SMART Digital - DDA and DDC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMART Digital - DDA and DDC"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKSJONER SMART Digital - DDA and DDC DDA up to 30 l/h, DDC up to 15 l/h Sikkerhetsinstruksjoner

2 Norsk (NO) Norsk (NO) Sikkerhetsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD Side 1. Sikkerhetsinstruksjoner Symboler benyttet i dette dokumentet Kvalifisering og opplæring av personell Sikkerhetsinstruksjoner for operatør/bruker Dosering av kjemikalier Membran ødelagt Bruksområder Feilaktige driftsmetoder 3 2. Montering og installasjon Pumpemontering Endring av kontrollkubeposisjon Hydraulisk tilkobling Elektrisk tilkobling 4 3. Drift Driftsmoduser Pulse Dosing timer cycle / Dosing timer week Pressure monitoring Trykkinnstillingsområder Time+date Inputs/Outputs Reléutganger Empty og Low level-signaler 5 4. Service Utføring av service Reparasjoner 5 5. Kassering 5 Notat 1.2 Kvalifisering og opplæring av personell Personell som er ansvarlig for installasjon, drift og service, må ha riktige kvalifikasjoner for disse oppgavene. 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner for operatør/bruker 1.4 Dosering av kjemikalier Merknader eller instruksjoner som gjør jobben lettere og sikrer forsvarlig betjening. Før noe arbeid på pumpen, må pumpen være i driftstilstand "Stop" eller være koblet fra strømforsyningen. Systemet må ikke være trykksatt! Før strømforsyningen kobles til igjen, må doseringsledningene være koblet til på en måte som forhindrer at eventuelle kjemikalier i doseringshodet kan sprute ut og sette personell i fare. Doseringsmediumet er trykksatt, noe som kan medføre fare for helse og miljø. Sikkerhetsdatablader og -instruksjoner fra produsenten av kjemikaliet må følges ved håndtering av kjemikalier! En utluftingsslange som er koblet til en beholder (f.eks. en dryppbakke), må være koblet til utluftingsventilen. Les dette dokumentet og den elektroniske versjonen av installasjons- og driftsinstruktionen før installering. Installasjonen og bruken av utstyret må være i henhold til lokale bestemmelser og normal god akseptert praksis. 1. Sikkerhetsinstruksjoner 1.1 Symboler benyttet i dette dokumentet Det kan føre til personskade hvis disse instruksjonene ikke tas til følge. Kontroller at delene som er i kontakt med doseringsmediumet, er motstandsdyktige i forhold til doseringsmediumet under gjeldende driftsforhold (se dataveiledningen)! 1.5 Membran ødelagt Dersom membranen lekker eller er ødelagt, lekker det doseringsvæske fra avløpsåpningen på doseringshodet. Hvis disse sikkerhetsinstruksjonene ikke følges, kan det medføre feilfunksjon eller skade på utstyret. 2

3 Fare for eksplosjon hvis doseringsvæske har kommet inn i pumpehuset! Drift med skadet membran kan føre til at doseringsvæske går inn i pumpehuset. Dersom membranen er ødelagt, må pumpen umiddelbart kobles fra strømforsyningen! Sørg for at pumpen ikke utilsiktet kan settes i drift igjen! Demonter doseringshodet uten å koble pumpen til strømforsyningen og sørg for at det ikke har kommet noe doseringsvæske inn i pumpehuset Endring av kontrollkubeposisjon Kapslingsklassen (IP65/Nema 4X) og støtbeskyttelsen er kun garantert hvis kontrollkuben er installert på riktig måte! Pumpen må være koblet fra strømforsyningen! Norsk (NO) 1.6 Bruksområder Pumpen er egnet for flytende, flammesikre og ikke-brennbare medier uten slipeeffekt som overholder instruksjonene i denne installasjons- og driftsveiledningen. Doseringsvæsken må være i flytende tilstand! Legg merke til fryse- og kokepunktet for doseringsmediumet! 1.7 Feilaktige driftsmetoder Pumpen er ikke godkjent for drift i potensielt eksplosive områder! Hyppig frakobling fra strømforsyning, f.eks. via et relé, kan føre til skade på pumpens elektronikk og at pumpen slutter å virke. Doseringsnøyaktigheten reduseres også som følge av interne startprosedyrer. Ikke reguler pumpen via strømforsyningen for doseringsformål! Bruk kun funksjonen "External stop" til å starte og stoppe pumpen! 2. Montering og installasjon Notat Kontroller alle pumpeinnstillinger etter eventuelle endringer i "Setup"-menyen. 2.1 Pumpemontering Installer pumpen på en slik måte at kontakten er lett tilgjengelig for operatøren under drift! Dette gjør det mulig for operatøren å koble pumpen fra strømforsyningen ved nødstilfeller! 3

4 Norsk (NO) 2.2 Hydraulisk tilkobling Notat Bruk beskyttelsesklær (hansker og briller) ved arbeid på doseringshodet, tilkoblingene eller slangene! Doseringshodet kan inneholde vann fra fabrikkontrollen! Hvis et medium ikke må komme i kontakt med vann, må et annet medium doseres først! Stram doseringshodeskruene med en momentnøkkel én gang før igangsetting og igjen etter 2-5 driftstimer med 4Nm. Trykkdifferansen mellom suge- og utløpssiden må være minst 1 bar/14,5 psi! 2.3 Elektrisk tilkobling Kapslingsklassen (IP65/Nema 4X) er kun garantert hvis pluggene og beskyttelseshettene er installert på riktig måte! Pumpen kan starte automatisk når nettspenningen slås på! Ikke manipuler strømkontakten eller -ledningen! 3. Drift 3.1 Driftsmoduser Pulse Minnefunksjon Når tidspunkt eller dato endres i "Time+date"-menyen, stanses doseringen stilt inn i timerdosering og timerrelé (Relé 2)! Ønsket timerdosering og timerrelé må startes på nytt manuelt! Hvis du endrer tidspunkt eller dato, kan det øke eller minke konsentrasjonen! Etterfølgende behandling av lagrede pulser kan forårsake en lokal økning i konsentrasjon! Dosing timer cycle / Dosing timer week Gjelder kontrollvarianten DDA-AR/FC/FCM. Når tidspunkt eller dato endres i "Time+date"-menyen, stanses doseringen stilt inn i timerdosering og timerrelé (Relé 2)! Ønsket timerdosering og timerrelé må startes på nytt manuelt! Hvis du endrer tidspunkt eller dato, kan det øke eller minke konsentrasjonen! Notat Strømkontakten er enheten som skiller pumpen fra strømforsyningen. Signaltilkoblinger Elektriske kretser på eksterne enheter som er koblet til pumpeinngangen, må være atskilt fra skadelig spenning ved hjelp av dobbel eller forsterket isolering! 3.2 Pressure monitoring Gjelder kontrollvarianten DDA-FC/FCM. Hvis trykket overskrider "Max. pressure" angitt i menyen "Setup > Pressure monitoring", stopper pumpen. Den går så i standbymodus og en alarm utløses. Pumpen starter automatisk på nytt når mottrykket faller under angitt "Max. pressure"! Trykkinnstillingsområder Trykket målt i doseringshodet er noe høyere enn det faktiske systemtrykket. Derfor må "Max. pressure" stilles inn minst 0,5 bar høyere enn systemtrykket. 4

5 3.3 Time+date Gjelder kontrollvarianten DDA-AR/FC/FCM. 3.4 Inputs/Outputs Reléutganger Timer Cycle (Relay 2) / Timer Week (Relay 2) Gjelder kontrollvarianten DDA-AR/FC/FCM. xxx NEU Empty og Low level-signaler Skifte mellom sommer- og vintertid skjer ikke automatisk! Pumpen starter på nytt automatisk når tanken fylles opp igjen. 4. Service 4.1 Utføring av service Fare for eksplosjon hvis doseringsvæske har kommet inn i pumpehuset! Ikke koble pumpen til strømforsyningen dersom membranen muligens er skadet! Demonter doseringshodet uten å koble pumpen til strømforsyningen og sørg for at det ikke har kommet noe doseringsvæske inn i pumpehuset. Kontroller daglig om det lekker væske fra dreneringsåpningen! Reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personell. Bruk beskyttelsesklær (hansker og briller) ved arbeid på doseringshodet, tilkoblingene eller slangene! Ikke la kjemikalier lekke fra pumpen. Samle opp og avhend alle kjemikalier på forsvarlig måte! Norsk (NO) Før noe arbeid på pumpen, må pumpen være i driftstilstand "Stop" eller være koblet fra strømforsyningen. Systemet må ikke være trykksatt! 4.2 Reparasjoner 5. Kassering Reparasjoner skal kun utføres av autorisert og kvalifisert personell! Slå av pumpen og koble den fra strømforsyningen før vedlikeholdsarbeid og reparasjoner utføres! Dette produktet eller deler av det må avhendes på en miljømessig forsvarlig måte. Bruk egnet avfallsinnsamling. Dersom dette ikke er mulig, ta kontakt med nærmeste Grundfos-verksted eller serviceverksted. Forbehold om endringer. 5

6 Vedlegg Vedlegg 1 Safety declaration Please copy, fill in and sign this sheet and attach it to the pump returned for service. Notat Fill in this document using English or German language. Product type (nameplate) Model number (nameplate) Dosing medium Fault description Please make a circle around the damaged parts. In the case of an electrical or functional fault, please mark the cabinet. 100% TM Please describe the error/cause of the error in brief. Dosing liquid has possibly entered the pump housing. The pump must not be connected to the power supply! Danger of explosion! We hereby declare that the pump has been cleaned and is completely free from chemical, biological and radioactive substances. Date and signature Company stamp 6

7 Konformitetserklæring 2 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products DDA, DDC and DDE, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky DDA, DDC a DDE, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte DDA, DDC und DDE, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα DDA, DDC και DDE στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits DDA, DDC et DDE, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti DDA, DDC e DDE, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai DDA, DDC ir DDE, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten DDA, DDC en DDE waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти DDA, DDC та DDE, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos DDA, DDC e DDE, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele DDA, DDC şi DDE, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki DDA, DDC in DDE, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите DDA, DDC и DDE, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne DDA, DDC og DDE som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted DDA, DDC ja DDE, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos DDA, DDC y DDE, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod DDA, DDC i DDE, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti DDA, DDC un DDE, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a DDA, DDC és DDE termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: NO: EU samsvarserklæring Vi, Grundfos, erklærer på eget ansvar at produktene DDA, DDC og DDE, som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med disse rådsdirektivene slik de omtrentlig samsvarer med lovene for EU-medlemlandene: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby DDA, DDC oraz DDE, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия DDA, DDC и DDE, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky DDA, DDC a DDE, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: RS: EC deklaracija o usaglašenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod DDA, DDC i DDE, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: Konformitetserklæring 7

8 Konformitetserklæring FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet DDA, DDC ja DDE, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan DDA, DDC ve DDE ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: JP: EC SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna DDA, DDC och DDE, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 DDA, DDC 和 DDE, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : KO: EC Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809: 1998, DIN EN ISO 12100:2010. Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standard used: EN : 2001 (second edition). EMC Directive (2004/108/EC). Standards used: EN : 2006, EN : 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN : This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions. Pfinztal, 1 December 2014 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 8

9 Declaration of conformity RU 2 Насосы объемные серии DDA, DDE, DDC сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление правительства РФ от ). Сертификат соответствия: C-DK.АЯ56.B.01421, срок действия до г. Истра, 1 августа 2013 г. Declaration of conformity RU Касаткина В. В. Руководитель отдела качества, экологии и охраны труда ООО Грундфос Истра, Россия , Московская область, Истринский район, дер. Лешково, д.188 9

10 Grundfos selskaper Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin Garin Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax:

11 Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses revised Grundfos selskaper

12 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S