. Uvisse blir ofte gøymd vekk i møte med enkeltpasientane, seier Førde. Ho meiner den medisinske ukulturen må endrast med omsyn til å sjå usemje. Vi må rett og slett øve opp etikkunnskapen. Kurs og bøker om etikk når hjernebarken, men vi må heller ikkje gløyme å stoppe opp og stille kritiske spørsmål i møtet med den einskilde pasienten. 6 SunnMøring 22. april 2005 SunnMøring 22. april

5 Jan Inge Leira er éin av kring 50 aktive oralkirurgar her i landet. - Etter at airbagen kom midt på 90-talet har talet på alvorlege ansiktskader etter trafikkulukker gått ned, men samstundes ser vi at tal valdsskadar aukar, fortel Jan Inge Leira. Denne pasienten hadde nesten ikkje tenner att i munnen, delvis grunna sjukdom. Etter å ha trekt ut tannstubbane som var att, måtte Leira til med rekonstruksjon av munnen, bygge opp kjeven og setje inn implantat. Kjevekirurgisk seksjon utførar kring tusen operasjonar i løpet av eit år. Større smil med kjevekirurgi Dei er få, men sitt inne med høg kompetanse i faget. Oralkirurg Jan Inge Leira sine pasientar har grunn til å smile ekstra breitt. une Johnsen tekst og foto Kjevekirurgisk seksjon er ein liten seksjon med eigen poliklinikk under ortopedisk avdeling ved Ålesund sjukehus. Dei fleste pasientane blir tilvist frå tannlegar eller legar, både i primærhelsetenesta og frå sjukehusa. Av kring to tusen konsultasjonar i året ved poliklinikken, er omlag halvparten operasjonar. Hovudmengda er kirurgiske inngrep i tenner og kjevar, som fjerning av visdomstenner og rotspissamputasjonar. Dei siste åra er behandling med tannimplantat blitt stadig meir vanleg. Vanleg tannbehandling i narkose for psykisk utviklingshemma og behandlingsuvillige barn er og eit tilbod ved poliklinikken. I løpet av eit år har seksjonen omlag 80 innlagde pasientar, av desse med kjeveog ansiktskader. Desse skuldast oftast trafikkulykker eller vald. - Etter at airbagen kom midt på 90-talet har talet på alvorlege ansiktskader etter trafikkulukker gått ned, men samstundes ser vi at tal valdsskadar aukar, fortel Jan Inge Leira. Overtannlegen har korrigering av kjevestillingsfeil som sitt spesialfelt, og sjukehuset i Ålesund er eit av svært få her i landet, og det einaste mellom Trondheim og Bergen, som gjer slike kjevekorreksjonar. 8 SunnMøring 22. april 2005 SunnMøring 22. april

6 Kjevekirurgen er ein liten seksjon under ortopedisk avdeling. Her ser vi overtannlege Jan Inge Leira saman med sjukepleiar Lillian Aas Sandvik, kontorleiar Jorunn Vinje og helsesekretær Ingunn Hoff. Jan Inge Leira har korrigering av kjevestillingsfeil som sitt spesialfelt. Mange av pasientane møter ein ny person når dei ser seg i spegelen etter operasjonen. - Einskilde kan få eit nytt ansikt og eit heilt nytt liv sosialt sett etter ein slik operasjon, seier Leira. Andre døme på arbeidsoppgåver kan vere rekonstruksjon av øydelagde tannsett og kjevar ved hjelp av beintransplantat og tannimplantat. Illustrasjonen viser ein ung pasient som nesten ikkje hadde tenner att i munnen, delvis grunna sjukdom. Heldigvis ser Leira ikkje slik elende veldig ofte. Etter å ha trekt ut tannstubbane som var att, måtte han til med rekonstruksjon av munnen, bygge opp kjeven og setje inn implantat. Eit slikt tilfelle tek fleire år å behandle, frå fyrste operasjon til ferdig rehabiliterte tenner. - Pasientane blir oftast svært nøgde med resultatet. Det er tilfredsstillande å vite, fortel overtannlegen. Mangel på kirurgar Det som ikkje er like tilfredsstillande, er det vesle miljøet han jobbar i. Norsk forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin er ein av Tannlegeforeningen sine minste spesialistforeiningar. Jan Inge Leira er éin av kring 50 aktive oralkirurgar her i landet. - Det er eit lite miljø i Noreg, alle kjenner alle, seier Leira. Kontakt med andre spesialistar innafor sitt felt har han via møter og kurs i foreininga to-tre gonger i året. Elles er telefonen god å ha til å diskutere problemstillingar med kollegaer. Etter planen skal det vere to kirurgar ved kjevekirurgisk seksjon i Ålesund, i tillegg til 2,4 sjukepleiarar og 1,8 kontorstillingar. Den eine kirurgstillinga har likvel stått vakant sidan Det er ikkje lett å rekruttere kandidatar til den ledige kirurgsstillinga, det er rett og slett mangel på kirurgar her i landet og førebels er det umogleg å få tak i spesialistar innan oral kirurgi, fortel overtannlegen. Det er fyrst og fremst to ting som er årsak til det. Utdanningskapasiteten er for liten, det er for få kirurgar som blir utdanna. For det andre er det ein stor privat marknad for kjevekirurgar, der løns- og arbeidsvilkåra gjerne er betre. - Det bør vere minst to kjevekirurgar på eit sjukehus, ikkje minst med tanke på vaktbelastning og akuttberedskap, meiner Leira. Dei lite praktiske lokala i poliklinikken med berre ei operasjonsstove, gjer likevel at ein ikkje får dobbel effektivitet med to kirurgar i arbeid. Dei eksisterande lokala, som stod ferdig med det nye sjukehuset i 1971, var eigentleg bygt for éin kirurg. Likevel er det no meir enn nok arbeid til to. Poliklinikken har lengje sett seg om etter nye lokale, og no har det kome lovnad om at ein i løpet av året skal få kome inn i den gamle administrasjonsfløya. Her er det planlagd to operasjonsstover, og Leira vonar at betre lokale og betre arbeidsvilkår skal slå positivt ut med tanke på rekruttering av kirurgar. Korta ventelistene Det har dei siste åra vore eit voldsamt arbeidspress for dei tilsette ved poliklinikken, og for å få ned ventelistene blei det for eit par år sidan innført inntaksstopp av pasientar. Kombinert med utvida arbeidstid og kjøp av helsetenester andre stader i landet, blei ventelistene korta ned frå fire år til tre månader. No er ventelistene blitt litt lenger att, utan at det skal gå utover dei som treng hjelp straks. - Det har vore ei auke i tilvisningar for fjerning av visdomstenner dei siste åra. Truleg har det samanheng med at færre tannlegar ikkje lærar seg kirurgi og difor kvir seg for å gjere slike inngrep. Dette kveler anna aktivitet ved poliklinikken og fører til lange ventelister. St.Olavs Hospital i Trondheim og sjukehuset i Arendal har slutta å ta imot tilvisning for fjerning visdomstenner, og slike pasientar må difor søke seg til privatpraktiserande kirurgar. Vi har no starta ein diskusjon om vi skal gjere det same hos oss, fortel overtannlegen. Dersom den vakante kirurgstillinga blir besett, meiner Leira at Møre og omsdal som fylke har eit bra tilbod når det gjeld kjevekirurgi. Sjukehusa i Molde og Ålesund har til saman 3,6 stillingar. Behovet for oralkirurgar er rekna til ein spesialist per innbyggar. Saman dekkjer dei to sjukehusa menneske. Det er ikkje langt unna der norma ligg. 10 SunnMøring 22.april 2005

7 På garasjeloftet får Asbjørn pleia treskjeringsdilla si. Asbjørn Kalland har kjent kona si sidan Då begynte dei i første klasse saman på Indre Arna Barneskule. I 14- årsalderen vart dei hemmelege og blyge kjærestar, og har helde i hop sidan. - Ein skal beundre kona si, seier den snart pensjonerte kjøkensjefen. Fredrik Steen tekst og foto Jorunn har ei spesiell evne til å stikke fingeren i jorda og vere til stades der ho her. Mange gonger opp igjennom åra har ho fått meg til å innsjå at ein må gjere det beste ut i frå utgangspunktet ein har. I våre dagar er det så lett å stresse og sjå for langt fram i tid. Då får ein ikkje gjort noko her og no, seier Asbjørn. 65-åringen Asbjørn Kalland liknar ikkje på ein mann som snart er pensjonist. Han verkar spretten og vital, og ser heller ikkje ut til å ha tjuvsmaka frå sine eigne gryter på sjukehuskjøkenet. Han snakkar roleg men bestemt, og er ikkje redd for langvarig augekontakt. Det teiknar seg fort eit bilete av ein kjøkensjef som kan langt meir enn å stå ved grytene og halde budsjetta. Asbjørn Kalland er tydeleg interessert i menneska rundt seg, og ser ut til å framelske den enkelte sine individuelle behov på arbeidsplassen. - Eg har lenge hatt eit godt samarbeid med Aetat, og det er inspirerande å sjå korleis menneske som av forskjellige årsaker har hatt eit vanskeleg utgangspunkt, kjem seg i fast arbeid og gjer ein glimrande jobb. Skal ein få ting til å fungere må ein ta omsyn Ein kjøkensjef mønstrar av til folk sine individuelle behov. Fleire av dei tilsette opp igjennom åra har vore innvandrar med sterke familiære band i heimlanda sine som dei ønskjer å pleie, og då må ein ikkje tenke A4, men vere med å legge til rette for at nokon til dømes ønskjer å ta ferien i januar i staden for i juli. Dei tilsette vert meir fornøgde, og slikt kvardagen på arbeidsplassen. - Jorunn og eg trivst svært godt i kvarandre sitt selskap. Kvar morgon tenner vi lys ved frukostbordet og nyt både godpraten og stillheita i lag. Godt miljø Kjøkensjefen frå Indre Arna som gjorde sunnmøring av seg, fortel om ei spanande tid då han kom til Volda sjukehus i Han hadde óg tilbod om jobb i Drammen og Kristiansand, men tenkte at Volda var noko nytt, ukjent og spanande: - Bygningsmessig var det ganske spartanske forhold, og vi hadde liten plass. Det var omtrent berre å stikke hovudet ut av kontordøra og rope på den eg ville ha kontakt med. Men til trass for dei tronge forholda, var der eit livleg og godt arbeidsmiljø, fortel Asbjørn. Og det var kanskje den gode laganda som var ein av drivkreftene då Volda fekk bygge nytt sjukehus i Asbjørn sat sjølv i byggekomitéen som talsmann for dei tilsette. - Det betyr mykje å få vere med å forme ein arbeidsplass på fleire plan, noko eg óg har fått erfare som verneombod ein periode her i Volda. Mellomperiode Asbjørn Kalland er mannen som tydelegvis ikkje er redd for å hoppe på tog i fart. Og nokre tog har han sjølv vore med å få opp farta på. Etter ein mellomperiode som kjøkensjef på Voss sjukehus frå 1983 til 1986 var han nok ein gong ønska tilbake som kjøkensjef i Volda. Det var ikkje enkelt å bestemme seg, fortel Asbjørn: - Vi hadde flytta til Voss for å vere nærmare mor mi, som på den tida hadde eit stort omsorgsbehov. Eg må innrømme at eg ikkje heilt kom inn på vossingen. Eg trivest godt i jobben og som turgåar i fjella der, men fann meg ikkje heilt til rette elles. Ungane våre hadde blitt store og hadde flytta ut, og det var ingen som small i dørene lenger. Men Jorunn fekk meg til å stikke fingeren i jorda nok ein gong, seier Asbjørn. ehabiliteringssenter Det skulle likevel ikkje gå lang tid før det melde seg eit nytt og spanande tilbod til den ettertrakta kjøkensjefen. Det skulle byggast opp eit nytt rehabiliteringssenter i auland i Telemark, og styret ville ha med Asbjørn på laget. Han hoppa på, og fekk permisjon frå Voss Sjukehus: - Tida i auland har kanskje vore den mest spanande perioden av heile mitt yrkesaktive liv. Vi hadde eit stort apparat av legar, fysioterapeutar og spesialistar, og hadde plass til 50 klientar i slengen som skulle trenast opp igjen for å kome tilbake til arbeidslivet. Asbjørn blir blank i auga når han fortel om den spanande og utfordrande tida i auland. Senteret blei bygd opp med fleire bygningar som i eit gamaldags tun, og låg i naturskjøne og romantiske omgjevnader. - Eg fekk mange nye og gode vener på auland, både blant tilsette og brukarane av senteret. Det var flott å sjå korleis dei enkelte blomstra og blei betre og betre for kvar dag som gjekk. Du veit, det skjer noko med menneske som blir passive over for lang tid. Når ein ikkje lenger leverer si eiga sjukemelding, må ein få eit puff for å kome seg på rett spor igjen. Det fekk vi til på auland. Senteret har framleis full refusjon frå Trygdeverket, noko vi jobba hardt for å få til. Konfliktar Etter eit knapt års tid oppstod det likevel store arbeidskonfliktar på auland. Fleire personalproblem gjorde at folk sa opp jobbane sine, og direktøren måtte forlate stillinga si. Styret stod ovanfor ei akutt krise, og éin morgon blei Asbjørn spurt om å ta over leiinga av drifta. - Det var kanskje den vanskelegaste avgjersla eg har teke i heile mitt liv. Kona sat heime og venta på meg, men samstundes hadde eg fått eit sterkt forhold til staden. Eg hadde ikkje lyst til å forlate ei skute på veg ned, og takka ja til jobben. Det var tøffe tak i byrjinga, fortel Asbjørn. Han måtte sjølv seie opp ein lege på dagen, og vart gjenstand for eit stort mediekøyr på riksplan. - Det var heilt vanvittig. Her stod journalistar i kø frå TV, radio og aviser i dagevis. Men ting roa seg ned etterkvart, og vi fekk senteret på skinnene igjen. Etterkvart blei bildet av eit rehabiliteringssenter i krise snudd til ei veldig fin historie. Dyktige fagfolk frå fjern og nær melde seg og ville jobbe for oss. Det var kjempestas. Tida på auland vekte noko i meg, og det var godt å sjå at folk kunne reise heim med stort håp om å kome tilbake i arbeid igjen. Sunt med debatt Asbjørn fekk óg gleda av å verte kjend med Haldis Moren Vesaas i auland, som kom på middag og las dikt i storstova kvar tredje søndag i månaden: - Ho er det varmaste mennesket eg nokon gong har møtt. Det var ei heilt spesiell stemning når ho sat ved peisen og las dikt for både pasientar og tilsette. Ein gong var det ei dame frå Oslo som spurde om ho kunne lese eit dikt av ein annan forfattar. Då svara ho: Ja, det er ikkje mitt dikt, men eg får gjere så godt eg kan. Den snart pensjonerte kjøkensjefen for Helse Sunnmøre meiner at helseføretaket er blitt eit svært godt og profesjonelt føretak. I 2003 blei tok Asbjørn over det administrative for kjøkenet på sjukehuset i Ålesund i tillegg, og han meiner leiinga bør ha stor ros for ei inkluderande haldning. - Til tider har det vore tøffe tak, og det er alltid sunt med ein god debatt, meiner Asbjørn, men understrekar at det ikkje alltid er like sunt å gå til avisene først. - Det er lett å bli ufin når debatten vert ført andre stader enn der han eigentleg høyrer heime, seier han. Tid for kvarandre Asbjørn reknar med at tida framover ikkje skal bli vanskeleg å fylle. Han og Jorunn har både barn og barnebarn i umiddelbar nærleik, og det vert vel óg meir tid til treskjering, som Asbjørn syslar med på garasjeloftet. Men hytta litt lenger ute mot havet freistar nok enda meir: - Vi kjøpte eit lite småbruk på Hakallestranda tidleg på 90-talet. Der storkosar vi oss i nydelege omgjevnader, og har brukt utallige timar på oppussing og rehabilitering. Det står ofte fisk på menyen. Vi fiskar ikkje så mykje sjølv, men ofte heng det ein fersk torsk eller ein breiflabb i ein pose på døra frå gode og omtenksame naboar, gliser Asbjørn. På spørsmål om han sjølv er ein god kokk, prøver han i all beskjedenheit å fortelje at kona er det. Den snart pensjonerte kjøkensjefen står framleis ved grytene på sjukehuskjøkenet dersom det er behov for det, og med ansvar for fleire kokkelærlingar, skulle han vel kunne sine triks. Dei siste åra har han likevel fått meir og meir smaken på vilt: - Eg jaktar ikkje sjølv, men set veldig pris på ei god hjortesteik og ei god flaske rødvin. Cognac til kaffien høyrer også med, seier den sympatiske kjøkensjefen. Kona til Asbjørn stikk innom for å bli med på eit bilete på slutten av praten vår, og ho får vite av underteikna at ho har ein mann som skryt hemningslaust av kona si. - Ja, det skal du vite er gjensidig! kjem det kontant frå Jorunn. Dei tek eit godt tak rundt kvarandre og smiler slik berre småsjenerte og forelska 14-åringar kan. Og 65- åringar, sjølvsagt i alle fall dei som har halde kunsten vedlike. Kjøkensjefen for Helse Sunnmøre står framleis ved grytene og tek i eit tak ved behov. 12 SunnMøring 22. april 2005 unnmør SunnMøring 22. april

8 Bilag til egionavisa 26. mai 2004 Side Side Side Ventetider i Helse Sunnmøre Stadig auke i pasienttilgangen for Helse Sunnmøre. Frå januar til februar har ventelistene auka med 224 pasientar. Vi kan likevel vise til ein nedgong på gjennomsnittleg ventetid, frå 64 dagar i januar til 62 dagar i utgangen av februar. Men det er dessverre fleire av dei ventande som no må vente i meir enn 120 dagar enn kva tilfelle var for ein månad sidan. Avdelingane som har størst auke i ventelistene (pasienttilgangen) frå januar til februar er hudavdelinga og ØNH-avdelinga. Hudavdelinga er den avdelinga i Helse Sunnmøre som har hatt den største prosentvise auken i talet på nytilvisingar siste året. I desember 2003 var det 181 pasientar som venta på behandling. Eitt år seinare var dette auka til 267, og i utgangen av februar i år var det 386 personar som venta på behandling. Avdelingssjef Marie Gamlem kan fortelje at det no er tilsett ein ny hudlege - Thor Henry Andersen. Han er ferdig hudspesialist om tre månadar, men tek til i stillinga 18 april. Ved å tilsette Andersen blir det no tre hudlegar Personalnytt uth Steffensen er tilsett som assistentlege ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Steffensen byrja i stillinga 1. mars. Servet Degirmenci er tilsett som assistentlege ved medisinsk avdeling. Degirmenci byrja i stillinga 1. mars. oy Palmar Huse er tilsett som assistentlege ved distriktspsykiatrisk avdeling. Huse byrjar i stillinga 15. august. Jorunn Vik er tilsett som sekretær i 50% stilling ved barneavdelinga. Vik byrja i stillinga 1. januar (Hun har tidligere gått i vikariat)+ fast 50% ved Barnehabiliteringa ekspedisjonen. Tove Kristin Nerland Fylling er tilsett som sekretær i 100% stilling ved barnepoliklinikken. Nerland byrja i stillinga 18. februar (gått i vikariat tidligere). Steinar Gjærde er tilsett som driftskonsulent i 100% stilling ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Gjærde byrja i stillinga 1. januar (gått i engasjement tidligere). Jan Kjartan Dybvik er tilsett som konsulent i 100% stilling ved fagavdelinga. Dybvik byrja i stillinga 1. januar (gått i vikariat tidligere). i avdelinga mot to tidlegare. Dette vil gi ein auke i behandlingstilbodet. Hudavdelinga har forutan legebehandling, også lysterapibehandling. Dette føregår ved begge sjukehusa våre. Lysbehandlinga i Volda går føre seg ved medisinsk poliklinikk. Kommunikasjonen mellom hudavdelinga i Ålesund og medisinsk avdeling i Volda skjer via telemedisin. I følgje Gamlem er det eit svært godt samarbeid mellom desse avdelingane.lysbehandlinga er i følgje Gamlem stadig i endring og derfor vanskeleg å planlegge. Hudproblem endrar seg etter årstid og ver, også behandlingsmetodane varierer - i tillegg har pasientane periodar som er meir problematiske enn andre. -Det er det tette samarbeidet i poliklinikken som gjer at dei klarer å ha ein slik stor aktivitet, seier Marie Gamlem. For å unngå at pasienttimar vert ståande ubrukte når nokon melder avbod, har dei t.d. gjort seg nytte av mobiltelefon meldingar. Dei ynskjer derfor at mobilnummeret til pasienten er skrive opp på alle tilvisningar. Helse Sunnmøre si heimeside: (http://www. helse-sunnmore.no) Her du kan finne informasjon om forventa ventetider. GJENNOMSNITTLEG VENTETID 31. des des jan febr - 05 Helse Sunnmøre Volda Sjukehus Ålesund sjukehus HelseNordmøre - omsdal Helse Nord-Trøndelag St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge Torhild H. Barmen er tilsett som sosionom i 100% stilling ved psykisk helsevern for barn og unge, poliklinikken i Ålesund (BUP). Barmen byrjar i fast stilling 1. mai (gått i vikariat tidligere). Kirsti Krogen Seberg er tilsett som sekretær i 80% stilling ved auge ekspedisjonen/poliklinikk. Seberg byrja i stillinga 1. februar (gått i vikariat tidligere). Liv Hoseth er tilsett som sekretær i 42,73% stilling ved sentralbordet (driftseksjon, serviceavdelinga). Hoseth byrja i stillinga 1. januar (tidlegare timelønna og vikariat). Sara Katarina Ehlin er tilsett som psykolog i 100% stilling ved seksjon for habilitering, vaksenteamet. Ehlin byrja i stillinga 14. april. Hege Tomren er tilsett som fagarbeider i 20% fast stilling (+ekstra) v/ambulanseavsnittet. Tomren byrja i stillinga 8. februar. Bengt Arne Mosesen er tilsett som fagarbeider i 20% fast stilling (+ekstra) v/ambulanseavsnittet. Mosesen byrja i stilling 8. februar. Borghild Støylen er tilsett som sekretær i 50% stilling ved kreftavdelinga. Støylen byrja i fast stsilling 7. mars (før dette i vikariat). 78 dagar 66 dagar 59 dagar 67 dagar 78 dagar 66 dagar 97 dagar 83 dagar 64 dagar 60 dagar 67 dagar 76 dagar 65 dagar 93 dagar 80 dagar 62 dagar 55 dagar 64 dagar 73 dagar 62 dagar 90 dagar 77 dagar Kristine Lilleberre er tilsett som audiograf i 100% stilling ved hørselsentralen, ØNH-avdelinga. Lilleberre byrjar i stillinga i månadskiftet juni/juli. Hildegun Kalvik Gjertsås er tilsett som audiograf i 100% stilling ved hørselsentralen, ØNH-avd. Gjertsås byrjar i stillinga 1. juli. Hilde Amundsen er tilsett som driftskonsulent i 100% stilling ved psykisk helsevern for barn og unge. Amundsen byrjar i stillinga 1. mai (har tidligere vore tilsett i anna fast stilling ved UPA). Frank Hoel er tilsett som elektromontør i 100% stilling ved allmennteknisk seksjon, elektro. Hoel byrjar i stillinga etter nærmere avtale med avdelinga. Øyvind Støylen er tilsett som psykolog i 50% stilling ved distriktspsykologisk avdeling - poliklinikken i Ålesund, og 50% stilling ved Sjøholt psykologiske senter. Støylen byrjar i stillinga 1. juni. Anke Wagner er tilsett som psykolog i 100% stilling ved psykisk helsevern for barn og unge - poliklinikken i Ålesund (BUP). Wagner byrjar i stillinga etter avtale med avdelinga. Kreativitet.. SommarXtra Sætra under vatn Uten nordmenn Brent gummi Vi hjelper deg med annonseutforming, ideer og strategi. Tlf Fax: Sykle-til-jobbenkampanjen 2005 Helse Sunnmøre er også i år påmeldt denne sentrale kampanjen. Målet er at fleire skal la bilen stå, og kome seg til arbeid på anna vis. Fysisk aktivitet fremmar helsa, og frigir parkeringsplassar! AMU har også i år sett opp syklar som premie, og gevinstane blir fleire enn tidlegare! Kampanjestart i den nasjonale kampanjen er 27.april. Finn Helse Sunnmøre på internettsida og registrer dykk som deltakarar. Premiar vert trekt kvar fredag! Bli med å marker Helse Sunnmøre i kampanjen! Eg ser at både Pulsen og Angina er registrert og det er bra, men AMU ynskjer at vi samlar Her prøver avtroppande kjøkkensjef Asbjørn Kalland fjorårets premie Helse Norge oss under Helse Sunnmøre! Lokalt kan du melde deg på kampanjen med trekking av fine premiar, bl.a. syklar. Meld dykk på via internpost eller E-post til Hogne Grebstad ved akuttavdelinga i Volda. Det er ingen konkurranse i å sykle/gå/? lengst mulig eller flest mulig gonger. Poenget er i hovedsak å trimme i staden for å bruke bil til jobb når dette er mulig. For deg som tek buss: gå av på stoppestaden før, og gå resten! Det er ditt eige samvet som avgjer om du er kandidat til å ta del. I 2004 var det 164 stykk som melde seg på lokalt, og den må vi doble i år! Minst. 14 SunnMøring 22. april 2005 SunnMøring 22. april

9 PAADISISK KOMFOT Skeidar har kvalitetsvarene fra Ekornes! Sacco for voksne og barn, mange ulike farger. fra kr 695,- 3+4 seter ,- 3 farger EKONES STOCKHOLM i hud Paloma Chocolate, stone og black, 4-seter , -3-seter 9.240,- Stressless Paradise er årets nye serie, hvor lavrygget Stressless sofa med indivduell regulering av hver sitteplass og et romslig kosehjørne kan kombineres med høyrygget Stressless sofa. Enkeltmøblene kan sammenmonteres eller benyttes som en vanlig sittegruppe. Komfort i særklasse blir det uansett hva du velger. Svane Zenit TM EKONES MANHATTAN 3+2 SETE i hud Paloma sort, sand og mocca. Treverkfarge valgfritt. KUN ,-3-SETE B:219 cm ,- 2-SETE 8.995, ,- 3+2 seter KUN TO AMMEMADASSE MED HEL OVEMADASS 150 x 200 cm ,- 180 x 200 cm ,- AMMEMADASS FA 8.400,- (pr.stk) inkl. overmadrass BEN til rammemadrass FA 500,- PUTE 350, ,- ØSTA TLF ULSTEINVIK TLF ÅLESUND TLF Du finner oss på