Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Intrusiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Intrusiv"

Transkript

1 Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus DeviceNet Foundation Fieldbus Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse

2 Innholdsfortegnelse SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Les først veiledningen! Følg sikkerhetsanvisningene. Denne veiledningen er en del av produktet. Ta vare på veiledningen gjennom produktets levetid. Lever veiledningen videre til senere brukere eller eiere av produktet. Formål med dokumentasjonen: Dette dokumentet inneholder informasjoner for installasjons-, igangsettings-, betjenings- og vedlikeholdspersonell. Den skal hjelpe til med å installere apparatet og ta det i drift. Referansedokumentasjon: Håndbok (drift og innstilling) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1 Parallelt Dokumenter for referanse kan fås på Internett: eller direkte hos AUMA (se <Adresser>). Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhetsanvisninger Generelle anvisninger om sikkerhet 1.2. Bruksområde 1.3. Bruksområde i Ex-sone 22 (opsjon) 1.4. Advarsler 1.5. Henvisninger og symboler 2. Identifisering Typeskilt 2.2. Kortbeskrivelse 3. Transport, lagring og emballasje Transport 3.2. Lagring 3.3. Emballasje 4. Montering Monteringsstilling 4.2. Montering av håndratt 4.3. Montere aktuator på ventil/gir Spindelkoblinger B, B1 B4 og E Aktuator (med spindelkoblinger B1 B4 eller E) bygges på ventil/gir Spindelkobling A Spindelmutter, uten gjenger Aktuatorer (med spindelkobling A) monteres på ventilen 4.4. Tilbehør til montering Beskyttelsesrør for stigende ventilspindel 4.5. Monteringsposisjoner for lokalt bryterpanel Endre monteringsposisjoner 5. Elektrisk tilkobling Basisinformasjon 5.2. Kabling med AUMA pluggforbindelse Åpne tilkoblingsrommet Tilkoble kabler Lukke tilkoblingsrommet 5.3. Tilbehør til elektrokontakt Side

3 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Innholdsfortegnelse Styreenhet på veggbrakett Holderamme Beskyttelsesdeksel Dobbeltett mellomkobling Ytre jordkobling Betjening Manuell drift Koble inn manuell drift Koble ut manuell drift 6.2. Motordrift Lokal betjening Betjening fra REMOTE 6.3. Menyføring ved hjelp av trykknappene (for innstillinger og visning) Kort oversikt: Trykknappenes funksjoner Strukturell oppbygging og navigasjon 6.4. Taste inn passord 6.5. Endre språk i displayet 7. Posisjonsindikeringer Statusvisninger i displayet Statusvisning S0/S6 - Drift Endre dreiemomentvisning 7.2. Signallamper/LED-er 7.3. Mekanisk posisjonsindikator/løpeindikator 8. Signaler Tilbakemeldinger via relé (binært) 8.2. Tilbakemeldinger (analoge) 9. Igangsetting (grunninnstillinger) Oppvarmingstid ved utførelse ved lave temperaturer 9.2. Kontrollere/endre utkoblingstype for sluttposisjoner 9.3. Åpne bryterrommet 9.4. Stille inn moment 9.5. Stille inn endebrytere Stille inn endeposisjon STENGT (svart felt) Stille inn endeposisjon ÅPEN (hvitt felt) 9.6. Stille inn mellomposisjoner Stille inn dreieretning STENGT (svart felt) Stille inn dreieretning ÅPEN (hvitt felt) 9.7. Prøvekjøring Kontrollere dreieretningen Kontroll av endebryter Referansekjøring - foreta posisjonstilbakemelding 9.8. Stille inn potensiometer 9.9. Stille inn elektronisk posisjonsgiver RWG Still inn mekanisk posisjonsindikator Lukke bryterrommet 10. Utbedring av feil Feil under igangsetting Feilmeldinger og advarsler

4 Innholdsfortegnelse SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Statusvisning S0 Feil og advarsler Statusvisning S1 - Feil Statusvisning S2 - Advarsler Statusvisning S3 Årsaker til feilmeldingen Not ready ind Sikringer Sikringer i aktuatorstyringen Motorvern (varmeovervåkning) 11. Service og vedlikehold Forebyggende tiltak for vedlikehold og sikker drift Vedlikehold Vraking og resirkulering 12. Tekniske data Aktuatorens utstyr og funksjoner Utstyr og funksjoner til aktuatorens styreenhet Bruksbetingelser Tilbehør Annet 13. Reservedelsliste Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR Aktuatorstyring AUMATIC AC Sertifikater Monteringserklæring og EF-samsvarserklæring 15. Stikkordregister... Adresser

5 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Sikkerhetsanvisninger 1. Sikkerhetsanvisninger 1.1 Generelle anvisninger om sikkerhet Standarder/retningslinjer AUMA-produktene konstrueres og produseres i samsvar med anerkjente standarder og retningslinjer. Dette attesteres med en monteringserklæring og EF-samsvarserklæring. Når det gjelder montering, elektrisk tilkopling og igangsetting på installasjonsstedet, så må operatøren av anlegget og anleggskonstruktøren sørge for at alle krav, retningslinjer, forskrifter, nasjonale reguleringer og anbefalinger oppfylles. Sikkerhetshenvisninger/advarsler Personellets kvalifikasjoner Personer som arbeider på dette utstyret må gjøre seg fortrolig med sikkerhetsanvisningene og advarslene i denne bruksanvisningen og overholde anvisningene. Sikkerhetsanvisninger og advarselsskilt på produktet må følges for å unngå personskader eller materielle skader. Montering, elektrisk tilkobling, idriftsettelse, betjening og vedlikehold skal bare utføres av utdannet fagpersonell med autorisasjon fra anleggets operatør eller anleggets produsent. Personellet må ha lest og forstått denne bruksanvisningen og kjenne og overholde gjeldende forskrifter for verneutstyr før arbeidet på dette produktet. Igangkjøring Drift Det er viktig å kontrollere alle innstillingene før idriftsettelse med henblikk på om de stemmer overens med de krav applikasjonen stiller. Ved feil innstilling kan det oppstå skader på ventilen og/eller annet utstyr. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av dette. Brukeren bærer selv den fulle og hele risiko. Forutsetninger for en forskriftsmessig og sikker drift: Forskriftsmessig transport, forskriftsmessig lagring, oppstilling, montering og idriftsettelse. Produktet skal bare brukes i forskriftsmessig stand og i samsvar med denne bruksanvisningen. Feil og skader skal omgående rapporteres og utbedres. Gjeldende forskrifter for verneutstyr skal følges. Følg nasjonale forskrifter. Aktuatorhuset blir varmt under drift, og det kan oppstå overflatetemperaturer >> 60 C. Vi anbefaler å måle overflatetemperaturen med egnet temperaturmåler og ev. bruke vernehansker før arbeider på utstyret, som beskyttelse mot mulige forbrenninger. Sikkerhetstiltak Vedlikehold Anleggets operatør eller anleggets produsent er ansvarlig for nødvendige sikkerhetstiltak på stedet, f.eks. deksler, sperringer eller personlig verneutstyr for personellet. Vedlikeholdsanvisningene i denne bruksanvisningen må følges for at utstyrets funksjoner skal være garantert. Det er kun tillatt å utføre endringer på utstyret hvis produsenten gir sitt samtykke. 1.2 Bruksområde AUMA aktuatorer er konstruert for styring av industriventiler, f.eks. ventiler, skyvespjeld-, dreiespjeld- og kuleventiler. Annen bruk er bare tillatt med produsentens uttrykkelige (skriftlige) bekreftelse. Det er ikke tillatt å bruke dem til f.eks.: Industritrucker iht. EN ISO 3691 Løfteutstyr iht. EN Personheiser iht. DIN og Vareheiser iht. EN 81-1/A1 Rulletrapper 5

6 Sikkerhetsanvisninger SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Merk Kontinuerlig drift Underjordisk montering Vedvarende bruk under vann (vær oppmerksom på kapslingsgraden) Eksplosjonsfarlige områder, med unntak av sone 22 Strålebelastede områder i atomanlegg Ved ikke korrekt eller ikke forskriftsmessig bruk oppheves produktansvaret. Forskriftsmessig bruk innebærer også at denne veiledningen blir fulgt. Bruksanvisningen gjelder for standardversjon stenging mot høyre, dvs. den drevne akselen dreier med urviseren når ventilen stenges. 1.3 Bruksområde i Ex-sone 22 (opsjon) 1.4 Advarsler Aktuatorer i serien er godkjent for bruk i støveksplosjonsfarlige områder i SONE 22 iht. ATEX -direktiv 94/9/EF. Aktuatoren har beskyttelsesklasse IP 67 eller IP 68 og kan iht. bestemmelsene i EN :1998 del 6 - Elektriske driftsmidler brukes i områder med brennbart støv, kravene til elektriske driftsmidler i kategori 3 - kapslinggrad. For samtlige krav i EN : 1998 må følgende punkter under enhver omstendighet følges: I henhold til ATEX-direktiv 94/9/EU må aktuatoren være utstyrt med ekstra identifikasjon II3D IP6X T150 C. Maksimal overflatetemperatur til aktuatorene, med hensyn til en omgivelsestemperatur på +40 C iht. EN avsn er på +150 C. En økt støvavleiring på driftsmiddelet ble det ikke tatt hensyn til iht. avsn under formidling av maks. overflatetemperatur. Korrekt tilkobling av termobryter hhv. PTC-termistor, samt overholdelse av driftstype og tekniske data, er en forutsetning for overholdelse av maksimal overflatetemperaturer for enhetene. Tilkoblingspluggen må kun plugges inn eller trekkes ut i spenningsløs tilstand. Benyttede kabelinnføringer må alltid oppfylle krav til kategori II3D og minimum holde beskyttelsesklasse IP 67. Aktuatoren må kobles til potensialutligning eller et jordet røranlegg via en utenforliggende jordtilkobling (tilbehør). Gjengeplugger (Del nr ) hhv. spindelbeskyttelse med beskyttelseshette (del nr og 568.2) for tetting av hulaksel må alltid monteres for å sikre tettheten og dermed beskyttelse mot støveksplosjon. Generelt skal kravene til støveksplosjonsutsatte områder i EN følges. Kvalifisert og opplært personale ved idriftssettelse, service og vedlikehold er en forutsetning for sikker drift av aktuatoren. Advarslene nedenfor er merket med respektive signalord (FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG, MERK) for å fremheve sikkerhetsrelevante forhold i denne bruksanvisningen. Umiddelbart farlig situasjon med høy risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, kan dødsulykker eller alvorlige helseskader oppstå. Mulig farlig situasjon med middels høy risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, kan dødsulykker eller alvorlige helseskader oppstå. Mulig farlig situasjon med middels lav risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, kan det oppstå lette eller middels alvorlige personskader. Kan også brukes i forbindelse med mulige materielle skader. 6

7 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Sikkerhetsanvisninger Mulig farlig situasjon. Det kan oppstå skader dersom det ikke tas hensyn til advarselen. Brukes ikke ved fare for personskader. Advarslenes struktur og grafiske oppbygning Faretype og årsak! Mulig(e) konsekvens(er) ved ignorering (opsjon) Tiltak for å unngå faren Ytterligere tiltak Sikkerhetstegn advarer mot farer for skader. 1.5 Henvisninger og symboler Signalordet (her FARE) angir farens grad. Følgende henvisninger og symboler brukes i denne bruksanvisningen: Merk Ordet Informasjon foran en tekst angir viktige bemerkninger og opplysninger. Symbol for STENGT (ventil stengt) Symbol for ÅPEN (ventil åpen) Verdt å vite før neste trinn. Dette symbolet sier hva som forutsettes for neste trinn eller hva som skal forberedes eller observeres. Via menyen til parameteren Beskriver banen i menyen til parameteret. Ved hjelp av trykknappene på bryterpanelet kan man dermed raskt finne den parameteret man leter etter i displayet. Trinn for trinn Beskriver detaljert hvert trinn under innstilling/visning av en parameter. Beskrivelse av parameterinnstillinger/visning Beskriver muligheter for innstilling/visning for en parameter. < > Henvisning om ytterligere tekststeder Begreper med dette tegnet i parantes henviser om ytterligere tekster angående dette temaet i dokumentet. Disse begrepene er angitt i indeks, en overskrift eller innholdsfortegnelsen og kan dermed finnes raskt. 7

8 Identifisering SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk 2. Identifisering 2.1 Typeskilt Hver utstyrskomponent (aktuator, styring, motor) er merket med et typeskilt. Bilde 1: Plassering av typeskiltene [1] Typeskilt aktuator [2] Typeskilt styreenhet [3] Typeskilt motor [4] Tilleggsskilt, f.eks. KKS-skilt Data for identifisering Bilde 2: Typeskilt aktuator [1] Aktuatorens type og størrelse [2] Kommisjonsnummer Bilde 3: Typeskilt styreenhet [1] Styreenhetens type og størrelse [2] Kommisjonsnummer [3] Koblingsskjema [4] Styring Type og størrelse Denne veiledningen gjelder for følgende enheter: Aktuatorer for av/på drift: SA 07.1, 07.5, 10.1, 14.1, 14.5, 16.1 Aktuatorer for reguleringsdrift: SAR 07.1, 07.5, 10.1, 14.1, 14.5, 16.1 AC 01.1 = Aktuatorstyring AUMATIC 8

9 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Identifisering Kommisjonsnummer Koblingsskjema Hver enhet har et ordrerelatert kommisjonsnummer. Ved hjelp av dette nummeret kan koblingsskjema, testprotokoll og annen informasjon om enheten lastes ned direkte fra Internett: 7. posisjon i ACP-koblingsskjemaet angir type tilbakemeldinger fra aktuatoren: P = Potensiometer R = RWG (elektronisk posisjonsgiver) Styring 24 V DC = styring via parallelt grensesnitt med 24 V DC styrespenning. 115 V AC = styring via parallelt grensesnitt med 115 V AC styrespenning. 0/4 20 ma = styring via parallelt grensesnitt via analog inngang 0/4 20 ma. 2.2 Kortbeskrivelse Aktuator Definisjon iht. EN ISO 5210: En multi-turn aktuator er en enhetsanordning som overfører et dreiemoment over minst en hel omdreining til en ventil. Den kan ta opp skyvekraft. AUMA multi-turn aktuatorer drives av en elektrisk motor og kan ta opp skyvekrefter i forbindelse med spindelkobling A. For manuell betjening finnes det et håndratt. Utkoblingen i endeposisjonene kan skje enten via innstilt moment eller endeposisjon. Det kreves en styreenhet for å styre eller behandle aktuatorens signaler. Aktuatorstyring Aktuatorstyringen AUMATIC brukes til styring av AUMA aktuatorer og leveres klar til drift. Styringen kan monteres direkte på aktuatoren eller separat på en veggbrakett. Funksjonene til AUMATIC styreenheten spenner fra konvensjonell styring av ventilen i ÅPNE/STENGE-drift, regulering av posisjoner, prosessreguleringer, driftsdatalogg og diagnosefunksjoner. Lokal styring/com-ac. Betjening, innstillinger og visninger kan skje direkte lokalt til styreenheten. Lokalt er det muligheter for å betjene aktuatoren og foreta innstillinger via et styrepanel (trykknapper og display) (innholdet i denne bruksanvisningen). lese inn eller ut data og endre og lagre innstillinger via COM AC programvaren (opsjon) med en datamaskin (laptop eller PC). Alt etter utrustning opprettes forbindelsen mellom datamaskin og AUMATIC per kabel (infrarød-grensesnitt) eller trådløst (Bluetooth-grensesnitt) (Ikke en del av denne bruksanvisningen.) Intrusive - Non-Intrusive Utførelse intrusive (styreenhet: elektro-mekanisk): Ende- og momentinstilling skjer via brytere i aktuatoren. Utførelse Non-intrusive (styreenhet: elektronisk): Ende- og momentinstilling skjer via styreenheten og må ikke åpnes for dette. For dette er det montert en MWG (magnetisk ende- og momentregistrering) i aktuatoren som også stiller en analog moment-tilbakemelding/momentvisning til rådighet, i tillegg til en analog posisjons-tilbakemelding/posisjonsvisning. 9

10 Transport, lagring og emballasje SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk 3. Transport, lagring og emballasje 3.1 Transport Transporter til monteringsstedet i emballasje. Svevende last! Dødsulykker eller alvorlige personskader kan oppstå. IKKE opphold deg under svevende last! Fest løfteutstyr til aktuatorhuset, IKKE til håndrattet. Aktuatorer som er montert på en ventil: Løfteutstyr må festes på ventilen, IKKE på aktuatoren. Aktuatorer som er montert sammen med et gir: Løfteutstyr festes med øyebolter på giret, IKKE på aktuatoren. Aktuatorer som er montert sammen med en styreenhet: Løfteutstyr festet på aktuatoren og IKKE på styreenheten. 3.2 Lagring Korrosjonsfare på grunn av feil lagring! Lagre i et godt ventilert, tørt rom. Beskytt mot fuktighet fra underlag ved å lagre i reol eller på trepalle. Dekk til for å beskytte mot støv og smuss. Ulakkerte flater må behandles med egnet korrosjonshemmende middel. Skader på displayet pga. for lave temperaturer! Aktuatorstyringen AUMATIC må IKKE lagres under 30 C. Langtidslagring 3.3 Emballasje Hvis produktet skal lagres i lengre tid (mer enn 6 måneder), må også følgende punkter følges: 1. Før lagring: Beskytt blanke flater, særlig utgående aksel og monteringsflate med langtidsvirkende korrosjonshemmende middel. 2. I ca. 6 måneders intervaller: Kontroller om det har dannet seg korrosjon. Hvis det finnes antydninger til korrosjon, må det påføres et korrosjonshemmende middel. Våre produkter blir på fabrikken beskyttet for transport med spesialemballasje. Denne emballasjen består av miljøvennlige, lett sorterbare materialer som kan gjenvinnes. Materialene vi bruker til emballasje er tre, kartong, papir, og PE-folie. Vi anbefaler at emballasjematerialene leveres til resirkulering. 10

11 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Montering 4. Montering 4.1 Monteringsstilling AUMA aktuatorer styreenheter for aktuatorer kan brukes i alle monteringsposisjoner, uten begrensninger. 4.2 Montering av håndratt Merk Ved transport er håndratt med diameter > 400 mm levert separat. Skader på omkoblingsmekanismen på grunn av feil montering! Omkoblerspaken må bare betjenes manuelt. Det må IKKE brukes forlengelse som vektstang under betjeningen. Legg først inn manuell drift korrekt, og sett så på håndrattet. 1. Sving den røde omkoblerspaken for hånd, drei skaftet ev. frem og tilbake, inntil manuell drift er koblet inn. Manuell drift er koblet inn riktig, når omkoblerspaken kan legges ned Monter håndrattet over den røde omkoblerspaken på akselen. 4.3 Montere aktuator på ventil/gir 3. Slipp omkoblerspaken (svinger tilbake til utgangsposisjonen pga. fjærkraften, hjelp til med hånden hvis nødvendig). 4. Sikre håndrattet med den vedlagte låseringen. Korrosjonsfare pga. lakkskader og dannelse av kondensvann! Utbedre lakkskader etter arbeider på utstyret. Koble elektrisitet til aktuatoren straks etter montering, slik at varmeelementet reduserer kondensdannelsen. 11

12 Montering SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Spindelkoblinger B, B1 B4 og E Bruk Til roterende, ikke-stigende spindler Ikke egnet for skyvekrefter Oppbygging Spindelkobling med kilespor: Form B1-B4 med boring iht. ISO 5210 Form B og E med boring iht. DIN 3210 Senere ombygging fra B1 til B3, B4 eller E er mulig. Bilde 6: Spindelkobling [1] Spindelkobling B1/B2 og B [2] Hulaksel med spor [3] Spindelkobling B3/B4 og E [4] Utgående hylse / bøssing med hull og kilespor Merk Foreta sentreringen ved å løsne flenseboltene mellom aktuator og ventil Aktuator (med spindelkoblinger B1 B4 eller E) bygges på ventil/gir 1. Kontroller om koblingsflensene passer sammen. 2. Kontroller om boringen og ventilens spindel/kile passer med aktuatoren. 3. Smør ventilens spindel lett inn med fett. 4. Sett på aktuator. Merk: Pass på hele flensen er sentrert og ligger inntil. 5. Aktuator festes med skruer iht. tabellen. Merk: For å unngå kontaktkorrosjon anbefaler vi å smøre skruene med tetningsmiddel for gjenger. 6. Skruene trekkes til over kryss med dreiemomentene iht. tabellen. Tabell 1: Skruer Gjenge M8 M10 M12 M16 M20 Tiltrekningsmoment for skruer Tiltrekkingsmoment T A [Nm] Fasthetsklasse Spindelkobling A Bruk Spindelkobling for stigende, ikke-dreiende spindler Egnet til å ta opp skyvekrefter 12

13 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Montering Spindelmutter, uten gjenger Dette arbeidstrinnet er kun nødvendig ved spindelmuttere som ikke er boret eller forhåndsboret Bilde 7: Oppbygging spindelkobling A [1] Spindelmutter [2] Lager [2.1] Lagerskive [2.2] Lagerkrans [3] Sentreringsring 1. Skru sentreringsringen (3) ut av spindelkoblingen. 2. Spindelmutter [1] tas ut sammen med lagrene [2]. 3. Lagerskiver [2.1] og lagerkranser [2.2] tas av spindelmutter [1]. 4. Bor og drei ut spindelmutteren (1) og kutt spindelen. Merk: Ved innspenningen må spindelkoblingen sentreres nøye! 5. Rengjør den maskinerte spindelmutteren (1). 6. Lagerkranser [2.2] og lagerskiver [2.1] smøres tilstrekkelig med litiumsåpe EPmultifett, slik at alle hulrom er fylt med fett. 7. Smurte lagerkranser [2.2] og lagerskiver [2.1] settes på spindelmutter [1]. 8. Sett spindelmutteren [1] med lagre [2] tilbake på plass i spindelkoblingen. Merk: Pass på at klørne eller fortanningen griper riktig i kilesporet til hulakselen. 9. Skru inn sentreringsringen [3] til den stopper. 13

14 Montering SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Aktuatorer (med spindelkobling A) monteres på ventilen Bilde 8: Montering med spindelkobling A [1] Ventilspindel [2] Spindelkobling A [3] Skruer for aktuator [4] Ventilflens [5] Skruer for spindelkobling 1. Hvis spindelkobling A allerede er montert på aktuator: Løsne skruene (3) og ta av spindelkobling (2). 2. Kontroller om flensen til spindelkobling A passer sammen med ventilflensen (4). 3. Smør ventilspindelen (1) lett inn med fett. 4. Sett spindelkobling A på ventilspindelen og skru den inn til den hviler mot ventilflensen. 5. Drei på spindelkobling A til monteringshullene flukter. 6. Skru inn festeskruene (5), men vent med å trekke dem til. 7. Sett aktuatoren på ventilspindelen slik at spindelmutterens medbringere griper inn i utgående hylse. Når de griper korrekt inn, ligger flensene i flukt på hverandre. 8. Aktuator rettes ut slik at festehullene er i flukt. 9. Aktuator festes med skruer (3). 10. Skruene (3) trekkes til over kryss med dreiemomentene iht. tabellen. Tabell 2: Skruer Gjenge M6 M8 M10 M12 M16 M20 Tiltrekningsmoment for skruer Tiltrekkingsmoment T A [Nm] Fasthetsklasse Aktuator dreies i manuell drift i retning ÅPEN til ventilflens og spindelkobling A ligger fast på hverandre. 12. Festeskruene (5) mellom aktuator og spindelkobling A trekkes til over kryss med dreiemoment iht. tabellen. 14

15 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Montering 4.4 Tilbehør til montering Beskyttelsesrør for stigende ventilspindel Opsjon Bilde 9: Montering spindelbeskyttelse [1] Beskyttelseshette for spindelbeskyttelse [2] Spindelbeskyttelsesrør [3] Tetningsring 4.5 Monteringsposisjoner for lokalt bryterpanel 1. Legg på litt gjengetape før dette monteres. 2. Skru på beskyttelsesrøret (2) i gjengene og trekk godt til. 3. Trykk tetningsringen (3) nedover mot huset. 4. Kontroller om rørbeskyttelseshetten (1) er til stede og om den er uskadet. Monteringsposisjonen til det lokale bryterpanelet utføres i henhold til bestillingen. Hvis det etter montering av ventiler eller gir viser seg at det lokale bryterpanelet er plassert lite gunstig, kan posisjonen endres i ettertid. I den forbindelse er fire monteringsposisjoner mulig. Bilde 10: Monteringsposisjon A og B 15

16 Montering SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Bilde 11: Monteringsposisjon C og D Endre monteringsposisjoner Farlig spenning! Elektrisk støt er mulig. Spenning må kobles fra før den åpnes. 1. Løsne skruene og ta ut det lokale bryterpanelet. 2. Kontroller at O-ringen er i orden. Legg O-ringen korrekt inn. 3. Roter bryterpanelet til nye posisjoner og sett det på igjen. Kablene kan bli skadet ved vridning eller fastklemming! Funksjonsfeil kan oppstå. Roter bryterpanelet maks Sett bryterpanelet forsiktig sammen så du ikke klemmer fast kabler. 4. Trekk skruene jevnt til diagonalt. 16

17 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Elektrisk tilkobling 5. Elektrisk tilkobling 5.1 Basisinformasjon Fare ved feil på elektrisk tilkobling Dersom dette ignoreres, kan det føre til dødsulykker, alvorlige helseskader eller materielle skader. Kun utdannet fagpersonell skal foreta elektrisk tilkobling. Les de generelle anvisningene i dette kapitlet før tilkoblingen. Etter tilkobling av kabler, les kapittel <Idriftsettelse> og <Prøvekjøring> før spenning tilføres. Koblingsskjema/koblingsplan Sikringer i bygningen Det tilhørende koblingsskjemaet/koblingsplanen (på tysk og engelsk) leveres sammen med denne bruksveiledningen i en vanntett lomme festet til enheten. Det kan også bestilles ved å angi kommisjonsnummer (se typeskiltet, eller lastes direkte ned fra Internett (http://www.auma.com). For kortslutningsbeskyttelsen og for frikobling av aktuator er det nødvendig med lokale sikringer og lastskillebrytere. Strømverdiene for dimensjonering er direkte avledet fra motorens strømforbruk (se elektrisk datablad) pluss strømforbruket til styreenheten. Tabell 3: Strømforbruk styreenhet Nettspenning 100 til 120 V AC (±10 %) 208 til 240 V AC (±10 %) 380 til 500 V AC (±10 %) 24 V DC (+10 %/ 15 %) og AC-motor 24 V DC (+10 %/ 10 %) og DC-motor Maks. strømforbruk 650 ma 325 ma 190 ma 500 ma, glattekondensator µf 750 ma, glattekondensator µf Tabell 4: Maksimal tillatt sikring Kontaktor/tyristor Motorkontaktor A1 Motorkontaktor A2 Motorkontaktor A3 Tyristor Tyristor Tyristor Merkeeffekt inntil 1,5 kw inntil 7,5 kw inntil 11 kw inntil 1,5 kw inntil 3 kw inntil 5,5 kw maks. sikring 16 A (gl/gg) 32 A (gl/gg) 63 A (gl/gg) 16 A (g/r) I²t<1 500A²s 32 A (g/r) I²t<1 500A²s 63 A (g/r) I²t<5 000A²s Hvis styreenheten monteres separat fra aktuatoren (styreenhet på veggholder): Det må tas hensyn til lengde og tverrsnitt på kablene ved beregninger av sikringer. Spenningsforsyning på styreenheten (elektronikk) Potensial kundens tilkoblinger Sikkerhetsstandarder EMC-tilpasset kabellegging Ved ekstern forsyning av styreenheten (elektronikk) med 24 V DC og samtidig bruk av likestrømsmotorer (24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC, 220 V DC) bør 24 V DC spenningsforsyningen til styreenheten skje via klemme XK25/26 separat fra effektforsyningen (U1, V1). Ved felles forsyning gjennom en kabel (broer fra U1, V1 med XK25/26, kun ved 24 V DC!!! ) kan det oppstå kortvarige over-/underskridelser av tillatte spenningsgrenser (24 V DC +10 %/ 10 %) under koblingssyklusene. Ev. foreliggende posisjonskommandoer vil ikke bli utført utenfor de tillatte grensene. Styringen signaliserer kort feil. Alle inngangssignaler (styring) må forsynes med samme potensial. Alle utgangssignaler (statusmeldinger) må forsynes med samme potensial. Alle eksternt tilkoblede enheter må svare til gjeldende sikkerhetsstandarder. Signal- og busskabler er følsomme overfor støy. 17

18 Elektrisk tilkobling SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Strømtype, nettspenning og nettfrekvens Motorkabler er støybelastet. Støyfølsomme og støybelastede kabler må legges så langt fra hverandre som mulig. Støyimmuniteten for signal- og busskabler blir bedre hvis kablene legges nær jording. Lange kabler bør unngås, eller legges i områder med lite støy. Lange parallelle strekninger med støyfølsomme og støybelastede kabler må unngås. Det må brukes skjermede ledninger for tilkobling av fjerntransmitter. Strømtype, nettspenning og nettfrekvens må stemme overens med dataene på motorens typeskilt. Bilde 12: Typeskilt motor (eksempel) [1] Strømtype [2] Nettspenning [3] Nettfrekvens (ved 1- og 3-fase AC-motorer) Kabling For å garantere isolasjonen av apparatet må det brukes kabler for oppgitte spenninger. Ledningene må minst dimensjoneres for høyeste målingsspenning som oppstår. Kabel må brukes med egnet min. måletemperatur. Bruk UV-bestandige kabler når kablene utsettes for UV-stråler (f.eks. utendørs). 5.2 Kabling med AUMA pluggforbindelse Kabeltverrsnitt med AUMA pluggforbindelse : Merk Effektklemmer (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² fleksibel/10 mm² stiv Tilkobilng av jordledning : maks. 6 mm² fleksibel/10 mm² stiv Styrekontakter (1 til 50): maks. 2,5 mm² På noen spesialmotorer kobles effektklemmene (U1, V1, W1, U2, V2, W2) ikke over AUMA pluggforbindelse n, men over et klemmebrett direkte på motoren. 18

19 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Elektrisk tilkobling Åpne tilkoblingsrommet Bilde 13: Forbindelse AUMA pluggforbindelse, versjon S [1] Deksel [2] Skruer deksel [3] O-ring [4] Skruer stikkontakt [5] Stikkontakt [6] Kabelinnføring [7] Plugg [8] Kabelinnføring (ikke inkludert i leveransen) Farlig spenning! Elektrisk støt er mulig. Spenning må kobles fra før den åpnes. 1. Løsne skruene [2] og ta av dekselet [1]. 2. Løsne skruene [4] og ta stikkontakten [5] ut av dekselet [1]. 3. Bruk kabelinnføringer [8] som passer til kablene. Vernetypen IP... som er angitt på typeskiltet, er kun gyldig når det monteres kabelgjennomføringer av tilsvarende kapslingsgrad. Eksempel: Typeskilt for kapslingsgrad IP Monter egnede plugger [7] på kabelinnføringer [6] som ikke brukes. 5. Før kablene inn i kabelinnføringene [8] Tilkoble kabler Tillatte tilkoplingstverrsnitt må overholdes. 1. Avisoler kablene. 2. Avisoler lederne. 3. Ved fleksible ledninger: Bruk endehylser iht. DIN Tilkoble ledningen i henhold til det tilhørende koblingsskjemaet. 19

20 Elektrisk tilkobling SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Ved feil: Farlig spenning hvis jordledning IKKE er koblet til! Elektrisk støt er mulig. Koble til alle jordledningene. Koble jordkabelen til en ekstern jordforbindelse. Utstyret skal bare settes i drift med tilkoblet jordledning. 5. Jordledninger med ringører (fleksible ledninger), eller øye (stive ledninger) i jordledertilkoblingen. Bilde 15: Tilkobilng av jordledning [1] Stikkontakt [2] Skrue [3] Underlagsskive [4] Låseskive [5] Jordledning med ringøre/ øye [6] Tilkobling av jordledning, symbol: Fare for korrosjon pga. kondens! Koble elektrisitet til aktuatoren straks etter montering, slik at varmeelementet reduserer kondensdannelsen. Merk Enkelte aktuatorer er utstyrt med varmelement i motoren. Motorvarmen forhindrer danning av kondens i motoren, og forbedrer startatferden ved ekstremt lave temperaturer. 20

21 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Elektrisk tilkobling Lukke tilkoblingsrommet Bilde 16: Eksempel: Utførelse S [1] Deksel [2] Skruer deksel [3] O-ring [4] Skruer stikkontakt [5] Stikkontakt [6] Kabelinnføring [7] Plugg [8] Kabelinnføring (ikke inkludert i leveransen) 5.3 Tilbehør til elektrokontakt Kortslutning ved innklemming av ledningene! Strømstøt og funksjonsfeil mulig. Stikkontakten settes forsiktig inn, slik at ledninger ikke klemmes fast. 1. Sett stikkontakten [5] inn i dekselet [1] og fest den med skruene [4]. 2. Rengjør tetningsflatene på dekselet [1] og huset. 3. Kontroller om O-ringen (3) er i orden. Legg O-ringen korrekt inn. 4. O-ring smøres lett inn med syrefritt fett (f.eks. vaselin) og legges riktig inn. 5. Sett på dekselet [1] og skru fast skruene [2] jevnt i kryss. 6. Stram kabelinnføringene [8] med det angitte dreiemomentet for å sikre den aktuelle kapslingsklassen. Opsjon Styreenhet på veggbrakett Med veggbraketten kan styreenheten monteres adskilt fra aktuatoren. Bruk Når aktuatoren monteres utilgjengelig. Ved høye temperaturer på aktuatoren. Ved sterke vibrasjoner på ventilen. 21

22 Elektrisk tilkobling SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Oppbygging Bilde 17: Oppbygging med veggbrakett [1] Veggbrakett [2] Forbindelseskabler [3] Elektrisk tilkobling veggbrakett (XM) [4] Elektrisk tilkobling aktuator (XA) [5] Elektrisk tilkobling styreenhet (XK) - kundeplugg Pass på før tilkobling Tillatt lengde på forbindelseskablene: maks. 100 m. Dersom det er montert en posisjonsgiver (RWG) i aktuatoren: Forbindelseskablene må utføres skjermet. Utførelser med potensiometer i aktuatoren egner seg ikke. Vi anbefaler: AUMA kabelsett LSW1. Dersom det ikke brukes AUMA-kabelsett: Bruke egnede, fleksible og skjermede forbindelseskabler. Dersom det finnes forbindelseskabler, f.eks. fra varmeelement eller brytere, som er koblet direkte fra aktuatoren til kundeplugg XK (XA-XM-XK, se koblingsskjemaet), må disse forbindelseskablene gjøres til gjenstand for isolasjonskontroll iht. EN Unntatt herfra er forbindelseskabler til posisjonsgivere (RWG, IWG, potensiometer). Disse skal ikke gjøres til gjenstand for isolasjonskontroll Holderamme Bruk Holderamme for sikker oppbevaring av frakoblet plugg. Beskyttelse mot direkte berøring av kontaktene og mot miljøpåvirkning. Bilde 18: Holderamme Beskyttelsesdeksel Beskyttelsesdeksler for pluggrom, ved fratrukket plugg. Det åpnete tilkoblingsrommet kan lukkes med et beskyttelsesdeksel (ikke avbildet). 22

23 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Elektrisk tilkobling Dobbeltett mellomkobling Når den elektriske tilkoblingen tas av, eller når en kabelgjennomføring er utett, kan det komme støv og fuktighet inn i huset. Ved å montere en dobbeltett mellomkobling [2] mellom den elektriske koblingen [1] og enhetens hus, forindres dette. Kapslingsgraden til apparatet (IP 68) opprettholdes, også når den elektriske rundplugg kontakten [1] tas av. Bilde 19: Elektrisk kontakt med dobbeltett mellomkobling [1] Elektrisk tilkobling [2] Dobbeltett mellomkobling Ytre jordkobling Som opsjon finnes det en ytre jordingsforbindelse (klemmebøyle) på huset for jording av aktuatorhuset. Bilde 20: Jordingsforbindelse 23

24 Betjening SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk 6. Betjening 6.1 Manuell drift I forbindelse med innstilling og igangsetting, ved motorsvikt eller nettutfall kan aktuatoren kjøres i manuell drift. Ved hjelp av en innbygget omkoblingsmekanikk kobles manuell drift inn Koble inn manuell drift Merk Må følges ved bruk av bremsemotorer: Motoren er utkoblet i manuell drift. Bremsemotoren kan derfor ikke holde last i manuell drift. Lasten må holdes med håndrattet. Skader på omkoblingsmekanismen på grunn av feil betjening! Manuell drift må bare kobles inn når motoren står stille. Omkoblerspaken må bare betjenes manuelt. Det må IKKE brukes forlengelse som vektstang under betjeningen. 1. Vipp opp spaken til ca. 85, drei håndrattet litt frem og tilbake, til manuell drift er innkoblet. 2. Slipp omkoblerspaken (svinger tilbake til utgangsposisjonen pga. fjærkraften, hjelp til med hånden hvis nødvendig. 3. Håndrattet dreies i ønsket retning. For å lukke aktuatoren dreies håndrattet med klokken: Drivaksel (aktuator) dreier i retning STENGT med klokken Koble ut manuell drift Manuell drift kobles ut automatisk, når motoren er koblet inn. I motordrift står håndrattet stille. 24

25 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Betjening 6.2 Motordrift Før motordrift må alle innstillinger for idriftsettelse og prøvekjøring utføres Lokal betjening Aktuatoren betjenes lokalt ved hjelp av trykknappene på det lokale bryterpanelet. Bilde 24: Lokalt bryterpanel [1] Trykknapp ÅPEN [2] Trykknapp STOPP [3] Trykknapp STENGT [4] Trykknapp Reset [5] Velgerbryter [6] Signallamper/LED-er Varme overflater er mulige, f.eks. pga. høye omgivelsestemperaturer eller sterkt sollys! Fare for forbrenning Kontroller overflatetemperaturen og bruk vernehansker ved behov. Sett velgerbryteren [5] i stilling "LOCAL" (lokal betjening). Aktuatoren kan nå betjenes med trykknappene [1-3]: - Kjøre aktuatoren i retning ÅPEN: Trykk på trykknappen [1] ÅPEN. - Stanse aktuatoren: Trykk på trykknappen [2] STOPP. - Kjøre aktuatoren i retning STENGT: Trykk på trykknappen [3] STENGT. Merk Posisjonsinstruksene ÅPEN - STENGT kan styres i "push-to-run" eller med enkelttrykk. Ved enkelttrykk kjører aktuatoren etter trykking av tasten til den respektive endeposisjonen, hvis den ikke før dette mottar en annen instruks. Du finner nærmere informasjon om dette i håndboken (Drift og innstilling). 25

26 Betjening SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Betjening fra REMOTE Sett velgerbryteren i stilling REMOTE (fjernkontroll). Merk Aktuatoren kan nå fjernkontrolleres ved hjelp av posisjonsinstrukser (OPEN, STOP, CLOSED) eller ved hjelp av analoge innstillinger av nominell verdi (f.eks ma). På aktuatorer med posisjonsregulator er det mulig å skifte mellom ÅPEN - STENGTstyring (Fjern ÅPEN-STENGT) og nominell verdi-styring (Fjern NOM). Omkoblingen foregår via MODE-inngangen, f.eks. med et 24 V DC signal (se koblingsskjema). 6.3 Menyføring ved hjelp av trykknappene (for innstillinger og visning) Ved hjelp av trykknappene på bryterpanelet kan man vise og endre innstillinger og synliggjøre ulike indikatorer i displayet. Bilde 27: Lokalt bryterpanel [1] Trykknapp [2] Trykknapp [3] Trykknapp [4] Trykknapp C [5] Velgerbryter [6] Display Sett velgerbryteren [5] i stilling 0 (AV). Bilde 28: Nå kan innstilling og visning utføres ved hjelp av trykknappene [1-4]. 26

27 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Betjening Kort oversikt: Trykknappenes funksjoner Knapp C Funksjoner Bla innenfor en gruppe (trekanter i displayet, viser retningen som det kan blas i) Endre verdier Taste inn siffer 0 til 9 Bekrefte valget for å gå til en ny meny/undergruppe Avbryte prosedyre Tilbake til forrige visning: trykkes kort Gå til en annen gruppe (S, M, D): holdes inne i ca. 3 sekunder, til gruppe M0 vises holdes inne i mer enn 3 sekunder, til gruppe D0 vises (gruppe M hoppes da over) Strukturell oppbygging og navigasjon Visningene i displayet er delt inn i tre grupper: Gruppe S = statusindikatorer Gruppe M = meny (innstillinger) Gruppe D = diagnoseindikatorer Den aktive gruppen vises øverst til høyre i displayet. Bilde 29: Skifte fra gruppe S til gruppe M: 1. C trykkes og holdes inne i ca. 3 sekunder til gruppe M0 vises. Skifte fra gruppe S til gruppe D: 2. Trykk C og hold den inne helt til gruppe D0 kommer til syne. (gruppe M hoppes over). Skifte fra gruppe M eller D tilbake til gruppe S: 3. C trykkes kort. Bla innenfor en gruppe: 4. Trykk eller. Trekantene øverst til venstre i displayet viser i hvilken retning man kan bla (innenfor en gruppe). Bilde 30: 27

28 Betjening SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk 6.4 Taste inn passord I menyen (gruppe M) er innstillingene beskyttet med et passord. Det må tastes inn et passord for å kunne endre parametere. Ved levering er passordet: Etter at EDIT er bekreftet, vises følgende: ENTER PASSWORD 0 * * * :EDIT :OK C:ESC Trinn for trinn: Merk 1. Velg siffer 0 til 9: Trykk. 2. Gå til neste posisjon: Trykk. 3. Gjenta trinn 1 og 2 for alle fire posisjoner. 4. Slik avbryter du prosessen: Trykk på C. Dersom det ikke utføres noen innstilling i et lengre tidsrom (ca. ti minutter), skifter styringen automatisk tilbake til statusvisningen S Endre språk i displayet Via menyen til parameter: MAIN MENU (M0) LANGUAGE/CONTRAST (M00) VIEW (M00) EDIT (M01) LANGUAGE (M010) Standardverdi: GERMAN Innstillingsområde: GERMAN, PORTUGUESE, ITALIAN, SPANISH, FRENCH, ENGLISH, TUERKCE, POLSKI, MAGYAR Trinn for trinn: 1. Sett velgerbryteren i stilling 0 (AV). 2. Trykk på C og hold den inne i ca. tre sekunder. Indikatoren viser: MAIN MENU LANGUAGE/CONTRAST SETTINGS OPERATIONAL DATA M0 3. Trykk. Indikatoren viser: LANGUAGE/CONTRAST VIEW EDIT M00 28

29 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Betjening 4. Trykk. Indikatoren viser: LANGUAGE/CONTRAST VIEW EDIT M01 5. trykkes. Indikatoren viser: ENTER PASSWORD 0 * * * :EDIT :OK C:ESC 6. Taste inn passord: 4 x = 0000 (passord fra fabrikken). Indikatoren viser: EDIT LANGUAGE LCD CONTRAST M trykkes. Indikatoren viser innstilt verdi: EDIT M010 LANGUAGE GERMAN :EDIT C:ESC 8. trykkes en gang til for å skifte til redigeringsmodus. Indikatoren viser: EDIT M010 LANGUAGE GERMAN :EDIT :OK C:ESC 9. Stille inn ny verdi: trykkes. 10. Akseptere verdi eller avbryte? Akseptere verdi: Trykk. Avbryte prosess uten å akseptere verdi: Trykk C. 29

30 Posisjonsindikeringer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk 7. Posisjonsindikeringer 7.1 Statusvisninger i displayet Statusvisning S0/S6 - Drift Merk Statusvisningene i displayet viser aktuelle driftstilstander samt feil og advarsler på stedet. I dette avsnittet beskrives visningene for driftstilstandene. Feil og advarsler beskrives i kapitlet <Feilmeldinger og advarsler>. Ved aktuatorer med prosessregulator vises i valgbryterstilling REMOTE statusvisning S6 i stedet for statusvisningen S0. Beskrivelsen her gjelder for begge visninger (S0 og S6). Visning av driftsmodus Linje 1 viser aktuell driftsmodus (LOCAL, OFF, REMOTE...). LOCAL OPEN E2 100 % RUNNING OPEN S0 Visning av posisjonsinstrukser / nominell verdi Linje 2 viser de aktuelle posisjonskommandoene (OPEN, STOP, CLOSED) eller nominell posisjonsverdi E1 eller E7 (ved aktuatorer med posisjonsregulator/prosessregulator) i % av vandringen. LOCAL OPEN E2 100 % RUNNING OPEN S0 Visning av ventilstilling Linje 3 viser ventilstillingen i % av vandringen. Denne visningen skjer bare når en posisjonsgiver er integrert i aktuatoren. LOCAL OPEN E2 100 % RUNNING OPEN S0 Endeposisjons-/løpeindikator 0 % = aktuator i endeposisjon CLOSED 100 % = aktuator i endeposisjon OPEN Linje 4 viser aktuell status for aktuatoren. LOCAL S0 OPEN E2 100 % RUNNING OPEN Beskrivelse av visningene i linje 4: RUNNING OPEN Aktuatoren kjører logisk OPEN (settes også i kjørepauser). RUNNING CLOSE Aktuatoren kjører logisk CLOSE (settes også i kjørepauser). IS OPEN Sluttposisjon OPEN nådd. 30

31 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Posisjonsindikeringer Endre dreiemomentvisning 7.2 Signallamper/LED-er IS CLOSED Sluttposisjon CLOSED nådd. SETPOINT POSITION Nominell posisjon (kun ved reguleringsaktuatorer). Momentet kan vises i prosent, newtonmeter (Nm) eller i Lbs/ft. Via menyen til parameter: MAIN MENU (M0) SETTINGS (M1) LOCAL CONTROLS (M13) TORQUE INDICATION (M1317) EDIT M1317 TORQUE INDICATION NEWTONMETER :EDIT :OK C:ESC Beskrivelse av parameterinnstillinger: PERCENT Visning i prosent av nominelt moment. NEWTONMETER Visning i Nm LBS.FT. Visning i Lbs/ft. Signallampene/LED-ene viser ulike driftstilstander som lyssignal lokalt. Signalene kan tilordnes fritt. Bilde 32: Signallamper/LED-er på lokalt bryterpanel [1] Tekst med symboler (standard) [2] Merking med sifre (opsjon) Tabell 5: Signallampe LED 1 ( ) LED 2 (T) LED 3 (Th) LED 4 (T) LED 5 ( ) LED 6 (BT) (opsjon) Signalforklaring Egenskaper (standard) lyser blinker lyser lyser lyser lyser blinker lyser Forklaring signal Aktuatoren er i endeposisjon STENGT Løpeindikator: Aktuatoren kjører i retning STENGT Momentfeil STENGT Motorvernet er aktivert Momentfeil ÅPEN Aktuatoren er i endeposisjon ÅPEN Løpeindikator: Aktuatoren kjører i retning ÅPEN Bluetooth-forbindelse foreligger 31

32 Posisjonsindikeringer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Merk Egenskapene (blinker/lyser) kan stilles inn med parameter BLINKER (M1311). 7.3 Mekanisk posisjonsindikator/løpeindikator Opsjon Den mekaniske stillingsindikatoren: viser kontinuerlig ventilposisjonen (Indikatorskiven [2] dreier seg ca. 180 til 230 ved kjøring fra STENGT til ÅPEN posisjon eller omvendt.) viser om aktuatoren går (løpeindikator) viser når endeposisjoner nås (via indikatormerke [3]) Bilde 33: Mekanisk posisjonsindikator [1] Deksel [2] Indikatorskive [3] Indikatormerke [4] Symbol for ÅPEN stilling. [5] Symbol for STENGT stilling. 32

33 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Signaler 8. Signaler 8.1 Tilbakemeldinger via relé (binært) 8.2 Tilbakemeldinger (analoge) Ventilposisjon Via releer kan driftsstatuser signaliseres fra aktuator eller styring som binære signaler. Signalene kan tilordnes fritt. Eksempel: Relékontakt åpen = ingen varmefeil Relékontakt lukket = varmefeil i aktuator Relekontaktene har følgende betegnelse i koblingsskjemaet: Relé 1 til 5: DOUT1 til DOUT5 Feilmeldingsrelé: NC feil / NO klar Signalene tilordnes via parameterene OUTPUT CONTACT 1 til OUTPUT CONTACT 5 og ALARM CONTACT. Standardverdi feilmeldingsrelé: FAULT GROUP 3 = feilmelding (inneholder: Momentfeil, varmefeil, fasebrudd og interne feil) Standardverdier OUTPUT CONTACT 1 til OUTPUT CONTACT 5: OUTPUT CONTACT 1 = CLOSED POSITION OUTPUT CONTACT 2 = OPEN POSITION OUTPUT CONTACT 3 = REMOTE SW. POSITION OUTPUT CONTACT 4 = TORQUE FAULT (CLOSE) OUTPUT CONTACT 5 = TORQUE FAULT (OPEN) (opsjon) Dersom aktuatoren er utstyrt med posisjonsgiver (potensiometer eller RWG), er en analog posisjonstilbakemelding tilgjengelig. Signal: E2 = 0/4-20 ma (potensial adskilt) Betegnelse i koblingsskjema: ANOUT1 (posisjon) ANOUT2 (posisjon) Du finner nærmere informasjon om dette temaet i håndboken (Drift og innstilling). 33

34 Igangsetting (grunninnstillinger) SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk 9. Igangsetting (grunninnstillinger) 1. Sett velgerbryteren i stilling 0 (AV). Merk: Velgerbryteren er ingen nettbryter. I stilling 0 (AV) kan ikke aktuatoren betjenes. Styreenheten forsynes fortsatt med spenning. 2. Koble til spenningsforsyningen. Merk: Vær oppmerksom på oppvarmingstiden ved temperaturer under -20 C. 3. Foreta grunninnstillingene. 9.1 Oppvarmingstid ved utførelse ved lave temperaturer Ved utførelser ved lave temperaturer må man ta hensyn til at styreenheten trenger en oppvarmingstid. Denne oppvarmingstiden gjelder hvis aktuator og styring er spenningsløse og avkjøles til omgivelsestemperatur. Under disse betingelsene må man avvente følgende oppvarmingstider etter at spenningsforsyningen er tilkoblet, før en idriftsetting kan utføres: Ved -40 C = 30 min. Ved -50 C = 60 min. Ved -60 C = 100 min Bilde 35: Skisse oppvarmingstid [t] Oppvarmingstid i minutter [ϑ] Omgivelsestemperatur i C 9.2 Kontrollere/endre utkoblingstype for sluttposisjoner Skader på ventilen ved feil innstilling! Utkoblingstypen må være tilpasset ventilen. Instillingen må bare endres etter samtykke fra ventilprodusenten. Strekningsavhengig utkobling Utkobling på momentbryter Endebryteren stilles inn slik at aktuatoren kobles ut i de ønskede koblingspunktene. Momentbryteren fungerer som overlastvern for ventilen. Momentkoblingen stilles inn på ønsket utkoblingsmoment. Når utkoblingsmomentet er nådd, kobles aktuatoren ut. 34

35 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Igangsetting (grunninnstillinger) Endebryteren fungerer som signalisering og må stilles inn slik at den aktiveres like før innstilt utkoblingsmoment er nådd. Hvis dette ikke er tilfelle, vises en av feilmeldingene nedenfor i displayet: TORQUE FAULT eller DSR FAULT (meny S1). Via menyen til parameter: MAIN MENU (M0) SETTINGS (M1) SEATING MODE (M11) VIEW (M110) EDIT (M111) OPEN POSITION (M11_0) CLOSED POSITION (M11_1) Standardverdi: LIMIT Trinn for trinn: 1. Sett velgerbryteren i stilling 0 (AV). 2. Trykk på C og hold den inne i ca. tre sekunder. Indikatoren viser: MAIN MENU LANGUAGE/CONTRAST SETTINGS OPERATIONAL DATA M0 3. Trykk. Indikatoren viser: MAIN MENU LANGUAGE/CONTRAST SETTINGS OPERATIONAL DATA 4. trykkes. Indikatoren viser: SETTINGS SEATING MODE TORQUE LOCAL CONTROLS 5. Trykk. Indikatoren viser: SEATING MODE VIEW EDIT M1 M11 M110 Ved hjelp av og kan man skifte mellom VIEW og EDIT. 35

36 Igangsetting (grunninnstillinger) SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk 6. Vise eller endre? Vise utkoblingstype: videre med 7. Endre utkoblingstype: videre med 10. Vise utkoblingstype: 7. trykkes. Indikatoren viser: VIEW OPEN POSITION CLOSED POSITION M1100 VIEW M1101 OPEN POSITION CLOSED POSITION Ved hjelp av og kan man skifte mellom M1100 OPEN POSITION og M1101 CLOSED POSITION. 8. trykkes. Indikatoren viser: VIEW OPEN POSITION LIMIT C:ESC VIEW CLOSED POSITION LIMIT C:ESC Ved hjelp av og kan man også her skifte mellom OPEN POSITION og CLOSED POSITION. 9. Tilbake til menyen VIEW/EDIT: Trykk C to ganger. Endre utkoblingstype: 10. trykkes. Indikatoren viser: SEATING MODE VIEW EDIT M trykkes. Indikatoren viser: ENTER PASSWORD 0 * * * :EDIT :OK C:ESC 36

37 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Igangsetting (grunninnstillinger) 12. Taste inn passord: Trykk 4 x = 0000 (passord fra fabrikken). EDIT M1110 OPEN POSITION CLOSED POSITION EDIT M1111 OPEN POSITION CLOSED POSITION Ved hjelp av og kan man skifte mellom OPEN POSITION og CLOSED POSITION. 13. trykkes. Indikatoren viser innstilt verdi: EDIT M1110 OPEN POSITION LIMIT :EDIT C:ESC EDIT M1111 CLOSED POSITION LIMIT :EDIT C:ESC Ved hjelp av og kan man skifte mellom OPEN POSITION og CLOSED POSITION. 14. trykkes en gang til for å skifte til redigeringsmodus. Indikatoren viser: EDIT M1110 OPEN POSITION LIMIT :EDIT :OK C:ESC EDIT M1111 CLOSED POSITION LIMIT :EDIT :OK C:ESC 15. Stille inn ny verdi: trykkes. 37

38 Igangsetting (grunninnstillinger) SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk 16. Akseptere verdi eller avbryte? Akseptere verdi: Trykk. Avbryte prosess uten å akseptere verdi: Trykk C. Indikatoren viser: EDIT M1110 OPEN POSITION LIMIT :EDIT C:ESC 9.3 Åpne bryterrommet EDIT M1111 CLOSED POSITION LIMIT :EDIT C:ESC Ved hjelp av og kan man skifte mellom OPEN POSITION og CLOSED POSITION. 17. Tilbake til statusvisning: Trykk C flere ganger helt til visningen S0 kommer til syne. For de følgende innstillingene (opsjoner) må bryterrommet åpnes. 1. Løsne skruene (2) og ta av dekselet (1) på bryterrommet. Bilde 37: 38

39 SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk Igangsetting (grunninnstillinger) 2. Når indikatorskive (3) er for hånden: Indikatorskive [3] trekkes av med fastnøkkel (som spak). Merk: For å unngå lakksakder må det legges noe mykt, f.eks. et tørkle, under fastnøkkelen. Bilde 38: 9.4 Stille inn moment Når det innstilte utkoblingsmomentet nås, aktiveres momentbryterene (ventilens overlastvern). Merk Momentbrytere kan også utløses i manuell drift. Skader på ventilene ved for høyt innstilt utkoblingsmoment! Utkoblingsmomentet må være tilpasset ventilen. Instillingen må bare endres etter samtykke fra ventilprodusenten. Bilde 39: Moment målehoder [1] Målehode svart for moment i retning STENGT [2] Målehode hvitt for moment i retning ÅPEN [3] Låseskruer [4] Skalaskiver 1. Begge låseskruene [3] på pekerskiven løsnes. 2. Still inn det nødvendige dreiemomentet (1 da Nm = 10 Nm) ved å dreie skalaskiven [4]. 3. Trekk låseskruene [3] til igjen. Merk: Maks. tiltrekningsmoment: 0,3 0,4 Nm Momentbrytere er stilt inn. Eksempel: I bildet ovenfor er innstillingen: 3,5 da Nm = 35 Nm for retning STENGT 4,5 da Nm = 45 Nm for retning ÅPEN 9.5 Stille inn endebrytere Endebryteren registrerer reguleringsveien. Når innstilt posisjon oppnås, betjenes bryteren. 39

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusiv

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusiv Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsinstruks Montering,

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC Styring Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus HART Driftsinstruks Montering,

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse AM 01.1/AM 02.1 Les først veiledningen!

Detaljer

Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1

Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1 Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse AMExB 01.1 Les først

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-intrusive Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsinstruks

Detaljer

Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet)

Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet) Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Les først

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Multiturn elektriske ventilaktuatorer

Multiturn elektriske ventilaktuatorer Multiturn elektriske ventilaktuatorer SA 071 SA 301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsinstruks med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsinstruks Denne bruksanvisningens

Detaljer

Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Les først

Detaljer

Gir med arm GF 50.3 GF 250.3

Gir med arm GF 50.3 GF 250.3 Gir med arm GF 50.3 GF 250.3 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse GF 50.3 GF 250.3 Les først veiledningen! Følg sikkerhetsanvisningene. Denne veiledningen er en del av

Detaljer

Elektriske aktuatorer for 90 dreining

Elektriske aktuatorer for 90 dreining Elektriske aktuatorer for 90 dreining SGExC 051 SGExC 121 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExC 011 Certificate Registration No 12 100/1044269 Bruksanvisning med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExC 011 Bruksanvisning

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Aktuator Elektrisk, Ajac

Aktuator Elektrisk, Ajac Eksempler på bruksområder Aktuator for on/off betjening og regulering av kule- og dreiespjelds-ventiler. Beskrivelse Elektrisk aktuator for ventil Elektrisk Aktuator, Ajac, for 90 on/off betjening og regulering

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring)

Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring) Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring) Driftsinstruks Montering, betjening, igangkjøring Innholdsfortegnelse SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm 1/4-turn gear GS 50.3 GS 250.3 med fot og arm Skal kun brukes i forbindelse med bruksanvisningen! Denne korte veiledningen erstatter IKKE bruksanvisningen! Den er bare beregnet på personer som allerede

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Ivar Tuflåt Sjømæling Regionsjef

Ivar Tuflåt Sjømæling Regionsjef Ivar Tuflåt Sjømæling Regionsjef Sigum AS Våre leverandører Etablert 1927. Eid av Indutrade Flödesteknik AB Våre markeder Kraftproduksjon Marine - skipsverft Landbasert, generell industri Kommunalteknikk,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer