KTF Kurs Innkjøp Løfte innretninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KTF Kurs Innkjøp Løfte innretninger"

Transkript

1 KTF Kurs Innkjøp Løfte innretninger Regelverk / Maskinklasser / Evaluering Classification: Internal

2 Agenda Regelverk / standarder Maskin klasser Levetid Evaluerings modeller 2 Classification: Internal

3 Kravhierarki for løfteinnretninger Norsk lov Ny offshore kran: Petroleumsloven Bruk av offshore kran: Arbeidsmiljøloven / Petroleums loven Ptils forskrifter Andre forskrifter Innretningsforskriften Forskrift om maskiner, best. nr. 544 (Direktoratet for Arbeidstilsynet) Aktivitetsforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Dec 2012 (Direktoratet for Arbeidstilsynet) NS EN Relevante NS-EN standarder Norsok R-002 rev.2 NORSOK R-003N Norsk Olje og Gass retningslinjer NWEA Retningslinje Andre krav Selskaps interne krav Prosjektkrav Selskaps interne tilleggs krav 3 KL-Simkran-03-Presentasjon 7 Rev: Classificati on: Internal (Restricted Distribution ) 2011-

4 Petroleumstilsynets forskrifter Petroleums tilsynet har tilsynsmyndighet med alle petroleums anlegg i Norge. Viktig innhold relatert til bruk av Kraner og løfteredskaper: Rammeforskriften 1 Veiledningen Teknologisk utvikling, 7 Ansvar etter denne forskrift Innretningsforskriften 5 Utforming av innretninger 10 Anlegg systemer og utstyr Veiledning e). viser til NORSOK R-002 for løfteutstyr 69 Løfteinnretninger og løfteredskap Gjeldende for løfteutstyr er DATs Forskrift om maskiner (best. nr. 544), NS-EN bør brukes for Offshorekraner 80 Innretningsforskriften gjelder ikke for produkter omfattet av forskrift om maskiner 4 Classificati on: Internal (Restricted Distribution ) 2011-

5 Petroleumstilsynets forskrifter Aktivitetsforskriften 21 Kompetanse 30 Sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter 45, 46 og 47 Vedlikehold 92 Løfteoperasjoner Henviser til NORSOK R KL-Simkran-03-Presentasjon 7 Rev: Classificati on: Internal (Restricted Distribution ) 2011-

6 DATs forskrift om maskiner Best. nr. 544 Forskriften retter seg mot produsent av utstyret, evt. importør av utstyret dersom det blir produsert i et land utenfor EU-området Forskriften inneholder bla. krav til: Maskin og sikkerhets komponenter Nødstopp Bruksanvisning (NB! På Norsk) Samsvarserklæring & CE merking (NB! NORSOK R-003 annex H krever i tillegg sertifikat) 6 KL-Simkran-03-Presentasjon 7 Rev: Classificati on: Internal (Restricted Distribution ) 2011-

7 Produkt standarder ( utdrag) Forskrift om Maskiner henviser videre til Normative «C» Standarder som: NS-EN , Cranes-Offshore cranes - Part 1 General-purpose offshore cranes NS-EN 15011:2011 Bro og travers kraner NS-EN Kraner Motordrevne vinsjer og Taljer ( del 1 og del 2) NS-EN 81-1 Sikkerhets regler for konstruksjon og installasjon av elektriske heiser NS-EN 81-1 Sikkerhets regler for konstruksjon og installasjon av hydrauliske heiser NS-EN 13157:2004 Kraner Sikkerhet Manuelt drevet løfte utstyr NS-EN 1570:1998 Sikkerhets krav for løftebord Noen som ser hvilke EN standarder vi mangler EN standarder som dekker spesialkonstruerte løfte innretninger i Boreområdet 7

8 NORSOK R-002 Rev Tekniske krav til Løfteutstyr i Petroleumsvirksomheten land og hav. Standarden beskriver krav til løfteutstyr i henhold til prinsippene i maskinforskriften Relevante krav i forbindelse med offshorekraner finnes i : Annex A Krav til utsettings arrangement, inklusive offshorekran for MOB båt utsetting Annex B Krav til design for Materialhåndtering Offshorekranstudie, Kranbegrensingskart etc. Annex C Krav til løfteredskap Annex F Krav til Portable units (Kontainere, laster etc.) Annex G Beskriver hvilke standarder som skal brukes for kraner, med tilleggskrav for petroleumsindustrien. Kap 4.14 krever verifikasjon iht DNV OSS-308 Norsok R003 Annex H krever i tillegg sertifisering av kranen før bruk av sakkyndig virksomhet. 8 KL-Simkran-03-Presentasjon 7

9 Hvordan ser virkeligheten ut offshore

10 Sikkerhets nivå Sikkerhetsnivå - Kost Sikkerhets nivå Tilfredstillende sikkerhets nivå kan oppnås til en akseptabel kost Standardisering gir bedre kost utnyttelse og høyere sikkerhet Krav i Olje bransjen overdriver på mange områder hvor kost øker kraftig uten nevneverdig sikkerhets økning Akseptants nivå må balanseres mot sikkerhets nivå og kost Acceptance Kost

11 Hvordan spesifiseres ofte kraner idag Generelt i olje bransjen spesifisere vi pr fag disiplin Mekanisk Elektro Instrument Teknisk sikkerhet HMS / arbeidsmiljø LCI MC Disiplin kravene frittstående krav, ofte ikke harmonisert med Maskinforskriften Dette bærer ofte galt av sted, da selskapenes krav er i stor grad basert på behovet for å bygge Platform og prosess anlegg. Ved Kjøp av «Produkter» blir det ofte mange konflikter. Kran og Løft fagpersonell ikke involvert 11 Classification: Internal

12 Hvorfor konflikter Bransjen spesifiserer ikke kranen iht Normative standarder gitt i Forskrift om maskiner 2006/42/EEC Kranleverandører tilbyr iht 2006/42/EEC og EN Offshore bransjen tar med alt, man tror og mener er relevant «sikre seg» Hver enkelt fagdisiplin forstår ikke «Komplett Maskin» Holdninger ofte at «Kranprodusenten» ikke kan sitt fag. Mange Norsok Standarder som blir tatt med i spesifikasjoner er utdatert og i konflikt med Forskrift om Maskiner og til eks EN Krav / løsninger dikteres til kran leverandørene, noe som ofte resulterer i dårligere løsninger en leverandørens standard Kranleverandører pålegges å jobbe i selskap interne systemer, som krever mye oppfølging tar fokus bort fra produktet de skal levere 12 Classification: Internal

13 Forbedrings områder Egen Kran fagdisiplin i selskapene Fagdisiplin kran & løft ivaretar tekniske og helhetlige krav for løfteinnretninger. Krav bygget på forskrift om maskiner 2006/42/EEC og til eks EN Selskaps spesifikke krav Harmonisert med krav i Normative referanser Selskaps krav bør fokusere på sikkerheten ( ikke kjekt å ha krav) Involvering av kranteknisk personell tidligst mulig ( fra Konsept fase) Fokus på enkle, robuste konsept for effektiv material håndtering Reduksjon av administrativ oppfølging, som ikke bidrar til sikkerhet 13 Classification: Internal

14 2. Sikkert design av offshore kran. Kranen skal designes iht Forskrift om Maskiner og EN Dette innebærer at følgende elementer blir ivaretatt gjennom regelverket: - Struktur design og sikkerhets faktorer - Sammenbruddskurver og sikkerhets faktor for understøttelse av kran kabin - Beregninger av last kart - Farer og farlige situasjoner ved bruken av kranen - Arbeids miljø, støy, lys, ergonomi - Tilkomst, gangveier, rekkverk - Sikkerhets funksjoner som AOPS, MOPS, Nødlåring - Design av hydraulikk systemet - Elektriske systemer - Instrumentering - Krav til bruker manual og vedlikeholds manual - Krav til samsvars erklæring og CE merking 14 - Tileggskrav i Norsok R003 Annex H som krever sertifisering KL- Simkran- 03- Presentasj on 8

15 Rangering av kranens sikkerhetssystemer iht. NS-EN Sikker stuktur design Svikt kurver Nødfunksjoner Nødstopp, MOPS Passivt system Aktive systemer Overlast systemer AOPS etc. Grensebrytere, sektorbegrensinger Indikatorer, alarmer Hendelse

16 3.Kranens levetid Kranen er designet etter en kranstrukturklasse og en maskinklasse som har en teoretisk levetid ut fra forutsatt bruk Selskapene bør beskrive anbefalt kranklasse og maskinklasse for kraner basert på forventet bruk og antall last sykler Levetiden på de fleste av dagens kraner er typisk 20 år for struktur og lavere for de fleste av komponentene Offshore Kranerlevetid overvåkes vanligvis fortløpende ved automatisk logging, og prosessering av logge data og vising av dette på skjerm, for andre kraner må dette ofte beregnes manuelt basert på bruks informasjon Når det er konstatert at kranens levetid er brukt opp, må det gjennomføres en risikovurdering og påfølgende generaloverhaling FØR kranen godkjennes for videre bruk, Teknisk ansvarlig har ansvaret for at dette blir utført 16

17 Kran klasser ( F.E.M Booklet 2) Ved design av en løfte innretning og komponenter så må man ta hensyn til bruken av kranen som den er tiltenk å ha i sin levetid. Bakgrunnen for dette er å klassifisere følgende: - Hele løfte innretningens levetid - Struktur levetid - Individuelle komponenter som en del av helheten. Klassifiseringen er basert på 2 følgende kriterier - Totalt antall timer forventet bruk av maskinen - Kroklasten, eller last syklusene som maskinen er usatt for 17 Classification: Internal

18 Kran klasse 18 Classification: Internal

19 Kran klasse Typisk offshore kran bør da ligge på U4 / Q2 / A4 19 Classification: Internal

20 Kran Maskineri ( maskinklasser) Typisk offshore kran bør da ligge på T5 / L2 / M5 20 Classification: Internal

21 KL- Simkran- 03- Presentasj on 8

22 Kranklasser forts Hvorfor er dette viktig? For å sammenligne 2 leverandører må kranene har samme levetid på struktur og Komponenter Leverandør A U4 / Q2 /A4 T5 / L2 / M5 Leverandør B U3 / Q2 /A3 T4 / L2 / M3 Konsekvens U4= Last sykler T5 = Full last timer Konsekvens U3 50% lavere levetid T4 50 % lavere levetid 20 års levetid ved forutsatt bruk Komponent overhalinger i perioden drifts timer* 10 års levertid ved forutsatt bruk Komponent overhaling i perioden drifts timer * * Drifts timer estimert til 1/3 på hver funksjon av kranens av total driftstid 22 Classification: Internal

23 Capex og Opex, Helhets vurdering ( eksempel) Leverandør A Pris: 25 mill Leverandør B Pris: 23 mill Life cycle cost: Service og vedlikehold Sakkyndig kontroll Komponent bytte 1 gang Totalt est: 15 mill Life cycle cost: Service og vedlikehold Sakkyndig kontroll Komponent bytte 2 ganger Totalt est: 20 mill 20 års levetid TCO : 40 mill Årlig kost :2 mill 10 års levertid TCO: 43 mill Årlig kost: 4,3 mill 23 Classification: Internal

24 Erfaringer kranklasser Anbefalinger for offshore kraner treffer godt brukstid og last sykluser Struktur: U4 / Q2 / A4 Maskineri:T5 / L2 / M5 Andre forhold som påvirker: Regelverks endringer ( som vil kreve oppdateringer) Teknologiutvikling som gjør at utstyr må byttes ( eks El komp, kranstyring etc) Kost / nytte vurderinger tilsier: For lave kranklasser får høye OPEX kostnader Rett kran klasse balanser CAPEX / OPEX godt For Høye kranklasser, øker markant CAPEX uten å redusere OPEX i tilsvarende stor grad Dagens teknologiske utvikling takt tilsier at praktisk levertid er ca 20 år

25 Kranens utnyttelsesgrad Last Utnyttbar kapasitet SF SF SF DF (1,3) SWL DF (1,3) DF (1,3) DAF mot supl.båt SWL Lastkart DAF mot supl.båt DAF pga. flyter SWL Lastkart flytende inst. Last i bevegelse pga. heisewinsj Last i bevegelse pga. heisewinsj og supply båt Last i bevegelse pga. heisewinsj, suply båt og flytende inst. Plattformløft Båtløft FPSO/flytende inst KL- Simkran- 03- Presentasj on 8

26 Laste kart Last kart Kran A Last radius Last kart Kran B Platform løft ( T) Hsign 1,0 H sign 2,0 H sign 4,0 H Sign 5, T , T , T 15 12,5 11, T , T ,5 Last radius Platform løft ( T) Hsign 1,0 H sign 2,0 H sign 4,0 H Sign 5, T T T T T

27 Evaluering Evaluering må gjøres opp mot kravene som er satt produktet, spesifikasjoner må skrives nøytralt som dermed kan evalueres, vi tar ett eksemplet Ny bil spesifikasjon: Stasjons vogn, 500 liter bagasjerom, 5 personer. Min 100 hk motor, automatgear. Minst 5-6 bilmerker oppfyller kravet, enkelt å evaluere, TCO, erfaringer med modellene vil være utslagsgivende Ny bil spec nr 2: Stasjonsvogn, DSG gir kasse, 140 HK motor, 4 motion all track, mobilitets garanti. Kun en bil oppfyller kravet, hvordan evaluere dette?

28 Evaluerings modeller Evaluering modeller må lages for å passe med Kraner og Kranspesifikasjonen Typisk evalueres bla følgende ifm teknisk evaluering: - Organisasjonen til tilbyder ( Lokaler, planer underleverandører etc) - Personell forhold (ledelse, kapasitet, kompetanse ) - Tekniske forhold ( tegn, spesifikasjon og tekn data ) - HMS ( ledelse, verfikasjoner, hendelser, opplæring, HMS program, håndtering av kjemikalier, HMS mål parameter) - Andre forhold som ( erfaring, referanser, arbeids belastning )

29 Kommersiell evaluering Pris sammenligning Leverings betingelser og kostnader med dette ( ex work, FCA,FOB, DDP osv) Leveringstider opp mot pris Garantibetingelser Betalings betingelser Ofte blir følgende kostander ikke tatt med: Utjevning av tekniske forhold for lik pris vurdering Levetid for produktet ( Kranklasser og maskin klasser Total Levetids kostnader ( TCO) ( service, vedlikehold, komponent levetid osv)

30 Kommersiell evaluering kombinert CAPEX / OPEX Pris sammenligning Leverings betingelser og kostander med dette ( ex work, FCA, CIF, DDP osv) Betalings betingelser Utjevning av tekniske forhold for lik pris vurdering Levetid for produktet ( Kranklasser og maskin klasser Total Levetids kostnader ( TCO) ( service, vedlikehold, komponent levetid osv) CAPEX kost forskjellene er ikke ett godt grunnlag for valg av lev Kombinert CAPEX / OPEX evaluering gir mer balansert bilde

31 Evaluering Oppsummering Egne evalueringsmodeller for løfteinnretninger Tekniske egenskaper til løfte innretningen må utjevnes Kran klasse / maskinklasser må evalueres Levetids kostnader som ( TCO): Serviceintervaller, utskifting av deler på timer / år, service og reservedels kostnader Løfte innretningens egnethet til å utføre jobben sikkert og effektivt

32 Anbefaling ved anskaffelse av løfte innretninger Krav spesifikasjon bygget på Forskrifter, Standarder og Harmoniserte interne krav Helhets krav utarbeidet av kran faglig personell, ikke pr fag disiplin Standardisere på leverandørens standard produkt og erfaringer - Gevinst på reservedeler som er standard - Full support fra kran leverandør i levetiden - Lavere produkt kostnad ( CAPEX) Bruke hele markedet for å anskaffe kraner ( Mange gode utenfor Norge) Egne evaluerings modeller Vektlegge OPEX kost ved anskaffelse (TCO) Vurdere helhetlig service, reservedels avtaler med leverandør - Sikrer tilgang på original sikkerhets kritiske deler og produkt kompetanse

33 Barrierer for sikre løfteoperasjoner Ca 80% av alle HMS avvik skyldes menneskelige feilhandlinger Sikker design av løfteinnretninger som gjør de sikrere og enklere i bruk vil har stor effekt for å redusere hendelser Vedlikehold Sakkyndigkontroll Kompetanse Risiko basert Kontroll program Operasjon Ledelse Risiko vurdering og planlegging Kompetanse Kultur og holdninger Arbeidsprosseser Sikkert design RCM basert vedlikeholds program Vedlikeholds manual Kompetanse Forskrift om maskiner Produktstandarder Normative standarder Harmoniserte interne krav 33

34 KTF innkjøp av løfte innretninger Jan Thore Lygren Spesialist Kran & løft Tel: Classification: Internal