REFERAT FRA MØTE I OPPFØLGINGSUTVALGET MELLOM BEDRIFTEN OG SENIORKLUBBENE I SELSKAPET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I OPPFØLGINGSUTVALGET MELLOM BEDRIFTEN OG SENIORKLUBBENE I SELSKAPET."

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I OPPFØLGINGSUTVALGET MELLOM BEDRIFTEN OG SENIORKLUBBENE I SELSKAPET. Oppfølgingsutvalget ble opprettet på Seniorforum i Oslo 7.juni Bedriften har oppnevnt 3 medlemmer og det samme er utpekt av seniorklubbene. Første møte i utvalget ble avholdt på FORUS ØST TORSDAG 20. AUGUST 2009 KL Følgende medlemmer er utpekt henholdsvis av bedriften og seniorklubbene: Fra bedriften: Tone Rognstad, CHR Arve Medhus, REM Erling Brevik, CHR Fra seniorklubbene: Randi Kleppe, SH seniorklubb Harstad Reidar Breivik, SH seniorklubb Stavanger Håkon Grønstøl, SH seniorklubb Bergen. Samtlige av disse møtte. Møtet startet med lunsj. Det var ingen sakliste med innkallingen, men seniorene og bedriften la fram sine saker. Det ble enighet om følgende saksliste: Referent: Håkon Grønstøl Referatet er supplert med opplysninger som er kommet fra bedriften i etterkant av møtet. 1 Innledning 2 Velferdsmeldingen a) hotellavtalen b) hytter c) medlemskap i bedriftsidrettlaget 3 Problem med reiseforsikringen 4 Adgang til bedriften for pensjonister. 5 Observatørstatus i StatoilHydro pensjonskasses styre 6 Hjelp til StatoilHydro seniorklubb Øst. 7 Medlemskap i seniorklubbene for ansatte i stiftelser under StatoilHydro. 8 Orientering til kommende pensjonister om seniorklubbene 9 Tidspunkt for innmelding av medlemsstatus 10 Retningslinjer for regulering av pensjonenen 11 Felles WEB-side 12 Pensjonister som mentorer i realfagsprosjekt i Osloskolen 13 Samarbeidsprosjekt med FN. 1 INNLEDNING Oppfølgingsutvalget er etablert av Seniorforum og rapporterer til dette. Hensikten med utvalget er primært å følge opp de sakene som kommer opp i Seniorforum, men utvalget kan også ta opp aktuelle problemstillinger som ikke kan eller bør vente til neste Seniorforum. Utvalget skal ha jevnlige møter. Referat fra møtene sendes til alle seniorklubbene.

2 2 VELFERDSMELDINGEN. Den framlagte velferdsmeldingen er ikke endelig. Det gjenstår en god del arbeid, men det tas sikte på ferdigstilling i løpet av Siden pensjonistene også delvis er omfattet av denne, ønsker utvalget å komme med som høringsinstans. Som ellers i selskapet er det også i denne sektoren fokus på kostnader a) hyttene Pensjonistene kan søke på hytter gjennom Når det gjelder tildeling av hytter, opereres det med A kategori og B kategori. A kategori er kun for ansatte. Pensjonistene er i kategori B. Dersom en ansatt blir tildelt hytte i hovedsesongen i realiteten i skolens ferier får vedkommende 5 år karantene i denne sesongen. Vedkommende er da i kategori B sammen med pensjonistene. Når det gjelder tildeling utenom hovedsesongen gjelder prinsippet: - først til møllen... Denne saken ansees som avklart b) hotellavtalen Selskapets avtaler gjelder kun for ansatte og konsulenter på forretningsreiser. Det vil nok være slik at enkelte hotell kan tilby gunstig pris på privat overnatting når man presenterer seg som SH pensjonist uten at dette er basert på noen avtale. Erfaringer viser at man ofte kan få bedre priser gjennom kampanjer hoteller kjører, søk på nett etc. Denne saken ansees som avklart c) medlemskap i bedriftsidrettlaget. Denne problemstillingen har vært en gjenganger i mange år og var også på agendaen for årets Idrettsforum. Det er ikke fattet noen samlet og endelig beslutning hvorvidt pensjonister kan delta i BILs aktiviteter. Hovedgrunnen til dette er at det blant annet medfører ekstra og manuell administrasjon av oppmennene til den enkelte idrett. Bedriftens økonomiske støtte til BIL er basert på antall fast ansatte. I midlertid er dette regulert i Norges Idrettsforbunds lovnorm for bedriftsidrettslag. Her heter det at pensjonister kan være medlemmer medmindre de er begynt i nytt firma med eget bedriftsidrettslag. Det meldes fra Bergen at det administrative lett lar seg løse. Her er ca 25 pensjonister medlemmer. Saken vil sannsynligvis komme opp igjen på neste Idrettsforum på nyåret 3. PROBLEM MED REISEFORSIKRINGEN Saken kom opp fra en pensjonist som vanligvis oppholder seg i utlandet utover 6 mnd. Her er det både uoverensstemmelse mellom tekstene i hhv forsikringsavtalen og Forsikringsbeviset. samt ulike tolkninger, som gjør at pensjonister i samme situasjon Lett kan få problemer. Et notat fra vedkommende pensjonist er vedlagt referatet. Et annet problem er bestemmelsen om at bestillingen må skje fra Norge, ikke fra utlandet. Bedriften kan ikke endre bestemmelsene nå, men oppfordres til å ta stilling til det ved fornyelse av Forsikringsavtalen i ( se vedlegg)

3 4. ADGANG TIL BEDRIFTEN FOR PENSJONISTER Retningslinjene for kontortilgang/id-kort for pensjonister er som følger: Pensjonister i StatoilHydro ASA gis tilgang til idrettsanlegg utenfor kontorbygningene på følgende måte: Pensjonister henvender seg i betjente resepsjoner, legitimerer seg og får utdelt et midlertid adgangskort kun til bruk i idrettsanleggene. Kortene leveres tilbake etter bruk. På kontorlokasjoner der idrettsanlegget ligger innenfor kontorbygningsmassen gis det tilgang til idrettsanlegg i henhold til egne, lokale prosedyrer ved henvendelse i betjent resepsjon. Bedriften har besluttet at pensjonister generelt skal få utdelt et eget id-kort uten kontortilganger til bruk som legitimasjon ved behov for tilgang til idrettsanlegg/og/eller/øvrig legitimasjonsbehov. Iverksettelse utsettes til selskapets nye logo/navn er på plass ( 1. nov) En utfordring blir å få fotografert de pensjonistene som ønsker et slikt kort og som ikke bor på kontorstedet. Medlemmer av styrene i seniorklubbene skal i tillegg få utstedt adgangskort med bilde slik: Medlemmer i lokale pensjoniststyrer kan tildeles et ID-kort som samtidig gir adgang til dedikert lokale for styrets aktivitet. Godkjenning av tilganger gis av linjeleder i HR v/ Arve Medhus, og skal gjelde i Selskapets kjernetid, kl på hverdager. Omsøking og tildeling av tilganger skal følge Selskapets retningslinjer (SAP) Godkjenningen skal gjelde for 6 måneder om gangen. Om det oppstår problemer i forbindelse med praktisering av disse retningslinjene, bør dette tas opp med plassjefen for vedkommende lokasjon. 5. OBSERVATØRSTATUS I STATOILHYDRO PENSJONSKASSES STYRE. På Seniorforum kom det fram et ønske om å få observatørstatus i StatoilHydro Pensjonskasses styre. Primert var det ønske om styreplass, men en så dette som urealistisk. Bedriften opplyste at Pensjonskassen var regulert av strenge vedtekter. Alle som er medlemmer i pensjonskassen, er valgbare til styret, dvs AFP og 67 /65 års alders pensjonister, men ikke tidligpensjonister. Pensjonistene kan bli medlemmer av styret på følgende måte: - kan komme med på listene som blir satt opp før valget - pensjonistene kan danne egen liste. Bedriften sine representanter vil ikke gå inn for å tildele observatørstatus.

4 6 HJELP TIL STATOIHYDRO SENIORKLUBB ØST. Medlemmene i StatoilHydro seniorklubb Øst har grunnet sin geografi store utfordringer med å nå fram til medlemmene sine. Det gjelder særlig hjelp til trykkeritjenster og utsending av Materiell. Bedriften lovet å ta kontakt med StatoilHydro kontoret i Porsgrunn og få hjelp herfra. Dette er nå gjort. 7 MEDLEMSKAP I SENIORKLUBBENE FOR ANSATTE I STIFTELSER UNDER STATOILHYDRO I realiteten gjelder dette bare ansatte i barnehagene i Stavanger. Stiftelsen er ikke juridisk del av StatoilHydro og dermed heller ikke en del av seniorsystemet selv om pensjonen blir administret av StatoilHydro Pensjonskasse. Pensjonister herfra kan tas opp som medlemmer, og vil etter søknad kunne få tilskudd ORIENTERING TIL KOMMENDE PENSJONISTER OM SENIORKLUBBENE. Tidlig-/alders- og uførepensjonister er ikke inkludert i StatoilHydros velferdsordninger, men kan på eget initiativ melde seg inn i lokale seniorforeninger gjennom å kontakte den relevante forening på Informasjonen er her tilgjengelig under Konserninformasjon Når en person slutter, blir det i utklareringsskjmaet gitt informasjon om seniorklubbene. Videre kan pensjonistforeningene be om lister fra bedriften maks 2 ganger i året. Listene skal bare inneholde navn+adresse+område under følgende forutsetning: - opplysningene skal kun være tilgjengelig for de i seniorklubbene som har saklig behov for det. - opplysningene skal kun brukes til å kontakte det enkelte potensielle medlem en gang - opplysningene skal slettes når det ikke lenger er behov for å lagre disse - oppslysningene skal sikres så godt som mulig 9 TIDSPUNKT FOR INNMELDING AV MEDLEMSSTATUS Pr i dag er det medlemstallet pr 31/12 som danne grunnlag for tilskudd fra selskapet for kommende år. På Seniorforum kom det fram ønske om å flytte dette tidspunktet et stykke inn i neste år siden mange somlet med å melde seg inn ved årsskiftet.problemet har vært større enn det er i dag. Da ordningen med tidligpensjonering nå er avsluttet, vil det bli svært liten avgang av potensielle medlemmer de nærmeste årene. Bedriften ønsker derfor fortsatt å holde på 31/12 som rapporteringsdato

5 10 RETNINGSLINJER FOR REGULERING AV PENSJONEN Pensjonistene i StatoilHydro er delt i 2 grupper. a) tidligpensjonister Fastsettelse av prosentsatsen for regulering av tidligpensjon skjer ved en administrativ beslutning etter en helhetsvurdering der følgende faktorer bl.a vektlegges - lønnsreguleringen i selskapet - den generelle lønns- og prisveksten i samfunnet - andre selskapers regulering av tidligpensjon Reguleringen av tidligpensjonen vil over tid være i størrelsesorden % av rammen for lønnnsoppgjøret. Rammen for lønnsoppgjøret i StatoilHydro ASA var i år 1,5 % og Tidligpensjonen reguleres med 80 % av dette. )( 1,2 %) b) alderspensjonister. Regulering av pensjonene vil her avhenge av pensjonkassens overskudd og skjer i henhold til rammer i lov om foretakspensjon. 11 FELLES WEB-SIDER Fra seniorene sin side var det et ønske om en WEB- side med en felles inngangsportal for alle seniorklubbene. Her kunne StatoilHydro legge inn nyttig informasjon. Dette måtte legges utenfor brannmuren og hver enkelt seniorklubb kunne da koble seg opp med linker til denne. Det er også et ønske om at de som ikke har kompetanse i egen klubb, kan få hjelp av bedriften. Fra bedriften sin side ble det opplyst at de ikke ønsker å bidra til etablering og eventuell drift av systemer utenfor brannmuren. Bedriften har heller ikke ressurser til dette. Seniorklubbene må her kunne hjelpe hverandre. En mulighet vil være å koble seg opp mot Facebook. Dette er et godt og gratis verktøy. StatoilHydro vil også bruke denne teknologien framover. Svaret ansees som endelig. 12 PENSJONISTER SOM MENTORER I REALFAGPROSJEKT I OSLOSKOLEN. For å styrke realistkompetansen i skolen er det inngått et samarbeid mellom StatoilHydro og Osloskolen. Det skal tilsettes 20 realister som i en periode skal undervise i skolen. I denne perioden vil de få betalt et 6 ukers kurs av StatoilHydro. Etter ca 2 år vil de kunne søke på stillinger i bedriften og en regner med at ca halvparten vil bli tilsatt i selskapet. StatoilHydro ønsker pensjonister med som mentorer i dette prosjektet. Denne saken vil bedriften komme tilbake til. 11 SAMARBEIDSPROSJEKT MED FN. Dette er ment som et tilbud til 58+ gruppen i SH Det vil medføre opphold i utviklingsland med språk eller kultur som er relevant for selskapet

6 Målgruppen vi være både teknisk og komersielt personell og vil primært drive on the job training. Lønnen vil ligge på ca 2000 dollars/måned, fritt opphold og reiser. En må normalt binde seg for minst 12 måneder. Det vil snarest bli innkalt til et møte der vi vil få nærmere orientering om prosjektet Paradis Hgr.

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,-

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID Omelett 70,- Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- Tilrettelagt Fritid i Drammen kommune Vi bistår barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til

Detaljer

Høgskolen i Telemark Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen

Høgskolen i Telemark  Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen Høgskolen i Telemark Nils Røttingen Internt notat Journalnr: 2007/289 Dato: 06.11.2009 Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen 1 Sammendrag Porsgrunn kommune har vedtatt å avgiftsbelegge

Detaljer

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering 1 Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL «INNKOMNE SAKER» THON HOTEL VICA 20. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 INNKOMNE SAKER Forslag fra styret i Alta IF Fotball SAK 1 - Allianseidrettslag Allianseidrettlagsmodellen har i vært

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer