Givær - ny molo og oppgradering av havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Givær - ny molo og oppgradering av havn"

Transkript

1 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /12433 P30 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/169 Formannskapet Bystyret Givær - ny molo og oppgradering av havn Sammendrag Givær velforening har søkt Bodø kommune om midler for å få realisert planer om havneutbygging på Givær. Havneutbyggingen vil bestå av en molo og utvidelse av eksisterende havn gjennom mudring og sprenging (se vedlagt kartskisse). Utredning er gjort med hjelp av Givær velforening, Torghatten Nord AS, Kystverket og Nordland Fylkeskommune. Ny molo vil gi god beskyttelse for eksisterende havn på Givær. Oppgradering av eksisterende havn vil være todelt. Mudring i deler av havnen vil være gunstig for Hurtigbåten, mens mudring i andre deler av havnen vil være for utvidelse av fortøyning til fiskebåter. Fiskebåtene ligger i dag delvis i veien for Hurtigbåten. Kostnadene for ny molo og oppgradering av havn er estimert til kr ,- inklusiv merverdiavgift. Det er søkt å få en forhåndsuttalelse fra Kystverket og Nordland fylkeskommune, om deling av kostnadene til dette. Saksopplysninger Ny molo på Givær er tatt med i Kommuneplanens arealdel , Vedtatt av Bodø bystyre (vedlegg 2). Søknad om midler fra Givær velforening ble mottatt av Politisk sekretariat den (vedlegg 3). Det søkes om midler til ny molo samt mudring og sprenging i en strekning av ca. 200 meter. Begrunnelse er at havn er dårlig for fiskebåtene og at det er trangt for hurtigbåtene å legge til kai i enkelte vindretninger. Vedlagt kart er en grovskisse, og det er ikke foretatt egen befaring av området. Kommunalteknisk kontor har bedt Torghatten Nord AS om en uttalelse om kaiforholdene på Givær samt en vurdering rundt utbedring (vedlegg 4). Torghatten Nord AS bekrefter at slik situasjonen er i dag, ligger fiskebåtene i veien for hurtigbåten. Det er også behov for mudring i deler av havnen for å lette manøvrering av hurtigbåten. Kommunalteknisk kontor har foretatt en vurdering av kostnadene rundt prosjektet. Det settes følgende kriterier: 1. Sprengning under vann på m 2 med 4 meters dybde. Området er i dag fra 0,5 til 0 meter dypt på lavvann. Side84

2 2. Ny molo får et snitt på 9 meters høyde. 6 meter over og 3 meter under vann. Med 45 graders skråning får vi 21 meters bredde på bunn dersom topp har 3 meters bredde. 3. Det plastres med storblokk på utside av molo som må hentes eksternt. Molo vil ellers bestå av stedlige masser fra undervannssprengning. 4. Eksisterende 110mm vannledning for inntak til avsaltingsanlegg må flyttes og legges i stålforing under molo. Vi får da følgende oppsett: Område Benevnelse Antall Pris Totalt Undervannsprenging m ,00 500, ,00 Molo m ,00 200, ,00 Plastring m2 140, , ,00 Vannledning m 150, , ,00 SUM ,00 Rigg og drift % 15, , ,00 Uforutsett % 20, , ,00 Planlegging % 9, , ,00 Byggeledelse TOTALT % 6, , , ,00 MVA % , , ,00 Kommunalteknisk kontor foreslo kostnadene tatt med i økonomiplan for Vi har etter dette blitt tildelt oppgaven å utrede mulighetene for ekstern finansiering. Det er bedt om en forhåndsuttalelse fra Kystverket og Nordland Fylkeskommune. I møte med Kystverket (vedlegg 5) opplyses det at det må søkes om støtte etter post 60. Støtte fra Kystverket etter post 60 vil være en helhetlig vurdering ut fra tiltakets nytte/viktighet i forhold til fiskerinæringen og antall fiskere/arbeidsplasser. Ut fra opplysninger som foreligger per dags dato, vurderer Kystverket sjansen for økonomisk støtte som liten. Kystverket kan bidra med inntil 50 % av totale prosjektkostnader i tilskudd, men dette er en landsdekkende søknadsbasert ordning og det er begrenset med midler i ordningen. Prosjektet må være forankret i kommunen og søknadsfrist er 1. mars hvert år. Alle innkomne søknader blir vurdert opp mot hverandre og blir i tillegg prioritert av NFK og Fiskeridirektoratet. Nordland Fylkeskommune uttaler (vedlegg 6) at tiltaket/prosjektet på Givær må være ferdig planavklart og prosjektert samt regionalt forankret. Her vil antall fartøy, leverings- /mottakskapasitet, transport og sentral beliggenhet telle ved vurderingen. Siden prosjektet er i startfasen vil det nok mest sannsynlig være i tidligste laget å søke tilskudd i år, men dersom argumentene er tilstede kan en søknad i 2013 være et realistisk mål å jobbe mot. Tilskudd fra Kystverket gis med inntil 50 %, og et eventuelt tilskudd fra fylkeskommunen vil da gå til avkortning av dette da det er samme "kilde" på ordningene. Kommunen må da ha vedtatt tiltaket og lokaliseringen som en fiskerihavn som kommunen satser på. Ut fra kriterier satt fra Kystverket og Nordland Fylkeskommune har Kommunalteknisk kontor bedt Givær velforening om en utredelse av prosjektets viktighet (vedlegg 7). Prosjektet har etter uttalelser fra velforeningen historisk viktighet og vil være særdeles viktig for videre utvikling og bosetning. Givær var det første av øyene i øygruppa Væran som ble bebodd. I henhold til "Bodin Side85

3 bygdebok" har det bodd folk der fra tidlig 1600 tallet. En oppgradering av havna vil være et viktig bidrag til å stimulere for fortsatt beboelse og vekst i befolkningsgrunnlaget. På Givær bor det til sammen 18 personer i alle aldre. Av befolkningen er det til sammen 7 barn fra 7 år og yngre. Befolkningen lever i hovedsak av fiske og av de 5 som driver fiske som yrke er det 3 personer under 37 år. Det er i dag til sammen 7 større båter som trenger fast plass i Givær fiskerihavn. Størrelsene fordeler seg slik: 2 båter på 35 fot, 2 båter på 24 fot, 2 på 22 fot og en på 20 fot. I tillegg er det en del mindre båter som trenger plass. Opplysninger hentet fra Statistisk sentralbyrå (vedlegg 8) sier at det i 2012 er 19 fastboende på Givær. Etter opplysninger fra Fiskeridirektoratet (vedlegg 9) er det 4 personer som har fiske som hoved-yrke og 2 personer som har fiske som biyrke. Dette fordelt på 5 registrerte fiskebåter. I ettertid er det fremkommet opplysninger om skade på kommunalt avsaltingsanlegg på Givær (vedlegg 10). Det var flere skader på Givær etter stormfloen den Skaden på avsaltingsanlegget består av at tømmermannskledning er revet løs fra yttervegg av Leca og henger i flak. Det er kommet vann inn i stue/kjøkken 12 m 2 via ventil og vindu. Det ble også registrert at det har vært tidligere vannskade på bad, som har medført at benkeskap har defekt bunnplate - stort sig i bunnplate og defekt sokkel. Det vurderes av Kommunalteknisk kontor at ny molo på Givær vil gi en bedre beskyttelse av kommunalt vannanlegg. Etter møte den med Fylkesråd for næring og regional utvikling Arve Knutsen og seniorrådgiver kommunal infrastruktur Ole Wiggo Nerva, er det utformet formell søknad til Nordland fylkeskommune om mulighetene for kostnadsfordeling på dette prosjektet (vedlegg 11). Etter telefonsamtale med seniorrådgiver kommunal infrastruktur Ole Wiggo Nerva den , fremkommer følgende: 1. Nordland fylkeskommune besvarer ikke søknad av Nordland fylkeskommune anbefaler å søke på DA-midler. Etter uttalelser fra Nerva kan vi oppnå støtte på ca. kr ,- gjennom DA-midler. Dette på grunn av at det er andre DA-prosjekter som ikke vil bli gjennomført. 3. Det anses som lite sannsynlig å oppnå en 50 % fordeling på kostnader gjennom søknad etter at prosjektet er ferdig prosjektert. Det er andre prosjekter som vil bli prioritert foran Givær. Vurderinger I utgangspunktet vurderes det slik at kroner er mye penger å bruke på et slikt prosjekt, når det kun er 19 personer som vil dra nytte av prosjektet. Prosjektet har allikevel stor nytte for befolkningen på Givær samt at bevaring av kystkultur og øysamfunn har en egenverdi. Fordeling av kostnader mellom Bodø kommune, Kystverket og Nordland fylkeskommune på nåværende tidspunkt, vurderes som svært vanskelig. Molo og oppgradering av havn må prosjekteres for å få frem et riktigere bilde over kostnader og hva som må gjøres. Dersom planprosessen og prosjekteringen kan ferdigstilles, er det mulig å søke om kostnadsfordeling over lengre tid. Under prosjekteringen er det mulig å se på flere alternativer. Et alternativ kan være at det kun sprenges ut nødvendige masser for bygging av ny molo, noe som vil kutte kostnadene drastisk. Det kan sekundert vurderes å bevilge kroner til planlegging og prosjektering av ny molo og oppgradering av havn på Givær. Konklusjon og anbefaling Dersom det bevilges økonomiske midler til prosjektet, kan det ikke påberegnes mer enn kroner i støtte gjennom DA-midler. Dette betyr at Bodø kommune må koste ca kroner. Side86

4 Det er ikke mulig å søke 50 % kostnadsfordeling mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune/kystverket, før prosjektet er ferdig prosjektert samt at Bodø kommune har vedtatt tiltaket og lokaliseringen som en fiskerihavn kommunen vil satse på. Det er ikke hensiktsmessig å bevilge midler til bygging av ny molo og oppgradering av havn på Givær slik saken fremstår per dags dato. Forslag til innstilling Det bevilges ikke økonomiske midler til ny molo og oppgradering av havn på Givær. Saksbehandler: Stig Bjarne Hanssen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: 1. Kart med markeringer. 2. Utdrag fra Kommuneplanens arealdel Søknad fra Givær velforening. 4. Utredning fra Torghatten Nord AS. 5. Sammendrag av møte med Kystverket. 6. Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune. 7. Utredning fra Givær velforening. 8. Opplysninger om befolkning fra Statistisk sentralbyrå. 9. Opplysninger om fiskeri fra Fiskeridirektoratet. 10. Skaderapport fra kommunalt avsaltingsanlegg/vannverk på Givær. 11. Søknad til Nordland Fylkeskommune. Side87

5 Dagens fortøyningsplass for fiskebåter Hurtigbåt kai/ ekspidisjonskai Mudring/ sprengning Ny molo Side 88

6 Kommuneplanens arealdel BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Vedtatt av Bodø bystyre Det er avsatt areal til molo på Givær. Tiltaket unntas fra kravet om reguleringsplan i Sjøvannsinntak. Områdene V 1, 2 og 3 er sikring av sjøvannsinntak for eksisterende havbruksanlegg på land. Områdene skal ivaretas slik at de forblir tilfredsstillende vanninntak for yngel- og settefiskproduksjon. Tiltak som kan påvirke vannkvaliteten må vurderes og dokumenteres grundig. Områdene er Mørkvedbukta, Hopen og Breivik. Områdene V 4 og 5 er sikring av sjøvannsinntak for drikkevannsanlegg på Helligvær og Givær. Side89

7 Til Bodø kommune Givær velforening har nå hatt ute på høring om å få realisert planer om havneutbygging på Givær. Det har vært oppe i bystyre i høst, og vi er lagt inn i kommuneplanen til Bodø. Det er snakk om en strekning på cal00 meter som det må sprenges endel på og mudres opp, og så bygge en molo over et lite sund. Havna på Givær er dårlig for fiskebåtene, og det er trangt for hurtigbåtene å legge til kai i enkelte vindretninger. Nå ber vi Bodø kommune om penger til å realisere dette. 1-6 >10k< I -'. C)cl"-} 6( *< olcn- Side90

8 Side91

9 Stig Bjarne Hanssen Fra: Stig Bjarne Hanssen Sendt: 9. mars :52 Til: Kopi: Svein ove Moen; Emne: Givær - informasjon og spørsmål Vedlegg: Givær - søknad fra velforeningen.pdf; Utredning fra Torghatten Nord.pdf; Givær i kommunedelsplanen.pdf; Brev fra Bodø Fiskarlag.pdf; Brev Bodø Fiskarlag.pdf; Brev fra Fylkesfiskarlaget.pdf; Brev til Fylkesfiskarlaget.pdf; Nordland Fylkeskommune ang. støtte.pdf; Grovestimat pris havn og molo.pdf Hei. Kommunalteknisk kontor i Bodø Kommune har i møte med rådgiver Thomas Jensen for kystverket, fått en kort vurdering av mulighetene for økonomisk støtte til utbygging av ny fiskerihavn og ny molo på Givær. Støtte fra Kystverket etter post 60 vil være en helhetlig vurdering ut fra tiltakets nytte/viktighet i forhold til fiskerinæringen og antall fiskere/arbeidsplasser. Ut fra opplysninger som foreligger per dags dato, vurderer Thomas Jensen sjansen for økonomisk støtte som liten. Søknad om tilskudd kapittel 1062 post 60: Kystverket kan bidra med inntil 50 % tilskudd men dette er en landsdekkende søknadsbasert ordning og det er begrenset med midler i ordningen. Prosjektet må være forankret i kommunen og søknadsfrist er 1.april hvert år. Alle innkomne søknader blir vurdert opp mot hverandre og blir i tillegg prioritert av NFK og Fiskeridirektoratet. Det kan leses mer om ordningen her: infrastruktur/utbygging av fiskerihavnerog farleder/tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak/ Når det gjelder støtte til ny fiskerihavn og ny molo kan det søkes både til Kystverket og Nordlands Fylkeskommune. Kystverket kan gi økonomisk støtte dersom begrunnelsen er nytte/viktighet i forhold til fiskerinæringen og antall fiskere/arbeidsplasser, mens Nordland Fylkeskommune kan gi økonomisk støtte dersom begrunnelsen er Hurtigbåtens plassmangel for trygg manøvrering i havneområdet. Denne saken er todelt i sin begrunnelse og vi vil derfor benytte muligheten til å søke økonomisk støtte i Kystverket og Nordland Fylkeskommune. Statlig økonomisk støtte vil uansett begrenses oppad til 50 % av totale prosjektkostnader. Det kan leses mer om Nordlands Fylkeskommunes støtteordninger her: I forbindelse med at Kommunalteknisk kontor skal be om midler til videre vurdering av dette prosjektet, trenger vi opplysninger om forholdene på Givær. Dette gjelder antall fiskere/arbeidsplasser som er på Givær i dag, hvilke fiskefelt som blir benyttet, mulighetene for vekst i fiskerinæringen på Givær dersom prosjektet gjennomføres, konsekvenser for fiskerinæringen dersom prosjektet dersom prosjektet ikke gjennomføres samt andre viktige og mindre viktige ringvirkninger for Givær som prosjektet kan ha. Dette vil bli nøye vurdert under en eventuell prosjektering, men vi ber om en uttalelse fra Givær velforening om disse punktene. Dette vil være til hjelp for å få økonomisk støtte fra bystyret til videre vurdering/prosjektering av ny fiskerihavn og ny molo på Givær. Vi skal oversende denne saken til Formannskapet den 23. mai og Bystyret den 6. juni. For at bystyrets representanter skal foreta en god vurdering, må vi ha med så mange opplysninger som mulig. Vi skal i første omgang be om midler til prosjektering. Etter at prosjektet er ferdig prosjektert vil vi søke om økonomisk støtte fra Kystverket og Nordland Fylkeskommune. Søknad om økonomisk støtte vil skje innen 1. mars 2013, dersom vi får midler til prosjektering av Bystyret. Stig Bjarne Hanssen 1 Side92

10 Ingeniør Plan og økonomi seksjonen Dir.tlf BODØ KOMMUNE Herredshuset Kommunalteknisk kontor Postboks Bodø Tlf.nr: Fax: Side93

11 Notat E:927:5;2,:i=t 1 ((7/3/) Oppgradering av Givær fiskerihavn Status Givær er et øysamfunn vest for Bodø, hvor der bor til sammen 18 personer i alle aldre. Av befolkningen er det til sammen 7 barn fra 7 år og yngre. Den yngste blir 1 år ijuni i år. Befolkningen lever i hovedsak av fiske, og av de 5 som driver fiske som yrke er det 3 personer under 37 år. Det er i dag til sammen 7 større båter som trenger fast plass i Givær fiskerihavn. Størrelsene fordeler seg slik: 2 båter på 35 fot, 2 båter på 24 fot, 2 på 22 fot og en på 20 fot. I tillegg er det en del mindre båter som trenger plass. Prosessen Givær Velforeningen har skriftlig søkt kommunen om midler for å kunne bygge en molo og mudre opp i havnen. Den første søknaden gikk til kommunen 24. januar i 2006, og vi har ved ulike anledninger blitt lovet at arbeidet skulle komme i gang. Siden da har Bodø Fiskarlag og Nordland fylkes Fiskarlag skriftlig anbefalt søknaden. Slik båtene ligger fortøyd i dag, utgjør også en hindring for hurtigbåtene når de skal anløpe Givær. Det kan også bemerkes at det ikke er mulighet for å endre fortøyningen av båtene slik de ligger i dag, uten molo og mudring i havnen. Det foreligger i dag et kostnadsoverslag på vel 10 millioner kroner inkl. mva for prosjektet. Be dnin en av ros'ektet Givær var det første av øyene i øygruppa Væran som ble bebodd. I henhold til "Bodin bygdebok" har det bodd folk der fra tidlig 1600 tallet. Grunnen til den opprinnelige bosetningen, var de rike fiskeplassene som lå rundt øygruppen. Dette er også forholdet i dag. I tillegg til Lofotfiske er det i hovedsak de rike fiskeforekomstene rundt Givær som er grunnlaget for bosetningen. Slik havna ligger i dag er den svært utsatt for vær, strøm og vind. Spesielt høst- og vinterstormene er en stor utfordring for båtene. Det utvikles et kraftig "drag" i sundet, og dette sammen med strøm og høye bølger setter store krav til båter og fortøyning. Det kan nevnes at båter har gått tapt som følge av uvær. Det har som det fremgår foran, etablert seg unge fiskere på Givær, og slik det ser ut nå, er framtiden for et fortsatt bosetning i mange år ganske lys. De nye som er etablert er oppvokst på øya, noe som borger for stabilitet fremover. En oppgradering av havna vil være et viktig bidrag til å stimulere for fortsatt beboelse, og vekst i befolkningsgrunnlaget. Side94

12 Slutning. Søknad ble sendt Bodø kommune for over 6 år siden. Vi kan nevne at underveis i prosessen har vi fått positive signaler fra kommunen om at arbeidet skulle starte opp. En positiv utfall av søknaden er viktig, av hensyn til å kunne beholde de fiskerne som har etablert seg her ute, og også for å kunne tiltrekke oss nye som ønsker å kunne drive fiske fra Givær. Det er av stor betydning for de som driver dette yrke å kunne ha en havn hvor man kan lite på at båtene ligger trygt, spesielt når været er dårlig. Vi vil derfor be kommunen å skaffe nødvendige midler, sånn at arbeidet med oppgradering av Givær fiskerihavn kan starte så snart som mulig. Bodø, den 14. mars 2012 Sølvi Sivertsen Leder Givær Velforening Side95

13 Side96 Side 1 av Folkemengde, etter grunnkrets, tid og statistikkvariabel Personer Personer Personer Personer Givær

14 FISKERIDIREKTORATET region Nordland Bodø kommune Att: Saksbehandler: Jan Bjarne Eilertsen Telefon: Seksjon: region Nordland forvaltningsseksjon Vår referanse: 12/9233 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FORESPØRSEL OM OPPLYSNINGER OM ANTALL FISKERE OG FARTØY I GIVÆR I BODØ KOMMUNE Viser til vedlagte liste over fartøy registrert i Bodø kommune og der er det 5 fartøy hvor eier har postadresse Givær. Disse fartøyene er markert. Med hilsen Håvard Dekkerhus seksjonssjef Jan Bjarne Eilertsen seniorkonsulent Postadresse: Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Besøksadresse: Sjøgata 1 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr: E-postadresse: Internett: Side97

15 Fra: Jan Bjarne Eilertsen Sendt: 10. juli :09 Til: Stig Bjarne Hanssen Emne: SV: Forespørsel om opplysninger om antall fiskere og fartøy i Givær i Bodø kommune Det er 2 fiskere på blad A og 4 fiskere på blad B. 2 Side98

16 Side99

17 Side100

18 Side101

19 I -1 GJENSIDIGE Bodø Kommune Teknisk Avd v/regnsk.enhet Boks Bodø Gjensidige Forsikring ASA Rådmann Sirasvei Grålum Direkte telefon: Telefon: Telefax: Foretaksnr: NO Bankkonto: Din ref.: Din dato: Vår ref.: Vår dato: Gisle Nordvik ,2/KBN Grålum, Erstatningsoppgave - naturskde ved Givær vannverk Vi viser til tidligere kontakt i saken og vedlagte takstrapport fra Tommy Henriksen i Takstforum Nord. På grunnlag av de opplysningene vi har mottatt i saken, har vi beregnet erstatningen slik: Erstatning Erstatning i hht. takst eks. mva Sum erstatning Erstatnin s runnla E enandel Vennligst oppgi hvilket kontonr. erstatningen kan overføres til. Til orientering har vi ved flere anledninger prøvd å nå deg på telefon / uten å få svar. Ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du har spørsmål. Vennligst vis til vår referanse ,2/KBN. Med vennlig hilsen fcg- Gjensidige Forsikring ASA /bijpgj r rst vik Næss Vedlegg: takstrapport Side102

20 Forsikringsselskap Kommuneforsikring NORSK NATURSKADEPOOL TAKSTRAPPORT Koordineringsnr. : Avtalenr/Polisenr: Forsikringstype: Oppdrag rekvirert av: Gjensidige v/k. E. Henrikø Skadekonsulent: Kirsti Andrine Næss Takstflrma Skadenr.: ,2 Vår ref.: 4973 Oppdrag mottatt dato: Kontonummer: Ikke o itt Utførende takstøkonom TAKSTFORUM NORD A/S Tommy Henriksen Olav 5. gt 96 b, Pb. 1200, 8001 BODØ Tlf Fax Mob Forsikringstaker Bodø kommune Tlf. arb.: Gisle Nordvik E-post: Skade meldt som: Stormflo Skadested/adresse Vannverk, 8097 Givær Kommune: Bodø G.nr: 2B.nr.: 1 Skadedato: Hvis det er andre skader i området av samme årsak, oppgi skadelidte og forsikringsselskap: Det var flere skader på Givær etter stormfloen den , samt mange skader i vårt takstområde som omhandler midtre deler av Nordland fylke. Typografi, stedlige forhold, antatt vindstyrke og - retning. nedbørsmengde og vannstand: Beskrevne eiendom er beliggende på Givær, en liten øygruppe ca 16 nautiske mil sørvest av Bodø mellom Bodø og Værøy. Givær er relativ flat med flere holmer. Beskrevne bygning er beliggende på Husøya, og omhandler frittliggende vannverkbygning som huser saltutskillingsanlegg, samt gang, stue/kjøkken og bad. På skade dagen var det ca. kl registrert vannstand i Bodø havn, på 4,12 meter over sjøkart 0. Tidligere rekordmåling var 4,04 meter over sjøkart 0 registrert i års gjentaksintervall for vannstand er 3,74 meter over sjøkart 0. Tidevann var meldt til 3,09 meter over sjøkart 0, værets virkning (stormflo) utgjorde da 1,03 meter i tillegg. Det bemerkes at det var relativt små vindbølger i havna, men betydelige dønninger med uvanlig stor avstand mellom toppene. Dønninger gir svært store løftog drag krefter i forhold til bølger og kan forårsake lokale oppstuvninger relatert til typografl på kystlinje og havdybde. Skade Mangelfull Tidligere Skadet objekt skadet, Forsikringsform Byggeår/ under uten fradrag konstruksjon event når. ( Fullverdi, førsterisiko etc.) o førin bere net til kr. Ja/Nei Vannverk Givær Fullverdi ,- Nei Samlet pris for materialer og arbeide eks mva. Kr ,- Reparasjon: Normal reparasjonstid Arbeidet ønskes utført av Hvis innhentet tilbud, for hvilke arbeider og firma 1 uke fra oppstart Innleid hjelp Besiktigelsesdato Til stede ved besiktigelsen Dato og underskrift av takstmannen Olaug Olsen og Tommy Henriksen Bodø Side103

21 Takstrapporten skal videre inneholde: Nøyaktig beskrivelse av skadet del meg, dimensjoner, sammenføyningsmåter etc. Konstruksjonsskisse. foto og/eller tegninger vedlegges. Foto dateres og signeres av takstmannen og limes på eget ark i A4 format. Svaekonstruksjon skal bestandig vurderes. Bygningens tilstand skal alltid beskrives. Eventuelle forbedringer skal alltid spesifiseres. prisen på skadedagen legges til grunn. Konklusjon skal alltid gis. SE VEDLEGG: NORSK NATURSKADEPOOL Koordineringsnr. : Skadenr.: ,2 Bygning: Vannverk BTA: Ca 100 m2 Etasjer: 1 etasje Gulv av: Yttervegger av Tak av: Stept betong pålagt gulvbelegg Støpt ringmur, Leca 25 cm utlektet Trekonstruksjoner, tekket med Decra med tømmermannskledning Ansvarlig utførende: Tiltakshaver: Kontrollerende for utførelse Ukjent Bodø kommune Alder skadet del: Hvis tidligere skader Hva slags skade Hvem dekket skaden Ca. 16 år Nei HENDELSESFORLØP OG SKADEBESKRIVELSE: Beskrevne eiendom er beliggende på Givær en øygruppe ca 40 nautiske mil sørvest for Bodø. Bodø kommune. Beliggende mellom Bodø og Værøy. Beskrevne bygning omhandler frittliggende vannverk, plassert i sjøkant. Bygningen er oppført i 1995, og består av støpt ringmur med støpt betonggulv. Yttervegger av Leca 25 cm, innvendig slemmet og malt, utvendig utlektet med 23 x 48mm sløyflekter, tversgående lekter 30 x 48mm, tømmermannskledning 19 x 148mm, overflatebehandlet med maling. Skadet del omhandler gavivegg mot sørvest. GavIvegg er ca 28 m2. Tømmermannskledning er revet løs fra yttervegg av Leca og henger i flak. Det er kommet vann inn i stue/kjøkken 12 m2 via ventil og vindu. Stue/kjøkken, gang og bad må rundvaskes gulv, tak, vegger og innredninger, samt en del løsøre. TILSTAND SKADET DEL: Beskrevne bygning har god tilstand, det er ingen årsakssammenheng mellom tilstand før skade og skadeomfang. Det bemerkes at vindu i stue/kjøkken 17 x 10 Modul er dårlig og anbefales utskifting, men anses som en forbedring i forhold til før skaden oppstod se forbedringer. REPARASJON: Reparasjon utføres ved at løs del av kledning på gavivegg rives. For tilkomst må det etableres stillas på gavivegg. Tverrlekter, spikerslag for bordkledning må etableres og gis god innfesting mot sløyflekter på Lecavegg. Ny bordkledning etableres som før skaden oppstod. Ett veggfeste for taknedløp må skiftes er svært deformert. Rekkverk på tram inngangsparti er delvis defekt revet ned. Ca. 6 1mrekkverk med stenderverk av 48 x 98mm impregnert material. Handlist av 48 x 98mm impregnert material. Lekter av 48 x 48mm. Spikerslag for kledning 22 x 148mm må skiftes. Spaltekledning må skiftes og gis overflatebehandling som før skaden oppstod. Innvendig må stue/kjøkken, gang og bad vaskes rundt, da det ligger svært mye salt på overflater. Salt fra inntregning via ventil og vindu i stue/kjøkken og bad. Utbedring av skade er kalkulert med kostnader for innleid hjelp, se vedlagte kalkyle. KONKLUSJON: Beskrevne bygning/vannverk ca. 100 m2 over 1 etasje, byggeår Beliggende på øygruppen Givær, ca 16 nautiske mil sørvest for Bodø har skade på gavivegg og innvendige rom stue/kjøkken, gang og bad. Se skadebeskrivelse og reparasjon. Bygningen har god tilstand, og det er ingen årsakssammenheng mellom tilstand før skade og skadeomfang. Bygningen har direkte stormfloskade, som oppstod På skadedagen kl ble det registrert rekordhøy vannstand ved vannstandmåler i Bodø på 4,12 meter over sjøkart 0. 5 års gjentaksintervall er på 3,74 meter over sjøkart 0. Skaden er kalkulert utbedret med kostnader for innleid hjelp som grunnlag, se vedlagte kalkyle. FORBEDRINGER: Ved befaringen ble det registrert at 3 fags sidehengslet koblet vindu 17 x 10 Modul har dårlig vindtetting, noe som over tid har ført til opptrekk i vinduskarmer og medført en del råte i bunn av karmer. Vindu anbefales skiftet samtidig som utvendig kledning blir skiftet for å oppnå god vindtetting. Det ble også registrert at det har vært tidligere vannskade på bad, som har medført at benkeskap 1 meter har defekt bunnplate - stort sig i bunnplate og defekt sokkel. Benkeskap, foruten dører og benkeplate, samt sokkel anbefales skiftet. Dette er forbedringer og ikke medtatt i takstgrunnlag for naturskade. FRENIDRIFT: Beskrevne arbeider utføres fortløpende. Det anbefales kontant oppgjør for denne naturskaden. Side104

22 Vedlegg: Kalkyle Kartutsnitt oversikt Flyfoto Historisk vannstandstabell for Bodø Registrert vannstand på skadedatoen i Bodø Bilder lagt i database Side105

23 Taksfforum Nord AS Hovedoppstilling Prosjektnr 4973 Prosjektnavn Vannverk, 8097 Givær Byggherre Bode Kommune 10DIVERSE FAG ,00 SUM TOTALT EKSL MVA ,00 Bygg Data Systemer Hovedoppstilling 1 Side106

24 Takstforum Nord AS Dato: Prosjektnr: 4973 Vannve'rk, 8097 Givær Side Byggherre: Bodø Kommune 10-1 Kapittel 10 DIVERSE FAG Post Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum UTBEDRING AV SKADE UTVENDIG Omhandler utbedring, som før skaden oppstod. Utbedring av gavivegg, samt rekkverk inngangsparti. Rs - i henhold til beskrivelse Malerarbeid M2 20,00 Q Stillas RS 1,00 Q Riving, klargjøring RS 1, Rekkverk LM 6,00 Q Utlekting utv. kledning. M2 20, Sløyfer stå. kledn. M2 20,00 Q Stå.kledn. over/underligg M2 20,00 S Underlagspapp M2 20,00 S Tilslutn.beslag vindu RS 1,00 Rs 1, , , UTBEDRING AV SKADE INNVENDIG Omhandler utbedring, som før skaden oppstod. Rundvasking av oppholdsrom. Rs - i henhold til beskrivelse Q Rundvasking RS 1,00 Rs 1, , , BYGGEPLASSUTGIFTER Normale rigg og driftskostnader inkludert bortkjøring av revne materialer til godkjent deponi med deponeringskostnader. Skadestedets beliggenhet hensyntatt. D RIGG OG DRIFT RS 1,00 RS 1, , ,00 Totalsum 10 DIVERSE FAG eksl.mva ,00 Bygg Data Syslemer AS Side107

25 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 KARTOVERSIKT konunune Grunnkart MMestokk:1: Dato km Med forbehold om feil i kartgrunnlaget Side108

26 G1S/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 Q BOdo kolffiffillw I lybilder ort of0t0 M14. ;Flikk: I.: Ddto Wj.1111L. )11 I 90 m Med ferbehatd om feil i kortcjrunn Side109

27 - Page 1 of 1 BODØ cm Havesteoblervede vennstand ( ) 395 cm Gientakeintervall 20 årtio 385cm Gientakeintetvall cm Gientekeintervag5 tirlig 352cm Gientalaantervall1lidig 333 cm Heyesle astronomieketidevann(hat) cm Middelspnng heyvann (MHWS) cm Middelheyvann (MHW) cm Middelnipp heyvann (MHWN) cm em Midderivace(IASU cm Middelnipp lavvann(mlwn) sm Middellavvann (MLW) cm Middelspting lavvann (MLWS) 20 2 cm Gientaksintervall1firlio cm Sigkartau11(Chart Datum) og Lavesteaskonomiske tidevann (LAT) -15cm Gienleksintervall5 årtm cm Gjenlaksin1ervall10arlig -33 cm Gientakeintervall20 årlia cm Leveeteobeerverlevannstand( ) Side110

28 Vannstandsdata- Vannstand Vannstandsdata - Fast Stasjon Her kan du make etter vannstandsdata fra Sjekartverkets 23 faste målestasjoner. Data er thgjengellg for en perlode pi ompt0 30 dager, for Innemerende år og tilbake til Havn: Bodø E Fra: 260.november Ar: 2011E Antall dager:: Referansenia3: Sjskartnull Verdier Time 10 minutt vis data 1 aeår - aurnd 5jialor Dab - 11ffil Observert Vammtand Ilemgmi timmams Vairms viriming Hvis du drar markørenover kurvene, lü du infotmasjonom dato, tidspunktog verdi. Resultat - Vannstandsdata 80dø ode Tldspunktene fulger gjeldende tid I Norge. Ds blir autemattsk justert etter sommer- og vintertict. (0jaidende tkl I Norgs er norsk normakid ( tkne) I vhderhatvårat og norak normakid + 1 ime (08IT + 2 timer) ved sommertld.) Døgn 1 lid Olmemmt wammtand (cm crmsrsi ImrtmtH) Deregmet tkkmmun (cm mmr 8441ortaul) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : VMmmet r1ming (Mmervert) (cm) Side111

29 Kommunalteknisk kontor Nordland Fylkeskommune Att. Arve Knutsen Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Dato: Saksbehandler:...Stig Bjarne Hanssen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /12433 Arkivkode:... P30 Søknad om kostnadsfordeling til ny havn og molo på Givær Viser til tidligere korrespondanse på e-post, brev av og møte den Saksopplysninger Ny molo på Givær er tatt med i Kommuneplanens arealdel , Vedtatt av Bodø bystyre (vedlegg 2). Søknad om midler fra Givær velforening ble mottatt av Politisk sekretariat den (vedlegg 3). Det søkes om midler til ny molo samt mudring og sprenging i en strekning av ca. 200 meter. Begrunnelse er at havn er dårlig for fiskebåtene og at det er trangt for hurtigbåtene å legge til kai i enkelte vindretninger. Kommunalteknisk kontor har bedt Torghatten Nord AS om en uttalelse om kaiforholdene på Givær samt en vurdering rundt utbedring (vedlegg 4). Torghatten Nord AS bekrefter at slik situasjonen er i dag, ligger fiskebåtene i veien for hurtigbåten. Det er også behov for mudring i deler av havnen for å lette manøvrering av hurtigbåten. Kommunalteknisk kontor har foretatt en vurdering av kostnadene rundt prosjektet. Det settes følgende kriterier: 1. Sprengning under vann på m 2 med 4 meters dybde. Området er i dag fra 0,5 til 0 meter dypt på lavvann. 2. Ny molo får et snitt på 9 meters høyde. 6 meter over og 3 meter under vann. Med 45 graders skråning får vi 21 meters bredde på bunn dersom topp har 3 meters bredde. 3. Det plastres med storblokk på utside av molo som må hentes eksternt. Molo vil ellers bestå av stedlige masser fra undervannssprengning. 4. Eksisterende 110mm vannledning for inntak til avsaltingsanlegg må flyttes og legges i stålforing under molo. Kommunalteknisk kontor Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side112

30 Vi får da følgende oppsett: Område Benevnelse Antall Pris Totalt Undervannsprenging m ,00 500, ,00 Molo m ,00 200, ,00 Plastring m2 140, , ,00 Vannledning m 150, , ,00 SUM ,00 Rigg og drift % 15, , ,00 Uforutsett % 20, , ,00 Planlegging % 9, , ,00 Byggeledelse TOTALT % 6, , , ,00 MVA % , , ,00 Kommunalteknisk kontor foreslo kostnadene tatt med i økonomiplan for Vi har etter dette blitt tildelt oppgaven å utrede mulighetene for ekstern finansiering. Det er bedt om en forhåndsuttalelse fra Kystverket og Nordland Fylkeskommune. I møte med Kystverket (vedlegg 5) opplyses det at det må søkes om støtte etter post 60. Støtte fra Kystverket etter post 60 vil være en helhetlig vurdering ut fra tiltakets nytte/viktighet i forhold til fiskerinæringen og antall fiskere/arbeidsplasser. Ut fra opplysninger som foreligger per dags dato, vurderer Kystverket sjansen for økonomisk støtte som liten. Kystverket kan bidra med inntil 50 % av totale prosjektkostnader i tilskudd, men dette er en landsdekkende søknadsbasert ordning og det er begrenset med midler i ordningen. Prosjektet må være forankret i kommunen og søknadsfrist er 1. mars hvert år. Alle innkomne søknader blir vurdert opp mot hverandre og blir i tillegg prioritert av NFK og Fiskeridirektoratet. Ut fra kriterier satt fra Kystverket og Nordland fylkeskommune har Kommunalteknisk kontor bedt Givær velforening om en utredelse av prosjektets viktighet (vedlegg 6). Prosjektet har etter uttalelser fra velforeningen historisk viktighet og vil være særdeles viktig for videre utvikling og bosetning. Givær var det første av øyene i øygruppa Væran som ble bebodd. I henhold til "Bodin bygdebok" har det bodd folk der fra tidlig 1600 tallet. En oppgradering av havna vil være et viktig bidrag til å stimulere for fortsatt beboelse og vekst i befolkningsgrunnlaget. På Givær bor det til sammen 18 personer i alle aldre. Av befolkningen er det til sammen 7 barn fra 7 år og yngre. Befolkningen lever i hovedsak av fiske og av de 5 som driver fiske som yrke er det 3 personer under 37 år. Det er i dag til sammen 7 større båter som trenger fast plass i Givær fiskerihavn. Størrelsene fordeler seg slik: 2 båter på 35 fot, 2 båter på 24 fot, 2 på 22 fot og en på 20 fot. I tillegg er det en del mindre båter som trenger plass. Opplysninger hentet fra Statistisk sentralbyrå (vedlegg 7) sier at det i 2012 er 19 fastboende på Givær. Etter opplysninger fra Fiskeridirektoratet (vedlegg 8) er det 4 personer som har fiske som hoved-yrke og 2 personer som har fiske som biyrke. Dette fordelt på 5 registrerte fiskebåter. I ettertid er det fremkommet opplysninger om skade på kommunalt avsaltingsanlegg på Givær (vedlegg 9). Det var flere skader på Givær etter stormfloen den Skaden på Søknad om kostnadsfordeling til ny havn og molo på Givær 2 av 3 Side113

31 avsaltingsanlegget består av at tømmermannskledning er revet løs fra yttervegg av Leca og henger i flak. Det er kommet vann inn i stue/kjøkken 12 m2 via ventil og vindu. Det ble også registrert at det har vært tidligere vannskade på bad, som har medført at benkeskap har defekt bunnplate - stort sig i bunnplate og defekt sokkel. Det vurderes av Kommunalteknisk kontor at ny molo på Givær vil gi en bedre beskyttelse av kommunalt vannanlegg. Søknad Nordland Fylkeskommune uttaler i brev av at tiltaket/prosjektet på Givær må være ferdig planavklart og prosjektert samt regionalt forankret. Her vil antall fartøy, leverings- /mottakskapasitet, transport og sentral beliggenhet telle ved vurderingen. Siden prosjektet er i startfasen vil det nok mest sannsynlig være i tidligste laget å søke tilskudd i år, men dersom argumentene er tilstede kan en søknad i 2013 være et realistisk mål å jobbe mot. Tilskudd fra Kystverket gis med inntil 50 %, og et eventuelt tilskudd fra fylkeskommunen vil da gå til avkortning av dette da det er samme "kilde" på ordningene. Kommunen må da ha vedtatt tiltaket og lokaliseringen som en fiskerihavn som kommunen satser på. Etter møte den med Fylkesråd for næring og regional utvikling Arve Knutsen og seniorrådgiver kommunal infrastruktur Ole Wiggo Nerva, forstår vi det slik at Fylkeskommunen ønsker en formell søknad før det kan tas stilling til kostnadsfordeling på dette prosjektet. Bodø kommune søker herved Nordland fylkeskommune om kostnadsfordeling 50 % av totale prosjektkostnader på prosjekt «Givær havn og molo». Sekundært søkes det om en forhåndsuttalelse på mulighetene for en kostnadsfordeling etter at prosjektet er forankret i Bodø kommune og ferdig prosjektert. Med hilsen Henrik Brækkan Kommunaldirektør Marvin Johansen Kommunalteknisk sjef Vedlegg: 1. Kart Givær med skisse 2. Utdrag fra Kommuneplanens arealdel Søknad fra Givær velforening 4. Utredning fra Torghatten Nord AS 5. Sammendrag av møte med Kystverket 6. Utredning fra Givær velforening 7. Opplysninger om befolkning fra Statistisk sentralbyrå 8. Opplysninger om fiskeri fra Fiskeridirektoratet 9. Skaderapport fra kommunalt avsaltingsanlegg/vannverk på Givær Søknad om kostnadsfordeling til ny havn og molo på Givær 3 av 3 Side114

32 tt FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikling Vår dato: Vår referanse: 12/6837 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: Bodø kommune v/stig Bjarne Hansen Postboks BODØ Utbygging av Givær fiskerihavn - Bock) kommune Viser til mottatte e-post vedr. mulig fiskerihavn på Givær i Bodø kommune. Innledningsvis må tiltaket være ferdig planavklart (godkjent inkl ev. konsekvensutredning) og regionalt vurdert. Kommunen må vedta tiltaket og lokaliseringen som en fiskerihavn som kommunen satser på. Det kan informeres om at det lenge har vært planlagt fiskerihavn på Grønnøy som er inne i Kystverkets vurderinger. Dette tiltaket var nær ved å bli prioritert innenfor disponibel ramme for Det antas at tiltaket vil være søker også i I tillegg seiler det opp fiskerihavn på Arnøy. Det kan neppe påregnes at flere tiltak i samme region vil bli prioritert. For det første må som nevnt tiltaket/prosjektet på Givær være ferdig planavklart og prosjektert samt regionalt forankret. Her vil antall fartøy, leverings-/mottakskapasitet, transport og sentral beliggenhet telle inn. Siden prosjektet er i startfasen vil det nok mest sannsynlig være i tidligste laget å søke tilskudd i år, men dersom argumentene er tilstede kan en søknad i 2013 være et realistisk mål å jobbe mot. Tilskudd fra Kystverket gis med inntil 50%, og et ev. tilskudd fra fylkeskommunen vil da gå til avkorting av dette da det er samme "kilde" på ordningene. For ev. flyterbrygger er tilskuddet lavere. Studer vilkårene fra Kystverket som grunnlag for arbeidet videre, og når planene er mer utarbeidet kan dere gjeme presentere disse for oss og Kystverket. Da kan vi sammen gå gjennom grunnlaget og prosjektet. Les mer på følgende nettsted: htt ://www.k stverket.no/maritim-infrastruktur/utb in -av-fiskerihavner-o - farleder/tilskudd-til-kommunale-fiskerihavnetiltak/ Nærmere innformasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger kan dere lese mer om på htt ://nfk.no/infrastruktur. Hold oss gjerne informert videre i prosessen, og lykke til med arbeidet. Adresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Ole Wiggo Nerval' ),'- Fylkeshuset Tlf: Enhet: Næring og regional utvikling 8048 Bodø Faks: E-post: Besøksadresse Side115

33 Med venng h' sen Ole ggo Nerva senio ådgiver munal infrastruktur Kopi til: Kystverket Nordland Serviceboks ÅLESUND 2 Side116