MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Ordfører H Jens Johan Hjort Medlem H Kristian Støback FO Wilhelmsen Medlem H Frid Einarsdotter Fossbakk Medlem H Erlend Rian Medlem H Gunnar Pedersen Gruppeleder H Rolleiv Lind Medlem H Magnus Mæland FO Medlem H Isabell Pettersen Vikan Medlem H Alvhild Yttergård FO Medlem H Lars Echroll Medlem H Knut Barman-Jenssen Medlem H Bodil Ridderseth Larsen Medlem H Morten Willumsen FO Medlem H Victoria Braatheen FO Medlem H May-Tordis Simonsen Medlem H Ann Torild Yttergård FO Gruppeleder FRP Jan Blomseth Medlem FRP Tor Egil Sandnes Varaordfører FRP Anni Skogman FO Medlem FRP Bjørn Gunnar Jørgensen Medlem FRP Ole M. Johansen Medlem FRP Charlotte Larsen Gruppeleder V Marie Fangel Medlem V Øystein Nilsen Medlem MDG Brynmor Evans Gruppeleder KRF Helga Marie Bjerke Medlem AP Magnar Nilssen FO Gruppeleder AP Kristin Røymo Medlem AP Brage Larsen Sollund, Medlem AP Gunn Sissel Jaklin Medlem AP Elisabeth Steen Medlem AP Eduardo J da Silva Medlem AP Marta Hofsøy Medlem AP Lene Hansen FO Medlem AP Stein-Gunnar Bondevik FO Medlem AP Roger Ingebrigtsen FO Medlem AP Svenn A.Nielsen FO Gruppeleder SV Gunhild Johansen

2 Medlem SV Ingrid Marie Kielland Gruppeleder RØDT Jens Ingvald Olsen Medlem RØDT Elin Jørgensen Medlem RØDT Hanne Beate Stenvaag Gruppeleder SP Ann-Sissel Enoksen Varamedlem H Elena Rushfeldt Kristian Støback Wilhelmsen Varamedlem H Tor Arne Morskogen Magnus Mæland Varamedlem H Jorunn Bangsund Alvhild Yttergård Varamedlem H Tom Strøm Willeng Morten Willumsen Varamedlem H Arnold Hauan Victoria Braatheen Varamedlem FRP Liv Kronstad Anni Skogman Varamedlem AP Kåre Sørensen Magnar Nilssen Varamedlem AP Beate Larssen Lene Hansen Varamedlem AP Odd Arne Thunberg Stein-Gunnar Bondevik Varamedlem AP Ragni Løkholm Ramberg Roger Ingebrigtsen Varamedlem AP Tone Marie Myklevoll Svenn A.Nielsen Varamedlem AP Sidsel Haldorsen Svenn A.Nielsen Varamedlem H Karen Reinholdtsen Ann Torild Yttergård Varamedlem H Tormod Ingebrigtsen Ann Torild Yttergård = 41 tilstede ved møtestart. Fra byrådet: Byrådsleder Øyvind Hilmarsen, byrådene Anna Amdal Fyhn, Britt Hege Alvarstein, Jonas Stein, Kristoffer Kanestrøm. Isabell Pettersen Vikan ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Innkalling: Godkjent. Tor Egil Sandnes møtte = 42. Beate Larsen møtte = 43. Saksliste: Sak 11/15 ble enstemmig trukket. Jens Ingvald Olsen, Rødt, Kristin Røymo, AP, Gunhild Johansen, SV, Brynmor Evans, MDG, Ann Sissel Enoksen, SP, foreslo: «Med bakgrunn i den politiske streiken mellom kl og kl i dag med hovedparole «Forsvar Arbeidsmiljøloven», tar kommunestyret pause i forhandlingene i samme tidsrom.» Jens Ingvald Olsen, Rødt, foreslo: «Sak 9/15 plan 1746 detaljregulering Mack-kvartalet. Saken trekkes fra sakskartet. Begrunnelse: Det er i strid med gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret å behandle saka. (Fullmaktsreglement for byrådet, 18).» Kristin Røymo, AP, foeslo: «1. Kommunestyret utsetter saken til februarmøtet. 2. Forretningsutvalget forbereder endring av reglementet. 3. Kommunestyret vedtar endring av reglementet før saken kan behandles.» Side 2 av 12

3 Olsens forslag (planen trekkes): Vedtatt med 33 mot 10 stemmer. Røymos forslag bortfaller. Olsen m.fl. forslag: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Sakslista godkjent med disse endringer. Protokoll: Godkjent Interpellasjoner: Fra Eduardo da Silva, AP (nå uavh.): «I et innlegg inntatt i avisen Nordlys 8. januar i år, gjør ordføreren rede for omstendighetene knyttet til et møte som ble avholdt på rådhuset i fjor. Av avisinnlegget fremkommer at ordføreren hadde invitert byråd Jonas Stein, samt en rekke lokale idrettsledere. På møtet deltok også kulturminister Thorhild Widvey og generalsekretær i Norges Idrettsforbund Inge Andersen. Sistnevnt kom til Tromsø samme dag særskilt for å delta på dette møte. Ordføreren skriver at han selv «tok initiativ til møtet». Videre skriver ordføreren at «vi fikk forankret vårt budskap både i departementet og i NIF». Jeg ber ordføreren gjør rede for følgende: - Når og hvordan ble innkalt til dette møte? - Ble det skrevet møtereferat? - Var møtet avklart med byrådslederen på forhånd? Når skjedde det? Med utgangspunkt i denne saken, og i andre lignende situasjoner, er det berettiget å stille spørsmål om ordførerens rolle i et parlamentarisk system. Det er byrådet som har fått delegert myndighet fra kommunestyret. Det er høyst uklart hvorvidt ordføreren har legitimitet eller kompetanse når han på vegne av kommunen innkaller til møter for å behandle eller drøfte saker som klart hører inn under byrådet. Hvis denne type politiske initiativ blir akseptert praksis, vil det føre til en tilsidesettelse av det parlamentariske systemet vi har innført i Tromsø kommune. Det er viktig at ordførerens politiske rolle blir klart avgrenset. Hvis det parlamentariske systemet skal fungere på en tilfredsstillende måte, må vi ha tydelige rammer. Det er ønskelig at dette blir avklart snarest, slik at kommunestyret kan vedta et reglement for utøvelse vervet som ordfører i god tid før en ny ordfører velges i september Forslag til vedtak: I forbindelse med det pågående arbeid med evaluering av parlamentarismen, bes utvalget som er utnevnt av kommunestyret som styringsgruppe for prosjektet om å foreta en vurdering av ordførerens rolle vis-a-vis byrådet.» Ordfører Jens Johan Hjort svarte. «- Når og hvordan ble innkalt til dette møte? Ordfører hadde tatt initiativ til dette møtet i forbindelse med statsrådens besøk. Når statsråder besøker Tromsø vil ordfører og/eller byråd nesten uten unntak møte vedkommende og diskutere saker innen statsrådens fagfelt av betydning for Tromsø kommune. Ordfører inviterte byrådsleder Øyvind Hilmarsen til møtet, men da Hilmarsen var forhindret fra å delta møtte byråd for næring, kultur og idrett Jonas Stein i hans sted. Side 3 av 12

4 Jeg ber om forståelse for at vi har avholdt mange slike møter, og at jeg ikke erindrer alle detaljer. Normalt avtales slike møter i forkant mellom statsrådens og ordførers og/eller byrådens sekretær. Internt avtales deltakelse normalt på mandagsmøter på ordførers kontor mellom ordfører og byrådsleder. På disse møtene koordineres ukens program. - Ble det skrevet møtereferat? Det ble ikke skrevet møtereferat. Det er det heller ikke vanlig å gjøre i denne type møter. - Var møtet avklart med byrådslederen på forhånd? Når skjedde det? Ja, han var som sagt invitert, men kunne ikke møte og sendte stedfortreder. Avklaringen skjedde i forkant av møtet. Jeg kan ikke se annet enn at representanten Da Silva konstruerer et kunstig skille mellom ordfører og byrådsleder. Vår felles oppgave er å forvalte velgernes tillit på beste måte. Vi skal sørge for at kommunens ansatte, Tromsøs innbyggere og byens øvrige aktører har det best mulige tilbud innen rammen av gjeldende regelverk, kommunens økonomi og kommunestyrets vedtak. Ordfører og byrådsleder holder løpende kontakt om aktuelle saker ved jevnlige møter uken igjennom. Oppgavefordelingen har i løpet av de 3 ½ år som har gått fungert godt. Jeg kan opplyse at jeg selv har vært vitne til at den samme oppgavefordeling finner sted mellom Fabian Stang og Stian Berger Røsland i Oslo. Jeg har all grunn til å tro at det samme gjelder i Bergen. Verken byrådsleder eller undertegnede opplever at dette samarbeid, og/eller denne praktiske oppgavefordeling, på noen måte undergraver det parlamentariske system. Tvert imot. Forslaget om avgrensning av ordførers politiske rolle og innføring av tydelige rammer, bærer etter min oppfatning preg av formynderi og bud om manglende tillit til ordførers skjønn. Forslaget om at utvalget som skal vurdere parlamentarismen skal foreta en vurdering av ordførers rolle vis a vis byrådet bør etter min vurdering stemmes ned. Utvalget utfører sine oppgaver basert på en anbudsutlysning, et antatt anbud, og en avtalt pris. Nye oppgaver rokker ved dette. For øvrig er utvalget i ferd med å avslutte sitt arbeid.» Da Silvas forslag: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Ingrid Marie Kielland, SV: «Nei til svekking av arbeidsmiljøloven og søndagsåpne butikker Det foregår nå flere parallelle prosesser i Stortinget i retning av å svekke søndag som fridag for folk flest. Forslaget til endret arbeidsmiljølov (prop 48 L) som behandles våren 2015 inneholder bestemmelser som gjør at flere skal kunne pålegges å arbeide på søndager. Samtidig er det sendt ut høring om endringer i helligdagsloven som innebærer at butikker skal kunne være søndagsåpne hele året. Til sammen kan disse forslagene føre til store endringer i folks hverdagsliv. En generell åpning for søndagsåpne butikker har blitt vurdert som negativt både av arbeidstakerorganisasjonene og av næringsdrivende i Tromsø. Arbeidstakerne ønsker ikke å miste søndag som en felles fridag for flertallet av arbeidsgruppene, og næringslivet ser at søndagsåpne butikker vil føre til økte kostnader uten at inntjeningen vil bli større. Side 4 av 12

5 Lovreguleringen kan likevel tvinge fram søndagsåpent mot partenes vilje. Det vil ikke være lett for hver enkelt butikkeier å velge å holde søndagsstengt dersom konkurrentene har åpent. Innenfor kjøpesentrene vil bestemmelsen om søndagsåpent tas av senterledelsen og butikkene må følge med. En utvikling i retning av søndagsåpne butikker vil også få konsekvenser for andre arbeidstakergrupper. Det vil bl.a. bli økt behov for renhold, vakt-tjenester, hyppigere kollektivtransportavganger og åpne barnehager på søndagene. Resultatet vil være at svært store grupper som nå har normalarbeidsuke kan bli tvunget til å jobbe turnus. Dette er svært uheldig. Forslag til vedtak: Tromsø kommunestyre ønsker å beholde søndag som en mest mulig allmenn fridag. Vi oppfordrer Stortinget til ikke å vedta de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven i retning av mer søndagsjobbing. Samtidig vil vi allerede nå signalisere motstand mot endringer i helligdagsloven.» Byråd Jonas Stein svarte. Kiellands forslag 1. setning: Vedtatt med 27 mot 16 stemmer. Kiellands forslag 2. og 3. setning: Vedtatt med 22 mot 21 stemmer. Tromsø kommunestyre ønsker å beholde søndag som en mest mulig allmenn fridag. Vi oppfordrer Stortinget til ikke å vedta de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven i retning av mer søndagsjobbing. Samtidig vil vi allerede nå signalisere motstand mot endringer i helligdagsloven. Fra Brage L. Sollund/Kristin Røymo: «Tromsø kommune ber stortinget si nei til økt bruk av midlertidighet Regjeringens forslag om mer midlertidig ansettelser (AML14-9) skaper økt usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Derfor er Tromsø kommune uenig i regjeringens forslag til endring av AML. Regjeringen Solberg, med arbeidsminister Robert Eriksson i spissen, foreslår økt adgang til midlertidige ansettelser. Dette vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder. Regjeringspartienes argumentasjon er at endringene vil gi flere muligheten i arbeidslivet. Imidlertid viser forskning fra OECD at resultatet av en slik endring, vil være flere midlertidige ansatte, på bekostning av faste ansatte. I tillegg vises det til at vi ikke får mer fleksibilitet i arbeidslivet. Forslag om fritt bruk av midlertidighet vil bryte med retten til fast ansettelse og ryddigheten i ansettelsesforholdene i arbeidslivet. Særlig betenkelig er det når et slikt forslag fremmes i en situasjon hvor den seriøse delen av arbeidslivet er under sterkt press på grunn av flere useriøse arbeidsgivere og i en tid vi opplever at arbeidslivskriminaliteten øker. Vi mener at regjeringens forslag svekker arbeidstakernes rettigheter og muligheten til å stille krav om et godt arbeidsmiljø. Tromsø kommune ønsker ikke et A- og B-lag i norsk arbeidsliv. Side 5 av 12

6 Videre svekker forslaget likestillingen i form av at kvinner allerede er overrepresentert blant de midlertidig ansatte. I følge Arbeidstilsynet, øke risikoen for arbeidsulykker og sykdom, når andelen midlertidige ansettelser øker. Kompetansen og kompetansehevingen til faste ansatte er bedre enn hos midlertidige ansatte, slik vil en endring også kunne svekke kompetansen i bedrifter og virksomheter. Tromsø har allerede i dag et presset boligmarkedet for mange. Med flere midlertidige ansettelser frykter vi det blir enda vanskeligere å få lån til etablering av egen bolig. I neste omgang vil økt press på det private leiemarkedet føre til ytterligere press på kommunens utleieboliger. Det Tromsø har underkapasitet på leieboliger, og denne underkapasiteten skaper prisøkning også i eiemarkedet. Arbeidstakerorganisasjonene, med LO, YS og Unio i spissen, står sammen i mot forslaget til ny AML. Arbeidstakerorganisasjonene har heller ikke vært inkludert i prosessen, noe som både fremstår som historisk uvanlig og kunnskapsløst av regjeringen. Tromsø kommune ønsker ikke disse endringene i arbeidsmiljøloven. Vi ser over til våre naboer i Sverige som med mer liberale regler har fått en dobbel så stor andel midlertidige ansettelser og en dobbelt så stor arbeidsledighet. Ikke minst er ungdomsledigheten svært høy. Hvis et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Tromsø kommune som arbeidsgiver ønske å følge 14-9 i nåværende Arbeidsmiljølov. Forslag til vedtak: Interpellasjonen vedtas og oversendes Stortinget.» Byråd Jonas Stein svarte. Sollund/Røymos forslag fikk 19 mot 24 stemmer og falt. Karen Reinholdtsen fratrådte = 42. Tormod Ingebrigtsen tiltrådte = 43. 1/15 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLER 2014 Det ble stemt enkeltvis over habiliteten til følgende representanter: Bjørn Gunnar Jørgensen, Rolleiv Lind, Ragnhild Løkholm Ramberg, Frid Fossbakk, Brynmor Evans, Gunnar Pedersen, Tormod Ingebrigtsen, Kristin Røymo, Ole M. Johansen, Helga Marie Bjerke, Tor Arne Morskogen, Tor Egil Sandnes, Charlotte Larsen og Tom Strøm. Alle voteringene var enstemmige og samtlige ble erklært habil. Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 6 av 12

7 Vedlagte generalforsamlingsprotokoller for 2014 tas til orientering. I tillegg vedlegges generalforsamlingsprotokoller fra Ryaforbindelsen, og Hurtigruta ASA. 2/15 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Tone Marie Myklevoll permittert = 42. Sidsel Haldorsen møtte = 43. Jens Ingvald Olsen, Rødt, foreslo: «Punkt 2 under «Endring side 5» strykes: 1.«Politiske rådgivere» strykes fra setningen «Byrådsleder, byråd, og politiske rådgivere uttaler seg om osv» Setningen blir de Byrådsleder og byråd uttaler seg om.. 2. Politisk rådgiver kan uttale seg på byrådens vegne i saker innen innenfor eget fagfelt når det er avklart med ansvarlig byråd.» Kristin Røymo, AP, foreslo: «1. Tillegg til punkt side 5: Når politiske rådgivere uttaler seg er det å betrakte som byrådets politiske mening. 2. Implementeres i strategien: Ordfører er ansvarlig for informasjon og kommunikasjon om arbeidet som foregår i kommunestyret. Ordfører og komiteledere er ansvarlig for kommunikasjon om arbeidet som foregår i kommunestyrets komiteer. Olsens forslag: Fikk3 mot 40 stemmer og falt. Innstillingen: Enstemmig vedtatt. Røymos forslag pkt. 1: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Røymos forslag pkt. 2: Fikk 12 mor 31 stemmer og falt. Kommunikasjonsstrategien for vedtas med følgende tillegg: Tillegg til kommunikasjonsstrategien side 6, under overskriften Styrke intern kommunikasjon, går inn etter første setning. Godt informerte medarbeidere i alle ledd gir bedre forståelse av og forankring for vedtak. Dette vil også være med på å legge grunnlaget for bedre kommunikasjon til tjenestemottakere og eksterne aktører. Endring side 5 1.«Politiske rådgivere» strykes fra setningen «Byrådsleder, byråd, og politiske rådgivere uttaler seg om osv» Setningen blir de Byrådsleder og byråd uttaler seg om.. 2. Politisk rådgiver kan uttale seg på byrådens vegne i saker innen innenfor eget fagfelt når det er avklart med ansvarlig byråd. Retningslinjer for kontakt med media vedtas. Side 7 av 12

8 Retningslinjer for bruk av sosiale medier vedtas. 3/15 SLUTTRAPPORT ARCTIC RACE OF NORWAY 2014, TROMSØ Jens Ingvald Olsen, Rødt, foreslo: «Tillegg til innstillingen: Byrådet utarbeider en egen rapport for kommunestyret der timeverkforbruk og annen ressursbruk innen eget budsjett hos bydrift framgår i forbindelse med arrangementet Arctic Race of Norway 2014, Tromsø.» Innstillingen enstemmig vedtatt. Olsens forslag: Fikk 12 mot 31 stemmer og falt. Sluttrapport Artic Race 2014 taes til orientering. 4/15 HØRING - ENDRING I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER Hanne Stenvaag, Rødt, foreslo: «1. Tromsø kommune kartlegger sammenheng mellom lav inntekt og bruk av SFO i kommunen. 2. Tromsø kommune vurderer å innføre redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier for SFO.» Brage L. Sollund, AP, foreslo: «Tillegg til innspill knyttet til administrasjon av endring i forskrift. Tromsø kommune mener: Tromsø kommune mener det viktigste i barnehageutbyggingen er lav makspris og en fortsatt satsning på barnehageutbygging. Tromsø kommune arbeider for fortløpende opptak, og vil starte med to opptak i året, samt styrke kvaliteten i barnehagen. Vi vil derfor at det skal være flere pedagoger og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen. Vi vil legge til rette for at flere ansatte øke sin kompetanse, og styrke muligheten for at ansatte kan ta førskolelærerutdanning. For å få til dette må vil bruke minst mulig tid på administrasjon. Tromsø kommune frykter begge forslagene vil gi vesentlig mer byråkrati. For å oppnå sosial utjamning, så må regjeringen sikre enkle søknadsmuligheter, slik at foreldre/foresatte med lav inntekt får redusert kostnad. I tillegg må regjeringen etablere ordninger slik at barn kan delta på fritidsaktiviteter. Tromsø kommune foreslår at regjeringen reverserer kuttet i barnetrygd til uføre. Sosial utjamning er viktig, og særlig ovenfor barn som lever i fattigdom, og vi mener regjeringen heller skal styrke de tiltakene vi allerede har fremfor å lage et nytt byråkrati i kommunene. Tilleggspunkt konklusjon: Tromsø kommune vil advare mot å etablere ordninger som øker byråkratiet unødvendig.» Side 8 av 12

9 (Elisabeth Steen ute ved voteringen = 42) Innstillingen: Enstemmig vedtatt. Stenvaags forslag pkt. 1: Vedtatt med 22 mot 20 stemmer. Stenvaags forslag pkt. 2: Fikk 17 mot 25 stemmer og falt. Røymos forslag: Fikk 17 mot 25 stemmer og falt. Tromsø kommune gir sin tilslutning til forslag til endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager slik det fremgår i kommunens høringsuttalelse. Tromsø kommune kartlegger sammenheng mellom lav inntekt og bruk av SFO i kommunen. 5/15 HØRING - ENDRINGER I INTRODUKSJONSLOVEN - FOR ØKT KVALITET OG BEDRE GJENNOMFØRING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET OG OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Eduardo da Silva, AP (nå uavh.), foreslo: «Tromsø kommune slutter seg til departementets endringsforslag, jfr. Pkt. 1.5 i Høringsnotatet.» Elin Jørgensen, Rødt, foreslo: «Tromsø kommune støtter forslaget om rett til permisjon ved overgang til arbeid eller utdanning med mulighet for deltakerne til å komme tilbake til introduksjonsprogrammet dersom de skulle ha behov for det.» Innstillingen mot da Silva/Jørgensens forslag: da Silva/Jørgensens forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen: Enstemmig vedtatt. Tromsø kommune avgir høringsuttalelse sak «endring i introduksjonsloven» slik det framkommer av saksfremlegget med følgende tillegg: Tromsø kommune slutter seg til departementets endringsforslag, jfr. Pkt. 1.5 i Høringsnotatet. Tromsø kommune støtter forslaget om rett til permisjon ved overgang til arbeid eller utdanning med mulighet for deltakerne til å komme tilbake til introduksjonsprogrammet dersom de skulle ha behov for det. 6/15 UNGDATA - RESULTATER AV SPØRREUNDERSØKELSE PÅ UNGDOMSTRINNET? Side 9 av 12

10 Saken utsatt til neste møte. Saken utsatt til neste møte. 7/15 STRATEGI - FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV ENPROSENTMILJØER Saken utsatt til neste møte. Saken utsatt til neste møte. 8/15 KONTROLLUTVALGSSAK 95/14 - OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET I GRUNNSKOLEN Saken utsatt til neste møte. Saken utsatt til neste møte. 9/15 PLAN DETALJREGULERING MACK-KVARTALET Saken trukket. Saken trukket. 10/ REGULERINGSPLAN FOR COOP ELVERHØY - ENDELIG VEDTAK MED KORREKT PLANKART Brynmor Evans, MDG, foreslo: «MDG foreslår at det etableres fortau med veiskulder på østsiden av Christian VII s gate i forlengelse av GG3 mot Nord med tilknytning til GG5.» Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 10 av 12

11 Evans forslag: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Reguleringsplan for Coop Elverhøy, plan 1812 med korrekt plankart av , vedtas. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens /15 OPPNEVNING AV BA-BY-LE Saken trukket. Saken trukket. 12/15 SØKNADER OM FRITAK SOM MEDDOMMER OG NYVALG I PERIODEN Innstillingen enstemmig vedtatt. Nord-Troms tingrett: Kvinner: 1. Edith Holm innvilges fritak som meddommer i Nord-Troms tingrett. 2. Irene Segelvik innvilges fritak som meddommer i Nord-Troms tingrett. 3. Elisabeth Opsvik innvilges fritak som meddommer i Nord-Troms tingrett. 4. Birgitte Pettersen innvilges fritak som meddommer i Nord-Troms tingrett. Som nye meddommere velges: 1. Eva H.K. Fosland, Eineveien 71, 9100 Kvaløysletta 2. Anita Lyngdal, Langnesveien 2A, 9012 Tromsø 3. Tone-Kristin Hoff, Stakkevollveien 100 U, 9010 Tromsø 4. Maria Lyngsmark, Rektor Qvigstadsgt. 21, 9009 Tromsø, velges til og med /15 SØKNAD OM FRITAK SOM LAGRETTEMEDLEM OG NYTT VALG UT 2016 Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 11 av 12

12 Hålogaland lagmannsrett: Menn: 1. Markus Arentsen innvilges fritak som lagrettemedlem i perioden Som nye lagrettemedlemmer velges: 1. Halgeir Ringjord, Midtgårdveien 50, 9105 Kvaløya 14/15 OVERORDNA PLAN FOR BEREDSKAP OG KRISEHANDTERING Kristin Røymo, AP, foreslo: «Tromsø kommune skal prioritere å delta på de årlige øvelsene som arrangeres av UNN, når det er naturlig. Dette må inkludere hele kommunens infrastruktur som kriseledelse og krisestab, samt de delene av kommunens virksomheter som naturlig bør delta på den spesifikke øvelsen.» Ragni Løkholm Ramberg permittert = 42. Innstillingen: Enstemmig vedtatt. Røymos forslag: Fikk 17 mot 25 stemmer og falt. Overordnet plan for krisehåndtering og beredskap vedtas. Møtet hevet, kl Jens Johan Hjort (s.) Ordfører Inger Thomassen (s.) Sekr. Side 12 av 12

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2017 Tid: 12:00 14:27 Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Ordfører AP Kristin Røymo Varaordfører AP Jarle Aarbakke

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 24.03.2015 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 24.03.2015 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 24.03.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, byrådsalen

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, byrådsalen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, byrådsalen 16.2.2016 12.00 15.40 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tid: 18:30 19:35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Kl 10.000 Sted Tromsø kommune, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.30 Sted Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: kl 12.00 19.20 Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Ordfører H Jens Johan Hjort FO Medlem H Kristian Støback

Detaljer

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor Protokoll Regionrådsmøte 18.-19. september 2014 Rica Ishavshotell Møtet var to-delt. Første dag åpnet med utsatt årsmøte. Årsmøtet ble avsluttet kl. 10.50. Deretter ble ordinært regionrådsmøte gjennomført,

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 15.11.06 15.30 20.35 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Andre Rolleiv O Lind Bjørnar Østgård

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.13. Til stede under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje)

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje) TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje) 10.5.2016 12.00 16.05 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 15.3.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP)

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP) REGIONRÅDSMØTE: Møtested: Tromsø, rådhuset, møterom 5 A07 Møtedato: 4.4.2014 Klokkeslett: 10.00 PROTOKOLL Tilstede på møtet: Balsfjord kommune: Karlsøy kommune: Tromsø kommune: Varaordfører, Oddvar Skogli

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Byrådssalen Møtedato: 13.08.2013 Tid: 12:30-16:07 Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Medlem KOM Kristian Støback

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Asvo, Fr.Langesgt. 13. Møtedato: 16.09.2013 Tid: 12:30 15:45 - Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Medlem KOM Kristian

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Idar Jensen Esben Nielsen William Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 31.10.2006 Tid: 19:30-20:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under opprop:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: 05.02.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje)

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 (5. etasje) 19.4.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 12.5.2015 13.00 16.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen 15.5.2012 10.00 15.20 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Edmund Kristoffersen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

Innkaling og sakliste, utsendt 9.4.15 ble godkjent. Merknad til innkallingen fra Lars Arne Pedersen, Ap: Kommunereformen mangler som egen sak.

Innkaling og sakliste, utsendt 9.4.15 ble godkjent. Merknad til innkallingen fra Lars Arne Pedersen, Ap: Kommunereformen mangler som egen sak. Innkaling og sakliste, utsendt 9.4.15 ble godkjent. Merknad til innkallingen fra Lars Arne Pedersen, Ap: Kommunereformen mangler som egen sak. ORIENTERING: Innbyggerundersøkelse kommunereformen v/telemarksforskning;

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.01.2017 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen Gudrun Hansen Jon Arne Jørstad

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen Gudrun Hansen Jon Arne Jørstad TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 10.11.2015 13.00 16.40 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 05.12.2007 FRA SAKSNR: 63/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 68/07 TIL KL: 17.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede: Fra byrådet:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.03.2017 Sak: 57/17 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 - TIL ENDELIG VEDTAK

Detaljer

Yngve Voktor. Daglig leder

Yngve Voktor. Daglig leder Protokoll Regionrådsmøte Dato: 12. desember 2014 Møtested: Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune: Ordfører, Hanny Ditlefsen (RRR) og varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) Balsfjord

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 12.03.2014 Tid: 18:00-20:15 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Medlem Lars Arne Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 0915 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.05.2017 Tid: 19:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Gro Eli Svendsen Slemmen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.01.2009 Tid: Kl. 09.00 kl. 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 08.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Medlem LE-SP Torkil

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Morten Stene ORD NAAP Terje Tranaas MEDL NAAP Amund Lein MEDL NAH Lill Th. Sandvik Solvi MEDL NAV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Morten Stene ORD NAAP Terje Tranaas MEDL NAAP Amund Lein MEDL NAH Lill Th. Sandvik Solvi MEDL NAV Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjersti Tommelstad

Detaljer

Møteprotokoll for Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll for Partssammensatt utvalg Møtedato: 18.09.2017 Møtested: Trøgstad kommunehus Møtetid: 15:00-17:00 Møteprotokoll for Partssammensatt utvalg Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anita Toverud - LO, Anja Bredal - Akademikerne,

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 02.06.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 29.4.2009 Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 72-76 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19.20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 14.5.2013 12.00 15.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Edmund Kristoffersen Tor Zachariassen

Detaljer

SP SP Arnfinn Holand Medlem AP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Åsmund Nilsen Medlem V Amalie Hansen Sønnesyn Medlem V Mari-Anne Hoff Medlem SV

SP SP Arnfinn Holand Medlem AP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Åsmund Nilsen Medlem V Amalie Hansen Sønnesyn Medlem V Mari-Anne Hoff Medlem SV Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 11:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Ole Kristian

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

Møteprotokoll for PSU fellesnemnda 5K

Møteprotokoll for PSU fellesnemnda 5K Møtedato: 18.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen- Trøgstad Møtetid: 15:00-17:00 Møteprotokoll for PSU fellesnemnda 5K Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Elisabeth Gundersen (Eidsberg- Sp), Kjell

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 49-52 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Fredriksvern verft, Stavern, møterom i Smia Møtedato: Tidspunkt: Kl 16:00-18:15

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Fredriksvern verft, Stavern, møterom i Smia Møtedato: Tidspunkt: Kl 16:00-18:15 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Fredriksvern verft, Stavern, møterom i Smia Møtedato: 14.06.2016 Tidspunkt: Kl 16:00-18:15 Til behandling: Saksliste nr. 6/16 Medlemmer: Erik Andreas

Detaljer