Oppsummering etter besøk til Japan februar 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering etter besøk til Japan 26.-28. februar 2013."

Transkript

1 Oppsummering etter besøk til Japan februar NHD og Japans transportdepartement undertegnet en maritim samarbeidsavtale i I den forbindelse var ekspedisjonssjef Ida Skard invitert til Tokyo for å holde foredrag på et seminar om internasjonal skipsfart 27. februar Seniorrådgiver Pål N. Somdalen deltok på reisen. Det japanske rederiforbundet (JSA) Adm.dir. Nishioka og tre kolleger tok imot og ønsket velkommen. Ida Skard informerte om Nor-Shipping, revideringen av maritim strategi, nordområdene og polarkoden. Nishioka mente at Japan ikke har kommet langt mht. nordområdene og den nordlige sjørute, men ønsket nærmere samarbeid. Rederiforbundet informerte om at regjeringen vil legge frem forslag som tillater væpnede vakter om bord. De viste også til nye (internasjonale) miljøkrav som vil påvirke bransjen fremover. Avgiftene i Suez-kanalen har gått opp kraftig i det siste, og de ba om at myndighetene ser på hvordan man kan påvirke Egypt. Når det gjaldt Panamakanalen, syntes det som om det er en viss bevegelse i positiv retning. Skard nevnte at Panama deltok på CSGs møte i april 2012, og at avgiftene vil kunne bli et tema på neste CSG-møte i Hamburg i april. Skard viste også til at Norge vil delta med militært fartøy i Aden-bukten fra sommeren 2013, som ledd i NATOs operasjoner. Japan har to skip og ett fly i området. Rederiforbundet uttrykte stor bekymring for kostnader som kan følge av UNCCCs grønne fond. Konflikten mellom utviklingsland og industrialiserte land er vanskelig. Markedsbaserte tiltak møter motstand av Kina, Brasil og India i IMO. USA har presentert et forslag, som trolig vil drøftes på neste MEPC-møte i mai. Rederiforbundet mente det var viktig å ha ordninger som er rettferdige. Arbeidslunsj med MLIT Generaldirektør Mori i transportdepartementet inviterte på arbeidslunsj for å drøfte norskjapansk maritimt samarbeid framover. Den nye regjeringen har mange forslag til parlamentet før sommeren. Tonnasjeskatten for japansk flaggede skip skal blant annet endres. Forslag om bruk av væpnede vakter om bord på skip i piratutsatte farvann skal legges frem. Skard viste til arbeidet med ny maritim strategi i Norge, og oppfølgingen av samarbeidsavtalen mellom Japan og Norge. Hun pekte på det planlagte arbeidsmøtet i juni. Mori understreket at temaene i samarbeidsavtalen er av stor interesse og bør tas opp på arbeidsmøtet. Etter tsunami-katastrofen i 2011 er det stort fokus på gjenoppbygging langs kysten, og tilrettelegging for normal fiskerivirksomhet. Arbeidet er krevende. Store landområder må heves flere meter før gjenoppbygging kan skje. Det er stort behov for alternativ energi ettersom atomkraftanleggene er skrudd av. Samarbeid med Norge om offshore vind anses som viktig. Et annet tema for samarbeid er flytende naturgass (LNG), der Norge ligger helt i front. Japan ser for seg å bruke LNG som drivstoff innenriks, og på sikt i internasjonal skipsfart. Maritime offshoretjenester er at annet marked som Japan ønsker å komme inn på. Her har Norge kommet langt, men vi vil trolig kunne dra nytte av tettere samarbeid med Japan om teknologi. Japan og Norge er nære allierte i FNs internasjonale maritime organisasjon (IMO), og en rekke saker og prosesser ble drøftet. 1

2 Skard informerte om økt fokus på nordområdene, og de muligheter og utfordringer det innebærer. Når det gjaldt den nordlige sjørute viste Mori til at det er enighet om å utveksle informasjon mellom Japan og Korea. Maritimt offshore er interessant for Japan. Som konkret eksempel på samarbeid ble Knutsen NYK Offshore nevnt. Det kan være aktuelt å løfte dem frem ifm. arbeidsgruppemøtet. Det ble også drøftet om forskning burde inkluderes i samarbeidsavtalen. Her kan det være koblinger til den japansk-norske forskningsavtalen fra Det nære samarbeidet i IMO, WTO Maritime Friends og CSG ble drøftet. Det ble enighet om å holde nær kontakt om blant annet IMOs arbeid med drivhusgassutslipp. Viseminister Ishizu Senere på dagen var det møte med viseminister Ishizu i transportdepartementet. Skard informerte om programmet for Nor-Shipping juni 2013, og håpet på bred japansk deltakelse. Invitasjon fra statsråd Giske til transportminister Ohta ifm. et ministermøte 5. juni ble overlevert. Skard opplyste at IMOs generalsekretær Sekimizu allerede har takket ja til deltakelse. Ishizu takket for invitasjonen og opplyste om at juni er en svært hektisk tid fordi den nyvalgte regjeringen må få gjennom en rekke saker i det japanske parlamentet før sesjonen ender i slutten av juni. Han viste videre til det svært gode maritime samarbeidet mellom Japan og Norge, både bilateralt og i internasjonale organisasjoner som IMO og OECD. Spørsmål som energieffektive skip, LNG og maritim offshore er noe begge parter kan ha gjensidig nytte av å samarbeide om. Tradisjonelt har Japan fokusert på sikkerhet, men miljø får stadig mer oppmerksomhet. Skard viste til arbeidet med polarkoden i IMO, som omhandler miljø og sikkerhet i polare farvann både nord og sør. Det er krevende å utvikle aktivitet i nordområdene, og polarkoden er svært viktig. Hun orienterte videre om revideringen av regjeringens maritime strategi, der nordområdene og maritimt offshore ventes å få økt fokus. Skard nevnte den japanske polare forskningsstasjonen i Ny-Ålesund, og sa at forskning knyttet til maritime spørsmål i nordområdene kan være et samarbeidsområde. Ishizu forklarte at Japan gjort en del på 1990-tallet, men at det trolig kunne være relevant å satse mer, og samarbeide og utveksle informasjon med Norge om forskning fremover. Japanske skipsmaskin- og utstyrsprodusenter (JSMEA) Adm.dir. Kitamura ønsket velkommen og fortalte at JSMEA er svært aktive på Nor-Shipping. Det legger de opp til også i år. 80% av produksjonen til medlemmene går til innenlands bruk. Kina, Korea og andre Sør-Asiatiske land er sentrale eksportland. Marintech-messen i Shanghai er derfor viktig. Kitamura inviterte til mottakelse 5.6 kl på standen på Nor- Shipping. Han opplyste om at de var i kontakt med NR for å få et møte, og gjerne få til et verftsbesøk under Norgesoppholdet. Skard viste til Innovasjon Norge, og anbefalte å legge besøk i uken før eller etter messen. Hun informerte om planene om et ministermøte 5.6 og et arbeidsgruppemøte i løpet av uken. Hun spurte om hvordan JSMEA vurderer markedsutsiktene. Kitamura sa at forventningene for neste år er dårlige. Japan ligger etter innen maritim offshore, og håper på samarbeid med Norge. De har forsøkt seg i Brasil, men har vansker med å få en fot innenfor. N-S vil være en mulighet for business matching. JSMEA bistår gjerne norske aktører med besøk til verft i Japan, eller bistår på annen måte. 2

3 Seminar om internasjonal shipping MLIT og Ocean Policy Research Forum arrangerte seminar om internasjonal shipping, som samlet drøyt 200 deltakere. Clayton, redaktør i IHS Fairplay innledet om utsiktene for internasjonale skipsfartsmarkeder. Generelt har det vært en svært vanskelig situasjon, men bildet varierer noe fra segment til segment. I Japan planla de store rederiene MOL, NYK og K-Line å bestille mellom skip i Nå er tallet nede på totalt. Rask tilpasning til endrede markedsforhold er nøkkelen til langsiktig suksess. Clayton viste videre til dramatiske endringer av kapteinenes, selskapsledelsens og verftenes rolle. Å sikre god forståelse mellom hovedkvarter på land og mannskapet om bord er en utfordring. Totalforståelsen mangler i stadig større grad, så det er en frustrerende tid for både skipsledelsen og rederiene. Ny type opplæring blir nødvendig, både på land og om bord. Ensidig fokus på tall og aksjeverdi er ikke en god måte å drive redervirksomhet. Drivstoffeffektivitet og lave utslipp vil bli viktig fremover. Clayton viste til mer konsentrasjon og partnerskap, og nevnte blant annet sammenslåingen av DNV-GL, kobling mellom Lloyd s register og Universitetet i Southampton. For å skape lønnsomhet fremover er det nødvendig med markedsdisiplin. Markedet for LNG-frakteskip ventes å øke. LNG som drivstoff vil ta noe mer tid, selv om Norge har komme langt (ferger). El-Kodary fra Suez-kanalmyndighetene presenterte informasjon om utvikling og planer for Suez-kanalen. Kanalen er 193 km lang og ble åpnet i Det er planer om å gjøre kanalen dypere, bredere, og åpne for to-veis seiling. Dette øker størrelsen på Suez-max. Seiling vil fremdeles skje i konvoi. El-Kodary ble utfordret på avgiftsnivået, som har vært uforutsigbart og økt de siste par årene. Han ønsket ikke å kommentere dette i plenum, men viste til at eksperter regnet nøye på avgiftene. Sinaga fra Indonesias transportdepartement presenterte den indonesiske satsningen på innenrikstrafikk, som ble vedtatt ved lov nr 17. av Formålet er å bygge opp egen flåte, på samme måte som land som India, Kina og USA (dog ikke så ekstremt som USA). Det er nå en stor flåte, men mangel på kvalifisert mannskap. Maritimt offshore er omfattet av kabotasje-reglene, men det er gitt utsettelse noen år frem i tid. Ved søknad til departementet får utenlandske aktører operere i Indonesia, sannsynligvis en lang tid fremover. Møte med OPRF I møte med Ocean Policy and Research Forum (OPRF) viste president KON og direktør TAKAI til et godt samarbeid med Norge fra om den nordlige sjørute, INSROP (NO- RU-CAN-JP). Japansk næringsliv bør nå følge mer med på nordområdene. OPRF holder en konferanse om temaet 3.9., der Fridtjof Nansens institutt blir invitert. Skard viste til at OPRF har samarbeidet med blant annet Marintek om utslippskrav knyttet til IMO-regelverk (2009). For tiden har OPRF et større maritimt forskningsprosjekt om kystforvaltning, og flere på miljø. Hun lurte videre på om de hadde fokus på ressurser på havbunnen. Dette lå utenfor OPRFs arbeidsområde foreløpig. Skard nevnte 10-årsjublieet for den vitenskapelige forskningsavtalen mellom Japan og Norge. Det var enighet om at felles forskningsaktiviteter bør vurderes. Japans skipseksporterende forening Direktør ITO takket for besøket, som var det første fra norske myndigheter. De har god kontakt med norske redere som kontraherer skip, selv om Japan er små innen offshore. Norshipping er et viktig forum for de 30 medlemsbedriftene. ITO understreket at Japan sikter mot 3

4 high-end markedet, men har feilet på kostnadssiden, inkludert arbeidskraftskostnader. Korea og Kina har sterkere kontroll over og gir støtte til det private næringslivet. Japan går mer mot offenlig-privat samarbeid, og myndighetene bør støtte opp om eksport. Offshore og energi til havs blir viktig for Japan fremover. Skard fortalte om utviklingen i den maritime næringen i Norge, og utfordringene og mulighetene i nordområdene. Teknologi står sentralt. Finansiering er også viktig, og det bør være like vilkår (ref. OECD der Kina ikke deltar.). Skard viste til Japans satsning på grønne biler og lurte på om grønne skip også ville bli en satsning. ITO tok med seg dette. Han informerte om at ambassaden vil invitere på mottakelse under Nor- Shipping 5. juni. Lunsjmøte med norsk næringsliv i Japan Departementet inviterte til lunsjmøte med norsk næringsliv. Ida Skard orienterte om foranledningen for besøket til Tokyo, og om sentrale saker på dagsordenen hjemme. Formålet med møtet var å få informasjon som kan være relevant for departementets videre samarbeid med Japan. Fearnleys informerte om at de driver både megling og konsulentvirksomhet, særlig knyttet til LNG. Norsk offshoreteknologi er avansert. Det er behov for denne kompetansen i Japan. Wikborg Rein selger tilstedeværelse og har norske og utenlandske klienter. Shipping og offshore-relatert. De har vært en-personselskap i 50 år, men vurderer nå en endring. Optimarin er et lite selskap innen ballastvannhåndtering. Japankontoret dekker Asia. Omdømme og image er viktig. Grieg Star er 126 år gammelt og fokuserer på trelast. Japan trenger mindre trevirke nå, så de forsøker å frakte ut. Utfordrende å slippe til på grunn av Japan Inc-tenkningen. DNV fulgte opp med at Japan Inc er en evig kamp som virker umulig å vinne. De er imidlertid aktive i Japan og får god hjelp fra ambassaden og Innovasjon Norge i kontakten med myndighetene. Som følge av godkjenningen for klassifisering av japansk flaggede skip håper DNV på en kontraktsinngåelse i løpet av våren. Dettes sees på som en prøvesten. DNV forventer at DNV/GL-fusjonen vil være uproblematisk for Japan. Stolt-Tankers viste til flere utfordringer rundt i verden, men Japan er et viktig tankmarked som går greit. I den etterfølgende diskusjonen var det engihet om at Japan Inc-fenomenet er noe svakere enn tidligere, og at det er tegn på lettelser. Det ble også nevnt at Kawasaki skal bygge LNG-drevet containership. LNG vil være utfordrende i deep-seasammenheng. Singapores kombinerte dokk og LNG-terminal er positivt. Seminar om muligheter og utfordringer i Arktis Innovasjon Norge, det norske handelskammeret i Japan og den norske ambassaden arrangerte et åpent maritimt seminar om ovennevnte tema. Chargé d Affaires Bjørn Midthun ønsket velkommen. Ida Skard la i sin presentasjon vekt på det nære norsk-japanske maritime samarbeidet. Nordområdene er høyt prioritert i Norge. Issmelting i Arktis byr på nye utfordringer og muligheter. Seiling via den nordlige sjørute vil kunne redusere tidsbruk og utslipp betydelig sammenlignet med seiling via Suez-kanalen. Samtidig er det begrensninger og utfordringer knyttet til seiling. Internasjonalt regelverk og samarbeid er avgjørende. Kunnskap og kompetanse, internasjonalt regelverk, overvåkning og redning er sentrale stikkord. Sakai fra Ocean Policy and Research Forum presenterte japanske forskningsaktiviteter relatert til den nordlige sjørute. Han viste til tidligere internasjonale prosjekter med Norge og Russland. Det legges opp til en ny studie, og Norge inviteres til åpningsseminar 3. september Sakai mente det var potensiale for bygging av is-klasse skip i Japan. Han pekte også på en studie som viser at hudtypen til sjøfolk fra varmere strøk gir større utfordringer ved seiling i kalde områder. Realistisk trening og opplæring vil være nødvendig, for alle formål. DNV ga en presentasjon om utfordringer ved seiling i arktiske farvann. Han understreket at det er store variasjoner selv om isen smelter. Den første LNG-lasten seilte fra Hammerfest til 4

5 Japan i november Seiling gjennom den nordlige sjørute krever egne typer skip. Utfordringene relaterer seg til kulde (arbeidsmiljø, materialer), is (redning og oljesøl), mørke, lange avstander, sårbart miljø m.v. Isklassefartøyer er ikke tilstrekkelig. DNV har egne regler for vinterforhold fra De deltar også aktivt i arbeidet med en IMO Polarkode, som ventes klar i DNV forventer at seiling gjennom arktis til Tokyo vil bli lønnsomt i deler av året fra 2030, og gjennom hele året fra Fokus fremover bør være innovasjon og risikovurdering. 5

Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker

Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker Store maritime muligheter FOTO: FOTOLIA Innhold STORE MARITIME MULIGHETER 4 ANSVARLIG AKTØR OG AKTIV DELTAKER 5 FRA FROSSEN FRONT TIL GEOPOLITISK HOTSPOT

Detaljer

Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd

Evaluering av Regjeringens maritime strategi Stø kurs. Innspill fra MARUT Strategisk Råd Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd Ref. Regjeringens maritime strategi "Stø kurs" fra år 2007 samt rapport i år 2009; "Stø kurs to er etter". Behov

Detaljer

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs»

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» RAPPORT Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2012 Av Erik W. kobsen, Sveinung Fjose, Christian S. Mellby og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning og konklusjon...

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Sikkerhetspolitisk Bibliotek

Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk Bibliotek Innhold... Sikkerhetspolitisk Bibliotek Nr. 1-2005 4 Oppgaver og ressurser under Global Partnership -hva skal koordineres og hvorfor? 4 Omfang og kompleksitet 6 Internasjonale

Detaljer

Norge, nordområdene og EU

Norge, nordområdene og EU Rapport # 20 Norge, nordområdene og EU Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag EU for. Innholdet i rapporten

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Regjeringens Brasil-strategi. Nye perspektiver på et tradisjonsrikt forhold

Regjeringens Brasil-strategi. Nye perspektiver på et tradisjonsrikt forhold Regjeringens Brasil-strategi Nye perspektiver på et tradisjonsrikt forhold Innledning REGJERINGENS BRASIL-STRATEGI Regjeringens visjon er: Brasil og Norge skal utvikle et strategisk partnerskap på områder

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien N O T A T DATO: 04.11.2009 TIL: FRA: SAK: NHD Eksportfinans Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien Sammendrag og hovedkonklusjoner Låneordningen gjennom Eksportfinans ( 108-ordningen

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Krevende farvann KONJUNKTURRAPPORT

Krevende farvann KONJUNKTURRAPPORT Krevende farvann 2015 KONJUNKTURRAPPORT April 2015 Norges Rederiforbund www.rederi.no 2015 KONJUNKTURRAPPORT Innhold Forord 6 1 Sammendrag 11 Krevende farvann 14 1.1 Geopolitisk sikkerhet: Paradigmeskifte

Detaljer

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge?

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2012 Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? Isabel Augustinussen og Ida Engseth Baardson Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2003-2004)

St.meld. nr. 31 (2003-2004) St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst for norsk skipsfart og de maritime næringer Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE 18. 10. 2010 Prosjektbeskrivelse: DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE Utarbeidet av: Nord i samarbeid med Handelshøyskolen i Bodø og Narvik Norut Org.nr 988 215 864, PB 613, N-8508 Narvik Innhold 1. SAMMENDRAG...

Detaljer

Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 23. mars Dagsorden 2513 Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministeren 2. Innstilling fra finanskomiteen

Detaljer

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen RAPPORT MA 10/06 Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik, Øyvind Herse, Margareth Kjerstad, Geir Tangen Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen 1 Forfatter/Møreforsking Marin Forskriftene i åndsverkloven

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer