Bruksanvisning Vera vannforsyningspumpe Croma

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Vera vannforsyningspumpe Croma"

Transkript

1 Bruksanvisning Vera vannforsyningspumpe Croma Viktige merknader: Pumpen er beskyttet mot vannsprut, den skal ikke brukes når den står under vann! Det skal installeres filter i sugeledningen, slik at det ikke kan suges inn noen faste partikler (f.eks. sand, blader), da slike partikler kan skade pumpen! Enden av sugeledningen skal ligge minst 30 cm under vannspeilet! Alle forbindelser på suge- og trykkledningen skal tettes! Pumpehuset skal fylles med vann før første gangs bruk! Pumpen skal aldri tomkjøres! Kjeletrykket skal kontrolleres minst hver 6. måned (se punkt 8)! Punktene 7 og 8 i denne bruksanvisningen må følges! Husvannsautomater CROMA 905 CROMA 1208 CROMA VA 1308 CROMA 1200/60 NOVA 905

2 Innholdsfortegnelse Innhold Side 1. Samsvarserklæring 2 2. Sikkerhetsinstruksjoner Generelt Generelle sikkerhetsinstruksjoner 3 3. Bruksområder og teknisk 3 beskrivelse 3.1. Pumpenes bruksområde Tekniske data 3 4. Garanti 3 5. Transport og lagring 3 6. Elektrisk tilkobling 4 7. Montering og installasjon Generelt 4 8. Igangkjøring 5 9. Vedlikehold og reparasjon Feil årsaker feilretting Dimensjoner Reservedelslister og tegninger Reservedelsliste Reservedelstegninger Garantibetingelser og garantibevis 8 1. Samsvarserklæring EU-samsvarserklæring i henhold til EUs maskinretningslinje 89//392/EWG, vedlegg II A Vi, Hoffmann Maschinenbau GmbH, Industriestraße 1, D Neunkirchen-Seelscheid, erklærer herved at husvannsautomatene CROMA 905 CROMA 1208 CROMA VA 1308 CROMA 1200/50 NOVA 905 på grunn av sin konstruksjon og byggemåte, og den utførelsen vi har gitt dem, er i samsvar med de gjeldende grunnleggende kravene til sikkerhet og helse i EUs maskinretningslinjer. Denne erklæringen er ikke lenger gyldig hvis det foretas endringer av pumpene som ikke er avtalt med oss. EU-retningslinjer som pumpene er i samsvar med: EU-maskinretningslinje 89/392/EWG av 1989 i tillegg til endringen 91/368/EWG av 1991 i tillegg til endringen 93/ 44/EWG av 1993 i tillegg til endringen 93/ 68/EWG av 1993 EU-retningslinje for elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG av 1989 i tillegg til endringen 92/ 31/EWG av 1992 i tillegg til endringen 93/ 68/EWG av 1993 EU-lavspenningsretningslinje 73/ 23/EWG av 1973 Anvendte harmoniserte standarder EN EN EN del 5 EN del 1 EN EN EN EN EN EN EN 292 Spesielt anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner (de øvrige standarder som er anvendt for generell maskinbygging oppbevares i konstruksjonsavdelingen): ISO 2548 DIN (Dr. Klaus Hoffmann, forretningsfører) Hoffmann Maschinenbau GmbH 2 Opprettet: Totzke Indeks: 2 Dato Lfd.-Nr.: CE 1

3 2. Sikkerhetsinstruksjoner 2.1. Generelt Merking av instruksjoner i denne bruksanvisningen Sikkerhetsinstruksjoner som, hvis de ikke følges, kan medføre fare for personskader, er merket med et generelt faresymbol, sikkerhetsmerke i henhold til DIN 4844-W 9. Ved advarsel mot elektrisk spenning er det merket med sikkerhetsmerke i henhold til DIN 4844-W Generelle sikkerhetsinstruksjoner: I tillegg til de generelle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, finner du andre sikkerhetsinstruksjoner under hovedpunktene i denne bruksanvisningen. Generelle forskrifter og standarder som ikke er omtalt her, gjelder også. Denne bruksanvisningen inneholder grunnleggende instruksjoner, som skal følges ved montering, drift og vedlikehold. Denne bruksanvisningen må derfor leses av montør og operatør før montering og igangsetting, og skal alltid være tilgjengelig der pumpen er i bruk. Personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, skal ikke bruke dette apparatet. Umiddelbart etter at arbeider er avsluttet skal alle sikkerhets- og beskyttelsesanordninger settes på plass eller settes i drift igjen. Brukeren er ansvarlig for tredjepersoner som befinner seg i apparatets arbeidsområde. Mens pumpen er drift, skal det ikke oppholde seg personer i transportmediet. Vi henviser videre til at vi i henhold til loven om produktansvar, ikke hefter for skader forårsaket av vårt apparat når instruksjonene og forskriftene i denne bruksanvisningen ikke blir fulgt. De samme bestemmelsene gjelder tilbehør. 3. Bruksområder og teknisk beskrivelse 3.1. Pumpens bruksområde Easytec husvannsautomater er selvsugende, entrinns sentrifugalpumper med elektromotor. Pumpedriften styres automatisk (se punkt 7). I tillegg er de utstyrt med en trykkbeholder som er forbundet med pumpen via en fleksibel trykkslange, i tillegg til en trykkbryter. Automatene er egnet for transport av rent vann. Bruksområdene er f.eks. hagevanning, vannforsyning til enmannsboliger, bruk innenfor landbruk og industri, vanning innenfor gartneridrift og landbruk. Pumpen er ikke egnet for bruk til transportmedier med innblanding av slipende stoffer som sand, slam eller leire. Slipende stoffer eller andre stoffer som angriper materialet i pumpen, som f.eks. sand, svevestoffer, blader o.s.v. kan ødelegge pumpen. For å unngå skader på pumpen eller styringen på grunn av tilsmussing, anbefaler vi generelt at det brukes et filter foran pumpen. Pumpen er på samme måte ikke egnet for bruk til transportmedier med kjemiske, etsende, lettantennelige eller eksplosive substanser. Alle tappesteder (f.eks. vaskeservanter, vannkraner) som forsynes fra en husvannsautomat skal merkes med et skilt med teksten IKKE DRIKKEVANN. Den spenningen som er angitt i de tekniske dataene må være i samsvar med den lokale nettspenningen. Temperaturen på transportvæsken skal ikke overskride den maksimumstemperaturen som er angitt i de tekniske dataene. Pumpene er bestandige mot vannsprut. Pumpene skal kun monteres tørt, og skal aldri brukes i nedsenket tilstand Tekniske data Spenning 230 V / 50 Hz / 1 fase Turtall 2900 omdr/min Isolasjonsklasse F Beskyttelsestype IP 44 Nettsikringer minst 16 A Maksimaltemperatur på 35 C transportmedium Nettilkoblingskabel 2,0 m Sugeledning min. ¾" Trykkledning min. ½" Fortrykk maks. 2 bar Pumpespesifikke opplysninger finner man på typeskiltet. Det maksimale transporttrykket i bar beregnes ut fra formelen transporttrykk = løftehøyde / Garanti Garantiytelsene for pumpene som beskrives i denne bruksanvisningen forutsetter at alle instruksjoner i denne anvisningen følges og overholdes, spesielt gjelder dette bruksområde, installasjon og drift. 5. Transport og lagring Man skal følge forskriftene for sikkerhet på arbeidsplassen og anerkjent praksis. Pumpen kan transporteres i vannrett eller loddrett stilling. Den skal ikke kastes eller slippes ned under transport. Ved langvarig lagring skal pumpen beskyttes mot fuktighet, varme og frost. Pumpen skal aldri løftes eller transporteres etter kabelen, suge- eller trykkledningen. 3

4 6. Elektrisk tilkobling Pumpen skal kobles til ved hjelp av støpslet til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. Sikringsstørrelsen som er foreskrevet i de tekniske dataene skal overholdes. En fagmessig kontroll før igangkjøring skal sikre at de foreskrevne elektriske sikringsanordningene er montert. Jording, nulleder, skilletrafo, jordfeilbryter (Fi, maks. 30 ma) eller spenningsfeilbryter skal være i samsvar med forkriftene til det stedlige eltilsyn. Den spenningen som er angitt i de tekniske dataene må være i samsvar med den lokale nettspenningen. Forsikre deg om at de elektriske kontaktene er plassert i et område som ikke kan bli oversvømt av vann. Nettkabel og støpsel skal kontrolleres for eventuelle skader før bruk. 7. Montering og installasjon 7.1 Generelt Ved fast installasjon skal apparatene plasseres på et godt ventilert og tørt sted som er beskyttet mot vær. Romtemperaturen skal ikke kunne overskride 40 C. Følgeskader, f.eks. på grunn av oversvømming av rom ved feil på pumpen, skal brukeren utelukke ved egnede tiltak (f.eks. ved å montere alarmanlegg, reservepumpe o.l.). Før igangkjøring må suge- og trykkledning kobles til pumpen. Sugelednignen: Sugeledningen transporterer vannet fra vannkilden til pumpen. Den må være absolutt tett. Lekkasjer i sugeledningen påvirker ytelsen eller gjør det umulig å suge inn vannet. Ved husvannsautomater skal det monteres en tilbakeslagsventil i sugeledningen, i motsatt fall vil systemtrykket unnvike gjennom sugeledningen når pumpen slås av automatisk. Dette vil føre til stadige ukontrollerte inn- og utkoblinger. Ventilen kan enten monteres som bunnventil i nedre ende av ledningen, eller direkte på pumpens sugetilkobling. Montering av tilbakeslagsventilen på sugetilkoblingen har den fordelen at sugeledningen ikke står under trykk når pumpen ikke går (fare for lekkasjer). Bunnventiler har den fordelen at sugeledningen ikke tømmes når vannstanden synker så mye at enden av sugeledningen ikke lenger er under vann. Etter tomkjøring kan ny innsuging vare opp til 5 minutter. Man kan eventuelt montere begge ventiler samtidig, noe som imidlertid reduserer sugeevnen ubetydelig. Også ved bruk av pumpen med fortrykk for trykkøkning, skal det monteres en tilbakeslagsventil i sugeledningen. Som sugeledning skal det enten benyttes et ferdig montert vanninntakssett (leveres i lenge på 4 m) med slange Ø 22 mm, bunnventil og tilkoblingsstykke til pumpen. Hvis man ønsker andre lengder eller andre tverrmål, kan man også sette sammen sugeledningen av tilbehørsdeler. Sugeledningen består som regel av følgende deler: 1A slangenippel med utvendige gjenger eller 1B sugekoblingshalvdel og hurtigkobling 2 Slangeklemme 3 spiralsugeslange ¾" til 1¼" 4 Slangeklemme 5 slangenippel med utvendige gjenger 6 bunnventil med filterholder (evt. med tilbakeslagsvetil) Ved bruk av en hurtigkobling på pumpen (i stedet for en slangenippel med gjenger) skal tilkoblingen av sugeledningen gjøres ved hjelp av en justerbar sugekoblingshalvdel (bruk ikke flere hurtigkoblinger!), da det kun er slik man er garantert absolutt tetthet på sugeledningen. Likedan skal alle gjengede deler på ledningen og på tilkoblingen til pumpen, tettes med teflontape. I stedet for å benytte en sugeslange kan man også anvende faste rør, for dette gjelder de aktuelle ovenstående reglene. Lengde på sugeledningen: Ledningslengden er sammensatt av en loddrett og eventuelt en vannrett komponent. Den vannrette avstanden mellom pumpen og vannspeilet er sugehøyden, som maksimalt kan være på 9 m. Hvis pumpen er plassert lang unna vannkilden, d.v.s. hvis det i tillegg til sugehøyden må legges til en stor vannrett ledningslengde, kan den maksimalt mulige sugehøyden på grunn av rørledningstap være mindre enn 9 m. Individuelle opplysninger eller beregninger av dette får du ved installasjonskjøring. Lengden av sugeledningen skal velges slik at den nedre enden med bunnventilen alltid ligger minst 30 cm under vannspeilet. Montering av sugeledningen: Sugeledningen skrus fast med det aktuelle forbindelsesstykket på pumpens sugetilkobling (pos. A). Sugeledningen trenger ikke å være oppfylt med vann før tilkobling, med dette forenkler første gangs bruk, og reduserer tiden som trenges for å komme i gang, betydelig. I alle tilfeller må pumpehuset fylles helt opp med vann gjennom trykktilkoblingen (pos. B) eller påfyllingsåpningen (pos. C), etter at sugeledningen er koblet til. Sugeledningen skal sett fra pumpen, legges med vedvarende fall, eller vannrett, men aldri stigende. Trykkledningen: Trykkledningen transporterer vannet fra pumpen til tappestedene (vannkran eller vanning). Jo større tverrmål som velges til trykkledningen, jo mindre blir ledningstapet, og desto større trykk og vannmengde er tilgjengelig på tappestedene. 4

5 Forbindelsesstykket på ledningen (hurtigkobling, slangenippel, rør o.l.) skrus fast på pumpens trykktilkobling (se fig. pos. B). Koblingen tettes med teflontape og man etterfyller eventuelt med vann igjen. Pumpen er nå klar til bruk. 8. Igangkjøring Husvannsautomaten kobles til strømnettet (se punkt 5). Fyll opp pumpehuset med vann ved å skru opp påfyllingsmutteren som befinner seg mellom sugeanslutningen og trykkanslutningen. Pumpen til husvannsautomaten slår seg på av seg selv ved første gangs bruk, slik at den kan opparbeide nødvendig systemtrykk. Når dette trykket er nådd, slår pumpen seg av. Trykkbryteren på husvannsautomaten sikrer at apparatet fungerer helt automatisk. Trykkbryteren slår anlegget automatisk på når tapping av vann (åpning av kran) fører til at systemtrykket faller til under innkoblingsnivået. Når tappingen avsluttes (kranen stenges) og det nødvendige systemtrykket er opparbeidet, slår pumpen seg av. Hvis motoren på pumpetypene CROMA 905 og NOVA 905 ikke starter, kan viftehetten på viftehjulet stå ute. Ta ut stikkontakten å forandre stillingen til viftehetten (se kapittel 11.2 Reservedelstegning ) pos. 832) ved å trekke og vri (løfte den eventuelt med en skrutrekker og skyv den inn igjen). Kontroller at viftehjulet roterer fritt. Vri motorakslingen med en skrutrekker gjennom midten av viftehetten. Hvis akslingen kun kan vris med stor motstand, gjentas prosedyren, hvis ikke settes stikkontakten inn igjen. Når pumpen er i gang, må den transportere vann, d.v.s. at tappestedet må være åpnet. Hvis pumpen arbeider mer enn 5 minutter med lukkede tappesteder, kan den bli skadet på grunn av overoppheting. Ved bruk av pumpen på et annet sted, må man passe på at det ikke kommer luft inn i sugeledningen eller pumpehuset, hvis ikke må man gjenta oppfyllingsprosedyren beskrevet under punkt 6. La aldri pumpen gå i lengre tid tørr, eller lengre enn 5 minutter med lukket trykkledning (fare for overoppheting). Pumpene må beskyttes mot frost. Dette gjøres ved å tappe ut vannet fra pumpehuset og sugeledningen. Dette kan gjøres via suge- eller trykkåpningen eller ved å skru ut avtappingsskruen (pos. D). 9. Vedlikehold og reparasjon Før man foretar noe arbeid på pumpen, skal man ta ut støpslet, slik at man unngår at pumpen startes av vanvare mens man arbeider på den. Før man påbegynner reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider, skal denne i utgangspunktet spyles med rent vann. Ved en eventuell feil på pumpen skal den kun repareres hos produsenten. Ombygging eller forandring av pumpen er kun tillatt i samarbeid med produsenten. Vi vil påpeke av vi i henhold til loven om produktansvar, ikke hefter for skader som vårt apparat forårsaker, og som skyldes ikke fagmessig utført reparasjoner som ikke er utført hos oss, eller som skyldes at det er skiftet ut deler og det ikke er benyttet ORIGINALE RESERVEDELER. De samme bestemmelsene gjelder tilbehør. Trykkbeholderen (pos. E) inneholder en elastisk membran (pos. F). Denne membranen trykkes sammen av en luftpute med et lufttrykk på 1,5 bar. Hvis husvannsautomaten starter allerede ved tapping av små mengder vann, er lufttrykket sunket. I så fall, og minst hver 6. måned, sjekker du lufttrykket som følger: Først kobler man anlegget fra strømnettet (trekk ut støpslet). Deretter lar man vannet i trykkbeholderen renne ut (åpne vannkranen og la den stå åpen). Ta av ventilhetten (pos. G) på trykkbeholderen og ved å montere en luftpumpe med manometer på luftventilen (pos. H) sørger man for det nødvendige overtrykket på 1,5 bar. Innstilling av trykkbryteren Trykkbryteren har en standardinnstilling for innkoblingstrykk (1,5 bar) og utkoblingstrykk (3,0 bar). Denne innstillingen trenger ikke endres ved normal drift av anlegget. Ved drift av hagespringvann kan det oppstå et så høyt mottrykk i systemet at utkoblingstrykket nås selv om trykkledningen ikke er lukket. Man kan derfor øke utkoblingstrykket på bryteren for å unngå uønsket vedvarende ut- og innkobling av pumpen. I slike og andre tilfeller der det er nødvendig å foreta endringer i koblingsverdiene, kan dette gjøres direkte på trykkbryteren. Først kobler man pumpen fra strømnettet (trekk ut støpslet). Skru av hetten på trykkbryteren. Under hetten finner man en liten (se fig. nr. 1) og en stor (se fig. nr. 2) spennfjær. Ved å trekke til mutteren på den lille fjæren økes utkoblingstrykket, ved å løsne mutteren reduseres trykket. Ved å vri på mutteren på den store fjæren økes eller reduseres innog utkoblingstrykket samtidig. Kontroller med en prøvekjøring om det ønskede inn- eller utkoblingstrykket er stilt inn. 5

6 Utkoblingstrykket må under ingen omstendighet stilles så høyt at det ikke kan nås av pumpens ytelse, da dette vil føre til at pumpen går også ved lukket trykkledning, uten noen gjennomstrømning. Dette fører til overoppheting og ødelegger pumpen. Inn- og utkoblingstrykk etter pumpetype: inn ut CROMA 905 1,4 bar 2,8 bar CROMA ,4 bar 2,8 bar CROMA VA ,4 bar 2,8 bar CROMA 1200/60 1,5 bar 3,3 bar NOVA 905 1,4 bar 2,8 bar Vi anbefaler en årlig kontroll av pumpen ved vår kundetjeneste, slik at man unngår skader på pumpen som skyldes normal slitasje ved lengre brukstid. Ved vedlikeholdsarbeider skal i utgangspunktet ta hensyn til følgende punkter: - Kontroller tetninger for slitasje og skift dem ved behov. - Kontroller løpehjulet for slitasje og skift det ved behov. - Kontroller O-ringer for slitasje og skift dem ved behov. - Bruk aldri skadete O-ringer på nytt, de skal skiftes ved skader. 10. Feil årsaker feilretting Feil Årsaker Feilretting Motoren starter ikke Det er ikke strømtilførsel Viftehetten blokkerer viftehjulet Pumpen suger ikke inn Vannmengden ikke tilstrekkelig Termobryteren slår av pumpen Pumpen starter etter tapping av små vannmengder Pumpen slår seg på og av med korte intervaller løpehjulet er blokkert Bunnventilen ikke under vann Pumpehuset uten vann Luftblærer i sugeledningen Sugeventil utett Inntakssilen tilstoppet For stor sugehøyde For stor sugehøyde Inntakssilen tilstoppet Vannspeilet synker raskt Pumpens ytelse reduseres av skadelige stoffer Motoren overbelastet på grunn av fremmedlegemer Lufttrykket i trykkbeholderen er redusert Mottrykket i systemet er høyere enn det innstilte utkoblingstrykket til pumpen Kontroller strømtilførselen Beveg luftehetten med en skrutrekker, kontroller at viftehjulet roterer fritt Vri motorakslingen med en skrutrekker, hvis den er blokkert, kontakt kundeservice Stikk bunnventilen lenger ned i vannet Fyll opp pumpen Kontroller om det er lekkasjer på sugeledningen Tett bunnventilen Rengjør inntakssilen Kontroller sugehøyden Kontroller sugehøyden Rengjør inntakssilen Stikk bunnventilen lenger ned i vannet Rengjør pumpehuset med en vannstråle gjennom suge- og trykktilkoblingene Rengjør pumpehuset med en vannstråle gjennom suge- og trykktilkoblingene, kontakt eventuelt kundeservice Se punkt 8 Vedlikehold og reparasjon Se punkt 8 Vedlikehold og reparasjon 6

7 11. Dimensjoner (i mm) Pumpetype A B C D E F G H CROMA R 1" IG CROMA R 1" IG CROMA VA R 1" IG CROMA 1200/ R 1" IG NOVA R 1" AG Ved bestilling av en ny membran, vennligst sammenlign formen på membranen som er montert i ditt apparat med følgende tegning: längliche Form Art.-Nr ZI runde Form Art.-Nr EL 12. Reservedelsliste og tegninger 12.1 Reservedelsliste PASS PÅ: Ved bestilling av reservedeler skal man alltid angi: Pumpetype Produksjonsår (se typeskilt på pumpen) Posisjonsnummer (se under) Betegnelse på artikkelen (se tabell) Ønsket antall Pos.-nr. Betegnelse 1.01 Trykkbeholder med membran 1.02 Vannmembran 1.03 Flensdeksel 1.04 Skrue 1.05 Ventilhette 1.06 Luftventil 1.07 Mutter 1.08 Skrue 2.01 Trykkslange med vinkel 2.02 Pakning 2.05 Femveistilkobling 3.01 Trykkreguleringsventil 3.02 Lukkeskrue 3.03 Pakning for lukkeskrue 4.01 Manometer 4.02 Trykkbryter 5.01 Kabel 5.02 Tilkoblingskabel 6.01 Venturidyse 6.02 O-ring 6.03 Dyse 6.04 Injektor 101 Pumpehus 130 Del til huset Diffusor Venturidyse 163 Trykkdeksle 183 Støttefot 230 Løpehjul 320.xx Sporkulelager 330 Lagerholder 411.xx Tetningsring 412.xx O-ring 470.xx Glideringstetning Glideringsskive Utligningsring U-skive U-skive 563 Pressbolt 576 Håndtak 732 Kabelholder 739 Fastkobling 750 Dobbelmuffe 810 Stator med vikling 819 Aksling med rotor 822 Motorlagerhus 824 Tilkoblingsledning 826 Kabelinnføringsstusser 831 Viftehjul 832 Viftehette Kondensatorhus Kondensatordeksel 835 Klemmebrett 837 Kondensator 838 Av-på-bryter 903.xx Lukkeskrue 914.xx Skrue 920.xx Mutter 7

8 Bestillinging av gjøres via din forhandler og Vera Miljø AS Reservedelstegninger CROMA 1208, CROMA VA1308, CROMA 1200/60 CROMA 905, NOVA 905 8

9 Garantibetingelser Garantibevis Vi yter en garanti på produktet som er beskrevet i garantibeviset i den tiden som er angitt på garantibeviset. Garantitiden starter med salgsdagen eller med første gangs igangkjøring. Man kan kun fremme et garantikrav ved å framlegge det utfylte garantibeviset sammen med kjøpskvitteringen. Vår garanti dekker retting av material- og produksjonsfeil. Kostnader for demontering og montering av påklagede apparatet på brukerstedet, reiseutgifter for servicepersonalet til og fra brukerstedet eller transportkostnader dekkes ikke av garantien. Garantikrav som kan føres tilbake til monteringseller betjeningsfeil, uegnede bruksbetingelser, manglende stell eller ufagmessige reparasjonsforsøk, dekkes ikke av garantien. Naturlig slitasje dekkes heller ikke. Kostnader som skyldes slike garantikrav, spesielt kostnader for testing og frakt, skal dekkes av avsender eller brukeren av pumpen. Dette gjelder også når et garantikrav er fremmet, men testene på verkstedet har funnet at apparatet fungerer korrekt og er uten mangler. Alle produkter har en høy kvalitetsstandard. Alle produkter gjennomgår en streng teknisk sluttkontroll før levering. Hvis apparatet likevel gir grunn til et berettiget garantikrav, så har du krav på en utbedring uten kostnader. Vi foretar i slike tilfeller reparasjon eller utskifting etter eget valg. Garantireparasjoner skal kun utføres av vår kundeservice eller et autorisert fagverksted. Forsøk på reparasjon utført av kunden, eller tredjepersoner uten tillatelse, i garantitiden, medfører at garantiansvaret opphører. Ved garantireparasjoner som er utført av oss vil verken garantitiden bli forlenget, eller gitt ny garantiperiode for de utskiftede delene. Garantikrav ut over dette utelukkes. Spesielt gjelder dette erstatning for forringelse, eller skader, dette gjelder også følgeskader av alle typer. For husvannsautomaten Nr. yter vi, i samsvar med våre garantibetingelser 24 måneders garanti. Vera Miljø AS P.B Sandefjord Telefon: Telefaks: Når det foreligger et garantikrav skal man, for å oppnå raskest mulig tilbakelevering, sende det aktuelle produktet sammen med garantibeviset, kjøpskvitteringen og en beskrivelse av problemet fraktfritt til fabrikken (adresse på garantibeviset) eller ta det med til forhandleren hvor du kjøpte produktet. Reklamasjoner på grunn av transportskader kan vi kun dekke når det kan bekreftes eller fastsettes at skadene oppsto ved utbringelse av varen til transportfirma, jernbane eller post. 9