Bruksanvisning Vera vannforsyningspumpe Croma

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Vera vannforsyningspumpe Croma"

Transkript

1 Bruksanvisning Vera vannforsyningspumpe Croma Viktige merknader: Pumpen er beskyttet mot vannsprut, den skal ikke brukes når den står under vann! Det skal installeres filter i sugeledningen, slik at det ikke kan suges inn noen faste partikler (f.eks. sand, blader), da slike partikler kan skade pumpen! Enden av sugeledningen skal ligge minst 30 cm under vannspeilet! Alle forbindelser på suge- og trykkledningen skal tettes! Pumpehuset skal fylles med vann før første gangs bruk! Pumpen skal aldri tomkjøres! Kjeletrykket skal kontrolleres minst hver 6. måned (se punkt 8)! Punktene 7 og 8 i denne bruksanvisningen må følges! Husvannsautomater CROMA 905 CROMA 1208 CROMA VA 1308 CROMA 1200/60 NOVA 905

2 Innholdsfortegnelse Innhold Side 1. Samsvarserklæring 2 2. Sikkerhetsinstruksjoner Generelt Generelle sikkerhetsinstruksjoner 3 3. Bruksområder og teknisk 3 beskrivelse 3.1. Pumpenes bruksområde Tekniske data 3 4. Garanti 3 5. Transport og lagring 3 6. Elektrisk tilkobling 4 7. Montering og installasjon Generelt 4 8. Igangkjøring 5 9. Vedlikehold og reparasjon Feil årsaker feilretting Dimensjoner Reservedelslister og tegninger Reservedelsliste Reservedelstegninger Garantibetingelser og garantibevis 8 1. Samsvarserklæring EU-samsvarserklæring i henhold til EUs maskinretningslinje 89//392/EWG, vedlegg II A Vi, Hoffmann Maschinenbau GmbH, Industriestraße 1, D Neunkirchen-Seelscheid, erklærer herved at husvannsautomatene CROMA 905 CROMA 1208 CROMA VA 1308 CROMA 1200/50 NOVA 905 på grunn av sin konstruksjon og byggemåte, og den utførelsen vi har gitt dem, er i samsvar med de gjeldende grunnleggende kravene til sikkerhet og helse i EUs maskinretningslinjer. Denne erklæringen er ikke lenger gyldig hvis det foretas endringer av pumpene som ikke er avtalt med oss. EU-retningslinjer som pumpene er i samsvar med: EU-maskinretningslinje 89/392/EWG av 1989 i tillegg til endringen 91/368/EWG av 1991 i tillegg til endringen 93/ 44/EWG av 1993 i tillegg til endringen 93/ 68/EWG av 1993 EU-retningslinje for elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG av 1989 i tillegg til endringen 92/ 31/EWG av 1992 i tillegg til endringen 93/ 68/EWG av 1993 EU-lavspenningsretningslinje 73/ 23/EWG av 1973 Anvendte harmoniserte standarder EN EN EN del 5 EN del 1 EN EN EN EN EN EN EN 292 Spesielt anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner (de øvrige standarder som er anvendt for generell maskinbygging oppbevares i konstruksjonsavdelingen): ISO 2548 DIN (Dr. Klaus Hoffmann, forretningsfører) Hoffmann Maschinenbau GmbH 2 Opprettet: Totzke Indeks: 2 Dato Lfd.-Nr.: CE 1

3 2. Sikkerhetsinstruksjoner 2.1. Generelt Merking av instruksjoner i denne bruksanvisningen Sikkerhetsinstruksjoner som, hvis de ikke følges, kan medføre fare for personskader, er merket med et generelt faresymbol, sikkerhetsmerke i henhold til DIN 4844-W 9. Ved advarsel mot elektrisk spenning er det merket med sikkerhetsmerke i henhold til DIN 4844-W Generelle sikkerhetsinstruksjoner: I tillegg til de generelle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, finner du andre sikkerhetsinstruksjoner under hovedpunktene i denne bruksanvisningen. Generelle forskrifter og standarder som ikke er omtalt her, gjelder også. Denne bruksanvisningen inneholder grunnleggende instruksjoner, som skal følges ved montering, drift og vedlikehold. Denne bruksanvisningen må derfor leses av montør og operatør før montering og igangsetting, og skal alltid være tilgjengelig der pumpen er i bruk. Personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, skal ikke bruke dette apparatet. Umiddelbart etter at arbeider er avsluttet skal alle sikkerhets- og beskyttelsesanordninger settes på plass eller settes i drift igjen. Brukeren er ansvarlig for tredjepersoner som befinner seg i apparatets arbeidsområde. Mens pumpen er drift, skal det ikke oppholde seg personer i transportmediet. Vi henviser videre til at vi i henhold til loven om produktansvar, ikke hefter for skader forårsaket av vårt apparat når instruksjonene og forskriftene i denne bruksanvisningen ikke blir fulgt. De samme bestemmelsene gjelder tilbehør. 3. Bruksområder og teknisk beskrivelse 3.1. Pumpens bruksområde Easytec husvannsautomater er selvsugende, entrinns sentrifugalpumper med elektromotor. Pumpedriften styres automatisk (se punkt 7). I tillegg er de utstyrt med en trykkbeholder som er forbundet med pumpen via en fleksibel trykkslange, i tillegg til en trykkbryter. Automatene er egnet for transport av rent vann. Bruksområdene er f.eks. hagevanning, vannforsyning til enmannsboliger, bruk innenfor landbruk og industri, vanning innenfor gartneridrift og landbruk. Pumpen er ikke egnet for bruk til transportmedier med innblanding av slipende stoffer som sand, slam eller leire. Slipende stoffer eller andre stoffer som angriper materialet i pumpen, som f.eks. sand, svevestoffer, blader o.s.v. kan ødelegge pumpen. For å unngå skader på pumpen eller styringen på grunn av tilsmussing, anbefaler vi generelt at det brukes et filter foran pumpen. Pumpen er på samme måte ikke egnet for bruk til transportmedier med kjemiske, etsende, lettantennelige eller eksplosive substanser. Alle tappesteder (f.eks. vaskeservanter, vannkraner) som forsynes fra en husvannsautomat skal merkes med et skilt med teksten IKKE DRIKKEVANN. Den spenningen som er angitt i de tekniske dataene må være i samsvar med den lokale nettspenningen. Temperaturen på transportvæsken skal ikke overskride den maksimumstemperaturen som er angitt i de tekniske dataene. Pumpene er bestandige mot vannsprut. Pumpene skal kun monteres tørt, og skal aldri brukes i nedsenket tilstand Tekniske data Spenning 230 V / 50 Hz / 1 fase Turtall 2900 omdr/min Isolasjonsklasse F Beskyttelsestype IP 44 Nettsikringer minst 16 A Maksimaltemperatur på 35 C transportmedium Nettilkoblingskabel 2,0 m Sugeledning min. ¾" Trykkledning min. ½" Fortrykk maks. 2 bar Pumpespesifikke opplysninger finner man på typeskiltet. Det maksimale transporttrykket i bar beregnes ut fra formelen transporttrykk = løftehøyde / Garanti Garantiytelsene for pumpene som beskrives i denne bruksanvisningen forutsetter at alle instruksjoner i denne anvisningen følges og overholdes, spesielt gjelder dette bruksområde, installasjon og drift. 5. Transport og lagring Man skal følge forskriftene for sikkerhet på arbeidsplassen og anerkjent praksis. Pumpen kan transporteres i vannrett eller loddrett stilling. Den skal ikke kastes eller slippes ned under transport. Ved langvarig lagring skal pumpen beskyttes mot fuktighet, varme og frost. Pumpen skal aldri løftes eller transporteres etter kabelen, suge- eller trykkledningen. 3

4 6. Elektrisk tilkobling Pumpen skal kobles til ved hjelp av støpslet til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. Sikringsstørrelsen som er foreskrevet i de tekniske dataene skal overholdes. En fagmessig kontroll før igangkjøring skal sikre at de foreskrevne elektriske sikringsanordningene er montert. Jording, nulleder, skilletrafo, jordfeilbryter (Fi, maks. 30 ma) eller spenningsfeilbryter skal være i samsvar med forkriftene til det stedlige eltilsyn. Den spenningen som er angitt i de tekniske dataene må være i samsvar med den lokale nettspenningen. Forsikre deg om at de elektriske kontaktene er plassert i et område som ikke kan bli oversvømt av vann. Nettkabel og støpsel skal kontrolleres for eventuelle skader før bruk. 7. Montering og installasjon 7.1 Generelt Ved fast installasjon skal apparatene plasseres på et godt ventilert og tørt sted som er beskyttet mot vær. Romtemperaturen skal ikke kunne overskride 40 C. Følgeskader, f.eks. på grunn av oversvømming av rom ved feil på pumpen, skal brukeren utelukke ved egnede tiltak (f.eks. ved å montere alarmanlegg, reservepumpe o.l.). Før igangkjøring må suge- og trykkledning kobles til pumpen. Sugelednignen: Sugeledningen transporterer vannet fra vannkilden til pumpen. Den må være absolutt tett. Lekkasjer i sugeledningen påvirker ytelsen eller gjør det umulig å suge inn vannet. Ved husvannsautomater skal det monteres en tilbakeslagsventil i sugeledningen, i motsatt fall vil systemtrykket unnvike gjennom sugeledningen når pumpen slås av automatisk. Dette vil føre til stadige ukontrollerte inn- og utkoblinger. Ventilen kan enten monteres som bunnventil i nedre ende av ledningen, eller direkte på pumpens sugetilkobling. Montering av tilbakeslagsventilen på sugetilkoblingen har den fordelen at sugeledningen ikke står under trykk når pumpen ikke går (fare for lekkasjer). Bunnventiler har den fordelen at sugeledningen ikke tømmes når vannstanden synker så mye at enden av sugeledningen ikke lenger er under vann. Etter tomkjøring kan ny innsuging vare opp til 5 minutter. Man kan eventuelt montere begge ventiler samtidig, noe som imidlertid reduserer sugeevnen ubetydelig. Også ved bruk av pumpen med fortrykk for trykkøkning, skal det monteres en tilbakeslagsventil i sugeledningen. Som sugeledning skal det enten benyttes et ferdig montert vanninntakssett (leveres i lenge på 4 m) med slange Ø 22 mm, bunnventil og tilkoblingsstykke til pumpen. Hvis man ønsker andre lengder eller andre tverrmål, kan man også sette sammen sugeledningen av tilbehørsdeler. Sugeledningen består som regel av følgende deler: 1A slangenippel med utvendige gjenger eller 1B sugekoblingshalvdel og hurtigkobling 2 Slangeklemme 3 spiralsugeslange ¾" til 1¼" 4 Slangeklemme 5 slangenippel med utvendige gjenger 6 bunnventil med filterholder (evt. med tilbakeslagsvetil) Ved bruk av en hurtigkobling på pumpen (i stedet for en slangenippel med gjenger) skal tilkoblingen av sugeledningen gjøres ved hjelp av en justerbar sugekoblingshalvdel (bruk ikke flere hurtigkoblinger!), da det kun er slik man er garantert absolutt tetthet på sugeledningen. Likedan skal alle gjengede deler på ledningen og på tilkoblingen til pumpen, tettes med teflontape. I stedet for å benytte en sugeslange kan man også anvende faste rør, for dette gjelder de aktuelle ovenstående reglene. Lengde på sugeledningen: Ledningslengden er sammensatt av en loddrett og eventuelt en vannrett komponent. Den vannrette avstanden mellom pumpen og vannspeilet er sugehøyden, som maksimalt kan være på 9 m. Hvis pumpen er plassert lang unna vannkilden, d.v.s. hvis det i tillegg til sugehøyden må legges til en stor vannrett ledningslengde, kan den maksimalt mulige sugehøyden på grunn av rørledningstap være mindre enn 9 m. Individuelle opplysninger eller beregninger av dette får du ved installasjonskjøring. Lengden av sugeledningen skal velges slik at den nedre enden med bunnventilen alltid ligger minst 30 cm under vannspeilet. Montering av sugeledningen: Sugeledningen skrus fast med det aktuelle forbindelsesstykket på pumpens sugetilkobling (pos. A). Sugeledningen trenger ikke å være oppfylt med vann før tilkobling, med dette forenkler første gangs bruk, og reduserer tiden som trenges for å komme i gang, betydelig. I alle tilfeller må pumpehuset fylles helt opp med vann gjennom trykktilkoblingen (pos. B) eller påfyllingsåpningen (pos. C), etter at sugeledningen er koblet til. Sugeledningen skal sett fra pumpen, legges med vedvarende fall, eller vannrett, men aldri stigende. Trykkledningen: Trykkledningen transporterer vannet fra pumpen til tappestedene (vannkran eller vanning). Jo større tverrmål som velges til trykkledningen, jo mindre blir ledningstapet, og desto større trykk og vannmengde er tilgjengelig på tappestedene. 4

5 Forbindelsesstykket på ledningen (hurtigkobling, slangenippel, rør o.l.) skrus fast på pumpens trykktilkobling (se fig. pos. B). Koblingen tettes med teflontape og man etterfyller eventuelt med vann igjen. Pumpen er nå klar til bruk. 8. Igangkjøring Husvannsautomaten kobles til strømnettet (se punkt 5). Fyll opp pumpehuset med vann ved å skru opp påfyllingsmutteren som befinner seg mellom sugeanslutningen og trykkanslutningen. Pumpen til husvannsautomaten slår seg på av seg selv ved første gangs bruk, slik at den kan opparbeide nødvendig systemtrykk. Når dette trykket er nådd, slår pumpen seg av. Trykkbryteren på husvannsautomaten sikrer at apparatet fungerer helt automatisk. Trykkbryteren slår anlegget automatisk på når tapping av vann (åpning av kran) fører til at systemtrykket faller til under innkoblingsnivået. Når tappingen avsluttes (kranen stenges) og det nødvendige systemtrykket er opparbeidet, slår pumpen seg av. Hvis motoren på pumpetypene CROMA 905 og NOVA 905 ikke starter, kan viftehetten på viftehjulet stå ute. Ta ut stikkontakten å forandre stillingen til viftehetten (se kapittel 11.2 Reservedelstegning ) pos. 832) ved å trekke og vri (løfte den eventuelt med en skrutrekker og skyv den inn igjen). Kontroller at viftehjulet roterer fritt. Vri motorakslingen med en skrutrekker gjennom midten av viftehetten. Hvis akslingen kun kan vris med stor motstand, gjentas prosedyren, hvis ikke settes stikkontakten inn igjen. Når pumpen er i gang, må den transportere vann, d.v.s. at tappestedet må være åpnet. Hvis pumpen arbeider mer enn 5 minutter med lukkede tappesteder, kan den bli skadet på grunn av overoppheting. Ved bruk av pumpen på et annet sted, må man passe på at det ikke kommer luft inn i sugeledningen eller pumpehuset, hvis ikke må man gjenta oppfyllingsprosedyren beskrevet under punkt 6. La aldri pumpen gå i lengre tid tørr, eller lengre enn 5 minutter med lukket trykkledning (fare for overoppheting). Pumpene må beskyttes mot frost. Dette gjøres ved å tappe ut vannet fra pumpehuset og sugeledningen. Dette kan gjøres via suge- eller trykkåpningen eller ved å skru ut avtappingsskruen (pos. D). 9. Vedlikehold og reparasjon Før man foretar noe arbeid på pumpen, skal man ta ut støpslet, slik at man unngår at pumpen startes av vanvare mens man arbeider på den. Før man påbegynner reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider, skal denne i utgangspunktet spyles med rent vann. Ved en eventuell feil på pumpen skal den kun repareres hos produsenten. Ombygging eller forandring av pumpen er kun tillatt i samarbeid med produsenten. Vi vil påpeke av vi i henhold til loven om produktansvar, ikke hefter for skader som vårt apparat forårsaker, og som skyldes ikke fagmessig utført reparasjoner som ikke er utført hos oss, eller som skyldes at det er skiftet ut deler og det ikke er benyttet ORIGINALE RESERVEDELER. De samme bestemmelsene gjelder tilbehør. Trykkbeholderen (pos. E) inneholder en elastisk membran (pos. F). Denne membranen trykkes sammen av en luftpute med et lufttrykk på 1,5 bar. Hvis husvannsautomaten starter allerede ved tapping av små mengder vann, er lufttrykket sunket. I så fall, og minst hver 6. måned, sjekker du lufttrykket som følger: Først kobler man anlegget fra strømnettet (trekk ut støpslet). Deretter lar man vannet i trykkbeholderen renne ut (åpne vannkranen og la den stå åpen). Ta av ventilhetten (pos. G) på trykkbeholderen og ved å montere en luftpumpe med manometer på luftventilen (pos. H) sørger man for det nødvendige overtrykket på 1,5 bar. Innstilling av trykkbryteren Trykkbryteren har en standardinnstilling for innkoblingstrykk (1,5 bar) og utkoblingstrykk (3,0 bar). Denne innstillingen trenger ikke endres ved normal drift av anlegget. Ved drift av hagespringvann kan det oppstå et så høyt mottrykk i systemet at utkoblingstrykket nås selv om trykkledningen ikke er lukket. Man kan derfor øke utkoblingstrykket på bryteren for å unngå uønsket vedvarende ut- og innkobling av pumpen. I slike og andre tilfeller der det er nødvendig å foreta endringer i koblingsverdiene, kan dette gjøres direkte på trykkbryteren. Først kobler man pumpen fra strømnettet (trekk ut støpslet). Skru av hetten på trykkbryteren. Under hetten finner man en liten (se fig. nr. 1) og en stor (se fig. nr. 2) spennfjær. Ved å trekke til mutteren på den lille fjæren økes utkoblingstrykket, ved å løsne mutteren reduseres trykket. Ved å vri på mutteren på den store fjæren økes eller reduseres innog utkoblingstrykket samtidig. Kontroller med en prøvekjøring om det ønskede inn- eller utkoblingstrykket er stilt inn. 5

6 Utkoblingstrykket må under ingen omstendighet stilles så høyt at det ikke kan nås av pumpens ytelse, da dette vil føre til at pumpen går også ved lukket trykkledning, uten noen gjennomstrømning. Dette fører til overoppheting og ødelegger pumpen. Inn- og utkoblingstrykk etter pumpetype: inn ut CROMA 905 1,4 bar 2,8 bar CROMA ,4 bar 2,8 bar CROMA VA ,4 bar 2,8 bar CROMA 1200/60 1,5 bar 3,3 bar NOVA 905 1,4 bar 2,8 bar Vi anbefaler en årlig kontroll av pumpen ved vår kundetjeneste, slik at man unngår skader på pumpen som skyldes normal slitasje ved lengre brukstid. Ved vedlikeholdsarbeider skal i utgangspunktet ta hensyn til følgende punkter: - Kontroller tetninger for slitasje og skift dem ved behov. - Kontroller løpehjulet for slitasje og skift det ved behov. - Kontroller O-ringer for slitasje og skift dem ved behov. - Bruk aldri skadete O-ringer på nytt, de skal skiftes ved skader. 10. Feil årsaker feilretting Feil Årsaker Feilretting Motoren starter ikke Det er ikke strømtilførsel Viftehetten blokkerer viftehjulet Pumpen suger ikke inn Vannmengden ikke tilstrekkelig Termobryteren slår av pumpen Pumpen starter etter tapping av små vannmengder Pumpen slår seg på og av med korte intervaller løpehjulet er blokkert Bunnventilen ikke under vann Pumpehuset uten vann Luftblærer i sugeledningen Sugeventil utett Inntakssilen tilstoppet For stor sugehøyde For stor sugehøyde Inntakssilen tilstoppet Vannspeilet synker raskt Pumpens ytelse reduseres av skadelige stoffer Motoren overbelastet på grunn av fremmedlegemer Lufttrykket i trykkbeholderen er redusert Mottrykket i systemet er høyere enn det innstilte utkoblingstrykket til pumpen Kontroller strømtilførselen Beveg luftehetten med en skrutrekker, kontroller at viftehjulet roterer fritt Vri motorakslingen med en skrutrekker, hvis den er blokkert, kontakt kundeservice Stikk bunnventilen lenger ned i vannet Fyll opp pumpen Kontroller om det er lekkasjer på sugeledningen Tett bunnventilen Rengjør inntakssilen Kontroller sugehøyden Kontroller sugehøyden Rengjør inntakssilen Stikk bunnventilen lenger ned i vannet Rengjør pumpehuset med en vannstråle gjennom suge- og trykktilkoblingene Rengjør pumpehuset med en vannstråle gjennom suge- og trykktilkoblingene, kontakt eventuelt kundeservice Se punkt 8 Vedlikehold og reparasjon Se punkt 8 Vedlikehold og reparasjon 6

7 11. Dimensjoner (i mm) Pumpetype A B C D E F G H CROMA R 1" IG CROMA R 1" IG CROMA VA R 1" IG CROMA 1200/ R 1" IG NOVA R 1" AG Ved bestilling av en ny membran, vennligst sammenlign formen på membranen som er montert i ditt apparat med følgende tegning: längliche Form Art.-Nr ZI runde Form Art.-Nr EL 12. Reservedelsliste og tegninger 12.1 Reservedelsliste PASS PÅ: Ved bestilling av reservedeler skal man alltid angi: Pumpetype Produksjonsår (se typeskilt på pumpen) Posisjonsnummer (se under) Betegnelse på artikkelen (se tabell) Ønsket antall Pos.-nr. Betegnelse 1.01 Trykkbeholder med membran 1.02 Vannmembran 1.03 Flensdeksel 1.04 Skrue 1.05 Ventilhette 1.06 Luftventil 1.07 Mutter 1.08 Skrue 2.01 Trykkslange med vinkel 2.02 Pakning 2.05 Femveistilkobling 3.01 Trykkreguleringsventil 3.02 Lukkeskrue 3.03 Pakning for lukkeskrue 4.01 Manometer 4.02 Trykkbryter 5.01 Kabel 5.02 Tilkoblingskabel 6.01 Venturidyse 6.02 O-ring 6.03 Dyse 6.04 Injektor 101 Pumpehus 130 Del til huset Diffusor Venturidyse 163 Trykkdeksle 183 Støttefot 230 Løpehjul 320.xx Sporkulelager 330 Lagerholder 411.xx Tetningsring 412.xx O-ring 470.xx Glideringstetning Glideringsskive Utligningsring U-skive U-skive 563 Pressbolt 576 Håndtak 732 Kabelholder 739 Fastkobling 750 Dobbelmuffe 810 Stator med vikling 819 Aksling med rotor 822 Motorlagerhus 824 Tilkoblingsledning 826 Kabelinnføringsstusser 831 Viftehjul 832 Viftehette Kondensatorhus Kondensatordeksel 835 Klemmebrett 837 Kondensator 838 Av-på-bryter 903.xx Lukkeskrue 914.xx Skrue 920.xx Mutter 7

8 Bestillinging av gjøres via din forhandler og Vera Miljø AS Reservedelstegninger CROMA 1208, CROMA VA1308, CROMA 1200/60 CROMA 905, NOVA 905 8

9 Garantibetingelser Garantibevis Vi yter en garanti på produktet som er beskrevet i garantibeviset i den tiden som er angitt på garantibeviset. Garantitiden starter med salgsdagen eller med første gangs igangkjøring. Man kan kun fremme et garantikrav ved å framlegge det utfylte garantibeviset sammen med kjøpskvitteringen. Vår garanti dekker retting av material- og produksjonsfeil. Kostnader for demontering og montering av påklagede apparatet på brukerstedet, reiseutgifter for servicepersonalet til og fra brukerstedet eller transportkostnader dekkes ikke av garantien. Garantikrav som kan føres tilbake til monteringseller betjeningsfeil, uegnede bruksbetingelser, manglende stell eller ufagmessige reparasjonsforsøk, dekkes ikke av garantien. Naturlig slitasje dekkes heller ikke. Kostnader som skyldes slike garantikrav, spesielt kostnader for testing og frakt, skal dekkes av avsender eller brukeren av pumpen. Dette gjelder også når et garantikrav er fremmet, men testene på verkstedet har funnet at apparatet fungerer korrekt og er uten mangler. Alle produkter har en høy kvalitetsstandard. Alle produkter gjennomgår en streng teknisk sluttkontroll før levering. Hvis apparatet likevel gir grunn til et berettiget garantikrav, så har du krav på en utbedring uten kostnader. Vi foretar i slike tilfeller reparasjon eller utskifting etter eget valg. Garantireparasjoner skal kun utføres av vår kundeservice eller et autorisert fagverksted. Forsøk på reparasjon utført av kunden, eller tredjepersoner uten tillatelse, i garantitiden, medfører at garantiansvaret opphører. Ved garantireparasjoner som er utført av oss vil verken garantitiden bli forlenget, eller gitt ny garantiperiode for de utskiftede delene. Garantikrav ut over dette utelukkes. Spesielt gjelder dette erstatning for forringelse, eller skader, dette gjelder også følgeskader av alle typer. For husvannsautomaten Nr. yter vi, i samsvar med våre garantibetingelser 24 måneders garanti. Vera Miljø AS P.B Sandefjord Telefon: Telefaks: Når det foreligger et garantikrav skal man, for å oppnå raskest mulig tilbakelevering, sende det aktuelle produktet sammen med garantibeviset, kjøpskvitteringen og en beskrivelse av problemet fraktfritt til fabrikken (adresse på garantibeviset) eller ta det med til forhandleren hvor du kjøpte produktet. Reklamasjoner på grunn av transportskader kan vi kun dekke når det kan bekreftes eller fastsettes at skadene oppsto ved utbringelse av varen til transportfirma, jernbane eller post. 9

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012 HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX Betriebsanleitung 057 477 032_a I 05/2012 477 032_a HW 3000 (Art.Nr. 112 845) HW 3000 INOX (Art.Nr. 112 846) HW 3500 (Art.Nr. 112 847) HW 3500 INOX (Art.Nr.

Detaljer

SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung

SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung 057 467 769_a I 04/2012 A B 1 2 3 4 Start 5 6 min. 450 mm Stop 8 7 min. 450 x 450 mm C 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 SUB 6500 4 3 DRAIN 7500 2 1 2 1 DRAIN 7000

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper Generelt Pumpetyper Valget av vannpumpe er helt avhengig av formålet den skal brukes til. Det stilles svært ulike krav til pumpens kapasitet og egenskaper

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros

Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Jet 100 Tekniske data: 1025 Watt motor 5,1 Amp 50 m max. løftehøyde 55 liter / min. max. kapasitet 1 rørtilslutning Høyde: 21

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning 15975180NO (11/2015) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.om 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Tørroppstilt Avløpspumpe Type ABS AFC 0831 0841 1032 1041

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000. Betriebsanleitung

Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000. Betriebsanleitung Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000 Betriebsanleitung 477347_a I 04/2014 BMP 14000 BMP 14000 477347_a 3 D BMP 30000 BMP 30000 4 BMP 14000 / BMP 30000 477347_a 5 D BMP 14000 Art.Nr. 113216 BMP 30000

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER Manual for installasjon, bruk og vedlikehold Norwegian INNHOLD 1 HMS instruksjoner og forholdsregler Riktig bruk Teknisk sikkerhet Bruk sikkerhet 2 TEKNISKE DATA 3 BESKRIVELSE

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Oljefrie stempel-kompressorer KK og stempel-vakuumpumper KV

Oljefrie stempel-kompressorer KK og stempel-vakuumpumper KV Oljefrie stempel-kompressorer KK og stempel-vakuumpumper KV Monterings- og bruksanvisning 0678106030L09 1411V002 Innhold Viktig informasjon 1 Om dette dokumentet 2 1.1 Advarsler og symboler 2 1.2 Merknad

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer