TILTAK OG UTBEDRINGER PÅ LUNNER NYE UNGDOMSSKOLE 2. GANGSBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAK OG UTBEDRINGER PÅ LUNNER NYE UNGDOMSSKOLE 2. GANGSBEHANDLING"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 07/ Arkivnr.: A20 Saksbehandler: Kommunalsjef, Idun Eid TILTAK OG UTBEDRINGER PÅ LUNNER NYE UNGDOMSSKOLE 2. GANGSBEHANDLING Rådmannens innstilling: 1. Tiltak og utbedringer på Lunner ungdomsskole, tidligere Hadeland vgs, avd Roa, igangsettes i henhold til fremlagt detaljprosjekt med en økonomisk ramme på kr 17, 25 mill, i samsvar med kommunestyrevedtak 52/ Ny garasje/kaldtlager bygges med en kostnadsramme på kr 1,587 mill. 3. Pålagte branntekniske tiltak gjennomføres med en kostnadsramme på kr 1,288 mill. 4. Tiltakene finansieres ved øket låneopptak på kr og overføring fra drift av mva-investeringer kr Budsjettjustering vedtas i henhold til tabell: Kontoart Ansvar Tj. Prosjekt Tekst Utgift Inntekt Økning Reduksjon Reduksjon Økning Nye LUS - ny garasje/kaldtlager Nye LUS - pålagte branntekniske tiltak Nye LUS - øket låneopptak/bruk av lån Nye LUS - inv mva Nye LUS - inv mva Nye LUS - inv mva Sum Netto 0

2 Sammendrag: Kommunestyret vedtok i sak 52/11, den 16. juni 2011, å bevilge 17,25 millioner kroner til istandsetting av Handeland videregående skole, avd Roa (heretter Roa VGS), til Lunner ungdomsskole, arealet er ca 3400 kvm. Det er tidligere bevilget kr ,- til kjøp av møbler til vestibylen. Prosjektgruppen sitt arbeid har bestått av å gå grundig i gjennom skisseprosjektet som ble fremlagt kommunestyret den 15. juni 2011, for å kvalitetssikre alle deler av prosjektet. Det har i dette arbeidet blitt avdekket forhold som ikke var kjent i skisseprosjektet. Det vil gjøres tiltak både utomhus og innvendig for å sette den videregående skolen i en slik stand at den kan ta i mot og huse en ungdomsskole. Det er spesielt de praktisk-estetiske fagene som medfører noe mer omfattende ombygging og utbedringer. Utomhus istandsettes det areal for kunstgressbane og asfaltbane for ballspill. Rådhuset vil også få sin parkering rehabilitert. Innvendig kan man se at bygget har vært i aktiv bruk i 25 år. Slitasjen er stor enkelte steder, spesielt gulvbelegg og veggoverflater. Rehabiliteringen vil bestå av å reparere skader i veggene, flikk-male og sveise hull i gulvbeleggene. Noen få rom vil få helt nytt gulvbelegg og/eller bli fullmalt. Skolen vil bli koblet opp med fiber og får trådløst nettverk som vil dekke hele skolen. Det gjøres i tillegg en rekke tiltak innen for elektro, ventilasjon, varme, sanitær og brannteknikk, slik at bygget oppfyller forskrifter og krav. Det ble i løpet av detaljprosjektet avdekket avvik på brannforskriften. Det har vært engasjert rådgivende-ingeniør brannteknikk som har avdekket flere forhold som man ikke var klar over da skisseprosjektet ble fremlagt. Avvikene vil bli lukket i løpet av rehabiliteringsprosessen. I kommunestyrets vedtak 16. juni 2011 ble enkelte utbedringer utelatt. En av disse var et nytt lagertilbygg. Prosjektgruppen har gjennom detaljprosjektet sett at behovet ikke var godt nok belyst, og mener det er nødvendig å få på plass en garasje/kaldtlager, på ca 100 kvm, som skal romme en viktig del av skolens undervisningsmateriale. Den økonomiske rammen er satt til: SUM I tillegg vil det være nødvendig å finne løsning for følgende: Ny garasje/kaldtlager Branntetting, detektering, seksjonering, mm Saksutredning:

3 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i sak 52/11, den 16. juni 2011, å bevilge 17,25 millioner kroner til istandsetting av Handeland videregående skole, avd Roa (heretter Roa VGS), til Lunner ungdomsskole. Det er tidligere bevilget kr ,- til kjøp av møbler til vestibylen. Kopi av møteprotokoll: SAK 52/11 Ark.: A20 Arkivsaksnr.: 07/750 Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vgs (nye lunner ungdomsskole) VEDTAK: Punkt 1 Tiltak og utbedringer på Lunner nye ungdomsskole gjøres som eget prosjekt med en ramme på 17,25 mill Punkt 2 Tiltak, utbedringer og etterbruk på Frøystad må fremmes som egen sak. BEHANDLING OG AVSTEMMING: Sp fremmet følgende vedtaksforslag: Kommunestyrets vedtak 45/8 oppheves. Det utarbeides grunnlag for å fremme en ny sak til kommunestyret der det kan vedtas en strategi for de områder som omfattes av det gamle vedtaket, ungdomsskolestruktur, voksenopplæring og bibliotek. I tillegg til dette skal også tilrettelagte tjenester og plasseringen av disse innarbeides i strategivedtaket. Ap, SV og Sp fremmet følgende vedtaksforslag: Punkt 1 Tiltak og utbedringer på Lunner nye ungdomsskole gjøres som eget prosjekt med en ramme på 17,25 mill Punkt 2 Tiltak, utbedringer og etterbruk på Frøystad må fremmes som egen sak. Sps vedtaksforslag falt med 18 stemmer mot 3 stemmer. Ap, SV og Sps vedtaksforslag satt opp mot rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannen vedtok å sette ned en prosjektgruppe til detaljprosjektering, som nå legger frem sitt arbeid til 2. gangsbehandling. Prosjektgruppen har bestått av: Hilde Hanssen Erstad, rektor Lunner ungdomsskole Elin Strand, inspektør, Lunner ungdomsskole Nils Magnus Næss, verneombud Thomas Østerhus, IKT-koordinator Marianne Strømmen, Utdanningsforbundet Atle Holmstykket, prosjekteringsingeniør, Eiendom og infrastrukur Jan Woie, skolefaglig rådgiver Idun Eid, kommunalsjef Det har blitt gjennomført 11 prosjektgruppemøter, flere befaringer på Roa VGS og særmøter med andre involverte i og utenfor kommunen. Prosjektgruppen sitt arbeid har bestått i å gå grundig i gjennom skisseprosjektet som ble fremlagt kommunestyret den 15. juni 2011, for å kvalitetssikre alle deler av prosjektet. Det har i dette arbeidet blitt avdekket forhold som ikke var kjent eller godt nok belyst i skisseprosjektet, men som denne saksutredningen vil komme nærmere inn på. LUNNER NYE UNGDOMSSKOLE

4 Bygget Lunner kommune kjøpte Roa VGS (3400 kvm) i Roa VGS ble tatt i bruk i 1987 og er en videregående skole med yrkesfaglig retning. Skolen må derfor på enkelte områder bygges om for å kunne dekke de behovene en ungdomsskole har for spesialrom og klasserom. Lunner kommune tar også over lokalene som Folketannhelsa i Oppland har leid på skolen. Bygget er 25 år gammelt og har vært aktivt i bruk. Slitasjen er stor enkelte steder, spesielt gulvbelegg og vegg. Rehabiliteringen vil bestå av å reparere skader i veggene, flikk-male og sveise hull i gulvbeleggene. Noen få rom vil få helt nytt gulvbelegg og/eller bli fullmalt. Skolen vil bli koblet opp med fiber, og får trådløst nettverk i de aller fleste områder av skolen. De praktisk-estetiske fagene på ungdomsskolen trenger lokaler og tilrettelegging som er annerledes enn i den videregående skole. Lokalene til mat og helse og kunst og håndverk blir derfor satt i stand for å kunne nå målene i lærerplanen. Det samme gjelder mediateket. Dette medfører ombygginger og omlegging av tekniske infrastruktur for å kunne ivareta dagens behov og tekniske krav. Metallsløyden har behov for å kunne ta inn motorer, små traktorer, mopeder og annet. Det etableres derfor egen tilgang til dette rommet. Både tresløyd og metallsløyd må ha egne avsug for å ivareta elevenes og ansattes HMS-krav. Lokalene til skoletannlegen har egen inngang og består av flere mindre rom, og er dermed godt egnet for elever som har behov som spesiell tilrettelegging i små grupper eller én til én. Rommene har i dag en teknisk infrastruktur som må saneres før ungdomsskolen kan ta disse i bruk. Skolens bygningskropp legger godt til rette for å samle elevene etter klassetrinn. 8.trinn skal holde til i enden av sørfløyen i 1. etasje, hvor det er egen inngang. Tre rom bygges om for å dekke behovet for tre klasserom samt grupperom. 9. og 10. trinn legges til 2. etasje, hvor det kun gjøres mindre tilpasninger slik at disse trinnene får sine klasserom og grupperom her. I denne etasjen ligger naturfagrommet til den videregående skolen som ungdomsskolen kan ta over slik som det er. 9. og 10. trinn vil ha inngang gjennom vestibylen eller fra det sørøstlige hjørnet av skolegården. Arbeidsrommene til de ansatte og skolens administrasjon vil ligge i de samme lokalene som i dag. Personalrommet flyttes og etableres i tilknytting til disse lokalene, mens mediatektet tar over det gamle personalrommet. Bakgrunnen for flyttingen er at dagens personalrom på Roa VGS er for lite i forhold til antall ansatte på Lunner ungdomsskole og noe nedslitt, samt at det har vært viktig å samle de praktiske fagene. Lunner ungdomsskole har i dag avtale med Oppland fylkeskommune om undervisning av elever som er under fylkeskommunens ansvar. Disse elevene har som oftest særskilt tilrettelagt undervisning, og vil ha egne rom i tilknytning til den praktisk-estetiske avdelingen. Det etableres et bibliotek på skolen og det er satt av kr ,- til innkjøp av bøker. Dette vil ikke kunne fungere som et fullgodt skolebibliotek, men må sees i sammenheng med at skolen fortsatt vil benytte folkebiblioteket på Frøystad. Hvordan den videre satsingen på skolebiblioteket vil bli, kommer an på konklusjonene i utredningen av ny bibliotekstruktur.

5 Hvis biblioteket skulle forsvinne fra Roa, vil Lunner ungdomsskole bli nødt til å bygge opp et fullverdig skolebibliotek over tid. Skolen vil med disse utbedringene har kapasitet til tre paralleller på alle trinn, 270 elever. Brannteknikk Roa VGS hadde 7. juli 2011 et branntilsyn ved skolen. I brevet til Oppland fylkeskommune skrives det følgende: AVVIK: Manglende dokumentasjon av bygningstekniske løsninger Avvik fra: Forebyggendeforskriften 2-1 Kommentarer: Vi stiller oss spørrende til om bygningsmassen er bygget og utstyr i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Det foreligger ikke dokumentasjon som beskriver byggverkets helhetlige branntekniske løsninger. Det må utarbeides en brannteknisk- risikoanalyse/tilstandsrapport, som dokumenterer byggets helhetlige branntekniske løsninger. Dette må utarbeides av en kvalifisert rådgiver. Prosjektet har derfor hatt med seg brannteknisk rådgiver som har kommet med flere anbefalinger for å bedre brannsikkerheten ved skolen slik skolen oppfyller brannforskriften. Trappeløp skal ha egen brannseksjonering. Dette betyr at det må settes inn doble dører mellom vestibyle og trapp til 2. etasje/kjeller. Nye doble dører mot idrettshall pga brannkrav. Loftene må detekteres (montere brannvarslere). Endre plassering og etablere flere brannslanger. Det må settes inn flere ledelys og markeringslys, gamle må byttes ut. Det må branntettes mellom alle seksjoneringer og ut mot korridorer. Utvidelse av brannsentralen, og etablering av branntavle ved vindfang. Ventilasjon, varme og sanitær Dagens avtrekksystem i lokalene til mat og helse må rengjøres og bygges om for å fungere optimalt i den ombygde avdelingen. Øvrige rom på skolen innreguleres på nytt der volum blir endret og samtlige ventilasjonsfiltre skiftes før skolen tas i bruk. Dagens oppvarming foregår ved elektriske panelovner. Disse funksjonstestes og skadede ovner skiftes ut, automatikk og styring av energiforbruk med nattsenking videreføres og forsøkes optimalisert. Sanitæranlegget berøres i liten grad, med unntak av noen nye håndvasker. Elektro Det er avdekket manglefull merking av kurser og manglende dokumentasjon av tilsyn og utbedringer av det elektriske anlegget. Prosjektet har derfor bedt elektroinstallatøren om å gå igjennom bygget å sette det i forsvarlig stand, slik at det kan fylles ut samsvarserklæring på det elektriske anlegget i bygget. Dette betyr at installatøren går god for at det gamle elektriske anlegget er i tråd med de krav og forskrifter som gjaldt ved byggets ferdigstillelse og at nye installasjoner gjøres etter gjeldene forskrifter (FEL). Alle tavlene og fordelingene vil bli gjennomgått og satt i forskriftsmessig stand. Nødvendig dokumentasjon vil bli fremlagt.

6 Elektro vil også gå igjennom datakabling, markerings- og ledelyssystemet, brannalarmanlegg, innbruddsalarm, adgangskontroll, utvendig belysning, jordingsforbindelser og automatikktavler for ventilasjonssystem og gjøre nødvendige utbedringer, slik at dette er i forsvarlig stand. Utomhusanlegg På dette området viste skisseprosjektet seg å være mangelfullt utredet. Prisoverslagene som var oppgitt, var ikke tilstrekkelige i forhold til mengden arbeidet som var foreslått. Prosjektet har derfor valgt å sende ut tilbudsgrunnlaget på utomhusarbeidet med opsjoner på en rekke tiltak, slik at kontraheringen kan imøtekomme den økonomiske rammen som er satt. Tilbudsåpning er 23. mai. Det betyr at formannskapet vil få muntlig orientering om nøyaktig hva som kan tas med i prosjektet, eventuelt legges til, eller holdes utenfor i møtet den 24. mai. En ungdomsskole har behov for mer aktivitetsareal enn en videregående skole. Det foreslås å opparbeide en 26 x 42 m kunstgressbane med ballfangernett på østsiden av bygget. På vestsiden vil det etableres en asfaltbane på 30 x 62 m, med oppmerking til volleyball, basket og håndball. Denne asfaltbanen vil kunne islegges på vinteren og har også belysning. Skolen har behov for å etablere et søppelskur samt en enkel kjøreveg frem til ytterdøren ved metallsløyden. For å unngå unødvendig og uønsket trafikk på denne siden av skolen, vil det settes opp en automatisk vegbom ved nedkjøringen på vestsiden. Skisseprosjektet viste et nytt opparbeidet grøntareal mellom skolen og gamle rv 4. Prosjektet mener at det ikke vil være realistisk å kunne få realisert dette innenfor rammen på 17, 55 mill, men har tatt det med som en opsjon i tilbudsgrunnlaget. Skisseprosjektet viste et prisoverslag på å utbedre og utvidet parkeringsarealene rundt rådhuset. Det viser seg at det vil være vanskelig å kunne både rehabilitere eksisterende areal og å utvide til flere parkeringsplasser. Prosjektet har derfor valgt å legge inn i kalkylen en prisantydning på å rehabilitere eksisterende areal. Utvidelsen ligger som egen opsjon i tilbudsgrunnlaget. Utøya-minnesmerke Etableringen av dette minnesmerket vil være en del av utomhusarbeidet ved skolen. Siden dette dekkes av andre midler, tas ikke disse kostnadene med i denne kostnadsoversikten.

7 ØKONOMISK OVERSIKT Rehabiliteringen av Roa VGS utføres av både egne ansatte, firmaer som kommunen har rammeavtaler med og gjennom tilbudskonkurranse i DOFFIN. Alle prisene inkl mva, generelle kostnader og reserver. Romfunksjon Pris Praktisk-estetiske fag Mediatek og bibliotek Undervisningsrom Undervisning, særskilte behov Administrasjon Vestibyle, inkl møbler (300 ) Utomhus skole Parkeringsareal rådhus Tekniske areal/ventilasjon/heis Flytteprosess SUM NYE FORHOLD Garasje/kaldtlager I kommunestyrets vedtak 16. juni 2011 ble enkelte utbedringer utelatt. En av disse var et nytt lagertilbygg. Prosjektgruppen har gjennom detaljprosjektet kommet frem til at det er sterkt ønskelig å få på plass en garasje/kaldtlager, på ca 100 kvm, som skal romme en viktig del av skolens undervisningsmateriale. Lunner ungdomsskole har i dag 4 små traktorer med hver sin henger, 7 mopeder og 1 motorsykkel. Traktorene med henger gjør det mulig å gjennomføre alternative undervisningsopplegg for noen av elevene med individuell opplæringsplan (IOP), der traktorene brukes til snømåking, feiing, gruskjøring, og mange andre små og større oppdrag. Disse traktorene er med på å gjøre elevenes skolehverdag mer meningsfylt. I tillegg tilbyr ungdomsskolen mopedføreropplæring, som er et viktig og populært tiltak for elevene. Dette har ungdomsskolen gjort siden kravet om mopedførerbevis ble innført. Skolen har også et stort antall stoler og bord som benyttes ved større arrangement i skolens regi. Alt dette utstyret trenger et forsvarlig lager, en garasje, i umiddelbar nærhet til skolen, slik at utstyret lett kan benyttes i løpet av skoledagen. Det finnes ikke noe utvendig lager eller garasje ved Roa VGS som kan dekke dette behovet, og det er ikke hensiktmessig at dette utstyret lagres annet sted i kommunen, siden det er aktivt i bruk. Garasjen er foreslått plassert på vestsiden av skolen, i forlengelsen av idrettshallen. Ny garasje/kaldtlager Branntekniske forhold Som tidligere beskrevet er det avdekket en rekke branntekniske forhold ved Roa VGS som må utbedres og som man ikke var klar over i skisseprosjektet. Branntetting, detektering, seksjonering, mm

8 FREMDRIFT Prosjektet er allerede i full gang med det videre arbeidet. Avtale med byggeleder for prosjektet er inngått. En overordnet fremdriftsplan videre blir slik: Juni 2012 Juli 2012 August-nov 2012 Desember Ca 7. januar 2013 Oppstart utomhusarbeid Starte opp arbeider i lokalene til mat og helse Ferie Videre arbeid med utomhus I gangsetting tiltak og utbedringer innvendig i bygget Flytting Første skoledag på Lunner Nye ungdomsskole Selve flytteprosessen vil bli organisert som et eget delprosjekt i det videre arbeidet med tiltak og utbedringer på Roa VGS. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær