Innholdsfortegnelse. Årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Årsrapport 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 Innholdsfortegnelse Side Årsberetning for Virksomheten og lokalisering Bankens rammebetingelser Virksomheten i Strategisk samarbeide... 5 Resultatutvikling... 5 Balansen Risikoforhold Arbeidsmiljø og personale Fremtidsutsikter Takk NØKKELTALL REGNSKAP KONTANTSTRØMANALYSE NOTER TIL REGNSKAPET Note 1. Generelle regnskapsprinsipper Note 2. Utlån / garantier Note 3. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Note 4. Aksjer og eierinteresser Note 5. Varige driftsmidler og eiendeler Note 6. Finansielle derivater Note 7. Innskudd fordelt etter næring, geografi og sektor Note 8. Obligasjonsgjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 9. Egenkapital Note 10. Likviditetsforhold - finansiering Note 11. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Note 12. Diverse andre tilleggsopplysninger ERKLÆRING FRA STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER REVISJONSBERETNING BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN TILLITSVALGTE

3 Årsberetning for 2010 Virksomheten og lokalisering. Andebu Sparebank ble etablert i 1863, med forretningsadresse Andebu. Banken har sitt hovedkontor i Andebu, med en filial i Kodal og et rådgivningskontor i Sandefjord. Andebu Sparebank skal være en selvstendig lokal sparebank, og forretningsområdet er definert til å være Andebu kommune med nærområder innen Vestfold. Andebu Sparebank er en totalleverandør av finansielle tjenester innen sparing, lån, betalingsformidling, skade- og livsforsikring og innskuddsbasert tjenestepensjon. Målgruppen er personkunder, mindre og mellomstore foretak, samt offentlig sektor. Banken skal kjennetegnes som en bank med gode tilbud og god service. Bankens rammebetingelser ble et konsolideringsår for den internasjonale økonomien, men med en positiv utvikling den siste delen av året. I Norge økte aktivitetsnivået, og nærmer seg igjen det normale. Vi observerer en stabilisering av arbeidsledigheten og at arbeidsinnvandringen igjen har fått en oppgang. Fastlands-BNP økte fra -1,3 prosent til 2,0 prosent. Sysselsettingen falt med kun 0,4 prosentpoeng. Lokalt i Vestfold ser vi en tiltagende boligbygging. Boliger som blir lagt ut for salg blir generelt omsatt raskt. Boligmarkedet i Vestfold har utviklet seg positivt, og bedre enn landsgjennomsnittet, men en boligprisvekst på + 7 %. Tiltagende gjeldsproblemer for enkelte europeiske land har medført at det fortsatt er kostbart å finansiere banker i det internasjonale markedet. Kredittpåslaget for finansiering av norske banker i obligasjonsmarkedet ligger med en margin over pengemarkedsrenten på + 1,2 til 1,5 % poeng. Banken har derfor finansiert en betydelig del av sin utlånsaktivitet via Terra Boligkreditt som i snitt har finansiert seg + 0,4 % poeng over pengemarkedsrenten. Ved inngangen av året var pengemarkedsrenten på 2,08 %. Renten steg svakt utover året og var på sitt høyeste i juli med 2,91 % for så å falle til 2,59 % ved utgangen av året. Norske kroner har gjennom året styrket seg mot Euro ( + 6,1 % ) og svekket seg ubetydelig mot US dollar ( -1,4 % ). Renten på folioinnskudd i Norges Bank var ved inngangen av året 1,75 %, og med kun en renteendring i løpet av året endte renten på 2,00 % pr En forventet renteoppgang i løpet av året uteble. I likhet med året før ble lønnsveksten i Norge sammenlignet med andre land god, og endte på +3,5 %. Privatkonsumvekst tok seg opp, og ble på +3,5 %. Arbeidsløsheten økte svakt og endte på 3,6 %. Gjeldsveksten i husholdningene ble omtrent som for 2009 med + 6,4 % for året sett under ett. Gjeldsveksten for bedrifter er på vei opp, men er fortsatt beskeden men + 3,7 %. Husholdningenes sparerate ble på 6,7 % ble enda et godt børsår etter nedturen i Oslo børs steg med 18%. Næringsdrivende i Andebu har generelt hatt tilfredsstillende inntjening, med moderat til god aktivitet. Flere av våre kunder kan også rapportere om tilfredsstillende ordrereserver ved inngangen til

4 Virksomheten i Årets resultat er i kroner det beste banken noen gang har oppnådd. Årsaken til dette skyldes en forbedret rentenetto og reduserte kostnader. Tap på utlån har økt, men er fortsatt svært lave. Verdipapirrelaterte inntekter er høye, og tilvarer verdipapirinntektene fra Resultat av ordinær drift utgjør kr 21,4 mill. Bankens forvaltningskapital har også passert kr 2 mrd. I tillegg er lån overført til Terra Boligkreditt på nær kr 0,4 mrd. Samlet utlånsvekst, inkludert lån overført til Terra Boligkreditt, har økt med 8,11%. Innskudd fra kunder økte med 6,48%. I forhold til budsjett oppnådde vi en lavere rentenetto enn forventet, men dette ble veid opp av utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis, verdipapirgevinster samt reduserte kostnader. Veksten i utlån og innskudd ble som forventet. Bankens soliditet ble opprettholdt i Vår kredittvekst innenfor privatmarkedet har vesentlig bestått av finansiering av boligkjøp, refinansiering fra andre banker, restaurering og nybygg. Det har vært en relativt stor økning i byggeaktivitet i Andebu kommune. Utbyggerne kan rapportere om godt salg av nye privatboliger i I Andebu er det planlagt, under utvikling og ferdigstilt flere boligprosjekter. I 2010 ble det ferdigstilt 40 nye boliger i Andebu kommune. Innenfor næringslivssektoren har veksten vesentlig vært til finansiering av næringsbygg og investeringer til landbruksproduksjon. Bankens balansevekst i og utenfor Andebu kommune er omtrent lik. Sammenlignet med tidligere ser vi at utlånsveksten i Tønsberg kommune og innskuddsveksten i Andebu kommune skiller seg positivt ut i Halvparten av bankens forretningsvolum er utenfor Andebu, men hovedvekt på Sandefjord, Tønsberg og Stokke kommuner. Vårt rådgivningskontor i Sandefjord betjener et viktig marked utenfor Andebu. I løpet av 2010 hadde banken tre autoriserte finansielle rådgivere (AFR). Dette er medarbeider som kan dokumentere både teoretiske og praktiske ferdigheter på et høyt nivå innenfor finansiell rådgivning. Tilsvarende har rådgiver som selger forsikring gjennomført obligatoriske autoriseringer. Autoriseringene sikrer kompetanse og utvikler vår organisasjon, hvor målet er å gi våre kunder god rådgivning med god kvalitet. Noen kommuner i Vestfold, heriblant Andebu, innhentet tilbud på bankavtale i Resultatet av dette ble at Andebu kommune fortsetter som kunde i Andebu Sparebank og med det viderefører et samarbeid som har vart i nesten 150 år. Prosessen medførte at banken også fikk Lardal kommune som kunde. Et vedvarende og unormalt lavt rentenivå øker risikoen for at kunders appetitt på å ta opp lån kan bli for stor. I forbindelse med kunderådgivning har banken fokus på å synliggjøre effekten av en stigning i markedsrenten og hvordan dette kan påvirke kunders betalingsevne. Banken legger vekt på at vår finansielle rådgivning utføres på en etisk god måte og at vi følger retningslinjer gitt av Finanstilsynet om forsvarlig utlånspraksis. Etterspørsel etter rammelån til privatkunder er svært liten. Bankens gode utvikling både på forsikring, innskudds- og utlånssiden er også et resultat av en langsiktig strategi om å være en god lokalbank med vekt på personlig service. Vi har i de senere år bygget opp en salgs- og serviceorganisasjon med fokus på kundevedlikehold. Dette innebærer en tettere oppfølging av våre kunder. Hensikten er å opprettholde en høy kundetilfredshet og utvikle vårt forretningspotensiale. Dette sammen med en effektiv Nettbank, informative og oppdaterte hjemmesider, sikrer tilgjengelighet og effektiv drift. I en 4

5 kundetilfredshets undersøkelse gjennomført av BI Norsk kundebarometer scorer vi 81 poeng, som gir oss en plass blant de 10 beste bankene i Norge. Ved utgangen av 2010 hadde Andebu kommune innbyggere. Banker er pliktige til å opprette revisjonsutvalg. Andebu Sparebank har i 2010 besluttet at hele bankens styre skal være revisjonsutvalg. Strategisk samarbeide Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS deriblant Andebu Sparebank. Terra-Gruppens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt alene. Terra-Gruppen arbeider for at Andebu Sparebank og de andre Terrabankene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får våre kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel fra Terra Markets, samt leasing og salgspantelån fra Terra Finans. I tillegg gjøres innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser, gjennom Terra-Gruppen. Resultatutvikling Netto rente og kredittprovisjonsinntekter. Et fortsatt lavt rentenivå og tilnærmet uendret rentemargin mot kunder har gitt en tilnærmet uendret rentenetto i % sammenlignet med En moderat vekst i utlån og innskudd har påvirket netto renteinntekter i kroner positivt. Netto renteinntekter utgjør kr 37,2 millioner en økning på kr 1,3 millioner sammenlignet med Dette utgjør 1,93 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,97 % i Konkurranse om innskuddsmidler har i noen grad svekket rentenettoen i 4. kvartal, men dette er veid opp ved at banken har lagt om sin prisliste etter størrelse på lån. Dette styrker både bankens inntjening og konkurransedyktighet i viktige kundesegmenter. Banken har også hatt en større likviditetsbuffer enn tidligere stående i Norges Bank som igjen har svekket rentenettoen. Bankens Sikringsfondet har i 2010 krevd full avgift og utgjør kr 0,9 millioner. Rentemarginen, forskjellen mellom gjennomsnittlige innskudds - og utlånsrente, er 2,13 % (2,10%). 5

6 Andre driftsinntekter. Netto andre driftsinntekter utgjorde kr 8,8 millioner eller 0,46 %. Dette er kr 1,6 millioner lavere sammenlignet med Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjør kr 6,3 millioner eller 0,33 %. Dette er kr 0,3 millioner høyere sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak høyere provisjonsutbetalinger fra lån overført til Terra Boligkreditt som økte med kr 0,5 millioner. Inntekter fra betalingsformilding falt med til sammen kr 0,2 millioner. Kredittspreadene har hvert relativt høye, men stabile gjennom hele Netto verdiendringer på rentebærende verdipapirer, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, samt valuta utgjør kr 1,3 millioner i 2010 mot kr 3,8 millioner i Gruppert fordeler gevinstene seg slik: Kursgevinst på rentebærende obligasjoner og ansvarlige lån, utstedt av norske banker, kommuner, kraftselskap og norske industriselskaper utgjør kr 0,5 millioner i Kursgevinst på bankens beholding av aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjør kr 0,7 millioner, mens valuta samlet har oppnådd en gevinst på kr 0,2 millioner. Utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis utbetales igjen, etter at disse inntektene uteble i Banken har mottatt utbytte på til sammen kr 1,1 millioner. Vår beholdning av verdipapirer er bokført til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 0,3 millioner. Bankens avkastning på egne verdipapirer utgjør 16,55 % for egenkapitalinstrumenter og 3,40 % for rentebærende instrumenter. Driftskostnader. Samlede driftskostnader for 2010 utgjorde kr 24,3 mill, som gir kr 3,7 mill lavere kostnader, eller -13,4 % sammenlignet med Etablering av ny AFP-ordning i forbindelse med pensjonsordning har medført at hele vår balanseførte forpliktelsen på kr 3,2 mill er inntektsført. Regnskapsføring av ny ordning er ikke avklart, men det må antas at en forpliktelse vil bli utgiftsført i 2011, dog med et betydelig lavere beløp. Korrigert for denne engangseffekten er personalkostnadene uendret sammenlignet med Bankens EDB kostnader utgjør kr 3,3 mill, eller 0,17 %. Dette er en nedgang på kr 0,9 mill sammenlignet med I hovedsak skyldes det en tilbakebetaling av et tidligere innbetalt omtvistet mva krav knyttet til kjøp av EDB tjenester fra Danmark. I tillegg har vi også oppnådd reduserte priser fra danske SDC. Andre kostnader utgjør kr 4,6 millioner, eller 0,24 %. Dette er en oppgang på kr 0,8 millioner. I hovedsak skyldes dette en økning på kr 0,5 millioner til fellesprosjekter i regi av Terra Alliansen AS. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene for ,26 % (1,54). 6

7 Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier. Netto tapskostnad for 2010 utgjør kr 1,7 mill (0,5), tilsvarende 0,10 % av brutto utlån. Årets tapskostnad fordeler seg slik: Netto konstaterte tap utgjør kun kr ,-. Gruppevise nedskrivninger er redusert med kr 0,2 millioner. Individuelle nedskrivninger har i år økt med kr 1,9 millioner mot kr 0,2 millioner i Tapskostnaden i forholdt til brutto utlån fordeler seg med en inntektsføring på 0,02 % til næringsliv og en tapsføring på 0,09 % for privatengasjementer. Totale balanseførte tapsavsetninger utgjør kr 11,3 mill, eller 0,68 % av brutto utlån. Balanseførte gruppevise nedskrivninger er ved årsskiftet 2,5 mill (2,7). Dette utgjør 0,15 % av brutto utlån. Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger er ved årsskifte kr 8,8 mill. Banken anser risikoen i utlånsporteføljen som fortsatt svært lav. Volumet at misligholdte engasjementer har steget, men er knyttet til få engasjementer som etter vår vurdering er tilfredsstillende sikret. Eventuelle tapsavsetning er foretatt. Bedrifter i konjunkturutsatte næringer, med en svak egenkapitalsituasjon, er fortsatt sårbare og følges tett opp av banken. I forbindelse med årsoppgjøret er det foretatt en systematisk gjennomgang av alle engasjement over en viss størrelse, tapsutsatte bedriftsengasjementer med bakgrunn i inntjenings - og egenkapitalforhold, samt privatengasjement som vi vet kan være utsatte. Næringslivsandelene er på 21,2 % av utlånsporteføljen og misligholdsprosenten er fortsatt relativt lav med 1,30 % av utlån (0,78 %). Banken opplever tapssituasjonen som tilfredsstillende og kun kr 0,2 millioner er konstatert som endelig tap i regnskapsåret. Styret kjenner ikke til lån eller garantier hvor det foreligger objektive indikasjoner på verdifall utover det som fremkommer i regnskapet. Videre vurderer styret risikoen for tap på bankens utlån, kreditter og garantiansvar som moderat det nærmeste året. Hvordan eventuelle langsiktige ringvirkninger av den internasjonale finanskrisen, vil være avgjørende for fremtidig utvikling. Resultat av ordinær drift. Resultat av ordinær drift, utgjør kr 21,4 millioner, eller 1,11 %. Tilsvarende var resultat i 2009 kr 17,8 millioner, eller 0,98 % i prosent av forvaltningskapitalen. Resultat er kr 3,6 millioner bedre enn i Hovedårsaken er inntektsføring av AFP forpliktelser, mva refusjon samt gevinst fra anleggsaksjer ( salg av BBS ). Korrigert for dette så ville resultat vært kr 2,0 millioner svakere enn i Kostnader i forhold til inntekter utgjør 52,76 (60,44). Korrigert for verdipapirtap er forholdet 54,33 (65,82). Det er avsatt kr 6,0 millioner til skatter. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør kr 15,5 millioner, eller 0,80 %. 7

8 Disponering av årets resultat Årets resultat på kr ,- disponeres slik: Gaver til allmennyttige formål Kr ,- Overført til gavefond Kr ,- Overført til sparebankens fond Kr ,- Sum disponert Kr ,- Balansen. Forvaltningskapitalen. Ved utgangen av 2010 var forvaltningskapitalen kr millioner, dvs. en økning på kr 147 millioner, eller 7,94 %. I tillegg kommer boliglån overført til Terra Boligkreditt som utgjør kr 383 millioner. Innskudd. Innskudd fra kunder utgjør kr millioner pr , mot kr millioner 12 måneder tilbake. Innskuddsveksten i 2010 utgjør 6,48 %, mot 7,55 % i Innskudd fra personkunder har en økning på 3,63 % og fra næringskunder 18,05 %. Andelen av innskudd fra personmarkedet utgjør 70,5 % mot 72,4 % i Andel av innskudd fra næringslivssektoren utgjør 23,5 %, og øvrige sektorer 6,0 %. Totalt kommer 96,3 % av innskuddene fra Vestfold, herav 52,6 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2010 var 2,33 %, mot 2,79 % i Utlån Utlån til kunder utgjør kr millioner pr mot kr millioner på samme tid i fjor. Utlånsveksten i 2010 utgjør 3,00 % mot tilsvarende 3,85 % i Lån formidlet til Terra Boligkreditt har hatt en vekst på kr 105 millioner. Samlet utlånsvekst inkludert lån formidlet til Terra Boligkreditt utgjør 8,11% mot 12,51% i Andelen av utlån til personmarkedet utgjør 79,4 %, mot 80,6 % i Andel av utlån til næringslivssektoren utgjør 20,6 %. Totalt kommer 93,6 % av utlånene fra Vestfold, hvorav 47,5 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige utlånsrenten, inklusive kredittprovisjoner, var 4,46 % i 2010 mot 4,89 % i

9 Bankens utlån fordelt på sektor, næring og geografiske områder fremkommer i note 2.a. Etter flere år med høyere utlåns enn innskuddsvekst hadde banken både i 2009 og 2010 en høyere innskuddsvekst. Dette har styrket bankens likviditet med kr 41 millioner i 2010, mot kr 37 millioner i Boliglån finansiert gjennom Terra Boligkreditt i 2010 utgjør netto kr 104 millioner, mot kr 150 millioner i Garantier. Avgitte garantier på vegne av kunder utgjorde kr 68,9 millioner, hvorav garanti stilt til Terra Boligkreditt utgjør 52,8 millioner. Samlet hadde banken stilt garantier for til sammen kr 61,2 millioner i Verdipapirer. Pr var det plassert kr 25,3 millioner i aksjer, grunnfondsbevis, andeler i aksjefond og andeler obligasjonsfond. I gjennomsnitt har banken hatt kr 41,0 millioner investert i slike papirer. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 7,2 millioner. Samlet bokført verdi av rentebærende papirer utgjorde kr 134,2 millioner, en oppgang på kr 4 millioner sammenlignet med Porteføljen hadde i 2010 en gjennomsnittlig rente på 3,19%, mens samlet avkastning ble 3,40 %. Likviditet. Andebu Sparebank har en innskuddsdekning på 88,1 %, mot 85,2 % i Kundeinnskudd og egenkapital finansierer 101,2 % av samlede utlån. Styret legger vekt på en balansert utvikling av innskudd fra - og utlån til - kunder. Dette sammen med en tilfredsstillende inntjening og soliditet, er en viktig forutsetning for opplån i pengemarkedet ved likviditetsbehov. Egenkapital og soliditet. Samlet egenkapital utgjør kr 217,6 millioner, mot kr 203,0 millioner i Inntjening i forhold til veksten har tilfredsstillende i Grunnlaget for beregning av kapitaldekning er kr 213,2 millioner mot et risikovektet beregningsgrunnlag på kr 1.038,96 millioner. Dette gir en kapitaldekning på 20,48 %. Minstekravet er 8 %. Styret anser bankens soliditet for å være meget god. Styret er ikke kjent med forhold av betydning som ikke fremgår av årsoppgjøret. Risikoforhold. Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens regler for intern kontroll, andre instrukser og etablerte nøkkelkontroller. Styret holdes løpende orientert gjennom 9

10 periodiske rapporter. Bankens finansielle risiko består i hovedsak av kredittrisiko, rente- og kursrisiko og likviditetsrisiko. Kredittrisiko. Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. stats- og statsgaranterte papirer. Utlånsporteføljen er fordelt med ca 79,4 % til personmarkedet og 20,6 % til næringsliv inkludert landbruk. 93,6 % av utlånene er gitt til kunder innen Vestfold fylke. Banken har få store engasjementer. Det benyttes et eget saksgangsystem med innlagte fullmaktsbegrensninger på den enkelte saksbehandler. Ved vurdering av lånesaker legges det stor vekt på betalingsevne og sikkerhet. Banken har et risikoklassifiseringssystem for engasjement over kr Hensikten med et slikt system er å overvåke bankens kredittrisiko, og systemet er bygd opp rundt 3 elementer. Disse er økonomi, sikkerhet og forretningsmessige faktorer. Kundene klassifiseres i 5 forskjellige risikogrupper. Brutto utlån som er misligholdt lengre enn 90 dager er på til sammen kr 21,5 millioner, tilsvarende 1,29 % av brutto utlån. Banken har til sammen individuelle og gruppevise nedskrivninger på kr 11,3 mill. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med lån, og utgjør samlet kr 68,9 millioner. Plasseringer i verdipapirer skjer i henhold til styrets retningslinjer, og har lav eller moderat risikoprofil. Styret vurderer kredittrisikoen til å være liten til moderat for utlån/garantier, og moderat for verdipapirer. Å angi fremtidig risiko er krevende, men en tettere oppfølging av næringslivsengasjementer muliggjør en tettere oppfølging. Banken har som mål at tapene det enkelte år ikke skal overstige 0,50 % av samlet utlån. Renterisiko. Bankens renterisiko er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres både innskudd- og utlånsrenten, slik at renterisikoen er minimal for utlån og innskudd med flytende betingelser. Utlån til kunder som har bundet renten utgjør kun kr 18,4 millioner. Innskudd fra kunder som har bundet renten var ved årets utgang kr 50,8 millioner. Bankens beholdning av obligasjoner/sertifikater beløper seg til kr 133,4 millioner, med en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på 0,35 år. Renterisikoen for verdipapirer vurderes som lav. Banken har kr 25,3 millioner plassert i aksjer, andeler og grunnfondsbevis. Samlet investert beløp var ved årsskiftet 1,26 % av forvaltningskapitalen. Styret anser kursrisikoen for denne porteføljen som lav. 10

11 Likviditetsrisiko. Innskudd fra kunder er bankenes viktigste finansieringskilde. Endringer i kundenes spareadferd, og en relativ høy etterspørsel etter lån, gjør at bankenes generelle behov for nye kapitalkilder økte frem til høsten Overføring av lån til Terra Boligkreditt har vært en vesentlig finansieringskilde i 2009 og Bruk av boligkredittselskaper, rammer for D-lån og F-lån i Norges Bank, fall i utlånsetterspørselen og økt sparing, gjør at bankene samlet har større likviditetsreserve. Likviditetsrisikoen er ytterligere redusert gjennom en god spredning på kundeinnskudd (få store innskudd, både i antall og kundegrupper). Banken oppnådde 6,48 % innskuddsvekst i Andebu Sparebank finansierer utlån til kunder med; innskudd fra kunder, egenkapital og overføring av boliglån til Terra Boligkreditt. De siste to årene har innskuddsveksten samlet vært kr 77 millioner høyere enn utlånsveksten. I tillegg har banken i samme periode overført netto kr 255 millioner til Terra Boligkreditt. Banken har i løpet av 2010 styrket innskuddsdekning, som er på 88,13 % (85,25 %). Rentebærende verdipapirer utgjør ca 13,7 % av samlede innskudd fra kunder. Rentebærende verdipapirer for til sammen kr 34,0 millioner er pantsatt for eventuelle nye låneopptak i Norges Bank. Banken har etablert en likviditetsstrategi som sikrer god rapportering av sannsynlig likviditetsrisiko. Styret oppfatter likviditetssituasjonen nå som relativt god, og anser likviditetsrisikoen som lav til moderat. Internkontroll. Banken har etablert en internkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer for finansinstitusjoner. Banksjef og ekstern revisor fremlegger årlig hver sin rapport for styret, hvor det gis en vurdering av bankens risikoer, rutiner og internkontrollens gjennomføring. For 2010 framkom ingen vesentlige merknader til rapportene. Banken har implementert et nytt rammeverk for risikostyring i henhold til Basel II-forskriften. Arbeidsmiljø og personale. Ved årets slutt hadde banken i alt 22,9 årsverk fordelt på 24 ansatte. Det er ansatt 1 ny medarbeider i I tillegg kommer deltidsansatte innen gruppen vaktmester og rengjøringspersonale. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Andebu Sparebanks virksomhet drives innenfor lovgivningens krav med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Andebu Sparebank er en IA bedrift(inkluderende Arbeidsliv). Sykefraværet var på 5,6 % mot 2,9 % forrige år. De ansatte har ikke vært involvert i skader eller ulykker i forbindelse med arbeid. 11

12 Ved årsskiftet var kvinneandelen i styret 2 av 5, i forstanderskapet 8 av 20 og i bankens ledergruppe 0 av 3. Av bankens 24 ansatte er 14 kvinner, herav 4 på redusert tid. Miljørapportering. Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø. Fortsatt drift. Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskifte. Det er etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang. I samsvar med regnskapslovens 3 3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Fremtidsutsikter. Styret budsjetterer med et resultat i 2011 som er noe svakere enn resultatet i Dette skyldes engangseffekter, som påvirket 2010 regnskapet positivt. Bankens rentenetto forventes å styrkes i kroner og i prosent. En moderat vekst i utlånene sammen med et mulig stigende rentenivå vil styrke bankens rentenetto. Effekten av strengere myndighetskrav mht til bankers likviditet kan resultere i en svekket rentenetto for bankene generelt. Banken møter 2011 med god likviditetssituasjon. Inntekter fra banktjenester forventes å styrkes som følge av økning av lån overført til Terra Boligkreditt. Bankens inntekter fra salg av fondsandeler og alternativ sparing samt fra salg av forsikring forventes å øke noe i I en tid med forventet lavere vekst og moderat vekst i inntekter er det fortsatt fokus på å holde kostnadene lave. Styret vil følge tapsutviklingen på kreditt nøye, men netto tapskostnad forventes fortsatt å bli lav. Kompetanseutvikling vil fortsatt være et prioritert område. Det er viktig at vi tilpasser oss myndighetskrav, er en attraktiv arbeidsplass og at vi utvikler banken for fremtiden slik at vi opprettholder vår posisjon som en attraktiv leverandør av finansielle tjenester til vårt lokalmarked. 12

13 Takk. Styret vil rette en takk til alle ansatte for en aktiv og dyktig innsats i regnskapsåret. Takket være ansvarsbevisste og målrettede ansatte har vi lykkes på mange områder og taklet utfordringer godt. En takk også til bankens valgte medlemmer av forstanderskap og andre utvalg, samt alle våre kunder og forbindelser som støtter opp om banken. Andebu, 16. februar STYRET I ANDEBU SPAREBANK 13

14 NØKKELTALL Fra resultatregnskapet (hele tusen) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat for regnskapsåret Fra balansen (hele tusen) Brutto utlån Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall Rentenetto 1,93 % 1,97% 2,34% 2,40% 2,27% Kostnader i % av inntekter ekskl. kursgevinster 54,33 % 65,82% 63.98% 71,73% 77,02% Kostnadsvekst -13,35 % -4,78% -0,11% 7,41% 14,82% Tapsprosent utlån 0,10 % 0,03% 0,43% -0,04% -0,13% Misligholdsprosent 1,30 % 0,78% 0,40% 0,28% 0,66% Egenkapitalavkastning 7,35 % 6,25% 1,96% 3,78% 5,35% Kapitaldekning 20,48 % 20,52% 20,59% 20,95% 21,41% Egenkapital i prosent av forvaltningskapital 10,87 % 10,95% 10,72% 12,45% 13,79% Utlånsvekst 3,0 3,85% 10,41% 16,77% 16,20% Innskuddsvekst 6,48 % 7,55% 9,87% 16,08% 10,62% Innskudd i % av utlån 88,13 % 85,25% 82,31% 82,71% 83,20% Økning i forvaltningskapitalen 7,94 % 3,50% 17,91% 14,88% 14,02% Antall årsverk 22,34 22,12 22,75 23,04 19,86 14

15 REGNSKAP 2010 Resultatregnskap(tall i hele tusen) Note Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 5 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte Verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader L NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum ubytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Prov inntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 12.d Sum prov. inntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum prov. kostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst /-tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum Andre driftsinntekter Ll NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lll SUM DRIFTSINNTEKTER

16 Note Lønn og generelle administrasjonskostnader 11.a 8.1 Lønn m.v.: Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle admin.kostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 5.a Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 12.c Sum Andre driftskostnader lv SUM DRIFTSKOSTNADER V RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2d Tap på garantier 2d 0 0 Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering og gevinst/ tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.2 Gevinst Sum Gevinst på verdipapirer som er anleggsmiddel Skatt på ordinært resultat 12.a Vl RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT/RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer 17.2 Disponering Overført til Sparebankens fond 9.a Overført til gaver og/eller overført til gavefond 9.a Sum overføringer og disponeringer

17 ANDEBU SPAREBANK BALANSEN EIENDELER (Tall i hele tusen) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordr. på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppe nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rente- 3 bærende verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater,obl. og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer og andre verdip. med var. Avkastning Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 12.a Andre immaterielle eiendeler 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 5.a.b Bygninger og andre faste eiendommer 5.a.b Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke pål. kostn Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

18 ANDEBU SPAREBANK GJELD OG EGENKAPITAL Note Gjeld til finansinstitusjoner Lån fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder 7, Innskudd fra og gj. til kunder u/avtalt løpetid Innskudd fra og gj. til kunder m/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedels av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld 16.4 Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.1 Finansielle derivater Annen gjeld 12.b Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelse 11.c Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: 22 Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond 9.a Gavefond 9.a Sum egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 23.1 Garantier 2.a Garanti til Sparebankenes sikringsfond 2.a Forpliktelser 24.1 Pantstillelser 12.e Rentebytteavtaler Andebu, 31. desember

19 KONTANTSTRØMANALYSE Resultat for regnskapsåret Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Gaver Endring utsatt skatt Endring pensjonskostnader / forpliktelser Tilført fra årets drift Endring netto utlån Endring utlån til finansinstitusjoner Endring kortsiktige verdipapirer Endring i diverse fordringer Endring i diverse gjeld A: Netto kontantstrøm fra virksomheten Investering i varige driftsmidler Investering i immaterielle eiendeler 0 0 Salg av varige driftsmidler 0 0 Endring langsiktige verdipapirer B: Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Endring gjeld til kredittinstitusjoner C: Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode Likviditetsbeholdningen består av kontanter og fordringer på sentralbanker. 19

20 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1. Generelle regnskapsprinsipper. Bankens selskapsregnskap for 2010 er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. BRUK AV ESTIMATER Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Dette gjelder særlig poster som nedskrivning på tap på utlån, verdi av verdipapirer samt beregning av pensjonsforpliktelser. Framtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og underliggende forutsetninger blir revurdert løpende. Endringen i regnskapsmessig estimat blir regnskapsført i den perioden endringen oppstår. PERIODISERING - INNTEKTSFØRING/KOSTNADSFØRING Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. UTLÅN OG TAP PÅ UTLÅN Andebu Sparebank vurderer sine utlån etter utlånsforskriften av 21. desember Utlån vurderes til virkelig verdi. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån skal i senere perioder etter etableringstidspunktet vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalte avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall gitt en inntruffet tapshendelse. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte fremtidige kontante inn- eller utbetalinger over utlånets forventede løpetid. Nedskrivninger for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsen som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer med debitor, betalingsmislighold, eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsene som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuell nedskrivning foretas på enkelt engasjementer med bakgrunn i tapshendelse som gir estimerte reduksjoner i utlånets fremtidige kontantstrømmer. Gruppevise nedskrivninger Gruppenedskrivninger foretas med tilsvarende bakgrunn, men hvor tapshendelsene ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. En egen modell basert på historiske tap og konkurs sannsynlighet legges til grunn for beregningene. I modellen deler vi inn i følgende grupper: eiendom, primærnæring, sport og fritid, restauranter og kafe drift, annen varehandel, bygg og anlegg, transport, industri, tjenesteytende virksomhet, diverse, byggelån næring, byggelån privat, boliglån over 80 % og andre lån til private formål. Nedskrivning for tap innebærer bruk av skjønn, og det kan hefte usikkerhet rundt beregningene. Nedskrevne engasjementer har særskilt oppfølging. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer i den utstrekning tap er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Tapsvurdering blir foretatt kontinuerlig gjennom året, og engasjementer hvor det tidligere er foretatt nedskrivning blir revurdert periodisk. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. Følgende verdiansettelser blir benyttet for å finne virkelig verdi på sikkerhetene: Boliger/fritidseiendommer/næringsbygg/varelager/ driftsmidler: - antatt salgsverdi fratrukket salgskostnader Næringseiendommer som i det vesentlige er utleid: - årlig brutto leieinntekter multiplisert med en faktor, bestemt ut fra et avkastningskrav som hensyntar den underliggende risikoen i investeringen. Næringseiendommer som ikke er fullt utleid: - areal, beliggenhet, mulighet for å oppnå leiekontrakter, spesialeiendom, plan for avhendelse, samt underliggende økonomiske forhold ved eiendommen. Tapsutsatte lån Er lån som ikke er misligholdt, men hvor tapshendelse har inntruffet. Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Hvis det oppstår tapshendelse på lånet, vil denne ofte oppstå før det har gått 90 dager. Dersom tapshendelse oppstår vil engasjementet bli tapsavsatt før det har gått 90 dager. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller 20

21 deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Nullstilling av renter/ikke rentebærende lån Renter på lån som er nedskrevet inntektsføres. Friskmelding Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjement skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå 6 mnd fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. VERDIPAPIRER Sertifikater og obligasjoner: Sertifikater og obligasjoner som er omløpsmidler blir vurdert til den laveste verdi av enkeltpapirers anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er markedskurser Det er ikke knyttet kredittrisiko til plasseringer i statsgaranterte obligasjoner. Aksjer og eierinteresser: Kortsiktige plasseringer i aksjer, grunnfondsbevis og andeler er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er enten observerbare markedskurser eller stilte kurser fra megler pr Anleggsaksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke er av forbigående art. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. VARIGE DRIFTSMIDLER OG EIENDELER Faste eiendommer og andre varige driftsmidler er i balansen vurdert til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Eventuell nedskrivning foretas i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard om dette. Dersom gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Immaterielle eiendeler % Maskiner/Edb utstyr % Inventar/innredninger % Transportmidler % Bankbygg/fast eiendom 2-4 % FINANSIELLE DERIVATER Sikringsforretning Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Klassifikasjon Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor klassifisert som anleggsmiddel. Banken har ingen handelsportefølje i derivater. Virkelig verdi markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. LANGSIKTIG GJELD Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for underkurs. Over/-underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende rentekostnader over lånets løpetid. PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNADER Banken har en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte som er dekket gjennom forsikringsselskap. Obligatorisk tjenestepensjon er en pliktig ordning og banken har en pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonskostnadene er gjenstand for årlig aktuarberegning. Pensjonskostnadene blir bokført under personalkostnader i resultatregnskapet. Differansen mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene, korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen, enten som langsiktig gjeld(hvis negativ) eller som anleggsmiddel(hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig i forkant av årlig aktuarberegning. Enkelte parametere er endret fra 2009 til Differansen mellom forpliktelsene ved begynnelse og slutt av et regnskapsår, føres i resultatregnskapet. Bankens ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er selskapets ansatte nå overført til ny felles AFP ordning. Ny AFP ordning anses som en ytelsesbasert ordning flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning administrator av ordningen er i stand til å foreta en beregning av selskapets andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom administrator ikke er i stand til å foreta beregninger av forholdsmessig andel behandles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie. For nærmere beskrivelse av effekten av endret AFP ordning se omtale i note 11. I 2010 er ordningen regnskapsført som en innskuddsbasert ordning. OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr Inntekter og utgifter i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. SKATTER Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og skattevirkningen av midlertidige resultatforskjeller og endring i underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Banken har balanseført netto utsatt skattefordel, som er presentert som immateriell eiendel. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode Likviditetsbeholdningen består av kontanter og fordringer på sentralbanker. SEGMENT RAPPORTERING Et segment utgjør en identifiserbar del som enten leverer produkter eller tjenester (virksomhetssegment), eller leverer produkter eller tjenester innenfor et særskilt økonomisk miljø (geografisk segment), som har en risiko og avkastning som er forskjellig fra andre segmenter. Bankens virksomhet er vurdert som et virksomhetssegment. Det rapporteres ikke geografisk segment. 21

22 . Note 2. Utlån / garantier. 2.a - Utlån fordelt etter sektor / næring og tap Bokførte tap Brutto Tap Taps% Brutto Tap Taps% utlån (- inntekt) utlån (- inntekt) Person marked ,09 % ,04 % Primærnæring Industri Bygg/anlegg ,11 % Tjenesteytende virksomhet ,01 % Varehandel ,03 % ,14 % Transport ,01 % ,06 % Eiendomsdrift ,05 % Diverse Endring gruppenedskrivninger ,01 % ,05 % Sum ,11 % ,03 % Misligholdte utlån Ubenyttet trekkfasilitet Tapsavsetning Misligholdte og taps- Brutto Taps- Taps- Mislig- Ubenyttet Brutto Taps- Tapsutsatte lån utlån avsetn. Utsatte holdte trekk- utlån avsetn. Utsatte utlån fasilitet Person marked Primærnæring Industri Bygg/anlegg Tjenesteytende virksomhet Varehandel Transport Eiendomsdrift Offentlig sektor Diverse Sum Gruppevise nedskrivninger utgjør kr 2,49 millioner. Utlån virkelig verdi Bankens utlån kan hovedsakelig ikke omsettes i et aktivt marked. Bankens risikopåslag på utlånene endres kun ved større endringer i markedsforholdene. Slike utlån anses i hovedsak å ha flytende rentebetingelser. Bankens kredittpåslag for disse utlån er ikke endret ved årets slutt. Samme margin vil bli lagt til grunn for nye utlån på balanse dagen. Balanseført verdi av lån med flytende rentebetingelser anses derfor som beste estimat på virkelig verdi. I utlån til virkelig verdi inngår fastrente utlån på MNOK 18,4. Virkelig verdi av fastrente utlån er beregnet med utgangspunkt i antatt markedsrente ved årets slutt for lån med tilsvarende løpetid. Bokført verdi Virkelig verdi Utlån til kunder amortisert kost(pålydende) Utlån til kunder virkelig verdi Sum