Givær - ny molo og oppgradering av havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Givær - ny molo og oppgradering av havn"

Transkript

1 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /12433 P30 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/169 Formannskapet Bystyret Givær - ny molo og oppgradering av havn Sammendrag Givær velforening har søkt Bodø kommune om midler for å få realisert planer om havneutbygging på Givær. Havneutbyggingen vil bestå av en molo og utvidelse av eksisterende havn gjennom mudring og sprenging (se vedlagt kartskisse). Utredning er gjort med hjelp av Givær velforening, Torghatten Nord AS, Kystverket og Nordland Fylkeskommune. Ny molo vil gi god beskyttelse for eksisterende havn på Givær. Oppgradering av eksisterende havn vil være todelt. Mudring i deler av havnen vil være gunstig for Hurtigbåten, mens mudring i andre deler av havnen vil være for utvidelse av fortøyning til fiskebåter. Fiskebåtene ligger i dag delvis i veien for Hurtigbåten. Kostnadene for ny molo og oppgradering av havn er estimert til kr ,- inklusiv merverdiavgift. Det er søkt å få en forhåndsuttalelse fra Kystverket og Nordland fylkeskommune, om deling av kostnadene til dette. Saksopplysninger Ny molo på Givær er tatt med i Kommuneplanens arealdel , Vedtatt av Bodø bystyre (vedlegg 2). Søknad om midler fra Givær velforening ble mottatt av Politisk sekretariat den (vedlegg 3). Det søkes om midler til ny molo samt mudring og sprenging i en strekning av ca. 200 meter. Begrunnelse er at havn er dårlig for fiskebåtene og at det er trangt for hurtigbåtene å legge til kai i enkelte vindretninger. Vedlagt kart er en grovskisse, og det er ikke foretatt egen befaring av området. Kommunalteknisk kontor har bedt Torghatten Nord AS om en uttalelse om kaiforholdene på Givær samt en vurdering rundt utbedring (vedlegg 4). Torghatten Nord AS bekrefter at slik situasjonen er i dag, ligger fiskebåtene i veien for hurtigbåten. Det er også behov for mudring i deler av havnen for å lette manøvrering av hurtigbåten. Kommunalteknisk kontor har foretatt en vurdering av kostnadene rundt prosjektet. Det settes følgende kriterier: 1. Sprengning under vann på m 2 med 4 meters dybde. Området er i dag fra 0,5 til 0 meter dypt på lavvann. Side84

2 2. Ny molo får et snitt på 9 meters høyde. 6 meter over og 3 meter under vann. Med 45 graders skråning får vi 21 meters bredde på bunn dersom topp har 3 meters bredde. 3. Det plastres med storblokk på utside av molo som må hentes eksternt. Molo vil ellers bestå av stedlige masser fra undervannssprengning. 4. Eksisterende 110mm vannledning for inntak til avsaltingsanlegg må flyttes og legges i stålforing under molo. Vi får da følgende oppsett: Område Benevnelse Antall Pris Totalt Undervannsprenging m ,00 500, ,00 Molo m ,00 200, ,00 Plastring m2 140, , ,00 Vannledning m 150, , ,00 SUM ,00 Rigg og drift % 15, , ,00 Uforutsett % 20, , ,00 Planlegging % 9, , ,00 Byggeledelse TOTALT % 6, , , ,00 MVA % , , ,00 Kommunalteknisk kontor foreslo kostnadene tatt med i økonomiplan for Vi har etter dette blitt tildelt oppgaven å utrede mulighetene for ekstern finansiering. Det er bedt om en forhåndsuttalelse fra Kystverket og Nordland Fylkeskommune. I møte med Kystverket (vedlegg 5) opplyses det at det må søkes om støtte etter post 60. Støtte fra Kystverket etter post 60 vil være en helhetlig vurdering ut fra tiltakets nytte/viktighet i forhold til fiskerinæringen og antall fiskere/arbeidsplasser. Ut fra opplysninger som foreligger per dags dato, vurderer Kystverket sjansen for økonomisk støtte som liten. Kystverket kan bidra med inntil 50 % av totale prosjektkostnader i tilskudd, men dette er en landsdekkende søknadsbasert ordning og det er begrenset med midler i ordningen. Prosjektet må være forankret i kommunen og søknadsfrist er 1. mars hvert år. Alle innkomne søknader blir vurdert opp mot hverandre og blir i tillegg prioritert av NFK og Fiskeridirektoratet. Nordland Fylkeskommune uttaler (vedlegg 6) at tiltaket/prosjektet på Givær må være ferdig planavklart og prosjektert samt regionalt forankret. Her vil antall fartøy, leverings- /mottakskapasitet, transport og sentral beliggenhet telle ved vurderingen. Siden prosjektet er i startfasen vil det nok mest sannsynlig være i tidligste laget å søke tilskudd i år, men dersom argumentene er tilstede kan en søknad i 2013 være et realistisk mål å jobbe mot. Tilskudd fra Kystverket gis med inntil 50 %, og et eventuelt tilskudd fra fylkeskommunen vil da gå til avkortning av dette da det er samme "kilde" på ordningene. Kommunen må da ha vedtatt tiltaket og lokaliseringen som en fiskerihavn som kommunen satser på. Ut fra kriterier satt fra Kystverket og Nordland Fylkeskommune har Kommunalteknisk kontor bedt Givær velforening om en utredelse av prosjektets viktighet (vedlegg 7). Prosjektet har etter uttalelser fra velforeningen historisk viktighet og vil være særdeles viktig for videre utvikling og bosetning. Givær var det første av øyene i øygruppa Væran som ble bebodd. I henhold til "Bodin Side85

3 bygdebok" har det bodd folk der fra tidlig 1600 tallet. En oppgradering av havna vil være et viktig bidrag til å stimulere for fortsatt beboelse og vekst i befolkningsgrunnlaget. På Givær bor det til sammen 18 personer i alle aldre. Av befolkningen er det til sammen 7 barn fra 7 år og yngre. Befolkningen lever i hovedsak av fiske og av de 5 som driver fiske som yrke er det 3 personer under 37 år. Det er i dag til sammen 7 større båter som trenger fast plass i Givær fiskerihavn. Størrelsene fordeler seg slik: 2 båter på 35 fot, 2 båter på 24 fot, 2 på 22 fot og en på 20 fot. I tillegg er det en del mindre båter som trenger plass. Opplysninger hentet fra Statistisk sentralbyrå (vedlegg 8) sier at det i 2012 er 19 fastboende på Givær. Etter opplysninger fra Fiskeridirektoratet (vedlegg 9) er det 4 personer som har fiske som hoved-yrke og 2 personer som har fiske som biyrke. Dette fordelt på 5 registrerte fiskebåter. I ettertid er det fremkommet opplysninger om skade på kommunalt avsaltingsanlegg på Givær (vedlegg 10). Det var flere skader på Givær etter stormfloen den Skaden på avsaltingsanlegget består av at tømmermannskledning er revet løs fra yttervegg av Leca og henger i flak. Det er kommet vann inn i stue/kjøkken 12 m 2 via ventil og vindu. Det ble også registrert at det har vært tidligere vannskade på bad, som har medført at benkeskap har defekt bunnplate - stort sig i bunnplate og defekt sokkel. Det vurderes av Kommunalteknisk kontor at ny molo på Givær vil gi en bedre beskyttelse av kommunalt vannanlegg. Etter møte den med Fylkesråd for næring og regional utvikling Arve Knutsen og seniorrådgiver kommunal infrastruktur Ole Wiggo Nerva, er det utformet formell søknad til Nordland fylkeskommune om mulighetene for kostnadsfordeling på dette prosjektet (vedlegg 11). Etter telefonsamtale med seniorrådgiver kommunal infrastruktur Ole Wiggo Nerva den , fremkommer følgende: 1. Nordland fylkeskommune besvarer ikke søknad av Nordland fylkeskommune anbefaler å søke på DA-midler. Etter uttalelser fra Nerva kan vi oppnå støtte på ca. kr ,- gjennom DA-midler. Dette på grunn av at det er andre DA-prosjekter som ikke vil bli gjennomført. 3. Det anses som lite sannsynlig å oppnå en 50 % fordeling på kostnader gjennom søknad etter at prosjektet er ferdig prosjektert. Det er andre prosjekter som vil bli prioritert foran Givær. Vurderinger I utgangspunktet vurderes det slik at kroner er mye penger å bruke på et slikt prosjekt, når det kun er 19 personer som vil dra nytte av prosjektet. Prosjektet har allikevel stor nytte for befolkningen på Givær samt at bevaring av kystkultur og øysamfunn har en egenverdi. Fordeling av kostnader mellom Bodø kommune, Kystverket og Nordland fylkeskommune på nåværende tidspunkt, vurderes som svært vanskelig. Molo og oppgradering av havn må prosjekteres for å få frem et riktigere bilde over kostnader og hva som må gjøres. Dersom planprosessen og prosjekteringen kan ferdigstilles, er det mulig å søke om kostnadsfordeling over lengre tid. Under prosjekteringen er det mulig å se på flere alternativer. Et alternativ kan være at det kun sprenges ut nødvendige masser for bygging av ny molo, noe som vil kutte kostnadene drastisk. Det kan sekundert vurderes å bevilge kroner til planlegging og prosjektering av ny molo og oppgradering av havn på Givær. Konklusjon og anbefaling Dersom det bevilges økonomiske midler til prosjektet, kan det ikke påberegnes mer enn kroner i støtte gjennom DA-midler. Dette betyr at Bodø kommune må koste ca kroner. Side86

4 Det er ikke mulig å søke 50 % kostnadsfordeling mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune/kystverket, før prosjektet er ferdig prosjektert samt at Bodø kommune har vedtatt tiltaket og lokaliseringen som en fiskerihavn kommunen vil satse på. Det er ikke hensiktsmessig å bevilge midler til bygging av ny molo og oppgradering av havn på Givær slik saken fremstår per dags dato. Forslag til innstilling Det bevilges ikke økonomiske midler til ny molo og oppgradering av havn på Givær. Saksbehandler: Stig Bjarne Hanssen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: 1. Kart med markeringer. 2. Utdrag fra Kommuneplanens arealdel Søknad fra Givær velforening. 4. Utredning fra Torghatten Nord AS. 5. Sammendrag av møte med Kystverket. 6. Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune. 7. Utredning fra Givær velforening. 8. Opplysninger om befolkning fra Statistisk sentralbyrå. 9. Opplysninger om fiskeri fra Fiskeridirektoratet. 10. Skaderapport fra kommunalt avsaltingsanlegg/vannverk på Givær. 11. Søknad til Nordland Fylkeskommune. Side87

5 Dagens fortøyningsplass for fiskebåter Hurtigbåt kai/ ekspidisjonskai Mudring/ sprengning Ny molo Side 88

6 Kommuneplanens arealdel BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Vedtatt av Bodø bystyre Det er avsatt areal til molo på Givær. Tiltaket unntas fra kravet om reguleringsplan i Sjøvannsinntak. Områdene V 1, 2 og 3 er sikring av sjøvannsinntak for eksisterende havbruksanlegg på land. Områdene skal ivaretas slik at de forblir tilfredsstillende vanninntak for yngel- og settefiskproduksjon. Tiltak som kan påvirke vannkvaliteten må vurderes og dokumenteres grundig. Områdene er Mørkvedbukta, Hopen og Breivik. Områdene V 4 og 5 er sikring av sjøvannsinntak for drikkevannsanlegg på Helligvær og Givær. Side89

7 Til Bodø kommune Givær velforening har nå hatt ute på høring om å få realisert planer om havneutbygging på Givær. Det har vært oppe i bystyre i høst, og vi er lagt inn i kommuneplanen til Bodø. Det er snakk om en strekning på cal00 meter som det må sprenges endel på og mudres opp, og så bygge en molo over et lite sund. Havna på Givær er dårlig for fiskebåtene, og det er trangt for hurtigbåtene å legge til kai i enkelte vindretninger. Nå ber vi Bodø kommune om penger til å realisere dette. 1-6 >10k< I -'. C)cl"-} 6( *< olcn- Side90

8 Side91

9 Stig Bjarne Hanssen Fra: Stig Bjarne Hanssen Sendt: 9. mars :52 Til: Kopi: Svein ove Moen; Emne: Givær - informasjon og spørsmål Vedlegg: Givær - søknad fra velforeningen.pdf; Utredning fra Torghatten Nord.pdf; Givær i kommunedelsplanen.pdf; Brev fra Bodø Fiskarlag.pdf; Brev Bodø Fiskarlag.pdf; Brev fra Fylkesfiskarlaget.pdf; Brev til Fylkesfiskarlaget.pdf; Nordland Fylkeskommune ang. støtte.pdf; Grovestimat pris havn og molo.pdf Hei. Kommunalteknisk kontor i Bodø Kommune har i møte med rådgiver Thomas Jensen for kystverket, fått en kort vurdering av mulighetene for økonomisk støtte til utbygging av ny fiskerihavn og ny molo på Givær. Støtte fra Kystverket etter post 60 vil være en helhetlig vurdering ut fra tiltakets nytte/viktighet i forhold til fiskerinæringen og antall fiskere/arbeidsplasser. Ut fra opplysninger som foreligger per dags dato, vurderer Thomas Jensen sjansen for økonomisk støtte som liten. Søknad om tilskudd kapittel 1062 post 60: Kystverket kan bidra med inntil 50 % tilskudd men dette er en landsdekkende søknadsbasert ordning og det er begrenset med midler i ordningen. Prosjektet må være forankret i kommunen og søknadsfrist er 1.april hvert år. Alle innkomne søknader blir vurdert opp mot hverandre og blir i tillegg prioritert av NFK og Fiskeridirektoratet. Det kan leses mer om ordningen her: infrastruktur/utbygging av fiskerihavnerog farleder/tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak/ Når det gjelder støtte til ny fiskerihavn og ny molo kan det søkes både til Kystverket og Nordlands Fylkeskommune. Kystverket kan gi økonomisk støtte dersom begrunnelsen er nytte/viktighet i forhold til fiskerinæringen og antall fiskere/arbeidsplasser, mens Nordland Fylkeskommune kan gi økonomisk støtte dersom begrunnelsen er Hurtigbåtens plassmangel for trygg manøvrering i havneområdet. Denne saken er todelt i sin begrunnelse og vi vil derfor benytte muligheten til å søke økonomisk støtte i Kystverket og Nordland Fylkeskommune. Statlig økonomisk støtte vil uansett begrenses oppad til 50 % av totale prosjektkostnader. Det kan leses mer om Nordlands Fylkeskommunes støtteordninger her: I forbindelse med at Kommunalteknisk kontor skal be om midler til videre vurdering av dette prosjektet, trenger vi opplysninger om forholdene på Givær. Dette gjelder antall fiskere/arbeidsplasser som er på Givær i dag, hvilke fiskefelt som blir benyttet, mulighetene for vekst i fiskerinæringen på Givær dersom prosjektet gjennomføres, konsekvenser for fiskerinæringen dersom prosjektet dersom prosjektet ikke gjennomføres samt andre viktige og mindre viktige ringvirkninger for Givær som prosjektet kan ha. Dette vil bli nøye vurdert under en eventuell prosjektering, men vi ber om en uttalelse fra Givær velforening om disse punktene. Dette vil være til hjelp for å få økonomisk støtte fra bystyret til videre vurdering/prosjektering av ny fiskerihavn og ny molo på Givær. Vi skal oversende denne saken til Formannskapet den 23. mai og Bystyret den 6. juni. For at bystyrets representanter skal foreta en god vurdering, må vi ha med så mange opplysninger som mulig. Vi skal i første omgang be om midler til prosjektering. Etter at prosjektet er ferdig prosjektert vil vi søke om økonomisk støtte fra Kystverket og Nordland Fylkeskommune. Søknad om økonomisk støtte vil skje innen 1. mars 2013, dersom vi får midler til prosjektering av Bystyret. Stig Bjarne Hanssen 1 Side92

10 Ingeniør Plan og økonomi seksjonen Dir.tlf BODØ KOMMUNE Herredshuset Kommunalteknisk kontor Postboks Bodø Tlf.nr: Fax: Side93

11 Notat E:927:5;2,:i=t 1 ((7/3/) Oppgradering av Givær fiskerihavn Status Givær er et øysamfunn vest for Bodø, hvor der bor til sammen 18 personer i alle aldre. Av befolkningen er det til sammen 7 barn fra 7 år og yngre. Den yngste blir 1 år ijuni i år. Befolkningen lever i hovedsak av fiske, og av de 5 som driver fiske som yrke er det 3 personer under 37 år. Det er i dag til sammen 7 større båter som trenger fast plass i Givær fiskerihavn. Størrelsene fordeler seg slik: 2 båter på 35 fot, 2 båter på 24 fot, 2 på 22 fot og en på 20 fot. I tillegg er det en del mindre båter som trenger plass. Prosessen Givær Velforeningen har skriftlig søkt kommunen om midler for å kunne bygge en molo og mudre opp i havnen. Den første søknaden gikk til kommunen 24. januar i 2006, og vi har ved ulike anledninger blitt lovet at arbeidet skulle komme i gang. Siden da har Bodø Fiskarlag og Nordland fylkes Fiskarlag skriftlig anbefalt søknaden. Slik båtene ligger fortøyd i dag, utgjør også en hindring for hurtigbåtene når de skal anløpe Givær. Det kan også bemerkes at det ikke er mulighet for å endre fortøyningen av båtene slik de ligger i dag, uten molo og mudring i havnen. Det foreligger i dag et kostnadsoverslag på vel 10 millioner kroner inkl. mva for prosjektet. Be dnin en av ros'ektet Givær var det første av øyene i øygruppa Væran som ble bebodd. I henhold til "Bodin bygdebok" har det bodd folk der fra tidlig 1600 tallet. Grunnen til den opprinnelige bosetningen, var de rike fiskeplassene som lå rundt øygruppen. Dette er også forholdet i dag. I tillegg til Lofotfiske er det i hovedsak de rike fiskeforekomstene rundt Givær som er grunnlaget for bosetningen. Slik havna ligger i dag er den svært utsatt for vær, strøm og vind. Spesielt høst- og vinterstormene er en stor utfordring for båtene. Det utvikles et kraftig "drag" i sundet, og dette sammen med strøm og høye bølger setter store krav til båter og fortøyning. Det kan nevnes at båter har gått tapt som følge av uvær. Det har som det fremgår foran, etablert seg unge fiskere på Givær, og slik det ser ut nå, er framtiden for et fortsatt bosetning i mange år ganske lys. De nye som er etablert er oppvokst på øya, noe som borger for stabilitet fremover. En oppgradering av havna vil være et viktig bidrag til å stimulere for fortsatt beboelse, og vekst i befolkningsgrunnlaget. Side94

12 Slutning. Søknad ble sendt Bodø kommune for over 6 år siden. Vi kan nevne at underveis i prosessen har vi fått positive signaler fra kommunen om at arbeidet skulle starte opp. En positiv utfall av søknaden er viktig, av hensyn til å kunne beholde de fiskerne som har etablert seg her ute, og også for å kunne tiltrekke oss nye som ønsker å kunne drive fiske fra Givær. Det er av stor betydning for de som driver dette yrke å kunne ha en havn hvor man kan lite på at båtene ligger trygt, spesielt når været er dårlig. Vi vil derfor be kommunen å skaffe nødvendige midler, sånn at arbeidet med oppgradering av Givær fiskerihavn kan starte så snart som mulig. Bodø, den 14. mars 2012 Sølvi Sivertsen Leder Givær Velforening Side95

13 Side96 Side 1 av Folkemengde, etter grunnkrets, tid og statistikkvariabel Personer Personer Personer Personer Givær

14 FISKERIDIREKTORATET region Nordland Bodø kommune Att: Saksbehandler: Jan Bjarne Eilertsen Telefon: Seksjon: region Nordland forvaltningsseksjon Vår referanse: 12/9233 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FORESPØRSEL OM OPPLYSNINGER OM ANTALL FISKERE OG FARTØY I GIVÆR I BODØ KOMMUNE Viser til vedlagte liste over fartøy registrert i Bodø kommune og der er det 5 fartøy hvor eier har postadresse Givær. Disse fartøyene er markert. Med hilsen Håvard Dekkerhus seksjonssjef Jan Bjarne Eilertsen seniorkonsulent Postadresse: Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Besøksadresse: Sjøgata 1 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr: E-postadresse: Internett: Side97

15 Fra: Jan Bjarne Eilertsen Sendt: 10. juli :09 Til: Stig Bjarne Hanssen Emne: SV: Forespørsel om opplysninger om antall fiskere og fartøy i Givær i Bodø kommune Det er 2 fiskere på blad A og 4 fiskere på blad B. 2 Side98

16 Side99

17 Side100

18 Side101

19 I -1 GJENSIDIGE Bodø Kommune Teknisk Avd v/regnsk.enhet Boks Bodø Gjensidige Forsikring ASA Rådmann Sirasvei Grålum Direkte telefon: Telefon: Telefax: Foretaksnr: NO Bankkonto: Din ref.: Din dato: Vår ref.: Vår dato: Gisle Nordvik ,2/KBN Grålum, Erstatningsoppgave - naturskde ved Givær vannverk Vi viser til tidligere kontakt i saken og vedlagte takstrapport fra Tommy Henriksen i Takstforum Nord. På grunnlag av de opplysningene vi har mottatt i saken, har vi beregnet erstatningen slik: Erstatning Erstatning i hht. takst eks. mva Sum erstatning Erstatnin s runnla E enandel Vennligst oppgi hvilket kontonr. erstatningen kan overføres til. Til orientering har vi ved flere anledninger prøvd å nå deg på telefon / uten å få svar. Ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du har spørsmål. Vennligst vis til vår referanse ,2/KBN. Med vennlig hilsen fcg- Gjensidige Forsikring ASA /bijpgj r rst vik Næss Vedlegg: takstrapport Side102

20 Forsikringsselskap Kommuneforsikring NORSK NATURSKADEPOOL TAKSTRAPPORT Koordineringsnr. : Avtalenr/Polisenr: Forsikringstype: Oppdrag rekvirert av: Gjensidige v/k. E. Henrikø Skadekonsulent: Kirsti Andrine Næss Takstflrma Skadenr.: ,2 Vår ref.: 4973 Oppdrag mottatt dato: Kontonummer: Ikke o itt Utførende takstøkonom TAKSTFORUM NORD A/S Tommy Henriksen Olav 5. gt 96 b, Pb. 1200, 8001 BODØ Tlf Fax Mob Forsikringstaker Bodø kommune Tlf. arb.: Gisle Nordvik E-post: Skade meldt som: Stormflo Skadested/adresse Vannverk, 8097 Givær Kommune: Bodø G.nr: 2B.nr.: 1 Skadedato: Hvis det er andre skader i området av samme årsak, oppgi skadelidte og forsikringsselskap: Det var flere skader på Givær etter stormfloen den , samt mange skader i vårt takstområde som omhandler midtre deler av Nordland fylke. Typografi, stedlige forhold, antatt vindstyrke og - retning. nedbørsmengde og vannstand: Beskrevne eiendom er beliggende på Givær, en liten øygruppe ca 16 nautiske mil sørvest av Bodø mellom Bodø og Værøy. Givær er relativ flat med flere holmer. Beskrevne bygning er beliggende på Husøya, og omhandler frittliggende vannverkbygning som huser saltutskillingsanlegg, samt gang, stue/kjøkken og bad. På skade dagen var det ca. kl registrert vannstand i Bodø havn, på 4,12 meter over sjøkart 0. Tidligere rekordmåling var 4,04 meter over sjøkart 0 registrert i års gjentaksintervall for vannstand er 3,74 meter over sjøkart 0. Tidevann var meldt til 3,09 meter over sjøkart 0, værets virkning (stormflo) utgjorde da 1,03 meter i tillegg. Det bemerkes at det var relativt små vindbølger i havna, men betydelige dønninger med uvanlig stor avstand mellom toppene. Dønninger gir svært store løftog drag krefter i forhold til bølger og kan forårsake lokale oppstuvninger relatert til typografl på kystlinje og havdybde. Skade Mangelfull Tidligere Skadet objekt skadet, Forsikringsform Byggeår/ under uten fradrag konstruksjon event når. ( Fullverdi, førsterisiko etc.) o førin bere net til kr. Ja/Nei Vannverk Givær Fullverdi ,- Nei Samlet pris for materialer og arbeide eks mva. Kr ,- Reparasjon: Normal reparasjonstid Arbeidet ønskes utført av Hvis innhentet tilbud, for hvilke arbeider og firma 1 uke fra oppstart Innleid hjelp Besiktigelsesdato Til stede ved besiktigelsen Dato og underskrift av takstmannen Olaug Olsen og Tommy Henriksen Bodø Side103

21 Takstrapporten skal videre inneholde: Nøyaktig beskrivelse av skadet del meg, dimensjoner, sammenføyningsmåter etc. Konstruksjonsskisse. foto og/eller tegninger vedlegges. Foto dateres og signeres av takstmannen og limes på eget ark i A4 format. Svaekonstruksjon skal bestandig vurderes. Bygningens tilstand skal alltid beskrives. Eventuelle forbedringer skal alltid spesifiseres. prisen på skadedagen legges til grunn. Konklusjon skal alltid gis. SE VEDLEGG: NORSK NATURSKADEPOOL Koordineringsnr. : Skadenr.: ,2 Bygning: Vannverk BTA: Ca 100 m2 Etasjer: 1 etasje Gulv av: Yttervegger av Tak av: Stept betong pålagt gulvbelegg Støpt ringmur, Leca 25 cm utlektet Trekonstruksjoner, tekket med Decra med tømmermannskledning Ansvarlig utførende: Tiltakshaver: Kontrollerende for utførelse Ukjent Bodø kommune Alder skadet del: Hvis tidligere skader Hva slags skade Hvem dekket skaden Ca. 16 år Nei HENDELSESFORLØP OG SKADEBESKRIVELSE: Beskrevne eiendom er beliggende på Givær en øygruppe ca 40 nautiske mil sørvest for Bodø. Bodø kommune. Beliggende mellom Bodø og Værøy. Beskrevne bygning omhandler frittliggende vannverk, plassert i sjøkant. Bygningen er oppført i 1995, og består av støpt ringmur med støpt betonggulv. Yttervegger av Leca 25 cm, innvendig slemmet og malt, utvendig utlektet med 23 x 48mm sløyflekter, tversgående lekter 30 x 48mm, tømmermannskledning 19 x 148mm, overflatebehandlet med maling. Skadet del omhandler gavivegg mot sørvest. GavIvegg er ca 28 m2. Tømmermannskledning er revet løs fra yttervegg av Leca og henger i flak. Det er kommet vann inn i stue/kjøkken 12 m2 via ventil og vindu. Stue/kjøkken, gang og bad må rundvaskes gulv, tak, vegger og innredninger, samt en del løsøre. TILSTAND SKADET DEL: Beskrevne bygning har god tilstand, det er ingen årsakssammenheng mellom tilstand før skade og skadeomfang. Det bemerkes at vindu i stue/kjøkken 17 x 10 Modul er dårlig og anbefales utskifting, men anses som en forbedring i forhold til før skaden oppstod se forbedringer. REPARASJON: Reparasjon utføres ved at løs del av kledning på gavivegg rives. For tilkomst må det etableres stillas på gavivegg. Tverrlekter, spikerslag for bordkledning må etableres og gis god innfesting mot sløyflekter på Lecavegg. Ny bordkledning etableres som før skaden oppstod. Ett veggfeste for taknedløp må skiftes er svært deformert. Rekkverk på tram inngangsparti er delvis defekt revet ned. Ca. 6 1mrekkverk med stenderverk av 48 x 98mm impregnert material. Handlist av 48 x 98mm impregnert material. Lekter av 48 x 48mm. Spikerslag for kledning 22 x 148mm må skiftes. Spaltekledning må skiftes og gis overflatebehandling som før skaden oppstod. Innvendig må stue/kjøkken, gang og bad vaskes rundt, da det ligger svært mye salt på overflater. Salt fra inntregning via ventil og vindu i stue/kjøkken og bad. Utbedring av skade er kalkulert med kostnader for innleid hjelp, se vedlagte kalkyle. KONKLUSJON: Beskrevne bygning/vannverk ca. 100 m2 over 1 etasje, byggeår Beliggende på øygruppen Givær, ca 16 nautiske mil sørvest for Bodø har skade på gavivegg og innvendige rom stue/kjøkken, gang og bad. Se skadebeskrivelse og reparasjon. Bygningen har god tilstand, og det er ingen årsakssammenheng mellom tilstand før skade og skadeomfang. Bygningen har direkte stormfloskade, som oppstod På skadedagen kl ble det registrert rekordhøy vannstand ved vannstandmåler i Bodø på 4,12 meter over sjøkart 0. 5 års gjentaksintervall er på 3,74 meter over sjøkart 0. Skaden er kalkulert utbedret med kostnader for innleid hjelp som grunnlag, se vedlagte kalkyle. FORBEDRINGER: Ved befaringen ble det registrert at 3 fags sidehengslet koblet vindu 17 x 10 Modul har dårlig vindtetting, noe som over tid har ført til opptrekk i vinduskarmer og medført en del råte i bunn av karmer. Vindu anbefales skiftet samtidig som utvendig kledning blir skiftet for å oppnå god vindtetting. Det ble også registrert at det har vært tidligere vannskade på bad, som har medført at benkeskap 1 meter har defekt bunnplate - stort sig i bunnplate og defekt sokkel. Benkeskap, foruten dører og benkeplate, samt sokkel anbefales skiftet. Dette er forbedringer og ikke medtatt i takstgrunnlag for naturskade. FRENIDRIFT: Beskrevne arbeider utføres fortløpende. Det anbefales kontant oppgjør for denne naturskaden. Side104

22 Vedlegg: Kalkyle Kartutsnitt oversikt Flyfoto Historisk vannstandstabell for Bodø Registrert vannstand på skadedatoen i Bodø Bilder lagt i database Side105

23 Taksfforum Nord AS Hovedoppstilling Prosjektnr 4973 Prosjektnavn Vannverk, 8097 Givær Byggherre Bode Kommune 10DIVERSE FAG ,00 SUM TOTALT EKSL MVA ,00 Bygg Data Systemer Hovedoppstilling 1 Side106

24 Takstforum Nord AS Dato: Prosjektnr: 4973 Vannve'rk, 8097 Givær Side Byggherre: Bodø Kommune 10-1 Kapittel 10 DIVERSE FAG Post Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum UTBEDRING AV SKADE UTVENDIG Omhandler utbedring, som før skaden oppstod. Utbedring av gavivegg, samt rekkverk inngangsparti. Rs - i henhold til beskrivelse Malerarbeid M2 20,00 Q Stillas RS 1,00 Q Riving, klargjøring RS 1, Rekkverk LM 6,00 Q Utlekting utv. kledning. M2 20, Sløyfer stå. kledn. M2 20,00 Q Stå.kledn. over/underligg M2 20,00 S Underlagspapp M2 20,00 S Tilslutn.beslag vindu RS 1,00 Rs 1, , , UTBEDRING AV SKADE INNVENDIG Omhandler utbedring, som før skaden oppstod. Rundvasking av oppholdsrom. Rs - i henhold til beskrivelse Q Rundvasking RS 1,00 Rs 1, , , BYGGEPLASSUTGIFTER Normale rigg og driftskostnader inkludert bortkjøring av revne materialer til godkjent deponi med deponeringskostnader. Skadestedets beliggenhet hensyntatt. D RIGG OG DRIFT RS 1,00 RS 1, , ,00 Totalsum 10 DIVERSE FAG eksl.mva ,00 Bygg Data Syslemer AS Side107

25 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 KARTOVERSIKT konunune Grunnkart MMestokk:1: Dato km Med forbehold om feil i kartgrunnlaget Side108

26 G1S/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 Q BOdo kolffiffillw I lybilder ort of0t0 M14. ;Flikk: I.: Ddto Wj.1111L. )11 I 90 m Med ferbehatd om feil i kortcjrunn Side109

27 - Page 1 of 1 BODØ cm Havesteoblervede vennstand ( ) 395 cm Gientakeintervall 20 årtio 385cm Gientakeintetvall cm Gientekeintervag5 tirlig 352cm Gientalaantervall1lidig 333 cm Heyesle astronomieketidevann(hat) cm Middelspnng heyvann (MHWS) cm Middelheyvann (MHW) cm Middelnipp heyvann (MHWN) cm em Midderivace(IASU cm Middelnipp lavvann(mlwn) sm Middellavvann (MLW) cm Middelspting lavvann (MLWS) 20 2 cm Gientaksintervall1firlio cm Sigkartau11(Chart Datum) og Lavesteaskonomiske tidevann (LAT) -15cm Gienleksintervall5 årtm cm Gjenlaksin1ervall10arlig -33 cm Gientakeintervall20 årlia cm Leveeteobeerverlevannstand( ) Side110

28 Vannstandsdata- Vannstand Vannstandsdata - Fast Stasjon Her kan du make etter vannstandsdata fra Sjekartverkets 23 faste målestasjoner. Data er thgjengellg for en perlode pi ompt0 30 dager, for Innemerende år og tilbake til Havn: Bodø E Fra: 260.november Ar: 2011E Antall dager:: Referansenia3: Sjskartnull Verdier Time 10 minutt vis data 1 aeår - aurnd 5jialor Dab - 11ffil Observert Vammtand Ilemgmi timmams Vairms viriming Hvis du drar markørenover kurvene, lü du infotmasjonom dato, tidspunktog verdi. Resultat - Vannstandsdata 80dø ode Tldspunktene fulger gjeldende tid I Norge. Ds blir autemattsk justert etter sommer- og vintertict. (0jaidende tkl I Norgs er norsk normakid ( tkne) I vhderhatvårat og norak normakid + 1 ime (08IT + 2 timer) ved sommertld.) Døgn 1 lid Olmemmt wammtand (cm crmsrsi ImrtmtH) Deregmet tkkmmun (cm mmr 8441ortaul) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : VMmmet r1ming (Mmervert) (cm) Side111

29 Kommunalteknisk kontor Nordland Fylkeskommune Att. Arve Knutsen Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Dato: Saksbehandler:...Stig Bjarne Hanssen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /12433 Arkivkode:... P30 Søknad om kostnadsfordeling til ny havn og molo på Givær Viser til tidligere korrespondanse på e-post, brev av og møte den Saksopplysninger Ny molo på Givær er tatt med i Kommuneplanens arealdel , Vedtatt av Bodø bystyre (vedlegg 2). Søknad om midler fra Givær velforening ble mottatt av Politisk sekretariat den (vedlegg 3). Det søkes om midler til ny molo samt mudring og sprenging i en strekning av ca. 200 meter. Begrunnelse er at havn er dårlig for fiskebåtene og at det er trangt for hurtigbåtene å legge til kai i enkelte vindretninger. Kommunalteknisk kontor har bedt Torghatten Nord AS om en uttalelse om kaiforholdene på Givær samt en vurdering rundt utbedring (vedlegg 4). Torghatten Nord AS bekrefter at slik situasjonen er i dag, ligger fiskebåtene i veien for hurtigbåten. Det er også behov for mudring i deler av havnen for å lette manøvrering av hurtigbåten. Kommunalteknisk kontor har foretatt en vurdering av kostnadene rundt prosjektet. Det settes følgende kriterier: 1. Sprengning under vann på m 2 med 4 meters dybde. Området er i dag fra 0,5 til 0 meter dypt på lavvann. 2. Ny molo får et snitt på 9 meters høyde. 6 meter over og 3 meter under vann. Med 45 graders skråning får vi 21 meters bredde på bunn dersom topp har 3 meters bredde. 3. Det plastres med storblokk på utside av molo som må hentes eksternt. Molo vil ellers bestå av stedlige masser fra undervannssprengning. 4. Eksisterende 110mm vannledning for inntak til avsaltingsanlegg må flyttes og legges i stålforing under molo. Kommunalteknisk kontor Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side112

30 Vi får da følgende oppsett: Område Benevnelse Antall Pris Totalt Undervannsprenging m ,00 500, ,00 Molo m ,00 200, ,00 Plastring m2 140, , ,00 Vannledning m 150, , ,00 SUM ,00 Rigg og drift % 15, , ,00 Uforutsett % 20, , ,00 Planlegging % 9, , ,00 Byggeledelse TOTALT % 6, , , ,00 MVA % , , ,00 Kommunalteknisk kontor foreslo kostnadene tatt med i økonomiplan for Vi har etter dette blitt tildelt oppgaven å utrede mulighetene for ekstern finansiering. Det er bedt om en forhåndsuttalelse fra Kystverket og Nordland Fylkeskommune. I møte med Kystverket (vedlegg 5) opplyses det at det må søkes om støtte etter post 60. Støtte fra Kystverket etter post 60 vil være en helhetlig vurdering ut fra tiltakets nytte/viktighet i forhold til fiskerinæringen og antall fiskere/arbeidsplasser. Ut fra opplysninger som foreligger per dags dato, vurderer Kystverket sjansen for økonomisk støtte som liten. Kystverket kan bidra med inntil 50 % av totale prosjektkostnader i tilskudd, men dette er en landsdekkende søknadsbasert ordning og det er begrenset med midler i ordningen. Prosjektet må være forankret i kommunen og søknadsfrist er 1. mars hvert år. Alle innkomne søknader blir vurdert opp mot hverandre og blir i tillegg prioritert av NFK og Fiskeridirektoratet. Ut fra kriterier satt fra Kystverket og Nordland fylkeskommune har Kommunalteknisk kontor bedt Givær velforening om en utredelse av prosjektets viktighet (vedlegg 6). Prosjektet har etter uttalelser fra velforeningen historisk viktighet og vil være særdeles viktig for videre utvikling og bosetning. Givær var det første av øyene i øygruppa Væran som ble bebodd. I henhold til "Bodin bygdebok" har det bodd folk der fra tidlig 1600 tallet. En oppgradering av havna vil være et viktig bidrag til å stimulere for fortsatt beboelse og vekst i befolkningsgrunnlaget. På Givær bor det til sammen 18 personer i alle aldre. Av befolkningen er det til sammen 7 barn fra 7 år og yngre. Befolkningen lever i hovedsak av fiske og av de 5 som driver fiske som yrke er det 3 personer under 37 år. Det er i dag til sammen 7 større båter som trenger fast plass i Givær fiskerihavn. Størrelsene fordeler seg slik: 2 båter på 35 fot, 2 båter på 24 fot, 2 på 22 fot og en på 20 fot. I tillegg er det en del mindre båter som trenger plass. Opplysninger hentet fra Statistisk sentralbyrå (vedlegg 7) sier at det i 2012 er 19 fastboende på Givær. Etter opplysninger fra Fiskeridirektoratet (vedlegg 8) er det 4 personer som har fiske som hoved-yrke og 2 personer som har fiske som biyrke. Dette fordelt på 5 registrerte fiskebåter. I ettertid er det fremkommet opplysninger om skade på kommunalt avsaltingsanlegg på Givær (vedlegg 9). Det var flere skader på Givær etter stormfloen den Skaden på Søknad om kostnadsfordeling til ny havn og molo på Givær 2 av 3 Side113

31 avsaltingsanlegget består av at tømmermannskledning er revet løs fra yttervegg av Leca og henger i flak. Det er kommet vann inn i stue/kjøkken 12 m2 via ventil og vindu. Det ble også registrert at det har vært tidligere vannskade på bad, som har medført at benkeskap har defekt bunnplate - stort sig i bunnplate og defekt sokkel. Det vurderes av Kommunalteknisk kontor at ny molo på Givær vil gi en bedre beskyttelse av kommunalt vannanlegg. Søknad Nordland Fylkeskommune uttaler i brev av at tiltaket/prosjektet på Givær må være ferdig planavklart og prosjektert samt regionalt forankret. Her vil antall fartøy, leverings- /mottakskapasitet, transport og sentral beliggenhet telle ved vurderingen. Siden prosjektet er i startfasen vil det nok mest sannsynlig være i tidligste laget å søke tilskudd i år, men dersom argumentene er tilstede kan en søknad i 2013 være et realistisk mål å jobbe mot. Tilskudd fra Kystverket gis med inntil 50 %, og et eventuelt tilskudd fra fylkeskommunen vil da gå til avkortning av dette da det er samme "kilde" på ordningene. Kommunen må da ha vedtatt tiltaket og lokaliseringen som en fiskerihavn som kommunen satser på. Etter møte den med Fylkesråd for næring og regional utvikling Arve Knutsen og seniorrådgiver kommunal infrastruktur Ole Wiggo Nerva, forstår vi det slik at Fylkeskommunen ønsker en formell søknad før det kan tas stilling til kostnadsfordeling på dette prosjektet. Bodø kommune søker herved Nordland fylkeskommune om kostnadsfordeling 50 % av totale prosjektkostnader på prosjekt «Givær havn og molo». Sekundært søkes det om en forhåndsuttalelse på mulighetene for en kostnadsfordeling etter at prosjektet er forankret i Bodø kommune og ferdig prosjektert. Med hilsen Henrik Brækkan Kommunaldirektør Marvin Johansen Kommunalteknisk sjef Vedlegg: 1. Kart Givær med skisse 2. Utdrag fra Kommuneplanens arealdel Søknad fra Givær velforening 4. Utredning fra Torghatten Nord AS 5. Sammendrag av møte med Kystverket 6. Utredning fra Givær velforening 7. Opplysninger om befolkning fra Statistisk sentralbyrå 8. Opplysninger om fiskeri fra Fiskeridirektoratet 9. Skaderapport fra kommunalt avsaltingsanlegg/vannverk på Givær Søknad om kostnadsfordeling til ny havn og molo på Givær 3 av 3 Side114

32 tt FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikling Vår dato: Vår referanse: 12/6837 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: Bodø kommune v/stig Bjarne Hansen Postboks BODØ Utbygging av Givær fiskerihavn - Bock) kommune Viser til mottatte e-post vedr. mulig fiskerihavn på Givær i Bodø kommune. Innledningsvis må tiltaket være ferdig planavklart (godkjent inkl ev. konsekvensutredning) og regionalt vurdert. Kommunen må vedta tiltaket og lokaliseringen som en fiskerihavn som kommunen satser på. Det kan informeres om at det lenge har vært planlagt fiskerihavn på Grønnøy som er inne i Kystverkets vurderinger. Dette tiltaket var nær ved å bli prioritert innenfor disponibel ramme for Det antas at tiltaket vil være søker også i I tillegg seiler det opp fiskerihavn på Arnøy. Det kan neppe påregnes at flere tiltak i samme region vil bli prioritert. For det første må som nevnt tiltaket/prosjektet på Givær være ferdig planavklart og prosjektert samt regionalt forankret. Her vil antall fartøy, leverings-/mottakskapasitet, transport og sentral beliggenhet telle inn. Siden prosjektet er i startfasen vil det nok mest sannsynlig være i tidligste laget å søke tilskudd i år, men dersom argumentene er tilstede kan en søknad i 2013 være et realistisk mål å jobbe mot. Tilskudd fra Kystverket gis med inntil 50%, og et ev. tilskudd fra fylkeskommunen vil da gå til avkorting av dette da det er samme "kilde" på ordningene. For ev. flyterbrygger er tilskuddet lavere. Studer vilkårene fra Kystverket som grunnlag for arbeidet videre, og når planene er mer utarbeidet kan dere gjeme presentere disse for oss og Kystverket. Da kan vi sammen gå gjennom grunnlaget og prosjektet. Les mer på følgende nettsted: htt ://www.k stverket.no/maritim-infrastruktur/utb in -av-fiskerihavner-o - farleder/tilskudd-til-kommunale-fiskerihavnetiltak/ Nærmere innformasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger kan dere lese mer om på htt ://nfk.no/infrastruktur. Hold oss gjerne informert videre i prosessen, og lykke til med arbeidet. Adresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Ole Wiggo Nerval' ),'- Fylkeshuset Tlf: Enhet: Næring og regional utvikling 8048 Bodø Faks: E-post: Besøksadresse Side115

33 Med venng h' sen Ole ggo Nerva senio ådgiver munal infrastruktur Kopi til: Kystverket Nordland Serviceboks ÅLESUND 2 Side116

Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr.

Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr. Forsikringsselskap IF Norway Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr. Avtalenr/polisenr. Forsikringstype Oppdrag rekvirert av Arild Myhre Skadenr. Oppdrag mottatt dato HQ33580-001 22.04.2015

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr. 9-9-9999

Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr. 9-9-9999 Forsikringsselskap Sikker Forsikring Norsk Naturskadepool Takstrapport Koordineringsnr. 9-9-9999 Avtalenr/polisenr. Forsikringstype Oppdrag rekvirert av 9999999 Villa iflg rekv Firma AS v/ Per Koordinator

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Postboks 1502 Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6025 ÅLESUND Vår referanse: 17/5583 Deres 2017/1550-2 referanse: Dato: 24.05.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak SOLSIDEN 1 AS c/o Backe Prosjekt AS Postboks 358 1326 LYSAKER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2015/1160 /HRO Løpenr.: 20172/2016 09.12.2016

Detaljer

Mønstertaksten side 1

Mønstertaksten side 1 Hjelpetekst til utfylling av Mønstertakst, vedlegg 20 i Skadehåndboka. For å øke kvaliteten på naturskaderapportene har vi utarbeidet dette dokumentet. Dokumentet inneholder utfyllende hjelpetekst for

Detaljer

Tekniker / Takstmann: Tommy Henriksen. Takstforum Nord as

Tekniker / Takstmann: Tommy Henriksen. Takstforum Nord as Side: 1 (5) Tekniker / Takstmann: Skaderapport Skadenummer 15888633 Forsikringsselskap / Saksbehandler Tryg / Silje Kvammen Forthun (B&E) Kunde / Forsikringstaker JOHANSEN, RANDI MARGRETHE Konto nr. 9535

Detaljer

N1 Å -/ /573. Harald Gudbjørn Solem, Sjøtun, 8102 Skj erstad. Skjerstad, den 28.02.2011.

N1 Å -/ /573. Harald Gudbjørn Solem, Sjøtun, 8102 Skj erstad. Skjerstad, den 28.02.2011. Harald Gudbjørn Solem, Sjøtun, 8102 Skj erstad. /573 N1 Å -/ Skjerstad, den 28.02.2011. Bodø kommune, v/rådmann Rolf Kåre Jensen, Postboks 319, 8001 Bodø. Kaianlegg på Sjøtun, Skjerstad. Jeg referer til

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Vi viser til mottatt søknad om tillatelse til refraksjonsseismiske undersøkelser i riggområde i Ølensfjorden.

Vi viser til mottatt søknad om tillatelse til refraksjonsseismiske undersøkelser i riggområde i Ølensfjorden. Kystverket Vest Saksbehandler: Kari Grundvig Postboks 1502 Telefon: 97140634 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør 6025 ÅLESUND Vår referanse: 16/11923 Att: Deres referanse: Vår dato: 13.10.2016

Detaljer

Tekniker / Takstmann: Rolf A. Greve 95103319 Takst-Team Bodø AS. Skaderapport

Tekniker / Takstmann: Rolf A. Greve 95103319 Takst-Team Bodø AS. Skaderapport Skaderapport Side: 1 (7) Skadenummer 82996824,2 Forsikringsselskap Kunde / Forsikringstaker Gjensidige Forsikring ASA tlf. 03100 Steigen Kommune 8283 Leinesfjord Forsikringstype Forsikringsform Egenandel

Detaljer

HØRINGSSVAR - VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

HØRINGSSVAR - VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN Nordland Fylkeskommune Saksbehandler: Arnt B. Olsen Fylkeshuset Telefon: 90989959 Seksjon: Region Nordland forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 12/7246 Att: Deres referanse: 12/23259 Vår dato:

Detaljer

Sæbø - Skadested: Nedre Sæbø 16, 5454 Sæbøvik

Sæbø - Skadested: Nedre Sæbø 16, 5454 Sæbøvik Gjensidige Forsikring ASA Postboks 700 Sentrum 0106 Oslo Telefon: 031.00 eiendeleríigiensidige no Foretaksnr: NO 995 568 217 www.gjen5idige.no ' e:a:i kommune..da`_sve"en 10 Rosanna} Deres ref: Deres dato:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54736/2013 2013/5156 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/59 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Prinsippavklaring - igangsetting av

Detaljer

Marine Harvest Norway AS - Søknad om fôringsflåte og arealendring - oversendelse av søknad til orientering - Gildeskål kommune

Marine Harvest Norway AS - Søknad om fôringsflåte og arealendring - oversendelse av søknad til orientering - Gildeskål kommune Vår dato: 14.01.2014 Vår referanse: 14/1589 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Marine Harvest Norway AS - Søknad om fôringsflåte og arealendring

Detaljer

Søknad om erverv av kommunal eiendom - Kjerringøy Båtforening

Søknad om erverv av kommunal eiendom - Kjerringøy Båtforening Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.06.2012 34977/2012 2012/2747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/108 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om erverv av kommunal eiendom - Kjerringøy

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Sven Michael Feyling Barstad Att: Telefon: 91558710 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør Vår referanse: 16/11479 Deres referanse: Vår dato: 27.09.2016 Deres

Detaljer

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune Vår dato: 07.04.2014 Vår referanse: 14/14664 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Nordland Vestresand Båtforening Vestresand 8360 BØSTAD Deres ref: Vår ref: 2012/3745-10 Arkiv nr: Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 02.12.2013 Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett

Detaljer

Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Valnesvika, Bodø kommune

Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Valnesvika, Bodø kommune Vår dato: 12.08.2014 Vår referanse: 14/36356 Deres dato: 17.06.2014 Deres referanse: 2013/6897 Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for

Detaljer

... Odd Ivar Pedersen

... Odd Ivar Pedersen SKADERAPPORT - VANN INNVENDIG, SKADENR.: UKJENT SYKEHJEM - SKADEDATO: 03.04.2017 Rapportnr 12085 Forsikringsselskap Forsikringsselskap: Skadebehandler: Adresse: Forsikringstaker KLP Skadeforsikring AS

Detaljer

Ekspropriasjon av areal for utvidelse av fortau Gamle Riksvei

Ekspropriasjon av areal for utvidelse av fortau Gamle Riksvei Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2014 65143/2014 2010/12726 L39 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/224 Formannskapet 19.11.2014 14/202 Bystyret 11.12.2014 Ekspropriasjon av

Detaljer

Avdekke skadeårsak. Når er undersøkelsene og skaderapporten utfyllende nok? v/ Arild Havsgård Avdelingsleder Takst BK

Avdekke skadeårsak. Når er undersøkelsene og skaderapporten utfyllende nok? v/ Arild Havsgård Avdelingsleder Takst BK Avdekke skadeårsak. Når er undersøkelsene og skaderapporten utfyllende nok? v/ Arild Havsgård Avdelingsleder Takst BK Hvorfor er skadeårsak viktig? Skadeårsak avgjør om skaden er dekket eller ikke. Skadeårsak

Detaljer

Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech AS

Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38862/2013 2012/6545 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/122 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Skadenummer: Deres ref.: Oslo,

Skadenummer: Deres ref.: Oslo, SpareBanko m. xim PORSGRUNN KOMMUNE Postboks 128 3901 PORSGRUNN Saksbehandler: Fag og Juridisk Lene U. Hovelstuen Avd. faks: 21 02 89 18 Direkte tlf: 21 02 81 26 Besøksadresse: E-post: Hammersborggata

Detaljer

MINIKONKURRANSE OM LEVERING AV UTHUS/BOD TIL KVALEBERG BARNEHAGE

MINIKONKURRANSE OM LEVERING AV UTHUS/BOD TIL KVALEBERG BARNEHAGE Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom Stavanger 16.09.2016 MINIKONKURRANSE OM LEVERING AV UTHUS/BOD TIL KVALEBERG BARNEHAGE Det planlegges oppføring av et nytt uthus/bod til Kvaleberg barnehage. Bygget

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Oppgradering av kai - Skjerstad

Oppgradering av kai - Skjerstad Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31377/2012 2011/1513 P24 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/36 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 12/102 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt.

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt. Stretet 2F, 7200 Kyrksæterøra Epost: jostein.folgero@hemne.as WEB: www.hemnetakst.no Mobil tlf. 90 11 72 13 Bank: 4312 12 91 232 Foretaksnr: 995 682 281 MVA Statoil ASA Tjeldbergodden Metanol-Administrasjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak SØR BOLIG PROSJEKT AS Torbjørnsbu 21 4847 ARENDAL Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2013/122 /HRO Løpenr.: 19794/2016 02.12.2016 Utbyggingsavtale

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37949/2013 2011/5365 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/114 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO

KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO FORPRO53EKT MOLO 2 (11) KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO AS Oppdragsnr.: 1350002796 Oppdragsnavn: KONGSFJORDBRUKET AS - MOLO Dokument nr.: 002 Filnavn: 1350002796_Kongsfjordbruket AS - Forprosjekt molo_ver2.docx

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Skaden har skjedd Hva nå?

Skaden har skjedd Hva nå? Skaden har skjedd Hva nå? Vedlagt følger skademeldingsskjema som vi ønsker utfylt og returnert så snart som mulig, gjerne pr. e-post eller faks. Sørg for å sikre båten og gjør alle forhåndsregler for å

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Skaderapport. TotalTakst 0,00. X Øvrige: Tilbakeslag fra kommunalt avløp

Skaderapport. TotalTakst 0,00. X Øvrige: Tilbakeslag fra kommunalt avløp TotalTakst Trøndelag Tekniker I Takstmann: Stig Austli 47920807 TotaITakst Trøndelag AS Skaderapport Side: 1 (6) Skadenummer: 206205800004 Arbeidsnummer: Rapport opprettet: 21 06 2017 Skadenummer 206205800004

Detaljer

Tekniker / Takstmann: Erik Dahl Recover Nordic AS. Skaderapport

Tekniker / Takstmann: Erik Dahl Recover Nordic AS. Skaderapport Skaderapport Side: 1 ( 9 ) Skadenummer 81909022,12 Forsikringsselskap / Saksbehandler Kunde / Forsikringstaker GJENSIDIGE FORSIKRING ASA / Aida Bijedic Turid Skar 7790 Malm Forsikringstype Hus,Innbo Pluss

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 28.09.2017 10:00 herredshus Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS

Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64632/2012 2010/2240 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/179 Formannskapet 21.11.2012 Søknad om sletting av servitutt på eiendommen

Detaljer

Burøyveien rassikring - finansiering av tiltaket

Burøyveien rassikring - finansiering av tiltaket Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.03.2011 15197/2011 2010/13570 Q10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/46 Formannskapet 23.03.2011 11/48 Bystyret 14.04.2011 Burøyveien rassikring

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Kommunal uttalelse vedr Gildeskål Forskningsstasjon AS og søknad på lokaliteten Hallsteinhamn, Mistfjorden

Kommunal uttalelse vedr Gildeskål Forskningsstasjon AS og søknad på lokaliteten Hallsteinhamn, Mistfjorden Team Bodø K Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.09.2010 51584/2010 2010/1203 1 U40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/35 Planutvalget 05.10.2010 Kommunal uttalelse vedr Gildeskål Forskningsstasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Nytt møtetidspunkt: kl. 09:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE ROGALAND - HØRING AV PLANFORSLAG KOMMUNEPLAN 2014-2029 - INNSIGELSE

STAVANGER KOMMUNE ROGALAND - HØRING AV PLANFORSLAG KOMMUNEPLAN 2014-2029 - INNSIGELSE Fylkesmannen i Rogaland Saksbehandler: Roaldsen, Eirin Postboks 59 Telefon: 95049105 Seksjon: 4001 STAVANGER Vår referanse: 12/17505 Att: fmropost@fylkesmannen.no Deres referanse: Vår dato: 23.09.2014

Detaljer

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2014 67069/2014 2012/4237 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/212 Formannskapet 19.11.2014 Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 -

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19 Byggesak ADVOKAT KJELL-ARNE MATHISEN AS Postboks 420 8001 BODØ Dato:...05.05.2017 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...16377/2017 Saksnr./vår ref.:...2017/3694

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø Postboks 2560 Telefon: 90974374 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon 7735 STEINKJER Vår referanse: 15/6282 Att: Deres referanse:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2016 90882/2016 2016/7208 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/4 Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak SOLSIDEN 1 AS c/o Backe Prosjekt AS Postboks 358 1326 LYSAKER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2015/1160 /HRO Løpenr.: 1822/2017 30.01.2017

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke NORDLAND Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-7 Arkiv nr.: 500 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 18.07.2016 Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen

Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Kjetil Gramstad Telefon: 94142455 0032 OSLO Vår referanse: 15/18312 Deres referanse: Dato: 28.04.2017 Att:

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

Tekniker / Takstmann: Tommy Pedersen Recover Nordic AS. Skaderapport

Tekniker / Takstmann: Tommy Pedersen Recover Nordic AS. Skaderapport Skadenummer 15950056 Forsikringsselskap / Saksbehandler Kunde / Forsikringstaker Tryg / Karina Matre (B&E) SIVERTSEN, BJØRN Tekniker / Takstmann: Skaderapport Side: 1 (10) Skadestedets adresse Kontaktperson

Detaljer