1 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2007-2011"

Transkript

1 1 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden En valgkomite bestående av 5 medlemmer oppnevnt av kommunestyret har utarbeidet et forslag til oppnevning av øvrige styrer, nemnder og råd. Valgkomiteen har bestått av: Randi L. Tunstad (Ap), Vigdis Sæbbe (SV), Dag Agnar Solbakk (Sp), Grethe Skollevoll (KrF), Sissel R. Paulsen (DFL). Enkelte oppnevninger har en annen funksjonstid enn den ordinære valgperioden. Vedtatt i kommunestyret SKATTEUTVALG Velges i medhold av skattebetalingslovens 42. Skatteutvalget skal ha minst 3 medlemmer. Kommunestyret kan oppnevne flere utvalg når dette er nødvendig. Kommunestyret kan bestemme at skatteutvalgets gjøremål skal legges til annen kommunal nemnd. Kommunestyret velger leder og nestleder i skatteutvalget. Asbjørn Ramberg (leder) Inger O. Guttormsen (nestleder) Tor Magne Sørensen Som varamedlemmer velges: 1. Terje Karlsen 2. Monica Nordahl 3. Bjørn Sjøgren Som leder velges Asbjørn Ramberg. Som nestleder velges Inger O. Guttormsen. 2. FELLESSTYRET FOR KOMMUNEREVISJONEN Velges i medhold av kommunelovens 60 nr. 4. Det velges et eget styre for revisjonsdistriktet med medlemmer fra alle deltagende kommuner. Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg, kan heller ikke velges til distriktsrevisjonsstyret. Jf. KL 60 nr. 4. Det velges 1 medlem og 1 varamedlem fra Dyrøy. Som medlem velges Sissel Ramfjord Paulsen. Som varamedlem velges Per Gunnar Cruickshank. 3. TALSPERSONER I BARNEVERNSAKER SOM SKAL BEHANDLES I FYLKESNEMNDA Velges i medhold av forskrift gitt av Barne- og familiedep i medhold av lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 7-4 annet ledd. Personer som er ansatt i et organ som behandler vedkommende sak, kan ikke oppnevnes som talsperson i saken. Talspersonen bør heller ikke ha nær tilknytning til noen avgjørelsen i

2 2 saken kan ha betydning for. Jf. 3. Medlemmer av Oppvekst- og omsorgsutvalget kan ikke velges. Det kreves at talspersonen har praktisk erfaring fra arbeid med barn. Jf. 2. Som talspersoner velges: Ragnvald Storvoll Åshild Chruickshank 4. BARNEREPRESENTANT I PLAN OG BYGGESAKER Plan- og bygningsloven 9-1: Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalg etter denne utarbeider og behandler forslag til planer. Fylkesmannen v/truls Heitmann opplyser pr. tlf at medlem av PNU ikke kan velges, da dette ikke er omtalt i kommentarer eller forarbeid til loven. Vedkommende må være ansatt i kommunen. Som barnerepresentant i plan- og byggesaker velges helsesøster Lotte Ingvardsen. 5. OVERFORMYNDERIET Valg i h.h.t. vergemålsloven 20. Den som skal velges må være valgbar ved kommunale valg og være fylt 30 år. Ragnvald Storvoll er valgt som kontrollerende overformynder for perioden Overformynder og regnskapsfører i 4 år fra : Dag Agnar Solbakk. Varamedlemmer velges for 2 år, perioden : 1. Ronny Nordahl 2. Lisbeth Hind Tobiassen 6. FORLIKSRÅDET Velges i h.h.t. lov om domstolene 27 og 56. Kommunestyret foretar valget som innberettes til Fylkesmannen. Fylkesmannen utferdiger oppnevnelse for de valgte. jf. Domsstolloven 58. Valgfristen er og velges av det nye kommunestyret. Det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Velges for perioden Både kvinner og menn. Må være fylt 25 år, og være under 70 år ved valgperiodens start. Må være særskilt egnet til oppgaven, og beherske norsk skriftlig og muntlig godt. De som er utelukket fra valg etter domstolloven som meddommer kan heller ikke velges som medlem til forliksrådet. Utelukket p.g.a. stilling er bl.a. advokater, advokatfullmektiger, rådmann og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget. Øvrige ansatte i kommuneadministrasjonen kan velges. Utelukkelse p.g.a. vandel etter domstolloven 72. Rekkefølgen i utvalget har betydning for hvem som skal fungere i leder eller andre medlemmers fravær.

3 3 Terje Karlsen (leder) Turid Andreassen Håvard Tobiassen Som varamedlemmer velges: 1. Sonja Abrahamsen 2. Bjørn Sjøgren 3. Venke Heide Som leder velges Terje Karlsen. 7. MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET Dyrøy kommune oppnevner 3 medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet fra og inntil 4 år framover, jf. Forskrift om forliksråd 3. (K-styre vedtak ). Faste møtefullmektiger oppnevnes for hver valgperiode for forliksrådet. Må være over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap, og beherske skriftlig og muntlig norsk språk. Det er en fordel at de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen. Vigdis Sæbbe Henny Lorentzen Per Gunnar Cruickshank 8. SENJA AVFALLSSELSKAP Dyrøy kommune foreslår 1 styremedlem med personlig varamedlem som formelt velges av representantskapet. Jf. Nye vedtekter 9. Det har vært tradisjon at kommunene har valgt ordføreren som medlem i styret. (Kommunestyret har i møte valgt styremedlem i Senja Avfallsselskap: Som medlem til styret for Senja Avfallsselskap velges ordfører Rolf Espenes. Som varamedlem til styret velges Terje Johansen. Terje Johansen har rykket opp som medlem til styret, etter at ordfører Rolf Espenes ble leder i representantskapet.) Forslag til styrerepresentanter Terje Johansen og Asbjørg Johnsbøen. Som representanter til representantskapet (tidligere generalforsamlingen) for Senja Avfallsselskap velges jf. Nye vedtekter 8: 1. Ordfører Rolf Espenes 2. Anne Larsen Som varamedlemmer velges (personlige varamedlemmer): 1. Varaordfører Ronny Nordahl 2. Knut Arne Johansen

4 4 9. ELDRERÅD Eldrerådet har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Valg og konstituering i h.h.t. lov om kommunale eldreråd 2. Det må velges 2 medlemmer av samme kjønn, gjelder også varamedlemmer. Flertallet skal være alderspensjonister i kommunen. Følger valgperioden. Medlemmer: 1. Emil Lorentzen 2. Hartvig Hartvigsen 3. Randi Sætherskar 4. Harriet Bakkejord 5. Jens Tunstad Varamedlemmer: 1. Villiam Melbye 2. Aud Gudbrandsen 3. Magna Høgmo 4. Mally Moen 5. Torbjørn Johansen 10. RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saken er oversendt det nye kommunestyret for oppfølging. Kan oppnevnes som eget råd, felles råd for eldre og funksjonshemmede, eller interkommunale løsninger. 11 SKJØNNSMENN SENJA DOMSSOGN Valg i h.h.t. skjønnsprosessloven 14. Fylkestinget velger skjønnsmenn etter forslag fra kommunene og domstolen. I Dyrøy skal det velges 4 skjønnsmenn. Det er ikke krav til likt antall kvinner og menn. De som velges må ha særlig innsikt i bygningsvesen, jordbruk eller skogbruk. Bør ikke være for gamle pga befaring av store eiendommer, øvre aldersgrense på 70 år gjelder ikke. Samme krav som til valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Velges for perioden Det foreligger ingen frist for å sende forslag på skjønnsmenn, men det er praktisk å ta dette samtidig med valg av meddommere. Frist for innsending av forslag er Som skjønnsmenn velges: Svein Jakob Jæger, Stord Offshore Melkøya/gårdbruker f tlf Ole Leon Hanssen, bygningsarbeider f tlf Ingunn Merete Hals, gårdbruker/assistent skole, f tlf privat, tlf. arb Tormod Nergård, pensjonist, f tlf

5 5 12. LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN Valg i h.h.t. domstolloven Velges for perioden Må velges av kommunestyret innen I Dyrøy skal det velges 30 kvinner og 30 menn. Det kan ikke velges personer som også er valgt som meddommere til lagmannsretten. Må være fylt 21 år. Øvre aldersgrense 70 år. Må være under 70 år ved valgperiodens start (Født etter ) Vandelskontroll må foretas. Alminnelig ettersyn i 2 uker før kommunestyrets valg, jf. Domstolloven 68. Personlig egnethet, og tilstrekkelige norskkunnskaper. Den som velges kan ikke være under gjeldsforhandling, konkursbehandling eller ilagt konkurskarantene. Utelukket p.g.a. stilling er bl.a. advokater, advokatfullmektiger, rådmann og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget. Øvrige ansatte i kommuneadministrasjonen kan velges. Utelukkelse p.g.a. vandel etter domstolloven 72 (Straffens art og lenge har betydning.) Allmennheten kan komme med forslag etter kunngjøring jf. domstolloven 67. MENN: 1. Robert Chruickshank, fiskeoppdrett, f , tlf Terje Johansen, gårdbruker, f , tlf Stig Arnesen, lærer, f , tlf Fred Arne Torsteinsen, arbeider, f , tlf Geir Skoglund, lærer, f , tlf Hermod Ludvigsen, næringsdrivende, f , tlf Svein Sandvik, gårdbruker, f , tlf Kristian Fredrik Strøm, gårdbruker, medarb. byggevarebutikk, f , tlf Sveinung Sørgård, bilmekaniker, f , tlf Arnt Aspenes, leder eiendomsforvaltning, f , tlf Ulf Jensen, pensjonist, f , tlf Fredrik Fredriksen, røkter, f , tlf John Bruvoll, asfaltverk, f , tlf. 14. Helge Johan Nygård, gartner, f , tlf Frode Storteig, bussjåfør, f , tlf Frode Jørgensen, snekker, f , tlf Tor Jørgensen, gårdbruker, f , tlf Odd Johan Bolle, næringsdrivende, f , tlf Hugo Wangberg, lærer, f , tlf Raymond Olsen, selger, f , tlf John Bernhard Andersen, daglig leder, f , tlf. 22. Egil Henrik Heim, bussjåfør, f , tlf Dag Agnar Solbakk, gårdbruker, f , tlf Tommy Andreassen, næringsdrivende, f , tlf. 25. Harry Sæbbe, pensjonist, f , tlf Rune Johansen, montør, f , tlf. 27. Per Inge Rask Krogh, fagarbeider, f , tlf Jan Åge Rydningen, lærer, f , tlf. 29. Johan Julian Johansen, feier, f , tlf Børre Ertzaas, veterinær, f , tlf KVINNER: 1. Elin Anette Hind, næringsdrivende, f , tlf Maren Fjelldal Hanssen, pensjonist, f , tlf Åse K. Kristiansen, pensjonist, f , tlf Lena Olsen, sykepleier, f , tlf

6 6 5. Frøydis Nergård, telefonintervjuer, f , tlf Jorunn Hanssen, pensjonist, f , tlf Bjørg Johansen, hjelpepleier, f , tlf Lisbeth Wangberg, enhetsleder pleie- og omsorgstjenesten, f , tlf Sissel Ramfjord Paulsen, regnskapsmedarbeider, f , tlf Solbjørg Hind, vernepleier, f , tlf May Anne Ludvigsen, sekretær, f , tlf Aud Gudbrandsen, pensjonist, f , tlf Gunvor Bråthen Svendsen, butikkmedarbeider, f , tlf. 14. Brit Espenes, helsesekretær, f , tlf Jorunn Lillegård, pensjonist/gårdbruker, f , tlf Gerd Espenes, omsorgsarbeider, f , tlf Else Andreassen, pensjonist, f , tlf. 18. Kjærlaug Pedersen, konsulent, f , tlf May Elin Hals, lærer, f , tlf. 20. Randi Sætherskar, pensjonist, f , tlf Rigmor Danielsen, husmor, f , tlf Anne Lise Ramberg, pensjonist, f , tlf Aud Moan Kastnes, skatteoppkrever, f , tlf Ingjerd Johansen, lærer, f , tlf Trine Hunnes, husmor, f , tlf Hilde Espejord, pensjonist, f , tlf Bente Andreassen, bedriftssykepleier, f , tlf Ellen Sæbbe, lærer, f , tlf. 29. Bergliot Johansen, husmor, f , tlf Anette Hagensen, lærer, f , tlf. 13. LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Velges i h.h.t. domstolloven. Velges for perioden Forberedende møte innen , alminnelig ettersyn i 2 uker, jf. Domstolloven 68. Må velges av kommunestyret innen Valg i h.h.t. domsstolloven (utelukkelse p.g.a. yrke/stilling og vandel). En som velges som lagrettemedlem/meddommer i lagmannsretten er utelukket fra valg som meddommer i tingretten. Det må foretas vandelskontroll. Nedre aldersgrense 21 år. Øvre aldersgrense 70 år, født etter De som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. Allmennheten kan komme med forslag etter kunngjøring jf. domstolloven 67. Antallet lagrettemedlemmer/meddommere blir redusert. Fra Dyrøy kommune skal det velges 2 lagrettemedlemmer/meddommere, 1 kvinne og 1 mann. Det skal ikke velges varamedlemmer. Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. Som lagrettemedlemmer/meddommere velges (1 kvinne og 1 mann): 1. Randi Vaeng, lærer/leder SFO, f , tlf Sverre Bergheim, lærer, f , tlf JORDSKIFTEMEDDOMMERE Velges etter domstolloven 65. jf. Lov om jordskifte 8. Lagrettemedlemmer og meddommere er ikke fritatt for valg. Jordskiftemyndighetene fastsetter antall. I Dyrøy har det

7 7 vært valgt 20 jordskiftemeddommere. Velges for perioden Alminnelig ettersyn i 2 uker (frist ), jf. Domstolloven 74. Nedre aldersgrense 21 år. Øvre aldersgrense 70 år, født etter Vidar Karlsen, gårdbruker/næringsdrivende, f , tlf. 2. John Bruvoll, asfaltverk, f , tlf Berit Jakobsen, førskolelærer, f , tlf. 4. Jorunn Hanssen, pensjonist, f , tlf Berit Nikolaisen, gårdbruker, f , tlf Odd Johan Bolle, næringsdrivende, f , tlf William Melbye, pensjonist, f , tlf Svein Jakob Jæger, Stord Offshore Melkøya/gårdbruker, f , tlf Knut Arne Iversen, gårdbruker, f , tlf. 10. Ketil Jensen, gårdbruker, f , tlf Jarl Myrholt, gårdbruker, f , tlf. 12. Vigdis Sæbbe, regnskapsfører, f , tlf Jorunn Lillegård, pensjonist/gårdbruker, f , tlf Tone Merete Pettersen, gårdbruker, f , tlf Oluf Torsteinsen, montør, f , tlf Mona Bolle, gårdbruker, f , tlf. 17. Kjell Hågbo, skogbruker, f , tlf Frode Torstensen, gårdbruker, f , tlf Torodd Espenes, gårdbruker, f , tlf Dag Agnar Solbakk, gårdbruker, f , tlf TILFLYTTINGSNEMND Lovpålagt statlig nemnd på kommunalt plan. Velges i medhold av sivilforsvarslovens 11 og forskrift om krigsutflytting. Nemnda skal bestå av 3-7 medlemmer. I Dyrøy har nemnda bestått av 4 medlemmer samt lensmannen i Tranøy. Petra Cruickshank Oddvar Moen Torleif Johansen Janne Ø. Johansen Som leder velges Petra Cruickshank. Som nestleder velges Oddvar Moen. 16. INNKVARTERINGSNEMND Lovpålagt statlig nemnd på kommunalt plan. Velges i medhold av sivilforsvarsloven og forskrift om krigsutflytting 11. Innkvarteringsnemnda skal ha 3-5 medlemmer. Forslag til antall medlemmer er i h.h.t. antall i forrige periode. INNKVARTERINGSNEMND ESPEJORD KRETS

8 Helge Johan Nygård Aud Ellingsen William Melbye 8 Som leder velges Helge Johan Nygård. INNKVARTERINGSNEMND MERKESNES KRETS Vera Pedersen Johan Julian Johansen Anne Larsen Som leder velges Vera Pedersen INNKVARTERINGSNEMND VINJE KRETS Ken Are Olsson Anna Olsson Marit Asbøl Som leder velges Ken Are Olsson. INNKVARTERINGSNEMND DYRØYHAMN KRETS Hallgerd Sørensen Yngve Paulsen Jens Petter Hunnes Som leder velges Yngve Paulsen. INNKVARTERINGSNEMND BJØRKEBAKK KRETS Svein Erik Johnsen Agnar Solbakk Aid Johansen Som leder velges Svein Erik Johnsen. INNKVARTERINGSNEMND BRØSTAD KRETS Alf Johan Jensen Lise Ramberg Rikard B. Johansen Bjørg Dahl

9 9 Som leder velges Lise Ramberg. INNKVARTERINGSNEMND HUNDSTRAND KRETS Erling Hind Bernhard Knutsen Arna Torsteinsen Henny Lorentzen Som leder velges Erling Hind. INNKVARTERINGSNEMND KASTNES KRETS Frode Forsberg Wenche Fredriksen Odd Kastnes Steinulf Johansen Som leder velges Frode Forsberg. INNKVARTERINGSNEMND MOEN KRETS Asbjørn Nordmo Tommy Andreassen Ruth Solheim Solbjørg Hind Som leder velges Asbjørn Nordmo. 17. HEIMEVERNSNEMND Lovpålagt statlig nemnd på kommunalt plan. Velges i medhold av Forskrift til Lov om heimevernet pkt. 22 og pkt. 23. I hver kommune skal det være ei kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet. Nemnda skal ha to medlemmer oppnevnt av kommunestyret og ett medlem fra den lokale politimyndighet. Nemnda velger selv formann og sekretær blant nemndas medlemmer. Funksjonstid fra og i 4 år. Nemndas viktigste oppgave er å vurdere personell som søker seg til, eller overføres til Heimevernet. I tillegg skal nemnda vurdere henvendelser fra områdesjefen og områdeutvalget der det er gitt et begrunnet ønske om å fjerne personell fra Heimevernet. De oppnevnte representantene forventes å ha god kjennskap til sosiale forhold i kommunen.

10 10 Per Gunnar Cruickshank Greta Sandvik Svinsaas 18. KRIGSSKADENEMND Velges i medhold av krigsskadeerstatningsloven 6. Kommunale og andre offentlige myndigheter plikter å bistå krigsskadeskipnaden. I Dyrøy har nemnda i forrige periode bestått av 2 medlemmer samt lensmannen i Tranøy, og 3 varamedlemmer. Jens Tunstad Jorunn Hanssen Som varamedlemmer velges: 1. Kjell Ivar Grønning 2. Bengt Ketil Andreassen 3. Asbjørg Johnsbøen 19. DYRØY KOMMUNES REPRESENTANT TIL STYRET I DYRØYHALLEN AL Dyrøy kommune har 2 representanter i styret. Som representanter til styret velges Anders Sletten og Randi Lillegård Tunstad. Vararepresentant: Ingunn Merethe Hals. 20. MEDLEMMER TIL DYRØY BYGDEMUSEUM Det må velges 3 medlemmer til styret, og leder. Som medlemmer til styret velges Berit Nikolaisen, Robert Cruickshank, Eli Pedersen. Berit Nikolaisen velges som leder. 21. MEDLEM TIL STYRET FOR MIDT-TROMS DISTRIKTSMUSEUM Styreleder for Dyrøy Bygdemuseum velges som medlem. Berit Nikolaisen velges som medlem til styret. Robert Cruickshank velges som varamedlem. 22. REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL MIDT-TROMS KOMMUNIKASJONSUTVALG Det må velges representant og vararepresentant. Ordfører Rolf Espenes velges som representant. Varaordfører Ronny Nordahl velges som vararepresentant.

11 KONTROLLUTVALG Velges i h.h.t. kommuneloven 14 og 77. Kontrollutvalget består av 3 medlemmer. Det velges leder og nestleder blant medlemmene. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. Medlemmer: Sissel R. Paulsen (leder) Per Gunnar Cruickshank (nestleder) Torodd Espenes Varamedlemmer: 1. Lisbeth Hind Tobiassen 2. Berit Sivertsen Hanssen 24. REPRESENTANT I IKAT S REPRESENTANTSKAP Jf. selskapsavtalen 8 skal hver kommune oppnevne ett medlem med varamedlem til representantskapet med funksjonstid lik den kommunale valgperioden. Medlem: Ordfører Rolf Espenes Varamedlem: rådmann Hogne Eidissen 25. REPRESENTANT TIL ÅRSMØTE I KS Kommunenes representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter. Ordføreren bør være blant representantene. Dyrøy kommune velger 1 representant + vararepresentant på bakgrunn av folketallet. Som representant velges ordfører Rolf Espenes. Som vararepresentant velges varaordfører Ronny Nordahl. 26. REPRESENTANT TIL MIDT-TROMS TINGET Ordfører, varaordfører + 1 representant til. Som representanter til Midt-Troms tinget velges Ordfører Rolf Espenes, Vigdis Sæbbe, Ann Britt Jensen. 1. varamedlem Ronny Nordahl. 27. FAST PLAN- OG BYGGEKOMITE oppnevnes av PNU jf. delegasjonsreglementet. 28. VILTUTVALG oppnevnes av PNU. 29. DYREVERN NEMND forslag fra Dyrøy foreslås av PNU og behandles i K-styre. Nye

12 forslag til valg fra VALG AV LIGNINGSNEMND OG OVERLIGNINGSNEMND UTGÅR. 31. TAKSTUTVALG FOR JORD- OG SKOGBRUK UTGÅR. 32. VALG FORETAS AV OPOM: REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET FOR PPT, VELGES LEDER OG NESTLEDER I OPOM. EIERREPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR BARNEHAGEN, VELGES BLANT MEDLEMMER SOM OGSÅ SITTER I KOMMUNESTYRET. REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED ELVETUN SKOLE, VELGES LEDER OG NESTLEDER I OPOM.

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2011 2015

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2011 2015 Vennesla kommune Kommunale valg for perioden 2011 2015 Valgnemndas forslag Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011. AVFALL SØR AS (TIDLIGERE RKR) Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer med varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannvåg forretningssenter : 28.01.2004 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING TRANØY KOMMUNE. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/12 10/133 REVIDERING AV VEGPLAN

MØTEINNKALLING TRANØY KOMMUNE. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/12 10/133 REVIDERING AV VEGPLAN TRANØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TRANØY KOMMUNESTYRE Møtested: Møterommet Tranøy helsesenter : 21.02. 2012 Tid: 1000 Det innkalles herved til møte i Tranøy kommunestyre, tirsdag 21.02.12. I etterkant

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 14.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.05.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 13. Januar 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Arkivsak-dok. 201200044-27 Arkivkode ---/X40 Saksbehandler Kristine Palm Saksgang Møtedato Sak nr Valgnemnd 11.10.2012 02/12 Fylkesutvalget 01.11.2012 123/12 Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Sammendrag

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2011 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Grand Hotel Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 18:00 Sak fra / til: 076/10-094/10 Følgende medlemmer møtte: Knut

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL. FOR KOMMUNESTYRET 2011 2015 Pr. 31.08.2015. Side 1

GRIMSTAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL. FOR KOMMUNESTYRET 2011 2015 Pr. 31.08.2015. Side 1 GRIMSTAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET 2011 2015 Pr. 31.08.2015 Side 1 KOMMUNESTYRETS MØTE 24.10.2011 PS 85/11 KOMMUNESTYREVALGET 2011 I GRIMSTAD KOMMUNE - GODKJENNING 2010/3139-104 Kommunestyrevalget

Detaljer

%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder

%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder . Egersund vedtak EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Arena MERK STED 14.03.2011 Tidspunkt: 18:30 BEFARING I ORIENTERINGER kl 18:00-18:30 Orientering og

Detaljer