uristkontakt Pasientjournaler på sykejus friskmeldt Lov og lege på lag: Bunnen endelig nådd? Flere ferskinger får jobb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Pasientjournaler på sykejus friskmeldt Lov og lege på lag: Bunnen endelig nådd? Flere ferskinger får jobb"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Lov og lege på lag: Pasientjournaler på sykejus friskmeldt Bunnen endelig nådd? Flere ferskinger får jobb Marie Antoinette vs Victor N: Diamanter danker ut et piano Lønnsstatistikken for 2003

2 LEDEREN Pensjon på agendaen Pensjonskommisjonen la frem sin innstilling 13. januar. Saken har vært godt profilert i media, og debatten er allerede i full gang. Folketrygdens pensjonsordning er en bærebjelke i arbeidslivet og en av de viktigste komponentene i velferdsstaten. Pensjon er imidlertid tradisjonelt noe de fleste først tenker på når helsen svikter eller noen måneder før man går av. Det er grunn til å tro at forslagene som nå er lagt på bordet, vil endre dette. Pensjonsspørsmål vil bli et viktig tema i det kommende stortingsvalget og ikke minst i de fremtidige lønnsoppgjørene. Realitetene er ubehagelige, og tendensen til å fornekte problemene er allerede representert i debatten. Eldrebølgen er et uomtvistelig faktum, på samme måten som den fremtidige underdekningen i folketrygden. Går man inn for å videreføre folketrygden uendret, må man ha et veldig optimistisk syn på norsk økonomi i fremtiden. Ærlighet fra våre politikere er mer enn noen gang viktig. Vi velger å tro at de politiske realitetene allerede er på plass, selv om vi nok også vil se forsøk på å oppnå kortsiktig politisk gevinst i debatten. Situasjonen er politisk uoversiktlig. Mange yrkesutøvere har tjenestepensjonsordninger. Det er et stort spenn mellom gode og dårlige ordninger. De nye opptjeningsreglene slår ulikt ut, der noen blir vinnere og andre tapere. Statsansatte har en gunstig ordning gjennom dagens Statens pensjonskasse (SPK). Det hører med til historien at opp mot arbeidstakere ikke er dekket av noen tjenestepensjonsordning i det hele tatt. De er fullt ut avhengige av en folketrygd som i fremtiden vil være direkte knyttet til inntekt og som avkortes hvis man går av før 67 år. Lang utdanning, omsorgspermisjoner og deltidsarbeid vil definitivt ikke lønne seg etter de nye reglene. Det politisk sprengstoffet er slik sett ikke mangelvare. Situasjonen representerer en betydelig utfordring for Norges Juristforbund (NJ). Som fag- og profesjonsforening er medlemmenes arbeidsvilkår en primær oppgave for oss. NJ har i tillegg en betydelig andel medlemmer i offentlig sektor. SPK foreslås nedtrimmet ved at bruttogarantien, som gir rett til 66 prosent av sluttlønn uansett folketrygd, foreslås fjernet. Dessuten skal særaldersgrensene bort. Tilsvarende vil skje i kommunal sektor. En god tjenestepensjonsordning har vært en av flere komponenter som til sammen har gjort det akseptabelt å jobbe i offentlig sektor. Fortsatt er lønnsnivået lavt sammenlignet med privat sektor. Hvis fordelen som ligger i en solid og sikker tjenestepensjonsordning blir svekket, må hele rammen diskuteres. Skal jobbsikkerheten og arbeidsvilkårene være som i privat sektor, må også lønnsnivået være deretter. Dette må vi si klart fra om. Håndtering av pensjonsreformen krever en gjennomtenkt og konsekvent strategi. Vi må engasjere oss både gjennom Akademikerne og på egen hånd. Innenfor offentlig sektor er vi helt klart i en forsvarsposisjon. Det kan være strategisk uklokt å avvise enhver diskusjon om dagens tjenestepensjonsordninger. Innflytelse oppnås gjennom å formulere forslag og alternativer. Mer enn noen gang er det viktig å kunne presentere løsninger og kompromisser som bidrar til å opprettholde sentrale goder for våre medlemmer. Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 20. januar 2004 Forsidefoto: Vera S. Graasten Norges Juristforbund Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Internett: E-post: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: Adresse- og stillingsendringer: E-post: Bank/forsikring: Medlemsrådgiveren Telefon: Hovedstyret: Leif Lie (leder) Kari Østerud (nestleder) Nina Sandborg Stephensen Ansten Klev (NJ-S) Karl Marthinussen (NJ-A/DNA) Jan Erling Berg (NJ-P) Per Ragnar Bronken (NJ-Stud) Liselotte Aune Lee (NJ-K) Svein Kristensen (NJ-D/DnD) Generalsekretær: Erik Graff Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund.

3 Juristkontakt 1/ Lønn Norges Juristforbunds lønnsstatistikk for 2003 er klar. Tabellene finner du i Juristkontakt og på Sjekk din egen lønn mot gjennomsnittet. Sykejus Lov og leger må spille på lag når personvernet skal sikres ved overgangen til elektroniske pasientjournaler. De lyktes på Ullevål Leder: Pensjon på agendaen Lønnsundersøkelsen 2003: Statsansatte opp 35 prosent i snitt Siden sist Lov og lege på lag: Diagnose: Jus Domstolkartet endret fra årsskiftet Nye jurister våren 2003: Flere ferskinger får jobb Dansk stressundersøkelse: Kveldsskiftet Vil at dommere skal åpne seg mer Vil slippe ut flere fanger Sivilombudsmannen Klagesak om reguleringsplan: Var fylkesmannen inhabil til å treffe vedtak? Stress Én av tre danske jurister tar med seg jobb hjem, både om kveldene og i helgene. Og kvinnene er like ivrige som mennene. Lysning Litt flere ferske jurister fra vårkullet 2003 har fått jobb etter et halvår enn fra kullet høsten Men mange har bare midlertidige stillinger Meninger Politimester Håvard Fjærli: Politireformen vil styrke kriminalitetsbekjempelsen og rettssikkerheten Politisk rådgiver Nils-Ola Widme, AAD: Var det grunn til forvirring i Statskonsult-saken? Lars Owe Kristiansen/Tanya Marie Samuelsen/Torgeir Bjørnaraa, AAD: Den rettslige situasjonen ved utskilling av statlig virksomhet Advokat Ola Fæhn: Eierskifteforsikring kanskje er de så ille? Advokat Siri Johanne Krafft: Et generelt «as-is»-forhold omfatter også forskriftsfeil Advokatfullmektig Bernhard Halvorsen jr: Voldsoffererstatning Stilling ledig Hva skjer? Norges Juristforbunds årskonferanse 2004 Representantskapsmøtet Diamanter En megasvindel rundt et diamanthalsbånd felte en kardinal og vanæret en dronning etter en legendarisk rettssak. Men hva har dette med en statsråds piano å gjøre? Klart svar Diskriminering i arbeidsforhold Kutt i overtidsmidlene Organisering av medlemsgrupper/-foreninger i NJ-K Kommisjonen har talt: Pensjonsklemma truer mange Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Jurister 64 Bakenfor Victor Normanns piano: En kardinal, en dronning og et skjebnesvangert halsbånd

4 Lønnsundersøkelsen 2003: Statsansatte opp 35 % i snitt Gledelig at de offentlig ansatte juristene har kommet opp i lønn. Men vi har ingen grunn til å hvile på laurbærene, mener forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe i Norges Juristforbund. Konkurransen mellom arbeidsgivere i offentlig sektor er blitt hardere, sier samfunnspolitisk sjef i Norges Juristforbund, Janne Log Røren. De offentlig ansatte juristene har samlet sett hatt den største prosentvise lønnsøkningen de siste årene. I stat og kommune har den gjennomsnittlige økningen for denne perioden vært på henholdsvis 35 og 30 prosent. Men forskjellene innenfor disse sektorene, og særlig i staten, er svært store. Lønnsnivået ligger dessuten fortsatt langt under det som råder i privat sektor. Selv om privatansatte jurister i snitt bare har hatt 19 prosent lønnsøkning de samme fire årene, er utgangspunktet her en markant høyere årslønn. Gapet mellom offentlig og privat ansattes lønn øker etter totre år i jobben, sier forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe i Norges Juristforbund. Av Ole-Martin Gangnes Vi har lykkes med å få hevet lønnen til en del grupper i statlig sektor, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor er noe redusert. Det er vi naturligvis glade for, men på langt nær alle har fått så mye som 35 prosent i fireårsperioden, sier forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe i Norges Juristforbund. Vi må heller ikke se oss blinde på prosenter. 35 prosent økning i staten regnes fra et utgangspunkt på kr , mens de privates 19 prosent regnes ut fra kr Dermed blir ikke forskjellen så stor. Jevnere begynnerlønn Forskjellen i begynnerlønn mellom offentlig og privat sektor er ikke lenger så stor som den var. Nå er det mellom og kroner i forskjell for de nye juristene. Før var det mer, fortsetter Hellberg Munthe. Selv om gapet har minket for begynnerlønnen, øker det desto mer lenger ut i yrkeskarrieren. Vi ser at lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor ligger der de alltid har vært etter to-tre år. Da er den på kroner, forteller Hellberg Munthe. Men jobber ikke ansatte i privat sektor mer enn de offentlig ansatte? Forskjellene i arbeidstid er ikke så store. Vi har tall som viser at private jobber noe mer, men ikke så mye mer som det i mange sammenhenger blir gitt inntrykk av. Undersøkelsen viser at i det i de største gruppene ikke er store forskjeller, sier hun. Ny positiv trend Hellberg Munthe er glad for den positive lønnsmessige utviklingen for de offentlig ansatte. Dette er ny trend, og den viser at vi har kommet i gang med å få de offentlige opp i lønn. Den jobben bør fortsette. Det at begynnerlønnen har steget en del, betyr ikke at Norges Juristforbund kan lene seg tilbake når det gjelder denne gruppen. Gapet mellom offentlig og privat sektor er fortsatt for stort, sier hun. Samtidig vil jeg presisere at vi selvfølgelig også skal ivareta de privatansatte. Samfunnspolitisk sjef i Norges Juristforbund, Janne Log Røren, mener lønnsundersøkelsen viser at konkurransen om juristene øker i det offentlige. Konkurransen mellom arbeidsgiverne i denne sektoren er blitt hardere. Det fører til et lønnsrykk, sier hun. Log Røren peker også på at forskjellen kan skyldes økonomiske svingninger. Det har vært en periode med dårlige tider i privat sektor. Men vi ser også at det offentlige er blitt et bra arbeidssted for karrierebevisste jurister, sier hun. Menn tjener mest Når det gjelder lønnsfordeling mellom kjønnene, viser undersøkelsen at mannlige jurister i staten har hatt en høyere lønnsøkning enn kvinner. I løpet av fire år har forskjellen økt med fem prosent, og menn tjener nå 20 prosent mer enn kvinnelige jurister. I privat sektor har det gått andre veien. Kvinner har hatt en bedre lønnsutvikling enn menn, men tjener fortsatt 15 prosent mindre enn sine mannlige kolleger. I kommunal sektor har kvinner og menn hatt lik lønnsutvikling de siste fire årene. Lønnsundersøkelsen har ikke tatt hensyn til tillegg som gratiale, overtidsgodtgjørelse, vakttillegg, fri pensjonspremie og andre skattepliktige fordeler. 4 Juristkontakt

5 Oppsummering sektor for sektor Privat sektor (sysselsetter 44 prosent) Juristene har hatt en lønnsøkning på 19 prosent de siste fire årene. Kvinnelige jurister har hatt høyere lønnsvekst enn menn i denne perioden. Menn tjener likevel 15 prosent mer enn kvinner. Har høyest lønnsspredning, og den er økende. Lønn uavhengig av alle variabler: kroner (median) kroner (gjennomsnitt). Gjennomsnittslønn for kvinner og menn uavhengig av alle variabler: Kvinner kroner menn kroner. Statlig sektor (sysselsetter 33 prosent) Juristene har hatt en lønnsøkning på 35 prosent de siste fire årene. Mannlige jurister har hatt høyere lønnsvekst enn kvinner i denne perioden. Menn tjener 20 prosent mer enn kvinner. Det er fem prosentpoeng mer enn for fire år siden. Det har vært en større lønnsspredning de siste fire årene. Lønn uavhengig av alle variabler: kroner (median) kroner (gjennomsnitt). Gjennomsnittslønn for kvinner og menn uavhengig av alle variabler: Kvinner kroner menn kroner. Kommunal sektor (sysselsetter 5 prosent) Juristene har hatt en lønnsøkning på 30 prosent de siste fire årene. Kvinner og menn har hatt lik lønnsutvikling i fireårsperioden. Jurister i fylkeskommuner tjener mer enn i kommuner. Jurister i kommuner med under ti tusen innbyggere og over femti tusen innbyggere tjener best. Lønn uavhengig av alle variabler: kroner (median) kroner (gjennomsnitt). Gjennomsnittslønn for kvinner og menn uavhengig av alle variabler: Kvinner kroner menn kroner. Juristkontakt

6 Her er tabellene: Sjekk lønnen din! Her kan du sjekke hvordan du ligger an lønnsmessig i forhold til dine juristkolleger. Statistikken omfatter jurister i alle sektorer og utgjør brutto årslønn per 1. september De eneste som i utgangspunktet ikke omfattes av statistikken, er privatpraktiserende advokater og andre selvstendig næringsdrivende. Alle andre er med. Noen begrepsavklaringer Median er den midterste lønnssats når lønnssatsene i vedkommende gruppe er ordnet etter størrelse. Gjennomsnitt er summen av lønnssatsene i vedkommende gruppe delt på antall personer. Lønnsbegrepet omfatter ikke gratiale, overtidsgodtgjørelse, vakttillegg, fri pensjonspremie og andre skattepliktige fordeler. Undersøkelsen er kvantitativ og ble gjennomført både postalt og elektronisk. Norges Juristforbund arbeider fortsatt for en fullstendig overgang til elektroniske utsendelser. Du finner også hele lønnstatistikken for 2003 på PRIVAT SEKTOR Tabell 1a: Årslønn etter eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1b:Ansatt advokat i advokatfirma Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

7 Tabell 1c: Ansatt advokatfullmektig i advokatfirma Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1d: Bank/finans/forsikring Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1e: Industri/shipping Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1f: IKT Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1g: Konsulent- og rådgivningsvirksomhet Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

8 Tabell 1h: Organisasjon Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1k: Annet Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1i: Revisjon Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1j: Øvrig servicenæring Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total STATLIG SEKTOR Tabell 2a: Årslønn etter eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

9 Tabell 2b: Forvaltning Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 2d: Politi/påtalemyndighet Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 2c: Domstoler Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 2e: Annet Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

10 KOMMUNAL SEKTOR Tabell 3a: Årslønn etter eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 3b: Under innbyggere Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 3c: Fra til innbyggere Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 3d: Fra til innbyggere Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 3e: Over innbyggere Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

11 Tabell 3f: Fylkeskommune Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total NAVO total Tabell 4a: Årslønn etter eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 4b: NAVO Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 4c: NAVO Helse Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total SAMTLIGE SEKTORER Tabell 5: Årslønn i forhold til eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

12 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Skilsmissepapirer i 600 kg safe For å unngå at skilsmissepapirene til Spanias neste dronning, Leticia Ortiz, faller i gale hender, skal de lagres i en 600 kg tung stålsafe. Det melder avisen El Mundo i følge TV2. Justisdepartementet i Madrid har gått til anskaffelse av en slik safe etter at en dommer etterlyste en sikker lagringsplass for papirene. Ortiz, som i mai gifter seg med Spanias kronprins Felipe, har tidligere vært gift. Hun ble skilt i Dommeren fryktet at papirene kan bli stjålet og de svært personlige opplysningene havne i sladrepressen. Konfliktrådene overtatt av staten Fra 1. januar har Justisdepartementet fullt faglig og administrativt ansvar for de 22 konfliktrådene rundt i landet. Antall råd er redusert fra 36. Sekretariatet for konfliktrådene er opprettet i Oslo. Målet er at den nye organiseringen skal gi bedre tilgjengelighet for publikum. Ifølge departementet har konfliktrådenes potensial som alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner så langt ikke vært utnyttet godt nok. Meglerne skal fortsatt oppnevnes lokalt i den enkelte kommune. Tillater hemmelige fanger USAs høyesterett støtter amerikanske myndigheters hemmeligholdelse av identiteten på personer som er arrestert i forbindelse med terrorangrepene 11. september Høyesterett avviste på nyåret en anke fra en rekke menneskerettsgrupper, som mener at det er i strid med grunnloven å holde pågripelsene hemmelige. Domstolen fastholder at det er nødvendig med hemmelighold på grunn av landets sikkerhet. Retten mener at offentliggjøring vil kunne gjøre det lettere å planlegge fremtidige terrorangrep, samt utsette vitner for fare under etterforskningen, melder NTB. Ulik domspraksis for innvandrere Samtlige dommer mot innvandrere i Oslo tingrett i 2001 er gjennomgått av juristen Vår Na-Ji Grytbakk, sammen med relevante dommer fra andre rettsinstanser. I en hovedoppgave konkluderer hun med at dommerne har helt ulik praksis når de skal vektlegge tiltaltes bakgrunn ved skyldspørsmål og straffutmåling. Hvor mye den fremmede kulturen har å si for avgjørelsen i en rettssak, kommer an på dommeren og tidligere rettspraksis. Eksempler jeg har samlet, viser at fremmed kultur både kan være et argument for strengere straff og for mildere straff, sier Grytbakk til Aftenposten. Kritisk til privatetterforskere Kripos-sjef Arne Huuse liker dårlig bruken av privatetterforskere i straffesaker. Ifølge Huuse opplever Kripos stadig oftere at folk som tiltales for grove kriminelle handlinger, bruker privatetterforskere i håp om å bli renvasket. Dette har jeg lite til overs for. Forsvarerne burde heller melde inn til oss om de mener det er spor som trenger nærmere etterforskning i stedet for å engasjere privatetterforskere, sier Huuse til P4 Nyhetene. Privatetterforsker Harald Olsen er uenig: Politiet og byråkratiet lever i den tro at det kun er dem som klarer å framskaffe viktige opplysninger i en sak. Det er ikke tilfelle, og det viser flere saker jeg har vært involvert i, sier han. Ikke plass for intelligente barn i Norge I Norge har intelligente barn ingen rettigheter. Det står i loven, skriver professor Martin Ystenes ved NTNU i en kommentare på forskning.no. Norge har juridisk sett ingen plass for slike barn, mener han. I Opplæringsloven står det klart at de ikke skal få spesielle tilbud. «Elevar som har føresetnader for å lære raskare og meir enn gjennomsnittet, har ikkje rettar etter kapittel 5 i lovutkastet». Særlig evnerike elever er likevel omfattet av det generelle målet om elevtilpasset opplæring, men bare «i den grad den ordinære opplæringssituasjonen gir rom for det». Som den eneste gruppen er dermed den generelle rettigheten avgrenset for slike barn, skriver Ystenes. Om militære operasjoner Jusprofessor Ståle Eskeland holdt før jul et mye omtalt foredrag i Oslo Militære Samfund. Temaet var militære operasjoner i utlandet, og interesserte kan lese det på: Fjerner rett til skilsmisse Muslimske kvinners rett til å skille seg, strykes ut ved mange islamske ekteskapsinngåelser i Norge. Ifølge slike ekteskapsattester er en skilt kvinne fortsatt gift om hun reiser til foreldrenes hjemland, skriver Dagsavisen. Det er i forbindelse med Kvinnevoldsutvalgets arbeid at representanter fra ungdoms- og kvinneforumet til en av de største muslimske menighetene i Norge, Minhaj-ul-Quran, har fortalt utvalget om tilfeller hvor kvinnenes rett til å skille seg, strykes ut i den islamske vielsesattesten. 12 Juristkontakt

13 Krever tilbakebetaling fra kirken «Katolikker for likhet blant trossamfunn i Danmark» har siden 2001 jobbet for å få endret det de mener er statskirkens diskriminering av andre trossamfunn. Nå saksøker en katolsk kvinne staten for via kirkeordningen å diskriminere ikke-medlemmer. Det melder Vårt Land. Hun krever at ekstrautgifter til ektefellens begravelse og skattebetaling til forkynnelse av folkekirkens prester betales tilbake. Jeg hadde godtatt at alminnelig skattebetaling gikk til bevaring av folkekirkens historiske bygninger. Men vi mener det er i strid med religionsfriheten og grunnlovens bestemmelser å betale vanlig, tvungen skatt til folkekirkens forkynnelse, sier hennes advokat Tyge Trier til Kristeligt Dagblad. Butikkran opp 43 prosent Antallet butikkran i Oslo gikk dramatisk opp i fjor. De siste tre årene har det vært en stabil nedgang; nå er trenden snudd, melder NRK. Økningen i fjor var på hele 43 prosent. Pensjoneres ved 63 år For femtiåringene i 2002 var forventet pensjoneringsalder 63,4 år, viser tall fra Rikstrygdeverket. Et mer relevant tall enn det som til nå har preget debatten om gjennomsnittlig pensjoneringsalder, mener Nova-forsker Axel West Pedersen. Gjennomsnittstallet 58 år er et helt meningsløst tall når vi diskuterer tidlig avgang fra arbeidslivet. Bak tallet skjuler det seg mennesker som aldri har vært i arbeid, som kanskje har vært uføre hele sitt liv, sier han i følge Senter for seniorpolitikk. Mange etterforsket få dømt Siden 11. september 2001 har rundt personer blitt etterforsket av amerikanske myndigheter for terror. Men under én av tre er blitt tiltalt. Enda færre, 879 personer, er blitt kjent skyldig. Det viser en undersøkelse laget ved Syracuse-universitet i USA, i følge NTB. Bare fem personer har fått 20 år eller mer bak murene. Kritikere har stilt spørsmål ved om justisminister John Ashcroft har overdrevet i jakten på terrorister. Justisdepartementet og FBI tilbakeviser kritikken og hevder at studien er basert på en gammeldags måte å oppfatte kriminalitet på. Arbeidsledighet smitter Arbeidsledighet kan smitte, i følge svenske forskere. Dersom du bor i områder hvor mange er uten arbeid, går du mest sannsynlig arbeidsledig mye lenger enn om du bor i områder med lav arbeidsledighet. Grunnen kan være at de sosiale forholdene er selvforsterkende, sier forskerne i følge forskning.no. I nabolag med høy arbeidsledighet vil det være sosialt akseptert å være arbeidsledig, mener forskerne. Dermed vil den enkelte ikke være like aktiv på søkermarkedet og dermed gå lenger arbeidsledig. Det motsatte skjer i et nabolag hvor få er arbeidsledige. Kriminalitet som stinker DNA fra etterlatte ekskrementer kan muligens avsløre en svensk innbruddstyv. Tyven, som stjal datautstyr for kroner, glemte nemlig å skylle ned på toalettet etter seg. Det var på en papirfabrikk i Dalsland i Sverige en innbruddstyv raidet kontorene for datautstyr. Han tok seg også tid til et toalettbesøk før han stakk. Tyven glemte imidlertid å skylle ned. Politiet har nå sikret seg DNA fra det stinkende sporet, melder svenske Aftonbladet som siterer avisen Bohusläningen. Juristkontakt

14 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Positiv dansk maktutredning Også i Danmark har man hatt en maktutredning i arbeid de siste årene. De foreløpige konklusjonene er helt annen lesning enn i den norske varianten. Folkestyret lever og har det godt, lyder det fra Danmark. Men det står foran betydelige utfordringer. Mange har latt seg provosere av konklusjonene. Det er interessant at folk kan bli så provosert av at man punkterer en myte om forfall. Noen blir svært sinte. Vi mener imidlertid at man ikke skal føre en politikk som er basert på en forfallsmyte som ikke stemmer, sier leder for den danske maktutredningens forskningsledelse, Lise Togeby, til DJØF Bladet. Juridiske databaser i vekst Selskapet EasyFind er kåret til et av landets hurtigst voksende IT-selskaper, i følge en pressemelding. Selskapet utvikler og markedsfører skreddersydde rettskildedatabaser mot det norske advokat- og juristmarkedet, Blant store, profilerte IT-selskaper har leverandøren kommet på en 37. plass. Over norske selskaper har deltatt i kåringen, hvor omsetningsvekst de siste fem år danner grunnlaget for rangeringen. Easy- Find har hatt en omsetningsvekst på rundt 300 prosent i denne perioden. Når sjefen er forelsket Hva bør styret i en bedrift gjøre når sjefen blir forelsket i en annen av bedriftens ledere eller ansatte? Psykologiprofessor Wencke J. Seltzer sier sjefens kjærlighetsliv ikke bare er en privatsak. Forhåpentlig har lederen selvinnsikt og ansvarsfølelse nok til selv å informere sine nærmeste foresatte, sier Seltzer. Etter å ha jobbet med samlivsspørsmål i mer enn 30 år, fraråder hun ledere og styrer å definere sjefens kjærlighetsliv som en privatsak. Som leder sitter du i en posisjon med ansvar for mange mennesker. Det kan fort bli veldig komplisert dersom sjefen blir sterkt følelsesmessig engasjert i en nær medarbeider. Det blir umulig for kolleger å holde seg nøytrale, og det skal ikke mye til før forholdet skaper uro, sier hun til Ukeavisen Ledelse. Mange frykter for jobben Selv om arbeidsmarkedet viser tegn til bedring, er 10,2 prosent av befolkningen urolige for å miste arbeidet i løpet av Det viser en måling som Sentio-Norstat har utført for Nationen. Totalt er det likevel noen færre urolige, sammenlignet med inngangen av Da svarte 11,2 prosent at de ikke kunne være sikre på om de hadde jobb å gå til ut året. Nordlendinger har det mest avslappede forholdet til jobben, i følge målingen. 72 prosent i Nord-Norge mener de har en sikker jobb å gå til, mot 53 prosent av de spurte i Sør-Norge og 58 prosent av befolkningen på Østlandet. Syv justismord avslørt av Lange-Nielsen Den pensjonerte dommeren Trygve Lange- Nielsen (82) har fått gjenopptatt incest-sak nummer syv. Nok en gang står medisinske undersøkelser ved det tidligere mottaket for seksuelt misbrukte barn ved Aker sykehus sentralt. Lange-Nielsen innhentet nye vurderinger av det medisinske materialet. Ny kunnskap tilsier at det legene i 1991 hevdet var skader etter dramatiske sex-overgrep, ikke var spor etter overgrep i det hele tatt, skriver VG. Ytterligere fire gamle incestsaker verserer for rettsapparatet etter initiativ fra Lange-Nielsen. En av disse mennene har han selv dømt. Totalt er 20 straffedømte menn og to kvinner frikjent i slike saker. Skremmeskudd inn i markedet I 2001 ble loven om innsidehandel i finansverdenen strammet inn. Men ingen er dømt for ulovlig innsidehandel etter de nye reglene så langt. Skjerpelsen har likevel hjulpet, mener advokat Dag Erik Rasmussen. Vi som er i løpende kontakt med markedet, mener at det er blitt en større forståelse rundt reglene. Aktørene skjønner at loven er skjerpet, sier Dag Erik Rasmussen i Advokatfirmaet Selmer til dn.no. Rasmussen mener antallet som er dømt for innsidehandel så langt, ikke er representativt for hva den nye loven har oppnådd. Profilerte saker som den med Nagell- Erichsen har folk fått med seg, sier han. Straff over disk Konstituert politimester Ole Petter Parnemann i Søndre Buskerud vil gi lettere forbrytere straff «over disk». Jeg ser for meg at en rekke enklere former for kriminalitet kan straffes allerede samme dag. Legemsfornærmelse, altså lettere form for vold, og vinningskriminalitet som naskeri er to åpenbare områder det kan gis bøter for med en gang. Dette kan skje i politivakten på politihuset, sier Parnemann til Drammens Tidende. Utlysning av forskningsmidler Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd utlyser to ganger i året midler for skattevitenskapelig forskning. Neste utdeling finner sted primo april Søknadsfristen er 7. mars «Forskningsrådet støtter primært prosjekter som kan gi ny innsikt om ulike skatter og deres effekter. Det legges særskilt vekt på spørsmål av fellesnordisk interesse», heter det i utlysningsteksten. Men midler kan bevilges for alle typer prosjekter innen forskningsområdet, uten at det er noen forutsetning at temaet er av fellesnordisk interesse. Se også 14 Juristkontakt

15 Lover slutt på dopingkaos Langrennsløper Ine Wigernæs fikk tre måneders dopingdom i utlandet etter å ha blitt frikjent i Norge. Nå skal det bli slutt på det «rettslige» kaoset. I fremtiden vil slike saker ikke oppstå. Rett og slett fordi en dopingtatt utøver ikke lenger skal dømmes i to forskjellige organ, men bare ett, opplyser Rune Andersen, direktør i det internasjonale antidopingbyrået (WADA) til VG. I fremtiden vil en utøver bare bli dømt i den organisasjonen som er ansvarlig for prøvetagningen. Avgjørelsen kan ankes til CAS (idrettens voldgiftsrett) i Sveits. CAS kommer til å fungere som en slags høyesterett, og dommene derfra blir retningsgivende, sier Andersen. Jus og politikk i EU EU-kommisjonen vil ta Rådet til retten. Striden om EU-landenes stabilitetspakt er dermed trappet opp. Denne pakten går ut på at EU-landene er enige om kjøreregler som skal gjøre euroen stabil. Tyskland og Frankrike vil i år bryte stabilitetspakten for tredje gang på rad. Rådet, som består av medlemslandenes regjeringer, besluttet imidlertid i november i fjor at landene ikke skal straffes for sine underskudd. Men EU-kommisjonen vil bringe denne avgjørelsen inn for EF-domstolen, skriver Dagsavisen. EU er ingen stat, og traktater er ikke grunnlover. Denne saken vil demonstrere nettopp dette, og taperne vil bli Kommisjonen og EF-domstolen, sier leder for Europaprogrammet, Jon Bingen. Viste fingeren ble arrestert En amerikansk pilot ble arrestert i Brasil etter at han viste fingeren til det brasilianske politiet. Etter at USA innførte strenge visumkontroller, har Brasil sørget for at alle amerikanske statsborgere må gå gjennom den samme strenge sikkerhetskontrollen når de ankommer Brasil. Den amerikanske flykapteinen og mannskapet hans ble arrestert etter at de nektet å samarbeide da de skulle fotograferes og avgi fingeravtrykk ved ankomsten, melder NRK. Undersøker pressedekning av drapssak Britiske Ian Huntley ble før jul dømt for å ha drept småjentene fra Soham, mens Maxine Carr ble funnet skyldig i å ha forledet etterforskningen. Nå skal den britiske regjeringsadvokaten undersøke hvordan saken mot de to ble dekket, særlig i de to tabloidene Daily Mirror og Sunday People og i en lokalradio. Lord Goldsmith, som allerede har omtalt noe av dekningen som helt uakseptabel, skal avgjøre om mediene bør saksøkes for enkelte rapporter, melder Journalisten. Vil ha unntak fra arbeidstidsregler EUs regler om arbeidstid er i oppløsning. Stadig flere land ber om unntak fra regelen om maksimal arbeidstid på 48 timer i uka. Storbritannia har helt fra begynnelsen hatt unntak fra direktivet. Der er det fire millioner arbeidstakere som jobber mer enn 48 timer i uka. 1,5 millioner briter har arbeidstid på over 55 timer i uka. Nå har både Tyskland, Nederland og Spania bedt om unntak fra direktivet for ansatte i helsesektoren. Estland, Ungarn, Latvia og Litauen har også varslet unntak. En av årsakene er en bestemmelse fra EU-domstolen i fjor, som sier at hvilende vakt skal regnes som arbeidstid, melder LO-Aktuelt. Sterke følelser i retten Bare slipp ham ut så han kan drepe flere! ropte enken etter et drapsoffer gråtende fra tilhørerbenken i en sak i Borgarting lagmannsrett nylig. Tiltalte ble nemlig overraskende frikjent av juryen. På tiltalebenken begynte den 38 år gamle tiltalte å skjelve, før han kollapset i tårer. Jeg har aldri vært med på maken. Men jeg har samtidig full forståelse for at det oppstår sterke følelser, sier forsvarer Oscar Ihlebæk til Aftenposten. Fagdommeren satte senere kjennelsen til side, og saken skal opp til ny behandling. Porno for retten Sommeren 2002 delte daværende redaktør Stein-Erik Mattsson i bladet Aktuell Rapport ut blader med hardporno til stortingsrepresentanter. Nå må han møte i retten. Bladene ble delt ut for å få saken opp i retten, sier Mattsson. Han fikk kroner i bot, men har nektet å betale. Jeg ønsker en domstolsavgjørelse av hvor grensene går for hva som lovlig kan vises av seksuell aktivitet mellom voksne, samtykkende mennesker, sier Mattsson til Aftenposten. Bartepoliti tjener mer Hadde norske lønnsbetingelser lagt indiske erfaringer til grunn, kunne trønderske politimenn tjent godt, fastslår Dagens Næringsliv. I Nord-India får nemlig politiet lønnstillegg for å anlegge bart. Bart gir autoritet, heter det i avisen The Asian Age, og dermed får politimenn med bart et månedlig lønnstillegg. Statspolitiet hevder at politi med bart blir tatt mer seriøst. Det legges til at fasong og stil på barten blir vurdert for å forsikre seg om at man ikke anlegger et ondskapsfullt utseende. Nordmenn vil ikke jobbe mer Nordmenn vil verken jobbe mer, øke skatten, heve pensjonsalderen eller redusere velferdsgodene for å redde velferdsstaten, skal en tro en undersøkelse gjennomført for Manpower av Opinion AS. Spørsmålet som ble stilt var: Tenk deg en situasjon der staten mistet en betydelig del av sine inntekter. Hvor enig eller uenig er du i at følgende tiltak burde prioriteres? Reduksjon i velferdsgodene (44 % enig). Øke skatter og avgifter (48 % enig). Øke normalarbeidstiden (38 % enig). Heve pensjonsalder (41 % enig). Juristkontakt

16 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Justispolitiker om advokatkostnader Stortingsrepresentant og justispolitiker Carsten Dybevig (H) beskylder i en pressemelding advokater for å være grådige. «Advokaten har som følge av dårlige råd påført sin klient både egne og motpartens saksomkostninger. Å engasjere advokat gir mange et sjokk når regningen ligger på bordet. Vi må redusere behovet for advokat i enkle tvistemål, finne løsninger som reduserer advokatsalærer i større saker og rette søkelyset mot advokater som påfører sine klienter urimelige omkostninger», skriver han i følge Bergens Tidende. Fylte PC med poteter Tysk politi i Kaiserslautern har arrestert en mann som forsøkte å få igjen pengene for to PCer han ville returnere, skriver nyhetsbyrået Ananova. Han hadde tatt ut hele innmaten i datamaskinene og fylt dem med poteter. Datatekniker Roman Zukoan er svært overrasket over potetstuntet, men som han sier: «Etter noen timer blir jo maskinen så varm at du nesten kan koke poteter på den». Sett advokat på dårlige mattelærere Det sier undervisningsleder Jostein Iversen ved Nidaros private skole til Byavisa i Trondheim. Han mener matteundervisningen i byen er så dårlig at skolene bør meldes til politiet. Daglig får skolen henvendelser fra både elever og foreldre som er misfornøyde med undervisningen de får fra den offentlige skolen. Hvis dere ser at sønnen eller datteren deres har tegn på matematikkvansker, ta først kontakt med faglærer, deretter med inspektør og rektor, sier han. Hvis skolen da ikke tar tak i det, oppfordrer Iversen foreldrene til å overlate saken til advokatene. Kanskje er et så drastisk skritt nødvendig for å få fokus på den krisen vi nå er inne i, sier Iversen til Byavisa. Ruhrgas-stipend TYSK-NORSK STIPENDPROGRAM FOR RETTSVITENSKAP MED TYNGDEPUNKT I EUROPARETT Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft og Ruhrgas AG har opprettet et tysk-norsk stipendprogram i rettsvitenskap. Programmet administreres under Norges forskningsråd. Målet med programmet er å utvide og utdype de gjensidige forbindelsene mellom Norge og Tyskland innenfor rettsvitenskap, spesielt med vekt på europarett/europeisk integrasjonsrett. Det bevilges stipend til bl.a.: viderekomne studenter, nyutdannede kandidater, doktorgradsstudenter, forskere og praktiserende jurister. Søknadsfrister i 2004: og Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Norges forskningsråd, internasjonale stipend v/ rådgiver Kristin Eikeland Johansen, tel /fax , Søknader sendes til Forskningsrådet, Pb. 2700, St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Se også Tønsberg Blad går til Strasbourg Tønsbergs Blad har sendt klage til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter Høyesteretts dom i saken mellom avisen og tidligere Orkla-direktør Tom Vidar Rygh. Formelt er klagen rettet mot Den norske stat som vi mener har brutt artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), sier advokat Trond Hatland til NTB. I saken mellom Rygh og avisen vant Rygh, og avisen ble dømt. Saken angikk avisens omtale av Ryghs angivelige bo- og driveplikt på Tjøme. Kriminalisering av horekunder? En arbeidsgruppe oppnevnt av regjeringen skal se på prostitusjonserfaringen i Sverige og Nederland for å vurdere mulig kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester i Norge. Ifølge Justisdepartementet skal gruppen avgi sin rapport innen 1. juli På bakgrunn av rapporten de vil avgi, vil regjeringen komme med en beslutning om hvorvidt kjøp av seksuelle tjenester bør kriminaliseres utover det som allerede følger av dagens lovverk. Arbeidsgruppen ledes av professor Ulf Stridbeck. 16 Juristkontakt

17 Vil tillate fotografering i retten Leder av den svenske advokatforeningen, Anne Ramberg, vil tillate fotografering under rettssaker. Det er på tide å se på dette forbudet. I dag kan man fotograferes på offentlig sted og når man er på vei inn og ut av rettssalen. Men ikke inne i selve rettssalen. Det er ulogisk og foreldet, sier hun til Göteborgs- Posten. Ramberg mener utviklingen stiller nye krav. Media skal ikke få fotografere i helt vilt, men dette må tas opp fra tilfelle til tilfelle. TV-sendinger i forbindelse med rettssaker er her for å bli. Da er det viktig at rettsvesenet tar initiativet til en diskusjon, sier hun. Yoga for jurister Jurist og politiadvokat Camilla Veen gir seg med jus for å starte yogasenter i Stavanger. I den forbindelse intervjues hun av Stavanger Aftenblad. Mange er opptatt av at spranget mellom det å være advokat og drive med yoga er så stort. Men på en måte er det ikke et så stort sprang. Jus er basert på et system, rettssystemet, som enkelt sagt setter opp regler som skal følges og som setter opp sanksjoner om de ikke blir fulgt. Yoga er også et system eller sett med regler som skal følges og som vil føre til et mål, nemlig selvrealisering. Av 65 elever på et kurs i Østerrike var sju jurister. Jeg hadde trodd jeg ville være alene. Men jeg tror yoga for mange representerer en slags orden i kaoset, og at det er det som kanskje virker tiltrekkende på ordensmennesker som jurister, forteller hun. Gebyrer i vilden sky Landets boligbyggerlag krever tusenvis av kroner i ulike gebyrer. Ulovlig, sier jusprofessor Kåre Lilleholt til NRKs Forbrukerinspektørene. Gebyrpraksisen har pågått i flere tiår og kan i enkelte tilfeller komme opp i over kroner. Informasjonssjef Åge Pettersen i OBOS forsvarer gebyrer med at de må ta betalt for å dekke sine utgifter. I en lov som sannsynligvis trer i kraft neste år, blir ett av de mange gebyrene regulert. Boligbyggerlaget kan da ikke ta mer enn rundt 3000 kroner i såkalt «eierskiftegebyr». Men OBOS sier at de i tillegg til dette gebyret fremdeles vil kreve «transportgebyr», «depotgebyr» og andre gebyrer, melder NRK. Måtte avlæres etter studiet Den amerikanske kjendisadvokaten Gerry Spence forteller i et intervju med bladet National Jurist hvordan han hatet jusstudiet. Jeg likte meg ikke der. Jeg lærte ikke så mye som kunne brukes i praktisk liv. Jeg lærte å snakke, men ikke til mennesker. Jeg lærte å tenke, men ikke på en skikkelig juridisk måte. Jeg lærte å skrive, men i en stil som var drepende kjedelig. Jeg så aldri et skjøte, et testamente eller en ekte kontrakt. Aldri en fattig person i trøbbel. Jeg hadde ikke en anelse om hvordan loven virker. Jeg måtte avlære mye av det jeg hadde lært, sier han. Senere har han frontet mange profilerte saker og skrevet tolv bøker. EU dårlig på menneskerettigheter Amnesty International ber EU om å få orden i eget hus og ikke bare snakke om menneskerettigheter til andre, melder The Guardian. Amnesty mener det kun er to land, Nederland og Luxembourg, av de nåværende femten medlemslandene som har «rent rulleblad». Organisasjonen vil også at et spesielt fokus rettes mot de ti nye medlemslandene som blir med i EU fra mai. Eiendomsmeglerne tar 2000 kr timen Beregninger viser at eiendomsmeglerne bruker arbeidstimer på et vanlig boligsalg. Timeprisen boligselgerne betaler er dermed i gjennomsnitt 2000 kroner. Til tross for dette tjener eiendomsmeglerne mindre enn tidligere. Trekker man fra kostnader til drift, sitter meglerne likevel igjen med en timelønn på 1000 kroner timen, ifølge DinSide. Selv om ikke alt går til de enkelte meglerne, utgjør dette en mulig lønn på hele kroner for et vanlig arbeidsår, skriver Aftenposten. Mobbing på stabilt lavt nivå Rundt regnet arbeidstakere er utsatt for mobbing, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene kommer fra arbeidsmiljøundersøkelser (fra 1989 og 1993) og levekårsundersøkelser (fra 1996 og 2000). Andelen ansatte som svarer at de blir utsatt for mobbing en gang i måneden eller oftere, har holdt seg stabilt på et lavt nivå, melder ssb.no. Når 2 prosent av alle ansatte sier at de opplever slik mobbing, utgjør dette i overkant av personer. Rekord i antall advokatklager Advokatforeningen mottok 498 klager fra misfornøyde klienter i fjor. Det er mer enn noen gang. I 40 prosent av sakene vant klageren frem. Samtidig er Forbrukerrådet kritisk til at disiplinærutvalgene kun består av advokater, melder Aftenposten. Av de 498 sakene ble 242 behandlet av disiplinærutvalgene. Resten av sakene ble trukket, var foreldet eller ble av ulike årsaker ikke behandlet. Jeg konstaterer at det er meddelt en reaksjon i 102 klagesaker mot advokater i Når vi snakker om i alt saker årlig, så er det ikke noe høyt tall, mener Helge Aarseth, leder i Den Norske Advokatforening. Juristkontakt

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

Stabell og Sulland JURIST KONTAKT. omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12. Digital 7. sans: Med kontoret i hånden. TV-rettigheter i ny medieflora

Stabell og Sulland JURIST KONTAKT. omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12. Digital 7. sans: Med kontoret i hånden. TV-rettigheter i ny medieflora JURIST KONTAKT Digital 7. sans: Med kontoret i hånden SIDE 24 TV-rettigheter i ny medieflora SIDE 16 Dommere på Haiti har sin pris SIDE 32 Stabell og Sulland omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12 Behov

Detaljer

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen!

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2003 37. ÅRGANG Juristkontakt Erna vil kue UDI: Tar tilbake asylpolitisk styring Staten overtar barnevern: Juristene mangler i fagteam Norske advokater i Spania:

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

uristkontakt Kø i retten:

uristkontakt Kø i retten: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kø i retten: Sil sakene Busch mot Dørum: Ikke rør påtalemyndigheten Sivilombudsmannen: Innsyn i korrespondanse APENES UT MOT ØKOKRIM

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 6 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Dørum inviterer juristene: Hvor er dere i samfunnsdebatten? Prostituerte for retten: Fra antikkens Hellas til Skiippagurra camping

Detaljer

uristkontakt Småbrødrene snakker om deg 20 år siden Orwells «1984»: Tromsø vant NM «Advokatdödaren» Lie igjen

uristkontakt Småbrødrene snakker om deg 20 år siden Orwells «1984»: Tromsø vant NM «Advokatdödaren» Lie igjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2004 38. ÅRGANG uristkontakt 20 år siden Orwells «1984»: Småbrødrene snakker om deg Tromsø vant NM «Advokatdödaren» Lie igjen www.universitetsforlaget.no Nytt

Detaljer

JURIST. Klikk på en advokat! KONTAKT. For høy Ally McBeal faktor Side 12. Side 16. Dommerfullmektiger ja takk! Side 22

JURIST. Klikk på en advokat! KONTAKT. For høy Ally McBeal faktor Side 12. Side 16. Dommerfullmektiger ja takk! Side 22 JURIST KONTAKT Klikk på en advokat! Side 16 For høy Ally McBeal faktor Side 12 Dommerfullmektiger ja takk! Side 22 Påvirk din egen lønnsutvikling Side 24 NJ fikk medhold om provisjon Side 38 MEDLEMSBLAD

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

uristkontakt Med retten i egne hender Gatejustis i Nairobis slum: Norge inn i EUs påtalesamarbeid

uristkontakt Med retten i egne hender Gatejustis i Nairobis slum: Norge inn i EUs påtalesamarbeid MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Tilsynsrådet fastslår: Grunnlønn for advokatfullmektiger Jurister avslørte snusk: Presset ut av jobben Gatejustis i Nairobis slum:

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 JURIST KONTAKT Lønnsstatistikken: Hva tjener de andre? Side 11 Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 Elden tar til motmæle Side 57 Overser UDI torturofre? Side 48 Killengreen mot Bugge Fougner: Åremål

Detaljer

uristkontakt STUDERER SAMBA-JUS Jørgen, Martine og Frederik: Hva tjener de andre juristene? Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet?

uristkontakt STUDERER SAMBA-JUS Jørgen, Martine og Frederik: Hva tjener de andre juristene? Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet? 70 år siden Hitler og hushjelpene Jørgen, Martine og Frederik: STUDERER SAMBA-JUS Hva tjener

Detaljer

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? www.universitetsforlaget.no

Detaljer

uristkontakt Sosiale rettigheter - finns dom? Paragrafer og realiteter: Hvem skal ha betalt for overtid?

uristkontakt Sosiale rettigheter - finns dom? Paragrafer og realiteter: Hvem skal ha betalt for overtid? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2004 38. ÅRGANG uristkontakt 70-tallets Geijer-affære på nytt: Da svensk maktelite kneblet pressen John Christian Elden: Tiltale for fyllekjøring i villfarelse?

Detaljer

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA!

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 2 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kompetansemedarbeiderne: Setter krav til lederen Etterforskning av telekilder: Må søke fritak fra taushetsplikt Etter BA-HR-saken:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk Magasinet for hele jus-norge NR 8 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt George Mitchell: Jorda rundt på 61 advokatkontorer Drømmejobbene er kartlagt Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk 60 år siden Nürnberg

Detaljer

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene!

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene! Magasinet for hele jus-norge NR 7 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Tore Sandberg: Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg Saddams advokat på norgesbesøk Jurister inntok gatene! Christiania blir LOVLYDIG

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene

Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene JURIST KONTAKT Tariffoppgjøret: Det meste forhandles lokalt SIDE 20 Balkan roper på rettsvern SIDE 14 Hvem styrer? Bør menneskerettighetene grunnlovsfestes? SIDE 30 Spillet om lovgiverne SIDE 8 MEDLEMSBLAD

Detaljer

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Vi fant Peder Aas les om jakten Kvinner støtter kvinner i ny mentorordning Juristforbundet og Advokatforeningen skiller

Detaljer