f OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "f OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst"

Transkript

1 f OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst g » Gnr: 48 Bnr: 286 I akstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takstekonorn Werner Bogstrand Kommunenr 1871 Kommune: Andenes Steinveien MEL1311 Sted/dato Melbu/ Tel: Rapportansvarlig Bogstrand Werner Fax:

2 1111 Rapponansvarlig.Bogstrand Werner G.nr. 48 Bnr 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en lfittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (61T12) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifie. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten cr en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoncr. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at infonnasjonen ikke var korrekt. Eicaformell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. 1 tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers uteve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med filhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklageri forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er natudig utfort i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelser i tråd med NBI's veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: _ Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer li Tilstandsgrad I: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Krallige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Tfistandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. REFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basen på undersøkelsesnivå I som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrensesom følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tcpper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Flater som er skjult av sne eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor fiatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonspraving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el, anlegg, osv. _ Yttertak inspiseres normalt fra lofthinnsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. I-1 Uinnredcdc kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiscres dersom annet ikke er nevnt. LI Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs, uten forhåndskunnskap om objektet. LI Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell utarbeidet på grunnlag av Byggforsksericn Byggforvaltning Intervaller for vedlikehold Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av sterlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ea i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterierenn Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 1 av 24

3 Gnr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Lcilighetsnr: 3 teknisk levetid, som for eksempel estetikk, okonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. I.evelidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. TILLEGGSINDERSOKELSER Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse. men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer erundige undersokelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiscres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres utfra helt enkle vurderingskriterier. Det anbcfalcs alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersokelser er onskelig ANDRE I ritrykk OG DEFIN1SJONER Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et delinert referanseniva. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivact Stikktakninger Enkel kontroll under overflaten av et objekt. ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel. vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvit svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået. graden i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre bjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å male eller søke etter ffiktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feillmangler som bor rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bor takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Egne premisser Ingen konstruksjoner er åpnet og isolering kan derfor kun antaes å følge hyggeårets krav. Flater dekket med sne kan normalt ikke vurderes/besiktiges. Generellt forutsettes også at bygningene er godkjente av byggemyndigheter slik de framstår ved befaringene. Eventuelle eternittmaterialer inneholder asbest og isolerglass fra ca kan inneholde miljegiften PCB. Er verditaksering utbedt foretaes generell verdireduksjon i h.h.t. bygningers/arealers alder og slitasje. Rør- og el-arbeider er ikke faglig vurdert. Punkterte vindusglass kan forekomme i bygg generellt, krever oftest spesielle lysforhold for avdekking. Kommenteres om oppdages. Kfr. stedlig brann-/feievesen for detaljer om tilstand/krav for piper/ildsteder. Inspektør er avhengig av korrekt informasjon om byggeår, renoveringer, tilbygg, reparasjoner/reparasjonsgrader, skader/feil/mangler etc. I perioder med tørnær kan mulige lekkasjer ikke bli oppdaget og eiers/beboers rapportering er da vesentlig. Det må taes forbehold om innelukket fukt/råte/mugg som ikke kan sees uten åpning av konstruksjonen el. fordi den var tildekket ved befaring. Likeledes forbehold om event. skadedyr o.l. som pga temp./spes. værforhold/lagret utstyr o.l. ikke kunne sees. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og Norges Taksteringsforbund Side 2 av 24

4 G.nr: 48 13nr 286 F nr/s.nr I xilighetsnr: Befarin s- o eiendomso I snin er Befaring: Formidler: Skifte Eiendom Nord Selger: Staten v/forsvarsdepartementet v/forsvarsbygg Takstkonsulent: Werner Bogstrand Til stede: Ingen. Befaringsdato: Eiendomsopplysninger: Gårdsnummer: 48 Bruksnummer: 286 Seksjons/festenr: Leilighetsnr: Adresse: Postnr/Sted: Type bygning: 4-mannsbolig i 2 etasjer, kjeller og kvistloft Byggeår.: Antas ca Tilbygget.: 70 Forsikringsselskap: Selvasurandør Sameiebrok: Dokumentkontroll: Situasjonskart Målebrev Flyfoto Eiers Egenerklæring Fotos Ikke utlevert ved levert rapport, ettersendes Andre opplysningen Ved befaringen var det oppholdsvær, overskyet og ca 10 grader C. NB-Eiendommen står nå på parsell under fradeling fra bnr. 286, men har enda ikke fått eget bruksnummer og er derfor ført inn under 286. I rapporten er bygget organisert som følger: I 1. etg. er leilighet A tenkt mot øst og leilighet B mot vest. 12. etg. leilighet C mot øst og leilighet D mot vest. NB-Dette er oppgradering/fornying av tidligere foretatt rapport med befaring pr Befaringen denne gang er utført etter samme rapportformular og har i hovedsak søkt endringer i forhold til forrige rapport hva gjelder tekniske konstruksjoners tilstand. Det er også foretatt markedsvurdering ay verdisettingen i forhold til dagens prisleie på Andenes. Det er også hensyntatt at boligene nå er ca ett år eldre og har ca ett års større alders- og værslitasje. Der det ikke er registrert bygningsmessige arealendringer er byggene ikke oppmålt påny. Det er heller ikke utbedt eiers egenerklæring ved denne befaringen pga kun oppgradering. NB! Vanntilførsel var avstengt ved befaringen. Det betyr at vanntrykk og event. rørtetthet ikke kunne kontrolleres. Rapporten kan kun brukes a godkjente medlemmer Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 3 av 24

5 G.nr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 Konklus'on/sammendra Ifer nern(rerhold som er iurderi d henne ha r nilrg hei»dni»,, sann anherahe rnerbkere undersekelrer GENERELL Bygningen er bygd i 2 boligetasjer med kjeller og kvistloft. Boligetasjene er delt i 2 leiligheter på hvert plan, alle med felles inngang og trappegang. Den er fundamentert på delvis nedgravd grunnmur med stept gulv på grunn. Hovedyttervegger i tre og antaes i bindingsverk. Ukjent isolering. Veggene er utv. kledd med utlektet trepanel. Innv. er det nyttet plater/paneler. Det er innsatt isolerte vindu i boligdeler og kvistloft og kobla/delvis enkle vindu i kjeller. Takkonstruksjonen er i tre m/undertak i trepanel og tekke av skiferstein. SAMLET Utv. er tekket noe mosegrodd og endel taksten mangler og må erstattes. Endel rust på takbeslag og takrenner/nedløp må behandles event. utskiftes. Kledning, omramming o.l. er endel råteskadet og må gjennomgåes og utskiftes. Glassbrekkasjer på vindu må repareres/utskiftes. Innvendig registreres slitte flater i alle fire leilighetene. Endel våtrom med utryggeutette membraner og her trengs gjennomgang og renovering. Endel fuktskader/råteforekomster registrert i vindu, veggog takflater inne i bygget. Fuktskade i kjekkentak leil. B må nærmere undersøkes og repareres. Fuktskade i tak på kvistrom, både på sor- og nordsiden. I kjeller registreres salt- og fuktgjennomslag i gulv- og veggpartier samt fuktopptrekk med påfølgende pussutfall på særlig den vestre pipen. Vann- og avlopsanlegg må nærmere kontrolleres med påslått vanntrykk. Nevnte mangler på det elektriske anlegget må gjennomgås av fagmann og utbedres av samme. RENOVERINGER/PÅKOSTNINGER (i fig. mottatte opplysninger): Foreligger ikke opplysninger om dette ved rapportskriving. FORUTSETNINGER: li/stanifsgrader settes ogr begrunnes utfra og /Pretatt rurdering. Altle fuknalkwer ogyakset forenat meti itifs Protbnetet: Motstandsnhilinaer foretaes trerirke, fititsok kan fratikastonerpd forstjell47e.flater. linntingent'e/s referansenird er bygningsloven oheraktuelle bjggeforskrifier ret hngedr. Flater, rdtrtnn, konstrukjenter rurderes utfra forventet statularat forhohl til ahler aer normal bruk/slitasfr. Rapporten ba veres på pisuellobserpasjon, registrerfrg ar symptomer og arrik Selrom boh:ffsalgsrapportforerager, betir det ikke filtak for grana'47 undervokelsesplikt av eiendommen fer kfrp. Afr "Alrhendings-loro': ALR - reæ rirent ater å lese gjennom rapporten for ararekking ar eventuelle fellakee oppownbwer fer bru.f. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 4 av 24

6 1111 anr: 48 Bnr: 286 F.nranr: Leilighetsnr: Si natur Melbu, den Stempel og underskrift Rapporten kan kun brukes a godkjente medlemmer av: NITO Talcst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 5 av 24 Ettertrykk forbudt

7 kapportansvarhg: Rogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 286 EnriSmr: Leilighetsor: VERDIVURDERING Tilleggsmodul TOMTEN Areal: 740 rn2 Regulert område: Ja fl Nei fl Under regulering Andel av fellesareal: rn2 Av tomten kan fradeles nye tomter: fl Ja fl Sannsynlig litnyttelsesgrad. Nei øvrige anlegg på tomten/kornmentarer ANDRE BYGNINGER : Nei. OPPARBEIDET HAGE : Opparbeidet gressplen mot øst, sør og vest. LYS- / SOLFORHOLD HOVEDUTSIKT : Gode. : Mot sør. ADKOMST ANLAGT MOT : Nord. Ved tidligere taksering ble det utlevert et foreldet målebrev som viste totalt areal på bnr. 286 på 3647,9 m2. Etter dette ble bnr. 365 og 366 fradelt og pr. i dag er restarealet på bnr. 286 lik 1927,5 m2. Tallene oppgitt av teknisk etat Andøy Kommune i tlf Hjemmelshaver har nå søkt om fradeling for egen parsell til Edm. gt. 9 på ca 740 m2. Dette er nå under fradeling i fig. teknisk etat. Dette omtrentlige arealet er nå brukt i taksten og det må derfor taes forbehold om mindre justering av tallet ved ferdig målebrev. Tomtearealet er beregnet ut fra vedlagte tomtedokument el. via kontakt med byggemyndighet. Arealet må der det ikke er eksakt oppgitt betraktes som omtrentlig da fysisk oppmåling ikke er foretatt. Se gjeldende planer for regulering, etc. for ytterligere informasjon om området.justert teknisk tomteverdi medtar opparbeidingskostnader for grentarealer,beplantning,vei- og parkeringsarealer, brostein/belegningsstein/ hageheller/kantstein o.i., samt opparbeidelse av vann - og avløpsledninger og tilknytningsavgifter for vann og avløp der dette er aktuelt. Opplysninger vedr. vann/avløp/elektrisitet fra hjemmelshaver, dennes representant el. bygningsmyndighet. Normalpris for tomt kr.: JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (->12L) KR.: Eiendomstomt o Festetomt O Annet Rapporten kan kun brukes as godkjente medlemmer as: Initialer: NIT( ) Takst og N EF Norges I aksteringsforhund Side 6 av 24

8 Rapportansvarlig: Rugstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 286 Fur/S.nr: I.eilighetsnr: HOVEDBYGNING: AREALER - ROMFORDELING - TEKNISK NYVERDI Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealrnaling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmung av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåhng av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåhng av boliger" utgis av Inforrnasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: I. I Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er rnaleverdige. MARKEDSFØRING: Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM): Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. ETG AREALER ROMFORDELING (ANTALL ROM) BTA BRA Areal Areal Sove- Opph.- Bad/ WC/ Vaske Etg Kjøkken Dusj WC Bod Garasje Brutto Bruks P-rom S-rom rom rom dusj dusj forli Kjell er etg 2. etg Loft SUM Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: N1TO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 7 av 24

9 6.nr: 48 I3nr. 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: øvrige rom/kommentarer I tillegg til nevnte rom inngår gangareal i etasjen(e). Utebod / garasje der dette er aktuellt. Arealer med i BRA, er automatisk med i verdien. Øvrige tilleggsarealer medtaes under TILLEGGSBYGNINGER. P-ROM : På loftsetasjen regnes hele arealet som S-rom. 2. og I. etg. er hele flaten unntatt to boder i hver etasje medregnet som P-romsareal. 1 kjeller regnes hele flaten som S-rom. SPESIELT: Loftsetasje består av flre enkeltboder og stort fellesareal til sammen kalt fem boder i taksen. det er lagt gulv på etasjeflaten og areal på loftet medregnes dermed. 1 en av bodene i kjeller er alle beredere plassert og det er sluk i guivet på denne. 1 bodrommet ved siden av vaskerommet, med tilgang fra vaskerommet, er det trolig tidligere tørkerom. Det er også et kottrom under trapp opp til I. etg. ADKOMSTER: Hovedinngang mot nord til vindfang på terrengnivå. Derfra trapp ned til kjeller og opp til 1. etg. med leilighet A mot øst, leilighet B mot vest. Fra trappegang er det så trapp videre til 2. etg. med leilighet C mot øst og leilighet D mot vest. Fra trappegang er det så videre trapp til loftselasjen. NORMAL TEKNISK NYVERDI, STEDSBETINGET KR.: TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD OG ANDRE KONSTRUKSJONER (-> 12 B) KR.: FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLØSNING (-> 12 D) KR.: 0 SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK NYVERDI (->12 F) KR.: Kommentarer: Tillegg ekstra standard: Ikke beregnet. Foretatt vanlig generell verdireduksjon tilstand på befaringsdagen. som følge av alder og slitasjegrad, samt boligens generelle Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer as: Initialer: N1TO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 8 av 24

10 Rapportans arlig: Rogstrand Werner G.nr: 48 Bnr 286 Enr/S.nr: Leilighetsnr /0 TILLEGGSBYGNINGER TILLEGGSAREAL ANDEL AV FELLESAREAL Bygningstype/Arealtype 1. TEKNISK NYVERDI (-> 12 H) KR.: VERDIREDUKSJON (-> 12 I) KR.: Kommentarer Tilbygget garasje-/utebod-areal medtaes i hovedbygning dersom fast i bygning. øvrig tilleggs- og frittstående areal medtaes her. Det regnes vanlig generell verdireduksjon også for tilleggsbygninger/- arealer. I - Ingen tilleggsarealer beregnet EIE- OG LEIEFORHOLD EIEFORM: Selveierbolig Sameiet omfatter. leiligheter Sameiebrøk: Fellesutgifter: fl Nei fr2 Ja Dugnadsordninger: E Nei E Ja SAMEIEFORHOLD o Ja 0 Nei Sameiets formue kr Husleien omfatter: fl Varmt vann Hvis ja, hvilke: Trolig vedlikehold, snørydding ol. Hvis ja, hvilke: Ukjent. /gjeld kr.: fl Oppvarming SPESIELLE OPPLYSNINGER Konsesjonsplikt: Borett/Boplikt: Kommentarer Ja Ja Nei 1:21Nei Offenthg forkjøpsrett Utleieforhold: fl Ja 0 Nei fl Ja E Nei Privat forkjøpsrett- o Ja 0 Nei El Ja I h.h.t. mottatte opplysninger fra eier el. dennes representant. For event. heftelser og servitutter henvises det til panteattest/grunnbok for eiendommen. Event. legalpant o.l. er ikke nærmere kontrollert. Ved eventuelle ubebygde fellesarealer o.l. må det sokes om konsesjonsfrihet for disse. Det foreligger ingen informasjon om eventuelle dugnadsordninger samt byggenes/leilighetenes organisering og heller ingen andre spesielle opplysninger. Alle leilighetene var ubebodd ved befaringen. Boligene er pr. dato eid av Forsvaret. Forsvarets personell har normalt en tidsavgrenset mulighet for forkjepsrett til boligene. Etter at denne perioden er utgått kan boligen legges ut på åpent marked. Om denne retten skal gjelde for Edmundsgt. 9 er ikke kjent. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer ay: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 9 a 24

11 G.nr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 T EKNISK VERDI Rubrikkhenvisninger er til intern bruk for takstmannen MARKEDSVERDI Markedsvurdering: Eiendommen ligger i estre del av Andenes sentrum ca 300 m fra hovedgaten. Nærområdet består av eneboliger og flerleilighetshus som dette. Området er åpent og relativt flatt. Det er gode lysforhold til eiendommen og den beste utsikten regnes mot ser og est. Eiendom men har generelt et akkumulert vedlikeholdsbehov og behov for endel oppussing/oppgradering. Fuktgjennomslag/saltgjennomslag o.l. er vanlig på eldre murer og gulv pga. tidligere byggeskikk uten fuktsperre mot grunn og mot terreng inntil muren. Teknisk tilstand, event. registrerte feil/skader/mangler er omtalt i rapporten nedenfor. Event. tilleggsbygninger som garasje/uthus/altaner/verandaer/balkonger hensyntaes i verdiberegningen. Eiendommen vurderes markedsmessig som kurant å omsette innenfor angitt prisområde. Rapporterte omsetninger i nærområdet er med å indikere beliggenhetens markedsinterresse. Vurdering av eiendommen skjer på bakgrunn av dens tilstand på befaringsdagen, samt at det taes hensyn til normal ekle og slitasje. Generellt forutsettes også at bygningene er godkjente av byggemyndigheter. NR - rekrirent plikter å lesegfrill10111 bruk. tapporten for ndekking n enwenile feihatige opplymbster DAGENS MARKEDSVERDI KR.: LANEVERDI KR.: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF NorgesTaksteringsforhund Side 10 av 24

12 Unr: 48 Hor: 286 Enrr'S.nr: I,eil igheisnr: Edmuns ate 9 Li)nredr: Antas ca Grunn og fundamenter I»rdering twegrunn og findamentning Kunlen»ger ro: Type fundament er ukjent i utgangspunktet, men plasstept betongmur og byggetid kan indikere plasstøpt betongsåle. - Det opplyses og kan sees indikasjoner på sandgrunn i området samt morene grunn. Grunnen vurderes som stabil, dog registreres mindre terrengsig særlig mot ser. Fundamentet er nedgravd og tilstand er ukjent. Normal alderssvekkelse påregnes. Lel endrheiraimmger Antatt normal levetid for plasstept betong. Reparasjon år Grunnmur 1»densfrisen oinfolter inte// obsenwsjon som gfrlder wektnng rembsge, Ii,rderinger TC: 2 -Hovedmur i plasstopt betong. Utv. malt over terreng. - Registrert gammel type fuktsikring under terreng, type Gudrong el. I. - På innsiden er det trolig montert Tresonitt-plater (eldre type isolasjon) samt pusset og malt innenfor disse. Hvor mye ' av denne som er montert er usikkert. Registrert mindre sprekkedannelser, særlig i servestre og nordvestre hjørne, endel malingsflassing og innv. endel salt-/fuktgjennomslag. Mur under terreng er skjult og med ukjent tilstand og event. innv. fukt må derfor bare tilskrives mulig svikt i utvendig fuktsikring. Saltutslag innside mur/gulv er oftest resultat as utilsiktet fuktgjennomslag gjennom mur-/gulv-konstruksjon. På-/oppforinger mot mur/betong betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur og trevirke. Leiemirhenimmgel Antatt normal les etid for plasstept betong. Reparasjon år Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel år Antatt normal les etid for mur m/ overflatebehandling, slemming år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side II 1IN 24

13 G.nr. 48 Bnr: 286 F.nr:S.nr: Leilighebnr: Drenering nedenneene gfelderintinkrinn arnrannenur Off ddlingsseennebe er drensree runlernwer TC: - Type drenering er helt ukjent. - Taknedløp er ikke koblet ned til terreng og det kan tenkes å ikke være nedlagt drenering. - Eldre type smøremembran som fuktsikring, trolig Gudrong el.l. Antas med normal alderssvekkelse. Det sees salt-/fuktgjennomslag i muren på innsiden. Det registreres ujevne fuktsøkeverdier på gulv og vegg. På veggen er disse høyest ned mot gulvet og på gulvet er de høyest ut mot yttervegg. Det ble også målt fuktutslag i tilstøtende trevirke nede. Drens under terreng er skjult og med ukjent tilstand og innv. fukt må derfor bare tilskrives svikt i utvendig fuktsikring. Tilstand ukjent, men alder kan bety slitasje/delvis gjengroing/tilstopping. Ønskes nærmere sikkerhet vedr. type og tilstand må det foretaes graveprøver. Leinuirbetrafrumgel Normalt intervall for utskifting av drenssystem med drensledninger er mellom 20 og 60 år Veggkonstruksjon og utvendige fasader Ilergjeres en efruell innernfi konseratjan eg ferader, nred nlje/dine oninte seaneannineer der det er n-ennt. Den njeres appmerksom på at rurdennfer ar.fasadene erfereeatelea nannenini l'urdernzgen TO. 2 - Stående utlektet trepanel med malte flater. Stikktakning viser råteforekomster/råteskader særlig mot sør og vest. Malingsflassing og lite lufting bakom kledning. Le;r11(.4hetrafrmnger Normalt intervall for dekkbeis av trepanel med dekkbeis er mellom 4 og 8 år Normalt intervall for bytte panel av trepanel er mellom 40 og 60 år Vinduer og dorer SnmenlIen snler med in*ruell undeerekelse, sann niråninkninnee med hen syn rdeesnader. Det erforelintkatrapsie/e melgte åpne- en binnenzekaniwnee Det anmerkes derfor ailkie absolun alle derer en rindner trenner å weenfallseendip funkv»nseesset PIADC7 Furdeniwer. 76: 2-3 -Karm/ramme i trekonstruksjon. -Isolerte lass i boli delen, koblede lass i Rapporten kan kun brukes as godkjente medlemmer as: 1nitialer: NITO Takst og NTI: Norges Taksteringsforbund Side 12 av 24 Ettertrykk forhudt

14 G.nr: 48 13nr: 286 F.nr(S.nr Leilighetsnr: 3 - Taksindu i metallramme og enkelt armert glass. Stikktakning viser råteforekomster/råteskader, punkteringer registrert, endel treghet i karm og i vridere. Rust på beslag utvendig. Glassbrekkasje i kjellervindu. Endel kjellervindu med bare 1-lags glass og to kjellervindu er utv. igjenlagt. Rust og glassbrekkasje på takvindu. Glassbrekkasje vindu sov. leil. A, fuktflekker i vindu stue leil. B, fuktutslag i vindu sov vest leil. B, utetthet/skjevhet karm/ramme + monterte kroker sov øst leil. A, mangler vrider stue leil. C samt delvis løst midtvindu i samme, glasskade stue leil. D, målte fuktutslag i vindu sov vest leil. D. Det taes alltid forbehold ompunkterte vinduer. Ved befaring kan spesielle lysforhold o.l. gjøre at slike ikke oppdages. Punktering av eldre vinduer er påregnelig som følge av vanlig slitasje / vedlikehold. Lesendrheiratininger Normalt intervall for utvendig maling av trevindu, malt er mellom 2 og 6 år Normalt intervall for utskifting av trevindu er mellom 20 og 60 år ITTARDEMER: I'wrient;ge'v T6:. 2 - Utført i tre, teakfinert fasade, monterte pakninger og isolert glass. VURDER1NG: Kraftig slitt og skadd derbladflate utvendig, mugg-/råteskade, treghet i karm. Leseftdrherralininger Normalt intervall for utskifting av tredør utvendig er mellom 20 og 40 år INATIUMMER Iiirdermger - Trekonstruksjoner. Endel overfallsdører med finerflater til boder i I. og 2. etg. -Plassbygde tredører til boder på loft. -Finerte dører ellers på loft. -I begge boligetasjene er dørene i finert utførelse. -Trefyllingsdorer og plassbygde tredører i kjeller. 26:- 2 Generelt slitasje, skrammer, rifter og løse vridere og endel derblad med flatebrekkasjer og hull. Hullskade i sov leil. C samt skade på inng. der til samme leil., defekt vrider leil. D. Leseudvheirukm»iger Normalt intervall for utskifting av tredør innv. er mellom 30 og 50 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO lakst og NIF Norges laksteringsforhund Side 13 av 24

15 Cinr: 48 Bnr: 286 Enr/S.nr: Iailighetsnr: Takkonstruksjon tier wrderej renlifertae som/ srohjw leen Itlfaat, sopp, rite og tresaadeimekterpi eafigeke steder stailaimager Jaretas Det er taae firmoiod lagnile gfrostander og kettende. l'unholkeer: - Takstoler i plassbygd utførelse og i tre. - Undertak i trebord. - Ventilering med veggventiler oppe i begge røst samt slagvindu. TC: Midd/skadeinsekter/mus ikke registrert. Synlige fuktflekker i undertak, gulv og vegger. Synlige muggdannelser også i undertaket. Fuktutslag i u-tak målt både på nord- og sersiden. I perioder med tørrvær kan mulige lekkasjer ikke bli oppdaget og eiers/beboers rapportering er da vesentlig. Det må taes forbehold om innelukket fukt/råte/mugg som ikke kan sees/registreres uten åpning av konstruksjonen el. fordi konstruksjonen var tildekket på befaringsdagen. Likeledes forbehold om event. skadedyr o.l. som pga temperaturer/spes. værforhold/mye lagret utstyr o.l. ikke var synlige på befaringsdagen. Zelemtshetralmmger Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Taktekking IMarersaketren omfatter rimel/ rurdemaår ar laktekainaimatemaler Her aommemeres også umlettak, rimtrater of ftvilltfet ILOPEDTAX runieringer - Tekket er vurdert fra bakken og er utført i skiferstein. - Undertak i trebord. - Vindskier i tre med beslag av metall. 71t2t Endel mosegroing sees på steinflater. Det registreres også brekkasje/manglede stein med åpning inn mot pappen på sørsiden. Malingsflass og råteforekomster i vindskier. Lti mirahelotatmeget Normalt intervall for full utskiftning av skiferstein er mellom 50 og 80 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord i tre, beiset er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord med beslag i metall er mellom 20 og 30 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer NITO Takst og NTF Norge5 Takstenngsforbund Side 14 av 24

16 Edmundsgale 9 m: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Renner, nedløp og beslag laitlersakelsen omlatter riratil rurdenka som gjelder mekamsk skade, rart mm. Vurdermger - Takrenner i stål med malte flater. - Takfotbeslag i metall, malt. - Mønekam og vindskibeslag i stål. - Pipebeslag og luftelyrer i metall. 76:. Rust på monekammer. Rust på pipebeslag og luftelyrer. Brekkasje på takfotbeslag mot sør. Rustskader/-hull på takrenner. Levetrdshezrafrnmser Normalt intervall for utskifting av luftelyrer, pipebeslag er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for maling av takrenne/nedløp i metall, malt er mellom 5 og 15 år Normalt intervall for utskifting av taksikringsutstyr, takstige er mellom 20 og 40 år Terrasse, balkonger og utvendige trapper batlermakettett omfatter,mue/i vttrtteram med heasyn skader. Der deter treperk Ms Weltlite stikatakmager. Rekkverk amarolleres EADICE TR4PPER hoderinger Ter: BESKR1VELSE: - Betongplate på grunn. - Delvis overdekt av skifertopphelle Mose og tilgroing rundt platen. Vanskelig å se flaten pga tilgroing. Levendrhenafrm»ger. Antatt normal levetid / påregnelig reparasjon for trapp i betong år. Piper og ikisteder lier maderespmeas iyaltaestater, samtforhold vedr. feietake Totthet fimasjott er ikke kotarollert Par adeaeder rinderes avaand ti artambert materkle AelPEA' Funieringer. BESKR1VELSE: -2 stk. piper i bygget. - Pipetype i tegl. 76:. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO fakst og NIF Norges 1 aksteringsforhund Side 15 av 24

17 Ci.nr: 48 Bnr: 286 F.nrS.nr: Leilidetsnr: - Flater innv. er pusset på kvistloft. Montert en feileluke på kvistloftet. I I. og 2. etg. er flatene pusset og malt. og det samme i kjeller. I kjeller er også montert feileluke. Pipene antas fra byggeår. Mindre sprekkedannelser innv., særlig i 2. etg. Rust på feieluker både i kjeller og på kvistloft. Kraftig pussutfall, trolig pga fuktopptrekk fra grunn gjennom gulvet, særlig på den vestre pipen i kjeller. Innv. reykror i pipe ikke nærmere kontrollert. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon om tilstand og krav, kontakt ditt lokale brann og feiervesen Zel endrheinzhninger. Normalt intervall for utskifting av upusset teglpipe er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for ompussing av pusset pipe er mellom 10 og 30 år ILDSTEDER Purdermget - Olje-/vedovner plassert i stuene i alle leiligheter. - Dagoljetanker også plassert i stue i de fleste leilighetene. / VURDERINC: Alle ovnene med normal alders- og bruksslitasje. Ovnen er ikke testet for funksjon ved befaringen. Ønskes bedre info om funksjon, må ovnen testes for tenne-/brenneevne, trekkforhold og effekt. LeleadrheIntimger Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Etasjeskillere lissfelle odienwsjoner 30/11 Jpesiell omfalierjarhold angdende reseni/4'e xgemeter SOM ian ha konstriarknsmes~ netwdre anyx. I indermger TC: 2 - I kjeller er gulvet en betongplate på grunn. Flatene er ubehandlet gulvpuss/betong unntatt med maling/belegg i vaskerom, torkerom og trappegang. - I I. etger gulvet trebjelkelag med flater dekket med vinylbelegg etg. også trebjelkelag og også her med vinylbelegning. - På loftet er gulvkonstruksjonen også trebjelkelag, her er Ilatene dekket med ubehandlede gulvbord. Det registreres endel skjevheter i gulvene, særlig i 2. etg. Delvis tildekket loftsgulv gir redusert inspeksjonsmulighet. Skjevheter og svak dimensjonering i bjelkelagene i endel av stuene. Endel Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Nr1.0 Takst og NIE Norges Taksteringsforbund Side 16 av 24

18 Rapportansvadig: Bogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 sprekkedannelser i betonggulvene. Relativt høye fuktsøkeverdier mot yttervegg i kjellergulv samt endel salt-/fuktgjennomslag fra grunn. Flekkskader i bordgulv kvistloft. Fuktskader i tak på rom både i 1. og 2.etg. På-/oppforinger i tre på betonggulv mot grunn betraktes normalt som risikokonstruksjoner faren for fukt mellom mur/betong og trevirke. elidrhenarnizer Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av betonggolv/påstøp er mellom 6 og 12 år Normalt intervall for sliping og lakking av tregolv, parkett, lakket er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av tregolv, malt er mellom 6 og 10 år basert på Rom under terreng timiersmielsen omfems viruell knilroll ogjeuktweilirger av 47/èld4.e pcilgte pumfterp.4 tilgjenselijeflaim: Risikokonsfraksjimer er benerm; del mr7 sihmsfralcsjonsoper som ericermtsmessi:, hor heystadetrekvelte Per det er kypkjeller er dmme konfro/len om mmet ikke entevirt Furdennger 76:- Kjelleretasje delvis nedgravd. Gulv av ubehandlet betongplate, men malte/vinylbelagte gulv i vaskerom, tørkerom og trappegang. Yttervegger er malt puss og resten i ubehandlet trepanel. Tak i trepanel/plater. Nokså ujevne søkeverdier, høyest mot yttervegg på gulvet. Synlige salt-/fuktgjennomslag særlig mot yttervegger. Slitte og småskadde flater. Ventilering via veggventiler. Pussutfall på bierevegg ned mot gulvet, trolig fra fuktopptrekk fra grunn. Mur under terreng er skjult og med ukjent tilstand og event. innv. fukt må derfor bare tilskrives mulig svikt i utvendig fuktsikring. Saltutslag innside mur/gulv er oftest resultat av utilsiktet fuktgjennomslag gjennom mur-/gulv-konstruksjon. På-/oppforinger mot mur/betong betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur og trevirke. Bad Dm erfidlmilermrryr og visuelle obsenasjoner som er logni/gramtfor varderbigene. Eukhwrdmingez medpdregmte skader er forelat områder som galr og regger. 77/Semle rom og rom Masfin smarty- daderom er orsi hesixtzim hvir dzise rom tilkorer samme boenhex VeMdasjon pd romme kommenteres. Ze.tY fitiagete slak besates off kommemeres Baderomslmirearmisger vungeres. Del er ikke "Melpri timredninger og utrov: GJELDER ALLE IBÅDEROMMEIVE Furderinger TC: Gulvkonstruksjon av trebjelkelag med påstep. - Gulvmembran av vinylbelegning. - Sluk i soil med delvis faste rister. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 17 av 24

19 Rapportansvarlig: 13ogstrand Werner G.nr: 48 13nr: 286 EnriS.nr: I eilighetsnr. - Veggmembran av våtromsplater. - Takene av malte himlingsplater. - Ventilering via veggventil og slagvindu. UTSTYR: - Badekar. - Servant. - Klosett. - Oppvarrning ved reflektorovn. Fuktsøk ga ujevne verdier, men svært høyt ved sluk og klosett i leilighet C. Jevne verdier i leilighet D, A og B. Leil. B m/høyeste søkeutslag v/sluket, fuktskade i taket, men ikke målt fukt der nå, utett rørgjennomføring i gulvet, rust på badekar, utett belegg v/dør. Løs slukrist. Leil. A, utette rørgj.føringer dosete. i gulv, samt i beleggskjøt bak servantnedløp, utett belegg ved dør. Løst Leil. D, utette rergj. føringer i gulv, svertesoppdannelser i vindu, utett belegg v/dør. Løs slukrist. Leil. C, utett i rergj. føring gulv, høyeste søkeutslag ved sluket. Skader i badekar. el endrhefralimnger Normalt intervall for bytte våtromsplater av plater, fabrikkbehandlet er mellom 6 og 14 år Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utsldfting av servant, klosett, badekar, er mellom 20 og 50 år Vaskerom Del erlinfrmdlerulsor off viruel/e obsenwsjoner salts er last fiterann for twilen»gene. Fisinwrderingennedfriregneee siader er farnatt I omnider SOMgafros swer. Tilshwende mm og mm elayfrn under haderant er ogsd besikkee kris disse rom hfherer samme hoenhez tsii/asjim pd rommel kommenteres Lell /ffijengek:ge stak besskires og kommenfrres. Baderamsinnredninger wrdereg Del er ikkeilynetpd bwedvinger og silsoz FELLES Iiirderinger FASKEROM - Gulvkonstruksjon av betongplate. - Gulvmembran, maling. - Sluk i plast - Vegger med malt membran. - Tak med malte sementbaserte plater (mulig asbestfare). - Ventilering via veggventil og slagvindu. TC: UTSTYR: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 18 av 24

20 Rapportansvarlig:Rogstrand Werner anr: 48 Bnr: 286 Enr/S.nr: 3-2 stk stålskyllekar montert på vegg. - 2 stk. vaskemaskintilkoblinger - Oppvarming med ribbeovn. Fuktsøk ga høyere verdier mot sluket og mot bærevegg. Ukjent funksjon på oppvarming. Leveliarsbeiratzmnger Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utslating av utslagsvask,er mellom 20 og 50 år Antatt normal levetid for epoxy, maling o.lign 6-12 år Kjokken tisuelle ahsenwshmer spesiek med tanke på peaalerbig, Pidere hnek arfaktaillerutavyr erfariarases*e elsahe amråder samfir eksempel appwskbent, oppn7jaillaskb7 ga ijahfraga. Dei er fichefrylletfri burreafrilager og sils0": t',rden»vqv 16:- 2 - I alle fire kjøkken er frontene i finer/laminat utforelse. - Oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag. - Ventilator over komfyrplass Generelt noteres bruksslitasje. Endel skalkemerker. Kraftig fuktskade i kjøkkentak leil. B, det er boret hull for vanndrenasje. Dette må repareres. Misfarging på gulv i leil. A. Mindre fuktskade også i tak leil. D. Ventilator fungerer ok i aile, men det mangler håndtak på ventilatorskap i leil. B. telytuisherrakmarget Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask/kum/beslag, er mellom 20 og 50 år Normalt intervall for rengjøring av vifte, motor, kanalnett er mellom 2 og 10 år Normalt intervall for utskifting av vifte, motor, kanalnett er mellom 10 og 20 år Innvendige overflater Ner meyh'as kun de rom sam dke er heshrepet haere. //e rom er hontrollert aar annenkke eranzaz DeIghnrs appmerksom på at det er hare de rom sam har vesemte vissiefiefrinkafferpd avnfiater sam blir Annealert Furdennger 26:- 2 - Gulvflater generelt i vinylbelegning på boligflatene. Betongflate i kjeller og trebord på kvistloftet. - Veggflater i malte flater, trepanelte vegger i ganger og i kjelfer, trepanelte vegger på kvistloft. - Takflater med malte himlingsplater i boligdelene og trepaneler i kjeller. Rapporten kan kun brukes as godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF Norges Takstenngsforbund Side 19 av 24

21 Rapportansvarlie: Bogstrand Werner Cnr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 Generelt sees slitte flater, endel åpne beleggskjøt, skalkemerker og småskader. Skrapemerker på vegger, relativt mye skrue-/festehull. Endel mindre sprekkedannelser og misfarging. Fuktflekker under stuevindu leil. B, men ikke målt fukt der nå. Fuktskade også i tak gang, bad og kjøkken samme leilighet, heller ikke målt fukt nå. Kraftige fuktutslag og fuktskade i vegg under vindu sov vest leil. D, samt fuktskade i kjøk-tak samme. Misfarging på gulvbelegg stue leil. D. Leielidsbefrakminger Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år Antatt normal levetid for malt glassflberstrie 3-10 år Antatt normal levetid for vinylgulv år Antatt normal levetid for glassflbervev, malt 8 16 år Normalt intervall for utskifting av asbestsementplater / eternittplater er mellom 20 og 40 år. NB ashestholdig produkt, utgått av produksjon, utskiftes av fagfolk. Antatt normal behov for sliping og lakking på parkett, tre gulybord o.lign år Innvendige trapper flraellohsenwsjon åpesiell Ipsdpninger lrgop/rekk rk Rekkverkshwyder er også runlert l'indeitger TO: Alle trappene mellom etasjene er utført i 112 sving, tremateriale, tett konstruksjon, malte/lakkerte flater med belegg i trinn og rekkverk i tre med ballystre og håndtre. Det registreres bruksslitasje og endel nokså slitte flater. Endel umalte balystre. Levendrheiraldninget Normalt intervall for maling av trapper i tre, malt er mellom 6 og 10 år Normalt intervall for sliping og lakking av trapper i tre med lakket overflate er mellom 6 og 10 år VVS fler runieres rawor, arlepsrer, varnilminnshereder, seteralvanweanferg og bremelåtank. Pitnleringene gjelder kan alder as malerialvati zre ifra riswelle ahsenuw»ner eller opp/mmiwer sam fiemgår arikemlagle teringer; tinbeskrivezre eller andre gadifrfile dokamenter. P:44W-1(.01? Froderinger TO Offentfig tilknyttet vannforsyning. - Rørtype i kobber. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NIF Norges Taksteringsforbund Side 20 av 24

22 allr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 - Anlegget er skult i boligdelene. Synlige rør i kjeller er både med skru- og sveisekoblinger. - Anlegget antas fra byggeår. UTSTYR: - 4 stk beredere plassert i kjellerbod, alle med volum 200 liter, alle fra Sluk i rommet og 2- hånds blandebatteri. - Stoppekran er plassert på hovedvanninntak i kjellergang. Som nevnt er vannet avstengt og vanntrykk er ikke testet. Det samme gjelder kontroll av event. rorlekkasjer. Kan ikke sees utpregede oksyderings-/tæringsskader da rørledningene stort sett er skjulte eller med isolering. Synlige stikkrør til vaskerom er malte og i berederom sees bare kobberror, men disse er uten oksydering. Frontpaneler på allel berederne er frakoblet. Funksjon ukjent. GENERELLT: Gjengroing og redusert vanntrykk hører normalt sammen, spesiellt ved eldre, galvaniserte rør. Alder på anlegget regnes som kriterium for normal slitasje og svekkelse. Undertegnede har ikke rørfaglig utdanning og anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Det anbefales derfor kontrollert av rørlegger dersom slik vurdering ønskes, kanskje særlig vedr. eldre hus og anlegg. Oksydering skyldes oftest fuktighet i rommene, men er mindre farlig for roranlegget. Galvanisk tæring skyldes ofte feil på el-anlegg, gjerne jordfeil. Leveftdrheittmget Antatt normal levetid for kobberrør år Normalt intervall for utskifting av blandeventil er mellom 10 og 25 år Normalt intervall for utskifting av reduksjonsventil er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av varmtvannsbereder, elektrisk er mellom 15 og 25 år ALZOPS,R01? Purdennget - Offentlig avløpsordning. - Rørtype i soil og plast. - Bunnledning med ukjent rortype. - Sluk i soil og plast. - Lufterør sees ført til over tak på kvistloft. - Anleggets alder antas fra byggeår. - Stakeluke synlig i kjeller på begge hovedstammer. T.6: 2 UTSTYR: - Emaljerte badekar. - Porselen servanter og klosetter. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NIF Norges laksteringsforhund Side 21 av 24

23 Rapportansvarlig: Rogstrand Werner Ci.nr:48 Bnr: 286 EnriS.nr: I.eilighetsnr: 3 Det må påregnes normal aldersslitasje på slike anlegg. Endel synlig rust på rør i kjeller. Alder på anlegget regnes som kriterium for normal slitasje og svekkelse. Bruk av vacumventil er kun godkjent som sekundær lufting (altså i tillegg til hovedlufting over yttertak). Durgo, Prevac el. Purus vakumventiler for avløp. Undertegnede har ikke rerfaglig utdanning og anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Ønskes dette anbefales derfor kontroll av rørlegger. tevend~ahwinsr, Antatt normal levetid for avløpsledninger av plast år Antatt normal levetid for avløpsledninger av støpejern år Antatt normal levetid for plasts1uk år Antatt normal levetid for soilsluk år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask, servant, klosett, badekar er mellom 20 og 50 år Elektriske anlegg Der elewriste anlegger er itke varder deane ropponen da date ifrelwr spesiell kompetanse off arataisarjaa. Pd genereltgramdas andefales det delor en sfranamgang av en elrfarmann. Reffer ikka riruille fill kannweafrres hvis ikke deffefremgdr sarskilt nedenlar. Fiadniager 76'.- - Åpent anlegg i hele bygningen. - Hovedinntakskabel inn i vestmur i kjeller til egen inntaksboks. UTSTYR: - Sikringsskap er plassert i trappegangene samt på kvistloft og i kjeller. - automatsikringer i alle skap. Frakoblet dørldokke i leil. A, ikke lyd i den i leil. B heller. Endel lys virker ikke, men er trolig bare sprengte pærer. Løs antennestikkontakt i stue leil. C. Knuste takpunkt på kvistloft. Endel utskiftninger sees foretatt, men det meste av anlegget er av eldre dato. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget. Dette gjelder spesielt for boliger eldre enn år. Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter 1.juli 1999 må fremskaffes. Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument Leivirdsbefrakminger Antatt normal levetid for el-anlegg er år Normalt intervall for utskifting av paneiovner er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for utskifting av armatur av lysstoffrør/tennere er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av lysstoffror/tennere er mellom 2 og Sår Normalt intervall for utskifting av armatur av glødelamper er mellom 5 og 30 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Takstcringsforbund Side 22 av 24

24 Rapportansvarlig: Bugstrand Werner G.nr: 48 Rnr: 286 EnriS nr: Ledighetsnr: Normalt intervall for utskifting av undersentraler (sikringsskap) er mellom 20 og 40 ar Normalt intervall for kontroll av jordingsanlegg er mellom 1 og 5 år Diverse utstyr ihesihselsen plelder hare gasor sam har paseath:a he44htihtfor dotens TO: UTSTYR: - Vegg-, vindus- og takventiler. - Slagvindu. - Kjøkkenventilatorer som mekanisk ventilering på alle kjøkken. Anlegget vurderes med normal aldersslitasje. Endel skader på ventiler og endel er svært trege å regulere. Fuglefjær ved badvindu leil. D kan tyde på reir i ventil. Levendrheirandunger Normalt intervall for utskifting av vifte, motor, kanalnett er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av aggregat er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for rengjøring av vifte, motor, kanalnett er mellom 2 og 10 år AvuivivrAzsztvcAszliKATING fler deshrirer tashr som ikar er mertair ide arrinarler staadard BIGGPENTHASJON l'urderbr- BESKRIV ELSE: - Naturlig ventilasjon i hele bygningen. rurdenwn- UTSTY R: - Røyk- og varmevarslere montert i leilighetene med unntak av i leil. B - Pulverapparat montert i trappeganger/ganger til leilighetene. /-2 Apparatenes funksjon er ikke testet og må nærmere kontrolleres. Antaes normal alders- og bruksslitasje. Lei efidrhetrahninger. Normalt intervall for kontroll av pulverapparater er mellom 1 mnd. og 1 år DIVERSE ITSTM/ atedea'obe Pinziewel - Prefabrikkerte garderobeskap i alle soverom. - Plassbygde garderobe-/utstyrskap med overfallsdører i vindfang. - Oljedagtanker i stål i alle leilighetene. Rapporlen kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Inilialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 23 av 24

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 314 088 09.01.2015 Våtromsrapport Adresse Sandvikbakken 36 4329 SANDNES Matrikkel Gnr. 37 Bnr. 550 Anr. 43 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Øvre Flatåsveg 11B, 7079 FLATÅSEN Gnr 194: Bnr 149 1601 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Espen Sivertsen Telefon: 992 44 251 E-post: espen.sivertsen@tft.no

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3 Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S Gnr 150 Bnr 230 Snr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Tilstandsrapport over

Tilstandsrapport over Tilstandsrapport over andel/aksje i Brettslaget Rate Terrasse AB Takst - Aktiv Boligtaksering AS Tungaveien 36 7047 TRONDHEIM Telf. 99 44 32 00 Fax 73 96 44 00 abtakst@online.no Org.nr: 989 686 046 Terrassehus

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Verdi- og lånetakst over Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN Gårdsnr. 1 1 Bruksnr. 7 8 SØR-AURDAL KOMMUNE Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Søre

Detaljer

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012 RAPPORTANSVARLIG: Robert Mathisen Almedalsveien 13 A, 3030 DRAMMEN Tlf: 95055591 E-post: post@konnerudtakstno over adkomstdokumentene til andelsbolig i BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 3 BOLSTADHAGEN 3 D 308

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Tilstandsrapport over Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ Gnr. 26 Bnr. 997 HÅ KOMMUNE Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Oppdrag 20139115 LE Befaringsdato: 29.08.2013

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Kopstadlinna 62 3090 Hof

Kopstadlinna 62 3090 Hof Kjær Anders Takst & Bygg-Service Verdivurdering 3175 Ramnes Tlf: 33 39 60 10 Mobil: 911 77 296 kjaer-a@online.no Kopstadlinna 62 Eiendommens betegnelse Gårdsnummer 30 Bruksnummer 27 Seksjonsnummer Festenummer

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 230 000 LÅNEVERDI: KR. 207 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 13.04.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skibsbyggergata 2A, 4085 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 410 (snr: 1) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av flermannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Bjørn Åge Maribu Telefon: 901

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03. RAPPORTANSVARLIG: GUSTAVSEN TAKSTINGENIØR Jahn Erik Gustavsen Brennsletta 2, 2080 EIDSVOLL Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr Gnr 96 Bnr 439

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE Grimstadveien 350 5252 Søreidgrend tlf 95444433 E-mail: bat@takst.info Org.nr: 882 965 112 Verdi- og lånetakst over leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Vauldalen 7370 BREKKEBYGD Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen Ing. / takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Tjærnet Borettslag. Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Tjærnet Borettslag. Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr. Verdi- og lånetakst over andel/aksje i Tjærnet Borettslag Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr. 0072 BERGEN KOMMUNE Utført av: Ingeniør-Takstmann Per Skaar AS Seljebakken

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 110 Bnr. 656 Kommune: 1017 SONGDALEN Adresse:, Gamle Kuliaveg 52 4645 NODELAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 790 000 LÅNEVERDI: Kr 670 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 74 Bnr: 19/24 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Boligtaksering Egil Indergård Kommunenr 1657 Kommune: Skaun 7316 LENSVIK Sted/dato Lensvik/20.09.2012 Tel: 41141063

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Enebolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 184 m² 163 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 4 500 000 LÅNEVERDI: KR. 4 000 000 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Organisasjonsnr:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Svarteberg 3690 Hjartdal Gnr: 53 Bnr: 5 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0827 Kommune: Hjartdal 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/11.01.2013 Tel:

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

Tilstandsrapport. over. Langhus Forretningsgård Langhus Landhandleri Parkveien Langhus. Gnr. 122 Bnr. 32 SKI KOMMUNE

Tilstandsrapport. over. Langhus Forretningsgård Langhus Landhandleri Parkveien Langhus. Gnr. 122 Bnr. 32 SKI KOMMUNE Ingeniør Geir Aaslund www.byco.no post@byco.no Mob : 988 333 65 Org.nr: 992 727 004 Tilstandsrapport over Langhus Forretningsgård Langhus Landhandleri Parkveien 4 1405 Langhus Gnr. 122 Bnr. 32 SKI KOMMUNE

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Arild Grundetjern Telefon: 919 98 000 E-post: post@grundetjern.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 913

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Gnr 3: Bnr 33 (fnr: 288 snr: 11) MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: Firemannsbolig: Sportsbod isolert: 107 m² m² 102 m² 0 m² Utskriftsdato: Dato befaring: 03.0.2016

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Kantarellvegen 25, 9100 KVALØYSLETTA Leilighetsnr.: Boligbyggelaget Nord Oppdragsnr.: Nr

EIERSKIFTERAPPORT. Kantarellvegen 25, 9100 KVALØYSLETTA Leilighetsnr.: Boligbyggelaget Nord Oppdragsnr.: Nr Kantarellvegen 25, 9100 KVALØYSLETTA Leilighetsnr.: 35-436 Boligbyggelaget Nord Oppdragsnr.: Nr 17-076 Eierskifterapport, side 1 Leilighet nr.: 35-436 Adresse: Kantarellvegen 25, 9100 KVALØYSLETTA Borettslag:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52 Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi- og lånetakst over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE Utført av: Richard K. Elverum Takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG. Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG. Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE Org.nr: 891 717 512 Verdi- og lånetakst over Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE Utført av: Raymond N. Rolfsnes Byggmester/Takstmann Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 162: Bnr 553 (snr: 2) Kommune: 1201 BERGEN KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Bjørnsons gate 32, 5059 BERGEN Dato befaring: 11.05.2016 Utskriftsdato: 16.05.2016

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 9060 LYNGSEIDET Ingeniørene Guttormsen & Solberg DA Gnr 98 Bnr 43+24 Svein J Guttormsen Kommune: 1938

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Sønjuveien 3330 SKOTSELV Gnr. 180 Bnr. 60 64 og 68 SERTIFISERT TAKSTMANN Atle Emil Iversen Oppdrag Bef.dato 1624 12.04.2011

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 353 215 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4032 STAVANGER Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Ravnkollen Borettslag Ravnkollbakken 53 0971 OSLO

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Ravnkollen Borettslag Ravnkollbakken 53 0971 OSLO RAPPORTANSVARLIG: Nordica Takst AS Peder Brogaard Pedersen Ragnhild Schibbyes vei 32, 0968 OSLO Tlf: 22 10 88 50 Faks: 22 10 88 40 E-post: peder@nordicatakstno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kamperhaugveien 24 4950 RISØR Gnr. 16 Bnr. 435 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Godkjent for boligsalgsrapportering av Det Norske Veritas Bef.dato 23.05.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer