SAMMENDRAG ISIN SE Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011"

Transkript

1 Prospekt Sammendrag for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Sammendraget utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert 19. februar 2009 samt Verdipapirdokument datert 15. april 2009 et Prospekt på DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Petro FX 2009/2012. Tilrettelegger Oslo, 15. april 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10

2 Ord med stor forbokstav som benyttes i Sammendraget skal ha betydning som beskrevet i Registreringsdokumentets kapittel 2 Definisjoner og Verdipapirdokumentets kapittel 3 Verdipapirinformasjon. Viktig informasjon Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Selskapet og/eller Lånet. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Styret kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 10

3 1. Medlemmer av styret og ledelsen, rådgivere og revisorer Styret i Selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Medlemmer Anne Carine Tanum Styreleder Bent Pedersen Nestleder Per Hoffmann Styremedlem Kai Nyland Styremedlem Torill Rambjør Styremedlem Ingjerd Skjeldrum Styremedlem Kari Marie Lotsberg Styremedlem Varamedlemmer for de ansattes repr. Jorunn Løvås Varamedlem Sverre Finstad Varamedlem Selskapets ledelse består av følgende personer: Navn Stilling Rune Bjerke Konsernsjef Bjørn Erik Næss Finansdirektør Ottar Ertzeid Konserndirektør DnB NOR Markets Cathrine Klouman Konserndirektør IT Liv Fiksdahl Konserndirektør Operations Leif Teksum Konserndirektør Bedriftsmarked og betalingstjenester Åsmund Skår Konserndirektør Personmarked Tom Rathke Konserndirektør Liv og kapitalforvaltning Kari Olrud Moen Konserndirektør HR Det er ikke oppgitt rådgivere for Selskapet eller Lånet. Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i Registreringsdokumentet datert 19. november 2008 vært PricewaterhouseCoopers AS v/ statsautorisert revisor Geir Julsvoll. Ernst & Young AS ble i ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA 30. april 2008 valgt til ny revisor for alle selskapene i konsernet fra og med Tilbudet og forventet tidsplan Offentlig tegning. Tilbud om tegning fremsettes kun i Sverige. Tegning finner sted hos DnB NOR Bank ASA fra og med 20. april 2009 til og med 22. mai Utfylt tegningsblankett må være mottatt av DnB NOR Bank ASA, Markets, Securities Services, Box 3041, Stockholm, innen kl den 22. mai 2009 for å komme i betraktning. Tegningsomkostninger: 2,00 prosent av tegnet beløp beregnet til Emisjonskurs. Nærmere opplysninger om Tilretteleggers margin ved produktet er gitt i Verdipapirdokumentets pkt 4 Annet. Låneramme SEK , første transje minimum SEK Tildeling av obligasjoner vil bli meddelt obligasjonseierne skriftlig. Tildelte obligasjoner kan omsettes fra Emisjonsdato. Det vil så raskt som mulig etter Emisjonsdato bli offentliggjort totalt tegnet beløp på I tilfelle tegning over NOK vil det bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 10

4 Betaling kan forets fortløpende gjennom tegningsperioden og frem til og med 29. mai Lånet vil kunne bli søkt opptatt til notering på Markedsplass. Obligasjonene er fritt omsettelige, men vil ha begrenset likviditet. Opplåningen inngår som en del av Låntakers generelle finansiering. På Forfallsdato vil Obligasjonseier motta et eventuelt Tilleggsbeløp via Verdipapirregisteret. Tilleggsbeløpet (T) fremkommer ved at Pålydende beløp (P) multipliseres med Avkastningsfaktor (AF) og den vektede summen av den relative endringen til hvert Valutakryss i. Den relative endringen beregnes som Valutakryss i start minus Valutakryss i slutt, dividert på Valutakryss i start. Dersom den vektede summen av den relative endringen til hvert Valutakryss i er negativ, skal Tilleggsbeløpet settes til null. Dersom verdien av Petro FX-indeksen stiger gjennom lånets løpetid vil Obligasjonseier motta et Tilleggsbeløp som tilsvarer minimum 170 % av Petro FX-indeksens verdiøkning. Dersom Petro FX-indeksens verdi ikke stiger gjennom lånets løpetid vil Obligasjonseier på Forfallsdato kun motta Hovedstol (ekskl. tegningsomkostninger og overkurs). Banken forbeholder seg retten til å kansellere utstedelsen av DnB NOR Petro FX 2009/2011 dersom det i perioden fra og med 20. april 2009 til og med 17. juni 2009 inntreffer nærmere bestemte vilkår. Kunden belastes indirekte gjennom investeringen i DnB NOR Petro FX et tilretteleggingshonorar. Pr 2. april tilsa markedspris for Bankens sikringsforretninger knyttet til DnB NOR Petro FX et tilretteleggingshonorar på 1,90 % av tegnet beløp beregnet til pari kurs (100 %) (tilsvarende 0,95 % pr år). 3. Nøkkelopplysninger Nøkkeltall DnB NOR Bank ASA 4. kvartal 2008: Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 10

5 Nøkkeltallsutvikling DnB NOR Bank konsernet pr 4. kvartal 2008: Risikofaktorer relatert til Låntaker Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder, i hovedsak utlån. Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at Selskapets motparter (kunder) ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Markedsrisiko relaterer seg primært til bankvirksomhetens langsiktige investeringer i egenkapitalinstrumenter. Markedsrisiko oppstår som følge av Selskapets åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalmarkedene samt handelsaktiviteter og kundeutlån og -innskudd. Likviditetsrisiko er risikoen for at Selskapet ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser. Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes svakheter eller feil ved prosesser og systemer, feil begått av ansatte eller eksterne hendelser. Forretningsrisiko er risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Risikoen inkluderer også omdømmerisiko. Forretningsrisiko oppstår på grunn av uventede endringer i inntektene knyttet til eksterne faktorer. Vesentlige risikofaktorer relatert til Lånet Alle obligasjonsinvesteringer er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en obligasjon og selskapsspesifikke risikofaktorer. I hovedsak er det tre risikoforhold som utgjør det vesentligste av investors risikoeksponering ved investering i et obligasjonslån; likviditetsrisiko, renterisiko og generell markedsrisiko. Investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Tilleggsbeløpet er knyttet til. Tilleggsbeløpet som vil kunne oppnås fra disse markedene vil variere og er forbundet med store svingninger. Selv om du som investor uansett utvikling i Valutakryss i er sikret tilbakebetaling av Hovedstol på Forfallsdato, må en investering som dette karakteriseres som risikofylt. Før beslutning om investering tas oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell obligasjon, herunder Verdipapirdokumentet og brosjyre utarbeidet for DnB NOR Petro FX 2009/2011, opp mot Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 10

6 alternative investeringsmuligheter. Dette er for å sikre at beslutningen om å investere i DnB NOR Petro FX 2009/2011 er tilpasset egen økonomi og ønsket risikonivå. Avkastning fra markedene som inngår i Petro FX-indeksen vil alltid være forbundet med usikkerhet. For en innføring i risikofaktorer knyttet til DnB NOR Bank ASA anbefales investor å sette seg inn i Registreringsdokument for Låntaker datert 19. november 2008 med tillegg av 19. februar I DnB NOR Petro FX 2009/2011 er Obligasjonseiers avkastning avhengig av Petro FX-indeksens verdiutviklingen. Petro FX-indeksen er en likevektet indeks bestående av valutakryssene USD/MXN, USD/CAD og USD/NOK. Dersom verdien av Petro FX-indeksen stiger gjennom lånets løpetid vil Obligasjonseier motta et Tilleggsbeløp som tilsvarer minimum 170 % av Petro FX-indeksens verdiøkning. Laveste mulige avkastning for produktet vil totalt være 10,87 % av Hovedstol, hensyntatt overkurs og tegningsomkostninger. Dersom Petro FX-indeksens verdi ikke stiger gjennom lånets løpetid vil Obligasjonseier på Forfallsdato kun motta Hovedstol (ekskl. tegningsomkostninger og overkurs). Start- og sluttverdi for Valutakryss i blir fastsatt på Evalueringstidspunktet henholdsvis den 3. juni 2009 og den 20. mai 2011, forutsatt at hver av disse er en Beregningsdag. Tilbakebetaling av Hovedstol er kun sikret på Forfallsdato. Ved salg av obligasjonen før Forfallsdato vil oppgjør skje til gjeldende markedskurs som vil kunne være lavere eller høyere enn pari kurs, avhengig av utviklingen av Petro FX-indeksen samt aktuelle markedsforhold. Dette inkluderer markedskurser for de forretninger som Låntaker inngår i markedet for å sikre investor avkastningen fra Petro FX-indeksens utvikling. Dette innebærer at obligasjonslånet er tilpasset investorer som har til hensikt å beholde sin investering fram til Forfallsdato. Siden DnB NOR Petro FX 2009/2011 er utstedt av DnB NOR Bank ASA har du også en risiko for at Låntaker ikke er i stand til å betale Hovedstol og et eventuelt Tilleggsbeløp på Forfallsdato (kredittrisiko). DnB NOR Bank ASA er pr 15. april 2009 ratet AA- av Standard & Poor's og Aa1 av Moody's slik at kredittrisikoen må anses som lav. Se Verdipapirdokumentets kapittel 3 Verdipapirinformasjon, definisjonen av Markedspleie, for nærmere opplysninger om annenhåndsomsetning av DnB NOR Petro FX 2009/ Nærmere om Låntaker Selskapet ble stiftet 10. september 2002, men har røtter tilbake til 1822 ved stiftelsen av Christiania Sparebank. DnB NOR Bank ASA er i dag et heleid datterselskap av DnB NOR ASA og inngår i DnB NOR konsernet. DnB NOR Bank konsernet omfatter banken og bankens datterselskaper. Låntaker er et allmennaksjeselskap (ASA) underlagt norsk lovgivning og er hjemmehørende i Oslo. Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Selskapet har en rekke datterselskaper. Selskapet er inndelt i fire forretningsområder: Bedriftsmarked og betalingstjenester Bedriftsmarked og betalingstjenester betjener norske selskaper i alle segmenter, svenske mellomstore og store selskaper samt internasjonale virksomheter hvor DnB NOR Bank ASA har eller kan bygge opp, alene eller i samarbeid med andre, et konkurransefortrinn basert på relasjoner, ekspertise eller produkter. Personmarked Personmarked betjener 2,3 millioner personkunder og småbedrifter under merkenavnene DnB NOR, Postbanken og Nordlandsbanken. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 10

7 DnB NOR Markets DnB NOR Markets tilbyr et vidt spekter av verdipapir- og investeringstjenester. DnB NOR Markets består av følgende enheter: Valuta/Renter/Kreditt/Eiendom Aksjehandel/Analyse Corporate Finance Verdipapirtjenester Konsernets treasury-funksjon er organisert under DnB NOR Markets. DnB NORD DnB NORD ble etablert i desember 2005 og er eid 51 prosent av DnB NOR og 49 prosent av Norddeutsche Landesbank, NORD/LB. Banken har hovedkontor i København og betjener mer enn person- og bedriftskunder gjennom 176 filialer og kontorer i Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. 5. Drift og forventet utvikling Gjennom 2008 gikk verdens finansmarkeder og den globale økonomien på rekordtid fra høy aktivitet og høykonjunktur til sterk finansuro og kraftig nedjustering. Omfanget av omslaget har vært meget stort, og det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen. Det gjelder også finansnæringen i Norge, selv om myndighetene har iverksatt en rekke tiltak som ventelig vil motvirke noen av de største problemene. Både i Norge og internasjonalt har myndigheter bidratt aktivt og i et stort omfang med tiltak som både er rettet mot stabilisering av finansmarkedet og stimulering av økonomien. Den nye tiltakspakken som ble fremlagt av den norske regjeringen 8. februar 2009, vil ventelig også bidra til å bedre utlånskapasiteten og kapitalsituasjonen i banknæringen og til å bedre situasjonen i det norske obligasjonsmarkedet. Bankpakkene antas samlet sett å få en dempende effekt på svekkelsen av den norske realøkonomien. Norge er gjennom sin åpne økonomi i betydelig grad påvirket av forholdene internasjonalt. Det gjelder ikke minst eksportrettet industri, som i liten grad kan skjermes fra den internasjonale nedgangskonjunkturen. Oljesektoren og oljerelatert virksomhet er også utsatt for endringer i etterspørsel og prisnivåer. Stor volatilitet i valutamarkedet er samtidig en utfordring for norskbasert virksomhet. DnB NORs utvikling vil påvirkes av forholdene rundt konsernet, spesielt i Norge. Norsk økonomi og Norges finansielle handlekraft vil være en fordel i denne sammenheng. Det er imidlertid ventet en ikke ubetydelig økning i tap og nedskrivninger også i norsk virksomhet. På den annen side vil konsernet kunne øke aktiviteten overfor norske kunder som ønsker å sikre sine finansielle posisjoner og kontantstrømmer i en turbulent tid. Det er også grunn til å regne med at interessen for banksparing og forsikring vil være betydelig fremover. DnB NOR vil prioritere kredittgivning til norsk og norskrelatert virksomhet i året som kommer. Konsernet har kapasitet til normal vekst i kreditter i den norske kundebasen. Veksten i denne delen av virksomheten var betydelig også i Det kan imidlertid ikke utelukkes at tørken i de internasjonale finans- og obligasjonsmarkedene vil vedvare, slik at kunder som har benyttet finansieringskilder utenfor de norske bankene, kan få større utfordringer fremover. På grunn av svekkede konjunkturer og høyere volum av misligholdte engasjementer vil DnB NOR styrke oppfølgingen av utsatte engasjementer og problemløsning i samarbeid med kundene. Det vil bli allokert mer ressurser til oppfølgingsarbeidet. Det forventes et fallende rentenivå i lys av redusert økonomisk aktivitet og en viss normalisering i finansmarkedet. På kort sikt kan det gi visse kursgevinster og økte netto renteinntekter, men i et mer langsiktig perspektiv vil rentemarginen kunne komme under press. Det gjelder ikke minst innskuddsrenter, hvor kombinasjonen av sterk konkurranse om innskudd og et lavt rentenivå kan gjøre det krevende å opprettholde inntjeningen på samme nivå. Et vedvarende lavt rentenivå vil også kunne bli mer utfordrende for forsikringsbransjen. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 10

8 DnB NOR vil møte utfordringene ved å gi kundene det beste totaltilbudet av finansielle tjenester. Den økonomiske situasjonen vil også kreve at det legges enda sterkere vekt på effektivisering, herunder gjennomføring av det pågående kostnadsprogrammet. Programmet skal gi en samlet årlig kostnadseffekt på 1,4 milliarder kroner innen utgangen av 2010 og lå foran planen ved utgangen av Oppgraderingen av konsernets IT-systemer er kommet godt i gang, og det er oppnådd gode resultater innen stabilisering av driften. Det gjenstår imidlertid betydelige oppgaver som vil kreve omfattende investeringer også i de kommende årene. I lys av den finansielle uroen og nedgangen i realøkonomien vil konsernets strategiske ambisjoner måtte tones noe ned på kort sikt. Det gjelder spesielt satsing på vekst utenfor Norge. Det vil likevel være rom for betydelig aktivitet ved de internasjonale kontorene via tjenester som ikke påvirker konsernets balanse. Veksten i DnB NORD ventes å bli redusert. På kort sikt vil konsernets mål være å styrke driften og begrense tap og nedskrivningsbehov gjennom et proaktivt konsolideringsarbeid. Konsernets kapitaldekning er blitt presset av økte nedskrivninger, betydelig volatilitet i finansmarkedet og svekkelse av norske kroner mot viktige utenlandske valutaer som amerikanske dollar og euro. Gjennom å ikke foreslå utbytte for 2008 vil kapitaldekningen styrkes. Det legges til grunn at det vil være behov for å bygge opp en kjernekapitaldekning på over 8 prosent innen DnB NOR vil vurdere ulike tiltak for å styrke konsernets kapitalgrunnlag, herunder oppbygging av kapital over driften. Konsernet vil også vurdere de tiltak for styrking av kapital i finansnæringen som staten introduserte i sin tiltakspakke 8. februar Det vil gi grunnlag for en fortsatt robust balanse og et godt utgangspunkt for å håndtere de utfordringene som nedgangen i økonomien gir. Det er stor usikkerhet knyttet til makrobildet fremover, men DnB NOR har ved inngangen til 2009 ikke grunn til å tro at nivået for nedskrivninger på utlån vil bli høyere enn i fjerde kvartal Endringer i Låntaker Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Låntaker etter sist offentliggjorte reviderte regnskaper. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 10

9 6. Større aksjonærer og transaksjoner med nærstående parter Låntaker eies i sin helhet av DnB NOR ASA. DnB NOR ASA hadde pr 31. august 2008 utstedt ca 1.332,7 millioner aksjer fordelt på ca aksjonærer. Selskapets 20 største aksjonærer var pr 31. august 2008: Aksjonær Antall aksjer Eierandel i % Staten ved Nærings- og Handelsdepartementet ,00 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,37 Capital Research/Capital International ,63 Folketrygdfondet ,57 Jupiter Asset Management ,48 Barclays Global Investors ,47 Fidelity ,31 Putnam ,02 Deutsche Bank AG/DWS Investments ,99 Pioneer Investments ,93 Oslo Pensjonsforsikring ,71 Nordea Funds ,63 Julius Baer Asset Management ,61 DnB NOR Kapitalforvaltning, VPF ,59 Orkla ASA ,58 Goldman Sachs Funds ,54 Zenit Asset Management ,52 Neuberger Berman ,48 JP Morgan Funds ,45 ING Fund ,43 Sum ,31 Transaksjoner med nærstående parter vil for DnB NOR Bank konsernet bestå i blant annet finansiering av DnB NOR Finans samt utlån til og innskudd fra bankens utenlandske filialer. Plassering av overskuddslikviditet og inndekning av datterselskapers finansieringsbehov vil være en naturlig del av bankens løpende virksomhet. 7. Finansielle opplysinger Alle tall er oppgitt i norske kroner (NOK). Resultatregnskap DnB NOR Bank ASA 4. kvartal 2008: Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 10

10 Gjennomsnittlige balanseposter DnB NOR Bank ASA 4. kvartal 2008: Vesentlige endringer Det er ikke oppstått vesentlige endringer i Selskapets økonomiske stilling etter siste offentliggjorte regnskap. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 10

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Sammendrag for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 9 Ord med stor forbokstav som benyttes

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer

DNB-konsernet. (urevidert)

DNB-konsernet. (urevidert) 1 Rapport for 1. kvartal 2012 (urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal Året Året Netto renteinntekter 6 653 6 018 25 252 23 436 Netto provisjonsinntekter, kjerneaktiviteter 1) 1 750

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

2KVARTAL. DnB NOR KVARTALSRAPPORT 2010. (urevidert)

2KVARTAL. DnB NOR KVARTALSRAPPORT 2010. (urevidert) 2KVARTAL DnB NOR KVARTALSRAPPORT 2010 (urevidert) Hovedtall Første halvår 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 10,2 milliarder kroner (9,6) Resultatet var 5,7 milliarder kroner (3,6)

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

REGISTRERINGSPROSPEKT

REGISTRERINGSPROSPEKT REGISTRERINGSPROSPEKT Emisjon Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 103 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK 41.2 millioner Tegningsperiode Fra 9. mars

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer