f OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "f OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst"

Transkript

1 f OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst g » Gnr: 48 Bnr: 286 I akstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takstekonorn Werner Bogstrand Kommunenr 1871 Kommune: Andenes Steinveien MEL1311 Sted/dato Melbu/ Tel: Rapportansvarlig Bogstrand Werner Fax:

2 1111 Rapponansvarlig.Bogstrand Werner G.nr. 48 Bnr 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en lfittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (61T12) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifie. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten cr en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoncr. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at infonnasjonen ikke var korrekt. Eicaformell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. 1 tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers uteve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med filhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklageri forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er natudig utfort i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelser i tråd med NBI's veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: _ Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer li Tilstandsgrad I: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Krallige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Tfistandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. REFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basen på undersøkelsesnivå I som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrensesom følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tcpper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Flater som er skjult av sne eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor fiatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonspraving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el, anlegg, osv. _ Yttertak inspiseres normalt fra lofthinnsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. I-1 Uinnredcdc kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiscres dersom annet ikke er nevnt. LI Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs, uten forhåndskunnskap om objektet. LI Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell utarbeidet på grunnlag av Byggforsksericn Byggforvaltning Intervaller for vedlikehold Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av sterlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ea i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterierenn Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 1 av 24

3 Gnr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Lcilighetsnr: 3 teknisk levetid, som for eksempel estetikk, okonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. I.evelidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. TILLEGGSINDERSOKELSER Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse. men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer erundige undersokelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiscres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres utfra helt enkle vurderingskriterier. Det anbcfalcs alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersokelser er onskelig ANDRE I ritrykk OG DEFIN1SJONER Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et delinert referanseniva. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivact Stikktakninger Enkel kontroll under overflaten av et objekt. ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel. vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvit svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået. graden i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre bjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å male eller søke etter ffiktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feillmangler som bor rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bor takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Egne premisser Ingen konstruksjoner er åpnet og isolering kan derfor kun antaes å følge hyggeårets krav. Flater dekket med sne kan normalt ikke vurderes/besiktiges. Generellt forutsettes også at bygningene er godkjente av byggemyndigheter slik de framstår ved befaringene. Eventuelle eternittmaterialer inneholder asbest og isolerglass fra ca kan inneholde miljegiften PCB. Er verditaksering utbedt foretaes generell verdireduksjon i h.h.t. bygningers/arealers alder og slitasje. Rør- og el-arbeider er ikke faglig vurdert. Punkterte vindusglass kan forekomme i bygg generellt, krever oftest spesielle lysforhold for avdekking. Kommenteres om oppdages. Kfr. stedlig brann-/feievesen for detaljer om tilstand/krav for piper/ildsteder. Inspektør er avhengig av korrekt informasjon om byggeår, renoveringer, tilbygg, reparasjoner/reparasjonsgrader, skader/feil/mangler etc. I perioder med tørnær kan mulige lekkasjer ikke bli oppdaget og eiers/beboers rapportering er da vesentlig. Det må taes forbehold om innelukket fukt/råte/mugg som ikke kan sees uten åpning av konstruksjonen el. fordi den var tildekket ved befaring. Likeledes forbehold om event. skadedyr o.l. som pga temp./spes. værforhold/lagret utstyr o.l. ikke kunne sees. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og Norges Taksteringsforbund Side 2 av 24

4 G.nr: 48 13nr 286 F nr/s.nr I xilighetsnr: Befarin s- o eiendomso I snin er Befaring: Formidler: Skifte Eiendom Nord Selger: Staten v/forsvarsdepartementet v/forsvarsbygg Takstkonsulent: Werner Bogstrand Til stede: Ingen. Befaringsdato: Eiendomsopplysninger: Gårdsnummer: 48 Bruksnummer: 286 Seksjons/festenr: Leilighetsnr: Adresse: Postnr/Sted: Type bygning: 4-mannsbolig i 2 etasjer, kjeller og kvistloft Byggeår.: Antas ca Tilbygget.: 70 Forsikringsselskap: Selvasurandør Sameiebrok: Dokumentkontroll: Situasjonskart Målebrev Flyfoto Eiers Egenerklæring Fotos Ikke utlevert ved levert rapport, ettersendes Andre opplysningen Ved befaringen var det oppholdsvær, overskyet og ca 10 grader C. NB-Eiendommen står nå på parsell under fradeling fra bnr. 286, men har enda ikke fått eget bruksnummer og er derfor ført inn under 286. I rapporten er bygget organisert som følger: I 1. etg. er leilighet A tenkt mot øst og leilighet B mot vest. 12. etg. leilighet C mot øst og leilighet D mot vest. NB-Dette er oppgradering/fornying av tidligere foretatt rapport med befaring pr Befaringen denne gang er utført etter samme rapportformular og har i hovedsak søkt endringer i forhold til forrige rapport hva gjelder tekniske konstruksjoners tilstand. Det er også foretatt markedsvurdering ay verdisettingen i forhold til dagens prisleie på Andenes. Det er også hensyntatt at boligene nå er ca ett år eldre og har ca ett års større alders- og værslitasje. Der det ikke er registrert bygningsmessige arealendringer er byggene ikke oppmålt påny. Det er heller ikke utbedt eiers egenerklæring ved denne befaringen pga kun oppgradering. NB! Vanntilførsel var avstengt ved befaringen. Det betyr at vanntrykk og event. rørtetthet ikke kunne kontrolleres. Rapporten kan kun brukes a godkjente medlemmer Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 3 av 24

5 G.nr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 Konklus'on/sammendra Ifer nern(rerhold som er iurderi d henne ha r nilrg hei»dni»,, sann anherahe rnerbkere undersekelrer GENERELL Bygningen er bygd i 2 boligetasjer med kjeller og kvistloft. Boligetasjene er delt i 2 leiligheter på hvert plan, alle med felles inngang og trappegang. Den er fundamentert på delvis nedgravd grunnmur med stept gulv på grunn. Hovedyttervegger i tre og antaes i bindingsverk. Ukjent isolering. Veggene er utv. kledd med utlektet trepanel. Innv. er det nyttet plater/paneler. Det er innsatt isolerte vindu i boligdeler og kvistloft og kobla/delvis enkle vindu i kjeller. Takkonstruksjonen er i tre m/undertak i trepanel og tekke av skiferstein. SAMLET Utv. er tekket noe mosegrodd og endel taksten mangler og må erstattes. Endel rust på takbeslag og takrenner/nedløp må behandles event. utskiftes. Kledning, omramming o.l. er endel råteskadet og må gjennomgåes og utskiftes. Glassbrekkasjer på vindu må repareres/utskiftes. Innvendig registreres slitte flater i alle fire leilighetene. Endel våtrom med utryggeutette membraner og her trengs gjennomgang og renovering. Endel fuktskader/råteforekomster registrert i vindu, veggog takflater inne i bygget. Fuktskade i kjekkentak leil. B må nærmere undersøkes og repareres. Fuktskade i tak på kvistrom, både på sor- og nordsiden. I kjeller registreres salt- og fuktgjennomslag i gulv- og veggpartier samt fuktopptrekk med påfølgende pussutfall på særlig den vestre pipen. Vann- og avlopsanlegg må nærmere kontrolleres med påslått vanntrykk. Nevnte mangler på det elektriske anlegget må gjennomgås av fagmann og utbedres av samme. RENOVERINGER/PÅKOSTNINGER (i fig. mottatte opplysninger): Foreligger ikke opplysninger om dette ved rapportskriving. FORUTSETNINGER: li/stanifsgrader settes ogr begrunnes utfra og /Pretatt rurdering. Altle fuknalkwer ogyakset forenat meti itifs Protbnetet: Motstandsnhilinaer foretaes trerirke, fititsok kan fratikastonerpd forstjell47e.flater. linntingent'e/s referansenird er bygningsloven oheraktuelle bjggeforskrifier ret hngedr. Flater, rdtrtnn, konstrukjenter rurderes utfra forventet statularat forhohl til ahler aer normal bruk/slitasfr. Rapporten ba veres på pisuellobserpasjon, registrerfrg ar symptomer og arrik Selrom boh:ffsalgsrapportforerager, betir det ikke filtak for grana'47 undervokelsesplikt av eiendommen fer kfrp. Afr "Alrhendings-loro': ALR - reæ rirent ater å lese gjennom rapporten for ararekking ar eventuelle fellakee oppownbwer fer bru.f. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 4 av 24

6 1111 anr: 48 Bnr: 286 F.nranr: Leilighetsnr: Si natur Melbu, den Stempel og underskrift Rapporten kan kun brukes a godkjente medlemmer av: NITO Talcst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 5 av 24 Ettertrykk forbudt

7 kapportansvarhg: Rogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 286 EnriSmr: Leilighetsor: VERDIVURDERING Tilleggsmodul TOMTEN Areal: 740 rn2 Regulert område: Ja fl Nei fl Under regulering Andel av fellesareal: rn2 Av tomten kan fradeles nye tomter: fl Ja fl Sannsynlig litnyttelsesgrad. Nei øvrige anlegg på tomten/kornmentarer ANDRE BYGNINGER : Nei. OPPARBEIDET HAGE : Opparbeidet gressplen mot øst, sør og vest. LYS- / SOLFORHOLD HOVEDUTSIKT : Gode. : Mot sør. ADKOMST ANLAGT MOT : Nord. Ved tidligere taksering ble det utlevert et foreldet målebrev som viste totalt areal på bnr. 286 på 3647,9 m2. Etter dette ble bnr. 365 og 366 fradelt og pr. i dag er restarealet på bnr. 286 lik 1927,5 m2. Tallene oppgitt av teknisk etat Andøy Kommune i tlf Hjemmelshaver har nå søkt om fradeling for egen parsell til Edm. gt. 9 på ca 740 m2. Dette er nå under fradeling i fig. teknisk etat. Dette omtrentlige arealet er nå brukt i taksten og det må derfor taes forbehold om mindre justering av tallet ved ferdig målebrev. Tomtearealet er beregnet ut fra vedlagte tomtedokument el. via kontakt med byggemyndighet. Arealet må der det ikke er eksakt oppgitt betraktes som omtrentlig da fysisk oppmåling ikke er foretatt. Se gjeldende planer for regulering, etc. for ytterligere informasjon om området.justert teknisk tomteverdi medtar opparbeidingskostnader for grentarealer,beplantning,vei- og parkeringsarealer, brostein/belegningsstein/ hageheller/kantstein o.i., samt opparbeidelse av vann - og avløpsledninger og tilknytningsavgifter for vann og avløp der dette er aktuelt. Opplysninger vedr. vann/avløp/elektrisitet fra hjemmelshaver, dennes representant el. bygningsmyndighet. Normalpris for tomt kr.: JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (->12L) KR.: Eiendomstomt o Festetomt O Annet Rapporten kan kun brukes as godkjente medlemmer as: Initialer: NIT( ) Takst og N EF Norges I aksteringsforhund Side 6 av 24

8 Rapportansvarlig: Rugstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 286 Fur/S.nr: I.eilighetsnr: HOVEDBYGNING: AREALER - ROMFORDELING - TEKNISK NYVERDI Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealrnaling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmung av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåhng av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåhng av boliger" utgis av Inforrnasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: I. I Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er rnaleverdige. MARKEDSFØRING: Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM): Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. ETG AREALER ROMFORDELING (ANTALL ROM) BTA BRA Areal Areal Sove- Opph.- Bad/ WC/ Vaske Etg Kjøkken Dusj WC Bod Garasje Brutto Bruks P-rom S-rom rom rom dusj dusj forli Kjell er etg 2. etg Loft SUM Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: N1TO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 7 av 24

9 6.nr: 48 I3nr. 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: øvrige rom/kommentarer I tillegg til nevnte rom inngår gangareal i etasjen(e). Utebod / garasje der dette er aktuellt. Arealer med i BRA, er automatisk med i verdien. Øvrige tilleggsarealer medtaes under TILLEGGSBYGNINGER. P-ROM : På loftsetasjen regnes hele arealet som S-rom. 2. og I. etg. er hele flaten unntatt to boder i hver etasje medregnet som P-romsareal. 1 kjeller regnes hele flaten som S-rom. SPESIELT: Loftsetasje består av flre enkeltboder og stort fellesareal til sammen kalt fem boder i taksen. det er lagt gulv på etasjeflaten og areal på loftet medregnes dermed. 1 en av bodene i kjeller er alle beredere plassert og det er sluk i guivet på denne. 1 bodrommet ved siden av vaskerommet, med tilgang fra vaskerommet, er det trolig tidligere tørkerom. Det er også et kottrom under trapp opp til I. etg. ADKOMSTER: Hovedinngang mot nord til vindfang på terrengnivå. Derfra trapp ned til kjeller og opp til 1. etg. med leilighet A mot øst, leilighet B mot vest. Fra trappegang er det så trapp videre til 2. etg. med leilighet C mot øst og leilighet D mot vest. Fra trappegang er det så videre trapp til loftselasjen. NORMAL TEKNISK NYVERDI, STEDSBETINGET KR.: TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD OG ANDRE KONSTRUKSJONER (-> 12 B) KR.: FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLØSNING (-> 12 D) KR.: 0 SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK NYVERDI (->12 F) KR.: Kommentarer: Tillegg ekstra standard: Ikke beregnet. Foretatt vanlig generell verdireduksjon tilstand på befaringsdagen. som følge av alder og slitasjegrad, samt boligens generelle Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer as: Initialer: N1TO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 8 av 24

10 Rapportans arlig: Rogstrand Werner G.nr: 48 Bnr 286 Enr/S.nr: Leilighetsnr /0 TILLEGGSBYGNINGER TILLEGGSAREAL ANDEL AV FELLESAREAL Bygningstype/Arealtype 1. TEKNISK NYVERDI (-> 12 H) KR.: VERDIREDUKSJON (-> 12 I) KR.: Kommentarer Tilbygget garasje-/utebod-areal medtaes i hovedbygning dersom fast i bygning. øvrig tilleggs- og frittstående areal medtaes her. Det regnes vanlig generell verdireduksjon også for tilleggsbygninger/- arealer. I - Ingen tilleggsarealer beregnet EIE- OG LEIEFORHOLD EIEFORM: Selveierbolig Sameiet omfatter. leiligheter Sameiebrøk: Fellesutgifter: fl Nei fr2 Ja Dugnadsordninger: E Nei E Ja SAMEIEFORHOLD o Ja 0 Nei Sameiets formue kr Husleien omfatter: fl Varmt vann Hvis ja, hvilke: Trolig vedlikehold, snørydding ol. Hvis ja, hvilke: Ukjent. /gjeld kr.: fl Oppvarming SPESIELLE OPPLYSNINGER Konsesjonsplikt: Borett/Boplikt: Kommentarer Ja Ja Nei 1:21Nei Offenthg forkjøpsrett Utleieforhold: fl Ja 0 Nei fl Ja E Nei Privat forkjøpsrett- o Ja 0 Nei El Ja I h.h.t. mottatte opplysninger fra eier el. dennes representant. For event. heftelser og servitutter henvises det til panteattest/grunnbok for eiendommen. Event. legalpant o.l. er ikke nærmere kontrollert. Ved eventuelle ubebygde fellesarealer o.l. må det sokes om konsesjonsfrihet for disse. Det foreligger ingen informasjon om eventuelle dugnadsordninger samt byggenes/leilighetenes organisering og heller ingen andre spesielle opplysninger. Alle leilighetene var ubebodd ved befaringen. Boligene er pr. dato eid av Forsvaret. Forsvarets personell har normalt en tidsavgrenset mulighet for forkjepsrett til boligene. Etter at denne perioden er utgått kan boligen legges ut på åpent marked. Om denne retten skal gjelde for Edmundsgt. 9 er ikke kjent. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer ay: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 9 a 24

11 G.nr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 T EKNISK VERDI Rubrikkhenvisninger er til intern bruk for takstmannen MARKEDSVERDI Markedsvurdering: Eiendommen ligger i estre del av Andenes sentrum ca 300 m fra hovedgaten. Nærområdet består av eneboliger og flerleilighetshus som dette. Området er åpent og relativt flatt. Det er gode lysforhold til eiendommen og den beste utsikten regnes mot ser og est. Eiendom men har generelt et akkumulert vedlikeholdsbehov og behov for endel oppussing/oppgradering. Fuktgjennomslag/saltgjennomslag o.l. er vanlig på eldre murer og gulv pga. tidligere byggeskikk uten fuktsperre mot grunn og mot terreng inntil muren. Teknisk tilstand, event. registrerte feil/skader/mangler er omtalt i rapporten nedenfor. Event. tilleggsbygninger som garasje/uthus/altaner/verandaer/balkonger hensyntaes i verdiberegningen. Eiendommen vurderes markedsmessig som kurant å omsette innenfor angitt prisområde. Rapporterte omsetninger i nærområdet er med å indikere beliggenhetens markedsinterresse. Vurdering av eiendommen skjer på bakgrunn av dens tilstand på befaringsdagen, samt at det taes hensyn til normal ekle og slitasje. Generellt forutsettes også at bygningene er godkjente av byggemyndigheter. NR - rekrirent plikter å lesegfrill10111 bruk. tapporten for ndekking n enwenile feihatige opplymbster DAGENS MARKEDSVERDI KR.: LANEVERDI KR.: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF NorgesTaksteringsforhund Side 10 av 24

12 Unr: 48 Hor: 286 Enrr'S.nr: I,eil igheisnr: Edmuns ate 9 Li)nredr: Antas ca Grunn og fundamenter I»rdering twegrunn og findamentning Kunlen»ger ro: Type fundament er ukjent i utgangspunktet, men plasstept betongmur og byggetid kan indikere plasstøpt betongsåle. - Det opplyses og kan sees indikasjoner på sandgrunn i området samt morene grunn. Grunnen vurderes som stabil, dog registreres mindre terrengsig særlig mot ser. Fundamentet er nedgravd og tilstand er ukjent. Normal alderssvekkelse påregnes. Lel endrheiraimmger Antatt normal levetid for plasstept betong. Reparasjon år Grunnmur 1»densfrisen oinfolter inte// obsenwsjon som gfrlder wektnng rembsge, Ii,rderinger TC: 2 -Hovedmur i plasstopt betong. Utv. malt over terreng. - Registrert gammel type fuktsikring under terreng, type Gudrong el. I. - På innsiden er det trolig montert Tresonitt-plater (eldre type isolasjon) samt pusset og malt innenfor disse. Hvor mye ' av denne som er montert er usikkert. Registrert mindre sprekkedannelser, særlig i servestre og nordvestre hjørne, endel malingsflassing og innv. endel salt-/fuktgjennomslag. Mur under terreng er skjult og med ukjent tilstand og event. innv. fukt må derfor bare tilskrives mulig svikt i utvendig fuktsikring. Saltutslag innside mur/gulv er oftest resultat as utilsiktet fuktgjennomslag gjennom mur-/gulv-konstruksjon. På-/oppforinger mot mur/betong betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur og trevirke. Leiemirhenimmgel Antatt normal les etid for plasstept betong. Reparasjon år Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel år Antatt normal les etid for mur m/ overflatebehandling, slemming år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side II 1IN 24

13 G.nr. 48 Bnr: 286 F.nr:S.nr: Leilighebnr: Drenering nedenneene gfelderintinkrinn arnrannenur Off ddlingsseennebe er drensree runlernwer TC: - Type drenering er helt ukjent. - Taknedløp er ikke koblet ned til terreng og det kan tenkes å ikke være nedlagt drenering. - Eldre type smøremembran som fuktsikring, trolig Gudrong el.l. Antas med normal alderssvekkelse. Det sees salt-/fuktgjennomslag i muren på innsiden. Det registreres ujevne fuktsøkeverdier på gulv og vegg. På veggen er disse høyest ned mot gulvet og på gulvet er de høyest ut mot yttervegg. Det ble også målt fuktutslag i tilstøtende trevirke nede. Drens under terreng er skjult og med ukjent tilstand og innv. fukt må derfor bare tilskrives svikt i utvendig fuktsikring. Tilstand ukjent, men alder kan bety slitasje/delvis gjengroing/tilstopping. Ønskes nærmere sikkerhet vedr. type og tilstand må det foretaes graveprøver. Leinuirbetrafrumgel Normalt intervall for utskifting av drenssystem med drensledninger er mellom 20 og 60 år Veggkonstruksjon og utvendige fasader Ilergjeres en efruell innernfi konseratjan eg ferader, nred nlje/dine oninte seaneannineer der det er n-ennt. Den njeres appmerksom på at rurdennfer ar.fasadene erfereeatelea nannenini l'urdernzgen TO. 2 - Stående utlektet trepanel med malte flater. Stikktakning viser råteforekomster/råteskader særlig mot sør og vest. Malingsflassing og lite lufting bakom kledning. Le;r11(.4hetrafrmnger Normalt intervall for dekkbeis av trepanel med dekkbeis er mellom 4 og 8 år Normalt intervall for bytte panel av trepanel er mellom 40 og 60 år Vinduer og dorer SnmenlIen snler med in*ruell undeerekelse, sann niråninkninnee med hen syn rdeesnader. Det erforelintkatrapsie/e melgte åpne- en binnenzekaniwnee Det anmerkes derfor ailkie absolun alle derer en rindner trenner å weenfallseendip funkv»nseesset PIADC7 Furdeniwer. 76: 2-3 -Karm/ramme i trekonstruksjon. -Isolerte lass i boli delen, koblede lass i Rapporten kan kun brukes as godkjente medlemmer as: 1nitialer: NITO Takst og NTI: Norges Taksteringsforbund Side 12 av 24 Ettertrykk forhudt

14 G.nr: 48 13nr: 286 F.nr(S.nr Leilighetsnr: 3 - Taksindu i metallramme og enkelt armert glass. Stikktakning viser råteforekomster/råteskader, punkteringer registrert, endel treghet i karm og i vridere. Rust på beslag utvendig. Glassbrekkasje i kjellervindu. Endel kjellervindu med bare 1-lags glass og to kjellervindu er utv. igjenlagt. Rust og glassbrekkasje på takvindu. Glassbrekkasje vindu sov. leil. A, fuktflekker i vindu stue leil. B, fuktutslag i vindu sov vest leil. B, utetthet/skjevhet karm/ramme + monterte kroker sov øst leil. A, mangler vrider stue leil. C samt delvis løst midtvindu i samme, glasskade stue leil. D, målte fuktutslag i vindu sov vest leil. D. Det taes alltid forbehold ompunkterte vinduer. Ved befaring kan spesielle lysforhold o.l. gjøre at slike ikke oppdages. Punktering av eldre vinduer er påregnelig som følge av vanlig slitasje / vedlikehold. Lesendrheiratininger Normalt intervall for utvendig maling av trevindu, malt er mellom 2 og 6 år Normalt intervall for utskifting av trevindu er mellom 20 og 60 år ITTARDEMER: I'wrient;ge'v T6:. 2 - Utført i tre, teakfinert fasade, monterte pakninger og isolert glass. VURDER1NG: Kraftig slitt og skadd derbladflate utvendig, mugg-/råteskade, treghet i karm. Leseftdrherralininger Normalt intervall for utskifting av tredør utvendig er mellom 20 og 40 år INATIUMMER Iiirdermger - Trekonstruksjoner. Endel overfallsdører med finerflater til boder i I. og 2. etg. -Plassbygde tredører til boder på loft. -Finerte dører ellers på loft. -I begge boligetasjene er dørene i finert utførelse. -Trefyllingsdorer og plassbygde tredører i kjeller. 26:- 2 Generelt slitasje, skrammer, rifter og løse vridere og endel derblad med flatebrekkasjer og hull. Hullskade i sov leil. C samt skade på inng. der til samme leil., defekt vrider leil. D. Leseudvheirukm»iger Normalt intervall for utskifting av tredør innv. er mellom 30 og 50 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO lakst og NIF Norges laksteringsforhund Side 13 av 24

15 Cinr: 48 Bnr: 286 Enr/S.nr: Iailighetsnr: Takkonstruksjon tier wrderej renlifertae som/ srohjw leen Itlfaat, sopp, rite og tresaadeimekterpi eafigeke steder stailaimager Jaretas Det er taae firmoiod lagnile gfrostander og kettende. l'unholkeer: - Takstoler i plassbygd utførelse og i tre. - Undertak i trebord. - Ventilering med veggventiler oppe i begge røst samt slagvindu. TC: Midd/skadeinsekter/mus ikke registrert. Synlige fuktflekker i undertak, gulv og vegger. Synlige muggdannelser også i undertaket. Fuktutslag i u-tak målt både på nord- og sersiden. I perioder med tørrvær kan mulige lekkasjer ikke bli oppdaget og eiers/beboers rapportering er da vesentlig. Det må taes forbehold om innelukket fukt/råte/mugg som ikke kan sees/registreres uten åpning av konstruksjonen el. fordi konstruksjonen var tildekket på befaringsdagen. Likeledes forbehold om event. skadedyr o.l. som pga temperaturer/spes. værforhold/mye lagret utstyr o.l. ikke var synlige på befaringsdagen. Zelemtshetralmmger Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Taktekking IMarersaketren omfatter rimel/ rurdemaår ar laktekainaimatemaler Her aommemeres også umlettak, rimtrater of ftvilltfet ILOPEDTAX runieringer - Tekket er vurdert fra bakken og er utført i skiferstein. - Undertak i trebord. - Vindskier i tre med beslag av metall. 71t2t Endel mosegroing sees på steinflater. Det registreres også brekkasje/manglede stein med åpning inn mot pappen på sørsiden. Malingsflass og råteforekomster i vindskier. Lti mirahelotatmeget Normalt intervall for full utskiftning av skiferstein er mellom 50 og 80 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord i tre, beiset er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord med beslag i metall er mellom 20 og 30 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer NITO Takst og NTF Norge5 Takstenngsforbund Side 14 av 24

16 Edmundsgale 9 m: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Renner, nedløp og beslag laitlersakelsen omlatter riratil rurdenka som gjelder mekamsk skade, rart mm. Vurdermger - Takrenner i stål med malte flater. - Takfotbeslag i metall, malt. - Mønekam og vindskibeslag i stål. - Pipebeslag og luftelyrer i metall. 76:. Rust på monekammer. Rust på pipebeslag og luftelyrer. Brekkasje på takfotbeslag mot sør. Rustskader/-hull på takrenner. Levetrdshezrafrnmser Normalt intervall for utskifting av luftelyrer, pipebeslag er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for maling av takrenne/nedløp i metall, malt er mellom 5 og 15 år Normalt intervall for utskifting av taksikringsutstyr, takstige er mellom 20 og 40 år Terrasse, balkonger og utvendige trapper batlermakettett omfatter,mue/i vttrtteram med heasyn skader. Der deter treperk Ms Weltlite stikatakmager. Rekkverk amarolleres EADICE TR4PPER hoderinger Ter: BESKR1VELSE: - Betongplate på grunn. - Delvis overdekt av skifertopphelle Mose og tilgroing rundt platen. Vanskelig å se flaten pga tilgroing. Levendrhenafrm»ger. Antatt normal levetid / påregnelig reparasjon for trapp i betong år. Piper og ikisteder lier maderespmeas iyaltaestater, samtforhold vedr. feietake Totthet fimasjott er ikke kotarollert Par adeaeder rinderes avaand ti artambert materkle AelPEA' Funieringer. BESKR1VELSE: -2 stk. piper i bygget. - Pipetype i tegl. 76:. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO fakst og NIF Norges 1 aksteringsforhund Side 15 av 24

17 Ci.nr: 48 Bnr: 286 F.nrS.nr: Leilidetsnr: - Flater innv. er pusset på kvistloft. Montert en feileluke på kvistloftet. I I. og 2. etg. er flatene pusset og malt. og det samme i kjeller. I kjeller er også montert feileluke. Pipene antas fra byggeår. Mindre sprekkedannelser innv., særlig i 2. etg. Rust på feieluker både i kjeller og på kvistloft. Kraftig pussutfall, trolig pga fuktopptrekk fra grunn gjennom gulvet, særlig på den vestre pipen i kjeller. Innv. reykror i pipe ikke nærmere kontrollert. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon om tilstand og krav, kontakt ditt lokale brann og feiervesen Zel endrheinzhninger. Normalt intervall for utskifting av upusset teglpipe er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for ompussing av pusset pipe er mellom 10 og 30 år ILDSTEDER Purdermget - Olje-/vedovner plassert i stuene i alle leiligheter. - Dagoljetanker også plassert i stue i de fleste leilighetene. / VURDERINC: Alle ovnene med normal alders- og bruksslitasje. Ovnen er ikke testet for funksjon ved befaringen. Ønskes bedre info om funksjon, må ovnen testes for tenne-/brenneevne, trekkforhold og effekt. LeleadrheIntimger Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Etasjeskillere lissfelle odienwsjoner 30/11 Jpesiell omfalierjarhold angdende reseni/4'e xgemeter SOM ian ha konstriarknsmes~ netwdre anyx. I indermger TC: 2 - I kjeller er gulvet en betongplate på grunn. Flatene er ubehandlet gulvpuss/betong unntatt med maling/belegg i vaskerom, torkerom og trappegang. - I I. etger gulvet trebjelkelag med flater dekket med vinylbelegg etg. også trebjelkelag og også her med vinylbelegning. - På loftet er gulvkonstruksjonen også trebjelkelag, her er Ilatene dekket med ubehandlede gulvbord. Det registreres endel skjevheter i gulvene, særlig i 2. etg. Delvis tildekket loftsgulv gir redusert inspeksjonsmulighet. Skjevheter og svak dimensjonering i bjelkelagene i endel av stuene. Endel Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Nr1.0 Takst og NIE Norges Taksteringsforbund Side 16 av 24

18 Rapportansvadig: Bogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 sprekkedannelser i betonggulvene. Relativt høye fuktsøkeverdier mot yttervegg i kjellergulv samt endel salt-/fuktgjennomslag fra grunn. Flekkskader i bordgulv kvistloft. Fuktskader i tak på rom både i 1. og 2.etg. På-/oppforinger i tre på betonggulv mot grunn betraktes normalt som risikokonstruksjoner faren for fukt mellom mur/betong og trevirke. elidrhenarnizer Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av betonggolv/påstøp er mellom 6 og 12 år Normalt intervall for sliping og lakking av tregolv, parkett, lakket er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av tregolv, malt er mellom 6 og 10 år basert på Rom under terreng timiersmielsen omfems viruell knilroll ogjeuktweilirger av 47/èld4.e pcilgte pumfterp.4 tilgjenselijeflaim: Risikokonsfraksjimer er benerm; del mr7 sihmsfralcsjonsoper som ericermtsmessi:, hor heystadetrekvelte Per det er kypkjeller er dmme konfro/len om mmet ikke entevirt Furdennger 76:- Kjelleretasje delvis nedgravd. Gulv av ubehandlet betongplate, men malte/vinylbelagte gulv i vaskerom, tørkerom og trappegang. Yttervegger er malt puss og resten i ubehandlet trepanel. Tak i trepanel/plater. Nokså ujevne søkeverdier, høyest mot yttervegg på gulvet. Synlige salt-/fuktgjennomslag særlig mot yttervegger. Slitte og småskadde flater. Ventilering via veggventiler. Pussutfall på bierevegg ned mot gulvet, trolig fra fuktopptrekk fra grunn. Mur under terreng er skjult og med ukjent tilstand og event. innv. fukt må derfor bare tilskrives mulig svikt i utvendig fuktsikring. Saltutslag innside mur/gulv er oftest resultat av utilsiktet fuktgjennomslag gjennom mur-/gulv-konstruksjon. På-/oppforinger mot mur/betong betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur og trevirke. Bad Dm erfidlmilermrryr og visuelle obsenasjoner som er logni/gramtfor varderbigene. Eukhwrdmingez medpdregmte skader er forelat områder som galr og regger. 77/Semle rom og rom Masfin smarty- daderom er orsi hesixtzim hvir dzise rom tilkorer samme boenhex VeMdasjon pd romme kommenteres. Ze.tY fitiagete slak besates off kommemeres Baderomslmirearmisger vungeres. Del er ikke "Melpri timredninger og utrov: GJELDER ALLE IBÅDEROMMEIVE Furderinger TC: Gulvkonstruksjon av trebjelkelag med påstep. - Gulvmembran av vinylbelegning. - Sluk i soil med delvis faste rister. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 17 av 24

19 Rapportansvarlig: 13ogstrand Werner G.nr: 48 13nr: 286 EnriS.nr: I eilighetsnr. - Veggmembran av våtromsplater. - Takene av malte himlingsplater. - Ventilering via veggventil og slagvindu. UTSTYR: - Badekar. - Servant. - Klosett. - Oppvarrning ved reflektorovn. Fuktsøk ga ujevne verdier, men svært høyt ved sluk og klosett i leilighet C. Jevne verdier i leilighet D, A og B. Leil. B m/høyeste søkeutslag v/sluket, fuktskade i taket, men ikke målt fukt der nå, utett rørgjennomføring i gulvet, rust på badekar, utett belegg v/dør. Løs slukrist. Leil. A, utette rørgj.føringer dosete. i gulv, samt i beleggskjøt bak servantnedløp, utett belegg ved dør. Løst Leil. D, utette rergj. føringer i gulv, svertesoppdannelser i vindu, utett belegg v/dør. Løs slukrist. Leil. C, utett i rergj. føring gulv, høyeste søkeutslag ved sluket. Skader i badekar. el endrhefralimnger Normalt intervall for bytte våtromsplater av plater, fabrikkbehandlet er mellom 6 og 14 år Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utsldfting av servant, klosett, badekar, er mellom 20 og 50 år Vaskerom Del erlinfrmdlerulsor off viruel/e obsenwsjoner salts er last fiterann for twilen»gene. Fisinwrderingennedfriregneee siader er farnatt I omnider SOMgafros swer. Tilshwende mm og mm elayfrn under haderant er ogsd besikkee kris disse rom hfherer samme hoenhez tsii/asjim pd rommel kommenteres Lell /ffijengek:ge stak besskires og kommenfrres. Baderamsinnredninger wrdereg Del er ikkeilynetpd bwedvinger og silsoz FELLES Iiirderinger FASKEROM - Gulvkonstruksjon av betongplate. - Gulvmembran, maling. - Sluk i plast - Vegger med malt membran. - Tak med malte sementbaserte plater (mulig asbestfare). - Ventilering via veggventil og slagvindu. TC: UTSTYR: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 18 av 24

20 Rapportansvarlig:Rogstrand Werner anr: 48 Bnr: 286 Enr/S.nr: 3-2 stk stålskyllekar montert på vegg. - 2 stk. vaskemaskintilkoblinger - Oppvarming med ribbeovn. Fuktsøk ga høyere verdier mot sluket og mot bærevegg. Ukjent funksjon på oppvarming. Leveliarsbeiratzmnger Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utslating av utslagsvask,er mellom 20 og 50 år Antatt normal levetid for epoxy, maling o.lign 6-12 år Kjokken tisuelle ahsenwshmer spesiek med tanke på peaalerbig, Pidere hnek arfaktaillerutavyr erfariarases*e elsahe amråder samfir eksempel appwskbent, oppn7jaillaskb7 ga ijahfraga. Dei er fichefrylletfri burreafrilager og sils0": t',rden»vqv 16:- 2 - I alle fire kjøkken er frontene i finer/laminat utforelse. - Oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag. - Ventilator over komfyrplass Generelt noteres bruksslitasje. Endel skalkemerker. Kraftig fuktskade i kjøkkentak leil. B, det er boret hull for vanndrenasje. Dette må repareres. Misfarging på gulv i leil. A. Mindre fuktskade også i tak leil. D. Ventilator fungerer ok i aile, men det mangler håndtak på ventilatorskap i leil. B. telytuisherrakmarget Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask/kum/beslag, er mellom 20 og 50 år Normalt intervall for rengjøring av vifte, motor, kanalnett er mellom 2 og 10 år Normalt intervall for utskifting av vifte, motor, kanalnett er mellom 10 og 20 år Innvendige overflater Ner meyh'as kun de rom sam dke er heshrepet haere. //e rom er hontrollert aar annenkke eranzaz DeIghnrs appmerksom på at det er hare de rom sam har vesemte vissiefiefrinkafferpd avnfiater sam blir Annealert Furdennger 26:- 2 - Gulvflater generelt i vinylbelegning på boligflatene. Betongflate i kjeller og trebord på kvistloftet. - Veggflater i malte flater, trepanelte vegger i ganger og i kjelfer, trepanelte vegger på kvistloft. - Takflater med malte himlingsplater i boligdelene og trepaneler i kjeller. Rapporten kan kun brukes as godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF Norges Takstenngsforbund Side 19 av 24

21 Rapportansvarlie: Bogstrand Werner Cnr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 Generelt sees slitte flater, endel åpne beleggskjøt, skalkemerker og småskader. Skrapemerker på vegger, relativt mye skrue-/festehull. Endel mindre sprekkedannelser og misfarging. Fuktflekker under stuevindu leil. B, men ikke målt fukt der nå. Fuktskade også i tak gang, bad og kjøkken samme leilighet, heller ikke målt fukt nå. Kraftige fuktutslag og fuktskade i vegg under vindu sov vest leil. D, samt fuktskade i kjøk-tak samme. Misfarging på gulvbelegg stue leil. D. Leielidsbefrakminger Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år Antatt normal levetid for malt glassflberstrie 3-10 år Antatt normal levetid for vinylgulv år Antatt normal levetid for glassflbervev, malt 8 16 år Normalt intervall for utskifting av asbestsementplater / eternittplater er mellom 20 og 40 år. NB ashestholdig produkt, utgått av produksjon, utskiftes av fagfolk. Antatt normal behov for sliping og lakking på parkett, tre gulybord o.lign år Innvendige trapper flraellohsenwsjon åpesiell Ipsdpninger lrgop/rekk rk Rekkverkshwyder er også runlert l'indeitger TO: Alle trappene mellom etasjene er utført i 112 sving, tremateriale, tett konstruksjon, malte/lakkerte flater med belegg i trinn og rekkverk i tre med ballystre og håndtre. Det registreres bruksslitasje og endel nokså slitte flater. Endel umalte balystre. Levendrheiraldninget Normalt intervall for maling av trapper i tre, malt er mellom 6 og 10 år Normalt intervall for sliping og lakking av trapper i tre med lakket overflate er mellom 6 og 10 år VVS fler runieres rawor, arlepsrer, varnilminnshereder, seteralvanweanferg og bremelåtank. Pitnleringene gjelder kan alder as malerialvati zre ifra riswelle ahsenuw»ner eller opp/mmiwer sam fiemgår arikemlagle teringer; tinbeskrivezre eller andre gadifrfile dokamenter. P:44W-1(.01? Froderinger TO Offentfig tilknyttet vannforsyning. - Rørtype i kobber. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NIF Norges Taksteringsforbund Side 20 av 24

22 allr: 48 Bnr: 286 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 3 - Anlegget er skult i boligdelene. Synlige rør i kjeller er både med skru- og sveisekoblinger. - Anlegget antas fra byggeår. UTSTYR: - 4 stk beredere plassert i kjellerbod, alle med volum 200 liter, alle fra Sluk i rommet og 2- hånds blandebatteri. - Stoppekran er plassert på hovedvanninntak i kjellergang. Som nevnt er vannet avstengt og vanntrykk er ikke testet. Det samme gjelder kontroll av event. rorlekkasjer. Kan ikke sees utpregede oksyderings-/tæringsskader da rørledningene stort sett er skjulte eller med isolering. Synlige stikkrør til vaskerom er malte og i berederom sees bare kobberror, men disse er uten oksydering. Frontpaneler på allel berederne er frakoblet. Funksjon ukjent. GENERELLT: Gjengroing og redusert vanntrykk hører normalt sammen, spesiellt ved eldre, galvaniserte rør. Alder på anlegget regnes som kriterium for normal slitasje og svekkelse. Undertegnede har ikke rørfaglig utdanning og anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Det anbefales derfor kontrollert av rørlegger dersom slik vurdering ønskes, kanskje særlig vedr. eldre hus og anlegg. Oksydering skyldes oftest fuktighet i rommene, men er mindre farlig for roranlegget. Galvanisk tæring skyldes ofte feil på el-anlegg, gjerne jordfeil. Leveftdrheittmget Antatt normal levetid for kobberrør år Normalt intervall for utskifting av blandeventil er mellom 10 og 25 år Normalt intervall for utskifting av reduksjonsventil er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av varmtvannsbereder, elektrisk er mellom 15 og 25 år ALZOPS,R01? Purdennget - Offentlig avløpsordning. - Rørtype i soil og plast. - Bunnledning med ukjent rortype. - Sluk i soil og plast. - Lufterør sees ført til over tak på kvistloft. - Anleggets alder antas fra byggeår. - Stakeluke synlig i kjeller på begge hovedstammer. T.6: 2 UTSTYR: - Emaljerte badekar. - Porselen servanter og klosetter. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NIF Norges laksteringsforhund Side 21 av 24

23 Rapportansvarlig: Rogstrand Werner Ci.nr:48 Bnr: 286 EnriS.nr: I.eilighetsnr: 3 Det må påregnes normal aldersslitasje på slike anlegg. Endel synlig rust på rør i kjeller. Alder på anlegget regnes som kriterium for normal slitasje og svekkelse. Bruk av vacumventil er kun godkjent som sekundær lufting (altså i tillegg til hovedlufting over yttertak). Durgo, Prevac el. Purus vakumventiler for avløp. Undertegnede har ikke rerfaglig utdanning og anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Ønskes dette anbefales derfor kontroll av rørlegger. tevend~ahwinsr, Antatt normal levetid for avløpsledninger av plast år Antatt normal levetid for avløpsledninger av støpejern år Antatt normal levetid for plasts1uk år Antatt normal levetid for soilsluk år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask, servant, klosett, badekar er mellom 20 og 50 år Elektriske anlegg Der elewriste anlegger er itke varder deane ropponen da date ifrelwr spesiell kompetanse off arataisarjaa. Pd genereltgramdas andefales det delor en sfranamgang av en elrfarmann. Reffer ikka riruille fill kannweafrres hvis ikke deffefremgdr sarskilt nedenlar. Fiadniager 76'.- - Åpent anlegg i hele bygningen. - Hovedinntakskabel inn i vestmur i kjeller til egen inntaksboks. UTSTYR: - Sikringsskap er plassert i trappegangene samt på kvistloft og i kjeller. - automatsikringer i alle skap. Frakoblet dørldokke i leil. A, ikke lyd i den i leil. B heller. Endel lys virker ikke, men er trolig bare sprengte pærer. Løs antennestikkontakt i stue leil. C. Knuste takpunkt på kvistloft. Endel utskiftninger sees foretatt, men det meste av anlegget er av eldre dato. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget. Dette gjelder spesielt for boliger eldre enn år. Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter 1.juli 1999 må fremskaffes. Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument Leivirdsbefrakminger Antatt normal levetid for el-anlegg er år Normalt intervall for utskifting av paneiovner er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for utskifting av armatur av lysstoffrør/tennere er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av lysstoffror/tennere er mellom 2 og Sår Normalt intervall for utskifting av armatur av glødelamper er mellom 5 og 30 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Takstcringsforbund Side 22 av 24

24 Rapportansvarlig: Bugstrand Werner G.nr: 48 Rnr: 286 EnriS nr: Ledighetsnr: Normalt intervall for utskifting av undersentraler (sikringsskap) er mellom 20 og 40 ar Normalt intervall for kontroll av jordingsanlegg er mellom 1 og 5 år Diverse utstyr ihesihselsen plelder hare gasor sam har paseath:a he44htihtfor dotens TO: UTSTYR: - Vegg-, vindus- og takventiler. - Slagvindu. - Kjøkkenventilatorer som mekanisk ventilering på alle kjøkken. Anlegget vurderes med normal aldersslitasje. Endel skader på ventiler og endel er svært trege å regulere. Fuglefjær ved badvindu leil. D kan tyde på reir i ventil. Levendrheirandunger Normalt intervall for utskifting av vifte, motor, kanalnett er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av aggregat er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for rengjøring av vifte, motor, kanalnett er mellom 2 og 10 år AvuivivrAzsztvcAszliKATING fler deshrirer tashr som ikar er mertair ide arrinarler staadard BIGGPENTHASJON l'urderbr- BESKRIV ELSE: - Naturlig ventilasjon i hele bygningen. rurdenwn- UTSTY R: - Røyk- og varmevarslere montert i leilighetene med unntak av i leil. B - Pulverapparat montert i trappeganger/ganger til leilighetene. /-2 Apparatenes funksjon er ikke testet og må nærmere kontrolleres. Antaes normal alders- og bruksslitasje. Lei efidrhetrahninger. Normalt intervall for kontroll av pulverapparater er mellom 1 mnd. og 1 år DIVERSE ITSTM/ atedea'obe Pinziewel - Prefabrikkerte garderobeskap i alle soverom. - Plassbygde garderobe-/utstyrskap med overfallsdører i vindfang. - Oljedagtanker i stål i alle leilighetene. Rapporlen kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Inilialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 23 av 24