STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.08.2010 18.00"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 58/10 Sak 59/10 Sak 60/10 Sak 61/10 Sak 62/10 GEBYR FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER ETTER NY PLAN- OG BYGNINGSLOV VURDERING AV BYGNINGSMASSE VED SVATSUM SKOLE SERVERINGSBEVILLING, DIKTERHJEMMENES AVDELING AULESTAD LOKALER FOR AMBULANSESENTRAL REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

2 Gausdal kommune 2 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/709 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/10 Planutvalget /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksbehandler: Gudmund Forseth GEBYR FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER ETTER NY PLAN- OG BYGNINGSLOV Vedlegg: 1. Gjeldende gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner. 2. Brev datert 5. mai 2010 fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunene vedrørende kommunens fastsetting av forskrift om gebyr i medhold av ny plan- og bygningslov SAMMENDRAG: Ny bygningsdel i plan- og bygningsloven trår i kraft fra For å kunne ta lovlig gebyr etter ny lov foreslår rådmannen at gebyrregulativet hjemles i plan- og bygningslovens SAKSOPPLYSNINGER: Bygningsdelen i den nye plan- og bygningsloven vil bli gjort gjeldende fra Endringene innebærer store omveltninger av bestemmelsene. Gebyret fro behandling av plansaker var tidligere hjemlet i PBL 109 og vil nå bli flyttet til For at kommunen skal ha hjemmel til å kreve inn gebyrene etter den nye loven må gebyrregulativet vedtas etter ny lov som lyder: Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes av årsavgiften. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Side 2 av 11

3 Sak 58/10 I medhold av plan- og bygningslovens 33-1 videreføres gjeldende gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner med virkning fra Planutvalget behandlet saken, saksnr. 67/10 den Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 33-1 videreføres gjeldende gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner med virkning fra Side 3 av 11

4 Gausdal kommune 4 Ark.: 614 Arkivsaksnr.: 10/710 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 70/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksbehandler: Lars Erik Lunde VURDERING AV BYGNINGSMASSE VED SVATSUM SKOLE Vedlegg: Særutskrift AV FORMANNSKAPSAK 61/10 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at rådmannens innstilling i sak 61/10 opprettholdes. Bygningsmassen ved Svatsum skole legges ut for salg. SAKSOPPLYSNINGER: Det vises til formannskapets vedtak i møte , sak 61/10, hvor det ble gjort følgende vedtak: Saken utsettes. Det tas kontakt med Svatsum Vel med henblikk på å finne løsninger for videre bruk av skolebygget. Frist for et slikt arbeid: Det er avholdt et møte 21. juni med representanter fra Svatsum Vel hvor problematikken ble drøftet. Fra Svatsum vel sin side ble følgende argumentasjon og forutsetninger for en eventuell overtakelse fremmet: Svatsum vel har fått tilbod frå Gausdal kommune om å overta Svatsum skule. Styret i Svatsum vel har drøfta saka i møte torsdag 3. juni. Styret valde Tormod Rognlien, Harald Peter Kvisberg og Brynhild Marie Foss til å møte kommunen. Svatsum vel si hovudoppgåve er å arrangere Svatsum dågån, og styret ser seg ikkje i stand til å ta på seg å drive Svatsum skule. Om ei avtale skulle kome på plass, må Svatsum vel arrangere eit ekstraordinært årsmøte. Dersom bygda gjev tilslutning til prosjektet, ser Svatsum vel det som naudsynt at eit eige styre, underlagt Svatsum vel, får ansvar for drifta av skulebygget. Dei årlege driftsutgiftene til skulebygget er i underkant av kroner (straum, eigedomsavgift, og forsikring). Med så høge driftsutgifter er ein på sikt avhengig av å skaffe innteksbringande verksemd til bygget for at det skal vere mogleg å halde drifta i gang. Rektorboligen er taksert til kroner. Svatsum vel foreslår at denne summen vert avsett i eit fond til Svatsum vel i samband med overtakinga av skulebygget. Dette som økonomisk sikkerheit for framtida. For å gje det nye styret tilstrekkeleg tid til å få på plass nye inntekter utan å tære på fondet, foreslår vi i tillegg at kommunen gjev eit årleg driftstilskot i 3 år, fordelt slik: kroner fyrste året, andre året, og tredje året. Side 4 av 11

5 Sak 59/10 Svatsum vel er godt kjend med den vanskelege økonomiske situasjonen som kommunen er i, men meiner likevel at dette er eit moderat krav. Driftstilskotet kjem i alt på kroner, fordelt over 3 år. Inntektene ved sal av rektorboligen ligg ikkje inne i noko budsjett, og vil såleis ikkje ramme andre tenester. Det er og grunn til å tru at skulebygget ikkje er lett omsetteleg i den private marknaden, og at kommunen såleis må påregne driftsutgifter til bygget uansett, i alle fall i næraste framtid. Ein viser her til salet av Olstad skule, som drog ut i langdrag, og der kommunen til slutt valde å kvitte seg med bygget for 1 krone. For å kunne overta Svatsum skule sett styret i Svatsum vel fram desse krava: - Eit fond tilsvarande taksta på rektorboligen ( kroner) følgjer med skulebygget. - Gausdal kommune yter eit årleg driftstilskot i 3 år; kr fyrste året, kr andre året, og kr tredje året etter overtakinga. VURDERING: I tilbudet fra vel et ligger følgende forutsetninger til grunn: Skoleanlegget selges vederlagsfritt - uten gjenkjøpsklausul Rektorboligen selges og salgssummen, minimum takst, stilles som sikkerhet og til disposisjon for vel et eller en annen driver. Alternativt at nødvendig fondskapitalen dekkes ved bruk av eksisterende fondsmidler. Kommunen yter et driftstilskudd, synkende over 3 år, med til sammen kr ,- Samla kommunalt tilskudd/bidrag over 3 år utgjør kr ,-. Rådmannen viser til sin innstilling og vurdering i sak 61/10. Vi er i en økonomisk situasjon som stiller store krav til omstilling og nytenkning i alle ledd og primært burde denne saken gitt et positivt bidrag inn i drifta ved en utnulling av driftsutgifter og et kapitalbidrag gjennom salg av eiendommen. Løsningen som skisseres fra vel et viser imidlertid en annen realitet økte drifts/ og kapitalutgifter i alle fall de første årene. På den andre siden kan man ha forståelse for velforeningen sin situasjon. Det er en stor og driftstung bygningsmasse hvor det ikke ligger åpenbare alternative bruksområder med avkastningsmuligheter. Kravet om årlige tilskudd og bufferkapital for uforutsette kostnader er sånn sett ikke unaturlig. Dersom kommunen yter så store drifts - og kapitaltilskudd vil dette lett kunne skape forventninger og presedens i lignede saker seinere. Vi er inne i prosesser hvor teoretisk flere skoler kan tenkes lagt ned kommende år. I dagens situasjon ser rådmannen problemer med å videreføre en slik praksis. Rådmannens primære forslag vil være at tidligere innstilling opprettholdes og at eiendommen selges slik det tidligere var lagt opp til. Dersom formannskapet/kommunestyret imidlertid finner å ville inngå avtale med velforeningen bør følgende premisser tas hensyn til: Side 5 av 11

6 Sak 59/10 Det bør fremforhandles en gjenkjøpsklausul, eventuelt en avtale om at vel,et ikke har fullmakt til å videreselge eiendommen uten kommunens samtykke Det bør fastsettes vilkår hva eventuell bufferkapital skal benyttes til primært til nødvendig vedlikehold og eller verdiøkende tiltak på eiendommen Rektorbolig er en betydelig ressurs for eiendomsmassen samlet og den bør ikke selges før vi ser endelig anvendelse og bruk av skolen - bufferkapital må tas av reservefondet. Innretning på eventuelt tilskudd synes fornuftig avkorting over tid men totalbeløp synes å være for høyt Inventar og annet utstyr som kan nyttes i forbindelse med annen kommunal drift er ikke inkludert i et salg. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Eiendommene Svatsum Øverbygd 1213/1215 gnr. 98 bnr. 23, 41, 42, 47 og 62 legges ut til salg i tråd med rådmannens forsalg i formannskapssak 61/ Valg av kjøper avgjøres i tråd med kriteriene i sak 61/10 og forelegges formannskapet som egen sak. Side 6 av 11

7 Gausdal kommune 7 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 10/886 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 74/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksbehandler: Jane Holoen SERVERINGSBEVILLING, DIKTERHJEMMENES AVDELING AULESTAD Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad fra Maihaugen Uttalelse fra lensmannen i Gausdal Uttalelse fra kemneren i Sør-Gudbrandsdal. SAMMENDRAG: Det foreslås at Maihaugen avd. Aulestad får serveringsbevilling som omsøkt. SAKSOPPLYSNINGER: Maihaugen avd. Aulestad søker om serveringsbevilling i Drengestua og Folkestua. Ansvarlig for bevillingen vil være Elisabeth Grændsen, som har framlagt godkjent etablererprøve. Søknaden er oversendt Mattilsynet, lensmannen i Gausdal, kemneren i Sør-Gudbrandsdal, helsesjefen i Gausdal og brannsjefen i Gausdal til uttalelse. VURDERING: Med bakgrunn i saksopplysningene innvilges Maihaugen avd. Aulestad serveringsbevilling. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Maihaugen avd. Aulestad gis serveringsbevilling som omsøkt. Side 7 av 11

8 Gausdal kommune 8 Ark.: 614 Arkivsaksnr.: 10/1079 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 71/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Torbjørn Furuhaugen LOKALER FOR AMBULANSESENTRAL Vedlegg: Leiekontrakt med skisse Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Spesifikasjon for vaktlokaler og garasje Kostnadsoverslag SAMMENDRAG: Det foreslås at utkast til leiekontrakt med Sykehus Innlandet godkjennes som beskrevet i saken, og at det bevilges kr for ombygging av Olstad eiendommen til ny vaktsentral for ambulansen. SAKSOPPLYSNINGER: Sykehuset Innlandet HF (SI) har etablert et eget prosjekt som de neste tre årene skal arbeide med overtakelse av de private ambulansetjenestene. For ambulansetjenesten i Gausdal innebærer dette at SI overtar driften fra og at alle som i dag er tilsatt hos Arne Ringen vil bli tilbudt jobb i SI. Med tanke på å etablere ambulansesentral i Gausdal har SI tatt kontakt med Gausdal kommune med ønske om å leie egnede lokaler og da helst så sentralt som mulig ved Segalstad Bru. Spesifikasjon over vaktlokaler og garasje for ambulansetjenesten ble overlevert og diskutert på første møte ang saken i februar d.å. I utgangspunktet ville SI helst ha 2 alternativer for egnede lokaler. Gausdal kommune kunne tilby 3 alternativer til lokaler som med tilpassninger ville være egnede, og disse er: 1. Det gamle klubbhuset på idrettsplassen. 2. Olstad eiendommen (bolig med garasje) 3. Driftstasjonen (ledige lokaler etter at PreTre flytter til ny fabrikk) Etter en rask befaring av de 3 lokalene ble det fra SI sin side klart at de ønsket å gå videre med å se på Olstad eiendommen og Driftstasjonen. På grunn av kapasitetsproblemer innen Teknisk enhet ble Ingeniørfirmaet Tonning & Lieng AS innleid for å se på løsninger og komme med et kostnadsoverslag for de 2 alternativene. Resultatet av dette arbeidet viste at Driftstasjonen kom dårlig ut med tanke på pris. Lokalene ved Driftstasjonen er i dag en industrihall. En plassering her vil gi helt klare begrensninger på fremtidig bruk av de resterende arealene i hallen. Trivselsfaktoren for de ansatte var også et moment som talte for at Olstad eiendommen var et bedre alternativ enn driftstasjonen. Det ble derfor tatt en ny befaring sammen med SI for å se på Olstad eiendommen, og for å få ned kostnadene så mye som mulig ved dette alternativet. Innkjøringen til eiendommen går i dag over der den nye parkeringsplassen for GVS/Flerbrukshallen og Idrettsplassen er planlagt. Det har derfor blitt sett på om det kunne la seg gjøre å få til utkjøring på Rv. 254 Side 8 av 11

9 Sak 61/10 over gang- og sykkelvegen. Dette alternativet ble sendt på høring. Oppland fylkeskommune fraråder en slik løsning, mens Statens vegvesen er positive hvis visse vilkår oppfylles. SI ser derimot ikke noen store problemer med å ha innkjøringen over en parkeringsplass, men de ser helst at det anlegges eller finnes en reserveløsning. Dette forsøkes derfor ivaretatt i den nye utenomhus planen for området som er under utarbeidelse i forbindelse med byggingen av nytt flerbrukshus og utvidelse av Gausdal videregående skole. Det vil derfor ikke bli arbeidet videre med å få til direkte utkjøring til Rv. 254 Ved etableringen er det en del krav som trer inn da lokalene nødvendigvis vil være klassifisert som arbeidsplass og bolig. Av dette kan det nevnes at ventilasjon, rømningsveger, garderober etc. er noe utfordrende og kostnadskrevende. Bygningen har også behov for noe oppgradering på det elektriske anlegget, sanitæranlegget samt kjøkkeninnredning etc. I tillegg må det etableres isolert og oppvarmet garasje for ambulansen. Under befaringen med SI ble det gått igjennom hva som anses som nødvendige påkostninger og oppgraderinger for at lokalene skal være tilfredsstillende, men begge parter er innstilt på at det legges opp til en relativt nøktern standard for å holde kostnadene mest mulig nede. Det er utarbeidet et kostnadsoverslag som viser at nødvendige påkostninger og oppgraderinger av eiendommen vil komme på ca. kr Med bakgrunn i kostnadsoverslaget og skisse til løsning har SI utarbeidet forslag til leiekontrakt. Leiekontrakten er satt opp etter standard leiekontrakt som SI benytter ved lignende leieforhold. Leieprisen er fra SI sin side vurdert ut fra lignende leieforhold. Til orientering kan det nevnes at det vil bli tatt opp med SI om nødvendige endringer i punkt 7. Bruk av lokalene, avsnitt 2. Her er det behov for å få beskrevet at når Utleier tar på seg ansvaret og kostnadene med å oppfylle eventuelle krav og pålegg som evt. måtte komme i fremtiden, så må dette også danne grunnlag for justering av husleien. Endringen er pga. ferieavvikling i SI ikke blitt avklart. VURDERING: Det er viktig både for Gausdal og SI at ambulansetjenesten får gode og egnede lokaler sentralt i bygda. SI har igjennom leiekontrakten vist at de minst vil være i lokalene i 10 år og at de signaliserer at de tenker lengre enn 10 år når de vil ha muligheten til å forlenge leietiden. Det av stor betydning og verdi for Gausdal å få beholde ambulansetjenesten i fremtiden. Etableringen med lokaler i Olstad eiendommen er en fornuftig bruk av ledige lokaler selv om dette medfører en del investeringer. Verdien og standarden på eiendommen vil med denne investeringen øke, og den vil fint kunne brukes til for eksempel en utleiebolig etter at leieforholdet med SI eventuelt avsluttes. Investeringen må lånefinansieres. Det er vanlig å inngå avtale om serielån med en nedbetaling over 25 år. En årlig leieinntekt på kr medfører at kommunen får større utgifter enn inntekter de første årene, men etter hvert vil dette bildet endre seg til det motsatte. Hvis en tar i betraktning verdiøkningen på eiendommen vil investeringen sett opp mot leieavtalen være forsvarlig økonomisk sett. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Side 9 av 11

10 Sak 61/10 innstilling: 1. Det bevilges kr for ombygging av Olstad eiendommen til vaktsentral for ambulansen. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. Det gjøres følgende budsjettjustering: pr pr Rådmannen gis fullmakt til å inngå vedlagt leiekontrakt mellom Gausdal kommune og Sykehuset Innlandet HF m/forbehold om endring av punkt 7. Gausdal kommune Ark.: Arkivsaksnr.: 10/1115 Side 10 av 11

11 Sak 61/10 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 62/10 Kommunestyret Saksbehandler: Wenche Iverstuen REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Vedlegg: 1. Notat ad. anbudskonkurranse tjenestepensjon 2. Skriv fra Kirkelig fellesråd i Gausdal. 1. Ref. notat fra Økonomisjefen til tillitsvalgte i Gausdal og kommunestyrets medlemmer. 2. Ref. skriv av 16. mars 2010 fra Kirkelig fellesråd i Gausdal. Vurdering av forordnede gudstjenester og kirkenes åpningstider. 3. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Referatsakene tas til etterretning. vedtak: Side 11 av 11

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.03.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.03.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 21/11 Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 REFERATSAKER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 13/10 Sak 14/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10 Sak 18/10 Sak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 78/13 Sak 79/13 Sak 80/13 Sak 81/13 Sak 82/13 Sak 83/13 Sak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Møtet settes kl. 12.45. Kommunestyret inviteres til lunsj fra kl. 12 i kantina. Det vil bli 2 orienteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer