av barnehage i Bærum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av barnehage i Bærum"

Transkript

1 BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008

2 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av barnehage Side 3 ulike eier-/selskapsformer Side 4 Foreldreråd, samarbeidsutvalg og eierstyret Side 4 Areal Side 4 Vedtekter Side 4 Bemanning Side 4 Internkontroll Side 4 Brønnøysundregisteret Side 5 Skatt og trygd Side 5 Drift (budsjett/tilskudd/forsikring) Side 5 Kommunal garanti for lån Side 6 Husbanklån Side 7 Myndighetenes krav til søknader Side 8 I. Barnehagekontoret Side 8 II. Miljørettet helsevern Side 9 III. Plan- og bygningstjenesten Side 10 Saksgang ved etablering av barnehage Side 12 Etablering av ny barnehage - eksempel Side 12 Oversikt over lovverk, nyttige adresser, veiledninger, Side 14 informasjonsmateriell m.v. Forord Barnehagesektoren har vært i sterk utvikling de siste årene. Før regnet kommunen med at 80 prosents dekning ville gi full barnehagedekning, mens tallene nå viser at det er 92 prosent som ønsker barnehageplass. Per februar 2008 var det ca. 600 barn på venteliste i kommunen. 1. februar 2004 ble det satt i gang et prosjekt som heter Full barnehagedekning i Bærum. Hensikten med prosjektet er å kartlegge muligheter for å etablere nye barnehageplasser ved å: Bedre effektutnyttelsen av lokalene til eksisterende kommunale barnehager Vurdere omregulering av egnede tomter til barnehageformål Bygge nye kommunale og private barnehager Bygge på eksisterende barnehager Vurdere eksisterende kommunale og private bygg for barnhageformål Erfaringer fra opptak i kommunale barnehager viser at foreldre i første rekke ønsker å benytte barnehageplasser i nærmiljøet. Det vil derfor være viktig at etablering av nye barnehageplasser i størst mulig grad skjer i områder hvor behovet er størst. Alternativt at etablering skjer i sentrale områder, slik at de ligger i hensiktsmessige transportruter for foreldrene, selv om dette medfører etablering der nærområdets behov er dekket. Denne veilederen er laget for dem som ønsker å etablere barnehage eller utvide eksisterende barnehage, enten ved nybygg, tilbygg eller ved å ta i bruk tilleggsarealer. For familiebarnehager er det utarbeidet en egen brosjyre som er tilgjengelig på Generelt ved etablering av barnehage Veilederen er et resultat av et samarbeid mellom Barnehagekontoret, Plan-og bygningstjenestene, Folkehelsekontoret (Miljørettet helsevern) og Avd. Eiendom i Bærum kommune. Før en barnehage åpner må den være godkjent. Virksomheter som tilfredsstiller gjeldende krav til barnehage har rett til godkjenning. Det er nødvendig med godkjenninger etter flere lovverk. Planseksjonen gir tillatelser etter Plan- og bygningsloven med forskrifter, og Kontor for miljørettet helsevern gir godkjenning etter Kommunehelsetjenesteloven med forskrifter. Barnehagekontoret gir så den endelige godkjenningen etter Barnehageloven. Det er av stor betydning at man så tidlig som mulig avklarer sentrale punkter hos de ulike godkjenningsinstansene. Barnehagen skal bl.a. ha driftsbudsjett, vedtekter, bemanningsplan, styringsverk og internkontroll. Regelverkene skal bidra til gode barnehager som gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagene skal skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

3 Ulike eier-/selskapsformer I praksis er det tre hovedformer som kan velges for organisering av mindre bedrifter: aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltmannsforetak. Det er ikke mulig å si generelt hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig. Ofte er det snakk om en avveining mellom risiko og inntjening. Valget av selskapsform har betydning for skatte- og avgiftsforhold og trygderettigheter. Det er derfor viktig å vurdere alternativene nøye. Se også Foreldreråd, samarbeidsutvalg og eierstyret Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, bl.a. for å sikre samarbeidet med barnas hjem. Det å eie en barnehage medfører mye ansvar (f.eks. arbeidsgiveransvar) og det er derfor naturlig å opprette et eierstyre som tar seg av dette. Dette gjelder spesielt i foreldredrevne barnehager. Se også Barnehageloven 4 og 5. Areal Barnehagens eier må fastsette egne bestemmelser om arealutnyttelse, d.v.s. antall kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal per barn. Dette gjøres på bakgrunn av normer i regelverket, samt retningslinjer for Bærum kommune. I den endelige godkjenningen av barnehagen fastslås det hvor stort netto leke- og oppholdsareal barnehagen tilbyr barna. Vedtekter Alle barnehager skal ha vedtekter som gir opplysninger som er av betydning for foreldres/ foresattes forhold til barnehagen. Innholdet i vedtektene er nærmere beskrevet i barnehagelovens 7. Utkast til vedtekter skal legges frem ved søknad om godkjenning til Barnehagekontoret. Endelige vedtekter sendes kommunen til orientering. Barnehagekontoret har utarbeidet forslag til vedtekter som er tilgjengelig på internett: som gjelder for barnehagen. Det er få snarveier til et godt internkontrollsystem, da det må tilpasses den enkelte virksomhet. Det er likevel utarbeidet et forslag til internkontrollsystem som er tilgjengelig på internett: Brønnøysundregisteret All næringsvirksomhet av økonomisk karakter skal registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er eier/eierstyrets ansvar at barnehagevirksomheten blir registrert. Skatt og trygd Det er kemneren/kommunekassereren som er skatteoppkrever. Ta kontakt med ligningskontoret i Bærum for avklaring av skatte-og avgiftsregler som gjelder for din virksomhet. Dersom barnehage skal ansette personell får eier/eierstyret et arbeidsgiveransvar og har meldeplikt til trygdekontoret. NAV Bærum trygdekontor forvalter også avtaler om frivillig yrkesskadetrygd og forsikring for tillegg til sykepenger og fødselspenger for selvstendig næringsdrivende. Ta kontakt med trygdekontoret i Bærum for mer informasjon eller les mer på internett: Drift Drift av barnehagen finansieres gjennom statstilskudd, foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. I tillegg finnes det ulike kommunale driftstilskudd som varierer fra kommune til kommune, så som tilskudd til tiltak for barn med spesielle behov. Videre gis det et investeringstilskudd som er et engangstilskudd fra staten, til nyetablerte barnehageplasser. Formålet med tilskuddsordningen er at den skal bidra til å nå målet om full barnehagedekning, ved at eier får dekket deler av anleggskostnadene og derved reduserer finansieringsbehovet. Det er ikke bestemt hvor lenge denne tilskuddsordningen vil gjelde. Bemanning Barnehagen skal ha en styrer som har den daglige ledelsen. Det skal være én pedagogisk leder pr barn når barna er over tre år (pr. 7-9 barn når barna er under tre år) og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. Både styrer og pedagogiske ledere skal ha førskoleutdanning. Det kan i visse tilfeller dispenseres fra dette kravet (se forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder). Den samlede bemanningen må være tilstrekkelig i forhold til antall barn, barnas alder og oppholdstid og eventuelle særlige behov og andre forhold, slik at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Internkontroll Alle barnehager skal ha et internkontrollsystem som både ivaretar de ansatte og barnas arbeidsmiljø. 4 Dette er et krav i internkontrollforskriften og i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Mange barnehager vil i tillegg også ha krav til internkontroll etter Matloven. Det anbefales at alle 5 internkontrollkravene innarbeides i ett system for hele barnehagen. Det er eier av barnehagen som skal påse at dette er etablert. Styrer er ansvarlig for å følge internkontrollsystemet gjennom de regelverk

4 Budsjett I forbindelse med utbygging av barnehagen, må det utarbeides en finansieringsplan som viser hvordan selve utbyggingen skal finansieres. I tillegg må det lages et driftsbudsjett som i detalj viser alle utgifter og inntekter. Drifts- kostnadene i barnehagen utover renter og avdrag, vil variere bl.a. i forhold til bemanning, antall plasser over og under tre år, åpningstid og barnas oppholdstid. Personalutgifter utgjør vanligvis % av barnehagens driftsutgifter. - Tilskudd For å ha rett til tilskudd må barnehagen være godkjent. Alle søknader om tilskudd skal fremmes av barnehageeier. Søknadsskjema fungerer som søknad om statstilskudd, og sendes økonomi & styring i kommunen, sammen med barnehagens budsjett og kopi av godkjenningsbrevet. Statstilskuddet vil variere i forhold til antall barn, oppholdstid og barnas alder. Det kommunale tilskuddet beregnes etter innsendelse av søknad om statstilskudd. Barnehagens budsjett og barnetall danner grunnlag for støtten - Foreldrebetaling Foreldrebetalingen er den tredje inntektskilden til barnehagen. I 2005 kom forskrift om foreldrebetaling som gir regler for fastsettelse av foreldrebetalingen i alle godkjenningspliktige virksomheter. Maksimalgrensen fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak, og foreldrebetalingen for en plass i barnehagen kan i utgangspunktet ikke settes høyere enn maksimalgrensen. Betaling for kost kan komme i tillegg. Forsikring I Bærum er alle barn som går i godkjente barnehager, enten de er kommunale eller private, dekket gjennom en kollektiv ulykkesforsikring. I tillegg er eier/eierstyret er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Kommunen gir lånegaranti til private barnehager. Følgende garantier er aktuelle: * I de tilfeller det bygges på kommunal tomt, kan utbygger søke om adgang til pantsettelse av festekontrakten som sikkerhet for byggelån. * Normalt vil barnehagen bli finansiert med lån i Den Norske Stats Husbank gjennom et 1. prioritets pantelån med kommunal garanti. Normal nedbetalingstid er 32 år. * I tillegg kan det søkes om garanti for 2. prioritets pantelån med 20 års nedbetalingstid. Det er en forutsetning at det inngås avtale med kommunen med nærmere betingelser for feste av tomt og garanti. Avtalen skal bl.a. sikre kommunen rett til innsyn i driftsregnskapene. Husbanklån I utgangspunktet kan alle kommuner, enkeltpersoner, selskaper, stiftelser o.l. få lån i Husbanken. Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Lån kan gis til: a. Oppføring av nye barnehager b. Tilbygg til barnehager c. Kjøp og utbedring av bygning eller del av bygning som tas i bruk som barnehage d. Utbedring av barnehager som er eldre enn 15 år. Lån kan også gis uavhengig av barnehagens alder dersom låneformålet enten er å bedre et dårlig inneklima eller å gi bedre tilrettelegging for funksjonshemmede. For at lån skal kunne innvilges må f.eks. lokalene benyttes til barnehageformål minst 20 timer i uken og kommunen må ha anbefalt prosjektet. Ved opphør eller endring i barnehagens virksomhet, forfaller lånet til betaling hvis den nye virksomheten ikke kommer inn under Husbankens låneordninger. Adresse til Husbanken finner du bakerst i denne veilederen. Kommunal garanti for lån Mange private barnehager etableres på kommunal grunn. Dersom tomten er regulert vil kommunen ha vurdert at egnethet og størrelse er tilfredsstillende. Eier/eierstyret får disposisjonsrett til tomten gjennom inngåelse av en festekontrakt til en symbolsk pris (kr. 1,- pr. år). Festekontrakten er stramt klausulert for sammen med reguleringen å sikre barnehageformålet. Eier/eierstyret er ansvarlig for å besørge tilrettelegging av tomten og oppføring av bygningen med utelekeapparater. 6 7

5 Myndighetenes krav til søknader Det er primært tre kommunale kontorer barnehagesøker må forholde seg til. Barnehagekontoret, Folkehelsekontoret (miljørettet helsevern) og Plan-og bygningstjenestene. Nedenfor følger en kort presentasjon av disse og en oversikt over hvilke opplysninger og vedlegg som skal følge søknaden til det enkelte kontor. I. BARNEHAGEKONTORET Etablering av barnehager skal godkjennes av Barnehagekontoret etter lov om barnehager. Før vedtak etter denne loven fattes, skal vilkår stilt i eller med hjemmel i annet lovverk være klarlagt. Dette kan være tillatelser fra Plan-og bygningstjenesten etter planog bygningsloven med forskrifter, og/eller godkjenning av Folkehelsekontoret, etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene. Videre er det nødvendig med samtykke fra Arbeidstilsynet, Branntilsynet og Eiendomsavdelingen i kommunen, avhengig av søknadens innhold. Barnehagekontoret skal påse at lokaler og uteområdet tilfredsstiller krav til barnehage, og fastsetter netto leke- og oppholdsareal, sammen med eier. Det kan settes begrensninger for barnas alder og oppholdstid. Søknad om godkjenning av barnehage etter lov om barnehager. Søknad om godkjenning sendes Barnehagekontoret. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Søknaden sendes av barnehagens styre/interimsstyre. Styret utpeker en kontaktperson. Ved søknad om godkjenning av utvidelse av eksisterende barnehager er det ikke nødvendig å sende inn opplysninger som allerede foreligger. Søknad om etablering av ny barnehage må inneholde følgende opplysninger: * Lokalisering * Eierforhold * Dokumentert behov for nye plasser i det aktuelle området * Barnehagens organisering * Barnehagens størrelse og utforming * Arealnorm per barn jfr. Merknader til Lov om barnehager 10 * Antall barn og aldersfordeling (over og under 3 år), evt. delte plasser o.l. * Bemanningsplan jfr. Lov om barnehager 17 og 18. * Åpningstider * Målsatte tegninger og utomhusplan * Forslag til vedtekter jfr. kommunens forslag til vedtekter (www.baerum.kommune.no/barnehager) * Forslag til finansieringsplan, nedbetalingsplan og detaljert driftsbudsjett med stillingsstørrelser * Ønsket oppstartdato Mer informasjon: II. MILJØRETTET HELSEVERN Etablering av nye barnehager eller utvidelser av eksisterende barnehager er søknadspliktig etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern skal gjennom godkjenning og tilsyn ivareta barnas arbeidsmiljø. Søknad om godkjenning av barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Søknad om godkjenning sendes Miljørettet helsevern av eier/eierstyret, når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomhet. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for nyetableringer. Ved valg av beliggenhet må det tas tilstrekkelig hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt utforming og topografi. Eier/eierstyret skal i søknaden fremlegge dokumentasjon som viser hvordan det skal sikres at barnehagen planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette betyr i praksis en redegjørelse i forhold til alle bestemmelsene i forskriften. Veileder til forskriften (IK-2619) fra Sosial- og helsedirektoratet, tlf , e-post: er et nødvendig hjelpemiddel til å utarbeide søknaden. Følgende opplysninger skal normalt følge søknaden: * Beskrivelse av virksomheten, herunder opplysninger om hvor mange barn som skal gå i barnehagen * Fremdriftsplan for etableringen av barnehagen * Oversikt over de dokumenter virksomheten har benyttet som underlagsdokumentasjon for søknaden, f.eks. relevant regelverk, anerkjente normer/standarder og veiledning osv. * Oversikt over spesielle forhold som er av betydning for barnas helse, f.eks. spesiell beliggenhet, utearealer, bygningsmessig utforming osv. * Beskrivelse av omfang av og resultater/konklusjoner fra målinger/kartlegging etc. * Beskrivelse av evt. avvik fra forskriftskrav * Beskrivelse av håndtering av evt. avvik, dvs. beskrivelse av tiltak for å etterleve kravet i forskriften * Plan for videre oppfølging/kontroll * Tegninger av bygget og utomhusplan * Beskrivelse av internkontrollsystemet for barnas arbeidsmiljø Søknaden kan med fordel sendes samtidig med at søknad om rammetillatelse /byggetillatelse sendes til Plan-og bygningstjenestene v/ Byggesak. Når Byggesak har gitt byggetillatelse vil godkjenning etter forskriften kunne gis. Søknaden vil bli gitt prioritet, men mangelfull søknad vil forlenge saksbehandlingstiden. Godkjenning blir lagt til grunn for Barnehagekontorets godkjenning etter lov om barnehager. Mer informasjon: E-post: Telefon/faks: / Besøksadresse: Budstikkagården, Rådmann Halmrastsvei 2, Sandvika 8 9 E-post: Telefon/faks: / Besøksadresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, Sandvika

6 III. PLAN-OG BYGNINGS-TJENESTENE Etablering av nye barnehager eller bruksendring av eksisterende lokaler er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens 93. Før du starter planleggingen bør du undersøke med Plan-og bygningstjenesten hva tomten er regulert til, dvs. hva eiendommen kan utnyttes til (f.eks. bolig, forretning, kontor, industri, offentlig bygning barnehage osv.). Det anbefales å enten snakke med servicevakten eller bestille tid til forhåndskonferanse. Krav om reguleringsplan I noen tilfeller kan det tenkes at eiendommen må reguleres eller omreguleres før man kan søke om byggetillatelse. Dette vil f.eks. være tilfelle hvis eiendommen fra før er regulert til noe annet enn barnehage eller hvis eiendommen er uregulert. Behandling av reguleringsplan er mer omfattende og tar lengre tid enn å behandle byggesøknader. De skal ligge ute til offentlig ettersyn, behandles to ganger i Plan-og miljøutvalget (før og etter offentlig ettersyn), og så i formannskapet og kommunestyret. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, dvs. arkitektkontor e.l. Ved behov for regulering bør man først sende en forespørsel til Plan-og miljøavdelingen for å avholde møte. Infoskriv som fås hos Plan-og bygningstjenesten: * Om utarbeidelse av planer * Framgangsmåten ved søknad om bygging * Forhåndskonferanser i plan- og byggesaker * Bruksendring * Orientering om søknad om rammetillatelse * Orientering om søknad om igangsettingstillatelse * Orientering om ett-trinnssøknad og enkle tiltak * Søknad om dispensasjon * Veiledning om familiebarnehage * Gode råd for deg som skal bygge Mer informasjon: E-post: Telefon/faks: / Besøksadresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, Sandvika Søknad om byggetillatelse Hva må du som eier (tiltakshaver) gjøre før du kan starte å bygge en barnehage eller ta i bruk et eksisterende bygg/lokale som ikke er godkjent som barnehage (dvs. bruksendring)? 1. Skaffe deg en ansvarlig søker som skal stå for innsending av byggesøknaden, dvs. et kvalifisert foretak/firma (arkitektkontor, ingeniørfirma, byggmester e.l.) Dette foretaket vil sørge for at søknaden blir riktig utformet og tilstrekkelig dokumentert. Tiltakshaver må sammen med ansvarlig søker sørge for at det blir engasjert faglig dyktige foretak til prosjektering og utførelse, samt til kontrolloppgaver. 2. En byggesøknad skal i hovedsak inneholde følgende: Søknadsskjema, situasjonskart, tegninger, gjenpart av nabovarsel, søknader om ansvarsrett, planer, kontrollerklæringer, evt. dispensasjons søknad. 3. Behandling av søknaden: Når tjenestested Byggesak mottar søknaden, blir den fordelt til en saksbehandler. Barnehagesøknader prioriteres, men en forutsetning for rask behandling er at søknaden ikke er mangelfull. Saken oversendes til uttalelse internt i kommunen (Barnehagekontoret, Folkehelsekontoret ved miljørettet helsevern, Vei og trafikk, og Vann-og avløpsavdelingen.) Når uttalelsene foreligger, er saken klar til behandling. Saksbehandler vurderer saken i forhold til plangrunnlaget, uttalelser, evt. nabomerknader og skriver så et vedtak (= rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse). 4. Gebyr: Det må betales gebyr for saksbehandlingen. Gebyret beregnes etter bruksareal. Ved bruksendring er gebyret 50%. Som eksempel vil en ny barnehage med bruksareal 150 m2 få et gebyr på kr (2007-regulativ). 10 I tillegg kommer tilknytningsavgift for vann og kloakk. 11

7 Saksgang ved etablering av barnehage Eksempel Den mest krevende prosessen vil være å bygge en ny barnehage. Nedenfor er det tatt utgangspunkt i saksgangen ved bygging av ny privat barnehage på kommunal tomt. Mindre etableringer vil kunne ha behov for deler av oppsettet. Annen etablering, f.eks. familiebarnehage har egen brosjyre som finnes på internett: Hvem gjør hva? 1 Søker: - henvender seg til Barnehagekontoret og det avtales et møte. 2 Barnehagekontoret: - sjekker med Eiendom om tomten er aktuell. - sjekker med Byggesak at bygging er mulig 3 Søker: - sender inn anbud, med kravspesifikkasjon, som Eiendom vurderer. - har evt. forhåndskonferanse med Byggesak - sender inn søknad om rammetillatelse til Byggesak - sender inn separate søknader om godkjenning til Miljørettet helsevern, Barnehagekontoret og Arbeidstilsynet 4 Byggesak: - ber om uttalelse i saken fra Miljørettet helsevern, Barnehagekontoret, Vei og trafikk og Vann og avløp. 6 Barnehagekontoret: - avgir uttalelse til Byggesak - skriver sak til formannskapet når Byggesak og Miljørettet helsevern har gitt sine uttalelser 7 Søker: - sender søknad til Barnehagekontoret om feste av tomt - ber om at Eiendom fraskiller tomten 8 Barnehagekontoret: - ber Eiendom om å lage en festeavtale og samarbeidsavtale - gir godkjenning når alle uttalelser og godkjenninger foreligger, og Formannskapet har gjort positivt vedtak 9 Søker: - sender søknad til Husbanken via Barnehagekontoret 10 Barnehagekontoret: - ber Ordfører om kommunal garanti - ber om Fylkesmannens godkjenning - sender/ettersender søknad til Husbanken 11 Byggesak: - gir igangsettingstillatelse etter søknad når det foreligger uttalelse/godkjenning fra alle instanser 5 Miljørettet helsevern: - avgir generell uttalelse til rammesøknad til Byggesak og godkjenner søknad etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

8 Oversikt over regelverk, nyttige adresser, veiledning og informasjonsmateriell m..v. Regelverk m.v. internettadresse postadresse Regelverk m.v. internettadresse postadresse Veiledning for oppstart av familiebarnehage Barnehageoversikt barnehager Bærum kommune Barnehagekontoret 1304 Sandvika Tlf Informasjon om byggeregler Statens byggtekniske etat byggsak Bærum kommune Plan- og bygningstjenesten 1304 Sandvika Tlf Vedtekstmal Kvalitetsutvikling i Bærum Informasjon om lån Husbanken, Region øst Pb Vika, 0110 Oslo Tlf Barnehageloven med sentrale forskrifter Statstilskudd til barnehager Brønnøysundregisteret Brønnøysundregistrene 8910 Brønnøysund Tlf Investeringstilskudd til barnehager Søknad om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern Regelverk: Internkontroll Inneklima m.v. Bærum kommune Miljørettet helsevern 1304 Sandvika Tlf Sikkerhet ved lekeplassutstyr Nettsider; Etablere barnehage Før du starter egen bedrift Veiviser til regelhjelp for virksomheter Lov om helsetjenestene i kommunene Forskrift om miljørettet helsevern Veileder til forskrift om miljørettet helsevern

9

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved Eidsvoll kommune Kommunen som godkjenningsmyndighet Jf. barnehageloven 10 VEILEDER ved godkjenning av barnehager i Eidsvoll kommune Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010. INNHOLD 1.

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

RUTINE FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER I NESODDEN KOMMUNE

RUTINE FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER I NESODDEN KOMMUNE RUTINE FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER I NESODDEN KOMMUNE Nesodden den 01.09.2013 RUTINE FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER I NESODDEN KOMMUNE Innhold Rutine for godkjenning av barnehager i nesodden kommune...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Godkjenning av ordinære barnehager

RISØR KOMMUNE. Godkjenning av ordinære barnehager Godkjenning av ordinære barnehager 1 Innholdsfortegnelse: Lovverket - barnehageloven... 3 Barnehageeierens ansvar... 3 Barnehagemyndighetens ansvar... 3 Barnehagemyndighetens oppgaver... 3 Søknad om godkjenning

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 1. EIERFORHOLD Gulltoppen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen eies og drives av Gulltoppen barnehages foreldreforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gråtass BARNEHAGE. Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 Opprettet: 23.06.

VEDTEKTER FOR. Gråtass BARNEHAGE. Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 Opprettet: 23.06. VEDTEKTER FOR Gråtass BARNEHAGE Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1. EIERFORHOLD... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Generalforsamling...

Detaljer

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS 1. EIERFORHOLD Kjellerstua familiebarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Ett AS Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS 2(7) Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 Opptak av barn...

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtatt i generalforsamling 5. desember 2005 med virkning fra 1. august 2006. Endret og vedtatt i generalforsamling 07.10.13 Adresse: Gml. Ringeriksv. 125 1356 Bekkestua

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014 Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Familiebarnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

Vedtekter for Skaubo AS

Vedtekter for Skaubo AS Vedtekter for Skaubo AS Vedtatt i generalforsamling september 2009, med virkning fra 1. desember 2009. Adresse: Skaubo AS, Furuveien 1, 1356 Bekkestua. Kontaktinfo : Hovedkontoret 67 58 09 90, e-post:

Detaljer

REVIDERTE VEDTEKTER FOR DI KLØVERBAKKEN BARNEHAGE AV 06.02.2008

REVIDERTE VEDTEKTER FOR DI KLØVERBAKKEN BARNEHAGE AV 06.02.2008 DI GRUPPEN A/S REVIDERTE VEDTEKTER FOR DI KLØVERBAKKEN BARNEHAGE AV 06.02.2008 1 - EIERFORHOLD Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI Gruppen

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10 VEDTEKTER FOR Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EIERFORHOLD 2.0 FORMÅL 3.0 STYRINGSORGANER 3.1 Styret for barnehagen 3.2 Samarbeidsutvalg 3.3 Foreldreråd 4.0 OPPTAK AV BARN 5.0 FORELDREBETALING/ OPPSIGELSE

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Komet familiebarnehage 1 EIERFORHOLD. Komet familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0 6 år.

VEDTEKTER FOR. Komet familiebarnehage 1 EIERFORHOLD. Komet familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0 6 år. VEDTEKTER FOR Komet familiebarnehage 1 EIERFORHOLD Komet familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0 6 år. 1.1 Barnehagens eierform enmanns foretak. Eiers/eierrepresentantens navn og

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE Rolfsbuktalleen 10, 1364 Fornebu Orgnr: 982682460 1. Eierforhold Gullungene familiebarnehage er en privateid familiebarnehage godkjent av Bærum kommune, som er

Detaljer

Vedtekter for Foreldreutgave

Vedtekter for Foreldreutgave Vedtekter for 30.10.12 Foreldreutgave 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vatnekrossen Barnehage AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen 3 Selskapets virksomhet

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I SKJERVØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I SKJERVØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Korrigert feb.2009 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I SKJERVØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Eiere... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i barnehagene...

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS Arkivsak-dok. 16/02045-8 Saksbehandler Anne Mari Færgestad Saksgang Møtedato Utdanningsutvalget 09.11.2016 Formannskapet Kommunestyret 23.11.2016 SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE

GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE Innholdsfortegnelse Lovgrunnlaget for godkjenning... 3 6.Virksomhetens plikt til å søke godkjenning... 3 10. Godkjenning... 3 Klage på behandling om godkjenning...

Detaljer

Rutine for godkjenning av ordinær barnehage i Hurdal kommune, med sjekkliste. Sjekkliste gjelder for barnehage

Rutine for godkjenning av ordinær barnehage i Hurdal kommune, med sjekkliste. Sjekkliste gjelder for barnehage Rutine for godkjenning av ordinær barnehage i Hurdal kommune, med sjekkliste Versjon: 1.0 Vedtatt 30.10.2013 i Hurdal kommunestyre. Sjekkliste gjelder for barnehage Merk: Denne rutinen gjelder både barnehager

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

GLASSVERKET BARNEHAGE

GLASSVERKET BARNEHAGE GLASSVERKET BARNEHAGE VEDTEKTER Versjon 19.01.10 1 EIERFORHOLD Glassverket barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen eies av Barnehagegruppen AS 2 FORMÅL Virksomheten skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETANIEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETANIEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETANIEN BARNEHAGE 1. FORVALTNING Betanien barnehage eies av Stiftelsen Betanien Bergen. Stiftelsen har ansvar for økonomi og drift av barnehagen. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

1. NAVN OG EIERFORHOLD

1. NAVN OG EIERFORHOLD 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Østheim Barnehage (heretter Barnehagen). Barnehagen er organisert som en ideel forening. Foreningen er eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i to trinn Generelt Beskrivelse En søknad i to trinns forutsetter at det først søkes om rammetillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer og deretter igangsettingstillatelse for å gjennomføre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn:

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Tilsynet var anmeldt/uanmeldt: Tilsynet ble varslet i brev datert: Til stede fra barnehagen: Styrer: Andre: Til stede fra Alstahaug kommune: OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet Lier kommune Fag og rådgivning Barne- og familiedepartementet P.b. 8036 0030 Oslo l 330.O Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier 11.01.2005 Høringsnotat om ny barnehagelov Vedlagt følger høringsnotat

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

VERRAN KOMMUNE VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 "VEDTEKTER"

VERRAN KOMMUNE VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 VEDTEKTER VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 "VEDTEKTER" 15 En hver barnehage skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

LOV nr 64: Lov om barnehager

LOV nr 64: Lov om barnehager Side 1 av 6 LOV 2005-06-17 nr 64: Lov om barnehager (barnehageloven). DATO: LOV-2005-06-17-64 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: 2006-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen. Vedtekter for Eierforhold: Bekken Familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 1-3 år. Vi tilbyr kun 100% plasser. Eieform: Eierne er selvstendig næringsdrivende

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Godkjenning av barnehager. Tromsø fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Godkjenning av barnehager. Tromsø fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Godkjenning av barnehager Tromsø 18.11.2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Oversikt Hva er en godkjenning? Hva er relevante rettsgrunnlag ved godkjenning? Hvorfor har vi godkjenninger? Hvem skal søke om

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang.

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang. Vedtekter Barnehagens vedtekter og retningslinjer. Vedtekter for Lykkeliten Barnehage Øvre Geilegrend 16 6017 Ålesund Tlf: 71 39 55 80 / 71 39 55 81 Mail: lykkeliten@ludens.no Eieforhold Barnehagen drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE Eierforhold Kystadhaugen familiebarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år. Per i dag tilbyr vi kun plasser til

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Rådyrhagen FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4 Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORHOLD... 3 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3

Detaljer

Referat fra forhåndskonferanse - ,

Referat fra forhåndskonferanse - <gbnr>, <adresse> Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse Referat fra forhåndskonferanse - , Tiltak Tiltakshaver

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S 1 EIERFORHOLD Ramnes Private Barnehage i Re kommune, eies og drives av selskapet Ramnes Private Barnehage A/S. Selskapets aksjekapital består av 1012 aksjer av

Detaljer

Metodistkirken har et positivt syn på mennesket og dets verdi. Mennesket har svakheter, men vi har tro på mennesket og på Guds muligheter i det.

Metodistkirken har et positivt syn på mennesket og dets verdi. Mennesket har svakheter, men vi har tro på mennesket og på Guds muligheter i det. Betanien barnehage er medlem av følgende organisasjoner: Virke arbeidsgiverforening o Virke er barnehagens arbeidsgiverorganisasjon gjennom Stiftelsen Betanien. KLP Kommunal Landspensjonskasse o Barnehagen

Detaljer

Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S.

Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. VEDTEKTER Dr. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.05.2017 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE 1 Innhold VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE... 1 1. EIERFORHOLD... 3 2. FORMÅL... 3 3. BARNEHAGENS ORGANER:... 3 4. OPPTAK OPPSIGELSE... 4 4.1 Overordnet målsetning:...

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Stor-Elvdal kommune ønsker å gi følgende uttalelse til forslag om ny barnehagelov:

Stor-Elvdal kommune ønsker å gi følgende uttalelse til forslag om ny barnehagelov: Stor-Elvdal kommune Koppang barnehage 33o-p t> Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Vår ref: 04/ 1999-254/05 Deres ref: Arkiv: Saksbehandler: A10 Bodil Sandtrø Direkte telefon :

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Profoyn Eie As Postboks 239 3101 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/104966-17/4140/BRIGRO 12.01.2017 Adresse - Tiltak: Markalleen 1 - riving og oppføring av lagerbygg - riving

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGER

GODKJENNING AV BARNEHAGER GODKJENNING AV BARNEHAGER Kommunesamling for barnehageområdet Bergen 8. juni 2016 Johan Sverre Rivertz Innledning tema Godkjenningsplikten Vurderinger ved godkjenning Krav til godkjenningsvedtak Godkjenningens

Detaljer

VEDTEKTER. Barnehagens vedtekter bør leses nøye igjennom før barnet begynner i barnehagen.

VEDTEKTER. Barnehagens vedtekter bør leses nøye igjennom før barnet begynner i barnehagen. VEDTEKTER Barnehagens vedtekter bør leses nøye igjennom før barnet begynner i barnehagen. 1. EIERFORHOLD Barnehageeier er et aksjeselskap: Stokkbekken barnehage AS med organisasjonsnummer 992070218. Tidligere

Detaljer

Vedtekter for Skogstua barnehager AS

Vedtekter for Skogstua barnehager AS Vedtekter for Skogstua barnehager AS Rev. utgave 05.02.07 1 Eierforhold - Lov og regelverk Barnehagen eies og drives av Skogstua barnehager AS, representert ved: Viveke Wessel, Guribysagv. 33, 1350 Lommedalen.

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR EKEBERGPARKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR EKEBERGPARKEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR EKEBERGPARKEN BARNEHAGE Ekebergparken Barnehage Ekebergveien 5 1356 Bekkestua Tel: 67 122303/ 97781022 e-mail: rita.myrmo@ekebergparken.no Ekebergparken Barnehage Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vedtekter for Nystrand barnehage AS side 1

VEDTEKTER FOR. Vedtekter for Nystrand barnehage AS side 1 VEDTEKTER FOR Vedtekter for Nystrand barnehage AS side 1 Vedtatt på generalforsamling den 27.01.2009 Vedtekter for Nystrand barnehage AS side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDMÅL...3 1.1 Hovedmål:...3 2 FORMÅL...3

Detaljer