av barnehage i Bærum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av barnehage i Bærum"

Transkript

1 BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008

2 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av barnehage Side 3 ulike eier-/selskapsformer Side 4 Foreldreråd, samarbeidsutvalg og eierstyret Side 4 Areal Side 4 Vedtekter Side 4 Bemanning Side 4 Internkontroll Side 4 Brønnøysundregisteret Side 5 Skatt og trygd Side 5 Drift (budsjett/tilskudd/forsikring) Side 5 Kommunal garanti for lån Side 6 Husbanklån Side 7 Myndighetenes krav til søknader Side 8 I. Barnehagekontoret Side 8 II. Miljørettet helsevern Side 9 III. Plan- og bygningstjenesten Side 10 Saksgang ved etablering av barnehage Side 12 Etablering av ny barnehage - eksempel Side 12 Oversikt over lovverk, nyttige adresser, veiledninger, Side 14 informasjonsmateriell m.v. Forord Barnehagesektoren har vært i sterk utvikling de siste årene. Før regnet kommunen med at 80 prosents dekning ville gi full barnehagedekning, mens tallene nå viser at det er 92 prosent som ønsker barnehageplass. Per februar 2008 var det ca. 600 barn på venteliste i kommunen. 1. februar 2004 ble det satt i gang et prosjekt som heter Full barnehagedekning i Bærum. Hensikten med prosjektet er å kartlegge muligheter for å etablere nye barnehageplasser ved å: Bedre effektutnyttelsen av lokalene til eksisterende kommunale barnehager Vurdere omregulering av egnede tomter til barnehageformål Bygge nye kommunale og private barnehager Bygge på eksisterende barnehager Vurdere eksisterende kommunale og private bygg for barnhageformål Erfaringer fra opptak i kommunale barnehager viser at foreldre i første rekke ønsker å benytte barnehageplasser i nærmiljøet. Det vil derfor være viktig at etablering av nye barnehageplasser i størst mulig grad skjer i områder hvor behovet er størst. Alternativt at etablering skjer i sentrale områder, slik at de ligger i hensiktsmessige transportruter for foreldrene, selv om dette medfører etablering der nærområdets behov er dekket. Denne veilederen er laget for dem som ønsker å etablere barnehage eller utvide eksisterende barnehage, enten ved nybygg, tilbygg eller ved å ta i bruk tilleggsarealer. For familiebarnehager er det utarbeidet en egen brosjyre som er tilgjengelig på Generelt ved etablering av barnehage Veilederen er et resultat av et samarbeid mellom Barnehagekontoret, Plan-og bygningstjenestene, Folkehelsekontoret (Miljørettet helsevern) og Avd. Eiendom i Bærum kommune. Før en barnehage åpner må den være godkjent. Virksomheter som tilfredsstiller gjeldende krav til barnehage har rett til godkjenning. Det er nødvendig med godkjenninger etter flere lovverk. Planseksjonen gir tillatelser etter Plan- og bygningsloven med forskrifter, og Kontor for miljørettet helsevern gir godkjenning etter Kommunehelsetjenesteloven med forskrifter. Barnehagekontoret gir så den endelige godkjenningen etter Barnehageloven. Det er av stor betydning at man så tidlig som mulig avklarer sentrale punkter hos de ulike godkjenningsinstansene. Barnehagen skal bl.a. ha driftsbudsjett, vedtekter, bemanningsplan, styringsverk og internkontroll. Regelverkene skal bidra til gode barnehager som gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagene skal skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

3 Ulike eier-/selskapsformer I praksis er det tre hovedformer som kan velges for organisering av mindre bedrifter: aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltmannsforetak. Det er ikke mulig å si generelt hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig. Ofte er det snakk om en avveining mellom risiko og inntjening. Valget av selskapsform har betydning for skatte- og avgiftsforhold og trygderettigheter. Det er derfor viktig å vurdere alternativene nøye. Se også Foreldreråd, samarbeidsutvalg og eierstyret Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, bl.a. for å sikre samarbeidet med barnas hjem. Det å eie en barnehage medfører mye ansvar (f.eks. arbeidsgiveransvar) og det er derfor naturlig å opprette et eierstyre som tar seg av dette. Dette gjelder spesielt i foreldredrevne barnehager. Se også Barnehageloven 4 og 5. Areal Barnehagens eier må fastsette egne bestemmelser om arealutnyttelse, d.v.s. antall kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal per barn. Dette gjøres på bakgrunn av normer i regelverket, samt retningslinjer for Bærum kommune. I den endelige godkjenningen av barnehagen fastslås det hvor stort netto leke- og oppholdsareal barnehagen tilbyr barna. Vedtekter Alle barnehager skal ha vedtekter som gir opplysninger som er av betydning for foreldres/ foresattes forhold til barnehagen. Innholdet i vedtektene er nærmere beskrevet i barnehagelovens 7. Utkast til vedtekter skal legges frem ved søknad om godkjenning til Barnehagekontoret. Endelige vedtekter sendes kommunen til orientering. Barnehagekontoret har utarbeidet forslag til vedtekter som er tilgjengelig på internett: som gjelder for barnehagen. Det er få snarveier til et godt internkontrollsystem, da det må tilpasses den enkelte virksomhet. Det er likevel utarbeidet et forslag til internkontrollsystem som er tilgjengelig på internett: Brønnøysundregisteret All næringsvirksomhet av økonomisk karakter skal registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er eier/eierstyrets ansvar at barnehagevirksomheten blir registrert. Skatt og trygd Det er kemneren/kommunekassereren som er skatteoppkrever. Ta kontakt med ligningskontoret i Bærum for avklaring av skatte-og avgiftsregler som gjelder for din virksomhet. Dersom barnehage skal ansette personell får eier/eierstyret et arbeidsgiveransvar og har meldeplikt til trygdekontoret. NAV Bærum trygdekontor forvalter også avtaler om frivillig yrkesskadetrygd og forsikring for tillegg til sykepenger og fødselspenger for selvstendig næringsdrivende. Ta kontakt med trygdekontoret i Bærum for mer informasjon eller les mer på internett: Drift Drift av barnehagen finansieres gjennom statstilskudd, foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. I tillegg finnes det ulike kommunale driftstilskudd som varierer fra kommune til kommune, så som tilskudd til tiltak for barn med spesielle behov. Videre gis det et investeringstilskudd som er et engangstilskudd fra staten, til nyetablerte barnehageplasser. Formålet med tilskuddsordningen er at den skal bidra til å nå målet om full barnehagedekning, ved at eier får dekket deler av anleggskostnadene og derved reduserer finansieringsbehovet. Det er ikke bestemt hvor lenge denne tilskuddsordningen vil gjelde. Bemanning Barnehagen skal ha en styrer som har den daglige ledelsen. Det skal være én pedagogisk leder pr barn når barna er over tre år (pr. 7-9 barn når barna er under tre år) og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. Både styrer og pedagogiske ledere skal ha førskoleutdanning. Det kan i visse tilfeller dispenseres fra dette kravet (se forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder). Den samlede bemanningen må være tilstrekkelig i forhold til antall barn, barnas alder og oppholdstid og eventuelle særlige behov og andre forhold, slik at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Internkontroll Alle barnehager skal ha et internkontrollsystem som både ivaretar de ansatte og barnas arbeidsmiljø. 4 Dette er et krav i internkontrollforskriften og i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Mange barnehager vil i tillegg også ha krav til internkontroll etter Matloven. Det anbefales at alle 5 internkontrollkravene innarbeides i ett system for hele barnehagen. Det er eier av barnehagen som skal påse at dette er etablert. Styrer er ansvarlig for å følge internkontrollsystemet gjennom de regelverk

4 Budsjett I forbindelse med utbygging av barnehagen, må det utarbeides en finansieringsplan som viser hvordan selve utbyggingen skal finansieres. I tillegg må det lages et driftsbudsjett som i detalj viser alle utgifter og inntekter. Drifts- kostnadene i barnehagen utover renter og avdrag, vil variere bl.a. i forhold til bemanning, antall plasser over og under tre år, åpningstid og barnas oppholdstid. Personalutgifter utgjør vanligvis % av barnehagens driftsutgifter. - Tilskudd For å ha rett til tilskudd må barnehagen være godkjent. Alle søknader om tilskudd skal fremmes av barnehageeier. Søknadsskjema fungerer som søknad om statstilskudd, og sendes økonomi & styring i kommunen, sammen med barnehagens budsjett og kopi av godkjenningsbrevet. Statstilskuddet vil variere i forhold til antall barn, oppholdstid og barnas alder. Det kommunale tilskuddet beregnes etter innsendelse av søknad om statstilskudd. Barnehagens budsjett og barnetall danner grunnlag for støtten - Foreldrebetaling Foreldrebetalingen er den tredje inntektskilden til barnehagen. I 2005 kom forskrift om foreldrebetaling som gir regler for fastsettelse av foreldrebetalingen i alle godkjenningspliktige virksomheter. Maksimalgrensen fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak, og foreldrebetalingen for en plass i barnehagen kan i utgangspunktet ikke settes høyere enn maksimalgrensen. Betaling for kost kan komme i tillegg. Forsikring I Bærum er alle barn som går i godkjente barnehager, enten de er kommunale eller private, dekket gjennom en kollektiv ulykkesforsikring. I tillegg er eier/eierstyret er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Kommunen gir lånegaranti til private barnehager. Følgende garantier er aktuelle: * I de tilfeller det bygges på kommunal tomt, kan utbygger søke om adgang til pantsettelse av festekontrakten som sikkerhet for byggelån. * Normalt vil barnehagen bli finansiert med lån i Den Norske Stats Husbank gjennom et 1. prioritets pantelån med kommunal garanti. Normal nedbetalingstid er 32 år. * I tillegg kan det søkes om garanti for 2. prioritets pantelån med 20 års nedbetalingstid. Det er en forutsetning at det inngås avtale med kommunen med nærmere betingelser for feste av tomt og garanti. Avtalen skal bl.a. sikre kommunen rett til innsyn i driftsregnskapene. Husbanklån I utgangspunktet kan alle kommuner, enkeltpersoner, selskaper, stiftelser o.l. få lån i Husbanken. Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Lån kan gis til: a. Oppføring av nye barnehager b. Tilbygg til barnehager c. Kjøp og utbedring av bygning eller del av bygning som tas i bruk som barnehage d. Utbedring av barnehager som er eldre enn 15 år. Lån kan også gis uavhengig av barnehagens alder dersom låneformålet enten er å bedre et dårlig inneklima eller å gi bedre tilrettelegging for funksjonshemmede. For at lån skal kunne innvilges må f.eks. lokalene benyttes til barnehageformål minst 20 timer i uken og kommunen må ha anbefalt prosjektet. Ved opphør eller endring i barnehagens virksomhet, forfaller lånet til betaling hvis den nye virksomheten ikke kommer inn under Husbankens låneordninger. Adresse til Husbanken finner du bakerst i denne veilederen. Kommunal garanti for lån Mange private barnehager etableres på kommunal grunn. Dersom tomten er regulert vil kommunen ha vurdert at egnethet og størrelse er tilfredsstillende. Eier/eierstyret får disposisjonsrett til tomten gjennom inngåelse av en festekontrakt til en symbolsk pris (kr. 1,- pr. år). Festekontrakten er stramt klausulert for sammen med reguleringen å sikre barnehageformålet. Eier/eierstyret er ansvarlig for å besørge tilrettelegging av tomten og oppføring av bygningen med utelekeapparater. 6 7

5 Myndighetenes krav til søknader Det er primært tre kommunale kontorer barnehagesøker må forholde seg til. Barnehagekontoret, Folkehelsekontoret (miljørettet helsevern) og Plan-og bygningstjenestene. Nedenfor følger en kort presentasjon av disse og en oversikt over hvilke opplysninger og vedlegg som skal følge søknaden til det enkelte kontor. I. BARNEHAGEKONTORET Etablering av barnehager skal godkjennes av Barnehagekontoret etter lov om barnehager. Før vedtak etter denne loven fattes, skal vilkår stilt i eller med hjemmel i annet lovverk være klarlagt. Dette kan være tillatelser fra Plan-og bygningstjenesten etter planog bygningsloven med forskrifter, og/eller godkjenning av Folkehelsekontoret, etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene. Videre er det nødvendig med samtykke fra Arbeidstilsynet, Branntilsynet og Eiendomsavdelingen i kommunen, avhengig av søknadens innhold. Barnehagekontoret skal påse at lokaler og uteområdet tilfredsstiller krav til barnehage, og fastsetter netto leke- og oppholdsareal, sammen med eier. Det kan settes begrensninger for barnas alder og oppholdstid. Søknad om godkjenning av barnehage etter lov om barnehager. Søknad om godkjenning sendes Barnehagekontoret. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Søknaden sendes av barnehagens styre/interimsstyre. Styret utpeker en kontaktperson. Ved søknad om godkjenning av utvidelse av eksisterende barnehager er det ikke nødvendig å sende inn opplysninger som allerede foreligger. Søknad om etablering av ny barnehage må inneholde følgende opplysninger: * Lokalisering * Eierforhold * Dokumentert behov for nye plasser i det aktuelle området * Barnehagens organisering * Barnehagens størrelse og utforming * Arealnorm per barn jfr. Merknader til Lov om barnehager 10 * Antall barn og aldersfordeling (over og under 3 år), evt. delte plasser o.l. * Bemanningsplan jfr. Lov om barnehager 17 og 18. * Åpningstider * Målsatte tegninger og utomhusplan * Forslag til vedtekter jfr. kommunens forslag til vedtekter (www.baerum.kommune.no/barnehager) * Forslag til finansieringsplan, nedbetalingsplan og detaljert driftsbudsjett med stillingsstørrelser * Ønsket oppstartdato Mer informasjon: II. MILJØRETTET HELSEVERN Etablering av nye barnehager eller utvidelser av eksisterende barnehager er søknadspliktig etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern skal gjennom godkjenning og tilsyn ivareta barnas arbeidsmiljø. Søknad om godkjenning av barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Søknad om godkjenning sendes Miljørettet helsevern av eier/eierstyret, når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomhet. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for nyetableringer. Ved valg av beliggenhet må det tas tilstrekkelig hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt utforming og topografi. Eier/eierstyret skal i søknaden fremlegge dokumentasjon som viser hvordan det skal sikres at barnehagen planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette betyr i praksis en redegjørelse i forhold til alle bestemmelsene i forskriften. Veileder til forskriften (IK-2619) fra Sosial- og helsedirektoratet, tlf , e-post: er et nødvendig hjelpemiddel til å utarbeide søknaden. Følgende opplysninger skal normalt følge søknaden: * Beskrivelse av virksomheten, herunder opplysninger om hvor mange barn som skal gå i barnehagen * Fremdriftsplan for etableringen av barnehagen * Oversikt over de dokumenter virksomheten har benyttet som underlagsdokumentasjon for søknaden, f.eks. relevant regelverk, anerkjente normer/standarder og veiledning osv. * Oversikt over spesielle forhold som er av betydning for barnas helse, f.eks. spesiell beliggenhet, utearealer, bygningsmessig utforming osv. * Beskrivelse av omfang av og resultater/konklusjoner fra målinger/kartlegging etc. * Beskrivelse av evt. avvik fra forskriftskrav * Beskrivelse av håndtering av evt. avvik, dvs. beskrivelse av tiltak for å etterleve kravet i forskriften * Plan for videre oppfølging/kontroll * Tegninger av bygget og utomhusplan * Beskrivelse av internkontrollsystemet for barnas arbeidsmiljø Søknaden kan med fordel sendes samtidig med at søknad om rammetillatelse /byggetillatelse sendes til Plan-og bygningstjenestene v/ Byggesak. Når Byggesak har gitt byggetillatelse vil godkjenning etter forskriften kunne gis. Søknaden vil bli gitt prioritet, men mangelfull søknad vil forlenge saksbehandlingstiden. Godkjenning blir lagt til grunn for Barnehagekontorets godkjenning etter lov om barnehager. Mer informasjon: E-post: Telefon/faks: / Besøksadresse: Budstikkagården, Rådmann Halmrastsvei 2, Sandvika 8 9 E-post: Telefon/faks: / Besøksadresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, Sandvika

6 III. PLAN-OG BYGNINGS-TJENESTENE Etablering av nye barnehager eller bruksendring av eksisterende lokaler er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens 93. Før du starter planleggingen bør du undersøke med Plan-og bygningstjenesten hva tomten er regulert til, dvs. hva eiendommen kan utnyttes til (f.eks. bolig, forretning, kontor, industri, offentlig bygning barnehage osv.). Det anbefales å enten snakke med servicevakten eller bestille tid til forhåndskonferanse. Krav om reguleringsplan I noen tilfeller kan det tenkes at eiendommen må reguleres eller omreguleres før man kan søke om byggetillatelse. Dette vil f.eks. være tilfelle hvis eiendommen fra før er regulert til noe annet enn barnehage eller hvis eiendommen er uregulert. Behandling av reguleringsplan er mer omfattende og tar lengre tid enn å behandle byggesøknader. De skal ligge ute til offentlig ettersyn, behandles to ganger i Plan-og miljøutvalget (før og etter offentlig ettersyn), og så i formannskapet og kommunestyret. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, dvs. arkitektkontor e.l. Ved behov for regulering bør man først sende en forespørsel til Plan-og miljøavdelingen for å avholde møte. Infoskriv som fås hos Plan-og bygningstjenesten: * Om utarbeidelse av planer * Framgangsmåten ved søknad om bygging * Forhåndskonferanser i plan- og byggesaker * Bruksendring * Orientering om søknad om rammetillatelse * Orientering om søknad om igangsettingstillatelse * Orientering om ett-trinnssøknad og enkle tiltak * Søknad om dispensasjon * Veiledning om familiebarnehage * Gode råd for deg som skal bygge Mer informasjon: E-post: Telefon/faks: / Besøksadresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, Sandvika Søknad om byggetillatelse Hva må du som eier (tiltakshaver) gjøre før du kan starte å bygge en barnehage eller ta i bruk et eksisterende bygg/lokale som ikke er godkjent som barnehage (dvs. bruksendring)? 1. Skaffe deg en ansvarlig søker som skal stå for innsending av byggesøknaden, dvs. et kvalifisert foretak/firma (arkitektkontor, ingeniørfirma, byggmester e.l.) Dette foretaket vil sørge for at søknaden blir riktig utformet og tilstrekkelig dokumentert. Tiltakshaver må sammen med ansvarlig søker sørge for at det blir engasjert faglig dyktige foretak til prosjektering og utførelse, samt til kontrolloppgaver. 2. En byggesøknad skal i hovedsak inneholde følgende: Søknadsskjema, situasjonskart, tegninger, gjenpart av nabovarsel, søknader om ansvarsrett, planer, kontrollerklæringer, evt. dispensasjons søknad. 3. Behandling av søknaden: Når tjenestested Byggesak mottar søknaden, blir den fordelt til en saksbehandler. Barnehagesøknader prioriteres, men en forutsetning for rask behandling er at søknaden ikke er mangelfull. Saken oversendes til uttalelse internt i kommunen (Barnehagekontoret, Folkehelsekontoret ved miljørettet helsevern, Vei og trafikk, og Vann-og avløpsavdelingen.) Når uttalelsene foreligger, er saken klar til behandling. Saksbehandler vurderer saken i forhold til plangrunnlaget, uttalelser, evt. nabomerknader og skriver så et vedtak (= rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse). 4. Gebyr: Det må betales gebyr for saksbehandlingen. Gebyret beregnes etter bruksareal. Ved bruksendring er gebyret 50%. Som eksempel vil en ny barnehage med bruksareal 150 m2 få et gebyr på kr (2007-regulativ). 10 I tillegg kommer tilknytningsavgift for vann og kloakk. 11

7 Saksgang ved etablering av barnehage Eksempel Den mest krevende prosessen vil være å bygge en ny barnehage. Nedenfor er det tatt utgangspunkt i saksgangen ved bygging av ny privat barnehage på kommunal tomt. Mindre etableringer vil kunne ha behov for deler av oppsettet. Annen etablering, f.eks. familiebarnehage har egen brosjyre som finnes på internett: Hvem gjør hva? 1 Søker: - henvender seg til Barnehagekontoret og det avtales et møte. 2 Barnehagekontoret: - sjekker med Eiendom om tomten er aktuell. - sjekker med Byggesak at bygging er mulig 3 Søker: - sender inn anbud, med kravspesifikkasjon, som Eiendom vurderer. - har evt. forhåndskonferanse med Byggesak - sender inn søknad om rammetillatelse til Byggesak - sender inn separate søknader om godkjenning til Miljørettet helsevern, Barnehagekontoret og Arbeidstilsynet 4 Byggesak: - ber om uttalelse i saken fra Miljørettet helsevern, Barnehagekontoret, Vei og trafikk og Vann og avløp. 6 Barnehagekontoret: - avgir uttalelse til Byggesak - skriver sak til formannskapet når Byggesak og Miljørettet helsevern har gitt sine uttalelser 7 Søker: - sender søknad til Barnehagekontoret om feste av tomt - ber om at Eiendom fraskiller tomten 8 Barnehagekontoret: - ber Eiendom om å lage en festeavtale og samarbeidsavtale - gir godkjenning når alle uttalelser og godkjenninger foreligger, og Formannskapet har gjort positivt vedtak 9 Søker: - sender søknad til Husbanken via Barnehagekontoret 10 Barnehagekontoret: - ber Ordfører om kommunal garanti - ber om Fylkesmannens godkjenning - sender/ettersender søknad til Husbanken 11 Byggesak: - gir igangsettingstillatelse etter søknad når det foreligger uttalelse/godkjenning fra alle instanser 5 Miljørettet helsevern: - avgir generell uttalelse til rammesøknad til Byggesak og godkjenner søknad etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

8 Oversikt over regelverk, nyttige adresser, veiledning og informasjonsmateriell m..v. Regelverk m.v. internettadresse postadresse Regelverk m.v. internettadresse postadresse Veiledning for oppstart av familiebarnehage Barnehageoversikt barnehager Bærum kommune Barnehagekontoret 1304 Sandvika Tlf Informasjon om byggeregler Statens byggtekniske etat byggsak Bærum kommune Plan- og bygningstjenesten 1304 Sandvika Tlf Vedtekstmal Kvalitetsutvikling i Bærum Informasjon om lån Husbanken, Region øst Pb Vika, 0110 Oslo Tlf Barnehageloven med sentrale forskrifter Statstilskudd til barnehager Brønnøysundregisteret Brønnøysundregistrene 8910 Brønnøysund Tlf Investeringstilskudd til barnehager Søknad om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern Regelverk: Internkontroll Inneklima m.v. Bærum kommune Miljørettet helsevern 1304 Sandvika Tlf Sikkerhet ved lekeplassutstyr Nettsider; Etablere barnehage Før du starter egen bedrift Veiviser til regelhjelp for virksomheter Lov om helsetjenestene i kommunene Forskrift om miljørettet helsevern Veileder til forskrift om miljørettet helsevern

9

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer